Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015"

Transkript

1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014

2 2

3 Obsah ÚVOD KVALITA A RELEVANCE Počet studentů Profilace instituce a studijních programů Profilace instituce v oblasti vědy a výzkumu Zajišťování kvality na univerzitě OTEVŘENOST Internacionalizace Mezinárodní spolupráce Mobilita studentů a akademických pracovníků Dostupnost vysokoškolského vzdělávání Celoživotní vzdělávání Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení Propagace a marketing Život na univerzitě EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ SEZNAM ZKRATEK

4 ÚVOD V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava aktualizovala a konkretizovala cíle zpracovaného hlavního dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace Dlouhodobého záměru je detailnějším rozpracováním hlavních cílů školy, kterými jsou: výrazné posílení úlohy vědy, výzkumu a spolupráce s průmyslem, přesun od kvantity ke kvalitě, od počtu studentů k počtu uplatněných absolventů, kvalita všech aktivit, otevřenost univerzity vůči svému okolí, konfrontace univerzity s náročným mezinárodním univerzitním prostředím. Dlouhodobý záměr univerzity na období je východiskem pro zpracování předkládané Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠB-TUO na rok 2015 a pro vymezení priorit, kterým se chce univerzita zejména věnovat a na něž chce v roce 2015 alokovat již existující vlastní zdroje, prostředky z rozvojových projektů a z dalších zdrojů, jako např. OP VaVpI, OP VK, OP VVV, GAČR, TAČR, MPO apod. Naše univerzita se v letošním roce plně zapojila do řešení projektu IPn KREDO. V rámci tohoto projektu univerzita vypracuje v průběhu roku 2015 Strategii rozvoje univerzity do roku 2030 a současně se bude podílet na vypracování podpůrných dokumentů pro stanovení strategie rozvoje vysokoškolského vzdělávání v ČR v rámci aktivit MŠMT. 4

5 1 KVALITA A RELEVANCE 1.1 Počet studentů Cílem VŠB - TU Ostrava je: Implementovat vlivem demografického vývoje v ČR klesající limity počtu financovaných studentů stanovené MŠMT na základě aktuální metodiky financování vysokých škol do podmínek VŠB - TU Ostrava tak, aby byly zohledněny potřeby průmyslové praxe, uplatnitelnost absolventů na trhu práce a byl vytvořen prostor pro rozvoj studijních programů a oborů. Usilovat o naplnění limitů v toleranci bez krácení rozpočtu. 1.2 Profilace instituce a studijních programů V oblasti diverzifikace studijních programů, progresivních forem a metod vzdělávání se chystá: aktualizace studijních programů a oborů, podpora zabezpečení jejich výuky moderními studijními pomůckami, vybavením laboratoří, e-learningovými oporami, elektronickými učebními texty, budováním infrastruktury, moduly zaměřenými na rozvoj měkkých dovedností, jazykových znalostí, praktických dovedností, získání praxe v oborově příbuzné firmě, příprava studijních plánů výzkumně orientovaného studijního programu se společným přírodovědným a technickým základem a profilací v inženýrských oborech navazujících na hlavní výzkumné směry univerzity, pokračování v optimalizaci nabídky a aktualizaci studijních programů s ohledem na kvalifikační rámec a cíle vzdělávání nabízených studijních oborů, optimalizace skladby a počtu jednotlivých předmětů vzhledem k dílčím cílům vzdělávání, úsilí o zefektivnění jejich výuky, optimální využití odborných a výukových kapacit kateder a fakult, využívání mezifakultní výuky, výuky prostřednictvím celoškolských kateder a vysokoškolských ústavů. Při realizaci cíle je nutno využít maximálně možnosti evropských projektů a výstupů národních individuálních projektů MŠMT, optimalizace nabídky studijních programů a oborů s cílem naplnění výukové kapacity VŠB - TU Ostrava především ve městě Ostrava, záměry omezení otevíraných studijních oborů formulovat již v podmínkách přijímacího řízení, rozvoj podpory talentovaných studentů ve všech typech studijních programů a zejména v magisterských a doktorských studijních programech podpora jejich zapojení do vědecko-výzkumných, vývojových a inovačních aktivit pracovišť. Vynikající studenty získat pro doktorská studia a vynikající doktorandy motivovat a získat pro projekty typu postdok a pro práci ve výzkumných centrech, realizace doktorských studií v celouniverzitních studijních oborech (Nanotechnologie), vytvoření podmínek pro rozvoj pedagogických dovedností, osvojení moderních metod výuky vedoucích k rozvoji tvůrčí činnosti studentů, osvojení měkkých dovedností a schopnosti komunikace v cizím jazyce, zejména angličtině, u akademických pracovníků. Chceme také sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe z jiných univerzit a partnerských univerzit v zahraničí. V odpovědnosti za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů se plánuje: zorganizovat další ročník veletrhu pracovních příležitostí Kariéra PLUS, sledovat míru nezaměstnanosti absolventů univerzity a fakult, projednávat ji ve vedení univerzity, prosazovat, aby se nedílnou součástí výuky staly aktivity podporující uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 1.3 Profilace instituce v oblasti vědy a výzkumu V nadcházejícím období se bude VŠB-TUO i nadále soustřeďovat v oblasti VaV především na vytváření týmové práce na mezinárodní úrovni. Hlavní témata vědy a výzkumu na VŠB - TU Ostrava jsou: suroviny, energetika a ekologie, 5

