European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p."

Transkript

1 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ Praha 9 Tel.: Internet: Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21. prosince 1988 o sbližování zákonů, p ře dpi sů a sp rá vn ích postupů členských zemí t ý k a j í c í c h s e s t a v e b n í c h výrobků. Č L E N E O T A Evropské technické schválení Obchodní název Trade name Držitel schválení Holder of Approval Druh a použití výrobku Generic type and use of construction product KEM UP + Polyester Friulsider S.p.A. Via Trieste, St. Giovanni al Natisone Italia Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a M16 pro kotvení ve zdivu Injection system with sizes M8, M10, M12 and M16 for use in masonry Platnost Validity od do from to Výrobna Manufacturing plant Friulsider S.p.A. Plant 1 Germany Toto evropské technické schválení obsahuje This European Technical Approval contains 18 stran včetně 11 příloh 18 pages including 11 Annexes Toto evropské technické schválení nahrazuje This European Technical Approval replaces platné od do valid from to European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování

2 Str.: 2/18 vydaného s platností do I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v souladu: se směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS 2 a Ustanovení Parlamentu a Rady (EC) č. 1882/ s nařízením vlády č. 190/2002 Sb. 4, v platném znění se Společnými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická schválení, jejich přípravu a udělování, která jsou uvedena v příloze rozhodnutí Komise 94/23/ES 5 ; s řídicím pokynem ETAG 029 Kovové injektované kotvy pro použití ve zdivu. 2. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávněn kontrolovat, zda se ustanovení tohoto dodržují. Kontroly se mohou uskutečňovat ve výrobním podniku. Odpovědnost za shodu výrobků s Evropským technickým schválením a za jejich vhodnost pro zamýšlené použití však zůstává na držiteli. 3. Toto Evropské technické schválení nelze předávat výrobcům nebo zástupcům výrobců jiným, nežli těm, kteří jsou uvedeni na straně 1 tohoto. 4. Toto Evropské technické schválení může být podle článku 5 odst. 1 směrnice Rady 89/106/EHS Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zrušeno. 5. Rozmnožování tohoto včetně přenosu elektronickou cestou musí být v plném znění. Dílčí rozmnožování však může být prováděno s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. V tomto případě se musí rozmnožovaná část označit jako dílčí. Texty a výkresy reklamních brožur nesmí být v rozporu s Evropským technickým schválením nebo je nesmí zneužívat. 6. Evropské technické schválení vydává schvalovací osoba ve svém úředním jazyku. Tato verze plně odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do oběhu. Překlady do jiných jazyků musí být jako takové označeny. 1 Úřední věstník ES č. L 40, , str Úřední věstník ES č. L 220, , str. 1 3 Úřední věstník ES č. L 284, , str. 1 4 Sbírka zákonů České republiky č. 79/2002, Úřední věstník ES č. L 17, , str. 34

3 Str.: 3/18 vydaného s platností do II. SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definice výrobku a zamýšleného použití 1.1 Definice výrobku KEM UP + Polyester polyesterová pryskyřice bez styrenu pro zdivo je chemická kotva skládající se z kartuše s injektážní maltou, ocelového prvku a plastového sítka. Ocelové prvky jsou závitové tyče ve velikostech M8 až M16 s šestihrannou matkou a podložkou. Ocelové prvky jsou vyrobeny z pozinkované nebo nerezové oceli. Kotva může být instalována v plném a dutém zdivu. Sítko je zatlačeno do vyvrtané díry a vyplněno injektážní maltou. Poté je závitová tyč umístěna do sítka. Instalace kotvy o velikosti M8 a M10 do plného zdiva může být provedena s nebo bez sítka. Instalace kotvy o velikosti M12 a M16 do plného zdiva je provedena bez sítka. Ocelový prvek je ukotven pomocí chemické vazby mezi ocelovou částí, injektážní maltou a zdivem. Ukázka zabudované kotvy viz. Příloha č Zamýšlené použití Použití kotev je možno uvažovat v takových případech, kdy je možné splnit nároky na mechanickou únosnost a stálost a bezpečnost užívání ve smyslu základních požadavků 1 a 4 Směrnice 89/106/EHS a selhání kotvení způsobené těmito výrobky by znamenalo ohrožení lidského života a/nebo by vedlo ke značným ekonomickým škodám. Kotvy jsou určeny pouze pro kotvení se statickým nebo kvazistatickým zatížením v plném (kategorie použití b) nebo děrovaném (kategorie použití c) zdivu podle Přílohy 7. Malta spojující zdivo musí být minimálně pevnostní třídy M 2,5 s pevností 5 N/mm 2. Kotvu je možno instalovat a použít do suchých nebo vlhkých konstrukcí (kategorie w/w). Kotvu je možno použít v následujícím tepelném rozmezí: -40 C do +40 C (maximální dlouhodobá teplota +24 C, maximální krátkodobá teplota +40 C) Prvky vyrobené z pozinkované oceli: Prvek vyrobený z pozinkované oceli může být použit pouze v konstrukcích vystavených suchému vnitřnímu prostředí. Prvky vyrobené z nerezová oceli: Prvek vyrobený z nerezové oceli může být použit v konstrukcích vystavených suchému vnitřnímu prostředí a také v konstrukcích vystavených venkovním vlivům (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo v podmínkách trvalého vnitřního vlhkého prostředí, pokud nejsou přítomny zvláštní agresivní podmínky. Takovými agresivními podmínkami jsou např. trvalé nebo střídavé ponoření do mořské vody nebo vystavení účinkům tříště mořské vody, chloridová atmosféra krytých plováren nebo extrémně chemicky znečištěné prostředí (např. v odsiřovacích zařízeních nebo v silničních tunelech, kde se používají prostředky proti námraze). Požadavky tohoto jsou založeny na předpokladu, že kotvy se budou používat po dobu 50 let. Údaje o délce užívání nemohou být výrobcem vykládány jako záruční lhůta, ale musí být považovány pouze za pomocný prostředek pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané ekonomicky přiměřené době užívání stavebního díla.

