SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)"

Transkript

1 Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: Základní právní předpisy: Zákník práce Zákn č.309/2006 Sb. Zpracval: Václav Štefan OZO v prevenci rizik svědčení OZ č. TEP/25/PRE/2012 Schválil: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. ředitel škly.. pdpis ředitele škly S Směrnice BOZP 1/28

2 Název Čísl Vlastník 1. Základní infrmace pr prvádění šklení BOZP Suvisící právní předpisy: především Zákník práce 103, Tat směrnice řeší prvádění pvinnsti zaměstnavatele zajistit zaměstnancům šklení právních a statních předpisech k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci a suvisící pvinnsti stanvené zaměstnavateli ZP Zaměstnanci jsu pvinni účastnit se šklení zajišťvaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně věření svých znalstí. Znalst základních pvinnstí vyplývajících z platných předpisů a pžadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnu a trvalu sučástí kvalifikačních předpkladů zaměstnance - ZP 106, zaměstnavatel věřuje znalsti a prvede patření v případě zjištění závažných nedstatků znalsti zaměstnance v tét blasti prvádí veducí zaměstnanci. 1.3 Termín zaměstnanec pr prvádění šklení BOZP se vztahuje i na žáky škly především v suvislsti prvádění činnstí žáků při praktickém vyučvání. Pučení rizicích hržení, stanvených patřeních a zásadách BOZP včetně předání infrmací, pkynů, zákazů s hledem na mžná rizika hržení zdraví sb prvádí v přiměřeném rzsahu i pr další sby, které prvádí pracvní činnsti v prstrách škly. 1.4 Obsah, četnst šklení právních a statních předpisech k zajištění BOZP, způsb věřvání znalstí zaměstnanců, vedení dkumentace prvedeném šklení, jak i způsb prvádění uvedených šklení stanvuje tent předpis. 1.5 Zaměstnanci i žáci škly jsu pvinni příkazy, pkyny a pvinnsti stanvené v tmt předpise a vyplývající z bsahu prvedenéh šklení či seznámení ddržvat, neddržvání zaměstnavatel může psuzvat dle klnstí a důsledků jak prušení či závažné prušení pvinnstí či kázně. 1.6 Aktualizace tht předpisu včetně jeh přílh dle ptřeby a uvádění d suladu aktuálníh znění platných právních předpisů zajišťuje dbrně způsbilá sba v prevenci rizik, která činnsti v prevenci rizik pr SŠaMŠ zajišťuje. 2. Obsah, četnst, a způsb věřvání znalstí šklení BOZP a vedení dkumentace prvedeném šklení 2.1 Základní šklení zaměstnanců BOZP : Při nástupu zaměstnance je prveden základní šklení zaměstnance BOZP Obsah šklení stanví přilžený Záznam základním šklení zaměstnanců BOZP přílha č. 1. Na prvedené šklení navazuje věření znalstí zaměstnance BOZP předepsaným způsbem a pkud nejsu znalsti dstatečné, musí být šklení pakván Zajistí, prvádí: zajišťuje i prvádí při nástupu zaměstnance příslušný nadřízený zástupce ředitele škly pr pedaggické pracvníky teretickéh vyučvání, u prvzních zaměstnanců referent správy majetku, u zaměstnanců MŠ a praktickéh vyučvání nadřízený veducí učitel. Pdmínku je že abslvvali šklení veducích zaměstnanců BOZP Opakvané šklení prvádí 1x za 2 rky OZO v prevenci rizik, zajišťuje vedení SŠaMŠ Vedení dkumentace prvedeném šklení. O šklení je prveden záznam dle vzru přílha č. 1. Vyplněný záznam prvedeném šklení při nástupu zaměstnance je zalžen d sbníh spisu zaměstnance. Záznam prvedeném pakvaném šklení je zalžen d dkumentace BOZP. 2.2 Šklení zaměstnanců BOZP na pracvišti: Obsah šklení. Při nástupu zaměstnance na prvzní pracviště (pracviště dbrnéh výcviku, dbrnéh vyučvání, či zaměstnance, který prvádí údržbu či bsluhu zařízení, manipulaci s nebezpečnu chemicku látku a jiné činnsti se zvýšeným rizikem) jeh přímý nadřízený prvede či zajistí prvedení šklení zaměstnance BOZP na pracvišti v rzsahu dle ptřebnéh bsahu: - vzrvéh Záznamu šklení zaměstnanců BOZP na pracvišti přílha č.2, - vzrvéh Záznamu šklení zaměstnanců BOZP na pracvišti úklidvé práce přílha č.3, - vzrvéh Záznamu šklení pr údržbářské práce dle přílhy č.8. S Směrnice BOZP 2/28

3 Název Čísl Vlastník Šklení zaměstnance na pracvišti prvádí veducí zaměstnanci SŠaMŠ v rzsahu prváděných činnstí, pužívaných nástrjů, strjů, strjních, technických zařízení a pužívaných látek na pracvišti. Šklení BOZP prvádí i seznámením s dkumenty suvisícími se zajištěním BOZP na pracvišti jak je dkumentace ke strjnímu či technickému zařízení, vyhdncení rizik hržení zdraví a živta na pracvišti, stanvená patření pr jejich eliminaci, a další předpisy suvisící se zajištěním BOZP. Šklitelé - veducí zaměstnanci jsu se správným prváděním šklení seznámeni při šklení veducích zaměstnanců BOZP. Na šklení navazuje věření znalstí zaměstnance BOZP předepsaným způsbem s vyhdncením znalstí viz přílhy č. 2, 3 a 8. Pkud nejsu znalsti vyhdnceny jak dstatečné, musí být šklení pakván. Vyplněný záznam prvedeném šklení pr pracviště či pracvní činnsti zaměstnance je zalžen d dkumentace BOZP škly Zajistí, prvádí: Zajišťuje a prvádí nadřízený veducí zaměstnanec, který abslvval šklení BOZP veducích zaměstnanců. Šklení BOZP na pracvišti uklízeček a dmvníků prvádí stejným způsbem referent správy majetku Opakvané šklení Je prváděn ve stejném bsahu a stejným způsbem jak při nástupu zaměstnance dále: - pakvaně nejméně 1x za 2 rky - při změně pracvníh zařazení či druhu práce - při zavedení nvé technlgie neb změny výrbních a pracvních prstředků neb změny technlgických neb pracvních pstupů - v případech, které mají neb mhu mít pdstatný vliv na bezpečnst a chranu zdraví při práci Vedení dkumentace prvedeném šklení. O šklení je prveden záznam dle vzrvéh záznamu přílha č. 2, 3 a 8, vyplněný záznam prvedeném šklení bude zalžen d dkumentace BOZP, kpii záznamu či přehled prvedeném šklení má veducí příslušnéh pracviště /veducí učitel bru neb zástupce ředitele pr příslušný úsek/. 2.3 Prfesní šklení zaměstnanců pr speciální činnsti: Zaměstnavatel zajistí šklení zaměstnanců vyknávající speciální činnsti, pr které předpisy pžadují zvláštní dbrnu způsbilst. Náklady spjené se zajišťváním šklení BOZP hradí zaměstnavatel. Zaměstnavatel je pvinen nepřipustit, aby zaměstnanec vyknával práce bez příslušné kvalifikace dbrné způsbilsti a zajistí zaměstnancům pvěřeným takvu činnstí získání dbrné způsbilsti, pakvaná šklení a věřvání jejich znalstí ve stanvených termínech u sby s právněním pr tut činnst Obsah šklení. Obsah šklení a věření znalstí pr tut kategrii zaměstnanců, záznam jejich prvedení aktuálně je stanven před zahájením šklení s sbu s dbrnu kvalifikací pr tut činnst a v suladu s platnými předpisy Zajistí, prvádí: Referent správy majetku prstřednictvím sby s kvalifikací a právněním pr prvádění šklení a zajišťvání dbrné způsbilsti pr příslušnu prfesní skupinu Opakvané šklení. Šklení je zajištěn před zahájením činnsti zaměstnance ve stanvené prfesi a pakvaně v termínu jak stanví Aktuální plán šklení a věření znalstí BOZP stanvuje přílha č Vedení dkumentace prvedeném šklení. Záznamy každém prvedeném šklení zaměstnanců BOZP pr specielní činnsti a věření jejich znalstí jsu zalženy v dkumentaci BOZP škly. S Směrnice BOZP 3/28