6 informační technologie, nové materiály, konstrukce a technologie, bezpečnostní výzkum, konkurenceschopné strojírenství, řízení, rozhodování a modelování ekonomických a finančních procesů. Integrující směry výzkumné činnosti budou dále rozpracovány na univerzitě, na jednotlivých fakultách a v závislosti na využití fondů v novém programovém období jsou směrovány do: mezinárodní spolupráce s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi, ochrany obyvatelstva při přírodních katastrofách, ochrany kritické infrastruktury, modelování rozvoje požáru, evakuace osob, oblasti výbuchové ochrany, bezpečnosti nanomateriálů a nanotechnologií, projektů realizovaných v rámci Technologické agentury ČR podporující spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou, rozvoje smluvního a kolaborativního výzkumu v rámci České republiky. 1.4 Zajišťování kvality na univerzitě V oblasti vzdělávání bude VŠB-TUO: podporovat zabezpečení realizace studijních programů vhodnými a aktuálními studijními oporami, literaturou a laboratorní i přístrojovou technikou s ohledem na formulované cíle vzdělávání a rozvoj praktických dovedností studentů, podporovat výuku zvyšující relevanci potřebám trhu práce a společnosti, včetně podpory podnikavosti či dalších dovedností studentů, zabezpečovat kvalitní výuku cizích jazyků a společenskovědních předmětů po dislokaci celoškolských kateder do hlavního kampusu v Ostravě-Porubě na všech fakultách VŠB-TUO s podporou moderních výukových technologií, zabezpečovat kvalitu realizace studijních programů a oborů a projednávat ji na Interní akreditační komisi VŠB - TU Ostrava, rozvíjet funkčnost a uživatelskou ergonomii informačního systému Edison, pro různé cílové skupiny uživatelů vytvořit problémově orientované aplikace pro mobilní zařízení, podporovat využívání výsledků analýzy zabývající se situací v oblasti vyhledávání, podpory a rozvoje talentovaných žáků a studentů ZŠ se zaměřením na Moravskoslezský kraj, implementovat legislativní změny a zejména připravovanou novelu zákona o vysokých školách do vnitřních předpisů univerzity a řízení jednotlivých procesů, vyhodnocovat uplatnění absolventů a využívat informace o požadavcích trhu práce na absolventy v návaznosti na skladbu studijních programů. V oblasti vědy a výzkumu se univerzita zaměří na: vhodný výběr vysoce kvalifikovaných členů oborových rad a vedoucích vědecko-výzkumných týmů fakult a výzkumných a vývojových pracovišť, podporu rozvoje spolupráce s průmyslem a ostatními komerčními partnery při efektivní aplikaci výsledků výzkumu a vývoje v technické praxi, podporu rozvoje spolupráce mezi akademickou, veřejnou a aplikační sférou při řešení společenských či ekonomických potřeb (realizace interdisciplinárních výzkumů), 6

