Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015"

Transkript

1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014

2 2

3 Obsah ÚVOD KVALITA A RELEVANCE Počet studentů Profilace instituce a studijních programů Profilace instituce v oblasti vědy a výzkumu Zajišťování kvality na univerzitě OTEVŘENOST Internacionalizace Mezinárodní spolupráce Mobilita studentů a akademických pracovníků Dostupnost vysokoškolského vzdělávání Celoživotní vzdělávání Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení Propagace a marketing Život na univerzitě EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ SEZNAM ZKRATEK

4 ÚVOD V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava aktualizovala a konkretizovala cíle zpracovaného hlavního dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace Dlouhodobého záměru je detailnějším rozpracováním hlavních cílů školy, kterými jsou: výrazné posílení úlohy vědy, výzkumu a spolupráce s průmyslem, přesun od kvantity ke kvalitě, od počtu studentů k počtu uplatněných absolventů, kvalita všech aktivit, otevřenost univerzity vůči svému okolí, konfrontace univerzity s náročným mezinárodním univerzitním prostředím. Dlouhodobý záměr univerzity na období je východiskem pro zpracování předkládané Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠB-TUO na rok 2015 a pro vymezení priorit, kterým se chce univerzita zejména věnovat a na něž chce v roce 2015 alokovat již existující vlastní zdroje, prostředky z rozvojových projektů a z dalších zdrojů, jako např. OP VaVpI, OP VK, OP VVV, GAČR, TAČR, MPO apod. Naše univerzita se v letošním roce plně zapojila do řešení projektu IPn KREDO. V rámci tohoto projektu univerzita vypracuje v průběhu roku 2015 Strategii rozvoje univerzity do roku 2030 a současně se bude podílet na vypracování podpůrných dokumentů pro stanovení strategie rozvoje vysokoškolského vzdělávání v ČR v rámci aktivit MŠMT. 4

5 1 KVALITA A RELEVANCE 1.1 Počet studentů Cílem VŠB - TU Ostrava je: Implementovat vlivem demografického vývoje v ČR klesající limity počtu financovaných studentů stanovené MŠMT na základě aktuální metodiky financování vysokých škol do podmínek VŠB - TU Ostrava tak, aby byly zohledněny potřeby průmyslové praxe, uplatnitelnost absolventů na trhu práce a byl vytvořen prostor pro rozvoj studijních programů a oborů. Usilovat o naplnění limitů v toleranci bez krácení rozpočtu. 1.2 Profilace instituce a studijních programů V oblasti diverzifikace studijních programů, progresivních forem a metod vzdělávání se chystá: aktualizace studijních programů a oborů, podpora zabezpečení jejich výuky moderními studijními pomůckami, vybavením laboratoří, e-learningovými oporami, elektronickými učebními texty, budováním infrastruktury, moduly zaměřenými na rozvoj měkkých dovedností, jazykových znalostí, praktických dovedností, získání praxe v oborově příbuzné firmě, příprava studijních plánů výzkumně orientovaného studijního programu se společným přírodovědným a technickým základem a profilací v inženýrských oborech navazujících na hlavní výzkumné směry univerzity, pokračování v optimalizaci nabídky a aktualizaci studijních programů s ohledem na kvalifikační rámec a cíle vzdělávání nabízených studijních oborů, optimalizace skladby a počtu jednotlivých předmětů vzhledem k dílčím cílům vzdělávání, úsilí o zefektivnění jejich výuky, optimální využití odborných a výukových kapacit kateder a fakult, využívání mezifakultní výuky, výuky prostřednictvím celoškolských kateder a vysokoškolských ústavů. Při realizaci cíle je nutno využít maximálně možnosti evropských projektů a výstupů národních individuálních projektů MŠMT, optimalizace nabídky studijních programů a oborů s cílem naplnění výukové kapacity VŠB - TU Ostrava především ve městě Ostrava, záměry omezení otevíraných studijních oborů formulovat již v podmínkách přijímacího řízení, rozvoj podpory talentovaných studentů ve všech typech studijních programů a zejména v magisterských a doktorských studijních programech podpora jejich zapojení do vědecko-výzkumných, vývojových a inovačních aktivit pracovišť. Vynikající studenty získat pro doktorská studia a vynikající doktorandy motivovat a získat pro projekty typu postdok a pro práci ve výzkumných centrech, realizace doktorských studií v celouniverzitních studijních oborech (Nanotechnologie), vytvoření podmínek pro rozvoj pedagogických dovedností, osvojení moderních metod výuky vedoucích k rozvoji tvůrčí činnosti studentů, osvojení měkkých dovedností a schopnosti komunikace v cizím jazyce, zejména angličtině, u akademických pracovníků. Chceme také sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe z jiných univerzit a partnerských univerzit v zahraničí. V odpovědnosti za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů se plánuje: zorganizovat další ročník veletrhu pracovních příležitostí Kariéra PLUS, sledovat míru nezaměstnanosti absolventů univerzity a fakult, projednávat ji ve vedení univerzity, prosazovat, aby se nedílnou součástí výuky staly aktivity podporující uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 1.3 Profilace instituce v oblasti vědy a výzkumu V nadcházejícím období se bude VŠB-TUO i nadále soustřeďovat v oblasti VaV především na vytváření týmové práce na mezinárodní úrovni. Hlavní témata vědy a výzkumu na VŠB - TU Ostrava jsou: suroviny, energetika a ekologie, 5

