Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e Sedlnice č. 253, -sedlnice.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 6 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 8 a následném přijetí do školy... 8 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání... 9 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy za rok XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání XV. Sebeevaluace Přílohy Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 Vyjádření školské rady Fotodokumentace Školní očko

3 I. Základní údaje o škole A/ Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO Základní škola a Mateřská škola Sedlnice na adrese: Sedlnice 253, PSČ právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: datum zařazení do rejstříku škol: 1. leden tel: Zřizovatel školy Obec Sedlnice IČO: na adrese: Sedlnice 109, PSČ Ředitel školy PaedDr. Blanka Šťastná Školská rada zřízena od 1. září 2005 předseda: Mgr. Ivona Skopalová B. Součásti školy Základní škola na adrese: Sedlnice 253 IZO: tel: počet žáků k žáků kapacita 250 žáků Školní družina IZO: tel: kapacita k žáků kapacita 30 žáků Školní klub IZO: tel: kapacita 120 žáků Mateřská škola místo poskytovaného vzdělávání: Sedlnice 409 IZO: tel: počet žáků k dětí kapacita 42 dětí

4 Školní jídelna místo poskytovaných školských služeb: Sedlnice 409 IZO: tel: počet žáků k stravovaných kapacita 42 stravovaných C. Charakteristika školy Základní škola získala právní subjektivitu 1. ledna Je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Obec Sedlnice, se sídlem na adrese Sedlnice 109. Organizace sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu ročník. Ve všech ročnících byl realizován Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Cesta k poznání. Ve školním roce 2012/2013 organizovala škola výuku pro 120 (stav k ) žáků v 7 třídách. Sloučený byl 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Školní družina má jedno oddělení s 30 zapsanými žáky k pravidelné docházce a pouze odpolední provoz. II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku a/ Přehled oboru vzdělání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech C/01 Základní škola studium denní 9 b/ Počet tříd, počet žáků (stav k ) celkový počet žáků počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně počet oddělení ŠD školní klub Počet žáků ve třídách ( stav k ) Třída I. II. (2., 3. r.) IV. (4., 5. r.) I. - V. VI. VII. VIII. IX. VI. - IX. ZŠ celkem Počet dětí Počet žáků v ročnících Ročníky ZŠ celkem Počet dětí Průměr dětí ve třídě Počet tříd Počet dětí celkem Průměr dětí ve třídě 1. stupeň ,33 2. stupeň Škola celkem ,14 c/ Vzdělávací programy Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Cesta k poznání

5 d/ Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k poznání Ročník učební plán povinné Předmět 2012/ / / / /13 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova disponobilní hodina 14 CELKEM Celková týdenní časová dotace na 1.stupni Ročník povinné Předmět 2012/ / / /13 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Technické kreslení 1 1 Technická praktika Účetnictví 1 1 Volitelné předměty Pracovní praktikum 0 Další cizí jazyk Disponobilní hodina 0 24 CELKEM Celková týdenní časová dotace na 2.stupni f/ Volitelné předměty ( ročník) Předmět Třída Hod/týdně Počet zařazených dětí Ruský jazyk VII Ruský jazyk VIII. 2 8 Ruský jazyk IX. 2 14

6 g/ Nepovinné předměty (stav k ) Předmět Počet dětí Počet skupin hod/týdně Speciální pedagogická péče h/ Výuka cizích jazyků výuka povinného předmětu cizí jazyk - ve škole se jedná o výuku angličtiny výuku absolvuje 89 žáků od 3. do 9. ročníku 40 žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy se žáci učí v rámci volitelných předmětů druhému cizímu jazyku, kterým je ruský jazyk III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a/ pedagogičtí pracovníci Celkový počet pedagogických prac. (fyz. osoby) Celkový počet přepočtených ped. pracovníků (na 2 des. místa) Počet pedagog. prac. na plný úvazek (fyzických) Počet hodin nad míru vyuč. povinností Ředitel školy 1 1, Učitelé , Učitelé , CELKEM 10 9, b/ Věková struktura učitelů, počet ( Není započítávána vychovatelka ŠD. ) věk muži ženy celkem % do 20 let let let % let % nad 50 let % CELKEM % c/ Zabezpečení výuky nekvalifikovanými učiteli a důchodci 1. stupeň muži ženy Přepočt. počet Uč. MŠ, vych., SOŠ, G 0 1 0,32 důchodci CELKEM 0 1 0,32 2.stupeň Uč. MŠ, vych., SOŠ, G VŠ neped. s DPS Důchodci CELKEM 0 0 0

