Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení..."

Transkript

1 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5 Povinně volitelné předměty... 6 Nepovinné předměty... 6 C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 6 Přehled pracovníků školy... 6 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE... 7 Rozbor umístění vycházejících ţáků devátých tříd (15 + 1)... 7 Zápis ţáků do 1. třídy... 8 E) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ... 8 Ţáci školy... 8 Prospěch... 9 Chování... 9 Školní docházka F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H) ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti našich ţáků v soutěţích Zájmová činnost, krouţky Akce 1. stupně v průběhu školního roku 2010/ Akce 2. stupně v průběhu školního roku 2010/ Celoškolní akce Další aktivity školy I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K) ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ. 18 L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ M) ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O) ŠKOLNÍ DRUŢINA P) MATEŘSKÁ ŠKOLA Q) SHRNUTÍ, ZÁVĚRY PŘÍLOHA 1 - FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŠKOLY 2010/ VYSVĚTLIVKY ZKRATEK

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Identifikátor školy: Adresa: Školní Šenov u Nového Jičína Ředitel: PaedDr. Jana Bělůnková Telefon: , E- mail: www: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Obec Šenov u Nového Jičína Právní forma: obec IČO: Adresa: Dukelská 245 Školská rada: Šenov u Nového Jičína Předseda: Ing. Jaromír Kadlec Členové: Mgr. Zuzana Fuňaková, Martin Pelikán, Irena Pauló, Jindřich Dobeš, Ing. Josef Hub (funkční období ) Škola sdruţuje: 1. Základní škola: kapacita: 200 ţáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Školní 20, Šenov u Nového Jičína Elišky Krásnohorské 223, Šenov u Nového Jičína 2. Školní druţina: kapacita: 50 ţáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Elišky Krásnohorské 310, Šenov u Nového Jičína 3. Mateřská škola: kapacita: 38 dětí IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Školní 454, Šenov u Nového Jičína 2. Elišky Krásnohorské 310, Šenov u Nového Jičína 4. Školní jídelna výdejna při MŠ: kapacita: 38 stravovaných dětí IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Školní 454, Šenov u Nového Jičína 2. Elišky Krásnohorské 310, Šenov u Nového Jičína 2

3 Charakteristika školy: Škola je úplnou základní školou s devíti ročníky. Součástí školy je školní druţina, mateřská škola a výdejna stravy při mateřské škole. Výuka na škole probíhala v , v ročníku podle Školního vzdělávacího programu. V 5. ročníku podle vzdělávacího programu č.j / 96-2, Základní škola. Na základní škole působí 14 učitelů základní školy s vysokoškolským vzděláním, 2 vychovatelky školní druţiny (z toho jedna na částečný úvazek), 2 asistentky třídního učitele pro integrované ţáky. V mateřské škole pracuje 5 učitelek MŠ. Dále na škole působí 7 správních zaměstnanců, z toho 4 na plný úvazek. Ředitelkou školy a statutárním zástupcem organizace je PaedDr. Jana Bělůnková, zástupcem ředitele Mgr. Zuzana Fuňaková. Výuka ZŠ probíhá ve dvou budovách. Obě budovy jsou v areálu školy, mezi nimi je školní hřiště, vše je obklopeno školní zahradou. Druhá a třetí třída mají své učebny v menší budově na ulici Elišky Krásnohorské 223. Zde je také výdejna stravy, kterou zajišťuje školní jídelna při ZŠ Jubilejní Nový Jičín. V hlavní budově na ulici Školní 20 jsou učebny 1., ročníku a odborné učebny. Provoz školní druţiny byl přesunut v tomto školním roce do tříd základní školy. MŠ je umístěna ve dvou budovách, v říjnu 2010 bylo otevřeno nové oddělení v prostorách bývalé školní druţiny na ulici Elišky Krásnohorské 310. MŠ pracuje ve třech odděleních. Specifické zvláštnosti školy Škola je jedinou základní školou v obci, spádovou školou pro ţáky z neúplných škol z Bernartic nad Odrou a Rybí. Díky poměrně malému počtu ţáků ve třídách je umoţněn individuální přístup k dětem včetně ţáků se zdravotním postiţením. Integrovaným ţákům se zdravotním postiţením se jiţ několik let věnují kromě kvalifikovaných pedagogů také asistenti učitele. Škola je dobře vybavena didaktickou technikou, pomůckami a výukovými programy, nabízí kvalitní výuku. Ţáci mají moţnost se zapojit do mimoškolních činností v podobě zájmových útvarů organizovaných školou a školní druţinou (nepovinných předmětů a krouţků), do výuky hry na hudební nástroj ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou MIS music z Kopřivnice. Z celkového počtu ţáků je 73,5 % ţáků ze Šenova u Nového Jičína, 26,5 % ţáků dojíţdějících, z toho 8,5 % dojíţdí z Nového Jičína, necelých 7 % z Rybí, 4 % z Bernartic nad Odrou, 3 % z Kunína, další ţáci dojíţdějí ze Starého Jičína, ze Závišic, z Polouvsí, z Makovic, z Hukovic a ze Sedlnice. Materiální vybavení Vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou je dobré. Celkové prostory, materiální a technické vybavení školy neodpovídají potřebám školy, chybí kabinety, prostory pro učebny a jejich vybavení, pracovní podmínky jsou nevyhovující. Projekt na přestavbu je vypracován, bude zrealizován dle finančních moţností obce. Na základní škole je 14 učeben, z toho 7 speciálních učeben a tělocvična. Jsou to: 2 speciální učebny vybavené jazykovou laboratoří, jedna z nich i data-projektorem a PC a 3