6 informační technologie, nové materiály, konstrukce a technologie, bezpečnostní výzkum, konkurenceschopné strojírenství, řízení, rozhodování a modelování ekonomických a finančních procesů. Integrující směry výzkumné činnosti budou dále rozpracovány na univerzitě, na jednotlivých fakultách a v závislosti na využití fondů v novém programovém období jsou směrovány do: mezinárodní spolupráce s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi, ochrany obyvatelstva při přírodních katastrofách, ochrany kritické infrastruktury, modelování rozvoje požáru, evakuace osob, oblasti výbuchové ochrany, bezpečnosti nanomateriálů a nanotechnologií, projektů realizovaných v rámci Technologické agentury ČR podporující spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou, rozvoje smluvního a kolaborativního výzkumu v rámci České republiky. 1.4 Zajišťování kvality na univerzitě V oblasti vzdělávání bude VŠB-TUO: podporovat zabezpečení realizace studijních programů vhodnými a aktuálními studijními oporami, literaturou a laboratorní i přístrojovou technikou s ohledem na formulované cíle vzdělávání a rozvoj praktických dovedností studentů, podporovat výuku zvyšující relevanci potřebám trhu práce a společnosti, včetně podpory podnikavosti či dalších dovedností studentů, zabezpečovat kvalitní výuku cizích jazyků a společenskovědních předmětů po dislokaci celoškolských kateder do hlavního kampusu v Ostravě-Porubě na všech fakultách VŠB-TUO s podporou moderních výukových technologií, zabezpečovat kvalitu realizace studijních programů a oborů a projednávat ji na Interní akreditační komisi VŠB - TU Ostrava, rozvíjet funkčnost a uživatelskou ergonomii informačního systému Edison, pro různé cílové skupiny uživatelů vytvořit problémově orientované aplikace pro mobilní zařízení, podporovat využívání výsledků analýzy zabývající se situací v oblasti vyhledávání, podpory a rozvoje talentovaných žáků a studentů ZŠ se zaměřením na Moravskoslezský kraj, implementovat legislativní změny a zejména připravovanou novelu zákona o vysokých školách do vnitřních předpisů univerzity a řízení jednotlivých procesů, vyhodnocovat uplatnění absolventů a využívat informace o požadavcích trhu práce na absolventy v návaznosti na skladbu studijních programů. V oblasti vědy a výzkumu se univerzita zaměří na: vhodný výběr vysoce kvalifikovaných členů oborových rad a vedoucích vědecko-výzkumných týmů fakult a výzkumných a vývojových pracovišť, podporu rozvoje spolupráce s průmyslem a ostatními komerčními partnery při efektivní aplikaci výsledků výzkumu a vývoje v technické praxi, podporu rozvoje spolupráce mezi akademickou, veřejnou a aplikační sférou při řešení společenských či ekonomických potřeb (realizace interdisciplinárních výzkumů), 6