7 rozvoj praktické aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím podpory centra Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu, poskytování informací o aktuálních vědecko-výzkumných příležitostech, monitorování a implementaci platné legislativy a norem v podpoře vědy a výzkumu, zkvalitnění komunikace mezi poskytovateli podpory VaV a vědecko-výzkumnými pracovišti VŠB-TUO, administrativní a organizační servis vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO, žadatelů o podporu projektů VaV. Cílem oblasti lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2015 je: posilování aplikovaného výzkumu v návaznosti na zlepšení kvality lidských zdrojů, přijímání kvalitních zahraničních odborníků do pracovního poměru, podpora kvalifikačního růstu mladých akademických pracovníků těsně po ukončení doktorského studia, zapojení co nejširšího množství studentů magisterského a doktorského studia do významných projektů zaměřených na vědu, výzkum, vývoj a inovace formou Studentské grantové soutěže pod dohledem odborných školitelů, získávání odborníků z praxe za účelem zvýšení akademické hodnosti v návaznosti na kariérní řád, motivace pracovníků VaV ke smluvnímu výzkumu, posílení mobility studentů i akademických pracovníků v rámci spolupráce s podnikovou sférou, zaměření se na motivační systém odměňování mladých výzkumných pracovníků v akademické sféře formou projektu z Moravskoslezského kraje s názvem Podpora talentovaných studentů doktorského studijního programu a absolventů do dvou let po ukončení absolutoria, zaměření se na motivaci pracovníků VaV k získávání výsledků s vyšším bodovým hodnocením v RIV (s ohledem na aktuální hodnocení výsledků výzkumu a vývoje dle nové platné metodiky RIV), soustředění pozornosti na vytváření sítí mezi výzkumnými pracovišti a univerzitou. Vyhledáváním partnerů a uplatňováním aktivního marketingu se nabízí možnost přijetí vědecko-výzkumných pracovníků z aplikační sféry, přičemž efektivní spolupráce bude závislá na vytváření kvalitních výzkumných týmů, získání mladých výzkumných pracovníků na pozici postdok, podpora zvyšování zájmu dětí, mládeže a veřejnosti o výzkum a jeho výsledky za účelem motivace talentovaných žáků k činnosti mladého výzkumníka. V oblasti poradenství se VŠB - TU Ostrava chystá: připravit propagaci možností studia na VŠB-TUO zaměřenou na různé cílové skupiny s důrazem na široké možnosti uplatnění absolventů v praxi, nabídnout uchazečům o studium kvalitní informační servis na veletrzích pomaturitního vzdělávání, prostřednictvím internetu a mobilních zařízení, rozvíjet v rámci poradenství pro uchazeče o studium spolupráci se základními a středními školami, vytvořit podmínky pro poradenství studentům univerzity v oblasti organizace studia a skladby individuálního studijního plánu a dále pro psychologické poradenství, zkvalitnit služby Kariérního centra VŠB-TUO, jehož základními pilíři jsou individuální poradenství, tréninky, osobnostně-profesní diagnostika a poradenství při tvorbě životopisů, ve vztahu ke studentům a absolventům VŠB-TUO. U informačních služeb se VŠB-TUO v roce 2015 zaměří na: produktivní spuštění Datového centra univerzity v primární i sekundární lokalitě, doplnění společné infrastruktury o redundantní prvky, zátěžové a havarijní testování, doplnění kapacity storage a serverů na plné provozní zatížení, změnu databázového systému SAP z DB2 na ORACLE, přípravu upgrade jádra systému SAP na v. EHP6, propojení a integraci dokumentových agend, především smluv a faktur do logistiky a controllingu systému SAP, 7