4 Název Čísl Vlastník 2.4 Pučení BOZP dalších sb na pracvištích a v prstrách škly: Pvinnst zaměstnavatele zajišťvat BOZP se vztahuje na všechny sby, které se s jeh vědmím zdržují na jeh pracvištích či prstrách. Osby, které se samstatně zdržují na místech, kde se rizikvé činnsti vyskytují, neb je sami prvádí, musí být prkazatelně seznámeny s riziky hržení jejich zdraví či živta a se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci a s dalšími důležitými infrmacemi k zajištění BOZP v nezbytném rzsahu a se zákazy stanvenými pr prstry SŠaMŠ, ve kterých se tyt sby budu zdržvat či činnst prvádět. Zajišťuje referent správy majetku pr činnsti v budvách škly, neb veducí zaměstnanec dpvídající za příslušné pracviště, ve kterém je činnst prváděna. Seznámení prvedu prkazatelně, v nezbytném rzsahu, dle přílhy č. 6. O prvedeném seznámení zalží záznam d dkumentace BOZP škly. 2.5 Šklení veducích zaměstnanců BOZP Prvede se při nástupu veducíh zaměstnance d funkce Obsah šklení Dle Záznam šklení veducích zaměstnanců BOZP, přílha č.7 Ověření znalstí veducíh zaměstnance BOZP se prvede písemným testem s vyhdncením znalstí Zajistí, prvádí: Zajistí ředitel škly či jeh zástupce. Prvádí dbrně způsbilá sba v prevenci rizik Termín šklení Šklení pr veducí zaměstnance se prvádí vždy před nástupem d funkce a dále pakvaně min. 1 x za 3 rky Vedení dkumentace prvedeném šklení. Záznam prvedeném šklení veducíh zaměstnance a věření znalstí dle přílhy č.7 je zalžen d dkumentace BOZP škly. 2.6 Základní šklení žáků BOZP : Při zahájení šklníh rku prvede třídní učitel šklení žáků BOZP, kde je seznámí se Šklním řádem, rizicích hržení zdraví při běžných činnstech v prstrách škly a při dalších činnstech suvisících s výuku, které se mhu vyskytnut, stanvenými patřeními na jejich eliminaci a s rganizací zajištění BOZP ve škle. O prvedeném základním šklení žáků BOZP zalží písemný záznam dle přílhy č.10. Obdbným způsbem musí být prveden šklení žáků BOZP před vyučváním předmětů, kde jsu žáci hrženi na zdraví např. tělesná výchva i statní činnsti, které rizika přináší. Obsah šklení stanvuje šklitel - třídní učitel a vyučující předmětu, kde je vyšší rizik hržení zdraví. Obsah záznamu je seznámení s riziky hržení zdraví žáků a stanvená patření na jejich eliminaci, zákazy a pkyny na zajištění bezpečnsti žáků, ustanvení platných předpisů suvisících s činnstí a prstrami včetně Šklníh řádu a Prvzních řádů prstr užívaných pr vyučvání, datum, jména a pdpisy šklitele i žáků dle přílhy č.10. V třídní knize navíc uvedu záznam prvedeném šklení a každém následném pučení. Je vhdné prvést písemné věření znalstí žáků. 2.7 Šklení žáků BOZP na pracvišti dbrnéh vyučvání: Obsah šklení: Šklení žáků na pracvišti se prvádí v rzsahu prváděných činnstí, pužívaných nástrjů, strjů, strjních, technických zařízení a pužívaných látek na pracvišti. Šklení BOZP se prvádí i seznámením s pžadvanými dkumenty a suvisícími se zajištěním BOZP na pracvišti m.j. dkumentace ke strjnímu či technickému zařízení, vyhdncení rizik hržení zdraví a živta na pracvišti, stanvená patření pr jejich eliminaci, a suvisející předpisy suvisící se zajištěním BOZP na pracvišti v rzsahu stanveném v Záznamu šklení žáků BOZP na pracvišti přílha č.4. Na šklení navazuje věření znalstí žáků BOZP předepsaným způsbem s vyhdncením znalstí. Pkud nejsu znalsti vyhdnceny jak dstatečné, musí být šklení pakván Zajistí, prvádí: Zajišťuje veducí učitel bru, prvede učitel dbrnéh výcviku, či dbrný učitel. S Směrnice BOZP 4/28

5 Název Čísl Vlastník Opakvané šklení Šklení se prvádí vždy před zahájením dbrnéh výcviku v nvém šklním rce a pakvaně pkud u žáka nastane změna: - při změně pracviště či druhu práce - při zavedení nvé technlgie neb změny výrbních a pracvních prstředků neb změny technlgických neb pracvních pstupů - v případech, které mají neb mhu mít pdstatný vliv na bezpečnst a chranu zdraví při práci Vedení dkumentace prvedeném šklení. O šklení je prveden řádně vyplněný záznam dle vzrvéh Záznamu šklení žáků BOZP na pracvišti přílha č. 4 a vyplněný záznam prvedeném šklení bude zalžen d dkumentace u veducíh učitele OV. 2.8 Pkyny pr bezpečnu činnst a práci žáků. Vyučující je pvinen pdávat žákům při každé zahajvané činnsti infrmace a pkyny pr zajištění bezpečné práce a činnsti žáků, dle ptřeby tyt pkyny pakvat. Vyučující trvale a veducí zaměstnanci pakvaně kntrlují ddržvání zásad bezpečnsti při práci při všech činnstech žáků. Při zjištění závady jsu pvinni prvést účinná patření k dstranění rizik hržení bezpečnsti žáků či dalších sb, kterých se činnst dtýká. 2.9 Pučení dětí mateřské škly bezpečném pbytu a rizicích hržení zdraví Obsah pučení: Učitelky v mateřské škle jsu pvinny každdenně při každé vhdné příležitsti děti seznamvat a pučvat bezpečném jednání a seznamvat je s riziky hržení zdraví. Prvádí t systematicky a vhdnu frmu srzumitelnu dětem. Prvádí vždy i při zjištění náznaku nebezpečnéh či nevhdnéh chvání dětí O rzsáhlejším pučení, pučeních před mimšklní činnstí a důležitých událstech a následných pučeních prvádí učitelky MŠ záznam d třídní knihy. S Směrnice BOZP 5/28

