Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет»"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Překladatelství ruského jazyka Tereza Kubíčková Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет» Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. 2012

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury... Podpis autorky práce 2

3 Děkuji paní profesorce Kšicové za čas, který mi věnovala při konzultacích a také při seminářích během celého studia. Dále děkuji svým skvělým rodičům a prarodičům za podporu, které se mi od nich dostává, Ljubě Vomelové za to, ţe mi otevřela dveře ke (své) ruské duši, panu Jaroslavu Petřivalskému za všechno, co mě naučil (nejen) o divadle, Václavu Liškovi za onen osudný program z představení Slepice ve Švandově divadle a v neposlední řadě také Martinu Iterskému, Kristýně Danielové, Andree Mazancové a Viktorii Shklyarské za vydatnou pomoc. 3

4 Obsah Úvod Nikolaj Koljada ţivot a tvorba Nikolaj Koljada student, herec a začínající spisovatel Nikolaj Koljada dramatik Nikolaj Koljada zakladatel a umělecký ředitel divadla Koljada-Těatr a jeho poetika Analýza hry Kytice z bodláčí Černý realismus v tvorbě Nikolaje Koljady Návrat k tradicím ruské literatury v tvorbě Nikolaje Koljady Děj divadelní hry Kytice z bodláčí, postavy, jejich motivace a interpretace hry Dramatika Nikolaje Koljady v českém divadelním prostředí Komentář k překladu Překlad dramatického textu Jazyková stylizace postav Překlad a přenos kultur Překlad názvu hry Překlad frazeologismů, metafor a autorských neologismů Problematika překladu prostředků jazykové komiky Překlad hry Závěr Резюме Příloha originál překládaného textu Bibliografie

5 Úvod V současné ruské dramatické tvorbě figuruje mnoho českému diváku neznámých jmen. Inscenace her současných ruských dramatiků se totiţ na českých divadelních scénách realizují jen zřídkakdy. Při rychlém zamyšlení se laikovi se zájmem o divadlo snad vybaví jméno Vasilij Sigarev, jehoţ hru Plastelína (Пластилин) poprvé inscenovali v roce 2004 v divadle Disk, Sigarevova další divadelní hra Černé mléko (Чѐрное молоко) byla inscenována v Divadle Kolowrat (2004) a také v Divadle v Celetné (2009), kde byla téhoţ roku uvedena Sigarevova hra Detektor lţi (Детектор лжи). V roce 2010 se v Městském divadle v Kladně a v roce 2011 v Městském divadle Zlín také hrála hra Ruské loto (Русское лото), v březnu 2012 ji na své scéně uvedlo Slezské divadlo v Opavě. Tím by výčet příleţitostí, které se dnes k setkání se současným ruským dramatem českému diváku nabízí, mohl být u konce, kdyby na česká jeviště v posledních letech nezačal pronikat ještě jeden ruský autor. Jedná se o herce, dramatika, reţiséra, ředitele divadla a navíc Sigarevova učitele Nikolaje Koljadu, jehoţ se Sigarevem mimo jiné spojuje místo působení uralský Jekatěrinburg. Koljada, který v současné ruské dramatické tvorbě patří ke špičce, a jehoţ hry jsou hojně uváděny i ve světě, na česká jeviště začal pronikat teprve nedávno. V roce 2003 uvedlo jeho hru Murlin Murlo (Мурлин Мурло, 1989) Divadlo Husa na provázku a v roce 2004 ji realizovala také Divadelní společnost NUN. V České republice byla dále inscenována Koljadova hra Zatmění (Затмение, 1996) v podání generačního souboru Letí v roce Inscenace hry Polonéza Oginského (Полонез Огинского, 1993) byla uvedena v Divadle Na zábradlí v roce 2008, ale do podvědomí českých dramaturgů se Koljada dostal díky inscenaci hry Slepice (Курица, 1989) ve Švandově divadle z roku 2006 a v roce 2010 v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. V roce 2010 byla ve Strašnickém divadle jako první premiéra sezóny opět uvedena hra Murlin Murlo v reţii Michala Langa. O Nikolaji Koljadovi v České republice doposud nebylo publikováno mnoho. Jeho hry kromě Zatmění (překlad Hana Drozdová) a Tutanchamon (Тутанхамон, 2000, překlad Martina Pálušová) přeloţila Gabriela Pályová. Divadelní hra Kytice z bodláčí (Букет) z prosince 1990 zatím nebyla do češtiny přeloţena a na českých jevištích nebyla uvedena. Cílem této práce je proto nejen provést komentovaný překlad hry Kytice z bodláčí, ale také podrobněji prozkoumat ţivot a dílo Nikolaje Koljady, jeho autorský styl a specifika jeho dramatických textů. 5

