Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 říjen 2010

2 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled učebních plánů... 2 Předpis úplaty za vzdělávání... 3 Zastoupení žáků v jednotlivých oborech... 4 Zastoupení žáků v hudebním oboru podle hlavního předmětu... 4 Materiální vybavení... 5 Počítačové vybavení, opravy, údržba školy... 6 Základní údaje o hospodaření školy... 7 Další vzdělávání zaměstnanců... 7 Zaměstnanci školy... 8 Seznam absolventů... 9 Přijatí žáci na střední, odborné a vysoké školy Veřejná vystoupení a další akce školy Plakáty akcí od září 2009 do června Mezinárodní spolupráce Grantová činnost Propagace města a školy, spolupráce s médii Připravované mezinárodní akce a projekty Údaje o výsledcích kontroly Napsali o nás Literárně dramatický obor ve školním roce 2009/ Výsledky v soutěžích a přehlídkách

3 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Adresa: Na Obci Jaroměř Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor: Kapacita: 350 ţáků Zřizovatel: Město Jaroměř Adresa: Náměstí ČSA 16, Jaroměř Ředitel školy: Mgr. Pavel Linha Poslední změna v zařazení v síti škol: Kontakt na školu: telefon: webové stránky školy: Přehled učebních plánů a vzdělávacích programů Výuka probíhala podle učeb. plánů schválených MŠMT ČR: Hudební obor - pod č.j.: /95-25 s platností od Výtvarný obor - pod č.j.: / s platností od Taneční obor - pod č.j.: / a / Literárně-dramatický obor - pod č.j.: / pod č.j.: /

4 Předpis úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř pro školní rok 2009/2010 Obor Stupeň a zaměření studia Hodinová dotace Školné pololetní HUDEBNÍ Individuální přípravné nebo základní studium, 1 hodina individuální výuky hodiny kolektivní výuky Kč Kč Pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv, pěvecká výchova 1 hodina individuální výuky nebo ve dvojici, 1-4 hodiny kolektivní výuky Kč Kč Skupinová výuka přípravného nebo zákl. studia 1 hodina skupinové výuky+ 1-3 hodiny kolektivní výuky 950 Kč Kč (zobcová flétna, elektronické klávesové nástroje) Komorní, souborová a orchestrální hra 0,5-1 - příprava k souhře, 2 hodiny orchestrální hra 950 Kč Kč Přípravná hudebně - pohybová výchova 2 hodiny kolektivní výuky týdně 800 Kč Kč VÝTVARNÝ Přípravné studium 3 kolektivní lekce týdně Kč Kč Základní studium I. a II.stupně 3 kolektivní lekce týdně Kč Kč Příprava na SŠ a VŠ 3 kolektivní lekce týdně Kč Kč TANEČNÍ Přípravné studium 2 kolektivní lekce týdně 600 Kč Kč Základní studium I. stupně 3 kolektivní lekce týdně 800 Kč Kč LDO Přípravné studium 1 kolektivní lekce týdně 550 Kč Kč Základní studium I.a II.stupně 2-4,5 kolektivní lekce týdně 650 Kč Kč Přípravné studium II. stupně roční 650 Kč Kč Poznámka: Hodinové dotace žáků jsou dány učebními plány pro Základní umělecké školy. Individuální lekce = 1 žák ve třídě (45 minut) Skupinová lekce = 2-4 žáci ve třídě současně (45 minut) Kolektivní lekce = 5 a více žáků ve třídě současně (hudební nauka, souborová a orchestrální hra, pěvecký sbor) Na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř jsou během skupinové lekce v hodině 2 žáci. 3

5 Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Od roku 1998 je škola samostatným právním subjektem (příspěvková organizace). Provoz školy je financován příspěvkem od zřizovatele, dotací na mzdy od MŠMT a výběrem rodičovského příspěvku úplaty za vzdělávání. Některé aktivity jsou financovány z grantů. Vyučování probíhá ve všech uměleckých oborech schválených MŠMT: hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Od roku 2000 škola sídlí v nové budově. Kapacita školy je 350 ţáků a ve školním roce 2009/2010 byla plně vyuţita. Normativ 22 nadkapacitních ţáků výtvarného oboru financoval zřizovatel školy. Zastoupení žáků v jednotlivých oborech Hudební obor Hudební obor - kolektivní výuka Výtvarný obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor Taneční obor 202 ţáků 12 ţáků 83 ţáků 22 ţáků nadkapacitních 46 ţáků 7 ţáků Zastoupení žáků hudebního oboru Kód Název Celkem Přípravné studium 1. stupeň 2. stupeň 1101 Hra na klavír Hra na el. kláves. nástroje Hra na akordeon Hra na ostatní klávesové nástroje Hra na housle Hra na violoncello Hra na kytaru Hra na ostatní strunné nástroje Hra na zobcovou flétnu Hra na flétnu (kromě zob.) Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na pozoun Hra na baryton Hra na tubu Hra na bicí nástroje Pěvecká hlasová výchova Přípravný ročník hudebního oboru SUM Celkem:

