ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ"

Transkript

1 ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

2 ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE PROCESNÍ PŘÍSTUP K ŘÍZENÍ POZNÁNÍ, ŘÍZENÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ VÝKONU SPOLEČNOSTI ŘÍZENÍ KVALITY JE PŘEDEVŠÍM SNAHA O NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ, VÝSLEDKEM JSOU EFEKTIVNĚJŠÍ PROCESY, A TEDY I SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A VZRŮSTU PRODUKTIVITY

3 KVALITA VYCHÁZÍ Z KOŘENŮ PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE VÝROBKY VYRÁBĚNY OD POČÁTKŮ DO KONCE ČASTO JEDNOU OSOBOU MASOVÁ PRODUKCE =) MNOHO LIDÍ PRACUJÍCÍCH NA JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH VÝROBY 19. STOLETÍ PRŮMYSLNÍCI WINSLOW TAYLOR, HENRY FORD =) VČAS ROZPOZNALI LIMITY MASOVÉ VÝROBY, VÝKYVY KVALITY TAYLOR - ZALOŽENÍ ODDĚLENÍ KVALITY, DOHLÍŽELO NA KVALITU VÝSLEDNÉHO VÝROBKU FORD DŮRAZ NA STANDARDIZACI NÁVRHU, STANDARDY SOUČÁSTEK VEDOUCÍ KE STANDARDNÍMU PRODUKTU PRVNÍ INSPEKCE VÝROBKŮ PRO NALEZENÍ CHYB STATISTICKÁ KONTROLA 2: SVĚTOVÁ VÁLKA

4 KVALITA WILLIAM EDWARDS DEMING STATISTIK ZLEPŠETE KVALITU A AUTOMATICKY ZVÝŠÍTE PRODUKTIVITU. BUDETE NA TRHU ÚSPĚŠNÍ NIŽŠÍ CENOU A VYŠŠÍ KVALITOU. BUDETE OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÍ A VYTVOŘÍTE PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI. DŮRAZ NA KVALITU =) VYŠŠÍ PRODUKTIVITY, SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK OBLASTI, KDE NEKVALITNÍ PRODUKTY MOHOU OHROZIT ŽIVOT LETECTVÍ, CHEMICKÝ PRŮMYSL, AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL =) PROPRACOVANÉ METODIKY A SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY (VDA APOD.)

5 MANAGEMENT KVALITY ZALOŽEN NA NORMÁCH A STANDARDECH (MEZINÁRODNÍ, PODNIKOVÉ) NEBO NA POSTUPECH TQM PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ODLIŠNÉ U ORGANIZACÍ VÝROBNÍCH A POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ CYKLY ZLEPŠOVÁNÍ DMAIC (ŘÍZENÍ A ZAVÁDĚNÍ ZMĚN), PDCA KLÍČOVÝ PROJEV SPRÁVNĚ ZAVEDENÉHO SYSTÉMU ROSTOUCÍ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

6 STAKEHOLDERS ZÁJMOVÉ SKUPINY JEDINCI, SKUPINY, JINÉ ORGANIZACE, NĚJAK SVÁZANÉ S DANOU ORGANIZACÍ INTERNÍ EXTERNÍ ZÁKAZNÍCI, ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ (MANAGEMENT), VLASTNÍCI, DODAVATELÉ, VEŘEJNÝ SEKTOR, PŘÍPADNĚ VĚŘITELÉ, PARTNEŘI, OKOLNÍ SPOLEČNOSTI INTERNÍ, EXTERNÍ

7 PDCA DEMINGŮV CYKLUS, AUTOREM JE WALTER A. SHEWHART NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ, SOUSTAVNÉ PROVÁDĚNÍ 4 ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ P=PLAN = PLÁNOVÁNÍ, ZÁMĚR D = DO = REALIZACE PLÁNU C = CHECK = OVĚŘENÍ VÝSLEDKU PROTI PŮVODNÍMU ZÁMĚRU A= ACT = ÚPRAVY PŮVODNÍHO ZÁMĚRU NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ, IMPLEMENTACE ZLEPŠENÍ

