Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2011 Sylva FIURÁŠKOVÁ 0

2 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTRAVA PORUBA Diplomová práce (bakalářská) Autorka: Sylva Fiurášková Rekreologie management volného času a rekreace Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, Ph. D Olomouc

3 Jméno a příjmení autorky: Název diplomové práce: Sylva Fiurášková Analýza marketingového mixu ZUŠ Ostrava Poruba Pracoviště: Vedoucí diplomové práce: Katedra rekreologie Ing. Halina Kotíková, Ph.D Rok obhajoby diplomové práce: 2011 Abstrakt: V rámci diplomové práce, která bude rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou, bude představen produkt Základní umělecké školy Ostrava Poruba a na základě zjištěných výsledkŧ bude zhodnocen současný marketingový mix a pomocí metody brainstormingu navrţeno doporučení na zlepšení. Klíčová slova: základní umělecká škola marketingový mix analýza děti pedagogika 2

4 Author s first name and surname: Title of the master thesis: Department: Supervisor: Sylva Fiurášková The analysis of the marketing mix of school of art in Ostrava Poruba Department of Rekreology Ing. Halina Kotíková, Ph.D The year of presentation: 2011 Abstract: The Diploma work is devided into two main parts - theoretical and practical. There will be presented the product of School of Art Ostrava-Poruba and on the basis of method observation will be evaluate present marketing mix. Though the method brainstorming there will be proposed reccomendation for improvement. Keywords: School of art Marketing mix Analysis Children Pedagogy 3

5 Souhlasím s pŧjčováním diplomové práce v rámci knihovních sluţeb. I agree the thesis paper to be lent within the library service. 4

6 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně s odbornou pomocí Ing. Haliny Kotíkové, Ph.D., uvedla všechny pouţité literární a odborné zdroje a řídila se zásadami vědecké etiky. V Ostravě dne

7 Děkuji Ing. Halině Kotíkové, Ph.D., za pomoc, trpělivost a cenné rady, které mi poskytla při zpracování této diplomové práce. 6

8 OBSAH OBSAH... 7 ÚVOD Vymezení základních pojmŧ Marketing Definice marketingu Základní pojmy v marketingu Koncepce a přístup Marketingový mix Produkt (Product) Cena (Price) Místo, distribuční cesty (Place) Propagace, komunikace (Promotion) Zvláštnosti marketingu sluţeb Marketingový mix sluţeb Neziskový marketingový mix Cíle a metody práce Marketing školy Základní charakteristika školy Název a historie školy Celková kapacita školy Výsledky výchovy a vzdělávání Pedagogický sbor Nepedagogičtí pracovníci

9 7. Analýza marketingového mixu Produkt školy Cena Distribuce Marketingová komunikace Návrh marketingového mixu ZÁVĚR Shrnutí Summary Referenční seznam Přílohy

10 ÚVOD Základní umělecké školy mají v České republice dlouholetou tradici. Poskytují základy vzdělání v uměleckých oborech, konkrétně hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Ve své práci bych chtěla představit Základní uměleckou školu Ostrava-Poruba, kde pedagogicky pŧsobím jiţ 30 let, a od roku 2008 pracuji ve funkci zástupkyně ředitele. Protoţe dnešní ekonomická situace zasahuje do všech odvětví, tedy i do školy, stále hledáme moţnosti, jak zlepšit marketingovou nabídku školy a zajistit tak škole pevnější místo na trhu. 9

11 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŦ MARKETING Marketing jako manaţerská funkce je odpovědný za identifikaci, předvídání a uspokojování poţadavkŧ zákazníkŧ tak, aby společnost dosáhla zisku. Záměrem marketingu je rozpoznat rozdíly v potřebách zákazníkŧ a rozdělit trhy na jednotlivé, vnitřně homogenní části (segmenty), vytvořit pro kaţdý segment nabídku výrobkŧ (sluţeb) a zajistit, aby sestavená nabídka byla zákazníkovi dostupná jak fyzicky, tak cenově a aby byl o její existenci informován. (Bělohlávek, 2006, 233) Pro prosperitu firmy dnes nestačí pouze odvádět dobrou práci. Na vysoce konkurenčních trzích stále více stoupá význam marketingu. Marketing je funkce, která spočívá v definování cílŧ zákazníka a nejlepším zpŧsobu, jak jeho potřeby a poţadavky konkurenčně a výnosně uspokojovat. Marketing rozhodnou měrou ovlivňuje rozhodování, stanovení cílŧ, plánování a realizaci provozního managementu. Z praktického pohledu znamená marketing umění nabídnout poptávané sluţby v pravý čas a na pravém místě, za odpovídající cenu, s účinnou reklamou a podporou prodeje těm správným zákazníkŧm, a tak dosáhnout přiměřeného zisku. (Beránek, 2003, 93) DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, nejčastěji pouţívány jsou následující čtyři: Marketing představuje činnost všech jedincŧ a organizací zaměřených na zjišťování a uspokojování lidských potřeb, a to na základě směny (Schoel, Guiltinan, 1988). Marketing je sociální a manaţerský proces, jehoţ pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touţí, a to na základě produkce komodit a jejich směny za jiné komodity nebo za peníze (Kotler, 1989). Marketing zahrnuje činnost všech výrobních a podnikatelských aktivit, které se spolupodílejí na toku zemědělských produktŧ a sluţeb z místa prvovýroby do místa spotřeby (Kohls, Uhl 1990). 10

