OBHAJOBA HERECKÉHO ZTVÁRNĚNÍ ROLE MOLLIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBHAJOBA HERECKÉHO ZTVÁRNĚNÍ ROLE MOLLIE"

Transkript

1 Příloha č. 1 OBHAJOBA HERECKÉHO ZTVÁRNĚNÍ ROLE MOLLIE Práce na roli Mollie, v inscenaci divadelní hry Agathy Christie Past na myši, byla pro mě velmi přínosná z několika hledisek. Vyzkoušela jsem si zde v rámci vytváření role postup práce, který byl pro mě v praxi nový. Setkání s reţisérem Janem Mikuláškem bylo nesmírně inspirující a také samotná hra ve mně vzbuzovala nadšení. Nyní bych se ráda zmínila o autorce divadelní hry. Agatha Christie se narodila 15. září 1890 v typické viktoriánské rodině v anglickém Devonu. Uţ jako dítě milovala detektivky a dokázala si svého strachu dokonale uţívat. Studovala hudbu a francouzštinu v Paříţi. Kdyţ se v průběhu první světové války roku 1914 vdala za důstojníka Archibalda Christie, pracovala jako dobrovolná sestra a lékárnice. V roce 1928 bylo její manţelství rozvedeno. Ještě téhoţ roku se vydala do Bagdádu, kde navštívila archeologické památky a kde také poznala svého druhého manţela Maxe Mallowana. Během druhé světové války opět pracovala s léky, tentokrát v jejich výdejně. Tuto zkušenost práce s jedy a léky zúročila velmi dobře ve svých detektivních románech a divadelních hrách. Jed se tak pro Agathu Christie stal jedním z nejoblíbenějších způsobů, kterým se její vrazi zbavovali svých obětí. V roce 1971 jí britská královna Alţběta II. udělila titul Dáma britského impéria. Agatha Chtistie byla, a stále je, nejznámější spisovatelkou detektivního ţánru. Publikovala přes 80 románů, knih s povídkami a divadelních her. Vţdy šlo o detektivky. Většina jejího díla byla také zfilmována např. Smrt na Nilu, Vraţda v Orient-Expresu, Vlak z Paddingtonu. Z jejích divadelních her jsou známy následující: Deset malých černoušků, Svědek obţaloby, Neočekávaný host a za nejslavnější je povaţována právě divadelní hra Past na myši. Divadelní hra Past na myši byla napsána původně jako rozhlasová hra u příleţitosti 80. narozenin britské královny Alţběty v roce 1947, a jmenovala se Tři slepé myšky. Později z ní A. Christie vytvořila povídku a ještě později divadelní hru. Stejně jako na všechna její díla získali autorská práva její příbuzní a přátelé darem od autorky, tak i Past na myši je majetkem jejího jediného vnuka Mathewa Pricharda. Na základě dědických práv nemůţe být zfilmována, pokud nedojde 1

