OBHAJOBA HERECKÉHO ZTVÁRNĚNÍ ROLE MOLLIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBHAJOBA HERECKÉHO ZTVÁRNĚNÍ ROLE MOLLIE"

Transkript

1 Příloha č. 1 OBHAJOBA HERECKÉHO ZTVÁRNĚNÍ ROLE MOLLIE Práce na roli Mollie, v inscenaci divadelní hry Agathy Christie Past na myši, byla pro mě velmi přínosná z několika hledisek. Vyzkoušela jsem si zde v rámci vytváření role postup práce, který byl pro mě v praxi nový. Setkání s reţisérem Janem Mikuláškem bylo nesmírně inspirující a také samotná hra ve mně vzbuzovala nadšení. Nyní bych se ráda zmínila o autorce divadelní hry. Agatha Christie se narodila 15. září 1890 v typické viktoriánské rodině v anglickém Devonu. Uţ jako dítě milovala detektivky a dokázala si svého strachu dokonale uţívat. Studovala hudbu a francouzštinu v Paříţi. Kdyţ se v průběhu první světové války roku 1914 vdala za důstojníka Archibalda Christie, pracovala jako dobrovolná sestra a lékárnice. V roce 1928 bylo její manţelství rozvedeno. Ještě téhoţ roku se vydala do Bagdádu, kde navštívila archeologické památky a kde také poznala svého druhého manţela Maxe Mallowana. Během druhé světové války opět pracovala s léky, tentokrát v jejich výdejně. Tuto zkušenost práce s jedy a léky zúročila velmi dobře ve svých detektivních románech a divadelních hrách. Jed se tak pro Agathu Christie stal jedním z nejoblíbenějších způsobů, kterým se její vrazi zbavovali svých obětí. V roce 1971 jí britská královna Alţběta II. udělila titul Dáma britského impéria. Agatha Chtistie byla, a stále je, nejznámější spisovatelkou detektivního ţánru. Publikovala přes 80 románů, knih s povídkami a divadelních her. Vţdy šlo o detektivky. Většina jejího díla byla také zfilmována např. Smrt na Nilu, Vraţda v Orient-Expresu, Vlak z Paddingtonu. Z jejích divadelních her jsou známy následující: Deset malých černoušků, Svědek obţaloby, Neočekávaný host a za nejslavnější je povaţována právě divadelní hra Past na myši. Divadelní hra Past na myši byla napsána původně jako rozhlasová hra u příleţitosti 80. narozenin britské královny Alţběty v roce 1947, a jmenovala se Tři slepé myšky. Později z ní A. Christie vytvořila povídku a ještě později divadelní hru. Stejně jako na všechna její díla získali autorská práva její příbuzní a přátelé darem od autorky, tak i Past na myši je majetkem jejího jediného vnuka Mathewa Pricharda. Na základě dědických práv nemůţe být zfilmována, pokud nedojde 1

2 k derniéře v mateřském divadle - Ambassadors Theatre v Londýně, kde se stále hraje jiţ od 25. listopadu Tato nadmíru úspěšná divadelní hra byla přeloţena do 25 jazyků. Myslím, ţe by bylo na místě uvést aspoň v krátkosti děj celé hry. Je situován do zimního období někde na samotě poblíţ Londýna, kde si manţelé Mollie a Giles Ralstonovi otevírají pension. Hned zpočátku děje se prostřednictvím rádia dozvídáme o vraţdě, která se stala v Londýně. Do pensionu postupně přijíţdějí očekávaní hosté. Architekt Kryštof Wren, paní Boylová, slečna Casewellová, major Matcalf a neohlášený pan Paravicini. Vzápětí přijíţdí na lyţích vyšetřovat londýnskou vraţdu detektiv serţant Trotter. Do pensionu U klášterní studny, manţelů Ralstonových, jej zavedou údajné stopy. Jak bývá zvykem u královny detektivek Agathy Christie, záměrně situuje děj do uzavřeného objektu a všichni přítomní se stávají podezřelými. V průběhu vyšetřování dojde navíc k vraţdě jednoho z hostů. Detektiv serţant Trotter naplno rozjíţdí své vyšetřování Rozuzlení je naprosto nečekané. K práci na inscenaci této divadelní hry se sešel tento tvůrčí tým: Režie a hudba Dramaturgie Scéna a kostýmy Jan Mikulášek Marek Pivovar Marek Cpin Osoby a obsazení: Mollie Ralstonová Giles Ralston Kryštof Wren Paní Boylová Major Metcalf Slečna Casewellová Pan Paravicini Detektiv seržant Totter Jana Štvrtecká Václav Neuţil Petr Rakušan Zuzana Slavíková Jiří Pištěk Tereza Grygarová-Groszmanová Jindřich Světnica David Kaloč To, ţe se divadelní hra,,past na myši vůbec nasadila do repertoáru Národního divadla Brno, byla velká náhoda. Byla to náhrada za výpadek v původních plánech. Dopředu jsme věděli, ţe máme na zkoušení neobvykle krátký 2