6 Materiální vybavení (hudební nástroje, elektronika, noty, ) měsíc pořízení částka v Kč Sluchátka 2ks 9/ Ladičky 3 ks 9/ Elektronická bicí souprava 11/ Reostat pro světla v LDO 1/ ,40 B klarinet značky Buffet Crampon E11 2/ B klarinet značky Buffet Crampon B10 2/ Kontrabas ¾ 2/ B klarinet značky Amati 3/ Činely 3 ks 5/ Notový drţák na příčnou flétnu 1/ Reflektory do LDO 4 ks 1/ ,20 Notové drţáky 2ks 1/ Podloţka bodce 2/ ,40 Metronom 2/ Paraván kovový se sametem LDO 3/ Ladička s metronomem 4/ Povlak na saxofon 5/ Noty 7-12/ Noty 1-6/ Ve školním roce 2009/2010 byly provedeny nákupy v celkové hodnotě ,- Kč. Za přispění sponzora byla zakoupena jedna elektronická bicí souprava, která byla zapůjčena ţákovi školy. Pro potřeby Big Bandu a Brass Orchestru byla zakoupena nová a kvalitnější sada činelů. Skupina dechových nástrojů byla rozšířena o 3 klarinety. V příštím roce je plánovaný nákup basklarinetu, který umoţní vznik klarinetového tria nebo kvarteta a jeho pravidelné vyuţití v komorních souborech. Na základě přijímacích zkoušek byli přijati 2 ţáci ke hře na kontrabas. Z tohoto důvodu byl zakoupen ¾ kontrabas a v září nového školního roku bude zakoupen nástroj další. Tím jsme docílili kompletního pokrytí výuky smyčcových nástrojů, které lze vyuţívat v souborové hře. 5

7 Počítačové vybavení (červenec červen 2010) Měsíc pořízení částka v Kč Upgrade Klasifikace na 2 PC 8/ Upgrade a školení Clavius 9/ Upgrade Klasifikace 9/ Flash 4 GB 4/ Upgrade Majetek 1/ Upgrade Pohoda účetnictví 1/ ,60 Ve školním roce 2009/2010 byly zakoupeny aktualizace programů Klasifikace, Clavius, Majetek a Pohoda účetnictví. Pedagogové mají neomezený přístup na internet ve sborovně školy (2 počítače) a v učebně HN (1 počítač). Další počítač s připojením na internet je v učebně výtvarného oboru. Celková hodnota výše uvedených nákupů ,60 Kč. V knihovnickém systému Clavius bylo ke dni zarchivováno: ks hudebnin, 177 knih, 24 AV médií. Knihovnický systém je zpřístupněn na webových stránkách školy. Opravy, údržba školy a hudebních nástrojů, ladění (červenec červen 2010) měsíc pořízení částka v Kč Údrţba kopírky sborovna 1-6/ Udrţování a oprava nábytku, dveří, osvětlení 7-12/ ,50 Opravy plynových kotlů 7-12/ Údrţba dataprojektoru Infocus 1-6/ Údrţba nábytku, zasklení skříňky 1-6/ Oprava hřebene střechy 1-6/ Údrţba toalet, pračky, nouzového osvětlení 1-6/ Elektro práce v LDO 1-6/ Oprava hudebních nástrojů 6-12/ Oprava hudebních nástrojů 1-6/ Přezámkování školy, výroba klíčů 9/ Ladění pian 7-12/ Oprava oken, kotle byt 7-12/ Oprava kotle byt 1-6/