2 k derniéře v mateřském divadle - Ambassadors Theatre v Londýně, kde se stále hraje jiţ od 25. listopadu Tato nadmíru úspěšná divadelní hra byla přeloţena do 25 jazyků. Myslím, ţe by bylo na místě uvést aspoň v krátkosti děj celé hry. Je situován do zimního období někde na samotě poblíţ Londýna, kde si manţelé Mollie a Giles Ralstonovi otevírají pension. Hned zpočátku děje se prostřednictvím rádia dozvídáme o vraţdě, která se stala v Londýně. Do pensionu postupně přijíţdějí očekávaní hosté. Architekt Kryštof Wren, paní Boylová, slečna Casewellová, major Matcalf a neohlášený pan Paravicini. Vzápětí přijíţdí na lyţích vyšetřovat londýnskou vraţdu detektiv serţant Trotter. Do pensionu U klášterní studny, manţelů Ralstonových, jej zavedou údajné stopy. Jak bývá zvykem u královny detektivek Agathy Christie, záměrně situuje děj do uzavřeného objektu a všichni přítomní se stávají podezřelými. V průběhu vyšetřování dojde navíc k vraţdě jednoho z hostů. Detektiv serţant Trotter naplno rozjíţdí své vyšetřování Rozuzlení je naprosto nečekané. K práci na inscenaci této divadelní hry se sešel tento tvůrčí tým: Režie a hudba Dramaturgie Scéna a kostýmy Jan Mikulášek Marek Pivovar Marek Cpin Osoby a obsazení: Mollie Ralstonová Giles Ralston Kryštof Wren Paní Boylová Major Metcalf Slečna Casewellová Pan Paravicini Detektiv seržant Totter Jana Štvrtecká Václav Neuţil Petr Rakušan Zuzana Slavíková Jiří Pištěk Tereza Grygarová-Groszmanová Jindřich Světnica David Kaloč To, ţe se divadelní hra,,past na myši vůbec nasadila do repertoáru Národního divadla Brno, byla velká náhoda. Byla to náhrada za výpadek v původních plánech. Dopředu jsme věděli, ţe máme na zkoušení neobvykle krátký 2

3 termín, pouze měsíc. Ale titul nás všechny velmi nadchnul a tak jsme do toho šli s radostí a v plném nasazení. Na první čtené zkoušce nám reţisér Jan Mikulášek sdělil svůj záměr, jakým se bude při inscenování divadelní hry ubírat. Řekl, ţe by ji rád pojal klasickým realistickým způsobem ztvárněním. Všichni jsme nadšeně souhlasili. Fakt, ţe inscenace divadelní hry,,past na myši byla repertoárově nasazena mimo původní plán, potýkali jsme se s totální absencí zkoušení na jevišti. Představa, ţe jsme měli být tři týdny na zkušebně a teprve týden generálních zkoušek trávit na jevišti byla dosti děsivá. Ale museli jsme dát přednost souboru opery, který měl premiéru před námi. Velká zkušebna Mahenova divadla má prostor, který odpovídá rozměrům jeviště. Chybí jí ale okna, takţe tam bývá nedostatek čerstvého vzduchu. V této inscenaci jsme byli téměř všichni herci neustále na scéně, a tak velká zkušebna praskala ve švech. Postupem času vznikala tím pádem i nepříjemná atmosféra mezi kolegy. Tento prostor také neskýtal příliš mnoho inspirace, coţ vedlo k občasným vzájemným roztrţkám. Po prvním týdnu čtených zkoušek a rozborů nám reţisér oznámil, ţe i přes mnoţství absurdit a nevyjasněných situací, které zřejmě autorka napsala záměrně, půjdeme do prostoru aranţovat scény naprosto realisticky. Všichni účinkující společně s reţisérem jsme všichni účinkující přicházeli s různými nápady, ale nedařilo se nám vybudovat situace tak, abychom byli spokojeni. Já jsem se také snaţila nalézt charakterovou podstatu své postavy, ale nemohla jsem se pohnout z místa. Nedokázala jsem najít ţádný klíč, jehoţ prostřednictvím bych našla pravou cestu k postavě. Reţisér mi nabízel spoustu nápadů, kterými by se dalo začít, ale nedokázala jsem je zpracovávat a vţdy jsem se ocitla na mrtvém bodě. Velmi jsem se snaţila o pochopení postavy Mollie Ralstonové, ale její vnitřní podstata pro mě byla stále tajemstvím. Věděla jsem, ţe to byla bývalá učitelka, byla milá, soucítila se všemi, kterým bylo ubliţováno, ale vůči svému manţelovi byla velmi dominantní a autoritativní. Mollie, ani Giles neměli ţádné zkušenosti s vedením penzionu, přesto se Mollie nevzdávala a snaţila se, být co nejlepší hostitelkou. Jako kaţdá postava v této divadelní hře je také ona obestřena tajemstvím. Po čtrnácti dnech strávených na velké zkušebně jsme, díky 3

