Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет»

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет»"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Překladatelství ruského jazyka Tereza Kubíčková Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет» Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. 2012

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury... Podpis autorky práce 2

3 Děkuji paní profesorce Kšicové za čas, který mi věnovala při konzultacích a také při seminářích během celého studia. Dále děkuji svým skvělým rodičům a prarodičům za podporu, které se mi od nich dostává, Ljubě Vomelové za to, ţe mi otevřela dveře ke (své) ruské duši, panu Jaroslavu Petřivalskému za všechno, co mě naučil (nejen) o divadle, Václavu Liškovi za onen osudný program z představení Slepice ve Švandově divadle a v neposlední řadě také Martinu Iterskému, Kristýně Danielové, Andree Mazancové a Viktorii Shklyarské za vydatnou pomoc. 3

4 Obsah Úvod Nikolaj Koljada ţivot a tvorba Nikolaj Koljada student, herec a začínající spisovatel Nikolaj Koljada dramatik Nikolaj Koljada zakladatel a umělecký ředitel divadla Koljada-Těatr a jeho poetika Analýza hry Kytice z bodláčí Černý realismus v tvorbě Nikolaje Koljady Návrat k tradicím ruské literatury v tvorbě Nikolaje Koljady Děj divadelní hry Kytice z bodláčí, postavy, jejich motivace a interpretace hry Dramatika Nikolaje Koljady v českém divadelním prostředí Komentář k překladu Překlad dramatického textu Jazyková stylizace postav Překlad a přenos kultur Překlad názvu hry Překlad frazeologismů, metafor a autorských neologismů Problematika překladu prostředků jazykové komiky Překlad hry Závěr Резюме Příloha originál překládaného textu Bibliografie

5 Úvod V současné ruské dramatické tvorbě figuruje mnoho českému diváku neznámých jmen. Inscenace her současných ruských dramatiků se totiţ na českých divadelních scénách realizují jen zřídkakdy. Při rychlém zamyšlení se laikovi se zájmem o divadlo snad vybaví jméno Vasilij Sigarev, jehoţ hru Plastelína (Пластилин) poprvé inscenovali v roce 2004 v divadle Disk, Sigarevova další divadelní hra Černé mléko (Чѐрное молоко) byla inscenována v Divadle Kolowrat (2004) a také v Divadle v Celetné (2009), kde byla téhoţ roku uvedena Sigarevova hra Detektor lţi (Детектор лжи). V roce 2010 se v Městském divadle v Kladně a v roce 2011 v Městském divadle Zlín také hrála hra Ruské loto (Русское лото), v březnu 2012 ji na své scéně uvedlo Slezské divadlo v Opavě. Tím by výčet příleţitostí, které se dnes k setkání se současným ruským dramatem českému diváku nabízí, mohl být u konce, kdyby na česká jeviště v posledních letech nezačal pronikat ještě jeden ruský autor. Jedná se o herce, dramatika, reţiséra, ředitele divadla a navíc Sigarevova učitele Nikolaje Koljadu, jehoţ se Sigarevem mimo jiné spojuje místo působení uralský Jekatěrinburg. Koljada, který v současné ruské dramatické tvorbě patří ke špičce, a jehoţ hry jsou hojně uváděny i ve světě, na česká jeviště začal pronikat teprve nedávno. V roce 2003 uvedlo jeho hru Murlin Murlo (Мурлин Мурло, 1989) Divadlo Husa na provázku a v roce 2004 ji realizovala také Divadelní společnost NUN. V České republice byla dále inscenována Koljadova hra Zatmění (Затмение, 1996) v podání generačního souboru Letí v roce Inscenace hry Polonéza Oginského (Полонез Огинского, 1993) byla uvedena v Divadle Na zábradlí v roce 2008, ale do podvědomí českých dramaturgů se Koljada dostal díky inscenaci hry Slepice (Курица, 1989) ve Švandově divadle z roku 2006 a v roce 2010 v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. V roce 2010 byla ve Strašnickém divadle jako první premiéra sezóny opět uvedena hra Murlin Murlo v reţii Michala Langa. O Nikolaji Koljadovi v České republice doposud nebylo publikováno mnoho. Jeho hry kromě Zatmění (překlad Hana Drozdová) a Tutanchamon (Тутанхамон, 2000, překlad Martina Pálušová) přeloţila Gabriela Pályová. Divadelní hra Kytice z bodláčí (Букет) z prosince 1990 zatím nebyla do češtiny přeloţena a na českých jevištích nebyla uvedena. Cílem této práce je proto nejen provést komentovaný překlad hry Kytice z bodláčí, ale také podrobněji prozkoumat ţivot a dílo Nikolaje Koljady, jeho autorský styl a specifika jeho dramatických textů. 5

6 První kapitola práce je věnována biografii autora v kontextu jeho literární tvorby a divadelní činnosti v Jekatěrinburgu. Tato část je doplněna o autentické komentáře samotného Koljady. Zvláštní prostor je v práci vyhrazen historii a ţivotu Koljadova divadla druhá kapitola se proto zabývá fenoménem nazývaným Koljada-Těatr (Коляда-Театр). Ve třetí kapitole je představena hra Kytice z bodláčí spolu s černým realismem a obecně ruským (východoevropským) postmodernismem, jejichţ tendence se objevují nejen v dané hře, ale v celé tvorbě Nikolaje Koljady. V rámci této kapitoly je popsán děj hry, postavy a jejich motivace. Interpretaci hry nevěnuji samostatnou kapitolu, protoţe se domnívám, ţe ji dostatečně rozpracovávám v rámci kapitoly 3. První část práce završuje podrobnější informace o hrách Slepice, Polonéza Oginského a Murlin Murlo zinscenovaných na českých jevištích, úskalí inscenačních technik těchto uvedení a zmínka o jejich překladech do češtiny. Tato část práce se metodologicky opírá o analýzu rozhovorů s Nikolajem Koljadou a dalších materiálů o autorovi a jeho divadle dostupných na internetu ruské i české recenze inscenací Koljadových her (R. Dolţanskij, V. Dospělová, P. Smyczek) a samozřejmě teoretické práce českých i zahraničních literárních vědců (I. Pospíšil, I. Skoropanovová, F. Jameson, E. Annus a R. Hughes). Jako cenný zdroj informací poslouţily i autorčiny vlastní dojmy a záţitky z představení Букет v samotném Koljada-Těatru. Tuto práci, především její první část, pojímám jako komplexní informaci pro divadelní dramaturgy a reţiséry, kteří by měli zájem u nás hru v inscenovat. Z toho důvodu je první část práce rozsahově a tematicky širší, neţ bývá u diplomové práce v ţánru komentovaného překladu pravidlem. Praktický smysl práce spatřuji zejména v moţnosti uvedení hry Kytice z bodláčí na české divadelní scény, coţ mi bylo také motivací při překládání hry a při zpracovávání rozsáhlého materiálu jak o samotném Nikolaji Koljadovi a fenoménu Koljada-Těatru, tak při identifikaci Koljadovy dramatické tvorby v kontextu černého realismu a světové postmoderní tvorby vůbec, a samozřejmě také při analýze a interpretaci divadelní hry Kytice z bodláčí. Druhá část práce se týká samotného překladu hry do češtiny. Nejprve se zlehka dotýkám problematiky uměleckého překladu dramatického textu a poté jiţ přistupuji k hlavní části práce ke komentovanému překladu. V rámci komentáře pak nastiňuji překladatelské problémy, se kterými jsem se během práce potýkala, jejich řešení podpořené odbornou literaturou. Postupně se věnuji problematice jazykové stylizace postav (J. Levý, P. Sgall, Z. Kufnerová), překladu a přenosu kultur (A. Popovič, J. Vilikovský, L. Venutti), překladu názvu díla (Z. Kufnerová), překladu frazeologismů, metafor a autorských neologismů 6