3 termín, pouze měsíc. Ale titul nás všechny velmi nadchnul a tak jsme do toho šli s radostí a v plném nasazení. Na první čtené zkoušce nám reţisér Jan Mikulášek sdělil svůj záměr, jakým se bude při inscenování divadelní hry ubírat. Řekl, ţe by ji rád pojal klasickým realistickým způsobem ztvárněním. Všichni jsme nadšeně souhlasili. Fakt, ţe inscenace divadelní hry,,past na myši byla repertoárově nasazena mimo původní plán, potýkali jsme se s totální absencí zkoušení na jevišti. Představa, ţe jsme měli být tři týdny na zkušebně a teprve týden generálních zkoušek trávit na jevišti byla dosti děsivá. Ale museli jsme dát přednost souboru opery, který měl premiéru před námi. Velká zkušebna Mahenova divadla má prostor, který odpovídá rozměrům jeviště. Chybí jí ale okna, takţe tam bývá nedostatek čerstvého vzduchu. V této inscenaci jsme byli téměř všichni herci neustále na scéně, a tak velká zkušebna praskala ve švech. Postupem času vznikala tím pádem i nepříjemná atmosféra mezi kolegy. Tento prostor také neskýtal příliš mnoho inspirace, coţ vedlo k občasným vzájemným roztrţkám. Po prvním týdnu čtených zkoušek a rozborů nám reţisér oznámil, ţe i přes mnoţství absurdit a nevyjasněných situací, které zřejmě autorka napsala záměrně, půjdeme do prostoru aranţovat scény naprosto realisticky. Všichni účinkující společně s reţisérem jsme všichni účinkující přicházeli s různými nápady, ale nedařilo se nám vybudovat situace tak, abychom byli spokojeni. Já jsem se také snaţila nalézt charakterovou podstatu své postavy, ale nemohla jsem se pohnout z místa. Nedokázala jsem najít ţádný klíč, jehoţ prostřednictvím bych našla pravou cestu k postavě. Reţisér mi nabízel spoustu nápadů, kterými by se dalo začít, ale nedokázala jsem je zpracovávat a vţdy jsem se ocitla na mrtvém bodě. Velmi jsem se snaţila o pochopení postavy Mollie Ralstonové, ale její vnitřní podstata pro mě byla stále tajemstvím. Věděla jsem, ţe to byla bývalá učitelka, byla milá, soucítila se všemi, kterým bylo ubliţováno, ale vůči svému manţelovi byla velmi dominantní a autoritativní. Mollie, ani Giles neměli ţádné zkušenosti s vedením penzionu, přesto se Mollie nevzdávala a snaţila se, být co nejlepší hostitelkou. Jako kaţdá postava v této divadelní hře je také ona obestřena tajemstvím. Po čtrnácti dnech strávených na velké zkušebně jsme, díky 3