7 rozvoj praktické aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím podpory centra Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu, poskytování informací o aktuálních vědecko-výzkumných příležitostech, monitorování a implementaci platné legislativy a norem v podpoře vědy a výzkumu, zkvalitnění komunikace mezi poskytovateli podpory VaV a vědecko-výzkumnými pracovišti VŠB-TUO, administrativní a organizační servis vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO, žadatelů o podporu projektů VaV. Cílem oblasti lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2015 je: posilování aplikovaného výzkumu v návaznosti na zlepšení kvality lidských zdrojů, přijímání kvalitních zahraničních odborníků do pracovního poměru, podpora kvalifikačního růstu mladých akademických pracovníků těsně po ukončení doktorského studia, zapojení co nejširšího množství studentů magisterského a doktorského studia do významných projektů zaměřených na vědu, výzkum, vývoj a inovace formou Studentské grantové soutěže pod dohledem odborných školitelů, získávání odborníků z praxe za účelem zvýšení akademické hodnosti v návaznosti na kariérní řád, motivace pracovníků VaV ke smluvnímu výzkumu, posílení mobility studentů i akademických pracovníků v rámci spolupráce s podnikovou sférou, zaměření se na motivační systém odměňování mladých výzkumných pracovníků v akademické sféře formou projektu z Moravskoslezského kraje s názvem Podpora talentovaných studentů doktorského studijního programu a absolventů do dvou let po ukončení absolutoria, zaměření se na motivaci pracovníků VaV k získávání výsledků s vyšším bodovým hodnocením v RIV (s ohledem na aktuální hodnocení výsledků výzkumu a vývoje dle nové platné metodiky RIV), soustředění pozornosti na vytváření sítí mezi výzkumnými pracovišti a univerzitou. Vyhledáváním partnerů a uplatňováním aktivního marketingu se nabízí možnost přijetí vědecko-výzkumných pracovníků z aplikační sféry, přičemž efektivní spolupráce bude závislá na vytváření kvalitních výzkumných týmů, získání mladých výzkumných pracovníků na pozici postdok, podpora zvyšování zájmu dětí, mládeže a veřejnosti o výzkum a jeho výsledky za účelem motivace talentovaných žáků k činnosti mladého výzkumníka. V oblasti poradenství se VŠB - TU Ostrava chystá: připravit propagaci možností studia na VŠB-TUO zaměřenou na různé cílové skupiny s důrazem na široké možnosti uplatnění absolventů v praxi, nabídnout uchazečům o studium kvalitní informační servis na veletrzích pomaturitního vzdělávání, prostřednictvím internetu a mobilních zařízení, rozvíjet v rámci poradenství pro uchazeče o studium spolupráci se základními a středními školami, vytvořit podmínky pro poradenství studentům univerzity v oblasti organizace studia a skladby individuálního studijního plánu a dále pro psychologické poradenství, zkvalitnit služby Kariérního centra VŠB-TUO, jehož základními pilíři jsou individuální poradenství, tréninky, osobnostně-profesní diagnostika a poradenství při tvorbě životopisů, ve vztahu ke studentům a absolventům VŠB-TUO. U informačních služeb se VŠB-TUO v roce 2015 zaměří na: produktivní spuštění Datového centra univerzity v primární i sekundární lokalitě, doplnění společné infrastruktury o redundantní prvky, zátěžové a havarijní testování, doplnění kapacity storage a serverů na plné provozní zatížení, změnu databázového systému SAP z DB2 na ORACLE, přípravu upgrade jádra systému SAP na v. EHP6, propojení a integraci dokumentových agend, především smluv a faktur do logistiky a controllingu systému SAP, 7