6 Název Čísl Vlastník Přílha č. 1 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení zaměstnanců a pedaggických pracvníků se základními pžadavky na BOZP, pdmínkami bezpečné práce, s ustanvením uvedených předpisů s výkladem a riziky hržujícími zdraví či živt sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci těcht rizik. Uvedené předpisy, se kterými byli zaměstnanci seznámeni, se rzumí v platném znění ke dni šklení. Část 1 základní pdmínky bezpečné práce pr všechny zaměstnance škly. 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci ve škle. Seznámení s riziky hržení zdraví a živta v prstrách bjektů a na pracvištích, s rizikvými faktry a chranu před nimi. Kategrizace prací na pracvištích, kam může zaměstnanec vstupvat a sdělení, d jaké kategrie jsu vyknávané práce zařazeny a důvdnění. Seznámení se zásadami bezpečnéh chvání na pracvištích a se Šklním řádem. 2/ Práva a pvinnsti zaměstnanců z hlediska bezpečnsti a chrany zdraví při práci Zák. práce 106. Zákaz vstupu na pracviště a d prstr, které nejsu pr úkny suvisící s výknem jejich práce určeny a zákaz prvádění činnstí, které nevyplývají z pracvní smluvy. Seznámení s bsahem NV č.101/2005 Sb. vč. přílhy. Bezpečnstní značky a značení seznámení dle NV č.11/2002 a pvinnst jejich respektvání na úrvni příkazu. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. pžadavky na bezpečný prvz strjů a zařízení. 3/ Zákník práce. Část pátá, bezpečnst a chr zdraví při práci.účast zaměstnanců na řešení BOZP Další pžadavky BOZP v pracvněprávních vztazích - Zákn č.309/2006 Sb / Pdmínky chrany zdraví při práci. Nařízení vlády č.361/2007sb., pdrbně hlava IV fyzická zátěž. Bezpečné pužívání žebříku dle Nařízení vlády č.362/2005 Sb. přílha, část III. Zákaz činnsti, při které je sba hržena pádem z výšky více než 1,5 m, pkud nebyla seznámena s pstupem práce, způsbem zajištění prti pádu a suvis. předpisy a nebyl realizván zajištění chrany. Zásady bezpečnéh prvzu a pužívání strjů, technických zařízení, přístrjů a nářadí. Zákaz pužívání strjů a zařízení, pkud tím zaměstnanec nebyl zaměstnavatelem pvěřen a seznámen s riziky hržení zdraví a s bezpečným pužíváním dle stanvených patření a dkumentace zařízení a pkud nemá pžadvanu dbrnu způsbilst. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. seznámení s bsahem. 5/ Osbní chranné pracvní prstředky. Zákník práce 104, Nařízení vlády č.495/2001 Sb. a Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Směrnice zaměstnavatele pr pskytvání OOPP a seznam pskytvaných OOPP pr výkn práce. Seznámení se správným pužíváním přidělených OOPP a jejich šetřváním. 6/ Zvláštní pracvní pdmínky některých zaměstnanců. Zákník práce, Vyhláška ministerstva zdravtnictví č. 180/2015 Sb. Sdělení, které práce jsu těmt zaměstnancům na pracvištích zakázány. 7/ Pracvní úraz. Pvinnsti, evidence prac. úrazů, dpvědnst zaměstnavatele, zprštění se dpvědnsti. Zák. práce 105, část čtrnáctá-dpvědnst a náhrady při PÚ, Nařízení vlády č.201/2010 Sb. Pracvní úrazy a jejich příčiny v pslední dbě. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvištích. 8/ Zacházení s elektrickým zařízením sbami bez elektrtechnické kvalifikace, pracvníky seznámenými a pracvníky pučenými - Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. ve znění PP, ČSN EN / /. Způsb prvádění kntrl el. sptřebičů a elektrickéh ručníh nářadí dle ČSN kntrlu prvádí jen pvěření a pršklení pracvníci. 9/ Umístění uzávěrů vdy, elektrických zařízení a plynu pr pracviště, způsb uzavření přívdu pr bjekt. 10/ Zásady a pstup při pskytvání první pmci při úrazu. Umístění a vybavení lékárniček první pmci. Způsb přivlání rychlé lékařské pmci. Brašny první pmci pr činnst mim bjekt. Traumatlgický plán. 11/ Zásady a pstup pskytvání první pmci při úrazu a pškzení zdraví. Způsb přivlání lékařské první pmci. Umístění a vybavení lékárniček první pmci. Infrmace rganizvání pskytvání první S Směrnice BOZP 6/28

7 Název Čísl Vlastník pmci u zaměstnavatele. Pracvnělékařská péče - u kteréh lékaře, jakým lékařským prhlídkám a v jakých termínech je zaměstnanec pvinen se pdrbit. 12/ Zaměstnanci, kteří pracují v prvzech a pracvištích se specifickými riziky se pdrbují samstatnému šklení BOZP vztahující se k činnstem na pracvišti, pkud není sučástí tht šklení. Je zakázán pužívat jakékliv zařízení, pkud tím zaměstnanec nebyl zaměstnavatelem pvěřen a seznámen s bezpečným pužíváním dle dkumentace zařízení, s riziky hržení včetně stanvených patření na jejich eliminaci a zaměstnanec nemá pr bsluhu pžadvanu dbrnu a zdravtní způsbilst Část 2 základní pdmínky bezpečné práce specifické pr pedaggické pracvníky: 13. Šklní úrazy. Vyhláška MŠMT č.64/2005 Sb. evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v platném znění. Seznámení a výklad. 14. Bezpečnst a chrana zdraví při výchvě a vzdělávání žáků ve šklách a šklských zařízeních Řád škly, Směrnice zaměstnavatele BOZP a předpis Metdický pkyn k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních Č.j.: / s platnstí d , Seznámení s předpisy. Pvinnst vyučujícíh zkntrlvat bezzávadný stav využívaných prstr, nářadí, technickéh zařízení, strje než zahájí výuku! 15. Pučení žáků rizicích hržení jejich zdraví a bezpečnsti a způsb dkladvání pučení žáků. Pučení žáků ke všem činnstem jichž se zúčastní při vzdělávání či v suvislsti s ním. Právní a statní předpisy jak zdrje pr pučení žáků. Prkazatelný dklad je záznam v třídní knize a záznam kde je uveden bsah, datum, jména a pdpisy pučených a šklitele, věření znalstí - dle směrnice SŠaMŠ. 16. Hygienické pžadavky seznámení: Vyhláška MZd. č.410/2005 Sb., hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Vyhláška č.137/2004 Sb. hygienických pžadavcích na stravvací služby a činnsti epidemilgicky závažné. Zdravtní průkazy sb zúčastněných na těcht činnstech. 17. Prvz např. šklní jídelny, šklní dílny /pracviště OV/, dbrné učebny, tělcvičny prbíhá v suladu s prvzním řádem pr prvzvanu činnst. Osby, které řídí a dzrují prvz v těcht prstrách, musí vládat ustanvení prvzních řádů. 18/ Prvz Mateřské škly musí prbíhat v suladu s Vyhlášku č.14/2005 Sb. předšklním vzdělávání. Pdrbně 5 Péče zdraví a bezpečnst dětí. 19. Ověření vědmstí šklených sb prveden frmu tázek a dpvědí mezi šklitelem a škleným k jedntlivým tématům. Vyhdncení správnsti dpvědí, při nesprávné dpvědi zpakvání tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklil a věřil znalsti: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl: Jmén a příjmení šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén a příjmení šklenéh/čitelně/ pdpis POKRAČOVÁNÍ ZÁZNAMU O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZE DNE: S Směrnice BOZP 7/28

