Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e Sedlnice č. 253, -sedlnice.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 6 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 8 a následném přijetí do školy... 8 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání... 9 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy za rok XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání XV. Sebeevaluace Přílohy Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 Vyjádření školské rady Fotodokumentace Školní očko

3 I. Základní údaje o škole A/ Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO Základní škola a Mateřská škola Sedlnice na adrese: Sedlnice 253, PSČ právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: datum zařazení do rejstříku škol: 1. leden tel: Zřizovatel školy Obec Sedlnice IČO: na adrese: Sedlnice 109, PSČ Ředitel školy PaedDr. Blanka Šťastná Školská rada zřízena od 1. září 2005 předseda: Mgr. Ivona Skopalová B. Součásti školy Základní škola na adrese: Sedlnice 253 IZO: tel: počet žáků k žáků kapacita 250 žáků Školní družina IZO: tel: kapacita k žáků kapacita 30 žáků Školní klub IZO: tel: kapacita 120 žáků Mateřská škola místo poskytovaného vzdělávání: Sedlnice 409 IZO: tel: počet žáků k dětí kapacita 42 dětí

4 Školní jídelna místo poskytovaných školských služeb: Sedlnice 409 IZO: tel: počet žáků k stravovaných kapacita 42 stravovaných C. Charakteristika školy Základní škola získala právní subjektivitu 1. ledna Je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Obec Sedlnice, se sídlem na adrese Sedlnice 109. Organizace sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu ročník. Ve všech ročnících byl realizován Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Cesta k poznání. Ve školním roce 2012/2013 organizovala škola výuku pro 120 (stav k ) žáků v 7 třídách. Sloučený byl 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Školní družina má jedno oddělení s 30 zapsanými žáky k pravidelné docházce a pouze odpolední provoz. II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku a/ Přehled oboru vzdělání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech C/01 Základní škola studium denní 9 b/ Počet tříd, počet žáků (stav k ) celkový počet žáků počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně počet oddělení ŠD školní klub Počet žáků ve třídách ( stav k ) Třída I. II. (2., 3. r.) IV. (4., 5. r.) I. - V. VI. VII. VIII. IX. VI. - IX. ZŠ celkem Počet dětí Počet žáků v ročnících Ročníky ZŠ celkem Počet dětí Průměr dětí ve třídě Počet tříd Počet dětí celkem Průměr dětí ve třídě 1. stupeň ,33 2. stupeň Škola celkem ,14 c/ Vzdělávací programy Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Cesta k poznání

5 d/ Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k poznání Ročník učební plán povinné Předmět 2012/ / / / /13 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova disponobilní hodina 14 CELKEM Celková týdenní časová dotace na 1.stupni Ročník povinné Předmět 2012/ / / /13 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Technické kreslení 1 1 Technická praktika Účetnictví 1 1 Volitelné předměty Pracovní praktikum 0 Další cizí jazyk Disponobilní hodina 0 24 CELKEM Celková týdenní časová dotace na 2.stupni f/ Volitelné předměty ( ročník) Předmět Třída Hod/týdně Počet zařazených dětí Ruský jazyk VII Ruský jazyk VIII. 2 8 Ruský jazyk IX. 2 14

6 g/ Nepovinné předměty (stav k ) Předmět Počet dětí Počet skupin hod/týdně Speciální pedagogická péče h/ Výuka cizích jazyků výuka povinného předmětu cizí jazyk - ve škole se jedná o výuku angličtiny výuku absolvuje 89 žáků od 3. do 9. ročníku 40 žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy se žáci učí v rámci volitelných předmětů druhému cizímu jazyku, kterým je ruský jazyk III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a/ pedagogičtí pracovníci Celkový počet pedagogických prac. (fyz. osoby) Celkový počet přepočtených ped. pracovníků (na 2 des. místa) Počet pedagog. prac. na plný úvazek (fyzických) Počet hodin nad míru vyuč. povinností Ředitel školy 1 1, Učitelé , Učitelé , CELKEM 10 9, b/ Věková struktura učitelů, počet ( Není započítávána vychovatelka ŠD. ) věk muži ženy celkem % do 20 let let let % let % nad 50 let % CELKEM % c/ Zabezpečení výuky nekvalifikovanými učiteli a důchodci 1. stupeň muži ženy Přepočt. počet Uč. MŠ, vych., SOŠ, G 0 1 0,32 důchodci CELKEM 0 1 0,32 2.stupeň Uč. MŠ, vych., SOŠ, G VŠ neped. s DPS Důchodci CELKEM 0 0 0