4 dvoufázovému zkoušení, celou hru naaranţovali. Ale situace bohuţel působily tak fádně a nezajímavě, ţe jsme všichni z toho byli velmi rozladěni. Zlom nastal při jedné večerní zkoušce, které jsem se zúčastnila pouze já, Vašek Neuţil jako Giles, David Kaloč jako Trotter a samozřejmě reţisér Jan Mikulášek. Díky tomu, ţe souboru opery odpadla zkouška na jevišti, mohli jsme mít jeviště pro sebe. Kdyţ jsem se na něj postavila, cítila jsem obrovskou radost a dokonce jsem na sobě pociťovala známky euforie. Zkoušku jsme začali dialogem mezi mnou, jako Mollie a Davidem Kaločem, jako serţantem Trottrem. Dialog byl velmi závaţný z hlediska objasnění zásadních věcí, které se týkaly vraţdy. Do průběhu večerní zkoušky se promítla má euforická nálada. Začala jsem si dělat legraci z velmi závaţných informací, které byly sdělovány v dialogu. Domnívala jsem se, ţe reţisér Jan Mikulášek mě zastaví a usměrní. Ale byla jsem velmi překvapena, ţe vnímal moje rozpoloţení jako impuls zkusit zahrát situaci jiným způsobem. Vybídl mě, ať mluvím prostřednictvím absurdních intonací. V některých slovech jsem tedy zkoušela natahovat samohlásky a hrát si s různými hlasovými modulacemi, v rámci svých hlasových rejstříků. Po,,úspěšné zkoušce jsem začala lehce podezírat Jana Mikuláška, ţe chtěl od samého začátku pojmout inscenaci v rámci stylizace, ale nebyl si jist, zda toto jeho směřování bude všemi herci pochopeno. Byla jsem večerní zkouškou velmi nadšena, protoţe jsem konečně pochopila, jakým způsobem budu na postavě Mollie pracovat. V tu chvíli mi připadalo, ţe čím více budou situace vytvářeny s nadsázkou,tím více se mohou stát nosnějšími a zajímavějšími. Těšila jsem se, aţ budeme moci naši večerní práci předvést ostatním kolegům. Byla jsem však velmi zklamána, protoţe nikomu se naše řešení nezamlouvalo. Někteří se stavěli k naší práci vyloţeně negativně. Pravdou je, ţe situace, která na jevišti vypadala dobře, na velké zkušebně působila přehnaně hloupě a předimenzovaně. Reţisér se snaţil vysvětlit, ţe nové řešení inscenování této hry, pomocí určité stylizace, bude pro nás zajímavější a pro diváka zábavnější či pochopitelnější neţ klasické realistické ztvárnění, ale herci, kteří počítali s původním reţijním záměrem, byli zklamáni a rozčarováni. Reţisér se s kladnou odezvou nesetkal. Byla jsem jedna z mála, spolu s Václavem Neuţilem a Petrem Rakušanem, která tomu věřila. 4