8 rozšíření e-learningu o možnosti on-line jazykové výuky, propojení LMS Moodle na centrální dokumentové úložiště a rozšíření možností LMS o zobrazení na mobilních zařízeních, integraci služeb elektronické podatelny na dokumentovou agendu v systému řízení studijních procesů EDISON, rozvoj systému pro ukládání, kontrolu a publikování vědeckých prací, vytvoření systému pro elektronické publikování, včetně možnosti platby za odebrání publikace, obměnu technického zázemí AVS, realizaci první fáze projektu fyzického zabezpečení prostor univerzity v kampusu Poruba, přípravu legislativního a metodického řešení pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů vznikajících jako součást univerzitních dokumentových agend. U knihovnických služeb univerzita plánuje: integraci nového knihovního systému do interního portálu univerzity a systému EDISON a OBD, rozšíření služeb spojených s mobilními čtečkami, včetně jejich půjčování čtenářům knihovny z řad studentů. V personální politice bude univerzita usilovat o: zpracování návrhu Kariérního řádu pro technickohospodářské zaměstnance společně s návrhem systému motivování těchto pracovníků, manažerské a jazykové vzdělávání vedoucích pracovníků a zaměstnanců univerzity, využití poznatků u IPn Kvalita v oblasti hodnocení akademických pracovníků, pravidelné hodnocení zaměstnanců včetně získání zpětné vazby, zapojení co nejširšího množství studentů magisterského a doktorského studia do významných projektů zaměřených na vědu, výzkum, vývoj a inovace formou studentské grantové soutěže pod dohledem odborných školitelů, získávání odborníků z praxe za účelem zvýšení akademické hodnosti v návaznosti na Karierní řád. 8

9 2 OTEVŘENOST 2.1 Internacionalizace Mezinárodní spolupráce Vlastní strategie mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a VaV Jedním z rozhodujících předpokladů prohloubení internacionalizace na VŠB - TU Ostrava je rozšiřující se mezinárodní spolupráce s prestižními zahraničními partnerskými institucemi. Jednou z možností této spolupráce je již započatá přeshraniční spolupráce univerzit zainteresovaných v konsorciu PROGRES 3, která zahrnuje příhraniční spolupráci univerzit z České republiky, Polska a Slovenska. Na podporu této spolupráce byl vypracován projekt z programu MŠMT EUPRO II, jenž se realizuje v letech Kromě týmové práce v jednotlivých oborech se předpokládá propojování aktivit nových interdisciplinárních směrů výzkumu a vývoje. Nemalý význam v rámci této spolupráce budou mít mezinárodní vědecké konference a workshopy. Mezinárodní vědecko-výzkumná spolupráce bude v roce 2015 podpořena ze zdrojů lokálního dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji DT1 Mezinárodní výzkumné týmy. Zahraniční vědecko-výzkumní pracovníci zapojení do tohoto projektu přinesou na pracoviště VŠB-TUO nové vědecko-výzkumné postupy a přispějí k transferu progresivních technologií také do aplikační komerční sféry. Dalšími aspekty internacionalizace budou: upevňování stávajících a podpora nově vzniklých partnerských vztahů ve vědě a výzkumu, formulace nových témat vzájemné zainteresovanosti partnerských univerzit, především v oblasti výzkumu s vysokou přidanou hodnotou, tj. ve výzkumu, který propojuje různé obory a přístupy a má velký mezinárodní dopad v dynamicky rozvíjejících se výzkumných oblastech, vytvoření příznivých podmínek a prostředí stimulujícího výzkum, vývoj a inovace tak, aby se prohloubila spolupráce na mezinárodní úrovni a aby bylo zajištěno aktivní působení kvalitních zahraničních odborníků na univerzitě. Cílem je participace zahraničních odborníků na společných projektech v oblasti vědy a výzkumu, posílení vědecko-výzkumných týmů a získávání mezinárodních projektů, udržení počtu studentů doktorských studijních programů na naší univerzitě, prezentace možnosti doktorského studia na VŠB - TU Ostrava na propagačních akcích zemí EU a na universitách v Asii, vytvoření společné platformy třech příhraničních regionů Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského a Opolského vojvodství za účelem posílení vědecko-výzkumného potenciálu s možností využití konkurenceschopnosti těchto krajů a s možností vyšší aplikovatelnosti získaných vědeckých poznatků do praxe, pořádání workshopů a odborných seminářů za účasti zahraničních akademických pracovníků, napojení mladých vědců na významná mezinárodní pracoviště zaměřená na výzkum a vývoj a zajištění studia doktorandů v zahraničí s možností získání zkušeností v oblasti vědy a výzkumu na prestižních univerzitách včetně univerzit Japonska a Číny, podpora doktorandů a mladých výzkumných pracovníků v účasti na mezinárodních konferencích doktorandů, hlubší spolupráce s čínskými univerzitami v oblastech výměny studentů, pedagogů a společných vědeckovýzkumných projektů s podporou Moravskoslezského kraje, vybudování plně fungující International Office na úrovni univerzity, zpracování nových internetových stránek v oblasti mezinárodních vztahů. 9