4 dvoufázovému zkoušení, celou hru naaranţovali. Ale situace bohuţel působily tak fádně a nezajímavě, ţe jsme všichni z toho byli velmi rozladěni. Zlom nastal při jedné večerní zkoušce, které jsem se zúčastnila pouze já, Vašek Neuţil jako Giles, David Kaloč jako Trotter a samozřejmě reţisér Jan Mikulášek. Díky tomu, ţe souboru opery odpadla zkouška na jevišti, mohli jsme mít jeviště pro sebe. Kdyţ jsem se na něj postavila, cítila jsem obrovskou radost a dokonce jsem na sobě pociťovala známky euforie. Zkoušku jsme začali dialogem mezi mnou, jako Mollie a Davidem Kaločem, jako serţantem Trottrem. Dialog byl velmi závaţný z hlediska objasnění zásadních věcí, které se týkaly vraţdy. Do průběhu večerní zkoušky se promítla má euforická nálada. Začala jsem si dělat legraci z velmi závaţných informací, které byly sdělovány v dialogu. Domnívala jsem se, ţe reţisér Jan Mikulášek mě zastaví a usměrní. Ale byla jsem velmi překvapena, ţe vnímal moje rozpoloţení jako impuls zkusit zahrát situaci jiným způsobem. Vybídl mě, ať mluvím prostřednictvím absurdních intonací. V některých slovech jsem tedy zkoušela natahovat samohlásky a hrát si s různými hlasovými modulacemi, v rámci svých hlasových rejstříků. Po,,úspěšné zkoušce jsem začala lehce podezírat Jana Mikuláška, ţe chtěl od samého začátku pojmout inscenaci v rámci stylizace, ale nebyl si jist, zda toto jeho směřování bude všemi herci pochopeno. Byla jsem večerní zkouškou velmi nadšena, protoţe jsem konečně pochopila, jakým způsobem budu na postavě Mollie pracovat. V tu chvíli mi připadalo, ţe čím více budou situace vytvářeny s nadsázkou,tím více se mohou stát nosnějšími a zajímavějšími. Těšila jsem se, aţ budeme moci naši večerní práci předvést ostatním kolegům. Byla jsem však velmi zklamána, protoţe nikomu se naše řešení nezamlouvalo. Někteří se stavěli k naší práci vyloţeně negativně. Pravdou je, ţe situace, která na jevišti vypadala dobře, na velké zkušebně působila přehnaně hloupě a předimenzovaně. Reţisér se snaţil vysvětlit, ţe nové řešení inscenování této hry, pomocí určité stylizace, bude pro nás zajímavější a pro diváka zábavnější či pochopitelnější neţ klasické realistické ztvárnění, ale herci, kteří počítali s původním reţijním záměrem, byli zklamáni a rozčarováni. Reţisér se s kladnou odezvou nesetkal. Byla jsem jedna z mála, spolu s Václavem Neuţilem a Petrem Rakušanem, která tomu věřila. 4

5 Před první hlavní zkouškou a zároveň první společnou zkouškou na jevišti jsem se stala terčem naráţek a vtipných poznámek ze stran svých kolegů, ale někde podvědomě jsem cítila, ţe jdu správnou cestou. Pokračovala jsem tedy v tom, co jsem na večerní zkoušce započala. Soustřeďovala jsem se na zdůrazňování určitých konkrétních samohlásek, které zněly ve vysokých tónech. Tento znak se začal stávat jedním z charakteristických rysů postavy Mollie Ralstonové. Symbolizoval tak mj. naivitu a spontaneitu. Tak jak byli zpočátku kolegové ke stylizovanému pojetí inscenace skeptičtí, nechali se během zkoušky ovlivnit. Většina z nich začala postupně nacházet charakterové znaky své ztvárňované postavy v rámci stylizace. Zřejmě na to mělo vliv jeviště, které jsme tak dlouho postrádali. Ponorková nemoc z velké zkušebny zmizela a všichni jsme dostali znovu obrovskou chuť do práce, sršeli jsme energií a novými nápady. Během druhé hlavní zkoušky si značná část herců své výrazové prostředky upevňovala a začala chápat stylizační záměr reţiséra J. Mikuláška. Situace se začaly zpestřovat a hlavně zpřesňovat. Kaţdý pohyb, slovo a vzájemné reakce, hudba, zvuky a světla na sebe přesně navazovaly. Mojí nejoblíbenější scénou, byl a stále je, dialog se serţantem Trotterem, v němţ společně přemýšlíme o moţném vrahovi. V okamţiku vyřčení konkrétního jména z našich úst, strneme v pohybu a za námi, v doprovodu hudební vloţky, stylizovaně projde příslušná postava. Celý dialog je zaloţen na rytmicky přesném střídání realistických a stylizačních ploch. Takovým způsobem je řešena celá inscenace divadelní hry. Neustále jsem se snaţila vést postavu Mollie v promyšlené práci s hlasem (podrobněji se o tom zmiňuji v kapitole ) a postupně jsem přidávala i pohybovou stránku, která vycházela naprosto spontánně z hlasové polohy. Pracovala jsem s napětím a uvolněním páteře v její bederní části. Při napětí se páteř protáhla celá, a kdyţ jsem nadlehčila těţiště, mohla jsem dělat drobné a rychlé krůčky. Při uvolnění bederní části nebyly uţ pohyby tolik akční a rychlé, ale v kontrastech je vystřídala vláčná a široká gesta v celkově pomalejším tempu. Střídáním napětí a uvolnění, právě v bederní páteři, jsme vedla dialog s Kryštofem Wrenem: 5