8 Do oprav, údrţby školy a hudebních nástrojů bylo investováno ,50 Kč. V bytě patřící ke škole byla vyměněna skla u 4 střešních oken a provedena oprava plynového kotle. Základní údaje o hospodaření školy Základní umělecká škola je financována z několika zdrojů. Krajský úřad financuje mzdy, odvody a FKSP. Městský úřad provozní náklady, mzdu školníka a normativ nadkapacitních ţáků školy. Úplata za vzdělávání je provozním rozpočtem školy. Škola je zapojena do projektu Evropského sociálního fondu a 10 zájemců o jazykové vzdělávání se účastní projektu Brána jazyků otevřená kurz anglického jazyka. Škola byla pořadatelem oblastního kola soutěţe Karlovarský skřivánek. Na její pořádání získala grant v celkové výši 4.300,- Kč. Na přípravu slavnostního koncertu u příleţitosti 65-ti let od posledního koncertu Kleinova studentského orchestru bylo vyuţito ,- Kč. Příjmy za pronájem hudebních nástrojů jsou zpětně investovány do jejich údrţby. KÚ mzdy, včetně odvodů 7-12/ KÚ mzdy, včetně odvodů 1-6/ KÚ nenárokové sloţky pedagogů 7-12/ KÚ nenárokové sloţky pedagogů 1-6/ KÚ pěvecká soutěţ 1-6/ Městský úřad Jaroměř 7-12/ Městský úřad Jaroměř 1-6/ Úplata za vzdělávání školné 7-12/ Úplata za vzdělávání školné 1-6/ Pronájem hudebních nástrojů 7-12/ Pronájem hudebních nástrojů 1-6/ Další vzdělávání zaměstnanců (červenec červen 2010) Semináře - vzdělávací kurzy 7 jméno učitele termín Částka v Kč, nákup not Kytarový festival v Mikulově D. Fiedler 7/2009 Dramaturgický seminář L. Richter J. Holasová 7/ Seminář kytarový orchestr M. Dvořáček 10/ Coaching manaţerský výcvik II. část P. Linha 10/ Manaţerské řízení procesu změn ve škole P. Linha 10/ Uplatnění média fotografie a techniky strukáţe ve výuce výtvarné výchovy R. Ulichová 10/ Výtvarné a floristické dílny R. Ulichová 11/

9 Seminář Školská legislativa P. Linha 11/ Výuka anglického jazyka 10 os. 9-12/ Změny v účetnictví příspěvkových organizací od J. Kuncová 1/ Kurz baskytara D. Habiger 1-6/ Seminář Dílna Michala Pospíšila V. Kovář 2/ Seminář První pomoc při selhání klarinetu N. Hájková 3/ Školení Dialog keramika a architekta R. Ulichová 3/ Klavírní seminář I. Kubíčková 4/ Školení Pedagogická evaluace P. Linha 4/ Seminář - Keramická plastika R. Ulichová 6/ Seminář Změny v účetnictví PO 2 J. Kuncová 6/ Seminář Příprava na mezitímní účetní závěrku PO J. Kuncová 6/ Na další vzdělávání byla čerpána částka ,- Kč. Vybrané vzdělávací akce vycházely ze zájmu zaměstnanců školy a potřeb organizace. David Habiger se věnoval studiu baskytary na JAM MUSIC INSTITUTE v Praze. Ve sledovaném školním roce se jednalo o finančně nejnákladnější vzdělávací akci. Zuzana Jirásková studuje pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové (obor: hudební výchova, základy společenských věd). David Fiedler úspěšně ukončil studium hry na kytaru na Pardubické konzervatoři a po absolutoriu získal titul DiS (diplomovaný specialista). David Habiger pokračoval ve studiu hry na kontrabas na stejné konzervatoři. Nikola Chreňová úspěšně ukončila studium na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a získala titul Bc. (obor učitelství pro mateřské školy). Zaměstnanci školy K 30. září 2009 vyučovalo na škole 21 pedagogů (17 interních a 4 externí). Kumulovanou funkci sekretářky-hospodářky a pozici účetní zajišťují další dvě zaměstnankyně. Práci všech zaměstnanců řídí ředitel školy. Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán Pedagogickou radu a Uměleckou radu. Mzdy jsou zpracovávány externí firmou z Hradce Králové. Úklid je zajištěn externí firmou z Jaroměře. Na konci školního roku podala výpověď Kateřina Krejsarová, která pracuje na plný úvazek na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Na mateřskou dovolenou odešly Kristýna Brzková a Jana Nováková. 8