10 Vyhodnocení vlastní strategie mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a VaVaI v souvislosti s implementací nového programového období Veškeré aktivity realizované v rámci mezinárodní spolupráce jsou zároveň přípravou na další programové období pro efektivní čerpání fondů Evropské unie. Podpora prohlubování a vytváření nových vazeb v rámci konsorcia PROGRES 3 podněcuje a reaguje na cíle v rámci spolupráce v evropském výzkumném prostoru v souvislosti s polohou regionu a lokalizací VŠB-TUO. Úspěšnost strategie mezinárodní spolupráce bude hodnocena zejména na základě: monitoringu vědecko-výzkumných aktivit, a to mezinárodních konferencí, workshopů, společných schůzek, výsledků řešení projektů s mezinárodní účastí, především Horizont 2020, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum) a programů na podporu mezinárodní spolupráce (INGO, KONTAKT, EUPRO, COST, EUREKA), úspěšného ukončení projektů s mezinárodní účastí, resp. na úspěšném obhájení závěrečných zpráv těchto projektů, mezinárodního dopadu výsledků vědy a výzkumu, možnosti využívání a sdílení postupů a nákladných experimentálních přístrojů a zařízení. Zapojení do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a VaVaI Plánem univerzity v této oblasti je: pokračování v projektové podpoře výzkumným týmům zapojujícím se do mezinárodních projektů, zejména podporovaných finančními nástroji EU na podporu výzkumu a inovací (7. RP, Horizont 2020), zajišťování agendy Regionální kontaktní organizace pro rámcové programy Mobilita studentů a akademických pracovníků V mobilitách bude univerzitním záměrem: zajišťování administrativní podpory spojené s příchodem zahraničních pracovníků poskytování služeb v rámci sítě EURAXESS, realizace mobilit studentů v rámci projektu Erasmus+, individuální mobility studentů na základě partnerských smluv a nabídky studijních a stipendijních pobytů na partnerských univerzitách a mobility studentů zaměřených na praktické stáže studentů ve firmách, realizace projektu Erasmus-Mundus Infiniti Partnership s partnerskými univerzitami, jeho rozvoj a zvyšování počtu zahraničních studentů studujících na VŠB - TU Ostrava, realizace procesu mobilit studentů a vydávání dodatku k diplomu v souladu s požadavky Evropské komise, ke kterým jsme zavázáni jako držitelé DS Label a ECTS Label, podpora mobility studentů pomocí stipendijních programů zaměřených na studenty vyjíždějící do zahraničí, sociálně slabší studenty a zahraniční studenty stipendium Georgia Agricoly, zkvalitňování organizace mobilit studentů a pedagogů, zefektivnění procesu uznávání výsledků studia v zahraničí, zapojení hostujících akademických pracovníků do výuky, aktualizace a modernizace informací o nabídce studijních programů a podmínkách mobilit na VŠB - TU Ostrava prostřednictvím portálu univerzity, zkvalitnění podmínek výměn studentů s partnerskými univerzitami pomocí mobility koordinátorů a administrativních pracovníků, prohloubení a rozšíření bilaterální spolupráce s univerzitami mimo Evropu prostřednictvím smluv o výměnách studentů, aktivní prezentace nabídky studia v cizích jazycích v zahraničí a získání zahraničních studentů ke krátkodobým studijním pobytům i studiu celého oboru v cizím jazyce, realizace odborně zaměřené letní školy pro zahraniční studenty, 10