6 Kryštof Wren: Ale na příklad u malíře, tak tam se to pozná na první pohled. Mollie Ralstonová: Vy jste malíř!? Kryštof Wren: Ne, architekt! Mollie Ralstonová: Uau! Nejdříve jsem to zkoušela tak, ţe jsem, jako Mollie, stála u skříňky a pouze si zapálila cigaretu. Nebyla jsem s tím moc spokojena. Tak jsem začala pracovat s napětím a uvolněním v bedrech a hned to začalo vypadat mnohem plastičtěji. Před první Kryštofovou větou jsem si zapálila cigaretu, po jejím skončení jsem popošla k němu a s posledním slovem uvolnila páteř. Po Kryštofově Ne, jsem opět páteř v této oblasti aktivizovala a po slově architekt jsem se slovem Uau protáhla páteř úplně celou, tím se roztáhl hrudník, nadlehčila jsem těţiště a šla si sednout na ţidli. Chtěla jsem zjistit, jestli se dá pracovat ještě s nějakou další, třetí polohou. Zjistila jsem, ţe kdyţ nadlehčím těţiště ještě víc a v určitém rytmu aktivuji hýţďové svaly, mohu svou postavu zpestřit sérií výskoků, které jí dodávaly lehkost a hravost. Doposud jsem se vţdy při začátcích práce na postavě zabývala nejprve její obsahovou stránkou, ze které jsem vyvozovala příslušnou formu. U postavy Mollie Ralstonové to bylo poprvé přesně naopak. Kdyţ se mi nedařilo přiblíţit se postavě přes její obsah, zkusila jsem se k němu přiblíţit formou. Aţ do generálních zkoušek jsem stále pracovala právě na formální stránce postavy Mollie. Pokusila jsem se o to prostřednictvím změny vlastního dynamického stereotypu. Jak uţ jsem se zmiňovala, soustředila jsem se na hlas a pohyb. Při tvoření a rušení gest jsem si vzpomněla na M. Mrázkovou, která říkala, ţe pokud chceme zrušit jakékoli gesto, měli bychom aktivizovat jinou část těla, která plynule původní gesto zruší. Při dvoufázovém zkoušení jsem si vypracovala poměrně slušnou fyzičku. Neustálým cupitáním, rychlým běháním za scénou a bezpočetným absolvováním schodů nahoru a dolů ve velmi rychlém tempu, navíc v botách na podpatcích, jsem měla tak dobře vypracované svalstvo, ţe nebylo zapotřebí navštěvovat posilovnu. Vzpomínám si na jednu z generálních zkoušek, kdy já, jako Mollie, a V. Neuţil, jako Giles, jsme chystali a uklízeli dům před příjezdem hostů. Probíhali jsme v rychlém 6