8 DMAIC CYKLUS ZLEPŠOVÁNÍ UNIVERZÁLNĚ POUŽITELNÁ METODA POSTUPNÉHO ZLEPŠOVÁNÍ, SOUČÁST METODY SIX SIGMA POUŽITELNÁ PRO JAKÉKOLIV ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ, SLUŽEB, PROCESŮ, POSTUPŮ, DAT ZDOKONALENÝ PDCA D = DEFINE = DEFINOVAT DEFINICE CÍLŮ, POPIS PŘEDMĚTU A CÍLŮ ZLEPŠENÍ (VÝROBEK, SLUŽBA, PROCES, DATA, ATD.) M = MEASURE = MĚŘIT MĚŘENÍ VÝCHOZÍCH PODMÍNEK VE SMYSLU PRINCIPU CO NEMĚŘÍM, NEŘÍDÍM A = ANALYZE) =ANALYZOVAT ANALÝZA ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ, PŘÍČIN NEDOSTATKŮ I = IMPROVE = ZLEPŠOVAT KLÍČOVÁ FÁZE CELÉHO CYKLU, VE KTERÉ DOCHÁZÍ KE ZLEPŠENÍ NA ZÁKLADĚ ANALYZOVANÝCH A ZMĚŘENÝCH SKUTEČNOSTÍ C = CONTROL = ŘÍDIT ZLEPŠENÝ NEDOSTATEK JE TŘEBA ZAVÉST - UŘÍDIT, UDRŽET ZLEPŠENÍ PŘI ŽIVOTĚ

9 TQM TOTAL QUALITY MANAGEMENT 50. LÉTA 20. STOLETÍ USA. NEJVĚTŠÍ ROZVOJ JAPONSKO ŘÍZENÍ KVALITY VE VŠECH SFÉRÁCH ORGANIZACE PŘEKROČENÍ RÁMCE ŘÍZENÍ KVALITY - METODA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, MANAŽERSKÁ FILOSOFIE TOTAL = ÚPLNÉ ZAPOJENÍ VŠECH PRACOVNÍKŮ ORGANIZACE QUALITY = PRINCIPY KVALITY ZAVEDENY V CELÉ ORGANIZACI MANAGEMENT = A PROLÍNAJÍ SE VŠEMI ÚROVNĚMI ŘÍZENÍ I VŠEMI POZICEMI UPLATNĚNÍ PRINCIPŮ V ZÁVISLOSTI NA SOCIÁLNÍCH, KULTURNÍCH, PERSONÁLNÍCH, LEGISLATIVNÍCH, A TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH

10 TQM ISO - TQM JE MANAŽERSKÝ PŘÍSTUP URČENÝ PRO ORGANIZACI, SOUSTŘEDĚNÝ NA KVALITU, ZALOŽENÝ NA ZAPOJENÍ VŠECH JEJÍCH ČLENŮ A ZAMĚŘENÝ NA DLOUHODOBÝ ÚSPĚCH DOSAHOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM USPOKOJENÍ ZÁKAZNÍKA A PROSPĚŠNOSTI PRO VŠECHNY ČLENY ORGANIZACE I PRO SPOLEČNOST. INTEGRACE RŮZNÝCH OBLASTÍ VEDENÍ, STRATEGIE, MARKETING, INOVACE, USPOKOJENÍ ZÁJMOVÝCH SKUPIN KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP KE KVALITĚ, PODOBNOST S ISO 9000, ALE NÁROČNĚJŠÍ (VÍCE MĚKKÝCH FAKTORŮ)

11 INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION NEZÁVISLÁ ORGANIZACE VYDÁVÁ ŘADU STANDARDŮ RŮZNÉ OBLASTI ŘADA 9001 NENÍ TO METODA ŘÍZENÍ, ALE NORMA (PROCESNĚ ORIENTOVANÁ) REFERENČNÍ MODEL PRO NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI NORMY ZAMĚŘENÉ NA ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT VE SPOLEČNOSTECH JEDNOTLIVÉ NORMY CÍLÍ NA RŮZNÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ORGANIZACÍCH NORMA ISO POTRAVINÁŘSTVÍ