10 obor vyučované nástroje, pracovní zařazení Brunner Martin HO zobcová flétna, flétna, saxofon Brzková Kristýna HO zpěv - v průběhu roku odchod na mateřskou dovolenou Dvořáček Miloslav HO kytara Fiedler David HO kytara Habiger David HO elektrická a basová kytara Hájková Nikola HO zobcová flétna, klarinet Holasová Jaroslava LDO literárně-dramatický obor Horský Roman HO zobcová flétna, ţesťové nástroje Chreňová Nikola HO zpěv Jirásková Zuzana HO akordeon, elektronické klávesové nástroje Jiroutová Barbora TO taneční obor Kočí Markéta HO hudební nauka, housle Kovář Vlastimil HO elektronické klávesové nástroje, klavír, varhany, korepetice Krejsarová Kateřina HO klavír Kubíčková Ivana HO klavír, korepetice Linha Pavel HO zobcová flétna a klarinet Mačejovská Iva HO klavír Nováková Jana HO housle, viola, violoncello - v průběhu roku odchod na mateřskou dovolenou Slezák Petr HO bicí nástroje, pozoun, zobcová flétna Ulichová Radka VO výtvarný obor Weiss Martin HO housle, viola Zemková Martina HO zobcová flétna, flétna Kuncová Jana účetní Morávková Radka sekretářka-hospodářka Seznam absolventů ve školním roce 2009/2010 Celkem Dívky hudební literárně - dramatický taneční výtvarný 1. stupeň stupeň Celkem Jméno a příjmení učitele: Martin Brunner Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Veronika Jirmanová 1. stupně Flétna Jana Martínková 1. stupně Saxofon Adéla Ptáčková 2. stupně Saxofon Filip Traxler 1. stupně Saxofon Anna Volšičková 1. stupně Flétna 9

11 Jméno a příjmení učitele: Miloslav Dvořáček Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Alena Michková 1. stupně Kytara Jméno a příjmení učitele: Nikola Hájková Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Lukáš Kvaček 1. stupně Klarinet Adam Mojţíš 1. stupně Klarinet Jméno a příjmení učitele: Jaroslava Holasová Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Oddělení Jakub Maksymov 2 stupně loutkářské Nikola Plačková 1. stupně loutkářské Jméno a příjmení učitele: Roman Horský Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Matouš Borecký 1. stupně Pozoun Zdeněk Borecký 2. stupně Pozoun Marek Kohl 1. stupně Pozoun Matěj Lupínek 1. stupně Pozoun Veronika Valerová 1. stupně Pozoun Josef Vaněk 2. stupně Tuba Jméno a příjmení učitele: Kristýna Brzková, Nikola Chreňová Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Romana Bauerová 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Olga Havlíková 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Pavlína Rejchrtová 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Karolína Rolečková 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Josef Sedláček 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Jméno a příjmení učitele: Vlastimil Kovář Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Martina Čeňková 2. stupně Elektronické klávesové nástroje Jméno a příjmení učitele: Ivana Kubíčková Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Eva Randusová 2. stupně Klavír Václav Valášek 1. stupně Klavír Jméno a příjmení učitele: Iva Mačejovská Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Marie Nováková 2. stupně Klavír Iveta Zouharová 2. stupně Klavír 10