7 pozn: vyučující, která nesplňuje odbornou kvalifikaci, má vystudováno vychovatelství ve školní družině. Dálkově druhým rokem studuje na Ostravské univerzitě učitelství pro ročník základních škol. d/ odborná kvalifikace Přepočtený počet učitelů Dosažené vzdělání na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ Učitelství pro 1. stupeň 3,00 Učitelství pro 2. stupeň 6,00 Středoškolské Pedagogické 0,32 nepedagogické CELKEM 3,32 6,00 e/ nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet dělnické profese 1,81 topič ( 7/12) 0,06 THP 0,5 celkem 2,37 f/ Seznam pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Boháčová Vladimíra Mgr. Libuše Holubová Mgr. Zuzana Míčková Mgr. Marcela Poláčková Mgr. Jaroslava Rusková Mgr. Pavla Říhová Mgr. Aleš Skopal Mgr. Ivona Skopalová Mgr. Monika Slavíčková PaedDr. Blanka Šťastná Správní zaměstnanci Holub Bořivoj Kotrcová Ludmila Lichnovská Eva Říhová Marie vychovatelka školní družiny, učitelka učitelka, výchovná poradkyně (třídní učitelka v VI. třídě) učitelka (třídní učitelka v II. třídě - 2. a 3. ročník) učitelka (třídní učitelka v VIII. třídě) učitelka (třídní učitelka v IX. třídě) učitelka (třídní učitelka ve IV. třídě - 4. a 5. ročník) učitel, školní metodik prevence, metodik ICT (třídní učitel v VII. třídě) učitelka, vedoucí 1. stupně (třídní učitelka v I. třídě) učitelka ředitelka školy školník údržbář, topič školnice - domovnice uklízečka účetní

8 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce (stav k ) počet všech dětí zapsaných na šk. rok 2013/14 z toho letos přišly poprvé počet odkladů v min školním roce počet dodatečných odkladů šk. doch. počet nových odkladů (rozhodnutých) Rozbor odkladů povinné školní docházky pro školní rok 2013/2014 na doporučení pediatra na doporučení PPP na doporučení SPC počet dětí b/ Údaje o přijímacím řízení počet žáků z toho chlapců Název školy Studijní, učební obor Gymnázia Masarykovo gymnázium, Příbor 2 0 CELKEM 2 ( 14%) Střední odborné školy čtyřleté studijní obory Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě Hra na klavír 1 0 Mendelova střední škola, Nový Jičín Zdravotnické lyceum 1 0 SPŠ chemická akademika Heyrovského Přírodovědné lyceum a Gymnázium Ostrava 1 0 Střední škola technická a zemědělská, Ekologie a biologie Nový Jičín 1 0 Střední umělecká škola. Ostrava Grafický design Kresba a ilustrace 1 0 CELKEM 5 (36%) tříleté učební obory EDUCA SOŠ, Nový Jičín Reprodukční grafik 1 0 Střední odborná škola, Frýdek-Místek Zemědělec a farmář 1 1 Opravář zemědělských strojů 1 1 Střední škola, Odry Kadeřník 1 0 Střední škola technická a zemědělská, Truhlář 1 1 Nový Jičín Střední zahradnická škola, Ostrava Prodavač květin - florista 1 0 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Automechanik 1 1 CELKEM 7 ( 50%) CELKEM 14 4 Umístění žáků pátých a sedmých ročníků do víceletých gymnázií osmileté gymnázium název školy počet přihlášených žáků počet přijatých