4 didaktickou technikou pro výuku cizích jazyků angličtiny, němčiny a ruštiny, odborná fyzikální a chemická pracovna vybavená rozvody elektřiny, plynu a vody, elektrickým zatemněním, didaktickou technikou (video, televize, PC, data-projektor), počítačová učebna vybavená ţákovskými stanicemi PC připojenými na internet se speciálním nábytkem pro výuku výpočetní techniky, informatiky a zakoupenými programy pro výuku různých předmětů (Čj, M, F, Ch, Z, Př, D, cizí jazyky, informatika, vývojové poruchy učení), školní dílna pro výuku kovo, součástí dílny je i keramická pec, cvičná kuchyň vybavená sporáky, kuchyňskými linkami, tělocvična se základním sportovním vybavením, ţákovská knihovna v samostatné místnosti, (učitelská knihovna je rozmístěna do jednotlivých kabinetů a sborovny), výdejna stravy s jídelnou se 40 místy pro strávníky v samostatné budově v areálu školy, školní pozemek pro výuku pěstitelských prací, venkovní hřiště pro míčové hry (florbal, košíková, odbíjená...) a atletické hřiště s doskočištěm, k dispozici je i travnaté hřiště vzdálené asi 150 m od školy, 5 kabinetů, sborovna, kabinet výchovného poradce, kancelář školy. Poloodborné pracovny: poloodborná pracovna pro dějepis a zeměpis, vybavená videotechnikou, dataprojektorem, PC, mapami a obrazovým materiálem, poloodborná pracovna přírodopisu, vybavená data-projektorem, PC, videokamerou s adaptérem pro mikroskopická pozorování, televizí, videem a DVD přehrávačem, poloodborná pracovna českého jazyka, vybavená data-projektorem a PC, poloodborná učebna matematiky, hudební a výtvarné výchovy s data-projektorem a PC. B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ C / 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vydán , č. j. 165/ C / 001 Základní škola, č.j / 96-2, dobíhající obor V a ročníku se vyučovalo dle Školního vzdělávacího programu, v 5. ročníku dobíhala výuka dle vzdělávacího programu Základní škola č.j /

5 Učební plán školy Předmět 1. ŠVP 2. ŠVP 3. ŠVP 4. ŠVP Ročník 5. ZŠ 6. ŠVP 7. ŠVP 8. ŠVP Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Laboratorní technika 0,5 Fyzika Přírodopis Přírodopisná praktika 0,5 1 Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova k občanství Rodinná výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti 2 Pracovní výchova ,5 0,5 1 Tělesná výchova Volitelné předměty ŠVP Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty* * přehled viz dále 5

6 Povinně volitelné předměty Ve školním roce 2010/2011 pracovali ţáci v těchto povinně volitelných předmětech: Web-informatika - tvorba www stránek a grafika 8., 9. ročník. Ruský jazyk 6., 7., 8., 9. ročník. Fyzikální praktika 6., 8. ročník. Anglická konverzace 9. ročník. Sportovní hry 6., 9. ročník. Nepovinné předměty Ve školním roce 2010/2011 měli moţnost ţáci pracovat v těchto nepovinných předmětech: Římskokatolické náboţenství ročník. C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přehled pracovníků školy a/ provozní zaměstnanci ZŠ Počet Pracovní zařazení Velikost úvazku Délka praxe 1 školnice 100% 9 1 účetní 100 % 5 1 uklízečka 100 % 16 1 uklízečka 75 % 3 1 topič 30 % 7 b/ pedagogičtí pracovníci Počet Kvalifi kace Aprobace Úvazek Délka ped. praxe 1 VŠ TV - Př 100 % 2 1 VŠ TV- Z 100% 31 1 VŠ M-ZT 100% 18 1 VŠ 1.stupeň 100% 11 1 VŠ Rj-D 100% 33 1 VŠ F-Ch 100% 26 1 VŠ Vzdělání a výchova dospělých 100% 32 1 VŠ Učitelství pro školy pro mládeţ vyţadující zvl. péči 100% 18 1 VŠ 1. stupeň 100% 24 1 VŠ 1. stupeň 100% 32 6