5 Před první hlavní zkouškou a zároveň první společnou zkouškou na jevišti jsem se stala terčem naráţek a vtipných poznámek ze stran svých kolegů, ale někde podvědomě jsem cítila, ţe jdu správnou cestou. Pokračovala jsem tedy v tom, co jsem na večerní zkoušce započala. Soustřeďovala jsem se na zdůrazňování určitých konkrétních samohlásek, které zněly ve vysokých tónech. Tento znak se začal stávat jedním z charakteristických rysů postavy Mollie Ralstonové. Symbolizoval tak mj. naivitu a spontaneitu. Tak jak byli zpočátku kolegové ke stylizovanému pojetí inscenace skeptičtí, nechali se během zkoušky ovlivnit. Většina z nich začala postupně nacházet charakterové znaky své ztvárňované postavy v rámci stylizace. Zřejmě na to mělo vliv jeviště, které jsme tak dlouho postrádali. Ponorková nemoc z velké zkušebny zmizela a všichni jsme dostali znovu obrovskou chuť do práce, sršeli jsme energií a novými nápady. Během druhé hlavní zkoušky si značná část herců své výrazové prostředky upevňovala a začala chápat stylizační záměr reţiséra J. Mikuláška. Situace se začaly zpestřovat a hlavně zpřesňovat. Kaţdý pohyb, slovo a vzájemné reakce, hudba, zvuky a světla na sebe přesně navazovaly. Mojí nejoblíbenější scénou, byl a stále je, dialog se serţantem Trotterem, v němţ společně přemýšlíme o moţném vrahovi. V okamţiku vyřčení konkrétního jména z našich úst, strneme v pohybu a za námi, v doprovodu hudební vloţky, stylizovaně projde příslušná postava. Celý dialog je zaloţen na rytmicky přesném střídání realistických a stylizačních ploch. Takovým způsobem je řešena celá inscenace divadelní hry. Neustále jsem se snaţila vést postavu Mollie v promyšlené práci s hlasem (podrobněji se o tom zmiňuji v kapitole ) a postupně jsem přidávala i pohybovou stránku, která vycházela naprosto spontánně z hlasové polohy. Pracovala jsem s napětím a uvolněním páteře v její bederní části. Při napětí se páteř protáhla celá, a kdyţ jsem nadlehčila těţiště, mohla jsem dělat drobné a rychlé krůčky. Při uvolnění bederní části nebyly uţ pohyby tolik akční a rychlé, ale v kontrastech je vystřídala vláčná a široká gesta v celkově pomalejším tempu. Střídáním napětí a uvolnění, právě v bederní páteři, jsme vedla dialog s Kryštofem Wrenem: 5

6 Kryštof Wren: Ale na příklad u malíře, tak tam se to pozná na první pohled. Mollie Ralstonová: Vy jste malíř!? Kryštof Wren: Ne, architekt! Mollie Ralstonová: Uau! Nejdříve jsem to zkoušela tak, ţe jsem, jako Mollie, stála u skříňky a pouze si zapálila cigaretu. Nebyla jsem s tím moc spokojena. Tak jsem začala pracovat s napětím a uvolněním v bedrech a hned to začalo vypadat mnohem plastičtěji. Před první Kryštofovou větou jsem si zapálila cigaretu, po jejím skončení jsem popošla k němu a s posledním slovem uvolnila páteř. Po Kryštofově Ne, jsem opět páteř v této oblasti aktivizovala a po slově architekt jsem se slovem Uau protáhla páteř úplně celou, tím se roztáhl hrudník, nadlehčila jsem těţiště a šla si sednout na ţidli. Chtěla jsem zjistit, jestli se dá pracovat ještě s nějakou další, třetí polohou. Zjistila jsem, ţe kdyţ nadlehčím těţiště ještě víc a v určitém rytmu aktivuji hýţďové svaly, mohu svou postavu zpestřit sérií výskoků, které jí dodávaly lehkost a hravost. Doposud jsem se vţdy při začátcích práce na postavě zabývala nejprve její obsahovou stránkou, ze které jsem vyvozovala příslušnou formu. U postavy Mollie Ralstonové to bylo poprvé přesně naopak. Kdyţ se mi nedařilo přiblíţit se postavě přes její obsah, zkusila jsem se k němu přiblíţit formou. Aţ do generálních zkoušek jsem stále pracovala právě na formální stránce postavy Mollie. Pokusila jsem se o to prostřednictvím změny vlastního dynamického stereotypu. Jak uţ jsem se zmiňovala, soustředila jsem se na hlas a pohyb. Při tvoření a rušení gest jsem si vzpomněla na M. Mrázkovou, která říkala, ţe pokud chceme zrušit jakékoli gesto, měli bychom aktivizovat jinou část těla, která plynule původní gesto zruší. Při dvoufázovém zkoušení jsem si vypracovala poměrně slušnou fyzičku. Neustálým cupitáním, rychlým běháním za scénou a bezpočetným absolvováním schodů nahoru a dolů ve velmi rychlém tempu, navíc v botách na podpatcích, jsem měla tak dobře vypracované svalstvo, ţe nebylo zapotřebí navštěvovat posilovnu. Vzpomínám si na jednu z generálních zkoušek, kdy já, jako Mollie, a V. Neuţil, jako Giles, jsme chystali a uklízeli dům před příjezdem hostů. Probíhali jsme v rychlém 6