9 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání A/ Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání a/ Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2012/2013 Ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifik Celkem 1. stupeň Ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifik Celkem 2. stupeň Celkem (57%) 52 (43%) b/ Klasifikace chování počet žáků chování velmi dobré počet žáků chování uspokojivé počet žáků chování neuspokojivé 1. pololetí 120 (100 %) pololetí 120 ( 100%) 0 0 c/ přehled absence celkem hodin omluvených hodin celkem neomluvených hodin celkem průměr. počet oml. hod/žák průměr. počet neoml.hod/žák 1. pololetí ( 100%) 0 ( 0%) pololetí (100%) 0 (0%) 51 0 CELKEM (100%) 0 ( 0%) Mezi autoevaluační metody patřilo pozorování a rozbor edukačních produktů, výsledky vzdělávání žáků a úspěšnost žáků v přijímacím řízení, využití testů nadace SCIO, chování žáků a kvalita sociálních vztahů ve škole. Pro srovnání zvládnutých kompetencí a obsahu učiva dlouhodobě využíváme testů SCIO. Seznam testování uskutečněných v letošním roce: - testování Stonožka pro 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročník (Čj, M, OSP) - testování ČTENÁŘ (čtenářská gramotnost) pro 4., 5., a 9. ročník - testování klíčových kompetencí (8. ročník) - testování PPPZ (Podpora přípravy na přijímací zkoušky) pro 8. ročník

10 Rovněž jsme se zúčastnili druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků. B/ Činnost v oblasti environmentálního vzdělávání Byla realizována v souladu s koncepčními záměry školy a zahrnula následující oblasti: environmentální vzdělávání a výchova ve vyučovacích předmětech na 1. a 2. stupni (prvouka, přírodověda, vlastivěda, fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) činnost přírodovědného kroužku v rámci školní družiny projekty s tematikou environmentálního vzdělávání o projekt Dokážu se postarat ZOO koutek ve škole o projekt Rosničky (meteorologická měření) o projekt Slunce do škol ve spolupráci se SFŽP- solární ohřev vody o projekt Sběrné nádoby do základních škol (třídění odpadu) jednorázové aktivity v rámci environmentálního vzdělávání o škola v přírodě pro žáky 1. stupně (Trojanovice) o Zemědělství v Poodří projekt pořádaný Suchdol nad Odrou o Zdravá pětka projekt ve stravování průběžné aktivity v rámci environmentálního vzdělávání o údržba školní zahrady a zeleně v okolí školy C/ Účast na soutěžích a olympiádách Žáci naší školy se zapojili např. do těchto soutěží soutěž v anglické konverzaci, recitační soutěž, Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda, Matematický klokan Výrazného úspěchu jsme dosáhli opět v recitační soutěži. V okrskovém kole jsme získali tři druhá místa Aneta Rapčanová /2. ročník/, Lucie Jordánková /5. ročník/, Michal Mrkvica /6. ročník/ a jedno třetí místo Anežka Říhová /9. třída/. V okresním kole v soutěži v anglické konverzaci v kategorii žáků tříd Johanka Janošíková (IX. třída) obsadila třetí místo. V okresním kole Olympiády v českém jazyce získala Tereza Poláčková (9. třída) místo a Johanka Janošíková (9. třída) místo. V okresním kole Dějepisné olympiády získala Anežka Říhová (9. třída) místo. Již tradičně jsme se zúčastnili Lehkoatletického trojboje, který pořádá pro okolní školy ZŠ v Petřvaldu. Maruška Palová (1. třída) obsadili v kategorii děvčat z 1. tříd 1. místo, Dominik Bělunek (1. třída) vybojoval 3. místo v kategorii chlapců 1. Tříd a Filip Žárský (5. řída) 3. místo v kategorii chlapců 5. tříd. Celkově v této soutěži získala naše škola pohár za 3. místo. VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2012/2013 cíl a analýza preventivního programu o předcházení negativním jevům u dětí výchovou ke zdravému životnímu stylu (rozvíjení sociální kompetence a sociálních dovedností, posilování osobní