12 Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a poţadují prostřednictvím tvorby nabídky a směny hodnotných výrobkŧ s ostatními (Kotler, 1991) ZÁKLADNÍ POJMY V MARKETINGU Pro lepší pochopení pojmu marketing je třeba přiblíţit i pojmy jako jsou potřeby, přání, poptávka a trh. Potřeba = vyţaduje subjektivně pociťovaný nedostatek jedince. Potřeby mŧţeme dle Maslowa rozdělit do sedmi kategorií. Pokud nejsou potřeby člověka uspokojovány, nastávají tyto moţnosti: pokusit se najít zpŧsob, jak tuto potřebu uspokojit pokusit se tuto potřebu redukovat Přání Vyjadřuje konkrétní formu uspokojení potřeby. Na stejnou potřebu mohou reagovat lidé odlišnými přáními, které vedou k uspokojení potřeby. Dŧleţité je si uvědomit, ţe marketing podniku mŧţe dosáhnout toho, ţe si lidé budou jeho produkt přát víc neţ jiný, ale nemŧţe vytvořit novou potřebu. Trh Je místo, kde se setkávají kupující a prodávající za účelem směny určitého zboţí nebo sluţby za určitou cenu. Vzniká zde interakce nabídky a poptávky. Je to regulátor a stabilizátor ekonomického rozvoje, také souhrn rŧzných nástrojŧ, forem, mechanismŧ a sociálně ekonomických vztahŧ. Poptávka Tento pojem představuje realizaci uspokojení potřeb prostřednictvím směny na trhu, kde se realizují pouze ta přání, za které jsme ochotni zaplatit 11

13 poţadovanou cenu na trhu. Kotler nazývá tento fakt schopností a ochotou si dané přání koupit. (Kotíková, Zlámal, 2006, 8) KONCEPCE A PŘÍSTUP Kaţdý podnik musí komunikovat se svým okolím, musí vyhodnocovat momentální situaci na trhu a snaţit se zvolit ten nejvhodnější zpŧsob, jak své zákazníky a obchodní partnery oslovit. Soubor těchto opatření označujeme termínem podnikatelská koncepce. Jedná se celkem o pět koncepcí: výrobní, výrobková, prodejní, marketingová, sociální. Výrobní koncepce vychází z předpokladu, kdy spotřebitelé preferují především výrobky snadno dostupné a levné. Podniky pak koncentrují úsilí na dosaţení vysoké efektivnosti výroby a širokého pokrytí trhu. Snaţí se o vysoké objemy výroby, při kterých dosahují niţších nákladŧ na jednotku produkce a tím i vyšší zisk, ale často nepřihlíţejí ke skutečným potřebám spotřebitelŧ. Opakem výrobní koncepce je koncepce výrobková, která vychází z toho, ţe spotřebitelé favorizují ty výrobky, které jsou vysoce kvalitní, dokonale fungují a mají vynikající design, zákazníci tedy chtějí nakupovat pouze prestiţní zboţí, a jsou ochotni za tyto mimořádné produkty zaplatit i mimořádnou cenu. Podniky výrobkově orientované se zaměřují na produkci špičkových výrobkŧ a na jejich neustálé zdokonalování, mŧţe to však vést k tzv. marketingové krátkozrakosti (marketing myopia), při níţ dochází k tomu, ţe se podnik příliš soustřeďuje na vlastní výrobek a poţadavkŧm spotřebitelŧ se nevěnuje, takţe na trhu nabízí výrobky, které spotřebitele neuspokojují. Prodejní koncepce chce nabízené produkty dostat co nejblíţe ke spotřebiteli, který musí být o nich dostatečně informován. Podnik proto věnuje velkou pozornost informovanosti, distribuci a komunikaci nabízených produktŧ. 12

14 Marketingová koncepce staví na principu uspokojování potřeb zákazníkŧ, kdy podnik přizpŧsobuje zaměření procesŧ vývoje, výroby a prodeje zboţí. Marketingovou koncepcí podnik zdŧrazňuje snahu o řešení problémŧ zákazníkŧ, kdy se podřizuje diktátu trhu a zákazníkŧ. Současný vývoj směřuje k sociální koncepci. Vychází z poţadavku, aby činnost výrobcŧ a prodejcŧ vedla k dokonalému uspokojování potřeb zákazníkŧ, a také aby měla příznivý vliv na kvalitu ţivotního prostředí a fungování lidské společnosti. Snahy o udrţení ekologické rovnováhy, o zajištění tzv. trvale udrţitelného ţivota jsou v zájmu nás všech, a proto bychom měli usilovat o to, aby nedocházelo k vytváření zbytečných či umělých potřeb, aby nabízené výrobky byly bezpečné, aby nebyly zdraví škodlivé, aby jejich výroba neměla za následek devastaci ţivotního prostředí a aby jejich uţívání či spotřeba nevedly k zbytečnému plýtvání a nadměrnému vyčerpání deficitních a neobnovitelných přírodních zdrojŧ. Cílem společensky orientovaného marketingu je zlepšení kvality ţivota. 13