6 První kapitola práce je věnována biografii autora v kontextu jeho literární tvorby a divadelní činnosti v Jekatěrinburgu. Tato část je doplněna o autentické komentáře samotného Koljady. Zvláštní prostor je v práci vyhrazen historii a ţivotu Koljadova divadla druhá kapitola se proto zabývá fenoménem nazývaným Koljada-Těatr (Коляда-Театр). Ve třetí kapitole je představena hra Kytice z bodláčí spolu s černým realismem a obecně ruským (východoevropským) postmodernismem, jejichţ tendence se objevují nejen v dané hře, ale v celé tvorbě Nikolaje Koljady. V rámci této kapitoly je popsán děj hry, postavy a jejich motivace. Interpretaci hry nevěnuji samostatnou kapitolu, protoţe se domnívám, ţe ji dostatečně rozpracovávám v rámci kapitoly 3. První část práce završuje podrobnější informace o hrách Slepice, Polonéza Oginského a Murlin Murlo zinscenovaných na českých jevištích, úskalí inscenačních technik těchto uvedení a zmínka o jejich překladech do češtiny. Tato část práce se metodologicky opírá o analýzu rozhovorů s Nikolajem Koljadou a dalších materiálů o autorovi a jeho divadle dostupných na internetu ruské i české recenze inscenací Koljadových her (R. Dolţanskij, V. Dospělová, P. Smyczek) a samozřejmě teoretické práce českých i zahraničních literárních vědců (I. Pospíšil, I. Skoropanovová, F. Jameson, E. Annus a R. Hughes). Jako cenný zdroj informací poslouţily i autorčiny vlastní dojmy a záţitky z představení Букет v samotném Koljada-Těatru. Tuto práci, především její první část, pojímám jako komplexní informaci pro divadelní dramaturgy a reţiséry, kteří by měli zájem u nás hru v inscenovat. Z toho důvodu je první část práce rozsahově a tematicky širší, neţ bývá u diplomové práce v ţánru komentovaného překladu pravidlem. Praktický smysl práce spatřuji zejména v moţnosti uvedení hry Kytice z bodláčí na české divadelní scény, coţ mi bylo také motivací při překládání hry a při zpracovávání rozsáhlého materiálu jak o samotném Nikolaji Koljadovi a fenoménu Koljada-Těatru, tak při identifikaci Koljadovy dramatické tvorby v kontextu černého realismu a světové postmoderní tvorby vůbec, a samozřejmě také při analýze a interpretaci divadelní hry Kytice z bodláčí. Druhá část práce se týká samotného překladu hry do češtiny. Nejprve se zlehka dotýkám problematiky uměleckého překladu dramatického textu a poté jiţ přistupuji k hlavní části práce ke komentovanému překladu. V rámci komentáře pak nastiňuji překladatelské problémy, se kterými jsem se během práce potýkala, jejich řešení podpořené odbornou literaturou. Postupně se věnuji problematice jazykové stylizace postav (J. Levý, P. Sgall, Z. Kufnerová), překladu a přenosu kultur (A. Popovič, J. Vilikovský, L. Venutti), překladu názvu díla (Z. Kufnerová), překladu frazeologismů, metafor a autorských neologismů 6

7 (J. Recker, S. Vlachov, S. Florin, V. Straková) a překladu jazykové komiky (M. Poláčková, V. Straková). Inspirace pro tuto práci vznikla při mém studijním pobytu v Jekatěrinburgu. Po první návštěvě Koljadova divadla na ulici Turgeněva a osobním setkání se samotným zakladatelem a uměleckým ředitelem Těatru-Koljada, hercem, reţisérem a dramatikem Nikolajem Koljadou, vznikl článek na oblíbený blog RusalkyUralky 1 a také myšlenka věnovat se hlouběji autorově tvorbě. Samotnou Kytici z bodláčí jsem viděla v autorské reţii Nikolaje Koljady a věřím, ţe tento fakt můţe jen přispět k lepšímu porozumění a následné interpretaci hry. Obojí je při překládání umělecké literatury opravdu nezbytné. Stěţejním úkolem této práce je alespoň malou mírou přispět k zaplnění českého informačního vakua v oblasti současné ruské dramatiky. 1 Text je dostupný na adrese: 7

8 1. Nikolaj Koljada život a tvorba 1.1. Nikolaj Koljada student, herec a začínající spisovatel Způsob ţivota autora se často citelně odráţí v jeho tvorbě. Při studiu tvorby umělce proto často zkoumáme i jeho ţivot. U Nikolaje Koljady to platí hned několikrát. V jeho dílech se zrcadlí to, co je mu nejbliţší realita období perestrojky a 90. let, divadelní prostředí, ţivot a osudy lidí v ruských provinčních městech, skromné sociální podmínky hraničící s bídou, rozpor mezi monumentálním odkazem ruské kultury a neslavnou současností a taktéţ ruská mentalita. U moderních autorů existuje moţnost zapojit do výstavby představy o jejich ţivotě a díle i autory samotné, a to díky různým komentářům jejich vlastního ţivota, které byly zaznamenány napříkladv novinových rozhovorech, případně při jiných příleţitostech. Jako výchozí materiál poslouţil Koljadův autobiografický text Vše je teď před námi (Всѐ теперь впереди) z roku Pokud není uvedeno jinak, byly citace v této kapitole převzaty z tohoto textu. Kapitolu o ţivotě Nikolaje Koljady povaţuji z hlediska naplnění cílů, které si tato práce klade, za velmi důleţitou. Nikolaj Koljada se narodil 4. prosince 1957 ve vesnici Presnogorkovka v Kustanajské oblasti Kazachstánu jako syn řidiče nákladního auta a učitelky v mateřské školce. Otec byl Ukrajinec, matka ruské národnosti. Sám Koljada o svých rodičích píše: Otec celý ţivot třicet let nebo tak nějak vozil dojačky do kravína. Máma byla v mládí ţena bojovná, pracovala dokonce jako řidička traktoru a poslední roky před penzí pracovala v mateřské školce. Rodina ţila chudě a malý Kolja od dětství snil o umělecké dráze, protoţe umělci vydělávají hodně peněz, protoţe jsou vidět v kině a v televizi.. A tak se jako patnáctiletý mladík Nikolaj přihlásil na nejbliţší divadelní školu ve Sverdlovsku (tehdejší název Jekatěrinburgu) a byl přijat do kurzu herectví u bývalého hlavního reţiséra Sverdlovské televize Vadima Michajloviče Nikolajeva. Nikolajev spolu s Vjačeslavem Maksimovičem Šugajevem z moskevského Literárního institutu tvoří dvojici mistrů-učitelů, které bude Koljada podle vlastních slov vděčný celý ţivot. Své první povídky začal psát právě jako student divadelní školy. V posledním ročníku dostal Koljada pracovní nabídku od Sverdlovského dramatického divadla (Свердловский театр драмы). To divadlo jsem si zamiloval na celý ţivot, a tak se také stalo, ţe celý můj ţivot je svázán s tímto divadlem. Odehrálo se tam všechno: nejenom to dobré, ale i to špatné mi toto divadlo přineslo, nicméně, stejně pro mě zůstává nejlepším divadlem na světě. Ve svém prvním angaţmá dostal Koljada mnoho příleţitostí prokázat své herecké umění. Byl za ně také náleţitě oceněn v té době prestiţní 8