7 tempu různými dveřmi na jevišti a také samozřejmě několikrát za sebou po schodech. Reţisér J. Mikulášek stál na jevišti a tleskal v rytmu, ve kterém si představoval, abychom zdolávali tyto překáţky. Bylo to šílené! Nyní bych se ráda věnovala faktorům, které jsou při tvorbě inscenace velmi důleţité a pomáhají herci v jeho výkonu. Hudba Velkou roli v inscenaci sehrála hudební sloţka. Neuvěřitelně dokreslovala atmosféru a celkové napětí celé inscenace. Hudbu sloţil sám reţisér Jan Mikulášek. Zvláštní pozornost byla věnována písni,,tři slepé myšky, k níţ reţisér vymyslel následující historku. Ţivotopisci a znalci díla Agathy Christie prý nemají ani ponětí, ţe vůbec nebyla náhoda, ţe se všechny osoby, zúčastněné v této divadelní hře, sešli náhodou po letech v jednom penzionu. Všichni tito zúčastnění byli totiţ, dle informací, členy tajného pěveckého spolku se zvláštní specializací na zpěv infantilních dětských písní a říkadel. Jeho členové si vţdy telefonicky domluvili setkání na místě, kde pak vůbec nesměli naznačit, ţe se dávno znají. Byla to jedna z přísně dodrţovaných podmínek tohoto spolku. Pokud se na setkání ocitl někdo, kdo do této organizace nepatřil a tohoto tajemství se dopátral, byl zavraţděn. Tento příběh nemá na děj divadelní hry ţádný vliv. Je to zřejmě jedna z dalších absurdit, které se v inscenaci objevují, avšak divák ji nemá šanci postřehnout. Protoţe to je pouze interní informace. Pro lepší představivost, text písně uvádím: Tři slepé myšky tři slepé myšky Koukej, jak peláší! Koukej, jak peláší! Tři slepé myšky tři slepé myšky Koukej, jak peláší! Koukej, jak peláší! Přiběhli za moc hodnou Přiběhli za moc hodnou Babičkou Babičkou Ušmikla jim ocásky 7

8 Ušmikla jim ocásky Kudličkou Kudličkou Tři slepé myšky tři slepé myšky Koukej, jak peláší! Koukej, jak peláší! Tři slepé myšky tři slepé myšky Koukej, jak peláší! Koukej, jak peláší! Tuto píseň jsme zpívali všichni, kromě serţanta Trottera. Její nácvik byl náročný, protoţe jsme zpívali ve více hlasech a bylo těţké je udrţet bez hudebního doprovodu. Zvuky K navození napětí v divadelní hře byly rozhlasové vstupy, v nichţ jsme se dovídali o aktuálních zprávách o počasí. Prostřednictvím tohoto média, jsme však také zjišťovali informace týkající se londýnské vraţdy. Reţisér se s námi radil o tom, kdo bude tyto vstupy namlouvat. Já jsem navrhovala známé hlasy kolegů herců, kteří načítají komentáře k dokumentárním filmům (např. Jiří Plachý, Richard Honzovič, Pavel Soukup). Nikdo z nich ale bohuţel neměl čas. Výsledek, ale dopadl úplně nejlépe, jak dopadnout mohl. Veškeré vstupy načetl sám reţisér Jan Mikulášek. Při zvukovém zkreslení jeho hlas dostal barvu, která velmi korespondovala s celkovým pojetím inscenace. Po zvukové stránce jsme, při ztvárňování inscenace, pracovali se zvuky vánice či otevírání a zavírání dveří. Kostýmy a scéna Nesmím opomenout také další důleţitou sloţku tohoto představení, ktero jsou kostýmy. Domnívám se, ţe by měl kostým pomoci herci při ztvárnění role. Je však pravda, ţe ne vţdy tomu tak je. V některých případech se, podle mého názoru, 8