15 Přístup k trhu 1. Brokovnicový přístup - jde o přístup, kdy firma nerozlišuje mezi zákazníky, ale chce jich získat co největší počet, nedělá mezi nimi ţádné rozdíly a nerozděluje výrobky a sluţby dle zákazníkŧ - vychází z prodejní koncepce podnikání, a jedná se většinou o její dovršení - dnes uţ tento přístup firmy nepraktikují 2. Kulovnicový přístup - jedná se o přístup, kdy firma musí přesně zaměřit cíl - firma provede segmentaci společnosti, nalezne specifické znaky zákazníkŧ a společné potřeby odlišující se od ostatních - oslovuje se tedy pouze svŧj segment trhu, nabízí jim své produkty a sluţby specifickými nástroji, distribučními cestami a všemi prostředky, které jsou určeny právě jim. - firma rozdělí zákazníky na homogenní části, které mají stejné nebo podobné potřeby, vyţadují určitý zpŧsob jednání, komunikace, zpŧsob prodeje, propagace, apod., tedy vše to, co označujeme jako marketingový mix - přizpŧsobení výrobku zákazníkovi. - získání konkurenční výhody (Kotíková, Zlámal, 2006, 11) 14

16 Kritéria segmentace - existence rozdílŧ mezi potřebami a přáními zákazníkŧ - u určitých skupin zákazníkŧ se vyskytují společné potřeby Hlediska segmentace: Geografická hlediska - dochází k segmentaci trhu podle územního hlediska Demografická hlediska - zákazníci jsou rozděleni do skupin podle demografických hledisek (věk, pohlaví, velikost rodiny a její ţivotní cyklus, vzdělání, náboţenství, příjem, národnost, povolání, ) Psychologická hlediska - lidé jsou rozděleni do skupin podle osobnosti, příslušnosti k určité sociální třídě a ţivotního stylu Chování - jedná se o frekvenci pouţívání příslušného výrobku, věrnost značce, nákupní zvyky, Uţitečnost - závislost mezi výrobkem a uspokojením některých potřeb zákazníka 15

17 2. MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix je charakterizován souborem nástrojŧ, jejichţ prostřednictvím mŧţe marketing ovlivňovat trţby. Tradiční nástroje marketingového mixu se označují jako 4 P: výrobek (product), cena (price), místo (place), propagace (promotion). Člověk vybírá marketingové nástroje odpovídající příslušné fázi ţivotního cyklu výrobku. Např. reklama a publicita přinesou největší uţitek v zaváděcí fázi, jejich úkolem je vytvářet povědomí o výrobku a vzbuzovat zájem zákazníkŧ. (Kotler, 2003, 70). Osobní prodej mŧţe zákazníkŧm pomoci pochopit výhody vašeho výrobku a přesvědčit je, ţe jde o dobrou nabídku. Akce na podporu prodeje jsou nejúčinnější při přesvědčování k okamţitému nákupu. V období poklesu by podnik měl nadále zajišťovat podporu prodeje, ale omezit reklamu, publicitu a osobní prodej. Výběr nástrojŧ ovlivňuje velikost podniku. Podniky s vedoucím postavením na trhu si mohou dovolit více reklamy a střídmější vyuţití akcí na podporu prodeje. Naopak menší konkurenti mnohem více vyuţívají podporu prodeje. Marketingoví pracovníci zabývající se spotřebním zboţím mají tendenci dávat přednost reklamě před osobním prodejem, zatímco v oblasti prodeje zboţí pro podniky je tomu obráceně. Ale oba typy trhŧ vyţadují oba nástroje. Marketingoví pracovníci ve spotřebním zboţí, kteří preferují strategie tlaku, by rádi viděli, aby maloobchodníci, nebo dealeři nabízeli, doporučovali a prodávali výrobky konečným uţivatelŧm. Naopak ti, kteří dávají přednost strategiím tahu, silně spoléhají na reklamu a propagační akce, které mají zákazníky přitáhnout do obchodu. Aby marketing mohl být účinný, musíte marketingový mix řídit, jako integrovaný celek. Přesto je v řadě podnikŧ odpovědnost za jednotlivé prvky marketingového mixu rozdělena do rukou mnoha jednotlivcŧ, nebo oddělení. (Kotler, 2003, 69-71) Cílem efektivní marketingové strategie je taková kombinace čtyř proměnných, která maximálně uspokojí zákazníky. 16