7 (J. Recker, S. Vlachov, S. Florin, V. Straková) a překladu jazykové komiky (M. Poláčková, V. Straková). Inspirace pro tuto práci vznikla při mém studijním pobytu v Jekatěrinburgu. Po první návštěvě Koljadova divadla na ulici Turgeněva a osobním setkání se samotným zakladatelem a uměleckým ředitelem Těatru-Koljada, hercem, reţisérem a dramatikem Nikolajem Koljadou, vznikl článek na oblíbený blog RusalkyUralky 1 a také myšlenka věnovat se hlouběji autorově tvorbě. Samotnou Kytici z bodláčí jsem viděla v autorské reţii Nikolaje Koljady a věřím, ţe tento fakt můţe jen přispět k lepšímu porozumění a následné interpretaci hry. Obojí je při překládání umělecké literatury opravdu nezbytné. Stěţejním úkolem této práce je alespoň malou mírou přispět k zaplnění českého informačního vakua v oblasti současné ruské dramatiky. 1 Text je dostupný na adrese: 7

8 1. Nikolaj Koljada život a tvorba 1.1. Nikolaj Koljada student, herec a začínající spisovatel Způsob ţivota autora se často citelně odráţí v jeho tvorbě. Při studiu tvorby umělce proto často zkoumáme i jeho ţivot. U Nikolaje Koljady to platí hned několikrát. V jeho dílech se zrcadlí to, co je mu nejbliţší realita období perestrojky a 90. let, divadelní prostředí, ţivot a osudy lidí v ruských provinčních městech, skromné sociální podmínky hraničící s bídou, rozpor mezi monumentálním odkazem ruské kultury a neslavnou současností a taktéţ ruská mentalita. U moderních autorů existuje moţnost zapojit do výstavby představy o jejich ţivotě a díle i autory samotné, a to díky různým komentářům jejich vlastního ţivota, které byly zaznamenány napříkladv novinových rozhovorech, případně při jiných příleţitostech. Jako výchozí materiál poslouţil Koljadův autobiografický text Vše je teď před námi (Всѐ теперь впереди) z roku Pokud není uvedeno jinak, byly citace v této kapitole převzaty z tohoto textu. Kapitolu o ţivotě Nikolaje Koljady povaţuji z hlediska naplnění cílů, které si tato práce klade, za velmi důleţitou. Nikolaj Koljada se narodil 4. prosince 1957 ve vesnici Presnogorkovka v Kustanajské oblasti Kazachstánu jako syn řidiče nákladního auta a učitelky v mateřské školce. Otec byl Ukrajinec, matka ruské národnosti. Sám Koljada o svých rodičích píše: Otec celý ţivot třicet let nebo tak nějak vozil dojačky do kravína. Máma byla v mládí ţena bojovná, pracovala dokonce jako řidička traktoru a poslední roky před penzí pracovala v mateřské školce. Rodina ţila chudě a malý Kolja od dětství snil o umělecké dráze, protoţe umělci vydělávají hodně peněz, protoţe jsou vidět v kině a v televizi.. A tak se jako patnáctiletý mladík Nikolaj přihlásil na nejbliţší divadelní školu ve Sverdlovsku (tehdejší název Jekatěrinburgu) a byl přijat do kurzu herectví u bývalého hlavního reţiséra Sverdlovské televize Vadima Michajloviče Nikolajeva. Nikolajev spolu s Vjačeslavem Maksimovičem Šugajevem z moskevského Literárního institutu tvoří dvojici mistrů-učitelů, které bude Koljada podle vlastních slov vděčný celý ţivot. Své první povídky začal psát právě jako student divadelní školy. V posledním ročníku dostal Koljada pracovní nabídku od Sverdlovského dramatického divadla (Свердловский театр драмы). To divadlo jsem si zamiloval na celý ţivot, a tak se také stalo, ţe celý můj ţivot je svázán s tímto divadlem. Odehrálo se tam všechno: nejenom to dobré, ale i to špatné mi toto divadlo přineslo, nicméně, stejně pro mě zůstává nejlepším divadlem na světě. Ve svém prvním angaţmá dostal Koljada mnoho příleţitostí prokázat své herecké umění. Byl za ně také náleţitě oceněn v té době prestiţní 8