8 rozšíření e-learningu o možnosti on-line jazykové výuky, propojení LMS Moodle na centrální dokumentové úložiště a rozšíření možností LMS o zobrazení na mobilních zařízeních, integraci služeb elektronické podatelny na dokumentovou agendu v systému řízení studijních procesů EDISON, rozvoj systému pro ukládání, kontrolu a publikování vědeckých prací, vytvoření systému pro elektronické publikování, včetně možnosti platby za odebrání publikace, obměnu technického zázemí AVS, realizaci první fáze projektu fyzického zabezpečení prostor univerzity v kampusu Poruba, přípravu legislativního a metodického řešení pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů vznikajících jako součást univerzitních dokumentových agend. U knihovnických služeb univerzita plánuje: integraci nového knihovního systému do interního portálu univerzity a systému EDISON a OBD, rozšíření služeb spojených s mobilními čtečkami, včetně jejich půjčování čtenářům knihovny z řad studentů. V personální politice bude univerzita usilovat o: zpracování návrhu Kariérního řádu pro technickohospodářské zaměstnance společně s návrhem systému motivování těchto pracovníků, manažerské a jazykové vzdělávání vedoucích pracovníků a zaměstnanců univerzity, využití poznatků u IPn Kvalita v oblasti hodnocení akademických pracovníků, pravidelné hodnocení zaměstnanců včetně získání zpětné vazby, zapojení co nejširšího množství studentů magisterského a doktorského studia do významných projektů zaměřených na vědu, výzkum, vývoj a inovace formou studentské grantové soutěže pod dohledem odborných školitelů, získávání odborníků z praxe za účelem zvýšení akademické hodnosti v návaznosti na Karierní řád. 8

9 2 OTEVŘENOST 2.1 Internacionalizace Mezinárodní spolupráce Vlastní strategie mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a VaV Jedním z rozhodujících předpokladů prohloubení internacionalizace na VŠB - TU Ostrava je rozšiřující se mezinárodní spolupráce s prestižními zahraničními partnerskými institucemi. Jednou z možností této spolupráce je již započatá přeshraniční spolupráce univerzit zainteresovaných v konsorciu PROGRES 3, která zahrnuje příhraniční spolupráci univerzit z České republiky, Polska a Slovenska. Na podporu této spolupráce byl vypracován projekt z programu MŠMT EUPRO II, jenž se realizuje v letech Kromě týmové práce v jednotlivých oborech se předpokládá propojování aktivit nových interdisciplinárních směrů výzkumu a vývoje. Nemalý význam v rámci této spolupráce budou mít mezinárodní vědecké konference a workshopy. Mezinárodní vědecko-výzkumná spolupráce bude v roce 2015 podpořena ze zdrojů lokálního dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji DT1 Mezinárodní výzkumné týmy. Zahraniční vědecko-výzkumní pracovníci zapojení do tohoto projektu přinesou na pracoviště VŠB-TUO nové vědecko-výzkumné postupy a přispějí k transferu progresivních technologií také do aplikační komerční sféry. Dalšími aspekty internacionalizace budou: upevňování stávajících a podpora nově vzniklých partnerských vztahů ve vědě a výzkumu, formulace nových témat vzájemné zainteresovanosti partnerských univerzit, především v oblasti výzkumu s vysokou přidanou hodnotou, tj. ve výzkumu, který propojuje různé obory a přístupy a má velký mezinárodní dopad v dynamicky rozvíjejících se výzkumných oblastech, vytvoření příznivých podmínek a prostředí stimulujícího výzkum, vývoj a inovace tak, aby se prohloubila spolupráce na mezinárodní úrovni a aby bylo zajištěno aktivní působení kvalitních zahraničních odborníků na univerzitě. Cílem je participace zahraničních odborníků na společných projektech v oblasti vědy a výzkumu, posílení vědecko-výzkumných týmů a získávání mezinárodních projektů, udržení počtu studentů doktorských studijních programů na naší univerzitě, prezentace možnosti doktorského studia na VŠB - TU Ostrava na propagačních akcích zemí EU a na universitách v Asii, vytvoření společné platformy třech příhraničních regionů Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského a Opolského vojvodství za účelem posílení vědecko-výzkumného potenciálu s možností využití konkurenceschopnosti těchto krajů a s možností vyšší aplikovatelnosti získaných vědeckých poznatků do praxe, pořádání workshopů a odborných seminářů za účasti zahraničních akademických pracovníků, napojení mladých vědců na významná mezinárodní pracoviště zaměřená na výzkum a vývoj a zajištění studia doktorandů v zahraničí s možností získání zkušeností v oblasti vědy a výzkumu na prestižních univerzitách včetně univerzit Japonska a Číny, podpora doktorandů a mladých výzkumných pracovníků v účasti na mezinárodních konferencích doktorandů, hlubší spolupráce s čínskými univerzitami v oblastech výměny studentů, pedagogů a společných vědeckovýzkumných projektů s podporou Moravskoslezského kraje, vybudování plně fungující International Office na úrovni univerzity, zpracování nových internetových stránek v oblasti mezinárodních vztahů. 9