7 1 VŠ 1. stupeň 100 % 33 1 VŠ Konzervatoř, Bc 18 % 12 1 VŠ Učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ 100 % 19 1 VŠ VV 27 % 10 1 SŠ Asistent pedagoga 100 % 27 1 SŠ Asistent pedagoga 45 % 22 1 VŠ Vychovatelství, učitelství RJ - HV 100 % 26 1 SŠ Vychovatelství 55 % 22 c/ aprobovanost výuky Pedagogická způsobilost Odborná způsobilost 1. stupeň 100 % 100 % 2. stupeň 100 % 92 % Školní druţina 100% 59 % Mateřská škola 100 % 100 % D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Rozbor umístění vycházejících ţáků devátých tříd (15 + 1) Název školy okres studijní, učební obor počet ţáků z toho chlapců Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát p/radhoštěm, Nový Jičín cukrář 1 1 příspěvková organizace Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříţ Kroměříţ veterinářství 1 0 Střední škola, Ostrava- Hrabůvka, příspěvková organizace Ostrava prodavač 1 0 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková org. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Aneţky České, Odry Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Odry gymnázium pedagogické lyceum informační technologie truhlář, zedník, strojní mechanik předškolní a mimoškolní pedagogika Valašské Meziříčí pozemní stavitelství 1 0 7

8 Zápis ţáků do 1. třídy Počet ţáků poprvé u zápisu 12 Počet ţáků s odkladem školní docházky 6 Počet zapsaných ţáků 15 Počet nových odkladů školní docházky 3 E) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Ţáci školy Školní rok 2010/2011 byl zahájen s počtem 163 ţáků. V průběhu školního roku přišlo 5 nových ţáků z jiných základních škol, odešlo 6 ţáků. Počet ţáků na konci školního roku je 162, z toho 2 ţáci plní povinnou školní docházku na zahraniční škole. Počet ţáků k Počet ţáků k Počet tříd 1. stupně Počet tříd 2. stupně ZŠ Počet oddělení ŠD MŠ Přehled ročníků: Ročník Celkem ţáků k Z toho dívky k Celkem ţáků k Z toho dívky k celkem Průměrný počet ţáků na třídu 18,44 10,1 18 9,88 Ve srovnání se školním rokem 2009/2010 došlo k poklesu počtu ţáků o 3 ţáky. 8

9 Prospěch (uvádíme prospěch pouze ve 2. pololetí školního roku 2010/2011) Prospěl po opravných zkouškách Z toho bude opakovat ročník Zvláštní způsob povinné školní docházky Neklasifiko ván/ uvolněn z předmětu Počet Prospěl s Neprospěl Ročník ţáků vyznamenáním Prospěl k Celkem ZŠ Chování (údaje v tabulce jsou za 1. a 2. pololetí školního roku) Chování 1. stupeň 2. stupeň Celkem Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Pochvala TU Pochvala ŘŠ

10 Školní docházka (údaje v tabulce jsou za 1. a 2. pololetí školního roku) Ročník Počet ţáků Omluvené hodiny celkem Průměrný počet hodin na ţáka Neomluvené hodiny Průměrný počet neomluvených hodin na ţáka ,063 71, ,423 47, , ,111 51, ,941 90, ,30 37, ,80 48, ,35 0, ,333 42, ,762 62, ,40 72, Celkem ZŠ ,143 57, ,043 0,025 Znalosti ţáků 6. a 9. ročníku jsou kaţdoročně testovány v rámci celostátního srovnávacího testování SCIO - testy Stonoţka 2010/2011. V obou případech naši ţáci prokázali dobré znalosti a velmi dobře obstáli ve srovnání s jinými školami. Ţáci letošního 7. ročníku jsou zařazeni do testování Stonoţka modul KEA. V rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků v ČR SR příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj se v červnu 2011 výstupního testování zúčastnili ţáci 5., 7. a 9. ročníku. Prověřovány byly znalosti z českého jazyka, matematiky, obecné studijní předpoklady a znalosti z anglického jazyka. Výsledky byly rodičům zaslány na ové adresy. F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Oblast prevence rizikového chování V průběhu celého roku byli ţáci různou formou (přednášky, informační letáky, hodiny rodinné výchovy a výchovy ke zdraví) informováni o tom, jaká jsou práva dětí, co je to šikana, o projevech rasismu, jaké jsou důsledky uţívání návykových látek, které instituce poskytují pomoc dětem v krizových situacích apod. Přesto se nepodařilo rizikovému chování zcela zabránit. Velká 10