11 odpovědnosti za kvalitu svého života, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu aj.) o výchova dítěte odpovědného za vlastní chování a způsob života přehled realizovaných preventivních aktivit pro rodiče o akce pro rodiče třídní schůzky (5 za rok) o informační zpravodaj pro rodiče (školní časopis Školní očko ) o příspěvky do vysílání místní kabelové televize o činnosti školy o zapojení rodičů do mimoškolních aktivit (besídky pro rodiče, maškarní ples apod.) o den otevřených dveří ve škole, JARMARK spojený s prohlídkou školy informovanost v rámci pedagogického sboru o realizace Školní preventivní strategie o na pedagogických radách informace školního metodika prevence o jednání výchovné komise s rodiči v případě problémů přehled realizovaných preventivních aktivit pro žáky o používání sebepoznávacích technik ve výchově k občanství a výchově ke zdraví, v přírodopisu i v hodinách praktických činností, zařazování témat primární prevence již na1. stupni školy o průběžné informace na nástěnce, individuální konzultace, schránka důvěry o nabídka volnočasových aktivit a spolupráce s dalšími institucemi zajišťujícími volnočasové aktivity (Mis Music Kopřivnice, KIC Sněženka Sedlnicích) klima ve škole, kázeň o přímo ve škole nebyl zjištěn žádný případ zneužívání návykových látek o drobnější případy, které by mohly vyústit v šikanu, jsou ihned řešeny třídními učiteli, výchovnou poradkyní a metodikem prevence o nadále nárůst závadového chování (zhoršené chování vůči učitelům, projevy vandalismu, vulgární vyjadřování). Při řešení závadového chování se snažíme spolupracovat i s rodiči těchto žáků. o v případě podezření na záškoláctví byli rovněž ihned třídními učiteli kontaktováni rodiče (neomluvená absence v tomto školním roce nebyla) výhled na školní rok 2013/2014 o pokračovat v realizaci Školní preventivní strategie, naplňovat MPP o motivovat rodiče ke spolupráci se školou a posilovat tak zájem rodičů o školu o pokračovat v provádění interního šetření mezi žáky, vyhodnocovat výsledky interních šetření a primární prevenci zaměřovat vzhledem k výsledkům těchto anket o případné zjištění výskytu negativních projevů chování (podezření na záškoláctví, náznaky šikany ) okamžitě řešit VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání bylo realizováno na základě plánu personálního rozvoje, který zahrnoval následující priority:

12 Školský management Metodické poradny Aktuální stav školské legislativy Platové předpisy Cizí jazyky Kurz anglického jazyka A2 Pedagogická inovace, oborové činnosti Cvičení na rozvoj pozornosti dětí v ZŠ Abeceda čtenářských strategií pro 1. stupeň Metodická poradna pro vedoucí vychovatelky školních družin Využili jsme zejména nabídku KVIC Nový Jičín. Při výběru akcí ze školského managementu rovněž nabídky RESK spol. s. r. o. a vzdělávacího zařízení Fakta v. o. s. a NIDV. Většina akcí se setkala s příznivým hodnocením. Příznivě lze hodnotit, že učitelé své poznatky předávali kolegům dál, probíraly se na metodických a předmětových sezeních. VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti září 2012 slavnostní zahájení školního roku zahájení činnosti přírodovědného, keramického, sportovního kroužku a angličtiny plavecký výcvik Vzdělávací exkurze Praha (Vyšehrad, plavba po Vltavě, ZOO) Drakiáda říjen 2012 Testy SCIO 6. Třída Vystoupení skupiny historického šermu Jeseník (Gotika a Lucemburkové) kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře listopad 2012 Halloween noc ve škole Den otevřených dveří Svatomartinský krmáš akce pořádaná ve spolupráci se složkami v obci prosinec 2012 Rozsvícení vánočního stromu (společná akce s KIC Sněženka) Mikulášský turnaj smíšených družstev v malé kopané Mikuláš ve škole Představení divadla Slunečnice z Brna Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi Vánoční besídka pro rodiče Dějepisná olympiáda Loučíme se s rokem 2012 ( vánoční besídka a diskotéka s DJ Paul Doctorem )