9 cenou oblastního výboru VLKSM 2. Jsem na toto ocenění velmi pyšný. Dostal jsem za ni 300 rublů, za které jsem si koupil malý černobílý televizor. (Koljada, 2000) Po povinné vojenské sluţbě v uralských městech Permi, Kamensk-Uralsku a Sverdlovsku se Koljada vrátil do divadla. V roce 1982 se jedna z jeho povídek náhodou dostala do rukou uralské spisovatelky Věry Kudrjavcevové, která text odnesla do redakce novin Uralskij rabočij, Koljadovi o tom však nic neřekla. Vzpomínám si, jak mi v divadle někdo řekl, ţe moji povídku otiskli v novinách. Běţel jsem na vrátnici divadla, otevřel jsem noviny, dlouho jsem koukal na místo, kde bylo vytištěno moje příjmení, a pod ním ona povídka s názvem Kluzko! (Склизко!) a nemohl jsem uvěřit, ţe je to moje. Nevím proč, ale pamatuji si, ţe jsem za povídku dostal 35 rublů (ohromné peníze pro umělce, který vydělává 85 rublů za měsíc!) Divné! Mně za můj spisek zaplatili! Následovaly povídky v časopise Ural v roce Koljadova raná tvorba ihned vyvolala kladné ohlasy. Pochvalně se o mladém uralském autorovi vyjadřovali třeba Naum Lejderman 3 a Leonid Bykov 4. V té době ţil začínající spisovatel a mladý herec v komunálce na ulici Lenina ve Sverdlovsku spolu s dalšími umělci z Dramatického divadla. Doba byla mladá a veselá. U mě doma se scházela společnost, hodně jsem pil. Tak hodně, ţe mi v 1983 roce bývalý hlavní reţisér činohry řekl: Buď odejdi sám, nebo tě podle paragrafu vyhodíme. A tak jsem šel. Koljada se ocitl bez peněz, bez práce, ale nic jiného kromě divadla neznal a dělat neuměl. V té době dokonce přemýšlel o sebevraţdě. Naštěstí hned druhý den po nuceném odchodu z divadla našel Koljada v poště pozvánku na přijímací zkoušky do Literárního institutu v Moskvě. Vypůjčil si peníze na vlak, aby mohl odjet na přijímací zkoušky, po nichţ byl přijat na kombinované studium. Bodová hranice byla 21 bodů a já měl 21,5. Na pohovoru se mě členové komise zeptali: A proč vy se vlastně hlásíte na vysokou školu? Proč nechcete pokračovat v herecké práci? Na to jsem já pronesl: Ještě musím dobýt Moskvu. V komisi se nelibě uchechtli, hodili mi papíry přes stůl a řekli: No tak ji teda dobývej. Literární kariéra mladého herce tak začala nabývat na váţnosti. Šest let jezdil Koljada dvakrát ročně do Moskvy na zkoušky. Mezitím pracoval jako vedoucí agitační komise v Kulturním paláci M. Gorkého (Дворец культуры им. Горького) a potom ještě dva roky pracoval jako literární spolupracovník v redakci novin továrny Kalina 2 Všesovětský leninský komunistický svaz mládeţe (Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодѐжи) mládeţnická politická organizace v SSSR pro dospívající ve věku let. 3 Naum Lazarevič Lejderman (1939) ruský filolog a literární vědec, pedagog, specialista na ruskou literaturu 20. století. 4 Leonind Fjodorovič Bykov ( ) ruský scénárista, reţisér a herec. 9

10 Kalininěc. Toto úsilí se vyplatilo. V posledním ročníku napsal Koljada svou první divadelní hru Hrajeme na fanty (Играем в фанты). S velkým úspěchem byla hra posléze inscenována ve více neţ 90 divadlech v celém Rusku. Na mě spadla lavina peněz a uţ jsem nepracoval. A pití jsem taky nechal kdyţ je peněz hodně, člověku je tak nějak líto je propíjet. Léta v Literárním institutu měla na uralskou spisovatelskou naději silný vliv. Koljada vzpomíná na tuto dobu následovně: V ročníku nás bylo hodně 60 lidí prozaici, básníci, kritici. [...] V institutu na zkouškách se nás moc nevyptávali, litovali nás, ţe jsme dálkoví studenti. Veškeré naše studium se odehrávalo na koleji Dobroljubova 9/11. Z celého sovětského svazu jsme se tam s kufry rukopisů sjíţděli, pili jsme vodku od rána do večera, četli jsme si navzájem naše mistrovská díla, básníci recitovali své básně, hádali se do ochraptění o tom, kdo je génius a kdo je negénius. A to, ač se to zdá divné, bylo hlavní studium. To, co se pak dělo v posluchárnách, nebylo důleţité. Šugajev [vedoucí Koljadova ročníku pozn. autorky] mě měl rád, otcovsky mě občas huboval, říkal mi: umělec zkrachovalého divadla a nazýval mě zpěvákem front s vratnými lahvemi. A kdyţ jsem začal psát divadelní hry, říkal mi: Nepiš hry, tobě to nepůjde. Ale já jsem na rady mistra nedal Nikolaj Koljada dramatik Divadelní prvotinu Hrajeme na fanty napsal Koljada během tří dnů v roce 1986 po tom, co ho velmi chválili na literárním semináři mladých autorů v Novosibirsku. Aţ horečnaté tempo psaní bude pro Koljadu příznačné i v dalších letech. Hrajeme na fanty autor poslal na Ministerstvo kultury a skrze tuto instituci se o hře dozvěděla divadla. Uţ za půl roku byla odehrána první premiéra hry v tomském Divadle mladého diváka a o něco později také ve sverdlovském Akademickém divadle. Tehdy jsem byl ţebrákem, skutečným ţebrákem a pamatuji si, ţe kdyţ jsem dostal první dva tisíce rublů od Ministerstva kultury jako honorář za hru, prostě jsem nemohl uvěřit, ţe ta hromada peněz patří mně. V obchodě Bogatyr na ulici Bělinského jsem si koupil dţíny a boty, přišel jsem domů a plakal jsem, kdyţ jsem ten nákup vyndával z tašky. Od té doby píše Koljada jednu divadelní hru za druhou. Následovala hra Zátaras (Рогатка, 1989), Murlin Murlo (Мурлин Мурло, 1989), Pohádka o mrtvé carevně (Сказка о мертвой царевне, 1990). Všechny tři jsou doposud velmi úspěšné a dále se hrají na scénách divadel v Ruské federaci i v zahraničí. Koljada se ovšem ne vţdy setkal jen s pochvalami. Bez odsuzujících kritik odborné veřejnosti se neobešlo představení hry Zátaras. Vzpomínám si, jak jsem psal Zátaras. V noci 10