4 Str.: 4/18 vydaného s platností do Charakteristiky výrobku a metody ověřování 2.1 Charakteristiky výrobku Kotvy odpovídají výkresům a údajům v přílohách. Charakteristiky materiálu, rozměry a tolerance kotev, které nejsou blíže specifikované v přílohách, musí odpovídat údajům příslušné technické dokumentaci 6, která je podkladem pro toto Evropské technické schválení. Charakteristické hodnoty KEM UP + Polyester pro navrhování kotvení jsou uvedeny v příloze č. 9. U kotvy se předpokládá že splňuje požadavky pro třídu A1 charakteristické reakce na oheň. Vlastnosti požární odolnosti nebyly určeny. 2.2 Metody ověřování Ověření vhodnosti kotvy pro zamýšlené použití vzhledem k nárokům na bezpečnost v provozu ve smyslu základního požadavku 1 a 4 bylo provedeno podle Řídicího pokynu pro Evropské technické schválení pro Kovové injektované kotvy pro použití ve zdivu ETAG 029, na základě kategorie použití b a c ve vztahu k základnímu materiálu a kategorie w/w ve vztahu k instalaci a použití. Kromě specifických článků tohoto ETA, týkajících se nebezpečných látek, mohou být na výrobky v této oblasti kladeny ještě další požadavky (např. převzatou Evropskou legislativou a národními zákony, nařízeními a správními předpisy). Jestliže takovéto další požadavky existují, je nezbytné také jejich splnění k tomu, aby byla dodržena ustanovení směrnice pro stavební výrobky. 3 Posuzování shody a označení CE značkou 3.1 Systém posuzování shody Použije se systém prokazování shody 2(i), (systém 1) podle směrnice 89/106/EHS přílohy III popsaný takto: Certifikace shody výrobku notifikovanou osobou založená na těchto základech: (a) (b) 3.2 Odpovědnosti Úkoly výrobce Úkoly výrobce: (1) systém řízení výroby, (2) zkoušení vzorků odebraných ve výrobě výrobcem musí být podle předepsaného kontrolního plánu. Úkoly notifikované osoby: (3) počáteční zkouška typu výrobku, (4) počáteční inspekce v místě výroby a systému řízení výroby, (5) průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby Systém řízení výroby Výrobce musí provádět neustálé vnitřní řízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postupů, včetně záznamů všech operací a jejich výsledků. Systém řízení výroby musí zajišťovat, že výrobek je ve shodě s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce může používat pouze výchozí materiály stanovené v technické dokumentaci tohoto. 6 Technická dokumentace je uložena v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p, po dobu platnosti. Pokud je to nezbytné pro plnění úkolů notifikované osoby zapojené do posuzování shody, předává se notifikované osobě.

5 Str.: 5/18 vydaného s platností do Systém řízení výroby musí být v souladu s Kontrolním plánem, který je součástí technické dokumentace tohoto. Kontrolní plán je stanoven v kontextu se systémem řízení výroby prováděným výrobcem a je uložený v TZÚS Praha, s.p. 7. Výsledky získané v systému řízení výroby musí být zaznamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení uvedených v kontrolním plánu Další úkoly výrobce Výrobce musí uzavřít smlouvu s příslušnou osobou, která je notifikována pro úkoly uvedené v sekci 3.1. v oblasti kotev, aby provedla činnosti stanovené v sekci Za tímto účelem musí výrobce poskytnout notifikované osobě kontrolní plán uvedený v sekci a Výrobce musí vydat prohlášení o shodě, ve kterém uvede, že stavební výrobek je ve shodě s ustanoveními tohoto Úkoly notifikované osoby Notifikovaná osoba musí provést: - počáteční zkoušku typu výrobku - počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby - průběžný dohled nad systémem řízení výroby, jeho posouzení a schvalování v souladu s ustanoveními Kontrolního plánu. Notifikovaná osoba (osoby) musí zajistit své činnosti uvedené výše a obdržené výsledky a závěry uvést v písemné zprávě. Notifikovaná osoba zvolená výrobcem vydá ES certifikát shody osvědčující shodu s ustanoveními tohoto. V případech, kde ustanovení a Kontrolního plánu nejsou dlouhodobě plněna, notifikovaná osoba odebere ES certifikát shody a neprodleně informuje Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 3.3 Označení CE Každé balení kotvy musí mít označení CE. Informace doprovázející CE 8 obsahovat: - jméno a adresu výrobce (právnická osoba zodpovědná za výrobu); - poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE připojeno; - číslo ES certifikátu shody; - číslo ETA; - ETAG 029; - velikost kotvy; - kategorie použití (b, c a w/w). značku musí 7 Kontrolní plán je důvěrnou částí dokumentace ETA a není zveřejňován s ETA; předává se pouze notifikované osobě provádějící posouzení shody. Viz čl Poznámky k CE označení jsou uvedeny v pokynu D Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích. Brusel, 1. srpna 2002