7 pozn: vyučující, která nesplňuje odbornou kvalifikaci, má vystudováno vychovatelství ve školní družině. Dálkově druhým rokem studuje na Ostravské univerzitě učitelství pro ročník základních škol. d/ odborná kvalifikace Přepočtený počet učitelů Dosažené vzdělání na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ Učitelství pro 1. stupeň 3,00 Učitelství pro 2. stupeň 6,00 Středoškolské Pedagogické 0,32 nepedagogické CELKEM 3,32 6,00 e/ nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet dělnické profese 1,81 topič ( 7/12) 0,06 THP 0,5 celkem 2,37 f/ Seznam pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Boháčová Vladimíra Mgr. Libuše Holubová Mgr. Zuzana Míčková Mgr. Marcela Poláčková Mgr. Jaroslava Rusková Mgr. Pavla Říhová Mgr. Aleš Skopal Mgr. Ivona Skopalová Mgr. Monika Slavíčková PaedDr. Blanka Šťastná Správní zaměstnanci Holub Bořivoj Kotrcová Ludmila Lichnovská Eva Říhová Marie vychovatelka školní družiny, učitelka učitelka, výchovná poradkyně (třídní učitelka v VI. třídě) učitelka (třídní učitelka v II. třídě - 2. a 3. ročník) učitelka (třídní učitelka v VIII. třídě) učitelka (třídní učitelka v IX. třídě) učitelka (třídní učitelka ve IV. třídě - 4. a 5. ročník) učitel, školní metodik prevence, metodik ICT (třídní učitel v VII. třídě) učitelka, vedoucí 1. stupně (třídní učitelka v I. třídě) učitelka ředitelka školy školník údržbář, topič školnice - domovnice uklízečka účetní

8 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce (stav k ) počet všech dětí zapsaných na šk. rok 2013/14 z toho letos přišly poprvé počet odkladů v min školním roce počet dodatečných odkladů šk. doch. počet nových odkladů (rozhodnutých) Rozbor odkladů povinné školní docházky pro školní rok 2013/2014 na doporučení pediatra na doporučení PPP na doporučení SPC počet dětí b/ Údaje o přijímacím řízení počet žáků z toho chlapců Název školy Studijní, učební obor Gymnázia Masarykovo gymnázium, Příbor 2 0 CELKEM 2 ( 14%) Střední odborné školy čtyřleté studijní obory Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě Hra na klavír 1 0 Mendelova střední škola, Nový Jičín Zdravotnické lyceum 1 0 SPŠ chemická akademika Heyrovského Přírodovědné lyceum a Gymnázium Ostrava 1 0 Střední škola technická a zemědělská, Ekologie a biologie Nový Jičín 1 0 Střední umělecká škola. Ostrava Grafický design Kresba a ilustrace 1 0 CELKEM 5 (36%) tříleté učební obory EDUCA SOŠ, Nový Jičín Reprodukční grafik 1 0 Střední odborná škola, Frýdek-Místek Zemědělec a farmář 1 1 Opravář zemědělských strojů 1 1 Střední škola, Odry Kadeřník 1 0 Střední škola technická a zemědělská, Truhlář 1 1 Nový Jičín Střední zahradnická škola, Ostrava Prodavač květin - florista 1 0 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Automechanik 1 1 CELKEM 7 ( 50%) CELKEM 14 4 Umístění žáků pátých a sedmých ročníků do víceletých gymnázií osmileté gymnázium název školy počet přihlášených žáků počet přijatých