9 cenou oblastního výboru VLKSM 2. Jsem na toto ocenění velmi pyšný. Dostal jsem za ni 300 rublů, za které jsem si koupil malý černobílý televizor. (Koljada, 2000) Po povinné vojenské sluţbě v uralských městech Permi, Kamensk-Uralsku a Sverdlovsku se Koljada vrátil do divadla. V roce 1982 se jedna z jeho povídek náhodou dostala do rukou uralské spisovatelky Věry Kudrjavcevové, která text odnesla do redakce novin Uralskij rabočij, Koljadovi o tom však nic neřekla. Vzpomínám si, jak mi v divadle někdo řekl, ţe moji povídku otiskli v novinách. Běţel jsem na vrátnici divadla, otevřel jsem noviny, dlouho jsem koukal na místo, kde bylo vytištěno moje příjmení, a pod ním ona povídka s názvem Kluzko! (Склизко!) a nemohl jsem uvěřit, ţe je to moje. Nevím proč, ale pamatuji si, ţe jsem za povídku dostal 35 rublů (ohromné peníze pro umělce, který vydělává 85 rublů za měsíc!) Divné! Mně za můj spisek zaplatili! Následovaly povídky v časopise Ural v roce Koljadova raná tvorba ihned vyvolala kladné ohlasy. Pochvalně se o mladém uralském autorovi vyjadřovali třeba Naum Lejderman 3 a Leonid Bykov 4. V té době ţil začínající spisovatel a mladý herec v komunálce na ulici Lenina ve Sverdlovsku spolu s dalšími umělci z Dramatického divadla. Doba byla mladá a veselá. U mě doma se scházela společnost, hodně jsem pil. Tak hodně, ţe mi v 1983 roce bývalý hlavní reţisér činohry řekl: Buď odejdi sám, nebo tě podle paragrafu vyhodíme. A tak jsem šel. Koljada se ocitl bez peněz, bez práce, ale nic jiného kromě divadla neznal a dělat neuměl. V té době dokonce přemýšlel o sebevraţdě. Naštěstí hned druhý den po nuceném odchodu z divadla našel Koljada v poště pozvánku na přijímací zkoušky do Literárního institutu v Moskvě. Vypůjčil si peníze na vlak, aby mohl odjet na přijímací zkoušky, po nichţ byl přijat na kombinované studium. Bodová hranice byla 21 bodů a já měl 21,5. Na pohovoru se mě členové komise zeptali: A proč vy se vlastně hlásíte na vysokou školu? Proč nechcete pokračovat v herecké práci? Na to jsem já pronesl: Ještě musím dobýt Moskvu. V komisi se nelibě uchechtli, hodili mi papíry přes stůl a řekli: No tak ji teda dobývej. Literární kariéra mladého herce tak začala nabývat na váţnosti. Šest let jezdil Koljada dvakrát ročně do Moskvy na zkoušky. Mezitím pracoval jako vedoucí agitační komise v Kulturním paláci M. Gorkého (Дворец культуры им. Горького) a potom ještě dva roky pracoval jako literární spolupracovník v redakci novin továrny Kalina 2 Všesovětský leninský komunistický svaz mládeţe (Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодѐжи) mládeţnická politická organizace v SSSR pro dospívající ve věku let. 3 Naum Lazarevič Lejderman (1939) ruský filolog a literární vědec, pedagog, specialista na ruskou literaturu 20. století. 4 Leonind Fjodorovič Bykov ( ) ruský scénárista, reţisér a herec. 9

10 Kalininěc. Toto úsilí se vyplatilo. V posledním ročníku napsal Koljada svou první divadelní hru Hrajeme na fanty (Играем в фанты). S velkým úspěchem byla hra posléze inscenována ve více neţ 90 divadlech v celém Rusku. Na mě spadla lavina peněz a uţ jsem nepracoval. A pití jsem taky nechal kdyţ je peněz hodně, člověku je tak nějak líto je propíjet. Léta v Literárním institutu měla na uralskou spisovatelskou naději silný vliv. Koljada vzpomíná na tuto dobu následovně: V ročníku nás bylo hodně 60 lidí prozaici, básníci, kritici. [...] V institutu na zkouškách se nás moc nevyptávali, litovali nás, ţe jsme dálkoví studenti. Veškeré naše studium se odehrávalo na koleji Dobroljubova 9/11. Z celého sovětského svazu jsme se tam s kufry rukopisů sjíţděli, pili jsme vodku od rána do večera, četli jsme si navzájem naše mistrovská díla, básníci recitovali své básně, hádali se do ochraptění o tom, kdo je génius a kdo je negénius. A to, ač se to zdá divné, bylo hlavní studium. To, co se pak dělo v posluchárnách, nebylo důleţité. Šugajev [vedoucí Koljadova ročníku pozn. autorky] mě měl rád, otcovsky mě občas huboval, říkal mi: umělec zkrachovalého divadla a nazýval mě zpěvákem front s vratnými lahvemi. A kdyţ jsem začal psát divadelní hry, říkal mi: Nepiš hry, tobě to nepůjde. Ale já jsem na rady mistra nedal Nikolaj Koljada dramatik Divadelní prvotinu Hrajeme na fanty napsal Koljada během tří dnů v roce 1986 po tom, co ho velmi chválili na literárním semináři mladých autorů v Novosibirsku. Aţ horečnaté tempo psaní bude pro Koljadu příznačné i v dalších letech. Hrajeme na fanty autor poslal na Ministerstvo kultury a skrze tuto instituci se o hře dozvěděla divadla. Uţ za půl roku byla odehrána první premiéra hry v tomském Divadle mladého diváka a o něco později také ve sverdlovském Akademickém divadle. Tehdy jsem byl ţebrákem, skutečným ţebrákem a pamatuji si, ţe kdyţ jsem dostal první dva tisíce rublů od Ministerstva kultury jako honorář za hru, prostě jsem nemohl uvěřit, ţe ta hromada peněz patří mně. V obchodě Bogatyr na ulici Bělinského jsem si koupil dţíny a boty, přišel jsem domů a plakal jsem, kdyţ jsem ten nákup vyndával z tašky. Od té doby píše Koljada jednu divadelní hru za druhou. Následovala hra Zátaras (Рогатка, 1989), Murlin Murlo (Мурлин Мурло, 1989), Pohádka o mrtvé carevně (Сказка о мертвой царевне, 1990). Všechny tři jsou doposud velmi úspěšné a dále se hrají na scénách divadel v Ruské federaci i v zahraničí. Koljada se ovšem ne vţdy setkal jen s pochvalami. Bez odsuzujících kritik odborné veřejnosti se neobešlo představení hry Zátaras. Vzpomínám si, jak jsem psal Zátaras. V noci 10