8 Název Čísl Vlastník Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl. Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 8/28

9 Název Čísl Vlastník Přílha č. 2 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti: OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení s pdmínkami bezpečné práce, s vyskytujícími se riziky hržení zdraví či živta sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci či mezení rizik a s předpisy a údaji které se práce a pracviště šklených sb: 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci na pracvišti. Seznámení s prstrami pracviště, s riziky v těcht prstrách a chranu před nimi. Stanvený pracvní a technlgický pstup při činnsti. 2/ Stanvené kmunikace, přístupy, stanviště bsluhy, místa se zákazem vstupu. Umístění vládacích zařízení, zařízení a strjů, způsb jejich vládání. Místa vypínačů elektrické energie, důležitých uzávěrů, nuzvých vypínačů na pracvišti. Umístění nejbližší lékárničky první pmci. 3/ Rizika hržení zdraví a živta na pracvišti i při práci s technickými či strjními zařízeními na pracvišti, seznámení s vyhdncením rizik a se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci či mezení které je pvinen pracvník ddržvat. 4/ Bezpečná a správná bsluha technických a strjních zařízení na pracvišti. Zakázané manipulace. Seznámení s bezpečnu bsluhu, manipulací a údržbu zařízení pdle pkynů a zásad stanvených v dkumentaci zařízení, návdu k bsluze, vztahujících se platných předpisů, štítkvých a tabulkvých upzrnění na zařízení a pracvišti. Pučení maximálních parametrech zařízení, stanveném účelu užití. Zákaz prušení stanvených zásad bezpečnéh užívání, údržby, přetěžvání a užití k jinému než stanvenému účelu. Seznámení dle 3/ a 4/ byl prveden pr práci s nářadím a technickými či strjními zařízeními: /značení, název, typ/ Ruční nářadí: Elektrické ruční nářadí: Strje: Technické vybavení pracviště: Další činnsti: 5A/ Suvisící předpisy zaměstnavatele pr prváděnu činnst- seznámení: 5B/ Suvisící becně platné předpisy - seznámení: 5C/ Bezpečná manipulace s uvedenými nebezpečnými chemickými látkami či přípravky a údaji v bezpečnstních listech: 6/ Osbní chranné pracvní prstředky. Dle směrnice zaměstnavatele pr pskytvání OOPP, seznam pskytvaných OOPP pr prfesi a pracviště, prváděné práce, seznámení před, kterými riziky pskytvanými OOPP musí být pracvník chráněn. Seznámení se správným pužíváním OOPP a šetřváním. S Směrnice BOZP 9/28

10 Název Čísl Vlastník 7/ Pracvní úrazy a jejich příčiny v pslední dbě. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvišti. 8/ Infrmace tm, d jaké kategrie jsu práce na pracvišti zařazeny, jaký rizikvý faktr půsbí na zdraví zaměstnance, jaké jsu naměřené hdnty. Infrmace úrazech a pškzení zdraví, které se na pracvišti staly. 9/ Práce žen, těhtných žen a mladistvých na pracvišti, které práce tit nesmí na pracvišti vyknávat. 10/ Ověření znalstí byl prveden frmu tázek a dpvědí k bdům bsahu šklení mezi šklitelem a škleným s vyhdncením správnsti dpvědi a nvým vysvětlením chybně zdpvězenéh tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklení a věření znalstí prvedl: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a bsahu jsem przuměl: Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 10/28

11 Název Čísl Vlastník ZE DNE: POKRAČOVÁNÍ ZÁZNAMU O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTI: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl. Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 11/28

12 Název Čísl Vlastník Přílha č. 3 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti: úklidvé práce, uklízečka. OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení s pdmínkami bezpečné práce, s vyskytujícími se riziky hržení zdraví či živta sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci či mezení rizik a s předpisy a údaji, které se práce a pracviště šklených sb týkají: 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci na pracvišti. Seznámení s prstrami pracviště, s riziky v těcht prstrách a chranu před nimi. Stanvený pracvní pstup při činnsti. 2/ Stanvené kmunikace, přístupy, místa se zákazem vstupu. Místa vypínačů elektrické energie, důležitých uzávěrů, nuzvých vypínačů na pracvišti. Umístění nejbližší lékárničky první pmci. 3/ Rizika hržení zdraví a živta na pracvišti i při práci se zařízeními na pracvišti, seznámení s vyhdncením rizik a se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci či mezení které je pvinen pracvník ddržvat. Především k těmt rizikům: Rizik ukluznutí a pádu, patření m.j.zákaz pužívání buvi pantflvéh typu, při práci pužívat puze pevnu buv s prtiskluzvu pdešví, řádně fixvanu na nze. Rizik pádu z výšky, patření m. j. zákaz pužívání nestabilníh nábytku a jiných nestanvených předmětů jak pmůcek k výstupu d výšky či k práci ve výšce. Pr úklid na vyšších místech pužívat úklidvé nářadí či pmůcky s prdluženu či výsuvnu rukjetí či dvjitý žebřík /štafle/. Pr uklízečky platí zákaz zaměstnavatele prvádět práce ve výšce nad 1,5 m nad klní úrvní /včetně rizika pádu z kna/ pkud pracviště nebyl zajištěn prti pádu sb, neb sby vybaveny OOPP prti pádu a škleny BOZP pr práci ve výšce včetně seznámení se správným pužíváním OOPP a se stanvenými místy jejich ktvení. Pr mytí ken musí být stanven zaměstnavatelem pracvní pstup řešící bezpečnst práce v suladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. /eliminace rizika nebezpečí pádu z výšky/ krmě při mytí ken puze z pdlahy místnsti bez vyklánění sb z kna a za pdmínky, že výška kenníh parapetu je minimálně 1,1m. Rizik úrazu elektrickým prudem, patření m.j. zákaz pužití vdy či dtyku vlhkým předmětem na elektrická zařízení pd prudem! 4/ Bezpečnst sb na pracvištích, kde jsu technická a strjní zařízení. Pracvníci, prvádějící úklidvé práce mají zakázán uvádět d chdu technická a strjní zařízení na pracvišti. Mají zákaz uvádět je d chdu a prvádět na jejich vládacích či spuštěcích prvcích jakékli manipulace, krmě jejich vypnutí v případě nebezpečí, a t pkud jsu s bezpečným způsbem vypnutí seznámeni. Při zjištění, že zařízení, s jehž bezpečným prvzem a práci s ním nebyl pracvník prkazatelně seznámen, je v prvzu, v nebezpečném klí zařízení d jeh dstavení z prvzu úklid nesmí prvádět. 5A/ Suvisící předpisy zaměstnavatele pr prváděnu činnst- seznámení: 5B/ Suvisící becně platné předpisy - seznámení: Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. bližších pžadavcích na bezpečnst a chranu zdraví při práci na pracvištích s nebezpečím pádu z výšky neb d hlubky. Seznámení s pdmínkami bezpečné práce ve výšce, pr uklízečky platí zákaz zaměstnavatele prvádět tyt práce ve výšce nad 1,5 m, pkud není zajištěna chrana prti pádu dle uvedenéh NV. Pdmínky bezpečné práce na žebříku a dvjitém žebříku /štafle/, přílha, část III. uvedenéh NV. 5C/ Bezpečná manipulace s nebezpečnými chemickými látkami či přípravky. Seznámení s údaji uvedenými v bezpečnstních listech nebezpečnsti látky, účinné chraně prti půsbení na zdraví sb i živtní prstředí. Způsb pskytnutí první pmci a stanvená patření při nehdě. Prveden pr všechny pužívané čistící a dezinfekční prstředky, které jsu hdnceny jak nebezpečné chemické látky: 6/ Osbní chranné pracvní prstředky. Dle směrnice pr pskytvání OOPP a seznamu pskytvaných OOPP pr prfesi a pracviště, prváděné práce, zpracvané zaměstnavatelem, seznámení, před kterými riziky pskytvanými OOPP musí být pracvník chráněn. Seznámení se správným pužíváním a šetřváním OOPP. 7/ Pracvní úrazy a jejich příčiny v pslední dbě. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvišti. S Směrnice BOZP 12/28