9 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání A/ Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání a/ Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2012/2013 Ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifik Celkem 1. stupeň Ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifik Celkem 2. stupeň Celkem (57%) 52 (43%) b/ Klasifikace chování počet žáků chování velmi dobré počet žáků chování uspokojivé počet žáků chování neuspokojivé 1. pololetí 120 (100 %) pololetí 120 ( 100%) 0 0 c/ přehled absence celkem hodin omluvených hodin celkem neomluvených hodin celkem průměr. počet oml. hod/žák průměr. počet neoml.hod/žák 1. pololetí ( 100%) 0 ( 0%) pololetí (100%) 0 (0%) 51 0 CELKEM (100%) 0 ( 0%) Mezi autoevaluační metody patřilo pozorování a rozbor edukačních produktů, výsledky vzdělávání žáků a úspěšnost žáků v přijímacím řízení, využití testů nadace SCIO, chování žáků a kvalita sociálních vztahů ve škole. Pro srovnání zvládnutých kompetencí a obsahu učiva dlouhodobě využíváme testů SCIO. Seznam testování uskutečněných v letošním roce: - testování Stonožka pro 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročník (Čj, M, OSP) - testování ČTENÁŘ (čtenářská gramotnost) pro 4., 5., a 9. ročník - testování klíčových kompetencí (8. ročník) - testování PPPZ (Podpora přípravy na přijímací zkoušky) pro 8. ročník

10 Rovněž jsme se zúčastnili druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků. B/ Činnost v oblasti environmentálního vzdělávání Byla realizována v souladu s koncepčními záměry školy a zahrnula následující oblasti: environmentální vzdělávání a výchova ve vyučovacích předmětech na 1. a 2. stupni (prvouka, přírodověda, vlastivěda, fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) činnost přírodovědného kroužku v rámci školní družiny projekty s tematikou environmentálního vzdělávání o projekt Dokážu se postarat ZOO koutek ve škole o projekt Rosničky (meteorologická měření) o projekt Slunce do škol ve spolupráci se SFŽP- solární ohřev vody o projekt Sběrné nádoby do základních škol (třídění odpadu) jednorázové aktivity v rámci environmentálního vzdělávání o škola v přírodě pro žáky 1. stupně (Trojanovice) o Zemědělství v Poodří projekt pořádaný Suchdol nad Odrou o Zdravá pětka projekt ve stravování průběžné aktivity v rámci environmentálního vzdělávání o údržba školní zahrady a zeleně v okolí školy C/ Účast na soutěžích a olympiádách Žáci naší školy se zapojili např. do těchto soutěží soutěž v anglické konverzaci, recitační soutěž, Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda, Matematický klokan Výrazného úspěchu jsme dosáhli opět v recitační soutěži. V okrskovém kole jsme získali tři druhá místa Aneta Rapčanová /2. ročník/, Lucie Jordánková /5. ročník/, Michal Mrkvica /6. ročník/ a jedno třetí místo Anežka Říhová /9. třída/. V okresním kole v soutěži v anglické konverzaci v kategorii žáků tříd Johanka Janošíková (IX. třída) obsadila třetí místo. V okresním kole Olympiády v českém jazyce získala Tereza Poláčková (9. třída) místo a Johanka Janošíková (9. třída) místo. V okresním kole Dějepisné olympiády získala Anežka Říhová (9. třída) místo. Již tradičně jsme se zúčastnili Lehkoatletického trojboje, který pořádá pro okolní školy ZŠ v Petřvaldu. Maruška Palová (1. třída) obsadili v kategorii děvčat z 1. tříd 1. místo, Dominik Bělunek (1. třída) vybojoval 3. místo v kategorii chlapců 1. Tříd a Filip Žárský (5. řída) 3. místo v kategorii chlapců 5. tříd. Celkově v této soutěži získala naše škola pohár za 3. místo. VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2012/2013 cíl a analýza preventivního programu o předcházení negativním jevům u dětí výchovou ke zdravému životnímu stylu (rozvíjení sociální kompetence a sociálních dovedností, posilování osobní