12 ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) DEFINOVÁN JAKO SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A REALIZACI VÝROBKU/SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE TJ. DOBROVOLNÝ SYSTÉM TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU SPOLEČNOSTI NÁSTROJ PRO ŘÍZENÍ PODNIKU SMĚREM, KDY SE DÍKY MODIFIKACÍM PODNIKOVÝCH PROCESŮ SNIŽUJÍ DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROCESY A NÁSTROJE PRO VYTVOŘENÍ ÚPLNÉHO A FUNKČNÍHO EMS ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU 3P POLLUTION PREVENTION PAYS = STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ TQM DESIGN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, MARKETING PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ODLIŠENÍ VÝROBKŮ NA TRHU PROSTŘEDNICTVÍM JEHO EKOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK ENVIRONMENTÁLNÍ AUDIT (HODNOCENÍ FIRMY Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) ÚČTOVÁNÍ PLNÝCH NÁKLADŮ (ZAHRNUJÍCÍ EXTERNALITY SOUVISEJÍCÍ S BUDOUCNOSTÍ V PLANETÁRNÍM MĚŘÍTKU)

13 EMS VÝHODY ZAVEDENÍ ZLEPŠENÍ IMAGE PODNIKU, ZVÝŠENÍ PODNIKATELSKÉ DŮVĚRYHODNOSTI ZLEPŠENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM, VEŘEJNOU SPRÁVOU (SYSTÉM ZELENÝCH ZAKÁZEK APOD.) ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ VÝVOZU, ZÍSKÁNÍ STÁTNÍCH ZAKÁZEK OMEZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE, SUROVINY, DALŠÍ ZDROJE SNÍŽENÍ RIZIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH HAVÁRIÍ, ZA KTERÉ NESE SPOLEČNOST ODPOVĚDNOST) ZÍSKÁNÍ OBCHODNĚ VYUŽITELNÉ ZNAČKY CERTIFIKACE ISO REGISTRACE V PROGRAMU EMAS

14 EMS EMAS, ISO, EKOZNAČKA EMAS 1993 EVROPSKÁ KOMISE, ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME NYNÍ 4500 ORGANIZACÍ UMOŽŇUJE ORGANIZACI POSOUDIT, ŘÍDIT A ZLEPŠOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAŘÍZENÍ EP A RADY 1221/2009 O DOBROVOLNÉ ÚČASTI V PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ PODNIKŮ A AUDITU (EMAS) 9 KAPITOL S OBECNÝMI PRAVIDLY, 8 PŘÍLOH POŽADAVKY NA SYSTÉM, NA AUDIT, OVĚŘENÍ A VALIDACE ČINNOSTÍ ISO SKUPINA STANDARDŮ ISO A ISO SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPADŮ ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍLEM IDENTIFIKOVAT A ŘÍDIT ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY CHOVÁNÍ ORGANIZACE A TRVALE UDRŽOVAT A ZLEPŠOVAT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOST EKOZNAČKY (OZNAČOVÁNÍ EKOLOGICKY ŠETRNÝCH VÝROBKŮ), ČASTO GARANCE STÁTEM, VÝHODY PRO SPOTŘEBITELE PRAVDIVÉ INFORMACE O MINIMALIZACI DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, USNADNĚNÍ ORIENTACE NA TRHU PRO SPOLEČNOST ZLEPŠENÍ IMAGE, KONKURENCESCHOPNOSTI (ODLIŠENÍ VÝROBKU) EKOZNAČKA ČR - PREFERENCE U STÁTNÍCH ZAKÁZEK A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ (USNESENÍ VLÁDY ČR 720/2000) GARANT STÁT AGENTURA PRO EKOLOGICKY ŠETRNÉ VÝROBKY PŘI ČESKÉ INFORMAČNÍ AGENTUŘE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (CENIA) ZÁROVEŇ GARANT V ČR PRO UVEDENÍ EKOZNAČKY EU (THE FLOWER)