11 jsem vstával a něco jsem říkal do diktafonu a ráno zapisoval. Tu hru jsem přivezl na seminář dramatiků do Picundy. Letěl jsem letadlem a koukal jsem z okýnka, rukopisy jsem měl v zavazadle. Seděl jsem a říkal jsem si, ţe nikdo z pasaţérů netuší, ţe mám v kufru bombu! A opravdu, na semináři se odehrál skandál. Jak ti mi za tu hru nadávali! Měli pro mě jen ta nejhorší slova! A jenom Ljusa Ulická 5 dnes slavná spisovatelka, a tehdy začínající dramatička si hru přečetla a řekla mi: Neposlouchej nikoho. Мůţeš spokojeně umřít, protoţe hlavní hru svého ţivota uţ jsi napsal. V roce 1989 byl Zátaras inscenován Romanem Vikťukem 6 v San Diegu. Hru postupně viděli i diváci v Itálii, ve Švédsku, v Německu, Austrálii a nakonec i v Moskvě. Čas ukáţe, jestli moje hry za něco stojí, ale dnes je mým úkolem psát pro divadlo a psát hodně. Napsal jsem sedmdesát her [údaj z roku 2000 pozn. autorky], z nich bylo okolo čtyřiceti inscenováno. V roce 1990 Galina Volček zreţírovala moji hru Murlin Murlo v legendárním divadle Sovremennik. Tak jsem začínal dobývat Moskvu, hodnotí svůj úspěch sám Koljada. Kromě úspěchu, ať uţ doma nebo v zahraničí, mu první hry přinesly i jistou finanční úlevu. Z většiny svých honorářů se Koljada rozhodl cestovat. Jak sám říká, byl uţ všude. V Argentině, Uruguayi, Singapuru, Malajsii, Egyptě i na Filipínách. Kromě toho mu bylo v roce 1992 nabídnuto stipendium v německém Stuttgartu na Akademii umění Schloss Solitude 7, posléze Koljada přesunul své působení do Hamburku, kde opět pracoval jako herec. V představení A. P. Čechova Na Sachalin hrál Koljada samotného Čechova. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí se u Koljady vyvinul svébytný vztah k domovině, k městu, kde ţije, a k cestování. Teď uţ nechci jezdit nikam. Doma je líp. [...] Rok a půl v Německu obrátil můj ţivot naruby. Po této cestě jsem se začal jinak dívat na to, co se kolem mě děje. A, pateticky řečeno, bezhlavě jsem se zamiloval do své vlasti do Ruska do té blahoslovené země. Velmi miluji Jekatěrinburg. Chodím po ulici a zdraví mě neznámí lidé. Oni znají mě, ale ne pro mé krásné oči, ale proto, ţe já jsem zřejmě něco pro naše město, pro naše divadlo udělal. A to mě těší. Kdyţ se Koljada v roce 1993 vrátil z Německa, obrátil se na Jekatěrinburgskou státní divadelní školu (Екатеринбургский государственный театральный институт) s nabídkou vytvoření oboru pro budoucí dramatiky. Právě z ročníků vedených Koljadou pocházejí 5 Ludmila Ulická (1943) v současnosti v Ruské federaci jedna z nejpopulárnějších ruských spisovatelek a dramatiček. Autorka povídek (např. sborník Люди нашего царя, 2005), románů (Даниель Штайн, переводчик, 2006; Искренне ваш Шурик, 2003; Казус Кукоцкого, 2001) a divadelních her (Семеро святых из деревни Брюхо, 2001; Русское варенье, 2003; Мой внук Вениамин, 1988). 6 Roman Vikťuk (1936) proslulý ukrajinský divadelní reţisér působící i v Ruské federaci i v jiných bývalých republikách SSSR. 7 Koljada na svůj pobyt vzpomíná: To bylo krásné. Hodně jídla. Příroda. Klid. Luxusní zámek. Začal jsem psát bez přestání. (Solomov, 2006). 11

12 v ruském divadelním světě tak zvučná jména jako je Oleg Bogajev, Natalja Malašenko, Taťána Garbar, Taťána Filatova, Jurij Koljasov, Naděţda Koltyševa a jiţ zmiňovaný a v České republice důvěrně známý Vasilij Sigarev. Později dostanou Koljadovi ţáci označení uralská dramatická škola. K ní se budou hlásit například i bratři Presňakovové 8. Sám Koljada je ale v této otázce nebývale skromný. Kdyţ jsem začal pracovat jako šéfredaktor v časopise Ural, udělali jsme jedno mládeţnické vydání, kde byla publikována i díla Presňakovových. Potom za mnou přišel Oleg Presňakov a zeptal se: Nikolaji Vladimiroviči, dovolíte, abychom se všude označovali za vaše ţáky? A já jim řekl: No jak chcete! Líto mi to nebude. (Solomov, 2006). V roce 1994 se v Jekatěrinburgu konal první ročník festivalu Koljada-plays, který v roce 2007 získal dokonce mezinárodní formát. Jedná se o festival, kam se mohou přihlásit všechna divadla se svými inscenacemi nejen Koljadových divadelních her, ale také s tvorbou jiných současných ruských dramatiků. Hraje se ve většině divadel v Jekatěrinburgu a na tyto dny (většinou třetí týden v červnu) divadlo naprosto ovládne město. V rámci festivalu Koljada-plays se kaţdoročně konají herecké kluby, diskuze nad inscenacemi, setkání s dramatiky, výstavy, filmové projekce a mnoho dalších doprovodných akcí. Na internetových stránkách festivalu je uvedeno, ţe jiný podobně rozsáhlý divadelní projekt se v Ruské federaci zatím nerealizoval. 9 Ve druhé polovině 90. let je ze začínajícího spisovatele Koljady uţ zavedený autor a dokonce laureát Ceny Stanislavského. Do roku 2000 mu vyšly uţ tři sbírky Koljadových her (Арабески; Метель; Уйди, уйди!). Další z literárních aktivit Nikolaje Koljady je také pozice šéfredaktora časopisu Ural. Časopisu, ve kterém jej na začátku kariéry označovali za autora povídek o marginálních záleţitostech ţivota Nikolaj Koljada zakladatel a umělecký ředitel divadla V roce 2001 zaloţil Nikolaj Koljada své vlastní soukromé divadlo Koljada-Těatr Na svoje narozeniny, 4. prosince, jsem obdrţel dokumenty k tzv. nekomerčnímu sdruţení Koljada Těatr. Megalomanií netrpím, ale rozhodl jsem se nazvat své divadlo právě tak. Koljada byl pohanský bůh, vánoční píseň o narození spasitele [koleda pozn. autorky] se 8 Oleg (1969) a Vladimir (1974) Presňakovovi současní ruští spisovatelé a dramatici, pocházejí z Jekatěrinburgu. Autoři divadelních her З. О. Б. (1999), Половое покрытие (2000), nebo Воскресенье. Супер. (2004) a dalších. 9 Více informací na webových stránkách Koljada-Těatru (http://www.kolyada-theatre.ru/ru/kolyada-plays). 12