11 odpovědnosti za kvalitu svého života, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu aj.) o výchova dítěte odpovědného za vlastní chování a způsob života přehled realizovaných preventivních aktivit pro rodiče o akce pro rodiče třídní schůzky (5 za rok) o informační zpravodaj pro rodiče (školní časopis Školní očko ) o příspěvky do vysílání místní kabelové televize o činnosti školy o zapojení rodičů do mimoškolních aktivit (besídky pro rodiče, maškarní ples apod.) o den otevřených dveří ve škole, JARMARK spojený s prohlídkou školy informovanost v rámci pedagogického sboru o realizace Školní preventivní strategie o na pedagogických radách informace školního metodika prevence o jednání výchovné komise s rodiči v případě problémů přehled realizovaných preventivních aktivit pro žáky o používání sebepoznávacích technik ve výchově k občanství a výchově ke zdraví, v přírodopisu i v hodinách praktických činností, zařazování témat primární prevence již na1. stupni školy o průběžné informace na nástěnce, individuální konzultace, schránka důvěry o nabídka volnočasových aktivit a spolupráce s dalšími institucemi zajišťujícími volnočasové aktivity (Mis Music Kopřivnice, KIC Sněženka Sedlnicích) klima ve škole, kázeň o přímo ve škole nebyl zjištěn žádný případ zneužívání návykových látek o drobnější případy, které by mohly vyústit v šikanu, jsou ihned řešeny třídními učiteli, výchovnou poradkyní a metodikem prevence o nadále nárůst závadového chování (zhoršené chování vůči učitelům, projevy vandalismu, vulgární vyjadřování). Při řešení závadového chování se snažíme spolupracovat i s rodiči těchto žáků. o v případě podezření na záškoláctví byli rovněž ihned třídními učiteli kontaktováni rodiče (neomluvená absence v tomto školním roce nebyla) výhled na školní rok 2013/2014 o pokračovat v realizaci Školní preventivní strategie, naplňovat MPP o motivovat rodiče ke spolupráci se školou a posilovat tak zájem rodičů o školu o pokračovat v provádění interního šetření mezi žáky, vyhodnocovat výsledky interních šetření a primární prevenci zaměřovat vzhledem k výsledkům těchto anket o případné zjištění výskytu negativních projevů chování (podezření na záškoláctví, náznaky šikany ) okamžitě řešit VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání bylo realizováno na základě plánu personálního rozvoje, který zahrnoval následující priority:

12 Školský management Metodické poradny Aktuální stav školské legislativy Platové předpisy Cizí jazyky Kurz anglického jazyka A2 Pedagogická inovace, oborové činnosti Cvičení na rozvoj pozornosti dětí v ZŠ Abeceda čtenářských strategií pro 1. stupeň Metodická poradna pro vedoucí vychovatelky školních družin Využili jsme zejména nabídku KVIC Nový Jičín. Při výběru akcí ze školského managementu rovněž nabídky RESK spol. s. r. o. a vzdělávacího zařízení Fakta v. o. s. a NIDV. Většina akcí se setkala s příznivým hodnocením. Příznivě lze hodnotit, že učitelé své poznatky předávali kolegům dál, probíraly se na metodických a předmětových sezeních. VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti září 2012 slavnostní zahájení školního roku zahájení činnosti přírodovědného, keramického, sportovního kroužku a angličtiny plavecký výcvik Vzdělávací exkurze Praha (Vyšehrad, plavba po Vltavě, ZOO) Drakiáda říjen 2012 Testy SCIO 6. Třída Vystoupení skupiny historického šermu Jeseník (Gotika a Lucemburkové) kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře listopad 2012 Halloween noc ve škole Den otevřených dveří Svatomartinský krmáš akce pořádaná ve spolupráci se složkami v obci prosinec 2012 Rozsvícení vánočního stromu (společná akce s KIC Sněženka) Mikulášský turnaj smíšených družstev v malé kopané Mikuláš ve škole Představení divadla Slunečnice z Brna Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi Vánoční besídka pro rodiče Dějepisná olympiáda Loučíme se s rokem 2012 ( vánoční besídka a diskotéka s DJ Paul Doctorem )