18 2.1 PRODUKT (PRODUCT) Základním nástrojem marketingového mixu je produkt, u neziskových organizací je produktem především poskytovaná sluţba, který na trhu zastupuje nabídku organizace včetně svých vlastností a kvality. Produkt, tj. výrobek/sluţba, je jádrem obchodní činnosti organizace a ovlivňuje z velké části i ostatní sloţky marketingového mixu. Z hlediska marketingu se za produkt povaţuje vše, co mŧţe být na trhu nabízeno a směňováno, jako objekt zájmu uspokojení určité potřeby. Mŧţe jím být nejen hmotný statek výrobek, ale i sluţba, nebo dokonce myšlenka. Pro volbu optimální výrobkové politiky je dŧleţité zabývat se ţivotním cyklem produktu. V běţném trţním prostředí prochází kaţdý produkt (výrobek i sluţba) určitými stádii ţivotnosti: od zavedení na trh, aţ po jeho staţení z trhu. Ţivotní cyklus produktu (The Product Life Cyle PLC) je dŧleţitým marketingovým pojmem, který umoţňuje pochopit dynamiku konkurence schopnosti produktu. (Šimková, 2009, 101) Produkt prochází níţe uvedenými etapami: 1. etapa zavádění začíná v okamţiku, kdy je nový produkt uveden na trh. Jde o období pomalého rŧstu prodejŧ. V této etapě organizace dosahuje velice nízký zisk (někdy jsou nezbytné i ztráty) především v dŧsledku vynaloţení vysokých částek na propagaci a zavádění produktŧ na trh. 2. etapa rŧstu se vyznačuje prudkým rŧstem prodeje i zisku. V této etapě je moţné udrţovat cenu produktŧ aţ do doby, kdy se začne objevovat konkurence. Aby výrobce udrţel a podpořil rostoucí tendenci poptávky a zároveň byl schopen čelit konkurenci, musí zintenzivnit propagaci, zvyšovat úroveň produktu, rozšiřovat sortiment, nabízet doprovodné sluţby, případně vstoupit na nové trţní segmenty apod. 3. etapa zralosti znamená zpomalení rŧstu prodejŧ, v této etapě však dosahují největšího rozsahu. Na trhu sílí konkurenční boj konkurenti vedou zápas o malé trhy, často sniţují ceny produktŧ, zvyšují náklady na reklamu a obchodování. Snaţí se zdokonalit produkt a doplnit jeho příslušenství. V dŧsledku těchto opatření zisk začíná klesat. Tato etapa obvykle trvá déle neţ předchozí. 17

19 4. etapa poklesu je charakterizována výrazným poklesem prodejŧ i zisku. Vedení organizace stojí před rozhodnutím, zda se vyplatí na trhu vyčkat, aţ jej vyklidí konkurenti, nebo produkt likvidovat, či stávající produkt omladit a dosáhnout nového oţivení obratu tzv. recyklus. (Šimková, 2009, 103) 2.2 CENA (PRICE) Cena je uváděna jako druhý prvek marketingového mixu. Dŧvodem je to, ţe cena do značné míry ovlivňuje prodejnost produktu. Její význam je dán tím, ţe jde o jediný prvek marketingového mixu, který vytváří příjmy pro organizaci. Zbývající nástroje marketingového mixu pouze prostředky čerpají. Cena vyjadřuje mnoţství peněz, které musí zákazník za produkt zaplatit. Proto by měla být cena přiměřená hodnotě vnímané zákazníkem. Cena je pro něho dŧleţitá, protoţe určuje mnoţství peněţních prostředkŧ, jichţ se musí zříci. Významné jsou rovněţ psychologické účinky ceny. Vlastnictví drahého produktu mŧţe posílit sebevědomí a je součástí určitého ţivotního stylu. Pro organizaci je cena dŧleţitým prvkem konkurenčního boje (např. záměrem organizace při sníţení ceny je odlákat zákazníka od konkurenční firmy). Všechny organizace, včetně neziskových, určují ceny svých produktŧ. Ceny mohou mít rŧzné názvy: nájem, poplatek, jízdné, úrok, pojistné, členský příspěvek, dávka (sociální), plat, záloha, provize, mzda, daň. Cena však musí být vţdy vyjádřena v penězích. (Šimková, 2009, 105) 2.3 MÍSTO, DISTRIBUČNÍ CESTY (PLACE) Angl. place znamená místo prodeje a distribuční cesty. Jde o rŧzné aktivity, které organizace vyvíjí, aby učinila produkt snadno dostupným. Organizace se snaţí za pomoci rŧzných distribučních cest své výrobky sluţby rychle a efektivně dodávat na svŧj cílový trh (pro své cílové zákazníky). Není-li produkt podle přání zákazníka k dispozici v určitém čase a na určitém místě, pak je malá naděje, ţe se prodá. Distribuční strategie hledá spojení, mezi výrobcem a zákazníkem. Toto spojení by mělo efektivním zpŧsobem umoţnit dostupnost produktu včetně přidruţených sluţeb pro cílový segment. Řetěz, kterým putuje produkt od výrobce k zákazníkovi, 18