13 [rusky pozn. autorky] nazývá Koljada. Byl bych rád, aby toto divadlo bylo pro diváka nepřetrţitým svátkem a pro herce radostí, ţivotem. Já se klidně roztrhnu, ale toto bude nejlepší divadlo ve městě. Bude mít svůj ansámbl, svůj personál a sál pro diváků. (Dělovoj kvartal, 2001). Původně divadlo nemělo vlastní scénu. Teprve v roce 2004 se Koljada-Těatr usídlil ve sklepních místnostech Vlastivědného muzea (Краеведческий музей) na ulici Lenina. Do sálu se sice nevešlo více neţ 50 diváků, nicméně se postupně stalo jedním z nejvýraznějších divadel v Jekatěrinburgu. V roce 2006 však o tyto lokace projevilo zájem Centrum mladé poezie (Центр молодежной поэзии). Koljada-Těatr se tak za dramatických okolností musel přesunout jinam. Člověk přijde na zkoušku a vidí plné foyer policistů, kteří od nás chtějí výpovědi. Nebo přijde týpek, rve plakáty ze stěn a hrozí, ţe přifrčí se třemi náklaďáky a vyhází to naše harampádí na skládku. [...] Chtějí tam udělat kasino nebo noční klub, tím se netají. Budova se nachází v centru města... (Solomov, 2006). Večer 14. července 2006 se situace vyhrotila, kdyţ se herci ani samotný Koljada nemohli dostat do interiéru divadla. Nápis rekonstrukce na dveřích de facto znamenal, ţe odpůrci Koljada- Těatru na Leninově ulici se neoprávněně vlámali do divadla a zevnitř zabarikádovali vstup. Mezitím, co se herci i Koljada snaţili proniknout do sklepních místností a obraceli se na policii, zbyly z útulného, domácího divadélka s vymodlenou scénou doslova ruiny (Regnum, 2006). Problémy se vyřešily aţ přesídlením divadla do starobylého domu na ulici Turgeněva. Toto není divadelní prostor, je tady zapotřebí komplexní přestavby. Není tu elektřina, není tu místo pro jeviště. Práce je přede mnou mnoho. Ale... kdyţ jsme se stěhovali na ulici Lenina, stála tam voda po kolena a světlo taky nebylo. A stejně jsme všechno zvládli. (Kačalova, 2006). Celá historie vzniku Koljada-Těatru do značné míry vystihuje i tematiku jeho her. Drsná ruská realita 90. let, kde jsou podnikatelské zájmy vţdy přednější a je dovoleno je prosazovat i tou nejbrutálnější cestou, je jedním z témat literárního směru známého pod názvem černucha. Podle mého názoru tato strastiplná cesta k vlastnímu divadlu poloţila základy fenoménu (kdyţ ne celoruského, tak alespoň regionálního), kterým Koljada-Těatr bezesporu je. Výsledky Koljadova úsilí a celý koncept Koljada-Těatru bude popsán v další kapitole. 13

14 2. Koljada-Těatr a jeho poetika Koljada-Těatr je do značné míry projektem lidí, kteří jsou pro věc nadšeni podobně jako umělecký ředitel Koljada. Vysvětlení, ţe právě v tom tkví úspěch divadla, se přímo nabízí. Finanční situace divadla můţe v českých poměrech vyznívat jako likvidační. Do měsíce hrajeme 24 představení, se zájezdy 50. Hrajeme na narozeninách dětí nových Rusů. Takové pobavení stojí šest tisíc rublů. Umělci si u nás vydělají od tří do pěti tisíc rublů za měsíc. Například představení Revizor hrajeme v blátě. Jeviště je potřeba umýt, ale uklízečka večer v divadle uţ není. Takţe my si ohrnujeme rukávy i herec, který hraje Chlestakova, my všichni myjeme podlahu. A nikdo se neptá: A kolik za tohle dostanu? Je to naše společná práce. (Solomov, 2006). Oproti státním divadlům musí soukromník Koljada s bytostnou nutností řešit známý problém, jak přilákat diváka. Hned vedle divadla je budka, která se nazývá Divadlo- Koljadoskop (Колядоскоп-Театр). Princip spočívá v tom, ţe herci v budce organizují malá improvizační loutková představení pro kolemjdoucí. Dalším marketingovým nástrojem divadla je Zahrada-Koljada (Коляда-Сад), kde se na stromy přivazují pentličky a přitom si můţete něco přát. Občas před začátkem představení krmíme diváky borščem. Já sám doma vařím boršč a ve dvou velkých hrncích ho nesu do divadla a rozlévám do talířů. Divákům se to moc líbí. Říkáme tomu Polévkové divadlo (Суп-теар) a děláme to dvakrát do měsíce. No jen si představte, vţdyť to není špatné jít do divadla a k tomu se ještě najíst boršče. (Solomov, 2006). Kromě toho stojí ve foyer divadla obrovský samovar, ze kterého si diváci mohou před představením a o přestávkách zalévat černý čaj. Návštěva Koljada-Těatru se tak stává nezapomenutelným záţitkem. Z důvodu přiblíţení diváckého dojmu je vhodné uvést autentickou reportáţ, která vznikla bezprostředně po návratu z divadla. Je to maličký dřevěný domeček, zapadlý v závějích sněhu, barevných fáborků a světýlek. Hned při vstupu do minifoyer se ocitnete v ošoupaném panoptiku čínských plyšáků, na skládce zašlé slávy, která z posledních sil právě dodýchala, a v bytě megalomanského sběratele milovníka bizarních zátiší (Lenin a slunečnice, glóbus, který chtěli zjevně vyrobit v měřítku ţivotní velikosti, kolovrátek vedle umělého vánočního stromku na starém radiopřijímači). Na jednom ze stolečků majestátně stojí velký samovar, ze kterého o přestávce teče teplá voda do stakančiků s černým čajem a kostkou cukru. A kdyţ zrovna nekomunikují prostřednictvím mobilních sluţeb (Rusové = národ telefonující a ostatní návštěvníky světlem mobilniku oslňující), hltají diváci lačně chladnoucí kipjatok přes čajové sušenky, které jsou 14