11 jsem vstával a něco jsem říkal do diktafonu a ráno zapisoval. Tu hru jsem přivezl na seminář dramatiků do Picundy. Letěl jsem letadlem a koukal jsem z okýnka, rukopisy jsem měl v zavazadle. Seděl jsem a říkal jsem si, ţe nikdo z pasaţérů netuší, ţe mám v kufru bombu! A opravdu, na semináři se odehrál skandál. Jak ti mi za tu hru nadávali! Měli pro mě jen ta nejhorší slova! A jenom Ljusa Ulická 5 dnes slavná spisovatelka, a tehdy začínající dramatička si hru přečetla a řekla mi: Neposlouchej nikoho. Мůţeš spokojeně umřít, protoţe hlavní hru svého ţivota uţ jsi napsal. V roce 1989 byl Zátaras inscenován Romanem Vikťukem 6 v San Diegu. Hru postupně viděli i diváci v Itálii, ve Švédsku, v Německu, Austrálii a nakonec i v Moskvě. Čas ukáţe, jestli moje hry za něco stojí, ale dnes je mým úkolem psát pro divadlo a psát hodně. Napsal jsem sedmdesát her [údaj z roku 2000 pozn. autorky], z nich bylo okolo čtyřiceti inscenováno. V roce 1990 Galina Volček zreţírovala moji hru Murlin Murlo v legendárním divadle Sovremennik. Tak jsem začínal dobývat Moskvu, hodnotí svůj úspěch sám Koljada. Kromě úspěchu, ať uţ doma nebo v zahraničí, mu první hry přinesly i jistou finanční úlevu. Z většiny svých honorářů se Koljada rozhodl cestovat. Jak sám říká, byl uţ všude. V Argentině, Uruguayi, Singapuru, Malajsii, Egyptě i na Filipínách. Kromě toho mu bylo v roce 1992 nabídnuto stipendium v německém Stuttgartu na Akademii umění Schloss Solitude 7, posléze Koljada přesunul své působení do Hamburku, kde opět pracoval jako herec. V představení A. P. Čechova Na Sachalin hrál Koljada samotného Čechova. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí se u Koljady vyvinul svébytný vztah k domovině, k městu, kde ţije, a k cestování. Teď uţ nechci jezdit nikam. Doma je líp. [...] Rok a půl v Německu obrátil můj ţivot naruby. Po této cestě jsem se začal jinak dívat na to, co se kolem mě děje. A, pateticky řečeno, bezhlavě jsem se zamiloval do své vlasti do Ruska do té blahoslovené země. Velmi miluji Jekatěrinburg. Chodím po ulici a zdraví mě neznámí lidé. Oni znají mě, ale ne pro mé krásné oči, ale proto, ţe já jsem zřejmě něco pro naše město, pro naše divadlo udělal. A to mě těší. Kdyţ se Koljada v roce 1993 vrátil z Německa, obrátil se na Jekatěrinburgskou státní divadelní školu (Екатеринбургский государственный театральный институт) s nabídkou vytvoření oboru pro budoucí dramatiky. Právě z ročníků vedených Koljadou pocházejí 5 Ludmila Ulická (1943) v současnosti v Ruské federaci jedna z nejpopulárnějších ruských spisovatelek a dramatiček. Autorka povídek (např. sborník Люди нашего царя, 2005), románů (Даниель Штайн, переводчик, 2006; Искренне ваш Шурик, 2003; Казус Кукоцкого, 2001) a divadelních her (Семеро святых из деревни Брюхо, 2001; Русское варенье, 2003; Мой внук Вениамин, 1988). 6 Roman Vikťuk (1936) proslulý ukrajinský divadelní reţisér působící i v Ruské federaci i v jiných bývalých republikách SSSR. 7 Koljada na svůj pobyt vzpomíná: To bylo krásné. Hodně jídla. Příroda. Klid. Luxusní zámek. Začal jsem psát bez přestání. (Solomov, 2006). 11

12 v ruském divadelním světě tak zvučná jména jako je Oleg Bogajev, Natalja Malašenko, Taťána Garbar, Taťána Filatova, Jurij Koljasov, Naděţda Koltyševa a jiţ zmiňovaný a v České republice důvěrně známý Vasilij Sigarev. Později dostanou Koljadovi ţáci označení uralská dramatická škola. K ní se budou hlásit například i bratři Presňakovové 8. Sám Koljada je ale v této otázce nebývale skromný. Kdyţ jsem začal pracovat jako šéfredaktor v časopise Ural, udělali jsme jedno mládeţnické vydání, kde byla publikována i díla Presňakovových. Potom za mnou přišel Oleg Presňakov a zeptal se: Nikolaji Vladimiroviči, dovolíte, abychom se všude označovali za vaše ţáky? A já jim řekl: No jak chcete! Líto mi to nebude. (Solomov, 2006). V roce 1994 se v Jekatěrinburgu konal první ročník festivalu Koljada-plays, který v roce 2007 získal dokonce mezinárodní formát. Jedná se o festival, kam se mohou přihlásit všechna divadla se svými inscenacemi nejen Koljadových divadelních her, ale také s tvorbou jiných současných ruských dramatiků. Hraje se ve většině divadel v Jekatěrinburgu a na tyto dny (většinou třetí týden v červnu) divadlo naprosto ovládne město. V rámci festivalu Koljada-plays se kaţdoročně konají herecké kluby, diskuze nad inscenacemi, setkání s dramatiky, výstavy, filmové projekce a mnoho dalších doprovodných akcí. Na internetových stránkách festivalu je uvedeno, ţe jiný podobně rozsáhlý divadelní projekt se v Ruské federaci zatím nerealizoval. 9 Ve druhé polovině 90. let je ze začínajícího spisovatele Koljady uţ zavedený autor a dokonce laureát Ceny Stanislavského. Do roku 2000 mu vyšly uţ tři sbírky Koljadových her (Арабески; Метель; Уйди, уйди!). Další z literárních aktivit Nikolaje Koljady je také pozice šéfredaktora časopisu Ural. Časopisu, ve kterém jej na začátku kariéry označovali za autora povídek o marginálních záleţitostech ţivota Nikolaj Koljada zakladatel a umělecký ředitel divadla V roce 2001 zaloţil Nikolaj Koljada své vlastní soukromé divadlo Koljada-Těatr Na svoje narozeniny, 4. prosince, jsem obdrţel dokumenty k tzv. nekomerčnímu sdruţení Koljada Těatr. Megalomanií netrpím, ale rozhodl jsem se nazvat své divadlo právě tak. Koljada byl pohanský bůh, vánoční píseň o narození spasitele [koleda pozn. autorky] se 8 Oleg (1969) a Vladimir (1974) Presňakovovi současní ruští spisovatelé a dramatici, pocházejí z Jekatěrinburgu. Autoři divadelních her З. О. Б. (1999), Половое покрытие (2000), nebo Воскресенье. Супер. (2004) a dalších. 9 Více informací na webových stránkách Koljada-Těatru (http://www.kolyada-theatre.ru/ru/kolyada-plays). 12