13 leden 2013 školní kolo v recitační soutěži Olympiáda v českém jazyce SCIO testy (funkční gramotnost informační, finanční, čtenářské dovednosti) Zápis do 1. třídy únor 2013 Divadélka pro školy z Hradce Králové Příběhy veverky Zrzečky a Divadelní cestopis Okresní kolo v soutěži v anglické konverzaci Okresní kolo Olympiády v českém jazyce březen 2013 Okrskové kolo recitační soutěže v Příboře (postup do okresního kola) Maškarní ples s Hopsalínem Matematická soutěž Klokan SCIO testy 3., 5. a 7. ročník Africana ve škole duben 2013 Výlet do Kutné Hory kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře Sedlnická sněženka Rej ježibab - noc ve škole květen 2013 JARMARK (prodej výpěstků a výrobků dětí, školní akademie, den otevřených dveří) Lehkoatletický trojboj v Petřvaldě Zdravá pětka vzdělávací projekt o zdravé výživě testy SCIO 8. třída (PPPZ Příprava na přijímací zkoušky) Zájezd do Ostravy do ZOO a na Terra burzu červen 2013 Den dětí (soutěže a diskotéka DJ Paul Doctor) třídenní škola v přírodě pro žáky 1. stupně v Trojanovicích projekt Zemědělství v Poodří branný den (poskytování první pomoci, ukázková akce s hasiči, kuželna) slavnostní zakončení školního roku spojené s předáním knih pro žáky 1. ročníku a oceněním nejlepších žáků ve školním roce 2012/2013 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce inspekční činnost na škole neproběhla.

14 X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 A. Údaje z Výkazu zisku a ztrát Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem ,03 0 z toho - mzdy , ostatní osobní náklady , pojistné, FKSP , náklady na učebnice, uč.pom. a potřeby , náhrady za DPN 9 379, ostatní provozní náklady ,03 0 Výnosy celkem ,14 0 v tom - dotace , zúčtování fondů 0, ostatní výnosy ,00 0 Hospodářský výsledek ,89 0 Celkem ( v Kč) , , , , , , , , ,00 0, , ,89 V rámci projektu EU peníze školám byly přijaty k datu zálohy v celkové výši 802,873,- Kč (účet ). Ke stejnému datu bylo čerpáno ,- Kč (účet ). Vyúčtování dotace bude provedeno k datu ukončení projektu, tj. k Přepočtený počet zaměstnanců ze státního rozpočtu Zaměstnanci Jednotlivé typy škol a školských zařízení (stav k ) MŠ ZŠ ŠD + ŠK ŠJ Celkem Pedagogičtí 3,32 9,32 0, ,43 Nepedagogičtí 1,38 2,3 0 1,38 5,06 Organizace celkem 4,7 11,62 0,79 1,38 18,49 Počet žáků k Počet žáků Počet tříd /oddělení Základní škola Mateřská škola 42 2 Školní družina 30 1 Školní jídelna 42

15 B. Zúčtování dotací za rok 2012 Vyúčtování dotací poskytnuté státním rozpočtem Vyúčtování dotací poskytnuté zřizovatelem Základní škola Mateřská škola Dotace od zřizovatele rozpočet čerpání rozpočet čerpání Spotřební materiál , ,00 Energie , ,03 Služby , , , ,20 Odpisy 9 266,00 0,00 Mzdy - jiné zdroje ,00 0,00 CELKEM , , , ,23 Ostatní příjmy MŠ, ŠD, ŠK , , ,00 Vlastní zdroje , , , ,00 Úroky 123,14 Ostatní příjmy 571,00 Stravování 0, , ,69 CELKEM - ostatní , , , ,69 CELKEM - ostatní , , , ,92 Hospodářský výsledek , ,92 Hospodářský výsledek organizace ,89