15 v Rusku tvrdé, aby se daly namáčet a rozpustily se aţ na jazyku. Láska (k divadlu) i tady prochází ţaludkem... Poprvé jsme se vypravily na autorskou hru Buket 10. Cikánský, ukřičený, blikající barevný spektákl se zpěvy, tanci a chrastěním náramky, skleničkami, talíři, talířky, miskami, mističkami, (chyběl uţ jen tančící medvěd na řetězu). V pátek jsme viděly inscenaci Gogolovy Ţenitby. A rusokrasojízda pokračovala. Národní píseň Svjetit mesjac, svjetit jasno, svjetit polnaja luna mi ještě dnes nedá spát... V tom představení bylo všechno. Komedie, tragédie, opera, téměř balet, samovary, balalajka, láptě, barevné šátky, červená nastěnkovská líca, kaftany a chaláty, rubášky o blinách, matrjoškách a o vodce se aspoň mluvilo. Byly tam i slzy s hořkou chutí silného černého čaje a radost, která se dá jenom se smíchem vyskákat v nejhlubších sněhových závějích a chutná jako sladké bliny s povidly. A jak je známo, smích a slzy chodí v Rusku všude spolu. Jestli Léblovi vyčítali příliš mnoho nápadů a ujetost, kdyţ Na Zábradlí inscenoval Čechova, tak co by čeští kritici, milovníci skromných reţijních poměrů, řekli na Koljadu? A zase jsme šly domů a všude kolem nás bylo tolik rozporu, a přece to pořád bylo a je milé. (Kubíčková, 2009). Představení v Koljada-Těatru je skutečně jedinečným záţitkem. Na tento fakt je třeba brát ohled i při překladu Koljadových her. Během překládání hry Kytice z bodláčí jsem neustále řešila otázku, zda je moţné text přeloţit tak, aby v něm zůstala zachována tato specifická atmosféra. Došla jsem však k závěru, ţe to moţné není. Přece jenom překlad dramatu je dramatický text, který se pouze spolupodílí na celkovém dojmu z inscenace. Podle Otakara Zicha nelze ztotoţňovat pojmy dramatický text a dramatické dílo tím je totiţ pouze a jenom to, co vnímáme (vidíme a slyšíme) po dobu představení v divadle. (Zich, 1931, s. 16). Text je tedy pouze jednou z částí celkového dojmu a není moţné, aby byl jediným nositelem atmosféry. Některé aspekty a konkrétní případy problematiky přenosu kultury budou popsány v kapitole Překlad a přenos kultur. Atmosféra při představeních Koljadových her v autorské reţii a ve vlastním divadle se nepochybně velkou měrou podílí na vytvoření fenoménu Koljada, nicméně Koljadovy hry nejsou zajímavé jen pro svou inscenační a reţijní techniku. Úspěch těchto her se samozřejmě 10 Ruský název hry Kytice z bodláčí je Букет, tedy v české transliteraci Buket. V době psaní příspěvku ještě neexistoval český překlad hry. 15

16 zakládá na specifikách dramatického textu a jedinečnosti Koljadova stylu. Textové strategie v Koljadových hrách budou, kromě jiného, představeny v další kapitole. 16

17 3. Analýza hry Kytice z bodláčí Černý realismus v tvorbě Nikolaje Koljady V souvislosti s Koljadovými hrami se často objevuje výraz černucha (чернуха). Tento derivát slovního spojení černý realismus (чѐрный реализм) je definován jako specifický kulturní směr (patrný v divadle a ve filmu), který se v Rusku potaţmo ještě v SSSR objevuje na přelomu 80. a 90. let 20. století a přetrvává dodnes. Vznik nového literárního a kinematografického směru je spojen s politickými změnami této doby s perestrojkou a politikou glasnosti. Pro černuchu je charakteristické, ţe se snaţí postihnout negativní aspekty, které provázejí ţivot brutalitu, amorální jednání, destruktivní tendence ve společnosti, pornografii, prostituci, narkomanii, zločinnost. Popularita černuchy v západoevropských zemích byla zvýšena obecným zájmem o vše sovětské. Oblíbenost tohoto směru uvnitř SSSR se zakládala na předpokladu, ţe do té doby bylo vše lţí sovětskou propagandou. Jakýkoliv humánní počátek, lidská důstojnost, dokonce i krása přírody se podle filozofie černuchy předkládala jako sovětský atavismus. Slovo černucha totiţ podle Marka Lipoveckého (1999) původně vyuţívala sovětská ideologie jako označení pro všechny neţádoucí aspekty ţivota v SSSR. Aţ během perestrojky a politiky glasnosti byl tento termín uţit pro neonaturalistické tendence v umění, v rámci kterých se otevřeně mluvilo o bezdomovcích, prostitutkách, o hrůzách za zdmi věznic prostě o realitě sovětského ţivota. Přitaţlivost tohoto nového směru spočívala v tom, ţe čtenáři a diváci v podstatě věděli, ţe takové věci existují, vídali je všude kolem sebe. Oficiálně tyto aspekty ţivota ale neexistovaly, mluvit o nich bylo, jak říká Lipoveckij, nelegitimní (1999), a proto bylo nadmíru atraktivní, ţe bylo moţné se o nich dočíst například v tzv. tlustých časopisech (толстые журналы), čímţ byly sociálněpatologické jevy v SSSR podstatě legitimizovány (Lipoveckij, 1999) Černucha následuje realistické tradice v ruské literatuře. Podle Lipoveckého (1999) navazuje na stěţejní díla ruské realistické literatury (od sborníku Fyziologie Petrohradu pod vedením N. A. Někrasova (Физиология Петербурга, 1845), přes román V stalingradských zákopech Viktora Někrasova (В окопах Сталинграда, 1946) aţ k novele Jeden den Ivana Děnisoviče (Один день Ивана Денисовича, 1962) A. Solţenicyna). Ruští realisté vţdy směřovali ke striktně tvrdé sociální interpretaci hrůz, které jejich díla popisovala, a také k vyuţití jazyka náleţícího dané společenské vrstvě. Přesně tomuto duchu černucha odpovídá, ovšem s jedním rozdílem černý realismus byl výsledkem rozpadu představy o světě, kterou servírovala sovětská propaganda. Proto se autoři černuchy ideologii vyhýbají, 17