11 pozornost byla věnována dopisům od dětí ze schránky důvěry, odpovědím na jejich dotazy a vyslyšení jejich názorů. Během roku byli pedagogové informováni o moţnostech řešení šikany. Třídním učitelům bylo na začátku školního roku doporučeno vést si záznamy o mapování, předcházení a potírání rizikového chování. Ve škole je vytvořena Školní strategie prevence, se kterou byli všichni pedagogové seznámeni. Ţáci 9. ročníku byli informováni o zneuţívání návykových látek a důsledcích z této problematiky plynoucích ze zákonů ČR. Nevhodné chování ţáků ve škole bylo vytrvale sledováno a řešeno: rozhovory s problémovými i bezproblémovými ţáky ve vyučování, o přestávkách i mimo školu, nabídkou vhodných aktivit pro volný čas ţákům, rozhovory s rodiči, výchovnými komisemi, předáváním informačních materiálů ţákům, učitelům i rodičům, udrţováním spolupráce 1. a 2. stupně, realizací projektů (např. Kouření a já.), zachováním schránky důvěry a moţnosti kdykoliv se s problémem svěřit metodikovi prevence nebo jiným pedagogům. O pomoc při konzultaci problémů jsme poţádali Pedagogicko-psychologickou poradnu, odbor sociálních věcí a Policii ČR. Pedagogům byla doporučena pomoc odborníků z PPP Nový Jičín při řešení problémů v jejich třídách. Třídní učitelé vedli v průběhu celého školního roku pedagogický deník pro lepší přehled o chování ţáků. Děti se během roku mohly účastnit těchto aktivit v zájmových útvarech viz přehled krouţků. V průběhu školního roku jsme dětem předávali i nabídky jiných sdruţení (např. SVČ Fokus atd.). Škola se zapojila do projektu Supervize do škol, který organizuje Centrum nové naděje, Frýdek-Místek. V rámci tohoto projektu se všichni pracovníci školy zúčastnili semináře Externí odborná podpora pro zlepšení klimatu školy. Semináře pro učitele budou pokračovat i v příštím školním roce. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pracovníci školy se dlouhodobě vzdělávají, zejména ve výuce cizích jazyků. Jazykových kurzů v anglickém jazyce se pravidelně dlouhodobě účastní 6 učitelů. V tomto roce dokončili 4 pracovnice jazykový kurz B1, 1 jazykový kurz A2. Vychovatelka školní druţiny ukončila studium na Pedagogické fakultě UP v Olomouci obor vychovatelství (Bc). Výchovný poradce zahájil specializační studium na vysoké škole. 1 pracovnice zahájila studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. 1 pracovnice dokončila bakalářské studium na VŠ. Všichni pracovníci se vzdělávají dle plánu DVPP a dle nabízených kurzů, především KVIC a NIDV. Limitující je však finanční rozpočet a nemoţnost zajistit zastupování pedagogů nepřítomných ve škole. Mezi priority ve vzdělávání patří jazyky, zvyšování kvality výuky, prevence rizikového chování, informatika a výpočetní technika, poruchy učení a chování, klíčové kompetence, ŠVP. V letošním roce jsme se zúčastnili např. těchto kurzů: Sborovna První pomoc, Supervize (všichni pracovníci školy), Metodická poradna pro ŘŠ, Trvalá obnova školy (TOŠ), Efektivní management škol - vzdělávací lídr, tuzemské stáţe, Integrace ţáků se speciálně vzdělávacími potřebami, Kurz editace a úpravy videa, kurz Ekopolis aj. 1 pracovník pracuje v metodickém orgánu - kabinet dějepisu. Jsme zapojeni do projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků základních a středních škol v ČR - SR příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. V rámci projektu se 11

12 učitelé zúčastnili proškolení k testování ţáků a interpretaci výsledků testování. Další školení budou nadále probíhat i v projektu Supervize. H) ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti našich ţáků v soutěţích Počet ţáků ve Soutěţ školním kole V okrskovém kole V okresním kole V krajském kole Pythagoriáda 6, 7, Matematický klokan 2. 9.roč Chemická olympiáda Recitační soutěţ 1. stupeň Recitační soutěţ 2. stupeň Olympiáda z ČJ Biologická olympiáda Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Dopravní soutěţ Vybíjená Malá kopaná Matematická olympiáda Výtvarné soutěţe Zájmová činnost, krouţky Ţáci mají moţnost ve svém volném čase navštěvovat nepovinné předměty a krouţky. V tomto školním roce pracovali v těchto zájmových útvarech organizovaných školou: Počítačový krouţek (2x) Keramický krouţek (+ keramický krouţek ŠD) (2x) Míčové hry Výtvarné hříčky Taneční výchova krouţek ŠD Pohybové hry 12