11 zajištění pořádání prezentací, propagačních akcí a aktivní nábor studentů v cílových oblastech, účast na vzdělávacích veletrzích (Čína, Korea, východní, popř. jihovýchodní Asie, země bývalého SSSR, Jižní Amerika, ), reprezentovat VŠB-TUO na významných světových konferencích mezinárodního vzdělávání (APAIE, NAFSA, EAIE). 2.2 Dostupnost vysokoškolského vzdělávání Ke snížení studijní neúspěšnosti budou směřovat následující opatření: stanovení podmínek přijímacího řízení se zahájením studia v akademickém roce 2015/16 s ohledem na profil studijních programů a oborů, možnost využití výsledků státní maturity a výběru studentů s vysokou pravděpodobností úspěšného studia, určení otevíraných studijních oborů, resp. celých studijních programů a stanovení kapacit v rámci přijímacího řízení provést s ohledem na limity financovaných studentů, společenskou potřebu a perspektivu uplatnění absolventů nabízených studijních oborů, zpracování nabídky přípravných kurzů pro uchazeče o studium z různých typů středních škol s cílem vyrovnat rozdílné úrovně znalostí v profilujících předmětech matematika, fyzika, chemie, angličtina. Záměrem VŠB - TU Ostrava v oblasti studentů se specifickými potřebami a studentů ze socioekonomicky znevýhodněných skupin je: systematicky rozvíjet podmínky studia pro studenty se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněných skupin, poskytovat mimořádné stipendium studentům za jejich iniciativu a tvůrčí činnost, příkladnou reprezentaci a šíření dobrého jména školy, realizovat speciální stipendium podporující zapojení i sociálně slabších studentů do mobilitních programů, nadále zajišťovat a zkvalitňovat podmínky integrace zdravotně postižených či zdravotně znevýhodněných studentů a studentů pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněných skupin do studia, vytvářet podmínky pro možnost studia v akreditovaných studijních oborech studentům se specifickými potřebami, zajistit individuální přístup ze strany pedagogů. 2.3 Celoživotní vzdělávání Cílem univerzity je: rozvíjet formy celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe v návaznosti na akreditované studijní programy, aktualizace nabídky kurzů v návaznosti na požadavky zaměstnavatelů, důsledně vycházet z porovnání cílů vzdělávání a vyhodnocení dosažených studijních výsledků při uznávání výsledků studia v rámci celoživotního vzdělávání při nástupu do prezenční nebo kombinované formy studia, zaměřit celoživotní vzdělávání akademických a dalších pracovníků VŠB - TU Ostrava na rozvoj pedagogických dovedností, znalosti cizích jazyků, měkkých dovedností, schopnosti používání nových informačních technologií, didaktické techniky a možnosti elektronických publikací, nabídnout studium inženýrské pedagogiky pro doktorandy a mladé pedagogické pracovníky, rozvíjet a harmonizovat celoživotní vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku. podporovat zvýšení zájmu veřejnosti o CŽV. 11

12 2.4 Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení Univerzita se v roce 2015 zaměří na: realizaci aktivit zaměřených zejména na studenty, které zvyšují jejich zájem o podnikání a zároveň jejich dovednosti v této oblasti: realizace tzv. start-up akcelerátoru, výuka předmětu rozvoj podnikání, motivační semináře a eventy, služby Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO, příprava další fáze projektu coworkingového centra, poskytování a rozvoj poradenských služeb a vzdělávání akademických i výzkumných pracovníků v oblasti komercializace výsledků VaV zejména v rámci projektů EU, konkrétně pak Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií na VŠB-TUO, posilování spolupráce s aplikační sférou formou zvýšeného zapojování se do programů aplikovaného výzkumu podporovaného zejména TAČR a MŠMT (včetně Národního programu udržitelnosti) i finančními nástroji EU na podporu výzkumu a inovací, posilování systematické spolupráce se subjekty z aplikační sféry, mj. zkvalitňováním prezentace nabídky výzkumných kapacit a služeb, provozováním tzv. jednoho kontaktního místa pro navazování spolupráce, využíváním sítě technologických skautů atd., posílení a rozvoj spolupráce s aplikační sférou společným sdílením výzkumných kapacit a za účelem realizace společných strategických inovačních projektů směřujících k rozvoji a posílení konkurenceschopnosti MSK, vzdělávání řídících pracovníků investic v oblasti problematiky BIM technologií, příprava na legislativní změny v oblasti veřejných zakázek, účast ve strategických i akčních platformách, sdruženích apod. (např. Rada pro inovace MSK) s cílem podporovat budování funkčního triple helix na regionální úrovni, přímou spolupráci s Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostravou, příp. dalšími subjekty na přípravě a realizaci konkrétních projektů souvisejících s činnostmi univerzity či rozvojem inovačního prostředí v regionu v návaznosti na RIS Propagace a marketing V oblasti propagace a marketingu bude univerzita usilovat o: zvýšení povědomí (znalost, image) o VŠB-TUO a její nabídce u všech cílových skupin (studenti všech forem, absolventi fakulty, podniková sféra, veřejná správa, široká veřejnost), dosažení změny vnímání univerzity, která i přes klesající demografickou křivku zvýší zájem studentů o technické obory studia, zájem odborné veřejnosti o spolupráci s VŠB-TUO a upevní pozici univerzity při zvyšování technologické úrovně, konkurenceschopnosti a budování znalostní společnosti v Moravskoslezském kraji, vnímání značky VŠB-TUO jako centra technické a ekonomické vzdělanosti a excelence nejen v České republice, ale i v rámci EU, pokračování v popularizačních aktivitách za účelem zvýšení zájmu o vědu, výzkum a studium technických oborů, propagaci univerzity na veletrhu GAUDEAMUS, případně na jiných veletrzích, posílení internetové komunikace, pokračování v inovaci webových stránek univerzity v jazyce českém a anglickém a jejich následná správa, zlepšení kvality PR, propagačních materiálů, využití internetových médií (web a sociální sítě), eventů a dalších nástrojů marketingové komunikace, zkvalitnění kampaně pro střední školy za účelem získání talentovaných studentů pro studium, zejména technických oborů, digitalizaci foto, audio, video dokumentů v návaznosti na archív univerzity a zpřístupnění záznamů veřejnosti, 12