13 leden 2013 školní kolo v recitační soutěži Olympiáda v českém jazyce SCIO testy (funkční gramotnost informační, finanční, čtenářské dovednosti) Zápis do 1. třídy únor 2013 Divadélka pro školy z Hradce Králové Příběhy veverky Zrzečky a Divadelní cestopis Okresní kolo v soutěži v anglické konverzaci Okresní kolo Olympiády v českém jazyce březen 2013 Okrskové kolo recitační soutěže v Příboře (postup do okresního kola) Maškarní ples s Hopsalínem Matematická soutěž Klokan SCIO testy 3., 5. a 7. ročník Africana ve škole duben 2013 Výlet do Kutné Hory kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře Sedlnická sněženka Rej ježibab - noc ve škole květen 2013 JARMARK (prodej výpěstků a výrobků dětí, školní akademie, den otevřených dveří) Lehkoatletický trojboj v Petřvaldě Zdravá pětka vzdělávací projekt o zdravé výživě testy SCIO 8. třída (PPPZ Příprava na přijímací zkoušky) Zájezd do Ostravy do ZOO a na Terra burzu červen 2013 Den dětí (soutěže a diskotéka DJ Paul Doctor) třídenní škola v přírodě pro žáky 1. stupně v Trojanovicích projekt Zemědělství v Poodří branný den (poskytování první pomoci, ukázková akce s hasiči, kuželna) slavnostní zakončení školního roku spojené s předáním knih pro žáky 1. ročníku a oceněním nejlepších žáků ve školním roce 2012/2013 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce inspekční činnost na škole neproběhla.

14 X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 A. Údaje z Výkazu zisku a ztrát Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem ,03 0 z toho - mzdy , ostatní osobní náklady , pojistné, FKSP , náklady na učebnice, uč.pom. a potřeby , náhrady za DPN 9 379, ostatní provozní náklady ,03 0 Výnosy celkem ,14 0 v tom - dotace , zúčtování fondů 0, ostatní výnosy ,00 0 Hospodářský výsledek ,89 0 Celkem ( v Kč) , , , , , , , , ,00 0, , ,89 V rámci projektu EU peníze školám byly přijaty k datu zálohy v celkové výši 802,873,- Kč (účet ). Ke stejnému datu bylo čerpáno ,- Kč (účet ). Vyúčtování dotace bude provedeno k datu ukončení projektu, tj. k Přepočtený počet zaměstnanců ze státního rozpočtu Zaměstnanci Jednotlivé typy škol a školských zařízení (stav k ) MŠ ZŠ ŠD + ŠK ŠJ Celkem Pedagogičtí 3,32 9,32 0, ,43 Nepedagogičtí 1,38 2,3 0 1,38 5,06 Organizace celkem 4,7 11,62 0,79 1,38 18,49 Počet žáků k Počet žáků Počet tříd /oddělení Základní škola Mateřská škola 42 2 Školní družina 30 1 Školní jídelna 42

15 B. Zúčtování dotací za rok 2012 Vyúčtování dotací poskytnuté státním rozpočtem Vyúčtování dotací poskytnuté zřizovatelem Základní škola Mateřská škola Dotace od zřizovatele rozpočet čerpání rozpočet čerpání Spotřební materiál , ,00 Energie , ,03 Služby , , , ,20 Odpisy 9 266,00 0,00 Mzdy - jiné zdroje ,00 0,00 CELKEM , , , ,23 Ostatní příjmy MŠ, ŠD, ŠK , , ,00 Vlastní zdroje , , , ,00 Úroky 123,14 Ostatní příjmy 571,00 Stravování 0, , ,69 CELKEM - ostatní , , , ,69 CELKEM - ostatní , , , ,92 Hospodářský výsledek , ,92 Hospodářský výsledek organizace ,89