13 [rusky pozn. autorky] nazývá Koljada. Byl bych rád, aby toto divadlo bylo pro diváka nepřetrţitým svátkem a pro herce radostí, ţivotem. Já se klidně roztrhnu, ale toto bude nejlepší divadlo ve městě. Bude mít svůj ansámbl, svůj personál a sál pro diváků. (Dělovoj kvartal, 2001). Původně divadlo nemělo vlastní scénu. Teprve v roce 2004 se Koljada-Těatr usídlil ve sklepních místnostech Vlastivědného muzea (Краеведческий музей) na ulici Lenina. Do sálu se sice nevešlo více neţ 50 diváků, nicméně se postupně stalo jedním z nejvýraznějších divadel v Jekatěrinburgu. V roce 2006 však o tyto lokace projevilo zájem Centrum mladé poezie (Центр молодежной поэзии). Koljada-Těatr se tak za dramatických okolností musel přesunout jinam. Člověk přijde na zkoušku a vidí plné foyer policistů, kteří od nás chtějí výpovědi. Nebo přijde týpek, rve plakáty ze stěn a hrozí, ţe přifrčí se třemi náklaďáky a vyhází to naše harampádí na skládku. [...] Chtějí tam udělat kasino nebo noční klub, tím se netají. Budova se nachází v centru města... (Solomov, 2006). Večer 14. července 2006 se situace vyhrotila, kdyţ se herci ani samotný Koljada nemohli dostat do interiéru divadla. Nápis rekonstrukce na dveřích de facto znamenal, ţe odpůrci Koljada- Těatru na Leninově ulici se neoprávněně vlámali do divadla a zevnitř zabarikádovali vstup. Mezitím, co se herci i Koljada snaţili proniknout do sklepních místností a obraceli se na policii, zbyly z útulného, domácího divadélka s vymodlenou scénou doslova ruiny (Regnum, 2006). Problémy se vyřešily aţ přesídlením divadla do starobylého domu na ulici Turgeněva. Toto není divadelní prostor, je tady zapotřebí komplexní přestavby. Není tu elektřina, není tu místo pro jeviště. Práce je přede mnou mnoho. Ale... kdyţ jsme se stěhovali na ulici Lenina, stála tam voda po kolena a světlo taky nebylo. A stejně jsme všechno zvládli. (Kačalova, 2006). Celá historie vzniku Koljada-Těatru do značné míry vystihuje i tematiku jeho her. Drsná ruská realita 90. let, kde jsou podnikatelské zájmy vţdy přednější a je dovoleno je prosazovat i tou nejbrutálnější cestou, je jedním z témat literárního směru známého pod názvem černucha. Podle mého názoru tato strastiplná cesta k vlastnímu divadlu poloţila základy fenoménu (kdyţ ne celoruského, tak alespoň regionálního), kterým Koljada-Těatr bezesporu je. Výsledky Koljadova úsilí a celý koncept Koljada-Těatru bude popsán v další kapitole. 13

14 2. Koljada-Těatr a jeho poetika Koljada-Těatr je do značné míry projektem lidí, kteří jsou pro věc nadšeni podobně jako umělecký ředitel Koljada. Vysvětlení, ţe právě v tom tkví úspěch divadla, se přímo nabízí. Finanční situace divadla můţe v českých poměrech vyznívat jako likvidační. Do měsíce hrajeme 24 představení, se zájezdy 50. Hrajeme na narozeninách dětí nových Rusů. Takové pobavení stojí šest tisíc rublů. Umělci si u nás vydělají od tří do pěti tisíc rublů za měsíc. Například představení Revizor hrajeme v blátě. Jeviště je potřeba umýt, ale uklízečka večer v divadle uţ není. Takţe my si ohrnujeme rukávy i herec, který hraje Chlestakova, my všichni myjeme podlahu. A nikdo se neptá: A kolik za tohle dostanu? Je to naše společná práce. (Solomov, 2006). Oproti státním divadlům musí soukromník Koljada s bytostnou nutností řešit známý problém, jak přilákat diváka. Hned vedle divadla je budka, která se nazývá Divadlo- Koljadoskop (Колядоскоп-Театр). Princip spočívá v tom, ţe herci v budce organizují malá improvizační loutková představení pro kolemjdoucí. Dalším marketingovým nástrojem divadla je Zahrada-Koljada (Коляда-Сад), kde se na stromy přivazují pentličky a přitom si můţete něco přát. Občas před začátkem představení krmíme diváky borščem. Já sám doma vařím boršč a ve dvou velkých hrncích ho nesu do divadla a rozlévám do talířů. Divákům se to moc líbí. Říkáme tomu Polévkové divadlo (Суп-теар) a děláme to dvakrát do měsíce. No jen si představte, vţdyť to není špatné jít do divadla a k tomu se ještě najíst boršče. (Solomov, 2006). Kromě toho stojí ve foyer divadla obrovský samovar, ze kterého si diváci mohou před představením a o přestávkách zalévat černý čaj. Návštěva Koljada-Těatru se tak stává nezapomenutelným záţitkem. Z důvodu přiblíţení diváckého dojmu je vhodné uvést autentickou reportáţ, která vznikla bezprostředně po návratu z divadla. Je to maličký dřevěný domeček, zapadlý v závějích sněhu, barevných fáborků a světýlek. Hned při vstupu do minifoyer se ocitnete v ošoupaném panoptiku čínských plyšáků, na skládce zašlé slávy, která z posledních sil právě dodýchala, a v bytě megalomanského sběratele milovníka bizarních zátiší (Lenin a slunečnice, glóbus, který chtěli zjevně vyrobit v měřítku ţivotní velikosti, kolovrátek vedle umělého vánočního stromku na starém radiopřijímači). Na jednom ze stolečků majestátně stojí velký samovar, ze kterého o přestávce teče teplá voda do stakančiků s černým čajem a kostkou cukru. A kdyţ zrovna nekomunikují prostřednictvím mobilních sluţeb (Rusové = národ telefonující a ostatní návštěvníky světlem mobilniku oslňující), hltají diváci lačně chladnoucí kipjatok přes čajové sušenky, které jsou 14