13 propagaci jednotlivých fakult dny otevřených dveří, aktivity pro studenty apod., systematizaci a zkvalitnění prezentace a popularizace výsledků VaV s cílem oslovit všechny cílové skupiny (potenciální zájemce o VaV, odbornou i laickou veřejnost, potenciální odběratele). 2.6 Život na univerzitě V roce 2015 plánujeme: navázat na realizovaný systém fyzické navigace v areálu VŠB - TU Ostrava formou pilotní elektronické verze navigace pro mobilní zařízení. Cílem je poskytnout komplexní systém dvojjazyčných informací o významných místech areálu VŠB-TUO v Porubě, podpořit rozvoj tvůrčích aktivit v Univerzitní mateřské škole VŠB-TUO, především v oblastech sportovněpohybové a technické výchovy, manuální zručnosti, jemné motoriky, jazykové průpravy, hudebnědramatické a výtvarné výchovy a pracovních činností, systematicky vytvářet sítě absolventů zahrnující posilování vztahu mezi alma mater a absolventy, informovat absolventy o dění na univerzitě, upravit webové stránky a uspořádat Zlatou promoci, v rámci rozvoje informačního studentského portálu 4Student vytvořit sdílený kalendář akcí pro všechny studentské organizace, založit 4Student forum pravidelné setkávání studentských organizací s cílem informovat, koordinovat a plánovat vzájemně akce pro studenty, propagaci 4Student formou guerilla kampaně, aktivně podpořit koordinaci aktivit studentských organizací Exchange Student Club VŠB-TUO (ESC) a International Student Club OU (ISC) a tím zajistit zlepšení péče pro přijíždějící zahraniční studenty v oblasti studijních a zejména volnočasových aktivit (Orientation Days, buddy coordinators, sportovní výlety a exkurze atd.), spolupracovat s mezinárodní studentskou organizací IAESTE při pořádání studentské soutěže Local Engineering Competition (LEC), podpořit a realizovat studentské, kulturní a sportovní akce v roce 2015: Studentské rádio (Rádio Kolej), Studentský časopis (Underground), Infoschůzky pro studenty prvních ročníků, Majáles, Kolejáles, MISS University, koncertní vystoupení Akademického pěveckého sboru VŠB-TUO, Poruba bike marathon, Báňská fotbalová liga, účast studentů na Campus Party Europe 2015, realizovat revitalizaci studentského sportovního areálu Minigolf a podpořit uspořádání turnaje v minigolfu pro studenty, podpořit různé typy kulturních a dalších akcí v prostorách univerzity (např. PechaKucha Night Ostrava, Ostrava Kamera Oko, festival Outdoorových filmů, přednášky, koncerty, atd.), spolupracovat s externími organizacemi neziskového charakteru při pořádání akcí pro studenty (např. multižánrové centrum Cooltour, Krevní centrum Ostrava, Swanky o. s. atd.), koordinovat studentské aktivity v rámci univerzity a Ostravy (případně ve spolupráci s Ostravskou univerzitou) prostřednictvím Studentského centra, budovat Smart campus s vizí do roku 2030, podporovat studentské soutěže Moje univerzita v roce 2030, připravit workshop Vysokoškolské areály V4, nabídnout služby coworkingového centra v rámci univerzitního kampusu. 13