6 Str.: 6/18 vydaného s platností do Předpoklady, za nichž byla vhodnost výrobku pro zamýšlené použití příznivě posouzena 4.1 Výroba Kotvy jsou vyráběny pomocí automatizovaného výrobního procesu, v souladu s ustanovením tohoto a s technickou dokumentací. Posouzení a schválení systému řízení výroby provedl Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p. 4.2 Instalace Návrh kotvení Vhodnost kotev k určenému použití je dána za následujících podmínek: Návrh kotvení provádí inženýr s praxí v oblasti kotevní techniky a zdiva podle ETA 029, Příloha C Návrhové metody A. Musí být vyhotoveny ověřitelné výpočty a konstrukční výkresy pro příslušné zdivo v oblasti kotvení (druh a pevnost základního materiálu), dané zatížení, které má kotva přenášet a jejich přenos do opěr konstrukce. Poloha kotvy musí být uvedena v konstrukčních výkresech (např. poloha kotvy vzhledem k opěrám atd.). Charakteristické únosnosti jsou platné pouze pro druhy cihel podle Přílohy 7. Charakteristické únosnosti pro pevné zdivo jsou také platné pro cihly o větší velikosti a větší pevnosti v tlaku. Pro ostatní cihly v plném a děrovaném nebo dutém zdivu může být charakteristická únosnost určena zkouškami na stavbě podle ETAG 029, Příloha B při zvážení β-faktoru podle Přílohy 10, Tabulky Instalace kotev Vhodnost použití kotvy lze předpokládat pouze, pokud jsou dodrženy následující podmínky instalace: montáž kotvy musí být provedena proškolenými osobami pod dohledem osoby odpovědné za technické záležitosti na stavbě; kotva musí být použita tak, jak byla dodána od výrobce, bez výměny součástí kotvy; standardní závitové tyče, podložky a šestihranné matice mohou být použity, pokud splňují následující podmínky: o Materiál, rozměry a mechanické vlastnosti podle Přílohy 3 o Potvrzení materiálu a mechanických vlastností inspekčním certifikátem 3.1 podle EN 10204:2004 o Označená kotevní hloubka na závitové tyči. To může být provedeno výrobcem tyče nebo osobou na staveništi. montáž kotvy musí být provedena podle specifikací a výkresů výrobce za použití nástrojů uvedených v technické dokumentaci tohoto technického schválení; před umístěním kotvy je potřeba ověřit a ujistit se, že odpovídá kategorie použití a že charakteristické hodnoty základního materiálu, do kterého bude kotva umístěna, jsou shodné s hodnotami, pro které platí charakteristické zatížení; vzdálenost od okraje a rozteč musí odpovídat specifikovaným hodnotám, minusová tolerance není dovolena; v případě nezdařeného vrtu se musí otvor zaplnit maltou; dodržení instalačních parametrů (Příloha 4); čištění otvoru a instalace kotvy v souladu s instalačními pokyny výrobce (Přílohy 5 a 6); označení a dodržení efektivní kotevní hloubky;

7 Str.: 7/18 vydaného s platností do během tuhnutí injektované malty nesmí teplota betonu klesnout pod -5 C; dodržení času vytvrzení podle Příloha 6, Tabulky 5 než může být kotva zatížena; aplikace utahovacího momentu daného v Příloze 4 tabulka č. 3 nebo č. 4 se provede pomocí kalibrovaného momentového klíče Povinnost výrobce Odpovědností výrobce je zabezpečit, že informace ohledně specifických podmínek podle (1) až (2) včetně Příloh, na které je odkazováno v a jsou dodány těm, kterých se to týká. Tuto informaci je možno podat formou reprodukce odpovídajících částí. Kromě toho je třeba tyto informace uvést na obal balení nebo vložením montážního návodu do balení kotev, včetně oblasti použití a užitné kategorie, pokud možno pomocí ilustrací. Návod musí min. obsahovat tyto informace: - instalační parametry podle Přílohy 4, - materiál a pevnostní třída kovových prvků podle Přílohy 3, Tabulky 1, - informace o instalačním postupu, včetně čištění otvoru pomocí čistícího vybavení, pokud možno pomocí ilustrace, - přesné množství injektážní malty v závislosti na příslušné instalaci, - teplotu pro uskladnění součástí kotvy, minimální a maximální teplotu základního materiálu, dobu pro zpracování a vytvrzení kotvy, než může být zatížena podle Přílohy 6, - identifikace výrobní dávky, Všechny údaje musí být uvedeny zřetelnou a srozumitelnou formou. 5 Doporučení pro výrobce 5.1 Doporučení pro balení, dopravu a skladování Kartuše s kotvou se musí skladovat chráněné proti slunci podle instrukcí výrobce v suchu. KEM UP + Polyester musí být uložen v teplotním rozsahu od +5 C do +25 C. Kartuše chemické malty s prošlou skladovací dobou se nesmí používat. Ing. Jozef Pôbiš vedoucí schvalovací osoby