13 Akce 1. stupně v průběhu školního roku 2010/2011 Přehled kulturních a vzdělávacích akcí: listopad Rodiče se zúčastnili vyučování 1. ročník prosinec Vánoce ve městě 1., ročník prosinec Vánoční besídky ročník leden Zápis dětí do 1. ročníku březen duben Předškoláček březen Tvoření ve Fokusu 1., 5. ročník březen Návštěva divadelního představení Ferda mravenec roč. červen Učíme se navzájem 2. a ročník Přehled sportovních akcí: říjen, červen Návštěva dopravního hřiště 4. ročník celoročně Ajaxův zápisník 2. ročník prosinec Vánoční turnaj florbal, vybíjená ročník prosinec Spaní ve škole 2., 4. ročník leden Sportovní den bruslení ročník únor Kurz branného plavání 5. ročník březen - duben Plavecký výcvik ročník říjen březen Plavecký výcvik 1. ročník Přehled exkurzí a besed listopad Hájenka ekologický pořad 5. ročník březen Výchova dětí v oblasti poţární ochrany 2., 6. ročník duben Tradice Velikonoc ročník duben Beseda s myslivci 4. ročník červen Ranč Bludička 1. ročník duben ZOO Ostrava 1. ročník + MŠ Spolupráce s MŠ Spolupráce s MŠ byla zaměřena na získání dobré reputace naší školy na veřejnosti a na získání zájmu rodičů o naši základní školu. Dětem z MŠ měly společné akce usnadnit přechod do nového prostředí a kolektivu. Toto se nám podařilo také díky tomu, ţe zápis do 1. třídy byl motivován pohádkou a děti MŠ před zápisem navštívily prvňáčky ve škole a seznámily se s novým prostředím. I v letošním školním roce jsme uspořádali Předškoláčka pro budoucí prvňáky. Tato akce byla velkým přínosem, přestoţe rodiče se s dětmi nezúčastňovali v plném počtu. Na kaţdou schůzku přišly asi 2/3 budoucích prvňáčků, ale rodiče, kteří s dětmi přišli, hodnotili tuto akci velmi kladně. Ţáčci MŠ vyhráli v soutěţi zájezd do ZOO v Ostravě a pozvali i děti 1. třídy. Společně absolvovali program Jaro a mláďata. září leden prvňáci v MŠ prvňáci v MŠ - společné divadelní představení O Budulínkovi zápis dětí do 1. třídy návštěva předškoláků ve škole beseda s rodiči předškoláků v MŠ 13

14 březen duben červen květen maškarní bál v tělocvičně ZŠ při vynášení Mořeny děti MŠ zazpívaly a rozveselily i školáky společné divadelní představení dětí v Bernarticích nad Odrou společný zájezd do ZOO Ostrava s dětmi 1. třídy rodiče a děti byli pozváni na Letní večer pro rodiče a Dětský den společný výlet ţáků 1. třídy a dětí MŠ do ZOO v Olomouci společná Akademie ZŠ a MŠ Akce 2. stupně v průběhu školního roku 2010/2011 Přehled kulturních a vzdělávacích akcí listopad Liška Bystrouška, ročník, Beskydské divadlo Nový Jičín leden Rozmarné léto, 8. a 9. ročník, Beskydské divadlo Nový Jičín únor Ze starých pověstí českých, 6. a 7. ročník, Beskydské divadlo Nový Jičín květen Školní akademie ročník, SVČ Fokus Nový Jičín červen Dravci, naučný program 1-9. ročník, školní hřiště Přehled sportovních akcí duben turnaj v košíkové hoši Den Země sázení stromků ve spolupráci s myslivci květen školní turnaj v basketbale prosinec turnaj ve florbalu hoši, dívky červen turnaj v bowlingu - 9. třída (akce hrazena Radou rodičů) červen Pohár starosty Přehled exkurzí 8. ročník Úřad práce Nový Jičín 8. ročník Olympiáda technických profesí 9. ročník Visteon-Autopal Nový Jičín 8., 9. ročník Památník Hrabyně, Darkovičky 9. ročník transformátor (naučná vycházka) Celoškolní akce březen branný den duben dopravní soutěţ duben projektový den Naše obec květen Školní akademie 2011 červen školní výlety červen Sportovní den O pohár starosty červen turistický den Přehled projektů 14

15 Naše obec projekt Zdravé zuby (1. stupeň) Kouření a já (2. stupeň) Svět očima dětí 1-3 hodinové projekty individuální: Předmět Ročník Název projektu Prvouka 1. Hospodářská zvířata 1. Naše obec 2. Hospodářská zvířata 2. Naše obec 3. Zdravá výţiva 3. Naše obec Přírodověda 4. Ekosystémy 4. Naše obec Vlastivěda Přírodověda 5. Sousední státy ČR,Významné osobnosti českých dějin, Vesmír VV, ČJ, M 5. Kouzlo Vánoc 5. Ţivotní podmínky na Zemi Anglický jazyk Cca 2-3 projekty na třídu Ruský jazyk 6. Na statku 7. Člověk tělo 8. Rozvrh hodin, Menu Dějepis 7. Poslední Přemyslovci 8. Vynálezy 17. a 18. století 9. ČSR v 50. letech 20. století Zeměpis 9. Ochrana ţivotního prostředí, Obyvatelstvo světa 6. Přírodní krajiny na Zemi, Vesmír 8. Chráněná území ČR, Významná místa regionu 7. Americké státy, Ţivotní styl a vzdělání mladých Evropanů Přírodopis 7. Ptáci v ekosystémech, ochrana přírody 8. Savci 9. Utváření zemského povrchu, Spolupráce, Ekologické katastrofy Přírodopisná 8. Ochrana přírody, Ohroţené druhy praktika Chemie 9. Léčiva, Vitamíny, Detergenty, Pesticidy, Drogy, Ochrana vody a vzduchu, Zdravá výţiva Fyzika 9. Jaderná energie Přírodovědné předměty 9. Mediální výchova - Jaderná katastrofa a zemětřesení v Japonsku Výchova ke zdraví 6. Stravou ke zdraví 6.,7.,8.,9. Uţívání návykových látek Výchova k 6. Naše obec, Škola občanství 7. Projekt JÁ, Globální problémy Výtvarná výchova Řeka očima dítěte 15