12 Jméno a příjmení učitele: Radka Ulichová Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Tomáš Flégr 2. stupně pouze 1. pololetí Výtvarný obor Vojtěch Flégr 1. stupně pouze 1. pololetí Výtvarný obor Josef Košek 1. stupně Výtvarný obor Magdaléna Pecháčková 1. stupně Výtvarný obor Dominik Váňa 1. stupně Výtvarný obor Jméno a příjmení učitele: Martina Zemková Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Zdeňka Horáčková 1. stupně Flétna Přijatí žáci na střední, odborné a vysoké školy Jméno a příjmení ţáka Název SŠ/VŠO/VŠ/jiná Jméno a příjmení učitele Petra Hůlková Univerzita Hradec Králové Miloslav Dvořáček (pedagogická fakulta) Edita Valášková SOŠ pedagogická Nová Paka Jaroslava Holasová (Předškolní a mimoškolní pedagogika) Monika Šintálová Konzervatoř Pardubice zpěv Kristýna Brzková Kateřina Jirková Konzervatoř Pardubice hra na klavír Ivana Kubíčková Andrea Kasenčáková Pedagogické lyceum Martin Weiss Veřejná vystoupení a další akce školy Škola se významně zapojuje do kulturního dění v Jaroměři a Královéhradeckém kraji. Aktivity školy lze rozdělit do několika skupin: Třídní koncerty a dílny ţáků jednotlivých učitelů Koncerty školy pravidelné koncerty a výstavy ţáků školy Tématické akce školy (Jičín město pohádky 2009, Naše úrodička, Naše úroda, Jazzoměř 2009, Černá adventní hodinka, Vánoční koncerty, Masopust, Školní bál, Slovinské dny v Jaroměři, Akce Š, Zájezd do ČT, Školní akademie) Účast v soutěţích a přehlídkách Vzdělávací akce pro zájemce z Jaroměře (Zpívánky pro MK Rozmarýnek, Klub dětského divadla seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů) Účast na festivalech (79. ročník Jiráskova Hronova, Spectaculo Interese Ostrava 2009, Theatrum Kuks, Next Wave, Jaroměřské Loutkaření 2009, divadelní festival Tréglova Bělá, 8. ročník Přehlídky sólové tvorby pro děti Divadlo Minor v Praze, Středoevropský jazzový most) Vydávání školního časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 11

13 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Září Úterý Vychází zářijové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 4. Pátek 5. Sobota, učebna LDO, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Soustředění ţáků literárně dramatického oboru 9. Středa v 10:00, 13:00 a 15:00, Arkádové nádvoří zámku, Jičín Jičín město pohádky 2009 Tři sestry Ta krajina byla Divadelní představení ţáků dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř 11. Pátek v hod., Vysoké Mýto Salon královských věnných měst Vysoké Mýto Ve dvě na hruškách II. Loutkářský soubor Někdo (Dvoučlenný soubor jednoho herce Jakuba Maksymova a Pavla Holínského) 19. Sobota od hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 19. Sobota od 14:00 do 18:00, taneční sál školy TANFEST Jaroměř festival scénického tance organizátorem akce je taneční skupina FLASH při TJ Sokol a ZŠ Na Ostrově ve spolupráci s Městem Jaroměř více informací na 20. Neděle od 8:00 do 12:00, taneční sál školy TANFEST Jaroměř festival scénického tance organizátorem akce je taneční skupina FLASH při TJ Sokol a ZŠ Na Ostrově ve spolupráci s Městem Jaroměř více informací na 29. Úterý, Divadlo loutek, Ostrava Spectaculo Interese Ostrava 2009 Ve dvě na hruškách II. Loutkářský soubor Někdo (Dvoučlenný soubor jednoho herce Jakuba Maksymova a Pavla Holínského) Informace pro rodiče: Výuka začíná Na webových stránkách školy najdete bliţší informace k domluvě individuálního rozvrhu, zařazení do ročníků, kolektivní výuce, atd. V pondělí 28. září (Státní svátek) se na škole nevyučuje. Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: , Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 12

14 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř říjen Čtvrtek Vychází říjnové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 1. Čtvrtek 4. Neděle Návštěva partnerské organizace Ljudska Univerza Celje (Slovinsko) Vystoupení v rámci Městských slavností města Vojnik Společný koncert ve Šmartnu Divadelní představení pro ţáky základních škol 2. Pátek 3. Sobota, koncertní sál školy Soustředění Komorního sboru Bel Canto 7. Středa v hod., koncertní sál školy Koncert ţáků školy 10. Sobota, Divadlo Na zábradlí, hod. Festival Next Wave Ve dvě na hruškách II. 13. Úterý, hod., koncertní sál školy Kytarová dílna 15. Čtvrtek 16. Pátek 16. ročník interpretační soutěţe Karl Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus Flétnové trio 16. Pátek 18. Neděle Písňová soutěţ Bohuslava Martinů ţáci pěveckého oddělení 21. Středa v hod., koncertní sál školy Naše úrodička koncert mladších ţáků školy 24. Sobota v hod., Husův sbor, Jaroměř Pěvecký koncert v Husově sboru Výstava prací ţáků výtvarného oboru 24. Sobota od hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 26. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy Informace pro rodiče: 28. října Státní svátek 29. a 30. října Podzimní prázdniny Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 13