15 v Rusku tvrdé, aby se daly namáčet a rozpustily se aţ na jazyku. Láska (k divadlu) i tady prochází ţaludkem... Poprvé jsme se vypravily na autorskou hru Buket 10. Cikánský, ukřičený, blikající barevný spektákl se zpěvy, tanci a chrastěním náramky, skleničkami, talíři, talířky, miskami, mističkami, (chyběl uţ jen tančící medvěd na řetězu). V pátek jsme viděly inscenaci Gogolovy Ţenitby. A rusokrasojízda pokračovala. Národní píseň Svjetit mesjac, svjetit jasno, svjetit polnaja luna mi ještě dnes nedá spát... V tom představení bylo všechno. Komedie, tragédie, opera, téměř balet, samovary, balalajka, láptě, barevné šátky, červená nastěnkovská líca, kaftany a chaláty, rubášky o blinách, matrjoškách a o vodce se aspoň mluvilo. Byly tam i slzy s hořkou chutí silného černého čaje a radost, která se dá jenom se smíchem vyskákat v nejhlubších sněhových závějích a chutná jako sladké bliny s povidly. A jak je známo, smích a slzy chodí v Rusku všude spolu. Jestli Léblovi vyčítali příliš mnoho nápadů a ujetost, kdyţ Na Zábradlí inscenoval Čechova, tak co by čeští kritici, milovníci skromných reţijních poměrů, řekli na Koljadu? A zase jsme šly domů a všude kolem nás bylo tolik rozporu, a přece to pořád bylo a je milé. (Kubíčková, 2009). Představení v Koljada-Těatru je skutečně jedinečným záţitkem. Na tento fakt je třeba brát ohled i při překladu Koljadových her. Během překládání hry Kytice z bodláčí jsem neustále řešila otázku, zda je moţné text přeloţit tak, aby v něm zůstala zachována tato specifická atmosféra. Došla jsem však k závěru, ţe to moţné není. Přece jenom překlad dramatu je dramatický text, který se pouze spolupodílí na celkovém dojmu z inscenace. Podle Otakara Zicha nelze ztotoţňovat pojmy dramatický text a dramatické dílo tím je totiţ pouze a jenom to, co vnímáme (vidíme a slyšíme) po dobu představení v divadle. (Zich, 1931, s. 16). Text je tedy pouze jednou z částí celkového dojmu a není moţné, aby byl jediným nositelem atmosféry. Některé aspekty a konkrétní případy problematiky přenosu kultury budou popsány v kapitole Překlad a přenos kultur. Atmosféra při představeních Koljadových her v autorské reţii a ve vlastním divadle se nepochybně velkou měrou podílí na vytvoření fenoménu Koljada, nicméně Koljadovy hry nejsou zajímavé jen pro svou inscenační a reţijní techniku. Úspěch těchto her se samozřejmě 10 Ruský název hry Kytice z bodláčí je Букет, tedy v české transliteraci Buket. V době psaní příspěvku ještě neexistoval český překlad hry. 15

16 zakládá na specifikách dramatického textu a jedinečnosti Koljadova stylu. Textové strategie v Koljadových hrách budou, kromě jiného, představeny v další kapitole. 16

17 3. Analýza hry Kytice z bodláčí Černý realismus v tvorbě Nikolaje Koljady V souvislosti s Koljadovými hrami se často objevuje výraz černucha (чернуха). Tento derivát slovního spojení černý realismus (чѐрный реализм) je definován jako specifický kulturní směr (patrný v divadle a ve filmu), který se v Rusku potaţmo ještě v SSSR objevuje na přelomu 80. a 90. let 20. století a přetrvává dodnes. Vznik nového literárního a kinematografického směru je spojen s politickými změnami této doby s perestrojkou a politikou glasnosti. Pro černuchu je charakteristické, ţe se snaţí postihnout negativní aspekty, které provázejí ţivot brutalitu, amorální jednání, destruktivní tendence ve společnosti, pornografii, prostituci, narkomanii, zločinnost. Popularita černuchy v západoevropských zemích byla zvýšena obecným zájmem o vše sovětské. Oblíbenost tohoto směru uvnitř SSSR se zakládala na předpokladu, ţe do té doby bylo vše lţí sovětskou propagandou. Jakýkoliv humánní počátek, lidská důstojnost, dokonce i krása přírody se podle filozofie černuchy předkládala jako sovětský atavismus. Slovo černucha totiţ podle Marka Lipoveckého (1999) původně vyuţívala sovětská ideologie jako označení pro všechny neţádoucí aspekty ţivota v SSSR. Aţ během perestrojky a politiky glasnosti byl tento termín uţit pro neonaturalistické tendence v umění, v rámci kterých se otevřeně mluvilo o bezdomovcích, prostitutkách, o hrůzách za zdmi věznic prostě o realitě sovětského ţivota. Přitaţlivost tohoto nového směru spočívala v tom, ţe čtenáři a diváci v podstatě věděli, ţe takové věci existují, vídali je všude kolem sebe. Oficiálně tyto aspekty ţivota ale neexistovaly, mluvit o nich bylo, jak říká Lipoveckij, nelegitimní (1999), a proto bylo nadmíru atraktivní, ţe bylo moţné se o nich dočíst například v tzv. tlustých časopisech (толстые журналы), čímţ byly sociálněpatologické jevy v SSSR podstatě legitimizovány (Lipoveckij, 1999) Černucha následuje realistické tradice v ruské literatuře. Podle Lipoveckého (1999) navazuje na stěţejní díla ruské realistické literatury (od sborníku Fyziologie Petrohradu pod vedením N. A. Někrasova (Физиология Петербурга, 1845), přes román V stalingradských zákopech Viktora Někrasova (В окопах Сталинграда, 1946) aţ k novele Jeden den Ivana Děnisoviče (Один день Ивана Денисовича, 1962) A. Solţenicyna). Ruští realisté vţdy směřovali ke striktně tvrdé sociální interpretaci hrůz, které jejich díla popisovala, a také k vyuţití jazyka náleţícího dané společenské vrstvě. Přesně tomuto duchu černucha odpovídá, ovšem s jedním rozdílem černý realismus byl výsledkem rozpadu představy o světě, kterou servírovala sovětská propaganda. Proto se autoři černuchy ideologii vyhýbají, 17