16 Další aktivity školy 11. ročník školního časopisu Školovinky letošní školní rok 4 čísla. V rámci ekologické výchovy organizuje škola sběr starého papíru. Ţáci se zapojili do krajské soutěţe Radamok ve sběru plastových víček. Celoroční zapojení ţáků celé školy do Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros - 5x ročně nabídka a distribuce knih, DVD. Nabídka knih z nakladatelství Fragment. V rámci zvýšení kvality vzdělávání škola odebírá tyto časopisy: Učitelské noviny, Moderní vyučování, Školství, Rodina a škola, Biologie, chemie, zeměpis, TV a sport mládeţe, Český jazyk a literatura, Počítač pro kaţdého, Pastelka, Dupito. Spolupráce se Soukromou základní uměleckou školou MIS music Škola má velmi dobrou spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou MIS music z Kopřivnice, ţáci mohou v odpoledních hodinách navštěvovat výuku hry na hudební nástroje. Vyučuje se ve speciální místnosti v budově ZŠ hra na kytaru, flétnu a klavír, keyboard a zpěv. Této moţnosti vyuţívá asi 40 ţáků školy a také několik šenovských dětí z jiných škol. Děti v průběhu školního roku vystupují na akcích pořádaných školou, obcí, i na různých mimoškolních akcích, účastní se soutěţí. Pravidelně v půlročních intervalech se pořádají veřejné přehrávky ţáků. V tomto školním roce SZUŠ uspořádala samostatný Vánoční koncert v tělocvičně školy a koncert SZUŠ v červnu 2011, podílela se na přípravě programu na školní akademii. Spolupráce s obcí a se spádovými obcemi Tato spolupráce byla zaměřena především na získání zájmu dětí o naši základní školu a na seznámení ţáků spádových obcí s prostředím naší školy. Dětem ze spádových obcí by tato spolupráce měla umoţnit lehčí přechod do 6. ročníku, seznámit je s prostorami školy a také s budoucími spoluţáky. Na turnaj O pohár starosty se nám podařilo zajistit účast druţstva ţáků ze ZŠ Starý Jičín. Ţáci z Rybí se letos neúčastnili, důvodem byla vysoká nemocnost. Zatím se nám stále nedaří získat zájem dětí ze spádových škol o vstup do 6. třídy na naší škole. Spolupráce s rehabilitačním pracovištěm Pokračovala spolupráce s rehabilitačním střediskem v Šenově u Nového Jičína. Rehabilitační cvičení navštěvovalo 6 ţáků. Spolupráce s Radou rodičů Základní škola úzce spolupracuje s Radou rodičů. Rada rodičů je členem Občanského sdruţení Mládí, které při ZŠ pracuje, prostřednictvím tohoto sdruţení se podílí na sponzorství a přispívá na odměny ţákům základní školy. Pravidelně pořádá také akce pro ţáky. V lednu Maškarní rej, v červnu Dětský den Po stopách Sherlocka Holmese a letní večer s diskotékou. 16

17 I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto školním roce proběhly celkem 2 inspekce. První inspekce proběhla v ZŠ v termínu března 2011, předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných vzdělávacích programů v souladu s ustanovením 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení naplnění vzdělávacích programů základní školy, soulad školního vzdělávacího programu základní školy s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a soulad školního vzdělávacího programu školní druţiny s právními předpisy podle ustanovení 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Monitoring stavu účasti v projektu EU - Peníze školám. Závěry, celkové hodnocení školy (viz inspekční zpráva Č. j.: ČŠIT-339/11-T) Škola poskytuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty a v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Dostatečně informuje veřejnost o své nabídce vzdělávání a školských služeb. Osobnost žáků je standardně rozvíjena, úroveň výsledků vzdělávání odpovídá požadavkům RVP ZV. Organizace výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků. Nižší počty žáků ve třídách, individuální přístup vyučujících a pomoc asistentek pedagoga umožňují účinnou pomoc žákům se SVP. Škola dodržuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. Hodnotící, kontrolní, informační a bezpečnostní systémy jsou funkční a zajišťují řádný chod školy. Škola zajišťuje bezpečnost žáků, podporuje jejich zdravý fyzický i psychický vývoj, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně prevence sociálně patologických jevů. Pro plnění vzdělávacích cílů je škola standardně materiálně vybavena. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP. Škola, v souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením školy, určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Od posledního hodnocení Českou školní inspekcí došlo k menším úpravám školních budov a ke změnám ve školním vzdělávacím programu. Případné riziko představuje především hrozící úbytek žáků, proto se škola zaměřuje na zkvalitňování nabídky i průběhu vzdělávání. Drobné nedostatky formálního charakteru škola odstranila v průběhu inspekční činnosti. Druhá inspekce provedla hodnocení školního vzdělávacího programu mateřské školy. Ze sdělení České školní inspekce (č.j. ČSIT 744/11 T): Školní vzdělávací program s názvem Z pohádky do pohádky, č.j. 180/2010-2, je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vážená paní ředitelko, paní vedoucí učitelko, ŠVP je kvalitně zpracován. Oceňuji především prezentaci vzdělávacích vizí a záměrů, které jste si v dokumentu stanovili, oddíl evaluace a deklarovanou nabídku akcí i aktivit, která doplňuje vzdělávací strategie vaší MŠ. J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Viz samostatná výroční zpráva o hospodaření školy, bude zpracována po uzávěrce hospodaření za rok 2011 počátkem roku