7 tempu různými dveřmi na jevišti a také samozřejmě několikrát za sebou po schodech. Reţisér J. Mikulášek stál na jevišti a tleskal v rytmu, ve kterém si představoval, abychom zdolávali tyto překáţky. Bylo to šílené! Nyní bych se ráda věnovala faktorům, které jsou při tvorbě inscenace velmi důleţité a pomáhají herci v jeho výkonu. Hudba Velkou roli v inscenaci sehrála hudební sloţka. Neuvěřitelně dokreslovala atmosféru a celkové napětí celé inscenace. Hudbu sloţil sám reţisér Jan Mikulášek. Zvláštní pozornost byla věnována písni,,tři slepé myšky, k níţ reţisér vymyslel následující historku. Ţivotopisci a znalci díla Agathy Christie prý nemají ani ponětí, ţe vůbec nebyla náhoda, ţe se všechny osoby, zúčastněné v této divadelní hře, sešli náhodou po letech v jednom penzionu. Všichni tito zúčastnění byli totiţ, dle informací, členy tajného pěveckého spolku se zvláštní specializací na zpěv infantilních dětských písní a říkadel. Jeho členové si vţdy telefonicky domluvili setkání na místě, kde pak vůbec nesměli naznačit, ţe se dávno znají. Byla to jedna z přísně dodrţovaných podmínek tohoto spolku. Pokud se na setkání ocitl někdo, kdo do této organizace nepatřil a tohoto tajemství se dopátral, byl zavraţděn. Tento příběh nemá na děj divadelní hry ţádný vliv. Je to zřejmě jedna z dalších absurdit, které se v inscenaci objevují, avšak divák ji nemá šanci postřehnout. Protoţe to je pouze interní informace. Pro lepší představivost, text písně uvádím: Tři slepé myšky tři slepé myšky Koukej, jak peláší! Koukej, jak peláší! Tři slepé myšky tři slepé myšky Koukej, jak peláší! Koukej, jak peláší! Přiběhli za moc hodnou Přiběhli za moc hodnou Babičkou Babičkou Ušmikla jim ocásky 7

8 Ušmikla jim ocásky Kudličkou Kudličkou Tři slepé myšky tři slepé myšky Koukej, jak peláší! Koukej, jak peláší! Tři slepé myšky tři slepé myšky Koukej, jak peláší! Koukej, jak peláší! Tuto píseň jsme zpívali všichni, kromě serţanta Trottera. Její nácvik byl náročný, protoţe jsme zpívali ve více hlasech a bylo těţké je udrţet bez hudebního doprovodu. Zvuky K navození napětí v divadelní hře byly rozhlasové vstupy, v nichţ jsme se dovídali o aktuálních zprávách o počasí. Prostřednictvím tohoto média, jsme však také zjišťovali informace týkající se londýnské vraţdy. Reţisér se s námi radil o tom, kdo bude tyto vstupy namlouvat. Já jsem navrhovala známé hlasy kolegů herců, kteří načítají komentáře k dokumentárním filmům (např. Jiří Plachý, Richard Honzovič, Pavel Soukup). Nikdo z nich ale bohuţel neměl čas. Výsledek, ale dopadl úplně nejlépe, jak dopadnout mohl. Veškeré vstupy načetl sám reţisér Jan Mikulášek. Při zvukovém zkreslení jeho hlas dostal barvu, která velmi korespondovala s celkovým pojetím inscenace. Po zvukové stránce jsme, při ztvárňování inscenace, pracovali se zvuky vánice či otevírání a zavírání dveří. Kostýmy a scéna Nesmím opomenout také další důleţitou sloţku tohoto představení, ktero jsou kostýmy. Domnívám se, ţe by měl kostým pomoci herci při ztvárnění role. Je však pravda, ţe ne vţdy tomu tak je. V některých případech se, podle mého názoru, 8