15 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Listopad Pondělí Vychází listopadové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 3. Úterý v hod., učebna LDO Táto, mámo, pojďte si hrát! Dramatické hry pro předškoláky s rodiči s Jarkou Holasovou pro MK Rozmarýnek 3. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 6. Pátek v hod., Tylův dům, Polička Koncert vítězů soutěţe Bohuslava Martinů Monika Šintálová 3. místo 8. Neděle ve hod., Boučkovo divadlo v Jaroměři Jaroměřské Loutkaření ročník nesoutěţní přehlídky loutkářských souborů Jaroměře a blízkého okolí Moje pětka (ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř): Tři sestry a Moje pětka (ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř): Ta krajina byla Jarka Holasová: O slepičce 11. Středa v hod., koncertní sál školy Naše úroda koncert starších ţáků školy 17. Úterý od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla s Jiřím Vyšohlídem Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 21. Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř 22. Neděle od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Víkendové soustředění ţáků kytarového oddělení 25. Středa od hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Martiny Zemkové 27. Pátek v hod., Městské divadlo v Jaroměři Jazzoměř 2009 Mladý týnišťský big band (kapelník: Pavel Plašil) Big Band hraběte Šporka (kapelník: Martin Brunner) 28. Sobota v hod., Bělá pod Bezdězem Ve dvě na hruškách II. Divadelní festival Tréglova Bělá 30. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Informace pro rodiče: 17. listopadu Státní svátek Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 14

16 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Prosinec Úterý Vychází prosincové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 1. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 2. Středa v hod., koncertní sál školy Černá adventní hodinka koncert ţáků školy 5. Sobota, Městské muzeum Advent v Muzeu Vystoupení ţáků hudebního a dramatického oboru 5. Sobota v hod., Heřmanice Adventní koncert Ţáci varhanního oddělení a Barokní soubor S.P.O.R.C.K. 8. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Nikoly Hájkové, Zuzany Jiráskové a Pavla Linhy 9. Středa v hod., koncertní sál školy Vánoční koncert pro Klub seniorů 12. Sobota v hod., ve hod., Vánoční trhy v Jaroměři Vánoční trhy v Jaroměři vystoupení ţáků školy 12. Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Seminář: Jevištní řeč 15. Úterý ve hod., Dům s pečovatelskou sluţbou v Jaroměři Vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou sluţbou 16. Středa v hod., koncertní sál školy Vánoční koncert ţáků školy Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Informace pro rodiče: 23. prosince ledna 2010 Vánoční prázdniny Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 15

17 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Leden Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 6. Středa Vychází lednové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 6. Středa v hod., učebna hudební nauky Pololetní zkoušky ţáků s individuálním studijním plánem 9. Sobota od 9.00 hod. do hod., koncertní sál Víkendové soustředění: elektrická a basová kytara 11. Pondělí v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků pana učitele Vlastimila Kováře 12. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků paní učitelky Ivany Kubíčkové 13. Středa v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků paní učitelky Jany Dudkové 18. Pondělí v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků pana učitele Petra Slezáka 19. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků paní učitelky Kateřiny Krejsarové a Ivy Mačejovské 20. Středa v hod., koncertní sál školy Koncert flétnové & sax třídy Martina Brunnera 22. Pátek v hod., Městské divadlo v Jaroměři Brass Orchestra a Maţoretky Carmen, rocková kapela 23. Sobota, Městské divadlo v Jaroměři 3xD Den s Dramaťákem v divadle 9:30 Tři sestry a inspirováno pohádkou J. Wericha 14:30 Měšťák šlechticem hudební doprovod: Vl. Kovář a J. Dudková 9:50 a 10:15 Osudové kolo podle V. Říhy (foyer) 15:30 Chudý a veselý inspirováno lidovou pohádkou 10:05 Ptala se Františky Marta podle Ivana M. Jirouse 16:30 O muţi, který počítal šišky podle afr. pohádky M. Voříškové 10:30 Ve dvě na hruškách II. inspirováno pohádkou V. Cibuly 25. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 26. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 27. Středa od 9.00 hod., koncertní sál školy Oblastní kolo soutěţe Karlovarský skřivánek Středa v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Markéty Kočí a Romana Horského Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: , Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 16