18 K) ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ Zapojili jsme se do projektu Comenius Partnerství škol. V lednu 2011 jsme podali projektovou ţádost s názvem BRIDGES OVER SPACE AND TIME spolu s dalšími zahraničními partnery. Projekt byl schválen, Grantová smlouva byla podepsána v srpnu Aktivity projektu budou probíhat do 31. července Z původních šesti zahraničních partnerů získali dotaci spolu s námi školy v Německu a Polsku. První setkání koordinátorů je plánováno na říjen 2011 v Německu. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme zaţádali a získali dotaci pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Projekt bude realizován od do V rámci projektu bude navýšen počet hodin na 1. stupni, bude rozvíjena čtenářská, matematická i informační gramotnost, budou pořízeny nové pomůcky a vytvořeny výukové materiály. L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Projekt se připravuje, škola je přihlášena do projektu Rovné příleţitosti ve venkovských místních partnerstvích. M) ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ V současné době neprobíhají ţádné projekty financované z cizích zdrojů. N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovými organizacemi V naší organizaci nepracuje odborová organizace. Jedna pracovnice MŠ je členkou Oblastní rady ČMOS pracovníků školství, pravidelně se účastní akcí a informuje o dění pracovníky školy. O) ŠKOLNÍ DRUŢINA Školní druţina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Ve dnech školního vyučování tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Pro děti zabezpečuje odpočinek, rekreaci i zájmové činnosti. Provoz ŠD byl zajišťován ve dvou odděleních pod vedením dvou vychovatelek v počtu 50 dětí. Většina činností probíhala společně. Jedna vychovatelka byla zaměstnána na poloviční 18

19 úvazek. Ve školním roce 2010/2011 byl provoz ŠD zajištěn v 1. a 4. třídě hlavní budovy ZŠ. Ranní činnost probíhala od hod. a odpolední od hod. Činnost ŠD byla řízena Vnitřním řádem školní druţiny. Na začátku školního roku byl vypracován celoroční plán práce, který se stal součástí plánu práce školy. V tomto plánu byly vytyčeny hlavní cíle činnosti v jednotlivých oblastech. Oblast vzdělávací V tomto školním roce byly činnosti kaţdý měsíc tematicky odlišně zaměřené (vesmír, kosmos, strašidla, Vánoce, pravěk..). Kaţdý měsíc jsme se pohybovali v zajímavém světě, ve kterém jsme průběţně plnili úkoly z oblasti ekologie, přírodovědy, vlastivědy, dopravní výchovy, zdravovědy. Úkoly byly přizpůsobeny podle náročnosti věku dětí. Děti se učily pracovat ve skupinách, kde si musely navzájem radit, pomáhat. Učily se hledat informace v časopisech, knihách a encyklopediích. Společně řešily rébusy, luštily šifry, učily se logicky myslet. Ve velké míře jsme zajišťovali pohybové aktivity. Prostřednictvím všech činností byly u dětí upevňovány pracovní návyky. Děti byly vedeny k pořádku a uklízení. Čtením z časopisů, kníţek jsme se snaţili prohloubit zájem o četbu. Dramatickými chvilkami jsme rozvíjeli vyjadřování dětí a slovní zásobu. Oblast výchovného působení Děti si osvojily slušné chování, odpovědnost za své zdraví. Prostřednictvím dramatických her a cvičení si děti uvědomily své vlastní JÁ a originalitu a individualitu kaţdého jedince. Naučily se chránit majetek školní druţiny i svůj. Formou výtvarných a pracovních činností jsme rozvíjeli estetické cítění, fantazii a jemnou motoriku. Děti se naučily správnému stolování a zásadám zdravé výţivy. V rámci školní druţiny byly organizovány dva krouţky, keramický a taneční. Děti navštěvovaly také krouţky zajištěné školou. Osobním jednáním jsme přispěli ke kladnému vztahu mezi školou a rodinou. Přiměřeně k věku dětí jsme zařazovali do činnosti ŠD preventivní výchovné programy (proti rizikovým projevům chování, které by mohly ohrozit děti). Oblast řízení Byl vypracován roční plán práce. Rodiče byli průběţně seznamováni s týdenními plány práce. Studovali jsme nové formy práce z dostupné literatury a odborných časopisů. Dle potřeby jsme spolupracovali s třídními učiteli a s vedením školy. Zúčastňovali jsme se metodických sdruţení 1. stupně. Oblast materiální Úplata za ŠD se řídí směrnicí Poplatky ve školní druţině. Platila se ve dvou splátkách převodem z účtu. Měsíční poplatek činil 90 Kč. Materiál k výtvarným a pracovním činnostem byl zajišťován průběţně během školního roku. V průběhu roku bylo dbáno na estetické cítění, vychovatelky se snaţily společně s dětmi vlastní výzdobou zpříjemnit prostory chodby v přízemí hlavní budovy ZŠ. Velkou část jsme věnovali pohybovým aktivitám. Ve větší míře jsme letos vyuţívali tělocvičnu školy. Hry a pohyb na školním hřišti byl z bezpečnostních důvodů značně omezen. Pro větší bezpečí dětí je třeba hřiště vybavit novým hrazením. Bylo by také vhodné vybavení školní zahrady prolézačkami, houpačkami. Je zde stín a za parných dnů je zde pobyt příjemnější. 19