16 C. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek provozních prostředků příspěvkové organizace činil k ztráta ,89 Kč. Tato částka bude vyvedena na účtu 431 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Navrhujeme tuto ztrátu pokrýt z rezervního fondu. D. Finanční fondy - změny a zůstatky stav k tvorba použití stav k Fond odměn 8 872,00 0,00 0, ,00 Fond kultur.a sociálních potřeb , , , ,90 Rezervní fond , ,03 0, ,11 Investiční fond , , , ,20 Rezervní fond - peněžní dary , , , ,95 E. Informace o výsledcích kontrol 6. září 2012 byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou plateb nebyly zjištěny finanční rozdíly. 26. listopadu 2012 byla provedena veřejnosprávní kontrola zřizovatelem školy. Kontrola byla zaměřena na kontrolu vedení daňové evidence (faktury, příjmové a výdajové doklady, záznamy na jednotlivých položkách). Při kontrole nebylo shledáno závad. XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V roce 2013 nám byly poskytnuty prostředky z rozvojového programu MŠMT Školní vybavení pro žáky 1. ročníku. Již několik let jsme zapojeni do projektu Školní mléko, do celonárodního projektu Zdravé zuby i do projektu Ovoce do škol (pro žáky třídy). XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce nebyly pořádány kurzy v rámci celoživotního učení.

17 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V listopadu 2010 jsme podali projekt EU peníze školám v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v hodnotě Kč. V březnu 2011 jsme začali s realizací projektu. Zvolili jsme šablony, které odpovídaly potřebám školy rozvoj ICT gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků a inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Z výsledků dříve prováděné SWOT analýzy totiž vyplynulo, že máme zastaralé ICT vybavení (hardwarové i softwarové), nízkou dostupnost ICT pro učitele a vybavení interaktivní technikou. Jedním z cílů projektu proto bylo zkvalitnění samotné výuky ICT a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků, získání potřebných znalostí a dovedností z oboru ICT. Vzhledem k zastaralému hardwarovému vybavení bylo třeba vybavit učebnu pro výuku ICT novými počítači pro žáky včetně software. Téměř všechny učebny ve škole byly vybaveny interaktivními dataprojektory. Cesta k ICT gramotnosti žáků vede přes integraci ICT do výuky všech předmětů. Nezbytné ale bylo vybavit učitele i technicky tak, aby měli možnost kdykoli technologie do své výuky vhodným způsobem integrovat, aby měli možnost aktivně vyhledávat další zdroje, materiály i inspiraci. Byly jim proto pořízeny NTB, byl doplněn výukový software, učebny byly vybaveny interaktivními dataprojektory. ICT byla využívána ke zlepšení výukových výsledků žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech i v různých fázích výuky. Všichni pedagogičtí pracovníci školy byli vyškoleni v oblasti tvorby DUM. Každý pedagogický pracovník školy vytvořil minimálně jednu sadu digitálních učebních materiálů. Celkem pak bylo vytvořeno 15 sad DUM pro různé tematické oblasti. Materiály byly postupně ověřeny ve výuce a i v současnosti jsou využívány jako učební pomůcky. Rovněž v rámci šablony Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd byly vytvořeny 2 sady vzdělávacích materiálů (DUM) pro dva obory oblasti Člověk a jeho svět (přírodopis, chemie). 31. srpna 2013 byl projekt ukončen. Celkově lze říct, že došlo k naplnění cílů, které jsme si stanovili v projektovém záměru. Do řešení projektu byli zapojeni všichni pedagogové a v rámci projektu byli podpořeni všichni žáci školy. Vytvořené digitální učební materiály (bylo jich přes 400) se staly základem další práce pro využívání ICT techniky v procesu vzdělávání. Projekt naplnil očekávané cíle.

18 XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Odborová organizace na škole nepůsobí. Partnerství Spolupráce s rodiči a organizacemi spolupráce s rodiči se uskutečňuje formou třídních schůzek, besídek, konzultačních hodin, dnů otevřených dveří (během školního roku se uskutečnilo pět třídních schůzek) školská rada přenos informací se uskutečňuje i pomocí webových stránek školy vydávání informační zpravodaje pro rodiče Školní očko aneb Zprávy ze sedlnické školy rodiče jsou informováni o činnosti školy i prostřednictvím reportáží v místní kabelové televizi dvakrát za rok Den otevřených dveří prezentace školy na veřejnosti tradiční Vánoční besídka pro rodiče, Maškarní ples, vyvrcholením aktivit je JARMARK (prodej výpěstků a výrobků žáků) spojený se školní akademií vydávání informační bulletinu pro rodiče budoucích prvňáčků pomoc rodičů při organizaci jednorázových akcí Spolupráce se zřizovatelem projednávání provozu organizace, příspěvek na provozní výdaje školy slavnostní zahájení i ukončení školního roku za přítomnosti starosty obce pomoc při revitalizaci okolí školy (úprava zeleně ) Spolupráce s mateřskou školou pořádání společných akcí (Den dětí, maškarní ples, vypouštění balónků s přáním Ježíškovi...) návštěva budoucích prvňáčků ve škole Spolupráce s KIC Sněženka společné akce rozsvícení vánočního stromu, pořádání tematických výstav Spolupráce s místními spolky společné akce s důchodci např. Martinský krmáš společné akce s hasiči námětové cvičení Spolupráce s PPP a SPC v Novém Jičíně Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Příbor