8 Str.: 8/18 vydaného s platností do Instalace v duté cihle; závitová tyč se sítkem Instalace v plné cihle; závitová tyč s nebo bez sítka h ef = efektivní kotevní hloubka d 0 = průměr otvoru h 0 = hloubka otvoru T inst = utahovací moment t fix = tloušťka připevňovaného prvku Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 1 Výrobek a instalace

9 Str.: 9/18 vydaného s platností do Kartuše: KEM UP + Polyester 150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380 ml, 410 ml a 420 ml kartuše (Typ: souosá) Těsnící/ Šroubovací uzávěr Potisk: KEM UP + Polyester Poznámky ke zpracování, číselné označení, označení nebezpečnosti, doba zpracování a tuhnutí (v závislosti na teplotě), s nebo bez měřítka 235 ml, 345 ml a 825 ml kartuše (Typ: vedle sebe) Těsnící/ Šroubovací uzávěr Potisk: KEM UP + Polyester Poznámky ke zpracování, číselné označení, označení nebezpečnosti, doba zpracování a tuhnutí (v závislosti na teplotě), s nebo bez měřítka 165 ml a 300 ml kartuše (Typ: fólie v trubici) Těsnící/ Šroubovací uzávěr Potisk: KEM UP + Polyester Poznámky ke zpracování, číselné označení, označení nebezpečnosti, doba zpracování a tuhnutí (v závislosti na teplotě), s nebo bez měřítka Statický směšovač Určené použití vzhledem k podkladnímu materiálu: Podkladní materiál: b) a c) (Plné nebo duté zdivo Instalace a použití: w / w (Instalace a použití v suchém, vlhkém zdivu) Teplotní rozmezí: -40 C do +40 C (maximální krátkodobá teplota +40 C a maximální dlouhodobá teplota +24 C) Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 2 Výrobek (injektážní malta) Určené použití

10 Str.: 10/18 vydaného s platností do Závitová tyč M8, M10, M12, M16 Tabulka 1: Materiály Část Označení Materiál Ocel, pozinkování 5 µm podle EN ISO 4042 nebo Ocel, Žárové pozinkování 40 µm podle EN ISO 1461 a EN ISO Ocel, EN nebo EN Kotevní tyč třída 4.8, 5.8, EN ISO 898-1: Šestihranná matice, EN ISO 4032 EN Podložka, EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093 nebo EN ISO 7094 Ocel, pozinkovaná nebo žárově pozinkovaná Nerezová ocel 1 Kotevní tyč Materiál: A4-70, A4-80, EN ISO Šestihranná matice, EN ISO 4032 Materiál: A4-70, A4-80, EN ISO Podložka, EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093 nebo EN ISO 7094 Materiál: A4-70, A4-80, EN ISO 3506 Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 3 Materiály (závitová tyč)

11 Str.: 11/18 vydaného s platností do Sítko (Plastové) SH 12x80, SH 16x85, SH 16x130 a SH 20x85 SH 16x130/200 Tabulka 2: Velikosti závitové tyče a sítka (mm) Závitové tyče Sítka Velikost d 1 h ef L min L max Velikost d s l s [mm] [mm] [mm] M SH12/ SH16/ M SH16/ SH16x130/ M SH20/ M SH20/ Ocelový kartáček d b Tabulka 3: Instalační parametry v plném zdivu (bez sítka) Závitová tyč M8 M10 M12 M16 Průměr otvoru d 0 [mm] Kotevní hloubka h ef [mm] Hloubka otvoru h 0 [mm] Průměr otvoru v připevňovaném prvku d f [mm] Průměr kartáčku d b [mm] Utahovací moment T inst [Nm] 2 Tabulka 4: Instalační parametry M8, M10 v plném zdivu (se sítkem) M8, M10, M12, M16 v dutém zdivu (se sítkem) Závitová tyč M8 M10 M12 M16 Sítko SH12x80 SH16x85 SH16x130 SH16x130/200 SH20x85 SH20x85 Průměr otvoru d 0 [mm] Kotevní hloubka sítka h nom [mm] Kotevní hloubka tyče h ef [mm] Hloubka otvoru h 0 [mm] ) 135+t fix Průměr otvoru v připevňovaném prvku d f [mm] Průměr kartáčku d b [mm] Utahovací moment T inst [Nm] 2 1) t fix < 200 mm Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 4 Sítko Kartáček Instalační parametry