20 Hodnocení činnosti školní druţiny za školní rok 2010/2011 Provoz školní druţiny byl v tomto školním roce zajištěn v náhradních prostorách první a čtvrté třídy hlavní budovy ZŠ. 50 přihlášených dětí bylo rozděleno po 25 do dvou oddělení. První oddělení tvořily děti 1. a 2. třídy pod vedením vychovatelky Jany Fabianové. Druhé oddělení (děti 2. a 3. třídy) vedla vychovatelka Helena Vernerová, která pracovala na poloviční úvazek. Od 19. května 2011 ji vystřídala vychovatelka Darina Kadlecová, která nastoupila do práce po mateřské dovolené. Činnost probíhala dle plánu. Školní druţina byla v provozu celý školní rok. V době prázdnin nebyl provoz z důvodu malého počtu přihlášených dětí zajištěn. Veškerou činnost jsme museli přizpůsobit novým, nepříliš vhodným podmínkám. Prostory pro naše činnosti byly značně omezené, nemohli jsme v plném rozsahu vyuţívat veškeré materiální vybavení ŠD. Občas jsme řešili konfliktní situace mezi dětmi ŠD a ţáky 2. stupně v suterénních prostorách šaten. Na druhou stranu jsme mohli s dětmi častěji vyuţívat prostory tělocvičny, a to i v ranních hodinách. Méně komplikované byly také přechody dětí do zájmových krouţků organizovaných školou nebo Mis music. Přesto jsme se snaţili činnost ŠD organizovat téměř ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Na začátku školního roku byl vypracován celoroční plán navazující na plán školy. K dispozici byly na nástěnce ŠD vyvěšeny týdenní plány. V tomto školním roce nebyla naše činnost provázána celoroční soutěţí a hrou, ale náplň byla tematicky rozdělená do jednotlivých měsíců. Všechny cíle a úkoly v ŠD probíhaly v podmínkách rekreačních a zájmových činností v době před a po vyučování. Volili jsme zajímavé didaktické hry, rozvíjející různé smysly. Formou tematicky zaměřených her jsme rozšiřovali vědomosti z oblasti ekologie, přírodovědy, dopravní výchovy, zdravovědy. Často jsme zařazovali debaty o negativních jevech jako je lhaní, krádeţe, šikana. K oblíbeným činnostem patřily výtvarné a pracovní dílničky. Formou různých výtvarných technik děti rozvíjely svoje estetické cítění, jemnou motoriku. Svými výtvory se značnou měrou podílely na výzdobě hlavní chodby ZŠ. Rády také pracovaly s keramickou hlínou a svými výrobky mohly obdarovat své blízké a známé. S velkou oblibou chodily děti do tanečního krouţku, kde byly rozvíjeny jejich pohybové a taneční schopnosti. Celoroční práci v krouţku zúročily v působivém a profesionálním vystoupení na akademii školy. Často jsme zařazovali také hudební chvilky a zpívání písní. Nacvičili jsme s dětmi veselé pásmo písniček, které také obohatilo školní akademii. Čtením časopisů, kníţek a zařazováním dramatických chvilek jsme se snaţili u dětí prohloubit zájem o četbu a rozvíjeli jsme jejich slovní zásobu a vyjadřování. Letos jsme ve větší míře zařazovali pohybové aktivity, sportovní zápolení a hry v tělocvičně. Oblíbené bylo také cvičení s padákem. Pohybové aktivity na školním hřišti byly z bezpečnostních důvodů omezené. Dbali jsme ale na maximální pobyt na čerstvém vzduchu. Páteční odpoledne patřilo promítání oblíbených pohádek a filmů, které si děti většinou volily dle vlastního výběru. Při všech činnostech jsme dbali na dodrţování bezpečnosti. Materiální vybavení bylo vzhledem k provizorním podmínkám omezené. Nově byly pořízeny pouze dvě nové stavebnice a puzzle. Materiál k VV a PČ byl zajišťován v průběhu školního roku. Uţ se těšíme na nové prostory ŠD, které se budeme snaţit v rámci moţností vybavit nejenom novým nábytkem, zařízením, ale také novými hračkami, hrami, stavebnicemi, pomůckami. 20

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více