15 EMS ZAVEDENÍ SYSTÉMU EMS PODNIK URČÍ VŠECHNY SVÉ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (= ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY ) STANOVENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY, CÍLŮ TÝKAJÍCÍ SE SNIŽOVÁNÍ NEGATIVNÍHO DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO QMS ZABUDOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY, PLÁNOVÁNÍ, ODPOVĚDNOST, TECHNIKY, POSTUPY, PROCESY A ZDROJE PRO PROVÁDĚNÍ A POSOUZENÍ TÉTO POLITIKY A CÍLŮ PRAVIDELNÝ AUDIT SYSTÉMU A JEHO FUNKČNOSTI UPŘEDNOSTNĚNÍ PREVENCE VZNIKU ZNEČIŠTĚNÍ A ODPADU =) SNIŽOVÁNÍ NÁROKŮ SUROVINOVÝCH, MATERIÁLOVÝCH A ENERGETICKÝCH

16 MANAGEMENT BEZPEČNOSTI PRÁCE ŠIROKÝ MEZIVĚDNÍ OBOR BEZ OFICIÁLNÍ DEFINICE =) RŮZNÉ DEFINICE NA ZÁKLADĚ ÚHLU POHLEDU NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE SOUHRN OPATŘENÍ STANOVENÝCH PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZAMĚSTNAVATELEM, KTERÁ MAJÍ PŘEDCHÁZET OHROŽENÍ NEBO POŠKOZENÍ LIDSKÉHO ZDRAVÍ V PRACOVNÍM PROCESU ŘADA OBLASTÍ MANAGEMENT RIZIK (VYHLEDÁNÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK PŘI PRÁCI) KATEGORIZACE PRÁCE TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, NA ORGANIZACI PRÁCE A NA PRACOVNÍ POSTUPY, HYGIENA PRÁCE ZAKÁZANÉ PRÁCE A PRACOVIŠTĚ (OBECNĚ ZAKÁZANÉ PRÁCE A PRÁCE A PRACOVIŠTĚ ZAKÁZANÉ NĚKTERÝM SKUPINÁM ZAMĚSTNANCŮ) NAPŘ. Z HLEDISKA ZDRAVOTNÍHO STAVU, TĚHOTNÝM, APOD. BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (VYHRAZENÝCH, TZN. ELEKTRICKÝCH, PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ZDVIHACÍCH, ALE I OSTATNÍCH), PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÉ SLUŽBY (KONTROLY PRACOVIŠŤ, ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY ZAMĚSTNANCŮ, ŠKOLENÍ ATD.), PRACOVNÍ ÚRAZOVOST A NEMOCI Z POVOLÁNÍ POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, NÁPOJŮ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A SIGNÁLY ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍCH OSOB, PROLÍNÁ SE S POŽÁRNÍ OCHRANOU (ŠKOLENÍ ČASTO SPOJENÉ)

17 HISTORIE ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE JIŽ ZA STAROVĚKU; ZA STŘEDOVĚKU CECHOVNÍ SVAZY, APOD.; ROZVOJ PŘICHÁZÍ S PRŮMYSLOVOU REVOLUCÍ PRAVDĚPODOBNĚ NEJSTARŠÍ PRÁVO SE SOCIÁLNÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍMI PŘEDPISY VÁCLAV II PRÁVO HORNÍHO REGÁLU. PRAVIDLA K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PRÁCE (ODVĚTRÁNÍ ŠACHET, POČÍTÁNÍ PRACOVNÍKŮ PŘED A PO SMĚNĚ), DÉLKA SMĚNY 6 HODIN PLATIL DO 1/11/1854 PRACOVNÍ ÚRAZ JÁCHYMOVSKÝ HORNÍ ŘÁD ŠTĚPÁNA ŠLIKA, OCHRANA DĚTÍ V TOVÁRNÁCH (RAK UHERSKO) 1869 ŽIVNOSTENSKÝ ŘÁD (NĚMECKO) 1884 RAKOUSKO-UHERSKO ZÁKON O MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ DOBĚ (HORNICTVÍ 10 HODIN, SPOLEČNOSTI O VÍCE NEŽ 20 ZAMĚSTNANCÍCH 11 HODIN) DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM BEZPEČNOSTI PRÁCE OD ROKU 1883 ŽIVNOSTENSKÁ INSPEKCE 1.REPUBLIKA PŘIJATY RAKOUSKO-UHERSKÉ ZÁKONY A ŽIVNOSTENSKÁ INSPEKCE FUNGOVALA POD MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍ PÉČE DO ROKU 1952