14 3 EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ V roce 2015 bude univerzitním plánem: aktualizace vlastních sledovatelných ukazatelů v IRP, který je nutno s MŠMT projednat, příprava a zahájení realizace projektů v rámci nového programového období zejména do OP VVV a OP PIK, ale také dalších evropských programů na podporu inovací, úspěšné ukončení projektů financovaných v končícím programovém období ( ) s možností využití vybraných výstupů těchto projektů do budoucna, příprava prostředí pro zvládnutí administrativních podmínek, které budou vyplývat z budoucích dotačních titulů, fundraising pro aktivity, do nichž mohou mít zájem se zapojit další subjekty (např. z důvodu CSR), aktualizace strategie rozvoje systému transferu technologií VŠB-TUO, zajištění realizace projektů na podporu komercializace výsledků VaV v rámci OP VaVpI a OP VVV (tzv. pre-seed projekty), případně jiných komerčně zajímavých výsledků, rozvoj partnerské spolupráce výzkumných center univerzity a podnikatelské sféry za účelem budování podpůrné inovační infrastruktury a zvýšení výdajů na VaV ze strany podnikatelské sféry, stabilizace služeb v oblasti ochrany duševního vlastnictví a právního servisu nezbytného pro nastavení smluvních/obchodních vztahů vyhovujících zájmům VŠB-TUO, pokračování v rozvoji ekonomického informačního systému SAP s vazbou na platnou legislativu u procesů: evidence školení pro odbornou způsobilost, kontrolní sestavy modulu HR s vazbou na instituce, evidence a inventury skladových zásob materiálu (elektromateriál), pokračovat v postupném snižování energetické náročnosti budov dle zpracovaných Energetických auditů a Průkazů energetické náročnosti budov: v oblasti tepelné energie rozvíjení energetického managementu postupným sjednocením a rozšířením řídicích systémů výměníkových stanic a energetických center, zkvalitnění regulace systémů ohřevů topné a užitkové vody, v oblasti elektrické energie - postupně zavádět LED technologii v oblasti osvětlení včetně způsobu ovládaní světel v budovách pomocí pohybových čidel ve vybraných lokalitách, pokračovat v používání metody full cost k analýze nákladů univerzity, zejména pak v oblasti projektů operačních programů a hospodářské činnosti; začít využívat tuto metodu rovněž k analýze nákladovosti jednotlivých studijních programů, oborů a předmětů. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO byla projednána ve Vědecké radě a schválena v Akademickém senátě V Ostravě dne Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Rektor VŠB - Technická univerzita Ostrava 14

15 SEZNAM ZKRATEK 7. RP 7. rámcový program AVS Audiovizuální služby BIM technologie Building Information Modelling (Informační model budovy) CŽV Celoživotní vzdělávání ČR Česká republika DS Diploma Supplement (dodatek k diplomu) ECS Exchange Student Club VŠB-TUO ECTS Evropský kreditový systém EU Evropská unie GAČR Grantová agentura České republiky ISC International Student Club OU IPn Individuální projekt národní IRP Institucionální rozvojový plán LEC Local Engineering Competition MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MSK Moravskoslezský kraj MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP PIK Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VpK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OU Ostravská univerzita PR public relations RIV Rejstřík informací o výsledcích SŠ Střední škola SF Strukturální fond TAČR Technologická agentura České republiky TT Transfer technologií VaV Věda a výzkum VŠ Vysoká škola VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 15

16 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO Redakce prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Bc. Pavla Šimelová Tisk Ediční středisko VŠB - TU Ostrava Náklad 40 ks Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NA OBDOBÍ 2011-2015 A JEHO AKTUALIZACE NA ROK 2011

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více