10 Vyhodnocení vlastní strategie mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a VaVaI v souvislosti s implementací nového programového období Veškeré aktivity realizované v rámci mezinárodní spolupráce jsou zároveň přípravou na další programové období pro efektivní čerpání fondů Evropské unie. Podpora prohlubování a vytváření nových vazeb v rámci konsorcia PROGRES 3 podněcuje a reaguje na cíle v rámci spolupráce v evropském výzkumném prostoru v souvislosti s polohou regionu a lokalizací VŠB-TUO. Úspěšnost strategie mezinárodní spolupráce bude hodnocena zejména na základě: monitoringu vědecko-výzkumných aktivit, a to mezinárodních konferencí, workshopů, společných schůzek, výsledků řešení projektů s mezinárodní účastí, především Horizont 2020, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum) a programů na podporu mezinárodní spolupráce (INGO, KONTAKT, EUPRO, COST, EUREKA), úspěšného ukončení projektů s mezinárodní účastí, resp. na úspěšném obhájení závěrečných zpráv těchto projektů, mezinárodního dopadu výsledků vědy a výzkumu, možnosti využívání a sdílení postupů a nákladných experimentálních přístrojů a zařízení. Zapojení do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a VaVaI Plánem univerzity v této oblasti je: pokračování v projektové podpoře výzkumným týmům zapojujícím se do mezinárodních projektů, zejména podporovaných finančními nástroji EU na podporu výzkumu a inovací (7. RP, Horizont 2020), zajišťování agendy Regionální kontaktní organizace pro rámcové programy Mobilita studentů a akademických pracovníků V mobilitách bude univerzitním záměrem: zajišťování administrativní podpory spojené s příchodem zahraničních pracovníků poskytování služeb v rámci sítě EURAXESS, realizace mobilit studentů v rámci projektu Erasmus+, individuální mobility studentů na základě partnerských smluv a nabídky studijních a stipendijních pobytů na partnerských univerzitách a mobility studentů zaměřených na praktické stáže studentů ve firmách, realizace projektu Erasmus-Mundus Infiniti Partnership s partnerskými univerzitami, jeho rozvoj a zvyšování počtu zahraničních studentů studujících na VŠB - TU Ostrava, realizace procesu mobilit studentů a vydávání dodatku k diplomu v souladu s požadavky Evropské komise, ke kterým jsme zavázáni jako držitelé DS Label a ECTS Label, podpora mobility studentů pomocí stipendijních programů zaměřených na studenty vyjíždějící do zahraničí, sociálně slabší studenty a zahraniční studenty stipendium Georgia Agricoly, zkvalitňování organizace mobilit studentů a pedagogů, zefektivnění procesu uznávání výsledků studia v zahraničí, zapojení hostujících akademických pracovníků do výuky, aktualizace a modernizace informací o nabídce studijních programů a podmínkách mobilit na VŠB - TU Ostrava prostřednictvím portálu univerzity, zkvalitnění podmínek výměn studentů s partnerskými univerzitami pomocí mobility koordinátorů a administrativních pracovníků, prohloubení a rozšíření bilaterální spolupráce s univerzitami mimo Evropu prostřednictvím smluv o výměnách studentů, aktivní prezentace nabídky studia v cizích jazycích v zahraničí a získání zahraničních studentů ke krátkodobým studijním pobytům i studiu celého oboru v cizím jazyce, realizace odborně zaměřené letní školy pro zahraniční studenty, 10