12 Str.: 12/18 vydaného s platností do Instalační návod Příprava kartuše 1. Odstraňte uzávěr a připevněte dodaný statický směšovač na kartuši a kartuši vložte do správného dávkovacího nástroje. Před použitím odřízněte u fólie v trubici svorku. Po každém přerušení práce delším, než je doporučená doba zpracování (Tabulka 4) a stejně tak i pro novou kartuši, musí být použit nový statický směšovač. 2. Před aplikací do vývrtu vymáčkněte zvlášť tři plná stisknutí a zbavte se tak nerovnoměrně namixovaných komponentů, dokud malta nedosáhne stálé šedé barvy. Instalace v plném zdivu (bez sítka) 3. Vyvrtejte díru do podkladního materiálu o velikosti a kotevní hloubce, jakou vyžaduje zvolená kotva (Tabulka 3 nebo Tabulka 4). 4. Dvakrát profoukněte díru od dna. Dvakrát vykartáčujte díru a nakonec dvakrát profoukněte díru. 5. Začněte plnit kotevní díru od dna a naplňte ji zhruba do dvou třetin. Jak se díra naplňuje, pomalu vytahujte statický směšovač, aby nedošlo k vytvoření kapes se vzduchem. Dodržte dobu gelovatění a zpracování udanou v Tabulce Natlačte lehkým otáčivým pohybem závitovou tyč na dno kotevní díry, aby se zajistilo správné rozložení lepící hmoty. Kotva by měla být očištěna od prachu, mastnoty, oleje nebo dalších cizích látek. 7. Ujistěte se, že kotva je plně usazena na dně díry a že je viditelná přebývající malta na vršku díry. Pokud tyto požadavky nejsou dodrženy, aplikace musí být obnovena. 8. Před aplikací zatížení nebo kroutícího momentu umožněte lepící hmotě vytvrzení podle specifikovaného času. Kotvu nezatěžujte, ani s ní nehýbejte, dokud není plně vytvrzená (Tabulka 4). 9. Po plném vytvrzení může být kroutícím momentem (Tabulka 3 a 4) instalována připevňovaná část za použití kalibrovaného momentového klíče. Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 5 Instalační návod (plná cihla)

13 Str.: 13/18 vydaného s platností do Instalační návod (pokračování) Instalace v plném a dutém zdivu (se sítkem) 3. Vyvrtejte díru do podkladního materiálu o velikosti a kotevní hloubce, jakou vyžaduje zvolená kotva (Tabulka 3 nebo Tabulka 4). 2x 2x 2x 4. Dvakrát profoukněte díru od dna. Dvakrát vykartáčujte díru a nakonec dvakrát profoukněte díru. 5. Vložte sítko do vyvrtané díry. 6. Začněte od dna sítka a úplně ho naplňte chemickou maltou. Přesné množství je uvedeno na štítku kartuše. Dodržte dobu gelovatění a zpracování udanou v Tabulce Natlačte lehkým otáčivým pohybem závitovou tyč na dno kotevní díry, aby se zajistilo správné rozložení lepící hmoty. Kotva by měla být očištěna od prachu, mastnoty, oleje nebo dalších cizích látek.. 8. Před aplikací zatížení nebo kroutícího momentu umožněte lepící hmotě vytvrzení podle specifikovaného času. Kotvu nezatěžujte, ani s ní nehýbejte, dokud není plně vytvrzená (Tabulka 5). 9. Po plném vytvrzení může být kroutícím momentem (Tabulka 4) instalována připevňovaná část za použití kalibrovaného momentového klíče. Tabulka 5: Minimální doba vytvrzování Teplota podkladního materiálu [ C] Doba gelovatění a zpracování [min] Plná doba vytvrzení [min] -5 až až až až až až Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 6 Instalační instrukce (dutá cihla) Doba gelovatění a vytvrzování

14 Str.: 14/18 vydaného s platností do Typy cihel a rozměry Cihla No. 1 Cihla No. 2 Hliněné zdivo MZ DF podle EN ρ 1,8 [kg/dm³] f b 28 [N/mm²] Vápenopískové zdivo KS 20 2,0 NF podle EN ρ 2,0 [kg/dm³] f b 20 [N/mm²] Cihla No. 3 Cihla No. 4 Hliněné zdivo 16 DF podle EN ρ 0,9 [kg/dm³] f b 12 [N/mm²] Vápenopískové zdivo KSL 12-1,4-3DF podle EN ρ 1,4 [kg/dm³] f b 12 [N/mm²] Cihla No. 5 Duté zdivo Bloc creux B40 podle EN ρ 1,0 [kg/dm³] f b 4 [N/mm²] Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 7 Typy cihel a rozměry

15 Str.: 15/18 vydaného s platností do Tabulka 6: Přidělení kotevních tyčí 1), sítek 1) a cihel Cihly No 1 Platné kotevní tyče a sítka M8; M10; M12; M16 No 2 SH 12x80 SH 16x85 SH 16x130 No 3 SH 12x80 SH 16x85 SH 16x130 No 4 SH 20x85 SH 16x130/220 No 5 1) Další kombinace mohou být použity po zkouškách na stavbě podle ETAG 029, Příloha B β-faktory pro tyto zkoušky na stavbě jsou uvedeny v tabulce 10 Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 8 Přidělení kotevních tyčí, sítek a cihel