19 XV. Sebeavaluace Zjištění, která budou východiskem pro roční plán práce ve školním roce 2013/2014: Splněné úkoly: Ukončili jsme projekt EU peníze školám. V rámci tohoto projektu pedagogové vytvořili téměř 400 digitálních učebních materiálů. V průběhu projektu byla vybavena počítačová učebna novými počítači, ve většině tříd je interaktivní dataprojektor. Zařazujeme metody vedoucí k aktivizaci žáka, snažíme se integrovat ICT do výuky všech předmětů - v návaznosti i na výstupy projektu EU peníze školám. Zlepšujeme vybavení školy novými učebními pomůckami (zejména výukové počítačové programy), postupně obnovujeme fond učebnic. V praxi jsme ověřovali další rok ŠVP. Pracovali jsme se Standarty ZV, ověřovali jsme testováním žáků úroveň plnění výstupů. I nadále jsme pokračovali ve srovnávacích testech SCIO (Stonožka 6. a 9. ročníků, PPPZ 8. ročníků, Přírodovědná gramotnost 8. a 9. ročníky, Finanční gramotnost 8. a 9. ročníky a Čtenář 4., 5., 8. a 9.ročník) Aktualizovali jsme ŠVP dle změn RVP ZV platných od 1. září Vedeni snahou o vytvoření otevřeného a komunikativního prostředí školy jsme se přihlásili do projektu Rodiče vítáni. I nadále zlepšujeme technický stav budovy a vybavení (obnova nábytku ve třídách, provedení úpravy v 1. třídě a skladu pomůcek pro 1. stupeň) Plánované úkoly: Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu Cesta k poznání, zavádět do výuky změny platné od 1. září 2013, zabývat se strategií jeho rozvoje. Pokračovat v testování žáků ověřujícím úroveň plnění výstupů (SCIO testy). Ve spolupráci se zřizovatelem řešit stanovisko obce k organizaci školy a v případě potřeby k udělení tzv. výjimky z počtu žáků. Při výuce se zaměřovat na motivaci žáků pro celoživotní vzdělávání. Ve výuce zařazovat metody vedoucí k aktivizaci žáka, rozvíjet komunikaci. Inovovat a zkvalitňovat výuku prostřednictvím ICT, využívat dataprojektorů ve třídě, připravovat DUM Pokračovat v otevřenosti školy vůči rodičům Utužovat kolektivy žáků pořádáním společných školních akcí. Průběžně doplňovat a obnovovat moderní pomůcky do výuky (výukový software, knižní fond...) Hledat prostředky na další zlepšování technického stavu budovy (výměna podlahové krytiny v některých třídách), opravení hřiště u bočního vchodu, úprava sociálního zařízení pro dospělé v přízemí školy. V Sedlnicích 30. srpna 2013 PaedDr. Blanka Šťastná ředitelka školy

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 Při poskytování informací postupovala Základní škola a Mateřská škola Sedlnice podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu MŠMT k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Výsledky za rok 2012 A. Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C. Počet rozsudků soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 0 o neposkytnutí informace D. Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 E. Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období se ukládají v archivu školy. V Sedlnicích 1. února 2013 PaedDr. Blanka Šťastná ředitelka školy Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 3 III. Rámcový popis personálního

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e Sedlnice č. 253, -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e Sedlnice č. 253,  -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e Sedlnice č. 253, -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e Sedlnice č. 253,  -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více