11 zajištění pořádání prezentací, propagačních akcí a aktivní nábor studentů v cílových oblastech, účast na vzdělávacích veletrzích (Čína, Korea, východní, popř. jihovýchodní Asie, země bývalého SSSR, Jižní Amerika, ), reprezentovat VŠB-TUO na významných světových konferencích mezinárodního vzdělávání (APAIE, NAFSA, EAIE). 2.2 Dostupnost vysokoškolského vzdělávání Ke snížení studijní neúspěšnosti budou směřovat následující opatření: stanovení podmínek přijímacího řízení se zahájením studia v akademickém roce 2015/16 s ohledem na profil studijních programů a oborů, možnost využití výsledků státní maturity a výběru studentů s vysokou pravděpodobností úspěšného studia, určení otevíraných studijních oborů, resp. celých studijních programů a stanovení kapacit v rámci přijímacího řízení provést s ohledem na limity financovaných studentů, společenskou potřebu a perspektivu uplatnění absolventů nabízených studijních oborů, zpracování nabídky přípravných kurzů pro uchazeče o studium z různých typů středních škol s cílem vyrovnat rozdílné úrovně znalostí v profilujících předmětech matematika, fyzika, chemie, angličtina. Záměrem VŠB - TU Ostrava v oblasti studentů se specifickými potřebami a studentů ze socioekonomicky znevýhodněných skupin je: systematicky rozvíjet podmínky studia pro studenty se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněných skupin, poskytovat mimořádné stipendium studentům za jejich iniciativu a tvůrčí činnost, příkladnou reprezentaci a šíření dobrého jména školy, realizovat speciální stipendium podporující zapojení i sociálně slabších studentů do mobilitních programů, nadále zajišťovat a zkvalitňovat podmínky integrace zdravotně postižených či zdravotně znevýhodněných studentů a studentů pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněných skupin do studia, vytvářet podmínky pro možnost studia v akreditovaných studijních oborech studentům se specifickými potřebami, zajistit individuální přístup ze strany pedagogů. 2.3 Celoživotní vzdělávání Cílem univerzity je: rozvíjet formy celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe v návaznosti na akreditované studijní programy, aktualizace nabídky kurzů v návaznosti na požadavky zaměstnavatelů, důsledně vycházet z porovnání cílů vzdělávání a vyhodnocení dosažených studijních výsledků při uznávání výsledků studia v rámci celoživotního vzdělávání při nástupu do prezenční nebo kombinované formy studia, zaměřit celoživotní vzdělávání akademických a dalších pracovníků VŠB - TU Ostrava na rozvoj pedagogických dovedností, znalosti cizích jazyků, měkkých dovedností, schopnosti používání nových informačních technologií, didaktické techniky a možnosti elektronických publikací, nabídnout studium inženýrské pedagogiky pro doktorandy a mladé pedagogické pracovníky, rozvíjet a harmonizovat celoživotní vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku. podporovat zvýšení zájmu veřejnosti o CŽV. 11

12 2.4 Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení Univerzita se v roce 2015 zaměří na: realizaci aktivit zaměřených zejména na studenty, které zvyšují jejich zájem o podnikání a zároveň jejich dovednosti v této oblasti: realizace tzv. start-up akcelerátoru, výuka předmětu rozvoj podnikání, motivační semináře a eventy, služby Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO, příprava další fáze projektu coworkingového centra, poskytování a rozvoj poradenských služeb a vzdělávání akademických i výzkumných pracovníků v oblasti komercializace výsledků VaV zejména v rámci projektů EU, konkrétně pak Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií na VŠB-TUO, posilování spolupráce s aplikační sférou formou zvýšeného zapojování se do programů aplikovaného výzkumu podporovaného zejména TAČR a MŠMT (včetně Národního programu udržitelnosti) i finančními nástroji EU na podporu výzkumu a inovací, posilování systematické spolupráce se subjekty z aplikační sféry, mj. zkvalitňováním prezentace nabídky výzkumných kapacit a služeb, provozováním tzv. jednoho kontaktního místa pro navazování spolupráce, využíváním sítě technologických skautů atd., posílení a rozvoj spolupráce s aplikační sférou společným sdílením výzkumných kapacit a za účelem realizace společných strategických inovačních projektů směřujících k rozvoji a posílení konkurenceschopnosti MSK, vzdělávání řídících pracovníků investic v oblasti problematiky BIM technologií, příprava na legislativní změny v oblasti veřejných zakázek, účast ve strategických i akčních platformách, sdruženích apod. (např. Rada pro inovace MSK) s cílem podporovat budování funkčního triple helix na regionální úrovni, přímou spolupráci s Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostravou, příp. dalšími subjekty na přípravě a realizaci konkrétních projektů souvisejících s činnostmi univerzity či rozvojem inovačního prostředí v regionu v návaznosti na RIS Propagace a marketing V oblasti propagace a marketingu bude univerzita usilovat o: zvýšení povědomí (znalost, image) o VŠB-TUO a její nabídce u všech cílových skupin (studenti všech forem, absolventi fakulty, podniková sféra, veřejná správa, široká veřejnost), dosažení změny vnímání univerzity, která i přes klesající demografickou křivku zvýší zájem studentů o technické obory studia, zájem odborné veřejnosti o spolupráci s VŠB-TUO a upevní pozici univerzity při zvyšování technologické úrovně, konkurenceschopnosti a budování znalostní společnosti v Moravskoslezském kraji, vnímání značky VŠB-TUO jako centra technické a ekonomické vzdělanosti a excelence nejen v České republice, ale i v rámci EU, pokračování v popularizačních aktivitách za účelem zvýšení zájmu o vědu, výzkum a studium technických oborů, propagaci univerzity na veletrhu GAUDEAMUS, případně na jiných veletrzích, posílení internetové komunikace, pokračování v inovaci webových stránek univerzity v jazyce českém a anglickém a jejich následná správa, zlepšení kvality PR, propagačních materiálů, využití internetových médií (web a sociální sítě), eventů a dalších nástrojů marketingové komunikace, zkvalitnění kampaně pro střední školy za účelem získání talentovaných studentů pro studium, zejména technických oborů, digitalizaci foto, audio, video dokumentů v návaznosti na archív univerzity a zpřístupnění záznamů veřejnosti, 12