16 C. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek provozních prostředků příspěvkové organizace činil k ztráta ,89 Kč. Tato částka bude vyvedena na účtu 431 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Navrhujeme tuto ztrátu pokrýt z rezervního fondu. D. Finanční fondy - změny a zůstatky stav k tvorba použití stav k Fond odměn 8 872,00 0,00 0, ,00 Fond kultur.a sociálních potřeb , , , ,90 Rezervní fond , ,03 0, ,11 Investiční fond , , , ,20 Rezervní fond - peněžní dary , , , ,95 E. Informace o výsledcích kontrol 6. září 2012 byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou plateb nebyly zjištěny finanční rozdíly. 26. listopadu 2012 byla provedena veřejnosprávní kontrola zřizovatelem školy. Kontrola byla zaměřena na kontrolu vedení daňové evidence (faktury, příjmové a výdajové doklady, záznamy na jednotlivých položkách). Při kontrole nebylo shledáno závad. XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V roce 2013 nám byly poskytnuty prostředky z rozvojového programu MŠMT Školní vybavení pro žáky 1. ročníku. Již několik let jsme zapojeni do projektu Školní mléko, do celonárodního projektu Zdravé zuby i do projektu Ovoce do škol (pro žáky třídy). XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce nebyly pořádány kurzy v rámci celoživotního učení.

17 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V listopadu 2010 jsme podali projekt EU peníze školám v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v hodnotě Kč. V březnu 2011 jsme začali s realizací projektu. Zvolili jsme šablony, které odpovídaly potřebám školy rozvoj ICT gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků a inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Z výsledků dříve prováděné SWOT analýzy totiž vyplynulo, že máme zastaralé ICT vybavení (hardwarové i softwarové), nízkou dostupnost ICT pro učitele a vybavení interaktivní technikou. Jedním z cílů projektu proto bylo zkvalitnění samotné výuky ICT a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků, získání potřebných znalostí a dovedností z oboru ICT. Vzhledem k zastaralému hardwarovému vybavení bylo třeba vybavit učebnu pro výuku ICT novými počítači pro žáky včetně software. Téměř všechny učebny ve škole byly vybaveny interaktivními dataprojektory. Cesta k ICT gramotnosti žáků vede přes integraci ICT do výuky všech předmětů. Nezbytné ale bylo vybavit učitele i technicky tak, aby měli možnost kdykoli technologie do své výuky vhodným způsobem integrovat, aby měli možnost aktivně vyhledávat další zdroje, materiály i inspiraci. Byly jim proto pořízeny NTB, byl doplněn výukový software, učebny byly vybaveny interaktivními dataprojektory. ICT byla využívána ke zlepšení výukových výsledků žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech i v různých fázích výuky. Všichni pedagogičtí pracovníci školy byli vyškoleni v oblasti tvorby DUM. Každý pedagogický pracovník školy vytvořil minimálně jednu sadu digitálních učebních materiálů. Celkem pak bylo vytvořeno 15 sad DUM pro různé tematické oblasti. Materiály byly postupně ověřeny ve výuce a i v současnosti jsou využívány jako učební pomůcky. Rovněž v rámci šablony Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd byly vytvořeny 2 sady vzdělávacích materiálů (DUM) pro dva obory oblasti Člověk a jeho svět (přírodopis, chemie). 31. srpna 2013 byl projekt ukončen. Celkově lze říct, že došlo k naplnění cílů, které jsme si stanovili v projektovém záměru. Do řešení projektu byli zapojeni všichni pedagogové a v rámci projektu byli podpořeni všichni žáci školy. Vytvořené digitální učební materiály (bylo jich přes 400) se staly základem další práce pro využívání ICT techniky v procesu vzdělávání. Projekt naplnil očekávané cíle.

18 XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Odborová organizace na škole nepůsobí. Partnerství Spolupráce s rodiči a organizacemi spolupráce s rodiči se uskutečňuje formou třídních schůzek, besídek, konzultačních hodin, dnů otevřených dveří (během školního roku se uskutečnilo pět třídních schůzek) školská rada přenos informací se uskutečňuje i pomocí webových stránek školy vydávání informační zpravodaje pro rodiče Školní očko aneb Zprávy ze sedlnické školy rodiče jsou informováni o činnosti školy i prostřednictvím reportáží v místní kabelové televizi dvakrát za rok Den otevřených dveří prezentace školy na veřejnosti tradiční Vánoční besídka pro rodiče, Maškarní ples, vyvrcholením aktivit je JARMARK (prodej výpěstků a výrobků žáků) spojený se školní akademií vydávání informační bulletinu pro rodiče budoucích prvňáčků pomoc rodičů při organizaci jednorázových akcí Spolupráce se zřizovatelem projednávání provozu organizace, příspěvek na provozní výdaje školy slavnostní zahájení i ukončení školního roku za přítomnosti starosty obce pomoc při revitalizaci okolí školy (úprava zeleně ) Spolupráce s mateřskou školou pořádání společných akcí (Den dětí, maškarní ples, vypouštění balónků s přáním Ježíškovi...) návštěva budoucích prvňáčků ve škole Spolupráce s KIC Sněženka společné akce rozsvícení vánočního stromu, pořádání tematických výstav Spolupráce s místními spolky společné akce s důchodci např. Martinský krmáš společné akce s hasiči námětové cvičení Spolupráce s PPP a SPC v Novém Jičíně Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Příbor