13 Název Čísl Vlastník 8/ Infrmace tm, d jaké kategrie jsu práce na pracvišti zařazeny, jaký rizikvý faktr půsbí na zdraví zaměstnance, případně naměřené hdnty. Infrmace úrazech a pškzení zdraví, které se na pracvišti staly. 9/ Práce těhtných žen a mladistvých na pracvišti, které práce tit nesmí na pracvišti vyknávat v suladu s ustanveními Vyhlášky č. 180/2015 Sb. 0/ Ověření znalstí byl prveden frmu tázek a dpvědí k bdům bsahu šklení mezi šklitelem a škleným s vyhdncením správnsti dpvědi a nvým vysvětlením chybně zdpvězenéh tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklení a věření znalstí prvedl: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a bsahu jsem przuměl: Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 13/28

14 Název Čísl Vlastník Přílha č. 4 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti dbrnéh výcviku.. OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení s pdmínkami bezpečné činnsti a práce, s vyskytujícími se riziky hržení zdraví či živta sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci či mezení rizik a s předpisy a údaji které se týkají činnsti, práce a pracviště šklených žáků: 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci na pracvišti. Seznámení s prstrami pracviště, s riziky v těcht prstrách a chranu před nimi. Stanvený pracvní pstup při činnsti. Základní zásady: Žáci všechny činnsti při dbrném výcviku mhu prvádět jen v rámci výuky, a t vždy pd dzrem učitele dbrnéh výcviku. Žáci jsu pvinni řídit se jeh příkazy a práci zahájit a prvádět puze na jeh pkyn a t vždy až p seznámení se správným a bezpečným pstupem práce, s riziky hržení zdraví a se všemi patřeními na jejich eliminaci pr každu jedntlivu činnst před prvním praktickým prvedením. Pkud žák nepchpil bsah seznámení /šklení/, pžádá učitele OV nvé vysvětlení. Žák má práv dmítnut výkn činnsti, pkud právněně má za t, že je při činnsti hržen na zdraví či na živtě. 2/ Základní pvinnsti žáků z hlediska bezpečnsti a chrany zdraví při práci - Zákník práce 106. Zákaz vstupu žáka na pracviště a d prstr, které nejsu pr úkny suvisící s výknem jeh činnsti určeny a zákaz prvádění činnstí, které nejsu v suladu se základními zásadami dle bdu č. 1. 3/ Stanvené kmunikace, přístupy, stanviště bsluhy, místa se zákazem vstupu. Umístění vládacích zařízení, zařízení a strjů, způsb jejich vládání. Místa vypínačů elektrické energie, důležitých uzávěrů, nuzvých vypínačů na pracvišti. Umístění nejbližší lékárničky první pmci. 4/ Rizika hržení zdraví a živta na pracvišti i při práci s technickými či strjními zařízeními na pracvišti a seznámení se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci či snížení, které je pvinen žák ddržvat - prveden pdle vyhdncení rizik a stanvených patření pr jejich eliminaci či mezení. 5/ Bezpečná a správná bsluha technických a strjních zařízení na pracvišti. Zakázané manipulace. Seznámení s bezpečnu bsluhu, manipulací a údržbu na zařízení prveden pdle pkynů a zásad uvedených v dkumentaci zařízení, návdu k bsluze, vztahujících se platných předpisů, štítkvých a tabulkvých upzrnění na zařízení a pracvišti. Pučení maximálních parametrech zařízení, stanveném účelu užití. Zákaz prušení stanvených zásad bezpečnéh užívání, údržby, přetěžvání a užití k jinému než stanvenému účelu. Zdůraznění zákazu jakéhkliv zásahu d nebezpečnéh prstru zařízení pkud zařízení (strj, nářadí) není v klidu a bezpečně zajištěn prti náhdnému zapnutí (dpjením phyblivéh přívdu d sítě, zajištěním hlavníh vypínače ve vypnuté plze u pevně připjenéh zařízení). Seznámení dle 4/ a 5/ byl prveden pr tat technická či strjní zařízení: (značení, název, typ) Ruční nářadí: Elektrické ruční nářadí: /Obráběcí/ strje: Technické vybavení pracviště: Další činnsti: 5A/ Suvisící předpisy zaměstnavatele pr prváděnu činnst- seznámení: 5B/ Suvisící becně platné předpisy - seznámení: 5C/ Bezpečná manipulace s uvedenými nebezpečnými chemickými látkami či přípravky a údaji v bezpečnstních listech: 6/ Osbní chranné pracvní prstředky. Dle směrnice zaměstnavatele /škly/ pr pskytvání OOPP, stanvený seznam pskytvaných OOPP pr práci na pracvišti, prváděné práce, seznámení před kterými S Směrnice BOZP 14/28