9 výtvarník snaţí, aby vynikl hlavně on sám, a na herce vůbec nebere zřetel. Stává se proto, ţe kostým někdy herci doslova překáţí ve výkonu. V tomto případě kostýmy i scéna Marka Cpina velmi podpořily naši hereckou práci. Byla jsem fascinována, jak všechno ladí do nejmenšího detailu. První co jsem měla na sobě, byla tmavě šedá tvídová sukně, delšího kolového střihu a k ní růţový propínací svetřík s kostičkovaným šátkem. Výborným doplňkem byly tmavě šedé kotníčkové šněrovací boty ve stejné barvě. Celkové mé vzezření doplňoval dlouhý vlněný kabát, opět ve tmavě šedé barvě. Marek Cpin mi na poslední chvíli ještě dodal růţový koţešinový rukávník a čelenku. Bylo to naprosto dokonalé. Na hlavě jsem měla blond paruku a vypadala jsem velmi naivně a sladce. Druhým mým kostýmem byly další šaty v červeno-béţové barvě a stejně barevně řešené boty. Veškeré oblečení mé i mých kolegů korespondovalo s anglickým venkovským stylem. Mělo to pouze jedinou nevýhodu. Děj divadelní hry je situován do zimního období. Hrajeme v kabátech, svetrech, teplých sukních a kalhotách, zimních botách. Je proto velmi náročné hrát v jarním a letním období. Kromě kostýmů byla také scéna řešena ve stylu anglického venkova, tzn. velké okno s těţkými závěsy, dubový nábytek. Celkový dojem,,narušovalo ostře ţluté schodiště, na němţ se odehrávala řada důleţitých situací. Světla Svícení je neodmyslitelnou součástí kaţdé inscenace. V tomto případě sehrálo obzvlášť důleţitou roli. Pracovalo se s plným světlem, ale také s absolutní tmou. Vybavuje se mi scéna, kdy zůstáváme na jevišti pouze v dámské sestavě, tzn. Mollie, slečna Casewellová a paní Boylová. Já jako Mollie říkám: Jsou teprve čtyři hodiny a uţ je taková tma. V tu chvíli se celé jeviště i zákulisí ocitá v úplné tmě. Jsou slyšet jen nechápající reakce v publiku. V této tmě pronáším, jako Mollie, větu: Rozsvítím! Ale rozsvěcuji pouze svíčku, kterou si spolu se slečnou Casewellovou přikládáme k obličejům a takto přecházíme na druhou stranu jeviště za paní Boylovou. Divák v tu chvíli můţe mít pocit, ţe ji hodláme zavraţdit. Ale paní Boylová si svíčku od nás přebírá a odchází s ní pryč. Já, jako Mollie, a Tereza Grygarová-Groszmanová, jako slečna Casewellová, se opět ocitáme v absolutní tmě. Těchto světelných kontrastů je v inscenaci více. Reţisér J. Mikulášek jimi skvěle podpořil napětí v průběhu děje. 9