9 výtvarník snaţí, aby vynikl hlavně on sám, a na herce vůbec nebere zřetel. Stává se proto, ţe kostým někdy herci doslova překáţí ve výkonu. V tomto případě kostýmy i scéna Marka Cpina velmi podpořily naši hereckou práci. Byla jsem fascinována, jak všechno ladí do nejmenšího detailu. První co jsem měla na sobě, byla tmavě šedá tvídová sukně, delšího kolového střihu a k ní růţový propínací svetřík s kostičkovaným šátkem. Výborným doplňkem byly tmavě šedé kotníčkové šněrovací boty ve stejné barvě. Celkové mé vzezření doplňoval dlouhý vlněný kabát, opět ve tmavě šedé barvě. Marek Cpin mi na poslední chvíli ještě dodal růţový koţešinový rukávník a čelenku. Bylo to naprosto dokonalé. Na hlavě jsem měla blond paruku a vypadala jsem velmi naivně a sladce. Druhým mým kostýmem byly další šaty v červeno-béţové barvě a stejně barevně řešené boty. Veškeré oblečení mé i mých kolegů korespondovalo s anglickým venkovským stylem. Mělo to pouze jedinou nevýhodu. Děj divadelní hry je situován do zimního období. Hrajeme v kabátech, svetrech, teplých sukních a kalhotách, zimních botách. Je proto velmi náročné hrát v jarním a letním období. Kromě kostýmů byla také scéna řešena ve stylu anglického venkova, tzn. velké okno s těţkými závěsy, dubový nábytek. Celkový dojem,,narušovalo ostře ţluté schodiště, na němţ se odehrávala řada důleţitých situací. Světla Svícení je neodmyslitelnou součástí kaţdé inscenace. V tomto případě sehrálo obzvlášť důleţitou roli. Pracovalo se s plným světlem, ale také s absolutní tmou. Vybavuje se mi scéna, kdy zůstáváme na jevišti pouze v dámské sestavě, tzn. Mollie, slečna Casewellová a paní Boylová. Já jako Mollie říkám: Jsou teprve čtyři hodiny a uţ je taková tma. V tu chvíli se celé jeviště i zákulisí ocitá v úplné tmě. Jsou slyšet jen nechápající reakce v publiku. V této tmě pronáším, jako Mollie, větu: Rozsvítím! Ale rozsvěcuji pouze svíčku, kterou si spolu se slečnou Casewellovou přikládáme k obličejům a takto přecházíme na druhou stranu jeviště za paní Boylovou. Divák v tu chvíli můţe mít pocit, ţe ji hodláme zavraţdit. Ale paní Boylová si svíčku od nás přebírá a odchází s ní pryč. Já, jako Mollie, a Tereza Grygarová-Groszmanová, jako slečna Casewellová, se opět ocitáme v absolutní tmě. Těchto světelných kontrastů je v inscenaci více. Reţisér J. Mikulášek jimi skvěle podpořil napětí v průběhu děje. 9

10 Před premiérou bylo velmi zajímavé pozorovat vzrůstající téměř u všech mých kolegů nadšení z reţisérova pojetí inscenace. Byli jsme všichni schopní nechat se unést dějem a s nadšením si hrát jako malé děti. Reţisér, který těţce nesl předchozí odmítavé postoje, znatelně pookřál. V generálních zkouškách se mi díky zpracované formální stránce postavy konečně dařilo najít dlouho hledané její vnitřní aranţmá. Vnějšek se úţasně propojil s vnitřní představou. Stylizace a forma zůstala a prohloubila se s niterním zaujetím a představivostí. V postavě Mollie jsem střídala polohy nadsázky a absurdity, s pravdivým proţitkem. Domnívám se, ţe tímto spojením se z postavy nestala karikatura. A to bylo mým cílem dokázat. Dne 8. října 2004 měla, po měsíčním zkoušení inscenace divadelní hry, Past na myši, v Mahenově divadle v Brně, premiéru. Setkala se velkým diváckým úspěchem. Ještě v témţe roce ji diváci vyhodnotili jako nejlepší inscenaci roku. Na repertoáru Národního divadla Brno je dodnes. Myslím si, ţe je to také proto, ţe se Janu Mikuláškovi podařilo závaţné detektivní téma pojmout v nadsázce, která nepostrádá romantickou atmosféru, napětí a osobitý humor. Postava Mollie byla pro mě natolik silně inspirující, ţe z ní vycházím i ve své další práci. Recenze Luboš Mareček pro MF Dnes, dne 11. října 2004 napsal, ţe je Past na myši nejslavnější divadelní detektivní hrou všech dob, ale divák se při sledování dvou hodinové inscenace bát nemusí. Reţisér Mikulášek si pro něj připravil proud vtípků a schválností. Jiří P. Kříţ napsal, dne 26. října 2004 pro deník Právo, a sice ţe tuto inscenaci postavil reţisér někam na hranici grotesky, komiksu a hororu. Autor článku se vyjadřoval, ţe na něj nebývale zapůsobila precisnost a detaily charakteru jednotlivých postav. Divadelní hra,,past na myši má kromě příznivců také své odpůrce. V jednom místě prý odporuje jistému,,kodexu, jak má správná detektivka vypadat. Tento,,kodex se mimo jiné zabývá také tím, ţe pachatel nikdy nesmí být určitá postava. 10