18 kde můţou. Nesnaţí se o ţádnou racionalizaci, o ţádné zdůvodnění. To je podle Lipoveckého (1999) důvodem, proč je černucha tak nepokrytě naturalistická. Za předního klasika černuchy Lipoveckij(1999) povaţuje Viktora Astafjeva, který na černý realismus odkazuje například povídkou Liduška (Людочка, 1987). K dalším autorům, u kterých se v tvorbě projevuje vliv černého realismu, se často řadí Ljudmila Petruševská, Sergej Kaledin se svou povídkou Стройбат (1988), Jurij Poljakov a jeho novela 100 дней до приказа (1987). Kromě literatury se filozofie černého realismu objevila i ve filmu. Nejčastěji se jako příklad černuchy ve filmu uvádí Malá Věra (Маленькая Вера, 1988) reţiséra Vasilije Pičula, Inter Girl (Интердевочка, 1989) Pjotra Todorovského a v České republice dobře známé dva filmy Bratr (Брат, 1997, a Брат 2, 2000) Alexeje Balabanova. Dramata mladých ruských autorů v duchu černého realismu jsou v českém prostředí chápána jako východní odnoţ tzv. cool dramatiky 11. Na českých scénách je takto uváděn například Vasilij Sigarev, ţák Nikolaje Koljady. Samotného Koljadu označuje Lipoveckij (1999) za nejčernějšího z černých realistů ( чернушный из чернушных ). Čím však Koljadova tvorba odpovídá duchu černého realismu? Koljada si pro své hry vybírá těţká existenciální témata v nuzných sociálních podmínkách během perestrojky a 90. let. V Polonéze Oginského jsou to zklamané představy o krásném Rusku, strach a šílenství, Olga ve hře Murlin Murlo čeká uprostřed ničeho na konec světa, protoţe je to jediný způsob, jak uniknout z reality malého ruského města kdesi na Sibiři. Slepice je především o vztazích, o tom, kam se vytratila láska, vášeň, touha a proč je nahradila kaţdodennost a nuda. Hlavní postavy, zaměstnanci divadla v zapadlém provinčním Doščatově, si pletou svoje ţivoty se zápletkami divadelních her, nostalgicky pláčou po sovětské minulosti (ovšem jen proto, ţe to byla nejšťastnější doba jejich mládí), tápou v přítomnosti a mají velká očekávání od budoucnosti, která se však nenaplňují. Koljada sice 11 Cool (coolness) dramatika, angl. in-yer-face theatre, je specifický dramatický směr, který vznikl ve Spojeném království kolem roku Označení poprvé pouţil Aleks Sierz v knize In-Yer-Face Theatre (2001) a pojmenoval tak skupinu mladých britských dramatiků, zhnusených stavem britské společnosti (zničenými mezilidskými vztahy, pokryteckou politickou korektností, dozvuky strachu ze studené války apod.), kteří navíc měli zkušenosti se vznikajícím fenoménem taneční hudby, drogami a alkoholem. Tito autoři ve svých hrách drasticky zobrazují různé formy sexuality, drogovou a jinou závislost a vůbec všechny aspekty ţivota, které byly spolu s četnými vulgarismy v replikách v té době povaţovány za nevhodné a neţádoucí a u publika vyvolávaly zhnusení a šok (University of the West of England, 2002). K předním autorům cool dramatiky se řadí Mark Ravenhill (hra Shopping and Fucking, 1996; uvedená také v ČR ústeckým Činoherním studiem), na českých scénách dobře známý Martin McDonagh (Kráska z Leenan, 1996; Lebka z Connemary, 1997; Osiřelý západ, 1997; Mrzák inishmaanský, 1996; Poručík z Inishmooru, 2001; Pan Polštář, 2003) nebo Sarah Kane (Psychóza ve 4:48, 2000; momentálně se hraje v brněnském HaDivadle) (více viz web Alekse Sierze o vývoji a současném stavu cool dramatiky: 18

19 volí pro své hry ţánr tragikomiky, o to silnější mají pak ale na diváka dojem. Strategie smíchu přes slzy má přece v ruské dramatické historii dlouhou tradici. Hra Kytice z bodláčí se k černému realismu hlásí tím, ţe bez příkras popisuje realitu 80. let v zapadlém a nedůleţitém městě Sovětského svazu. Tragédie kaţdé z postav leţí v očekávání a následných nenaplněných ideálech, coţ s sebou přináší hluboké rozčarování, depresi, bezvýchodnost situace, která je demonstrována sebevraţdou jedné z postav v úplném závěru hry. Velkolepá sovětská minulost je vyjádřena uctíváním památky slavného revolucionáře Borodajeva a hlavní princip černuchy, ţe nic z toho krásného, co se k SSSR vztahovalo, nebyla pravda, symbolizuje rozvrat Borodajevova kultu. Tragédie postavy Fjokly tkví v nostalgických vzpomínkách po tom, co nikdy neexistovalo, po ideálních představách o minulosti. Ostatní postavy na tom nejsou o nic lépe. Očekávaly od ţivota tak nějak víc, bohuţel však přišlo tak nějak méně nebo snad vůbec nic. Koljada se v Kytici z bodláčí zabývá otázkou, co dělat, kdyţ to, pro co jsme ţili, byla leţ. V krátkosti tedy lze tvrdit, ţe černý realismus je jedním z ruských postmoderních směrů, v rámci kterých se akcentují negativní aspekty ţivota v SSSR (potaţmo Ruské federaci). Nicméně podle slov I. Pospíšila v dílech ruských postmodernistů [...] lze pozorovat nejen líčení špíny ţivota, bezvýchodnost a pesimismus, apokalyptické nálady a deformaci jazyka, ale také zájem o historii, byť v parodované rovině, návraty k tradiční literatuře [...]. Je to literatura stejně jako doba jejího vzniku totálního znejistění. (Pospíšil, 2007, s. 74). Právě této druhé rovině, tedy tendencím k návratu k literárním tradicím, se budu věnovat v následující kapitole. V tvorbě Nikolaje Koljady se totiţ tato rovina střetává s rovinou černého realismu Návrat k tradicím ruské literatury v tvorbě Nikolaje Koljady Pro to, abychom si mohli plně uvědomit specifika dramatické tvorby Nikolaje Koljady, je důleţité uvést Koljadova díla do širšího kontextu, neţ je pouze černucha. Tímto širším kontextem se míní ruský literární postmodernismus. V následujících odstavcích bude nejdříve nastíněn charakter světového postmodernismu, aby od něj vzápětí mohl být odlišen postmodernismus ruský (východoevropský), jehoţ rysy jsou patrné i ve hře Kytice z bodláčí. Domnívám se, ţe pro důkladnou interpretaci hry je zahrnutí Koljadovy tvorby do širšího kontextu ruského (východoevropského) postmodernismu stejně důleţité jako její uţší sounáleţitost s černým realismem. 19