18 SOUČASNOST ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE SMĚRNICE RADY 89/391/EHS O ZAVEDENÍ OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI LEDEN 2001 ZÁSADNÍ ZMĚNA POJETÍ DOSAVADNÍ TECHNICKÝ PŘÍSTUP NAHRAZEN SYSTÉMOVÝM PŘÍSTUPEM ZVÝŠENÍ ODPOVĚDNOSTI JEDNOTLIVÝCH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ DŮRAZ NA IDENTIFIKACI A HODNOCENÍ RIZIK 3 ZÁKLADNÍ ZDROJE POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PRÁVNÍ PŘEDPISY IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK PŘI PRÁCI KATEGORIZACE PRÁCE NOVĚ NEJEN NEGATIVNÍ ASPEKTY A DŮSLEDKY, ALE PŘEDCHÁZENÍ NEGATIVNÍM DŮSLEDKŮM DŘÍVE POUZE STROJE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, DNES I LIDSKÝ FAKTOR, KULTURA PRÁCE DŘÍVE BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK, NYNÍ VEDENÍ FORMY A VŠICHNI ZAMĚSTNANCI NOVĚ ZAHRNUTA BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ OCHRANA, OCHRANA ZDRAVÍ

19 OZO ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DO 25 ZAMĚSTNANCŮ MOŽNOST INTERNÍHO ZAJIŠTĚNÍ V RÁMCI ORGANIZACE OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ TECHNIK BOZP ODBORNÝ PORADCE ZPŮSOBILÝ V OBLASTI PREVENCE RIZIK OCHRANA ZDRAVÍ ZÁVODNÍ LÉKAŘ POSKYTUJÍCÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

20 STANDARDY ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE OHAS IDENTIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK, JEJICH EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A TÍM MINIMALIZACE MOŽNOSTÍ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ DŮRAZ NA PREVENCI A PŘEDVÍDATELNOST NEBEZPEČNÝCH SITUACÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘI VŠECH ČINNOSTECH ORGANIZACE SLUČITELNOST S NORMAMI ISO 9001, ISO VÝHODY SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ, NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ MOŽNOST SNÍŽENÍ NÁKLADŮ VE SPOJENÍ S NEHODAMI A ÚRAZY MOŽNOST ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE ZLEPŠENÍ IMAGE SPOLEČNOSTI ZLEPŠENÍ VZTAHU SE ZAMĚSTNANCI, STÁTNÍ SPRÁVOU NÁRODNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2003, POMOC SE ZAVEDENÍM SYSTÉMU BOZP

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Zásady managementu jakosti

Zásady managementu jakosti Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Tomek, s.r.o. Osnova přednášky: MANAGEMENT KVALITY A SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI V POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBĚ 1) Systém řízení jakosti obecně 2) Management kvality v potravinářském

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Úvod, Kapitoly 1-3 Ročník:

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví VUT FAST v Brně misak.p@fce.vutbr.cz www.fce.vutbr.cz/szk Co to vlastně je? Je to nejmladší v řadě normovaných systémů

Více

Projekt zjednodušení integrovaného systému managementu ve společnosti Kraft Foods CR, s.r.o., provozovna Valašské Meziříčí. Bc.

Projekt zjednodušení integrovaného systému managementu ve společnosti Kraft Foods CR, s.r.o., provozovna Valašské Meziříčí. Bc. Projekt zjednodušení integrovaného systému managementu ve společnosti Kraft Foods CR, s.r.o., provozovna Valašské Meziříčí Bc. Marcela Hermanová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce řeší problematiku

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

Systémy řízení jakosti a integrovaný management pro realizaci VaV

Systémy řízení jakosti a integrovaný management pro realizaci VaV Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje Univerzita Hradec Králové Systémy řízení jakosti a integrovaný management pro realizaci VaV Autoři: Ing. Lenka Zelenková Mgr. Petr Grulich, Ph.D.,

Více

B. Základní orientace mezinárodního marketingového managementu 17

B. Základní orientace mezinárodního marketingového managementu 17 Obsah Předmluva ke 3. vydání 1 Předmluva ke 2. vydání 2 Předmluva k 1. vydání 4 Část 1: Úvod 7 A. Internacionalizace a mezinárodní marketingový management 7 I. VÝVOJ MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI 7 II.