10 Před premiérou bylo velmi zajímavé pozorovat vzrůstající téměř u všech mých kolegů nadšení z reţisérova pojetí inscenace. Byli jsme všichni schopní nechat se unést dějem a s nadšením si hrát jako malé děti. Reţisér, který těţce nesl předchozí odmítavé postoje, znatelně pookřál. V generálních zkouškách se mi díky zpracované formální stránce postavy konečně dařilo najít dlouho hledané její vnitřní aranţmá. Vnějšek se úţasně propojil s vnitřní představou. Stylizace a forma zůstala a prohloubila se s niterním zaujetím a představivostí. V postavě Mollie jsem střídala polohy nadsázky a absurdity, s pravdivým proţitkem. Domnívám se, ţe tímto spojením se z postavy nestala karikatura. A to bylo mým cílem dokázat. Dne 8. října 2004 měla, po měsíčním zkoušení inscenace divadelní hry, Past na myši, v Mahenově divadle v Brně, premiéru. Setkala se velkým diváckým úspěchem. Ještě v témţe roce ji diváci vyhodnotili jako nejlepší inscenaci roku. Na repertoáru Národního divadla Brno je dodnes. Myslím si, ţe je to také proto, ţe se Janu Mikuláškovi podařilo závaţné detektivní téma pojmout v nadsázce, která nepostrádá romantickou atmosféru, napětí a osobitý humor. Postava Mollie byla pro mě natolik silně inspirující, ţe z ní vycházím i ve své další práci. Recenze Luboš Mareček pro MF Dnes, dne 11. října 2004 napsal, ţe je Past na myši nejslavnější divadelní detektivní hrou všech dob, ale divák se při sledování dvou hodinové inscenace bát nemusí. Reţisér Mikulášek si pro něj připravil proud vtípků a schválností. Jiří P. Kříţ napsal, dne 26. října 2004 pro deník Právo, a sice ţe tuto inscenaci postavil reţisér někam na hranici grotesky, komiksu a hororu. Autor článku se vyjadřoval, ţe na něj nebývale zapůsobila precisnost a detaily charakteru jednotlivých postav. Divadelní hra,,past na myši má kromě příznivců také své odpůrce. V jednom místě prý odporuje jistému,,kodexu, jak má správná detektivka vypadat. Tento,,kodex se mimo jiné zabývá také tím, ţe pachatel nikdy nesmí být určitá postava. 10

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

o klukovi, který neuměl zlobit

o klukovi, který neuměl zlobit Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit o klukovi, který neuměl zlobit 1) nahlédni za oponu / pročti komiks Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění,

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

HRÁZ VĚČNOSTI. nebo

HRÁZ VĚČNOSTI.  nebo FOTOGALERIE www.divadlokm.cz nebo www.facebook.com/divadelní.spolek.kromeriz HRÁZ VĚČNOSTI 2 Bílé divadlo Ostrava nám převedlo představení, vycházející ze sbírky Kluby poezie, jehož autorem je Bohumil

Více

Scenáristika a dramaturgie

Scenáristika a dramaturgie Scenáristika a dramaturgie Jednotlivá odvětví ve filmové či divadelní tvorbě Scenárista: autor scénáře jako literárního díla, tvůrce příběhu, spíše literární autor Dramaturg: vybírá a také kontroluje scénáře,

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

1 Přílohy. 1.1 Příloha číslo 1- Dotazník

1 Přílohy. 1.1 Příloha číslo 1- Dotazník ; 1 Přílohy 1.1 Příloha číslo 1- Dotazník 2 Předběžný dotazník k zavedení kroužku dramatické výchovy na ZŠ Pernink Dobrý den rodiče, ahoj děti, tento dotazník slouží jako předběžný průzkum Vašeho názoru

Více

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf BOUDOIR fotografie Michal Mikláš fotograf www.michalmiklas.cz Už dlouho jsem chtěla nafotit fotky ve stylu boudoir a Michal pro mě byl jasná volba. Jeho fotky, styl focení, to, jak zachycuje důležité okamžiky

Více

Reflexe absolventského výkonu v autorské inscenaci VDN Časoprostor

Reflexe absolventského výkonu v autorské inscenaci VDN Časoprostor JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Výchovná dramatika pro Neslyšící Reflexe absolventského výkonu v autorské inscenaci VDN Časoprostor Autor práce: Věra Lištvanová Vedoucí

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Navštěvujete živá operní představení? Kolikrát do roka? Navštěvujete přímé přenosy oper v kinech? Kolikrát do roka? A ve kterých kinech?