20 se nazývá distribuční kanál (odbytová cesta). Z hlediska efektivního řízení odbytových cest je třeba rozhodovat o jejich délce a šíři. (Šimková, 2009, 108) Rozlišujeme dva typy odbytových cest. Jedná se o přímé a nepřímé odbytové cesty. Přímé odbytové cesty pouţívá organizace obchodující přímo se zákazníkem. U nepřímých odbytových cest jedná se zákazníky jménem organizace zprostředkovatel. Většinou organizace dávají přednost přímému jednání se zákazníky, protoţe tak mají kontrolu nad fungováním odbytových cest. Mají přímý kontakt se zákazníky, coţ přispívá k lepšímu poznání jejich potřeb a k rychlému odhalení moţných problémŧ. Mohou pak rychle reagovat na změny na trhu a na zvláštní potřeby trţních segmentŧ. (Hannagan, 1996, s. 158) 2.4 PROPAGACE, KOMUNIKACE (PROMOTION) Propagace představuje nejrŧznější činnosti, které organizace rozvíjí, aby se svým produktem seznámila cílové zákazníky a přesvědčila je o koupi. Marketingový komunikační program, nazývaný také komunikační mix, obsahuje pět základních nástrojŧ, kterými jsou: reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing. (Šimková, 2009, 109) Komunikační mix zahrnuje všechny komunikační prostředky, které slouţí k informování o firmě a její nabídce. Reklama Mŧţeme jí definovat jako formu placené neosobní prezentace a podpory produktu. Reklama je vţdy placená a vţdy se uskutečňuje prostřednictvím reklamních médií. Při tvorbě jakéhokoliv reklamního sdělení je nutné definovat cílový trh a motivy cílového trhu. Následná rozhodnutí jsou známá jako pět M : Mission (poslání), Money (peníze), Message (sdělení), Media (media), Measurement (hodnocení, měření). Mezi reklamní média patří televize, rozhlas, tisk, časopisy, kino, venkovní reklama a internet. 19

21 Podpora prodeje Mŧţeme jí charakterizovat jako soubor rŧzných motivačních nástrojŧ, převáţně krátkodobého charakteru, které stimulují k rychlejším nebo větším nákupŧm. Nástroje podpory prodeje dávají zákazníkovi dodatečný impuls, proč si určitý výrobek koupit. Mezi sluţby podpory prodeje řadíme: spotřebitelské soutěţe, loterie, ochutnávky, věrnostní programy a zábavné akce. Public relations (vztahy s veřejností) Představuje záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a rŧznými skupinami veřejnosti. Mezi činnosti public relations řadíme: vztahy k tisku, vztahy k místním orgánŧm a komunitám, vnitřní komunikaci, tiskové konference, krizovou komunikaci, veletrhy a výstavy, organizování zvláštních akcí, sponzoring a lobbying. Přímý marketing Představuje interaktivní systém, který vyuţívá reklamní média pro vytváření měřitelné odezvy. V současnosti se objevuje v následujících formách: katalogový prodej, databázový přímý marketing, teleshopping, telemarketing, online marketing, SMS a MMS marketing, vkládaná inzerce a neadresná distribuce. Osobní prodej Je to nejstarší nástroj komunikace. Podstatou osobního prodeje je osobní kontakt mezi prodejcem a kupujícím, spočívá v prezentaci a přesvědčování ke koupi. Osobní prodej se mŧţe uskutečnit: v prodejních místech a u zákazníka. (Kotíková, Zlámal, 2006, 60 68) 20

22 3. ZVLÁŠTNOSTI MARKETINGU SLUŢEB Sluţba je činnost, kterou mŧţe jedna strana nabídnout druhé. Je naprosto nehmatatelná a nevytvoří ţádné nabyté vlastnictví. Její realizace mŧţe, ale nemusí být spojena s fyzickým produktem. Marketingové programy nejvíce ovlivňují čtyři základní vlastnosti sluţeb: 1. Nehmatatelnost sluţby jsou nehmotné nehmatatelné a na rozdíl od fyzických produktŧ si je nemŧţeme před nákupem prohlédnout, ochutnat, poslechnout, nebo očichat. Z toho dŧvodu se je zákazník snaţí zhmotnit vyhledává svědectví o kvalitě sluţeb (např. podle místa poskytování sluţby, vybavení, podle zaměstnancŧ, propagačních materiálŧ, symbolŧ, ceny, atd.) Hmatatelnost sluţby lze zvýšit rovněţ zdŧrazněním jejich přínosu, například zlepšení zdraví, vyšší kvalifikace, lepší uplatnění na trhu práce atd. 2. Nedělitelnost fyzické produkty jsou nejdříve vyrobeny, poté skladovány, distribuovány a teprve pak spotřebovány, zatímco sluţby jsou vytvářeny a spotřebovány současně na tomtéţ místě (sluţba nemŧţe existovat odděleně od svého dodavatele). Také nemívají sériový charakter a nelze provádět jejich kvantitativní kontrolu, jako u výrobku. 3. Nestálost (proměnlivost) sluţby jsou vysoce proměnlivé, protoţe závisejí na tom, kdo je poskytuje, kdy je poskytuje a kde je poskytuje. Pro zvýšení kvality a prodejnosti sluţeb je proto dŧleţitý kvalitní personál včetně zabezpečení jeho dalšího odborného rŧstu a provádění kontroly spokojenosti zákazníka. Odhalí se tak nedostatky, které mohou sluţby zkvalitnit. 4. Neskladovatelnost (pomíjivost) zhotovený výrobek lze skladovat a je moţné ho koupit v kteroukoliv dobu, kdy má obchod otevřeno. Sluţba je v tomto ohledu vysoce pomíjivá. Nelze ji skladovat, coţ má vliv na náklady, které jsou spojené s udrţováním disponibility sluţby. Osoby a kapacity musí být k dispozici i v případě, ţe sluţba není zrovna poskytována. Pomíjivost sluţby lze sníţit vyrovnáním nabídky a poptávky (např. zápisy pro studenty, objednací systémy u lékařŧ (Šimková, 2009, 110) 21