20 Podle odbornice na ruský postmodernismus I. Skoropanovové je tento umělecký směr projevem postmoderny ve filozofii, literatuře a ve výtvarném umění a je moţné ho obecně pouţít pro určení různých uměleckých směrů. Tento termín označuje mj. nové umělecké směry v architektuře, v malířství, v literatuře a obecně estetické systémy vytvořené ve 2. polovině 20. století (Skoropanovová, 1999, s. 9). Mezi hlavní teze postmoderny patří názor, ţe vše uţ tady bylo a ţe ke všemu existují alternativy. Základními znaky postmoderny jsou pluralismus názorů, pád dosavadních tabu, znejistění, textové hry, intertextovost a ambivalence (disharmonická harmonie, asymetrická symetrie, poetika dualismus), kterou I. Pospíšil povaţuje za hlavní postmoderní rys (Pospíšil, 2003, s. 27, 32; Skoropanovová, 1999, s. 8 70). Podle I. Pospíšila není postmodernismus jednoznačně určen ideologicky ani sociálně, ale je přijímán především jako umělecký jev, šíře jako znak duchovní atmosféry ve společnosti druhé poloviny 20. století a často bývá spojován s krizí společnosti masové spotřeby v euroatlantickém prostoru (Pospíšil, 2003, s. 27). Tím však vyvstává z hlediska této práce důleţitá otázka pokud postmodernismus vznikl jako bezprostřední reakce na hospodářský a společenský vývoj USA a západní Evropy ve 2. polovině 20. století, můţeme hovořit o stejném typu postmodernismu ve Východní Evropě, oblasti s natolik odlišnou hospodářskou a společenskou historií? A pokud ne, jaký charakter tedy východoevropský postmodernismus má? Přestoţe je postmodernismus často spojován s pozdním kapitalismem a výsledným vytvořením tzv. konzumní společnosti, a jeho rysy jsou tedy obecně vázány na určitý společenský stav a vývoj (jak tvrdí například americký literární kritik Fredric Jameson v článku Postmodernism and Consumer Society), Epp Annus a Robert Hughes ve svém článku Reversals of the postmodern and the late Soviet simulacrum in the Baltic Countries with exemplifications from Estonian literature (2004) dokazují, ţe ve východoevropském prostoru existovala postmoderna dokonce dříve neţ na západě, protoţe slouţila jako nástroj odporu proti totalitárním reţimům. K tomuto názoru se přiklání i I. Pospíšil. Na příkladu postmoderního textu Moskva-Petušky od Venědikta Jerofejeva, který byl napsán v letech , předvádí, ţe ruský postmodernismus vzniká na autochtonním podloţí poměrně brzy bez přímé souvislosti s americkým nebo západoevropským postmodernismem [...], měl od počátku svébytné rysy, vycházel z domácího materiálního podloţí (rituály socialistického realismu), a právě proto působí navenek jako nový jev (Pospíšil, 2003, s. 31). I. Skoropanovová (1999, s. 70) v tomto smyslu nezmiňuje ruský postmodernismus jako svébytný směr, pouze hovoří o východoevropské modifikaci postmodernismu, která se v podmínkách vzniku a vývoje lišila a liší od západní modifikace postmodernismu. 20

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

DIVADELNÍ REVUE n o 2

DIVADELNÍ REVUE n o 2 DIVADELNÍ REVUE n o 2 2 0 1 3 Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute Divadelní revue 2013 ročník 24 n 2 Redakce Honza Petružela (šéfredaktor), Martin Pšenička, Eva Šormová, Barbara Topolová

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SLAVISTIKY. Eva Nováková TRANSLATOLOGICKÁ ANALÝZA DIVADELNÍ HRY AMIGO NIKOLAJE KOLJADY

UNIVERZITA PALACKÉHO FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SLAVISTIKY. Eva Nováková TRANSLATOLOGICKÁ ANALÝZA DIVADELNÍ HRY AMIGO NIKOLAJE KOLJADY UNIVERZITA PALACKÉHO FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SLAVISTIKY Eva Nováková TRANSLATOLOGICKÁ ANALÝZA DIVADELNÍ HRY AMIGO NIKOLAJE KOLJADY Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Martina Pálušová,

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Jaroslav Balvín: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka

Jaroslav Balvín: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka Recenze knihy Jaroslav Balvín: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka Vypracovala 5. listopadu 2014; Andrea Šimečková, Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku Jarní divadelní předplatné 2014 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 27. ledna 2014 v 19.00 hodin Hlava v písku o milostném příběhu, který dojal celé Maďarsko. Hra líčí

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy)

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) TNS Aisa exkluzivně pro CzechTourism _ 30. 10. 2014 Segmentace trhu ve vybraných strategických zemích 2 Pozadí a cíle výzkumu

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více