18 kde můţou. Nesnaţí se o ţádnou racionalizaci, o ţádné zdůvodnění. To je podle Lipoveckého (1999) důvodem, proč je černucha tak nepokrytě naturalistická. Za předního klasika černuchy Lipoveckij(1999) povaţuje Viktora Astafjeva, který na černý realismus odkazuje například povídkou Liduška (Людочка, 1987). K dalším autorům, u kterých se v tvorbě projevuje vliv černého realismu, se často řadí Ljudmila Petruševská, Sergej Kaledin se svou povídkou Стройбат (1988), Jurij Poljakov a jeho novela 100 дней до приказа (1987). Kromě literatury se filozofie černého realismu objevila i ve filmu. Nejčastěji se jako příklad černuchy ve filmu uvádí Malá Věra (Маленькая Вера, 1988) reţiséra Vasilije Pičula, Inter Girl (Интердевочка, 1989) Pjotra Todorovského a v České republice dobře známé dva filmy Bratr (Брат, 1997, a Брат 2, 2000) Alexeje Balabanova. Dramata mladých ruských autorů v duchu černého realismu jsou v českém prostředí chápána jako východní odnoţ tzv. cool dramatiky 11. Na českých scénách je takto uváděn například Vasilij Sigarev, ţák Nikolaje Koljady. Samotného Koljadu označuje Lipoveckij (1999) za nejčernějšího z černých realistů ( чернушный из чернушных ). Čím však Koljadova tvorba odpovídá duchu černého realismu? Koljada si pro své hry vybírá těţká existenciální témata v nuzných sociálních podmínkách během perestrojky a 90. let. V Polonéze Oginského jsou to zklamané představy o krásném Rusku, strach a šílenství, Olga ve hře Murlin Murlo čeká uprostřed ničeho na konec světa, protoţe je to jediný způsob, jak uniknout z reality malého ruského města kdesi na Sibiři. Slepice je především o vztazích, o tom, kam se vytratila láska, vášeň, touha a proč je nahradila kaţdodennost a nuda. Hlavní postavy, zaměstnanci divadla v zapadlém provinčním Doščatově, si pletou svoje ţivoty se zápletkami divadelních her, nostalgicky pláčou po sovětské minulosti (ovšem jen proto, ţe to byla nejšťastnější doba jejich mládí), tápou v přítomnosti a mají velká očekávání od budoucnosti, která se však nenaplňují. Koljada sice 11 Cool (coolness) dramatika, angl. in-yer-face theatre, je specifický dramatický směr, který vznikl ve Spojeném království kolem roku Označení poprvé pouţil Aleks Sierz v knize In-Yer-Face Theatre (2001) a pojmenoval tak skupinu mladých britských dramatiků, zhnusených stavem britské společnosti (zničenými mezilidskými vztahy, pokryteckou politickou korektností, dozvuky strachu ze studené války apod.), kteří navíc měli zkušenosti se vznikajícím fenoménem taneční hudby, drogami a alkoholem. Tito autoři ve svých hrách drasticky zobrazují různé formy sexuality, drogovou a jinou závislost a vůbec všechny aspekty ţivota, které byly spolu s četnými vulgarismy v replikách v té době povaţovány za nevhodné a neţádoucí a u publika vyvolávaly zhnusení a šok (University of the West of England, 2002). K předním autorům cool dramatiky se řadí Mark Ravenhill (hra Shopping and Fucking, 1996; uvedená také v ČR ústeckým Činoherním studiem), na českých scénách dobře známý Martin McDonagh (Kráska z Leenan, 1996; Lebka z Connemary, 1997; Osiřelý západ, 1997; Mrzák inishmaanský, 1996; Poručík z Inishmooru, 2001; Pan Polštář, 2003) nebo Sarah Kane (Psychóza ve 4:48, 2000; momentálně se hraje v brněnském HaDivadle) (více viz web Alekse Sierze o vývoji a současném stavu cool dramatiky: 18

19 volí pro své hry ţánr tragikomiky, o to silnější mají pak ale na diváka dojem. Strategie smíchu přes slzy má přece v ruské dramatické historii dlouhou tradici. Hra Kytice z bodláčí se k černému realismu hlásí tím, ţe bez příkras popisuje realitu 80. let v zapadlém a nedůleţitém městě Sovětského svazu. Tragédie kaţdé z postav leţí v očekávání a následných nenaplněných ideálech, coţ s sebou přináší hluboké rozčarování, depresi, bezvýchodnost situace, která je demonstrována sebevraţdou jedné z postav v úplném závěru hry. Velkolepá sovětská minulost je vyjádřena uctíváním památky slavného revolucionáře Borodajeva a hlavní princip černuchy, ţe nic z toho krásného, co se k SSSR vztahovalo, nebyla pravda, symbolizuje rozvrat Borodajevova kultu. Tragédie postavy Fjokly tkví v nostalgických vzpomínkách po tom, co nikdy neexistovalo, po ideálních představách o minulosti. Ostatní postavy na tom nejsou o nic lépe. Očekávaly od ţivota tak nějak víc, bohuţel však přišlo tak nějak méně nebo snad vůbec nic. Koljada se v Kytici z bodláčí zabývá otázkou, co dělat, kdyţ to, pro co jsme ţili, byla leţ. V krátkosti tedy lze tvrdit, ţe černý realismus je jedním z ruských postmoderních směrů, v rámci kterých se akcentují negativní aspekty ţivota v SSSR (potaţmo Ruské federaci). Nicméně podle slov I. Pospíšila v dílech ruských postmodernistů [...] lze pozorovat nejen líčení špíny ţivota, bezvýchodnost a pesimismus, apokalyptické nálady a deformaci jazyka, ale také zájem o historii, byť v parodované rovině, návraty k tradiční literatuře [...]. Je to literatura stejně jako doba jejího vzniku totálního znejistění. (Pospíšil, 2007, s. 74). Právě této druhé rovině, tedy tendencím k návratu k literárním tradicím, se budu věnovat v následující kapitole. V tvorbě Nikolaje Koljady se totiţ tato rovina střetává s rovinou černého realismu Návrat k tradicím ruské literatury v tvorbě Nikolaje Koljady Pro to, abychom si mohli plně uvědomit specifika dramatické tvorby Nikolaje Koljady, je důleţité uvést Koljadova díla do širšího kontextu, neţ je pouze černucha. Tímto širším kontextem se míní ruský literární postmodernismus. V následujících odstavcích bude nejdříve nastíněn charakter světového postmodernismu, aby od něj vzápětí mohl být odlišen postmodernismus ruský (východoevropský), jehoţ rysy jsou patrné i ve hře Kytice z bodláčí. Domnívám se, ţe pro důkladnou interpretaci hry je zahrnutí Koljadovy tvorby do širšího kontextu ruského (východoevropského) postmodernismu stejně důleţité jako její uţší sounáleţitost s černým realismem. 19