23 3.1 MARKETINGOVÝ MIX SLUŢEB Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem základní čtyři proměnné marketingového mixu nejsou u sluţeb dostačující, a proto se rozšiřují o další 4P celkem na 8 P. Product Produkt - zejména sluţba. Mnoho neziskových organizací produkuje sluţbu, tedy méně hmotný výsledek, neţ je nabídka. Sluţba obsahuje silný lidský element, tedy páté P people (lidé), který nelze řídit tak snadno, jako výrobek. Lidé, kteří poskytují sluţbu, jsou ve skutečnosti součástí produktu resp. sluţby. Za těchto okolností je obtíţné zaručit kvalitu sluţeb. Lidský výkon kolísá, proto nelze předem a jednoznačně zaručit jejich konkrétní úroveň. Price Cena za poskytnuté sluţby vzniká organizaci nárok na odměnu na cenu. V neziskové organizaci není cena sluţeb tak dŧleţitá, protoţe ne vţdy se zde poţaduje přímý poplatek za sluţbu, případně je sluţba subvencována. Mnohem dŧleţitější je kvalita sluţby a dále i pověst organizace. Place Místo distribuce. Volba distribuční cesty je zpŧsob, jakým bude prezentována nabídka neziskové organizace potencionálním zákazníkŧm. Distribuční cesty mohou být přímé, nebo nepřímé; buď organizace hledá zákazníky sama, nebo spolupracuje se zprostředkovateli. Promotion Propagace je to komunikace se současnými i potenciálními zákazníky. Před neziskovými organizacemi stojí úkol sdělit veřejnosti alespoň to, ţe existují a poskytují konkrétní výrobky a sluţby. I nejpasivnější nezisková instituce musí komunikovat s lidmi, kteří pouţívají její sluţby. 22

24 People Lidé tj. pracovníci, klienti. Velmi dŧleţitou roli u neziskových organizací hraje lidský faktor. Na jedné straně pŧsobí pracovníci, kteří poskytují sluţby, na straně druhé klienti, kteří tyto sluţby spotřebovávají. Při výběru pracovníkŧ je nutné zvaţovat nejenom jejich kvalifikaci, ale také komunikační schopnosti, schopnost řešit krizové situace, odolnost vŧči stresu atd. Packaging Sestavování balíkŧ sluţeb, tj. kombinování rŧzných výrobkŧ a sluţeb, za které zákazník zaplatí souhrnnou cenu tak, aby přesně odpovídaly zákazníkovým přáním a poţadavkŧm. Programming Programová specifikace, která úzce souvisí s předchozím bodem. Znamená vytváření zájmu o určitý balík sluţeb. Má zvýšit prodej určité sluţby. Partnership Kooperace, spolupráce. I v neziskovém sektoru má velký význam vzájemná spolupráce více společností v oboru, neboť se jednotlivým subjektŧm zde pŧsobícím mohou vlivem vzájemné spolupráce sníţit náklady, a mŧţe se tak urychlit finanční návratnost jejich investic. (Šimková, 2009, 111) 3.2 NEZISKOVÝ MARKETINGOVÝ MIX Typický neziskový marketingový mix bude klást velký dŧraz na výrobek / sluţbu a dále na obsluhu (poskytovatele sluţby), menší dŧraz na cenu, reklamu a obal. Většina neziskových organizací spoléhá při vytváření své pověsti na názory přenášené ústním podáním, proto má kvalita sluţby vysokou prioritu. Nízká, nebo nulová přímá cena nemŧţe v konkurenci nahradit kvalitu. Sluţby musí dosáhnout určité úrovně, i kdyţ je levná, nebo zdarma. (Šimková, 2009, 111) 23