Navštěvujete živá operní představení? Kolikrát do roka? Navštěvujete přímé přenosy oper v kinech? Kolikrát do roka? A ve kterých kinech? Přílohy 1. Dotazník se seznamem otázek pro diváky Úvodní otázky Navštěvujete živá operní představení? Kolikrát do roka? Navštěvujete přímé přenosy oper v kinech? Kolikrát do roka? A ve kterých kinech?

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Zpráva k MZU za období

Zpráva k MZU za období Zpráva k MZU za období 1. 5. 2014 30. 4. 2015 Dětský domov v Žatci pokračoval v aktivitách realizovaných v rámci udržitelnosti projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny Podzimní divadelní předplatné 2013 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v 19.00 hodin Keith Hurd Deštivé dny Americké drama Denny a Joey jsou přáteli od dětství,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Ředitel ND: akad. arch. Daniel Dvořák Šéf činohry ND: Michal Dočekal Tisková zpráva William Shakespeare Richard III. Premiéra 2. a 4. března 2006 ve Stavovském divadle William Shakespeare (1564 1616) RICHARD

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

[Zadejte text.] HOKEJOVOU BITVU UNIVERZIT V BRNĚ OVLÁDLI HRÁČI VUT

[Zadejte text.] HOKEJOVOU BITVU UNIVERZIT V BRNĚ OVLÁDLI HRÁČI VUT HOKEJOVOU BITVU UNIVERZIT V BRNĚ OVLÁDLI HRÁČI VUT Hokejový zápas mezi brněnskými univerzitami - Vysokým učením technickým (VUT) a Masarykovou univerzitou (MU) zaplnil hokejovou halu Rondo. Zápas se uskutečnil

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum. Průvodka Číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 12 Číslo a název šablony klíčové aktivity 10 Název DUMu Offenbach J. Pořadí DUMu v sadě 6 8 Vedoucí skupiny/sady

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19 Název materiálu: Testování žáků 8. a 9. tříd Hudba v období romantismu Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík ANOTACE Škola: Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Vypracoval:

Více

Audiovizuální útvar aneb co chceme točit. Projekt

Audiovizuální útvar aneb co chceme točit. Projekt Audiovizuální útvar aneb co chceme točit Jako audiovizuální útvar popřípadě audiovizuální dílo se může chápat jakýkoli útvar spojující tyto dvě veličiny. Tedy vizuální stránku a zvukovou stránku. V příkladě

Více

BRITISH COUNCIL pro TVT 2013 akce v PRAZE

BRITISH COUNCIL pro TVT 2013 akce v PRAZE Město, přednáška, místo adresa, den, datum, čas, název, přednášející, ústav domovský vše lze najít na: www.tydenvedy.cz ( do vyhledávače vložte British Council) město typ akce místo adresa Datum a čas

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

Celostátní kolo soutěže Baltík 2008, kategorie C

Celostátní kolo soutěže Baltík 2008, kategorie C Pokyny: 1. Pracujte pouze v ikonkových reţimech! 2. Řešení úloh ukládejte do sloţky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který dostal váš tým přidělený (např.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Současná próza I

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Současná próza I ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Současná próza I I Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které byste

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE PROVOZOVATEL: SPOLEK NA TROJANOVSKÉ PASECE TROJANOVICE 342E,744 01 TROJANOVICE, IČO: 01280406 KONTAKT: www.klubnapasece.cz e-mail: info@klubnapasece.cz

Více