Více

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Ing. Jan Pavlík České centrum pro energetickéřízení EMPRESS office@empress.cz Vznik metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Koncepce řízení jakosti

Koncepce řízení jakosti Koncepce řízení jakosti Bohu věříme, všichni ostatní musí předkládat fakta. William Edwards Deming Joseph Juran (1904 2008) guru kvality zakladatel filozofie řízení kvality hlasatel japonského objevu kvality

Více

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B.

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Plnění A: KA 2 - Strategie rozvoje úřadu a města Současný stav: Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města

Více

v ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Rožnov pod Radhoštìm

v ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Rožnov pod Radhoštìm SIX SIGMA ve výrobních procesech a službách v ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Rožnov pod Radhoštìm 24. - 25. bøezna 2009 Hotel Relax, Lesní 1689, Rožnov pod Radhoštìm www.hotelrelax.cz Co pøinese

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Vážení přátelé, Dne 1.7.2007 vyšlo nové vydání původní specifikace OHSAS

Více

Management staveb. Jaroslava Tománková Dana Cápová. FinEco

Management staveb. Jaroslava Tománková Dana Cápová. FinEco Management staveb Jaroslava Tománková Dana Cápová FinEco Management staveb Autoři: Jaroslava Tománková Dana Čápové Recenzenti: doc. Ing. František Kuda, CSc. (VŠB-TU Ostrava) Lig. Jiří Škabrada (výrobní

Více

Sada 2 Stavební provoz

Sada 2 Stavební provoz S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Stavební provoz Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 GABRIELA HESKE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 GABRIELA HESKE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 GABRIELA HESKE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie a

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové, dostává

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie 1/Cíle Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z globální strategie podporující dosažení

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 60 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Bc. Lucie Hustáková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Bc. Lucie Hustáková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva Analýza přínosů implementace systémů environmentálního řízení v podmínkách ČR Bc. Lucie Hustáková Diplomová práce 2012 PODĚKOVÁNÍ:

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

Lean Six Sigma - DMAIC

Lean Six Sigma - DMAIC Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Lean Six Sigma - DMAIC Technická univerzita v Liberci Výrobní systémy 2 Technická

Více

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009 ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009 Úkol č. 2010/2009 Činnost odborně způsobilé osoby Odborný garant (MŽP): Hynek Beneš Zpracování vyjádření OZO k žádostem o vydání IP a k žádostem o změnu IP. Zpracování

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 70 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

Development of National Coding Standards within the Czech DRG System

Development of National Coding Standards within the Czech DRG System EC TWINNING PROJECT Development of National Coding Standards within the Czech DRG System CZ2005/IB/SO/03 Prague, 23 September 2008 Aplikace výstupů projektů TF04 a TF05 v prostředíčeské republiky, navazující

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2001

Přílohy: Příloha č. 1: Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2001 Přílohy: Příloha č. 1: Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2001 Příloha č. 2: Akční plán - zavedení systému na principech HACCP Body Popis činnosti Termíny plnění Stav 1. Jmenování a proškolení týmu HACCP do IX/2008

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Zpráva o stavu implementace systému environmentálního managementu (EMS)

Zpráva o stavu implementace systému environmentálního managementu (EMS) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Brno, Zemědělská 1, PSČ 613 00 Zpráva o

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Obsah: 1. Programy Národní ceny kvality 2. Charakteristika modelů 2.1 Model START 2.2 Model START PLUS 2.3 Model EXCELENCE

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Úvod Jak bude předmět organizován? Přednášky: Úterý 13.30 15.10 (A01) Cvičení: Úterý 15.30 -?