25 4. CÍLE A METODY PRÁCE Pro psaní bakalářské práce si stanovím následující cíle: Cíl 1. Vypracování analýzy marketingového mixu ZUŠ Ostrava Poruba pŧsobící v oblasti volného času. Cíl 2. Návrh marketingových aktivit organizace. Při realizaci práce bude pouţito více metod, aby bylo moţné co nejobšírněji zachytit danou problematiku. - Metoda primární analýzy spočívá v analýze primárních dat. Zjišťování těchto dat probíhá v rámci pracovního procesu na ZUŠ Ostrava Poruba. V rámci této metody byla pouţita technika pozorování. - Metoda sekundární analýzy spočívá v analýze sekundárních dat. Tato data představují informace, které byly sbírány pro potřebu jiných subjektŧ. - Metoda introspektivní kdy bude vyuţita vlastní zkušenost - Technika brainstorming bude pouţitá při tvorbě návrhu a doporučení v oblasti marketingového mixu 24

26 5. MARKETING ŠKOLY V českém školství po desítkách let izolace z dominantní úlohy strany došlo k výrazným změnám v organizaci a obsahu studia. Školám byla přiznána právní subjektivita a řada rozhodovacích pravomocí byla přesunuta na ředitele škol, coţ vedlo k posílení řídící, finanční a kurikulární autonomie. (Světlík, 1996, 11) Ve financování škol byla zavedena tzv. normativní metoda, podle které jsou školám přidělovány prostředky dle jejich výkonŧ (počtu ţákŧ) a výše normativu školy (náklady na vzdělávání ţáka v příslušném typu školy a oboru studia). (Světlík, 1996, 12) Rozšíření vzdělávací nabídky a sniţování demografické křivky vede k rŧstu soutěţivosti mezi jednotlivými školami. I do škol začíná pronikat trh. (Světlík, 1996, 13) Škola orientovaná na své zákazníky (ţáci, studenti, rodiče) zvaţující, zda-li je její vzdělávací program kvalitní, vycházející z potřeb trhu, škola úspěšně komunikující se svými sociálními partnery a mající velmi dobrou image na veřejnosti většinou volí strategii, která je zaloţena na marketingovém přístupu. Odlišnosti v cílech školy a ziskových organizací vedou k tomu, ţe marketing školy vychází především z teorie i praxe marketingu neziskových organizací a marketingu sluţeb. (Světlík, 1996, 15) Definice marketingu školy Marketing školy je proces řízení, jehoţ výsledkem je poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníkŧ školy efektivním zpŧsobem zajišťujícím zároveň splnění cílŧ školy. (Světlík, 1996, 16) Při marketingovém přístupu k rozhodování by měl management školy brát v úvahu krátkodobé a dlouhodobé potřeby a přání zákazníkŧ, ale i potřeby a zájmy společnosti. (Světlík, 1996, 24) 25

27 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecké školy poskytují základy vzdělání v uměleckých oborech, a to v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Školy připravují talentované ţáky ke studiu učebních a studijních oborŧ, ke studiu na konzervatořích, nebo ke studiu vyšších odborných či vysokých škol s uměleckým zaměřením. Tento typ školy navštěvují ţáci, většinou ve věku 6-18 let, ale dle zájmu a potřeby mŧţe být otevřeno studium pro dospělé. V dnešní zrychlené době je potřebné, aby se děti věnovaly volnočasovým aktivitám a rozvíjely své schopnosti. Toto je úkol pedagogŧ, aby u dětí probudily zájem o hudbu a rozvíjely jejich dovednosti. Základní umělecká škola Ostrava Poruba patří mezi největší základní umělecké školy v České republice. S kapacitou 1300 ţákŧ, které vede velký počet pedagogŧ, je velká nejen svou rozlohou, ale především výsledky. Vyrostlo zde mnoho umělcŧ, kteří se uměním zabývají profesionálně, ale také pedagogŧ, kteří své zkušenosti předávají dále. 6.1 NÁZEV A HISTORIE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace Adresa: J. Valčíka 4413, Ostrava - Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj Odloučená pracoviště školy (pobočné budovy): Ostrava - Poruba, Makovského Ostrava - Poruba, Čkalovova Ostrava Martinov, Martinovská