16 Str.: 16/18 vydaného s platností do Tabulka 7: Charakteristické hodnoty při zatížení tahem a smykem Cihla No Hustota ρ 1,8 [kg/dm³] Pevnost v tlaku f b 28 [N/mm²] Hustota ρ 2,0 [kg/dm³] Pevnost v tlaku f b 20 [N/mm²] Hustota ρ 0,9 [kg/dm³] Pevnost v tlaku f b 12 [N/mm²] Hustota ρ 1,4 [kg/dm³] Pevnost v tlaku f b 12 [N/mm²] Hustota ρ 1,0 [kg/dm³] Pevnost v tlaku f b 4 [N/mm²] Sítko Velikost kotvy Efektivní kotevní hloubka h ef [mm] Charakteristická únosnost N Rk 1) [kn] V Rk 2,3) [kn] bez M8 80 3,0 3,0 bez M ,0 3,0 bez M ,5 2,5 bez M ,5 4,5 SH 12x80 M8 80 3,5 3,5 SH 16x85 M ,5 3,5 SH 16x130 M ,0 4,0 SH 16x130/200 M ,0 4,0 bez M8 80 6,0 4,0 bez M ,0 3,5 bez M ,0 5,0 bez M ,0 5,0 SH 12x80 M8 80 5,0 5,0 SH 16x85 M ,0 4,0 SH 16x130 M ,0 5,0 SH 16x130/200 M ,0 5,0 SH 12x80 M8 80 1,5 1,5 SH 16x85 M ,0 2,0 SH 16x130 M ,0 2,5 SH 16x130/200 M ,0 2,5 SH 20x85 M ,5 2,5 SH 20x85 M ,5 2,5 SH 12x80 M8 80 3,5 2,5 SH 16x85 M ,0 2,5 SH 16x130 M ,5 2,5 SH 16x130/200 M ,5 2,5 SH 20x85 M ,0 2,5 SH 20x85 M ,0 2,5 SH 12x80 M8 80 0,4 0,4 SH 16x85 M ,4 0,4 SH 16x130 M ,0 2,0 SH 16x130/200 M ,0 2,0 SH 20x85 M ,9 0,9 SH 20x85 M ,75 0,75 Dílčí součinitel bezpečnosti γ M 2,5 4) 1) Pro návrh podle ETAG 029, Příloha C: N Rk = N Rk,p = N Rk,b = N Rk,s N Rk,pb podle ETAG 029, Příloha C 2) Pro návrh podle ETAG 029, Příloha C: V Rk = V Rk,b = V Rk,s 3) Duté zdivo: V Rk,c= V Rk; Plné zdivo: V Rk,c podle ETAG 029, Příloha C 4) Pokud není stanoveno národními předpisy Tabulka 8: Charakteristické hodnoty ohybových momentů M8 M10 M12 M16 Charakteristický ohybový moment, Ocel třídy 4.8 M Rk,s [Nm] Dílčí bezpečností faktor 1) γ Ms,V 1,25 Charakteristický ohybový moment, Ocel třídy 5.8 M Rk,s [Nm] Dílčí bezpečností faktor 1) γ Ms,V 1,25 Charakteristický ohybový moment, Nerezová ocel třídy A4-70 M Rk,s [Nm] Dílčí bezpečností faktor 1) γ Ms,V 1,56 Charakteristický ohybový moment, Nerezová ocel třídy A4-80 M Rk,s [Nm] Dílčí bezpečností faktor 1) γ Ms,V 1,33 1) Pokud není stanoveno národními předpisy Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 9 Charakteristické hodnoty při zatížení tahem a smykem Charakteristické hodnoty ohybových momentů