Více

Valentina Banďouchová. Analýza rizik systému HACCP ve stravovacích službách Risks analysis of HACCP in mass catering

Valentina Banďouchová. Analýza rizik systému HACCP ve stravovacích službách Risks analysis of HACCP in mass catering UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav výživy Valentina Banďouchová Analýza rizik systému HACCP ve stravovacích službách Risks analysis of HACCP in mass catering Bakalářská práce Praha, září

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Řízení jakosti ve zvoleném podniku Quality management in a selected company Irena Tetřevová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Zápis z pracovního jednání pracovní podskupiny MŽP k podnikovému environmentálnímu manažerskému účetnictví

Zápis z pracovního jednání pracovní podskupiny MŽP k podnikovému environmentálnímu manažerskému účetnictví Zasedání pracovní podskupiny k problematice manažerského environmentálního účetnictví v rámci skupiny podnikového environmentálního účetnictví - 27. 4 2001 - zápis Zápis z pracovního jednání pracovní podskupiny

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj

DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ HOCHTIEF CZ a. s. 2013

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ HOCHTIEF CZ a. s. 2013 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ HOCHTIEF CZ a. s. 2013 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniku

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE EKONOMICKÁ FAKULTA. 2011 Bc.Hana Husová

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE EKONOMICKÁ FAKULTA. 2011 Bc.Hana Husová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc.Hana Husová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: N6208

Více

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7. přednáška Systémy kvality ve výrobě kosmetických přípravků

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Implementace normy ISO 9001:2008 v Železárnách Veselí a.s. Bc. Martin Kubiš

Implementace normy ISO 9001:2008 v Železárnách Veselí a.s. Bc. Martin Kubiš Implementace normy ISO 9001:2008 v Železárnách Veselí a.s. Bc. Martin Kubiš Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Kubiš Martin Obor: Výrobní inženýrství P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Systém kritických bodů HACCP. Kamila Míková

Systém kritických bodů HACCP. Kamila Míková Systém kritických bodů HACCP Kamila Míková SYSTÉMY KVALITY A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Systémy managementu kvality ISO 9001 : 2008 Požadavky na management kvality HACCP kvalita (ISO 9001) Pouze zdravotní

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) podle BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 BOZP_Informace pro žadatele OHSAS 18001 Rev

Více

VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE, ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT, RIZIKA

VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE, ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT, RIZIKA VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE, ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management letní semestr 2012/2013 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2007 Juliana Provazníková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2007 Juliana Provazníková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2007 Juliana Provazníková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Ústav managementu a marketingu. Radka Fraňková

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Ústav managementu a marketingu. Radka Fraňková MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Ústav managementu a marketingu Radka Fraňková Řízení a hodnocení pracovních rizik ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. Management and Assessment of Occupational Risks

Více

Analýza systémů řízení kvality služeb v oblasti gastronomie a cateringu

Analýza systémů řízení kvality služeb v oblasti gastronomie a cateringu v oblasti gastronomie a cateringu Červen 2010 ADVISORY Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 KPMG Česká republika s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Česká republika V Praze,

Více

DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj

DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

KONCEPCE. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina

KONCEPCE. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina KONCEPCE environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina říjen 2010 Podkladem koncepce je návrh zpracovaný společností Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Kněžice

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Význam kvality v cestovním ruchu. Hospitality & Tourism Summit 2011 Ostrava, 8. června 2011

Význam kvality v cestovním ruchu. Hospitality & Tourism Summit 2011 Ostrava, 8. června 2011 Význam kvality v cestovním ruchu Hospitality & Tourism Summit 2011 Ostrava, 8. června 2011 Obecná definice kvality: Vekonomickém pojetí je kvalita chápána jako schopnost výrobku nebo služby uspokojovat

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

IPPC a BAT Podle dostupných materiálů nejsou opatření ve vztahu k chlorovaným alkanům C10-C13 zavedena.

IPPC a BAT Podle dostupných materiálů nejsou opatření ve vztahu k chlorovaným alkanům C10-C13 zavedena. Úvod CHLOROVANÉ ALKANY C10-13 Chlorované alkany C10-C13 jsou nebezpečnými závadnými látkami, náleží do skupiny organohalogenových sloučenin a mají velmi vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující

Více

Specifické zákony chemických látek a přípravků Ústí nad Labem 11/2010 Ing. Jaromír Vachta Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh Předmět zákona - Zapracovává

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. Tento dokument závazně stanovuje pravidla pro výběrové řízení k projektu Rozvoj kompetencí

Více