28 Základní umělecká škola vstoupila do ţivota města Ostravy v roce Do této doby zde pŧsobila pobočka velké hudební školy v Mariánských Horách, která však nemohla pojmout všechny místní děti. Cílevědomou snahou rodičovského sdruţení byla v Ostravě Porubě zaloţena samostatná hudební škola. Učitelský sbor tehdy představovalo 7 učitelŧ. Výuka začala 3. září 1956, ve dvou budovách, škola měla houslové a klavírní oddělení, které navštěvovalo 180 dětí. V roce 1957 se změnil název školy na Základní hudební škola a došlo k velkému rozrŧstání školy. Ve školním roce 1958/1959 zde vyučovalo 20 učitelŧ a jednotlivé třídy navštěvovalo 534 ţákŧ. K houslím a klavíru přibyly další nástroje: akordeon, dřevěné a ţesťové dechové nástroje. Výuka probíhala na pěti místech porubského obvodu. Škola se neustále rozšiřovala a v roce 1961 získala nový název Lidová škola umění. Přibyly dva nové obory: taneční a literárně-dramatický a škola se rozrostla z 20 na 47 učitelŧ, z 534 na 1211 ţákŧ. V období 70 let vzniklo několik souborŧ, nejpopulárnějším se stal porubský komorní orchestr, který sdruţoval kromě učitelŧ smyčcového oddělení také ostatní zájemce z řad studentŧ a učitelŧ jiných škol. Dne byl poloţen základní kámen nové budovy Lidové školy umění v Ostravě Porubě. Vyučovat se zde začalo v roce 1985, v dubnu 1990 došlo ke změně názvu školy na Základní uměleckou školu Ostrava Poruba. V roce 1992 se nově začaly pořádat společné koncerty ţákŧ základní umělecké školy a studentŧ Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. První vystoupení se konalo a bylo podepsána dohoda o provádění dalších obdobných koncertŧ. V současné době má Základní umělecká škola v Ostravě Porubě 63 zaměstnancŧ a kapacitu 1300 ţákŧ. Ve škole převaţuje obor hudební a výtvarný, počtem ţákŧ, ale ne významem jsou menší obory taneční a literárně-dramatický. Pro děti jsou připravené krásné a účelně vybavené učebny a kaţdý obor má k dispozici sály a ateliéry. To vše přispívá k tomu, ţe ţáci se jiţ během studia dostanou na koncertní pódium, na jeviště nebo mohou své výtvarné práce vystavovat ve školní galerii. (www.zus.poruba.cz) 27

29 6.2 CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY Celková kapacita školy, která je dána zřizovatelem Krajským úřadem, je 1300 ţákŧ. Ve školním roce 2010/2011 se nám dokonce podařilo celkovou kapacitu úplně vyčerpat, a to tak, ţe se i na některé ţáky nedostalo a jsou zařazeni do pořadníku a po uvolnění místa rodiče kontaktujeme. Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Celková kapacita školy Ţáci základního studia Ţáci studia pro dospělé (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) Ţáci studia pro dospělé (ostatní) CELKEM Údaje o počtu ţákŧ a absolventŧ v základním, rozšířeném studiu a studiu pro dospělé dle oborŧ: a. počet ţákŧ, absolventŧ v základním studiu Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Počet z toho absolventŧ Počet ţákŧ z toho absolventŧ ţákŧ I. I. II. II. přípravný hudební obor hudební obor 737 klavír klavír el. klávesy el. klávesy

30 varhany 1 zobc.flétna 8 1 zobc.flétna 9 1 příč.flétna 3 1 příč.flétna 5 klarinet 4 1 klarinet 1 1 trubka 2 trombon 1 pozoun 1 saxofon 1 saxofon 2 bicí 1 bicí 3 3 housle 4 1 housle 6 1 kytara 2 2 kontrabas 1 cimbál 1 4 kytara 5 5 zpěv 1 akordeon 1 zpěv 2 přípravný výtvarný obor výtvarný obor přípravný taneční obor taneční obor literárně-dramat. Obor C E L K E M

31 b. počet ţákŧ, absolventŧ ve studiu pro dospělé Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Počet z absolventŧ toho Počet ţákŧ z toho absolventŧ ţákŧ SPD SPD hudební 25 klavír obor violoncello výtvarný 14 6 obor taneční obor 1 1 liter. - dram. Obor 0 0 C E L K E M c. počet ţákŧ rozšířeného studia z celkového počtu ţákŧ Školní 2008/2009 rok Školní rok 2009/2010 hudební obor I. stupeň hudební obor II. stupeň

32 TO 92 TO SPD 1 Počet žáků v jednotlivých oborech ve školním roce 2009/2010 LDO 44 VO SPD 6 HO SPD 46 VO 252 HO 831 HO HO SPD VO VO SPD TO TO SPD 31

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Plánování sponzorství:

Plánování sponzorství: Plán sponzorství Plánování sponzorství: 1. Definice cílových skupin 2. Vyjasnění cílů sponzorství 3. Výběr typu sponzorství 4. Rozpočet 5. Měření efektivnosti sponzorství 1. Cílové skupiny struktura publika

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Ředitelka. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitelka JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Denní i kombinovaná forma vzdělávání:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ)

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. Dodání správných věcí

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT )

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) Obsah 1 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM MARKETINGU... 4 1.1 MARKETING... 4 1.1.1 Definice marketingu... 4 1.1.2 Marketingová koncepce... 5 2

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Jaká je koncepce školy?

Jaká je koncepce školy? Jaká je koncepce školy? Při úvahách o koncepci a dalším rozvoji naší školy vycházíme ze čtyř základních otázek: 1. Kde jsme nyní? - pedagogický sbor je k dnešnímu datu plně kvalifikován -škola je personálně

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Ředitelka. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitelka JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formu vzdělávání: Denní i kombinovaná forma vzdělávání:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 2012-2017 A. ÚVOD Charakteristika školy Hlavní předmět činnosti Místa poskytování vzdělávání Kapacita školy, nabídka oborů, stav žáků Současnost školy Úspěchy

Více