13 propagaci jednotlivých fakult dny otevřených dveří, aktivity pro studenty apod., systematizaci a zkvalitnění prezentace a popularizace výsledků VaV s cílem oslovit všechny cílové skupiny (potenciální zájemce o VaV, odbornou i laickou veřejnost, potenciální odběratele). 2.6 Život na univerzitě V roce 2015 plánujeme: navázat na realizovaný systém fyzické navigace v areálu VŠB - TU Ostrava formou pilotní elektronické verze navigace pro mobilní zařízení. Cílem je poskytnout komplexní systém dvojjazyčných informací o významných místech areálu VŠB-TUO v Porubě, podpořit rozvoj tvůrčích aktivit v Univerzitní mateřské škole VŠB-TUO, především v oblastech sportovněpohybové a technické výchovy, manuální zručnosti, jemné motoriky, jazykové průpravy, hudebnědramatické a výtvarné výchovy a pracovních činností, systematicky vytvářet sítě absolventů zahrnující posilování vztahu mezi alma mater a absolventy, informovat absolventy o dění na univerzitě, upravit webové stránky a uspořádat Zlatou promoci, v rámci rozvoje informačního studentského portálu 4Student vytvořit sdílený kalendář akcí pro všechny studentské organizace, založit 4Student forum pravidelné setkávání studentských organizací s cílem informovat, koordinovat a plánovat vzájemně akce pro studenty, propagaci 4Student formou guerilla kampaně, aktivně podpořit koordinaci aktivit studentských organizací Exchange Student Club VŠB-TUO (ESC) a International Student Club OU (ISC) a tím zajistit zlepšení péče pro přijíždějící zahraniční studenty v oblasti studijních a zejména volnočasových aktivit (Orientation Days, buddy coordinators, sportovní výlety a exkurze atd.), spolupracovat s mezinárodní studentskou organizací IAESTE při pořádání studentské soutěže Local Engineering Competition (LEC), podpořit a realizovat studentské, kulturní a sportovní akce v roce 2015: Studentské rádio (Rádio Kolej), Studentský časopis (Underground), Infoschůzky pro studenty prvních ročníků, Majáles, Kolejáles, MISS University, koncertní vystoupení Akademického pěveckého sboru VŠB-TUO, Poruba bike marathon, Báňská fotbalová liga, účast studentů na Campus Party Europe 2015, realizovat revitalizaci studentského sportovního areálu Minigolf a podpořit uspořádání turnaje v minigolfu pro studenty, podpořit různé typy kulturních a dalších akcí v prostorách univerzity (např. PechaKucha Night Ostrava, Ostrava Kamera Oko, festival Outdoorových filmů, přednášky, koncerty, atd.), spolupracovat s externími organizacemi neziskového charakteru při pořádání akcí pro studenty (např. multižánrové centrum Cooltour, Krevní centrum Ostrava, Swanky o. s. atd.), koordinovat studentské aktivity v rámci univerzity a Ostravy (případně ve spolupráci s Ostravskou univerzitou) prostřednictvím Studentského centra, budovat Smart campus s vizí do roku 2030, podporovat studentské soutěže Moje univerzita v roce 2030, připravit workshop Vysokoškolské areály V4, nabídnout služby coworkingového centra v rámci univerzitního kampusu. 13