17 Str.: 17/18 vydaného s platností do Tabulka 9: Posuv při zatížení smykem a tahem Cihla No Sítko Velikost kotvy Tah Smyk Zatížení Posuv Zatížení Posuv F δ NO δ N F δ VO δ V [kn] [mm] [kn] [mm] bez M8 0,1 0,2 0,4 0,6 bez M10 0,1 0,2 0,7 1,1 bez M12 0,2 0,4 0,4 0,7 bez M16 0,2 0,3 0,5 0,7 SH 12x80 M8 0,2 0,3 2,3 3,4 SH 16x85 M10 0,2 0,3 0,5 0,7 SH 16x130 M10 0,2 0,3 1,1 1,6 SH 16x130/200 M10 0,2 0,3 1,1 1,6 bez M8 0,2 0,3 1,6 2,4 bez M10 0,2 0,5 1,5 2,3 bez M12 0,2 0,3 1,1 1,6 bez M16 0,2 0,3 1,1 1,6 SH 12x80 M8 0,2 0,3 3,1 4,6 SH 16x85 M10 0,2 0,3 1,5 2,2 SH 16x130 M10 0,2 0,3 1,2 1,8 SH 16x130/200 M10 0,2 0,3 1,2 1,8 Rk SH 12x80 M8 0,3 0,6 1,1 1,6 SH 16x85 M10 1,4 γ M 0,6 1,1 1,4 γ M 1,6 2,4 SH 16x130 M10 0,2 0,4 0,9 1,3 SH 16x130/200 M10 0,2 0,4 0,9 1,3 SH 20x85 M12 0,2 0,4 1,6 2,4 SH 20x85 M16 0,1 0,2 1,7 2,6 SH 12x80 M8 0,6 1,2 0,9 1,3 SH 16x85 M10 0,7 1,4 1,3 1,9 SH 16x130 M10 1,7 3,4 2,0 3,0 SH 16x130/200 M10 1,7 3,4 2,0 3,0 SH 20x85 M12 1,5 2,9 1,3 2,0 SH 20x85 M16 1,6 3,3 0,6 0,9 SH 12x80 M8 0,2 0,3 0,3 0,4 SH 16x85 M10 0,2 0,4 0,1 0,1 SH 16x130 M10 0,5 1,0 0,6 0,9 SH 16x130/200 M10 0,5 1,0 0,6 0,9 SH 20x85 M12 0,5 0,9 0,1 0,2 SH 20x85 M16 0,3 0,5 0,2 0,3 Tabulka 10: β-faktory pro zkoušky na stavbě podle ETAG 029, Příloha B Cihla-No. Instalace a použití β-faktor V Rk w/w (včetně w/d) 0,72 Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 10 Posuv při zatížení smykem a tahem β-faktory pro zkoušky na stavbě

18 Str.: 18/18 vydaného s platností do Tabulka 11: Vzdálenosti od okraje a rozteče Cihla No. c min c cr [mm] Bez sítka M8 M10 M12 M16 s min s cr [mm] c min c cr [mm] s min s cr [mm] c min c cr [mm] s min s cr [mm] c min c cr [mm] s min s cr [mm] Se sítkem M8 M10 M12 M16 Sítko SH12x80 SH16x85 SH16x130 SH16x130/200 SH20x85 SH20x85 c Cihla min s min c min s min c min s min c min s min c min s min c min s min c No. cr s cr c cr s cr c cr s cr c cr s cr c cr s cr c cr s cr [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Injektážní systém KEM UP + Polyester pro zdivo Příloha 11 Vzdálenosti od okraje a rozteče

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost;

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost; Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 05/01/2009 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvící

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0063 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 09/2012 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku FKotevní technika F F Přehled sortimentu Rozdělovací tabulka Popis Kat. list Beton Kámen Cihla Tvárnice Sádrokarton F1 - Lepené kotvy Lehčený Standardní a skála Plná Děrovaná Plynosilikát Děrovaná a překližka

Více

Kvalita pro profesionály

Kvalita pro profesionály POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: Beton, pevný kámen Vysoce zatěžované upevnění do pevného kamene, betonu, pórovitého betonu a lehkého betonu Vhodné pro body upevnění umístěné v blízkosti

Více

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁFN Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁF10, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TŁF5,3, který funguje jako

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0267

Evropské technické schválení ETA-08/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus@cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

fixing technology Upevnění chemická

fixing technology Upevnění chemická fixing technology 55 Malta - VM V Vlastnosti univerzální, pro téměř všechny stavební materiály a další spektra použití výkonná 2-komponentní umělá pryskyřice na vinylové bázi pro vysoká zatížení pro beznapěťové

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském)

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském) INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA C/ Serrano Galvache nº 4 28033 Madrid Tel.: (34) 91 302 04 40 Fax: (34) 91 302 07 00 director.ietcc.@csic.es www.ietcc.csic.es Oprávněný a notifikovaný

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

Kvalita pro profesionály MALTA NA BÁZI REAKČNÍ POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN

Kvalita pro profesionály MALTA NA BÁZI REAKČNÍ POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1 OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pevný kámen Vysoce zatěžované upevnění do pevného kamene, betonu, pórovitého betonu a lehkého betonu Vhodné pro body upevnění umístěné v blízkosti

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml

Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml technické listy 1 Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml Chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu,

Více

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380 Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380 Chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté CHEMICKÉ KOTVY R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice bez styrenu evropské schválení pro 15 podkladů Schválení

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

HAC metodický pokyn. Approval. Approval v případě špatného. upevňovacích lišt. Verze 1.1 Vydání 01/2013 strana 1

HAC metodický pokyn. Approval. Approval v případě špatného. upevňovacích lišt. Verze 1.1 Vydání 01/2013 strana 1 Hilti Upevňovací anchor channels lišty HAC metodický pokyn European Hilti HAC Technical Approval European Metodický Technical pokyn Approval v případě špatného ETA osazení Nr. 11/0006 upevňovacích lišt

Více

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 413 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy CHEMICKÉ KOTVY RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy Univerzální polyesterová (bez styrenu) pryskyřice - Evropské schválení pro 15 podkladů - bezkazetový systém (CFS +) Schválení

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 270 343-CPR-M 500-/07.4. Jedinečný identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 270 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Popis výrobku EJOT Iso-Corner je montážní úhelník z polyuretanové tvrzené pěny pro plánované upevnění prvků na