15 Název Čísl Vlastník riziky pskytvanými OOPP musí být žák chráněn. Seznámení se správným pužíváním OOPP a šetřváním. 7/ Infrmace tm, d jaké kategrie jsu práce na pracvišti zařazeny, jaký rizikvý faktr půsbí na zdraví žáka. Úrazy a pškzení zdraví a jejich příčiny v pslední dbě na pracvišti. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvišti. Šklní úrazy. Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb. - výklad. 8/ Práce žen, těhtných žen a mladistvých na pracvišti. Sdělení, které práce jsu těmt na pracvištích zakázány. Vyhláška ministerstva zdravtnictví č. 180/2015 Sb. Zákník práce, hlava sedmá. Bezpečnst práce při přemisťvání břemen Nařízení vlády č.361/2007sb., pdrbně hlava IV fyzická zátěž - plnletí. 9/ Zacházení s elektrickým zařízením sbami bez elektrtechnické kvalifikace, pracvníky seznámenými a pučenými - Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. ve znění pzdějších předpisů, ČSN EN / /. Způsb prvádění kntrl elektrickéh ručníh nářadí a elektrických sptřebičů dle ČSN mhu je prvádět pvěření pracvníci pučení neb s vyšší kvalifikací. 10/ Umístění uzávěrů elektrických zařízení pr pracviště, způsb vypnutí přívdu elektrickéh prudu. 11/ Zásady a pstup při pskytvání první pmci při úrazu. Umístění a vybavení lékárniček první pmci. Způsb přivlání rychlé lékařské pmci. 12/ Ověření znalstí byl prveden frmu tázek a dpvědí k bdům bsahu šklení mezi šklitelem a žákem s vyhdncením správnsti dpvědi a nvým vysvětlením chybně zdpvězenéh tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklil a věřil znalsti: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a bsahu jsem przuměl: Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 15/28

16 Název Čísl Vlastník POKRAČOVÁNÍ ZÁZNAMU O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti dbrnéh výcviku.. ZE DNE: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl. Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 16/28

17 Název Čísl Vlastník Přílha č. 5 Přílha je ve frmuláři E S Směrnice BOZP 17/28

18 Název Čísl Vlastník Přílha č. 6 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STANOVENÉ PRO PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST V PROSTORÁCH AREÁLU A OBJEKTŮ SŠaMŠ Uvedené pdmínky tvří nedílnu sučást smluvy č. ze dne Firma Pčet sb Kntakt. sba ddavatele a č. tel.. Datum zahájení činnsti ORGANIZAČNÍ POKYNY: a. Při příchdu d bjektu škly se každá sba hlásí u referenta správy majetku, či u jinéh veducíh zaměstnance SŠGS který je za splupráci se smluvní sbu dpvědný. Ten smluvní sbu dvede na míst výknu činnsti, určí prstry, ve kterých sba bude vyknávat činnst a ve kterých se může phybvat. Dle ptřeby stanví ptřebné klíče, které sbě budu vydány. b. Osby, které se phybují v prstrách škly, jsu p celu dbu pvinny ddržvat pkyny dpvědných a veducích zaměstnanců SŠaMŠ a dále všechny právní a statní předpisy, které se vztahují se k prstrám a k činnstem které vyknávají. c. Při dchdu z budvy škly se smluvní sba hlásí kntaktní sbě škly, devzdá vše c jí škla na dbu pbytu a výknu činnsti pskytla. RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA V OBJEKTECH SOŠAG A STANOVENÁ OPATŘENÍ: a. Vznik pžáru hřlavých hmt. V bjektech škly se nalézají hřlavé látky. Tuhé hřlavé látky se nalézají téměř ve všech prstrách bjektů škly. Opatření stanvená na eliminaci uvedenéh rizika: - V celém areálu škly je zakázán kuřit. Uvedený zákaz je stanven i z dalších důvdů a je nutné jej striktně ddržvat. Důsledně musí být ddržván též zákaz kuření a pužívání tevřenéh hně v místech značených tabulku s tímt zákazem. - Všechny činnsti, při nichž vzniká nebezpečí vzniku pžáru pužívaných a skladvaných hřlavých hmt v prstrách SŠaMŠ t.j.sváření, pájení a jiné činnsti při pužití tevřenéh hně, brušení a další pžárně nebezpečné činnsti prváděné mim pracviště, které jsu pr takvé činnsti určeny musí být předem hlášeny určené kntaktní sbě SŠaMŠ a bez jejíh výslvnéh suhlasu nesmí být práce zahájena. Prvádění prací vyhdncených s nebezpečím pžáru či výbuchu musí být v předstihu schválen ředitelem SŠaMŠ včetně stanvení dpvědnsti za vydání příkazu pr prvedení práce s nebezpečím pžáru či výbuchu. Práce vyhdncené jak práce s nebezpečím pžáru či výbuchu nesmí být zahájeny a prvedeny bez příkazu na prvedení tét práce vystavený dpvědnu sbu se všemi pdmínkami stanvení zvláštních bezpečnstních patření, stanvení prvádějících sb a sb prvádějící dhled na tyt práce i následný dhled na místě prvedení, t.j. Opatření v suladu s právními předpisy pžární chrany především vyhlášky MV č.87/2000 Sb.! - Činnsti sb při pžáru řeší dkument splečnsti pžární pplachvé směrnice, s tímt dkumentem a únikvými cestami musí být sba před zahájením činnsti seznámena. b. Ohržení zdraví sb vlivem prvádění činnsti, pr kteru nemá sba způsbilst, či pbytem v prstrách, se kterými nebyla seznámena. Opatření stanvená na eliminaci uvedenéh rizika: - Osba nesmí vyknávat činnsti, které nejsu sučástí smluvy, nesmí bsluhvat technické i strjní zařízení pr které nemá zdravtní a dbrnu způsbilst a které jí nebyl určen. - Osba nesmí vstupvat d prstr, které nesuvisí s výknem sjednané činnsti, či které jí nebyly určeny jak kmunikace neb nejsu veřejně přístupné. POVINNOSTI PRÁVNICKÉ ČI PODNIKAJÍCÍ OSOBY, PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOSTI V AREÁLU A OBJEKTECH SŠaMŠ - DÁLE JEN DODAVATEL. a. Ddavatel zajistí prvedení smluvních prací puze sbami, které mají pr sjednanu práci zdravtní i dbrnu způsbilst. Zajistí jejich prkazatelné seznámení s právními i statními předpisy pr vyknávanu práci, s riziky hržení zdraví a zajistí plnění patření na jejich eliminaci. b. Ddavatel zajistí prkazatelné seznámení sb, které pr něh sjednanu činnst budu prvádět s výše uvedenými riziky hržení zdraví a živta sb ve splečnsti SŠaMŠ a zajistí realizvat stanvená patření na eliminaci těcht rizik. S Směrnice BOZP 18/28