20 Podle odbornice na ruský postmodernismus I. Skoropanovové je tento umělecký směr projevem postmoderny ve filozofii, literatuře a ve výtvarném umění a je moţné ho obecně pouţít pro určení různých uměleckých směrů. Tento termín označuje mj. nové umělecké směry v architektuře, v malířství, v literatuře a obecně estetické systémy vytvořené ve 2. polovině 20. století (Skoropanovová, 1999, s. 9). Mezi hlavní teze postmoderny patří názor, ţe vše uţ tady bylo a ţe ke všemu existují alternativy. Základními znaky postmoderny jsou pluralismus názorů, pád dosavadních tabu, znejistění, textové hry, intertextovost a ambivalence (disharmonická harmonie, asymetrická symetrie, poetika dualismus), kterou I. Pospíšil povaţuje za hlavní postmoderní rys (Pospíšil, 2003, s. 27, 32; Skoropanovová, 1999, s. 8 70). Podle I. Pospíšila není postmodernismus jednoznačně určen ideologicky ani sociálně, ale je přijímán především jako umělecký jev, šíře jako znak duchovní atmosféry ve společnosti druhé poloviny 20. století a často bývá spojován s krizí společnosti masové spotřeby v euroatlantickém prostoru (Pospíšil, 2003, s. 27). Tím však vyvstává z hlediska této práce důleţitá otázka pokud postmodernismus vznikl jako bezprostřední reakce na hospodářský a společenský vývoj USA a západní Evropy ve 2. polovině 20. století, můţeme hovořit o stejném typu postmodernismu ve Východní Evropě, oblasti s natolik odlišnou hospodářskou a společenskou historií? A pokud ne, jaký charakter tedy východoevropský postmodernismus má? Přestoţe je postmodernismus často spojován s pozdním kapitalismem a výsledným vytvořením tzv. konzumní společnosti, a jeho rysy jsou tedy obecně vázány na určitý společenský stav a vývoj (jak tvrdí například americký literární kritik Fredric Jameson v článku Postmodernism and Consumer Society), Epp Annus a Robert Hughes ve svém článku Reversals of the postmodern and the late Soviet simulacrum in the Baltic Countries with exemplifications from Estonian literature (2004) dokazují, ţe ve východoevropském prostoru existovala postmoderna dokonce dříve neţ na západě, protoţe slouţila jako nástroj odporu proti totalitárním reţimům. K tomuto názoru se přiklání i I. Pospíšil. Na příkladu postmoderního textu Moskva-Petušky od Venědikta Jerofejeva, který byl napsán v letech , předvádí, ţe ruský postmodernismus vzniká na autochtonním podloţí poměrně brzy bez přímé souvislosti s americkým nebo západoevropským postmodernismem [...], měl od počátku svébytné rysy, vycházel z domácího materiálního podloţí (rituály socialistického realismu), a právě proto působí navenek jako nový jev (Pospíšil, 2003, s. 31). I. Skoropanovová (1999, s. 70) v tomto smyslu nezmiňuje ruský postmodernismus jako svébytný směr, pouze hovoří o východoevropské modifikaci postmodernismu, která se v podmínkách vzniku a vývoje lišila a liší od západní modifikace postmodernismu. 20

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA

ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE VYPRACOVALA: VEDOUCÍ PRÁCE: Jaroslava Němčáková prof. PhDr. Miroslav Zahrádka,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Od básně k divadlu Dokumentace magisterského absolventského projektu Autor projektu:

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH DIVADEL HL. M. PRAHY diplomová práce Autor: Jana Švubová Vedoucí práce: Doc.

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě VI červen 2014 EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE X. RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V PRAZE www.ff.osu.cz Renesanční umění se dostalo do českých zemí

Více

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji KROK 2013 1 ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Filmová kultura v Olomouckém kraji Z obsahu Kam chodili Olomoučané do kina Filmové adaptace Körnerových novel Habermannův mlýn: Šumpersko

Více

NONSENS A JAZYKOVÁ HRA V BÁSNICKÉ TVORBĚ JIŘÍHO WEINBERGERA

NONSENS A JAZYKOVÁ HRA V BÁSNICKÉ TVORBĚ JIŘÍHO WEINBERGERA MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Bc. Monika Janulíková NONSENS A JAZYKOVÁ HRA V BÁSNICKÉ TVORBĚ JIŘÍHO WEINBERGERA Magisterská

Více

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK Michaela Vrbová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech...

1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech... 1 Obsah 1 Obsah... 3 2 Úvod... 4 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5 2.1.2 Zdroje práce...5 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech...6 2.3 Souhrn dat o Arnoštu Goldflamovi... 11 3 Vybraná

Více

Estetika a symbolika panelových sídlišť v Československu

Estetika a symbolika panelových sídlišť v Československu Maturitní práce z předmětu Humanitní studia Gymnázium Jana Keplera Estetika a symbolika panelových sídlišť v Československu vedoucí práce: Blanka Činátlová Kristýna Květová 2011 1 Úvod Hned na začátku

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta KATEŘINA MLČOCHOVÁ. V. ročník prezenční studium. Obor: český jazyk německý jazyk

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta KATEŘINA MLČOCHOVÁ. V. ročník prezenční studium. Obor: český jazyk německý jazyk UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury KATEŘINA MLČOCHOVÁ V. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk ČESKÁ MODERNÍ POHÁDKA POČÁTKU 21.

Více

Nikdy nekončící probuzení jara

Nikdy nekončící probuzení jara JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví Nikdy nekončící probuzení jara Diplomová práce Autor práce: Barbora Remišová Vedoucí práce: Mgr. Klára Latzková Oponent práce:

Více

Ilustrace. Dětská tématika

Ilustrace. Dětská tématika 0 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce:

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY EVALUACE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŢBY PRO SENIORY REALIZOVANÉ REGIONÁLNÍM DOBROVOLNICKÝM CENTREM TOTEM, O.S. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Hana Křížová

Více

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví Bakalářská práce Podmínky pro podnikání a život Vietnamců v České republice The conditions for business and life

Více

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy Vladan Krásný Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy se zabývá problematikou

Více

Integrace 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny

Integrace 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Integrace 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny Jana Tůmová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Diplomová práce OLOMOUC 2010 HANA MATÚŠOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Diplomová práce OLOMOUC 2010 HANA MATÚŠOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Diplomová práce OLOMOUC 2010 HANA MATÚŠOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Studijní

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

Česká kancelář programu Kultura Jan Bartoš (titulní fotografie)

Česká kancelář programu Kultura Jan Bartoš (titulní fotografie) Praha 2012 Česká kancelář programu Kultura Jan Bartoš (titulní fotografie) Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační

Více

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ OSTRAVSKÁ POLONISTIKA OPĚT ZVEDLA LAŤKU STUDENTSKÝCH KONFERENCÍ DEN S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POLSKOU SPISOVATELKOU Letošní desátý, a tedy jubilejní ročník studentských vědeckých konferencí (konají se na celé FF

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více