19 XV. Sebeavaluace Zjištění, která budou východiskem pro roční plán práce ve školním roce 2013/2014: Splněné úkoly: Ukončili jsme projekt EU peníze školám. V rámci tohoto projektu pedagogové vytvořili téměř 400 digitálních učebních materiálů. V průběhu projektu byla vybavena počítačová učebna novými počítači, ve většině tříd je interaktivní dataprojektor. Zařazujeme metody vedoucí k aktivizaci žáka, snažíme se integrovat ICT do výuky všech předmětů - v návaznosti i na výstupy projektu EU peníze školám. Zlepšujeme vybavení školy novými učebními pomůckami (zejména výukové počítačové programy), postupně obnovujeme fond učebnic. V praxi jsme ověřovali další rok ŠVP. Pracovali jsme se Standarty ZV, ověřovali jsme testováním žáků úroveň plnění výstupů. I nadále jsme pokračovali ve srovnávacích testech SCIO (Stonožka 6. a 9. ročníků, PPPZ 8. ročníků, Přírodovědná gramotnost 8. a 9. ročníky, Finanční gramotnost 8. a 9. ročníky a Čtenář 4., 5., 8. a 9.ročník) Aktualizovali jsme ŠVP dle změn RVP ZV platných od 1. září Vedeni snahou o vytvoření otevřeného a komunikativního prostředí školy jsme se přihlásili do projektu Rodiče vítáni. I nadále zlepšujeme technický stav budovy a vybavení (obnova nábytku ve třídách, provedení úpravy v 1. třídě a skladu pomůcek pro 1. stupeň) Plánované úkoly: Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu Cesta k poznání, zavádět do výuky změny platné od 1. září 2013, zabývat se strategií jeho rozvoje. Pokračovat v testování žáků ověřujícím úroveň plnění výstupů (SCIO testy). Ve spolupráci se zřizovatelem řešit stanovisko obce k organizaci školy a v případě potřeby k udělení tzv. výjimky z počtu žáků. Při výuce se zaměřovat na motivaci žáků pro celoživotní vzdělávání. Ve výuce zařazovat metody vedoucí k aktivizaci žáka, rozvíjet komunikaci. Inovovat a zkvalitňovat výuku prostřednictvím ICT, využívat dataprojektorů ve třídě, připravovat DUM Pokračovat v otevřenosti školy vůči rodičům Utužovat kolektivy žáků pořádáním společných školních akcí. Průběžně doplňovat a obnovovat moderní pomůcky do výuky (výukový software, knižní fond...) Hledat prostředky na další zlepšování technického stavu budovy (výměna podlahové krytiny v některých třídách), opravení hřiště u bočního vchodu, úprava sociálního zařízení pro dospělé v přízemí školy. V Sedlnicích 30. srpna 2013 PaedDr. Blanka Šťastná ředitelka školy

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 Při poskytování informací postupovala Základní škola a Mateřská škola Sedlnice podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu MŠMT k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Výsledky za rok 2012 A. Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C. Počet rozsudků soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 0 o neposkytnutí informace D. Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 E. Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období se ukládají v archivu školy. V Sedlnicích 1. února 2013 PaedDr. Blanka Šťastná ředitelka školy Výroční zpráva o poskytování informací

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u tel.: 233 930 826 e-mail: skola@ skola.libcice.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více