19 Název Čísl Vlastník c. Ddavatel vybaví sby prvádějící činnsti na základě smluvy sbními chrannými pracvními prstředky (OOPP) na základě vyhdncených rizik pr prváděné činnsti (zajišťuje samstatně) a seznámí je se správným pužíváním OOPP. d. Ddavatel vybaví sby, které pr něj činnst prvádí ptřebným nářadím a ptřebnými prstředky (žebříky, lešení atd.). Ddavatel nese dpvědnst za událsti způsbené nevhdným vybavením či vadnými prstředky. e. Nářadí a prstředky SŠaMŠ lze pužít jen p předchzím suhlasu dpvědnéh zaměstnance dběratele! SŠaMŠ nedpvídá za úrazy a škdy způsbené nářadím, pracvními prstředky, zařízením dběratele, které byly pužity bez suhlasu dpvědnéh zaměstnance dběratele. f. Ddavatel nese dpvědnst za případné neddržení svých pvinnstí dle ustanvení právních předpisů a ustanvení uvedených v tmt ddatku smluvy pr sby, které pr ní činnsti prvádí. g. Ddavatel hlásí ihned každu škdu způsbenu dběrateli dpvědnému zaměstnanci SŠaMŠ. h. Každá mimřádná událst pžár, havárie, úraz, závažná prucha musí být ihned nahlášena referentu správy majetku, dkud bude zajištěn přivlání pmci a infrmván veducí zaměstnanec SŠaMŠ. Zdravtní materiál pr pskytnutí první pmci je na pracvištích škly. Ddavatel dpvídá za ddržvání platných právních a statních předpisů a suvisících dkumentů SŠaMŠ sbami, které pr ddavatele činnst prvádí. Je dpvědný za řádné a prkazatelné seznámení těcht sb s předpisy suvisícími s jejich prací. Ddavatel je dpvědný za škdy vzniklé neddržením stanvených pdmínek bezpečnsti práce a pžární bezpečnsti při výknu sjednaných činnstí a t i sbami, které pr něh tyt činnsti prvádí. Tut dpvědnst má i vůči SŠaMŠ za škdy, které jí tímt neddržením vzniknu. V případě pchybnsti se ddavatel infrmuje u dpvědnéh kntaktníh zaměstnance SŠaMŠ. Datum: Odpvědná sba SŠaMŠ (jmén, funkce, pdpis a razítk) Odpvědná sba ddavatele (jmén, funkce, pdpis a razítk) Seznámení sb ddavatele s bsahem dkumentu Rizika a pdmínky zajištění bezpečnsti práce a pžární bezpečnsti stanvené pr právnické a pdnikající sby prvádějící činnst v prstrách bjektů a areálu SŠaMŠ a se suvisícími infrmacemi bsaženými v dkumentu. Seznámení a věření znalstí prvedl: Pdpis: Stvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými pdmínkami a byly mi pdány vysvětlující infrmace a bsahu jsem przuměl: Jmén pracvníka Pdpis S Směrnice BOZP 19/28

20 Název Čísl Vlastník Přílha č. 7 Záznam prvedeném šklení veducích zaměstnanců bezpečnsti a chraně zdraví při práci ve šklství Osnva a bsah prvedenéh šklení: Seznámení s uvedenými předpisy je prváděn vždy v jejich platném znění. Následující změny předpisů nejsu v záznamu uváděny. I. Bezpečnst práce z hlediska právních předpisů: 1/ Zákník práce - zákn č. 262/2006 Sb. s výkladem: Část pátá - bezpečnst a chrana zdraví při práci - celá pdrbně Nční práce 94. Část desátá péče zaměstnance, Hlava I a Hlava IV celé pdrbně , Část dvanáctá infrmvání, prjednání v pracvněprávním vztahu a právnění dbrvé rganizace, rada zaměstnanců a zástupce pr blast BOZP Hlava I IV infrmativně se zaměřením na blast BOZP. Část čtrnáctá Hl.I, Díl1 Odp. zaměstnavatele za škdu při prac. úrazech, nemcech z pvl. / /. 2/ Pskytvání sbních chranných prac. prstředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prstředků. Seznámení s těmit předpisy s výkladem: ZP 104, Nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterým se stanví rzsah a bližší pdmínky pskytvání sbních chranných prstředků, mycích čisticích a dezinfekčních prstředků a Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kt. se stanví technické pžadavky na sbní chr. prstředky. Metdický návd ke zpracvání seznamů pr pskytvání OOPP v návaznsti na pvinnsti zaměstnavatele stanvené v 102 ZP. Seznámení s vnitřním předpisem zaměstnavatele k tmut bsahu. 3/ Psuzvání zdravtní způsbilsti, pskytvání specifických zdravtních služeb. Pdmínky chrany zdraví při práci, rizikvé práce, zařazvání prací d kategrií. Obsah a výklad ustanvení těcht předpisů: Každrční PLP zaměstnanců pracujících v nci ZP 94. Zdravtní prhlídky zaměstnanců na základě činnstí dle zákna č. 258/2000 Sb. Pravidelné lékařské prhlídky řidičů dle Zákna 361/2000 Sb. ve znění PP Zákn č. 373/2011 Sb. specifických zdravtních službách. Vyhláška č.79/2013 prvedení ustanvení Zákna č. 373/2011 Sb. Zákn č. 258/2000 Sb. chraně veřejnéh zdraví ve znění pzdějších předpisů. Vyhláška MZd. č.432/2003 Sb. kteru se stanví pdmínky pr zařazení. prací d kategrií. Způsb evidence rizik. prací. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění kterým se stanví pdmínky chrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 4/ Pracvní úrazy a nemci z pvlání. A/ Seznámení s předpisy a výklad způsbu zajištění ddržvání uvedených ustanvení: ZP 105. Seznámení s vnitřním předpisem zaměstnavatele k tmut bsahu. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanví způsb evidence, hlášení a zasílání záznamu úrazu, vzr záznamu úrazu a kruh rgánů a institucí, kterým se hlašuje pracvní úraz a zasílá záznam úrazu. Zásady pr správné vyplnění záznamu úrazu. Vedení knihy úrazů a pranění. B/ Záknné pjištění zaměstnavatele pr případ své dpvědnsti za škdu při pracvním úrazu, neb nemci z pvlání. Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.,kteru se stanví pdmínky a sazby záknnéh pjištění dpvědnsti zaměstnavatele za škdu při pracvním úrazu neb nemci z pvlání ve znění pzdějších předpisů. Zákn č.266/2006 Sb. úrazvém pjištění zaměstnanců v platném znění. C/ Zajištění první pmci na pracvišti, zásady správnéh pstupu pskytvání první pmci, lékárničky první pmci, umístění, jejich bsah, určení sb dpvědných za jejich kntrlu a dplnění. Zajištění přivlání pmci tísňvým vláním. 5/ Šklení zaměstnanců právních a statních předpisech k zajištění bezpečnsti a chrany při práci. A/ Pvinnsti zaměstnavatele vyplývající ze Zákníku práce 103 týkající se šklení BOZP s výkladem. Seznámení s vnitřním předpisem zaměstnavatele k tmut bsahu. B/ Šklení v dbrných činnstech - speciální šklení. Zaměstnavatel zajistí pr všechny zaměstnance, kteří bsluhují zařízení, pr která platné předpisy pžadují zvláštní dbrnu způsbilst. C/ Zaměstnavatel nepřipustí, aby práce prváděl zaměstnanec, který neabslvval stanvené šklení BOZP, ve vymezených případech pkud nemá předepsanu dbrnu způsbilst, neb překrčil lhůtu pr peridické šklení a věření znalstí. D/ Pkyny pr způsb vypracvání záznamů prvedených škleních a věření znalstí a jejich bsah. Prvádění kntrl ddrž. pkynů BOZP zaměstnanci a záznamy zjištěných prušvání předpisů BOZP. S Směrnice BOZP 20/28