14 3 EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ V roce 2015 bude univerzitním plánem: aktualizace vlastních sledovatelných ukazatelů v IRP, který je nutno s MŠMT projednat, příprava a zahájení realizace projektů v rámci nového programového období zejména do OP VVV a OP PIK, ale také dalších evropských programů na podporu inovací, úspěšné ukončení projektů financovaných v končícím programovém období ( ) s možností využití vybraných výstupů těchto projektů do budoucna, příprava prostředí pro zvládnutí administrativních podmínek, které budou vyplývat z budoucích dotačních titulů, fundraising pro aktivity, do nichž mohou mít zájem se zapojit další subjekty (např. z důvodu CSR), aktualizace strategie rozvoje systému transferu technologií VŠB-TUO, zajištění realizace projektů na podporu komercializace výsledků VaV v rámci OP VaVpI a OP VVV (tzv. pre-seed projekty), případně jiných komerčně zajímavých výsledků, rozvoj partnerské spolupráce výzkumných center univerzity a podnikatelské sféry za účelem budování podpůrné inovační infrastruktury a zvýšení výdajů na VaV ze strany podnikatelské sféry, stabilizace služeb v oblasti ochrany duševního vlastnictví a právního servisu nezbytného pro nastavení smluvních/obchodních vztahů vyhovujících zájmům VŠB-TUO, pokračování v rozvoji ekonomického informačního systému SAP s vazbou na platnou legislativu u procesů: evidence školení pro odbornou způsobilost, kontrolní sestavy modulu HR s vazbou na instituce, evidence a inventury skladových zásob materiálu (elektromateriál), pokračovat v postupném snižování energetické náročnosti budov dle zpracovaných Energetických auditů a Průkazů energetické náročnosti budov: v oblasti tepelné energie rozvíjení energetického managementu postupným sjednocením a rozšířením řídicích systémů výměníkových stanic a energetických center, zkvalitnění regulace systémů ohřevů topné a užitkové vody, v oblasti elektrické energie - postupně zavádět LED technologii v oblasti osvětlení včetně způsobu ovládaní světel v budovách pomocí pohybových čidel ve vybraných lokalitách, pokračovat v používání metody full cost k analýze nákladů univerzity, zejména pak v oblasti projektů operačních programů a hospodářské činnosti; začít využívat tuto metodu rovněž k analýze nákladovosti jednotlivých studijních programů, oborů a předmětů. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO byla projednána ve Vědecké radě a schválena v Akademickém senátě V Ostravě dne Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Rektor VŠB - Technická univerzita Ostrava 14

15 SEZNAM ZKRATEK 7. RP 7. rámcový program AVS Audiovizuální služby BIM technologie Building Information Modelling (Informační model budovy) CŽV Celoživotní vzdělávání ČR Česká republika DS Diploma Supplement (dodatek k diplomu) ECS Exchange Student Club VŠB-TUO ECTS Evropský kreditový systém EU Evropská unie GAČR Grantová agentura České republiky ISC International Student Club OU IPn Individuální projekt národní IRP Institucionální rozvojový plán LEC Local Engineering Competition MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MSK Moravskoslezský kraj MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP PIK Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VpK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OU Ostravská univerzita PR public relations RIV Rejstřík informací o výsledcích SŠ Střední škola SF Strukturální fond TAČR Technologická agentura České republiky TT Transfer technologií VaV Věda a výzkum VŠ Vysoká škola VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 15

16 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO Redakce prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Bc. Pavla Šimelová Tisk Ediční středisko VŠB - TU Ostrava Náklad 40 ks Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojové projekty Ostravské univerzity 2015 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 29. 10. 2012

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 29. 10. 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2011 Praha říjen 2010 1 OBSAH Východiska

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více