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku Jarní divadelní předplatné 2014 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 27. ledna 2014 v 19.00 hodin Hlava v písku o milostném příběhu, který dojal celé Maďarsko. Hra líčí

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení KUŘÁTKA - Hudebně dramatický kroužek Mgr. Rajtrová Aktuální počet zapojených ţáků: 12 1 hodina / 2x týdně Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky?

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky? Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_09 Název materiálu: Vypravování Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky se slohovým útvarem vypravování, popisuje

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

A p o s t r o f Praha 2006

A p o s t r o f Praha 2006 A p o s t r o f Praha 2006 Divadlo Lucerna MB, o.s. vyhlašuje VIII. ročník Mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel APOSTROF, Praha 2006. červen/červenec 2006 (termín bude upřesněn) Zaměření

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

METODIKA DÍLNY ZVLÁDNU TO

METODIKA DÍLNY ZVLÁDNU TO Tato publikace vznikla v rámci projektu Partnerství bez předsudků (CZ.1.07/1.2.13/02.0008), spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt realizovala

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ 1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO ÚVOD Původní verze logotypu pracuje s grafickými symboly, coby elementy, které skládají dohromady divadelní prostor Orlí. Cílem loga je poskytnutí maximální možnosti variability

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová ZŠ 1. stupeň Kontaktní osoba Renata Sommerová Už se vyznám v knihovně Určeno pro: ZŠ 2. třída Termín realizace: říjen 2015 Seznámení s fondem knihovny, praktické ukázky dětské beletrie a naučné literatury,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Rozhovor pro webový portál seniortip.cz a časopis Doba seniorů

Rozhovor pro webový portál seniortip.cz a časopis Doba seniorů Rozhovor pro webový portál seniortip.cz a časopis Doba seniorů Nejsou to jen herci, kteří žijí svým divadlem. Aby byli diváci na představení spokojení, aby vše proběhlo tak, jak má, je potřeba i mnoha

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Jak založit novou waldorfskou školu

Jak založit novou waldorfskou školu Jak založit novou waldorfskou školu přednáška, K. M. Maurer, předneseno v Praze dne 8.1.2011 neautorizovaný volný přepis zpracovala Marta Gemperlová Protoţe nemám co do činění s touto situací, která je

Více

Projekt Odmalička Von klein auf

Projekt Odmalička Von klein auf Projekt Odmalička Von klein auf Zpráva o jazykové animaci Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Informace o realizované animaci

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Tisková zpráva k realizaci divadelní inscenace "Na hře závislí"

Tisková zpráva k realizaci divadelní inscenace Na hře závislí Tisková zpráva k realizaci divadelní inscenace "Na hře závislí" Nezávislý prostor v centru Ostravy uchystal první vlastní divadelní premiéru. Inscenaci "Na hře závislí" spatřilo světlo světa v pátek 16.

Více

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Příloha 9 NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O NÁS Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov o.p.s. od roku 2003 nabízí mladým lidem v Hradci Králové výuku divadelního,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Respektuje základní pravidla rozhovoru Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obsah: Knihovnička čtenáře Nepotřebný provázek Pojď, ukáţu ti cestu ČESKÝM RÁJEM Kříţovka

Obsah: Knihovnička čtenáře Nepotřebný provázek Pojď, ukáţu ti cestu ČESKÝM RÁJEM Kříţovka Obsah: Knihovnička čtenáře Nepotřebný provázek Pojď, ukáţu ti cestu ČESKÝM RÁJEM Kříţovka Na vydání čísla se podíleli : Barbora Hanáková, Lenka Jurásková, Eva Šantavá, Lucie Hanáková, Marie Langweilová,

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více