21 Název Čísl Vlastník 6/ Zákn č. 309/2006 Sb. ve znění PP kterým se upravují další pžadavky bezpečnsti a chrany zdraví při práci v pracvněprávních vztazích a zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci při činnsti neb pskytvání služeb mim pracvní vztahy. Seznámení s výkladem. 7/ Pracvní pdmínky těhtných žen, matek d knce devátéh měsíce p prdu a mladistvých. Vyhláška MZ č.180/2015 Sb. pracích a pracvištích, které jsu zakázány těhtným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kjí, matkám d knce devátéh měsíce p prdu a mladistvým zaměstnancům seznámení s předpisem. II. Nakládání s chemickými látkami. Záknné předpisy chemických látkách. A/ Zákn č. 350/2011Sb. chemických látkách a chemických směsích. Základní infrmace ustanvení uvedenéh zákna, klasifikace nebezpečných látek. Pdmínky nakládání s nebezp. látkami a přípravky, bezpečnstní listy ke každé NCHL. B/ Zaměstnavatel je pvinen mít k dispzici bezpečnstní listy ke všem pužívaným a skladvaným nebezpečným chemickým látkám. III. Předpisy, vztahující se na pracviště a jeh zařízení. Pracviště, pracvní prstředí, skladvání, pracvní a výrbní prstředky a zařízení z hlediska předpisů BOZP. Infrmativní seznámení s bsahem těcht předpisů a kmentář k nim: A/Základní pžadavky k zajištění bezpečnsti práce. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. pdrbnějších pžadavcích na pracviště a pracvní prstředí. Nařízení vlády č..591/2006 bližších minimálních pžadavcích na bezpečnst a chranu zdraví při práci na staveništích včetně přílh. ČSN šířky a výšky cest a uliček ČSN skladvání C/ NV č. 11/2002 Sb., kt. se stanví vzhled a umístění bezpeč. značek a zavedení signálů, seznámení. D/ Práce ve výšce. Nařízení vlády č..362/2005 Sb. bližších pžadavcích na BOZP na pracvištích s nebezpečím pádu z výšky neb d hlubky. Seznámení s riziky mžnéh hržení zdraví a živta při tét práci a způsb eliminace rizik. Harmnizvané ČSN EN pr OPPPV. Šklení zaměstnanců BOZP a riziky při práci - m.j. bsahuje seznámení s dkumentací výrbce pr POZ, které pužívají a s bezpečnstními pkyny pr knkrétní pdmínky práce, zabezpečení nutné záchrany, pužití POZ trénvanu sbu či pd jejím dhledem Pužívat puze POZ s atestem, splňující pžad. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. dkumentací dle ČSN EN 365, nutnst prvádění jejich kntrl. Pracvní technlgické pstupy či pkyny dpvědnéh veducíh zaměstnance pr zajištění bezpečnsti sb. IV. Zásady bezpečnéh prvzu, vyhrazená technická zařízení, bsluha, revize, pravy. Základní pvinnsti vyplývající z následujících předpisů: A/ Vyhrazená tlakvá zařízení a ktelny. Vyhláška ČÚBP č.18/79 Sb. ve znění vyhl. č. 551/90 Sb. - vyhrazená tlakvá zařízení. Pracvník zdpvědný za bezpečný, hspdárný prvz nádb - jmenvání, pvinnsti, věření znalstí. Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění BP v nízktlakých ktelnách. B/ Vyhrazená zdvihací zařízení. Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 552/90 Sb. - vyhrazená zdvihací zařízení. Suvisející technické nrmy: jeřáby ČSN ISO , pvinnst prvzvatele zpracvat dkument Systém bezpečné práce při pužívání jeřábu či ZZ, d předpisu zařazen prvádění kntrl, revizí a šklení v suladu s platnými předpisy a aktuálními ptřebami prvzu. Výtahy ČSN , infrmace prvzu a zkušení, dzrce výtahu. Odpvědná sba za prvz. Jmenvání, pvinnsti, přezkušení. C/ Vyhrazená elektrická zařízení. Vyhláška ČÚBP č.73/2010 Sb. Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. Suvisející technické nrmy: ČSN Revize elektrických zařízení. ČSN Stanvení základních charakteristik. ČSN EN Obsluha a práce na elektrických zařízeních. ČSN Revize a kntrly el. nářadí a sptřebičů během pužívání. D/ Vyhrazená plynvá zařízení. Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb. ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. kntrlách, revizích a zkuškách plynvých zařízení. V. Zásady bezpečnéh prvzu dalších technických zařízení, bsluha, kntrly, pravy. S Směrnice BOZP 21/28

22 Název Čísl Vlastník - Nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanví bližší pžadavky na bezpečný prvz a pužívání strjů, technických zařízení, přístrjů a nářadí. Seznámení s bsahem včetně přílh. Předpis se vztahuje na všechna technická zařízení. Prvzní dkumentace ke každému strji a zařízení jeh bsah., pkud není zachvána d výrbce, nahrazení místním prvzním bezpečnstním předpisem zaměstnavatele. Technické pžadavky na výrbky a strjní zařízení dle sučasné legislativy. Bezpečný prvz silničních mtrvých vzidel. Nařízení vlády č. 168/2002 kterým se stanví způsb rganizace práce a pracvních pstupů, které je zaměstnavatel pvinen zajistit při prvzvání dpravy dpravními prstředky. Zdknalvání dbrné způsbilsti vybraných skupin řidičů a pravidelné lékařské prhlídky řidičů. VI. Předpisy specifické pr prvz škl a šklských zařízení. Seznámení s bsahem předpisů : - Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb. evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Zásady pr správné vyplnění záznamu úrazu. Vedení knihy úrazů a pranění. - Metdický pkyn MŠMT k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních č.j.: / Metdický pkyn MŠMT k prvádění dbrných technických kntrl tělcvičen, tělvýchvnéh nářadí a zařízení, venkvních hřišť a sprtvišť č.j.: /03-II/2. - Šklský zákn 22,29. Vyhláška č.13/2004 Sb. 12,13. Infrmace předpisech: - Vyhláška MZd. č. 410/2005 Sb. kteru se stanví pžadavky na prstry a prvz škl, předšklních zařízení a některých šklských zařízení. - Vyhláška MZd. č. 137/2004 Sb. hygienických pžadavcích na stravvací služby a zásadách sbní a prvzní hygieny při činnstech epidemilgicky závažných. Zdravtní průkazy zainteresvaných sb. - Vyhláška č.14/2005 Sb. předšklním vzdělávání. Pdrbně 5 Péče zdraví a bezpečnst dětí. - Vyhláška MZd. č. 106/2001 Sb. ve znění Vyhl. č.148/2004 Sb. hygienických pžadavcích na ztavvací akce pr děti ve znění pzdějších předpisů. VI. Ověření znalstí veducích zaměstnanců byl prveden tímt způsbem: Otázky šklitele a dpvědi šklených veducích zaměstnanců k jedntlivým bdům uvedenéh bsahu šklení. Písemný test k věření znalstí veducích zaměstnanců s vyhdncením znalstí. Šklení a věření znalstí prveden dne: Šklení a věření znalstí prvedl: Václav ŠTEFAN, OZO v prevenci rizik svědčení OZ č. TEP/25/PRE/2012 Pdpis: Veducí zaměstnanci, kteří byli prškleni dle uvedené snvy a uvedeným způsbem věřeny jejich znalsti: jmén funkce pdpis S Směrnice BOZP 22/28

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více