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací Chemická kotva s vysokou účinností na bázi vinylesterové pryskyřice bez styrenu ke kotvení v betonu Schválení a certifikáty ETA-10-0108 Informace o produktu

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0033 04/01/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 23/02/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Dvousložkový chemický kotvící systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem. Okamžitě použitelný, snadno

Více

Hmoždinky, pryskyřice, lepidla

Hmoždinky, pryskyřice, lepidla Hmoždinky, pryskyřice, lepidla SKR ŠROUBOVACÍ KOTVA Šestihranná hlava, pozinkováné bílé kód Ø x délka otvor klíč tloušťka spojení kusů/ SKR7560 7,5 x 60 6 13 10 100 SKR7580 7,5 x 80 6 13 30 50 SKR75100

Více

56 stran včetně 52 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

56 stran včetně 52 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0037 28/04/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0679-CPD-0913 - CZ (Verze 1)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0679-CPD-0913 - CZ (Verze 1) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 0679-CPD-0913 - CZ (Verze 1) 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SPIT MULTI-MAX 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063 Montážní systémtmfix pro ukotvení v izolačních systémech. Inovační, bezpečný, snadno montovatelný. Pro Tepelně izolační systémy (WDVS) Zavěšený odvětraný fasádní systém (VHF) Tepelná izolace čelní plochy

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA Svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA 17/0183 Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu po tvrzena ETA

Více

Evropské technické schválení ETA-13/0159

Evropské technické schválení ETA-13/0159 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0058 20/04/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

Chemické kotvy. Chemické kotvy

Chemické kotvy. Chemické kotvy 39 FHB II kotva pro vysoká zatížení... strana 40 kotva pro vysoká dynamická zatížení... strana 45 R chemická patrona (Eurobond)... strana 48 RG MI chemická kotva s vnitřním závitem... strana 52 FHP zarážecí

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ Svorníková kotva žárově zinkovaná pro netrhlinový beton Informace o produktu Vlastnosti a výhody Zvýšená odolnost proti korozi díky žárově pozinkované ochranní

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací Chemická kotva pro vysoké zatížení k použití v menší vzdálenosti a blízko hrany k zarážení závitové nebo vyztužovací tyče Schválení a certifikáty ETA-11/0002

Více

Upevnění rámová í něn vá ev Up rámo

Upevnění rámová í něn vá ev Up rámo 29 Hmoždinka zatloukací - ND Hmoždinka zatloukací se zapuštěnou hlavou KEW ND Hmoždinka zatloukací s válcovou hlavou KEW ND Z časově úsporný upevňovací systém, sestávající se z rozpěrné hmoždinky a zatloukacího

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 71 Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS A kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem Vhodná pro:

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SPIT TAPCON-6 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

Kvalita pro profesionály PATTEX CF 900 MALTA NA BÁZI REAKČNÍ VINYLESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN

Kvalita pro profesionály PATTEX CF 900 MALTA NA BÁZI REAKČNÍ VINYLESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: Beton, pevný kámen Vysoce zatěžované upevnění do pevného kamene, betonu, pórovitého betonu a lehkého betonu Vhodné pro body upevnění umístěné v blízkosti

Více

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28.

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28. 141 UX univerzální hmoždinka... strana 142 SX hmoždinka... strana 144 S hmoždinka... strana 145 GB hmoždinka pro pórobeton... strana 147 FTP M / FTP K hmoždinka... strana 149 M-S plastová hmoždinka...

Více

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 02/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 02/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 6) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 02/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE CHEMICKÉ KOTVENÍ Chemická malta Polyester Chemická kotva pro ukotvování závitových tyčí a roxorů (výztuží) do betonu s evropským osvědčením k použití v betonu, (rozsah závitových tyčí M8 M16) podle ETAG

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 List 1 z 5 Zkoušky: 1* Měření rozměrů, vzdáleností, tvarů a zatížení 2 Měření tvrdosti kovů Brinell Vickers Rockwell ČSN EN 294 ČSN EN 349 ČSN EN 811 ČSN EN 1337-3, příl. F, G, H, I, J, K, M ČSN EN 1337-5,

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

EJOT SDF-10V EJOT SDF-10H

EJOT SDF-10V EJOT SDF-10H EJOT SDF-10V EJOT SDF-10H Nová generace fasádních hmoždinek SDF s ETA ETA-10/0305 EJOT Kvalita spojuje Nová generace fasádních hmoždinek SDF 40 mm minimální čas montáže minimální kotevní hloubka maximální

Více

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba s.r.o. č.p. 218 Montážní postup č.: 13. objednávka č.... 687 33 Drslavice GSM: +420 731 587 132 schválil: Mandík firma:... tel: +420 572 614 150 fax: +420 572 614 153 datum: 28. 8. 2003 kontaktní osoba:...

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

TEKUTÁ KOTVA KOTVIX PSF

TEKUTÁ KOTVA KOTVIX PSF Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Neobsahuje styren. Charakteristika: pro pevný i dutý podklad neobsahuje styren,

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více