18 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Únor Pondělí Vychází únorové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 2. Úterý ve hod. a hod., koncertní sál školy Ritornello (Michael Pospíšil a Tomáš Najbrt) Koncert pro ţáky školy 5. Pátek 7. Neděle, aula ZŠ Na Ostrově, Jaroměř Propletenec světa Interpretační dílna Michaela Pospíšila (soubor Ritornello) Organizátorem akce je Ing. Karel Vik: , Poplatek za víkendový seminář (studenti 300,- a ostatní 1.000,-) se hradí na místě. Tvůrčí dílny budou zakončeny koncertním vystoupení, které proběhne v neděli 7. února od hod. 8. Pondělí 12. Pátek Jarní prázdniny ve škole se nevyučuje 13. Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla - seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 16. Úterý, hod hod., sraz v budově školy Masopustní průvod Jaroměří 17. Středa v 17.00, koncertní sál školy Dětská scéna - školní kolo Přehlídky dětských recitátorů 19. Pátek v 9.30 hod., koncertní sál školy Školní kolo soutěţe ţáků hudebního oboru 20. Sobota v hod., Domov sv. Josefa v Ţirči Odjezd autobusem v 8.45 hod. od budovy školy. Masopustní vystoupení v Ţirči 20. Sobota v hod., Divadlo Minor, Praha Ve dvě na hruškách II. na 8. ročníku Přehlídky sólové tvorby pro děti 22. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 23. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 24. Středa od hod., koncertní sál školy Koncert ţáků školy 26. Pátek ve hod., Důstojnická beseda Josefov Školní bál ZUŠ F. A. Šporka a ZŠ Na Ostrově Kapela James Band (HK) Předprodej vstupenek v hodnotě 100 Kč zahájen! Lístky si lze rezervovat a zakoupit v budově školy nebo na telefonu Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 17

19 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Březen Pondělí Vychází březnové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 2. Úterý, Divadlo Jesličky, Hradec Králové Wolkerův Prostějov - krajské kolo Přehlídky uměleckého přednesu 3. Středa v hod., koncertní sál školy Přehlídka vítězů školního kola soutěţe 3. Středa, Základní umělecká škola v Polici nad Metují budova kláštera Krajské kolo soutěţe ZUŠ bicí nástroje 9. Úterý, Základní umělecká škola v Jičíně od 9.00 hod. Krajské kolo soutěţe ZUŠ Komorní soubory s převahou dechových nástrojů 9. a 10. Úterý Středa, Kino Vesmír, Náchod Přehlídka dětských recitátorů okresní kolo 10. Středa v hod., koncertní sál školy Malý třídní koncert ţáků Jany Novákové 13. Sobota v hod., Kostel sv. Jakuba v Jaroměři Pěvecký koncert 14. Neděle v hod., Městské divadlo v Pardubicích D Flétnový soubor vystoupí na oceňování nejlepších dobrovolníků Královéhradeckého a Pardubického kraje 17. Středa v hod., koncertní sál školy Předváděčka dramaťáku 23. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 24. Středa, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, Karlovy Vary Celostátní kolo Pěvecké soutěţe Karlovarský Skřivánek Středa, Církevní konzervatoř Opava Máme rádi baroko - 3. ročník nesoutěţní přehlídky 24. Středa, Divadlo Jesličky, Hradec Králové Dětská scéna - okresní kolo 26. Pátek, Městské divadlo v Úpici Krajské kolo soutěţe Dechových orchestrů ZUŠ Pátek Sobota, Kostelec nad Orlicí Audimafor krajská přehlídka studentského a experimentujícího divadla 29. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 31. Středa v hod., koncertní sál školy Jarní koncert ţáků školy Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 18

20 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Duben Úterý Vychází dubnové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 7. Středa, Střední pedagogická škola Nová Paka Novopacký slavíček soutěţ v sólovém a komorním zpěvu 7. Středa, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Krajská soutěţ literárně dramatického oboru ZUŠ 9. Pátek v hod. a hod. v Městském muzeu v Jaroměři Slovinské dny v Jaroměři Vernisáţ výstavy grafika Joţeho Ţlause Společný koncert hostů a učitelů školy 10. Sobota, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Krajská loutkářská přehlídka 12. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 12. Pondělí, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Dětská scéna krajské kolo přehlídky dětských recitátorů: 1. kategorie 15. Čtvrtek, Adalbertinum v Hradci Králové Krajské kolo soutěţe základních umělecký škol - kapela Whatrock a NEST Pátek - Neděle, ZUŠ Liberec Celostátní kolo soutěţe základních umělecký škol Komorní hra s převahou dechových nástrojů 20. Úterý, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Dětská scéna krajské kolo přehlídky dětských recitátorů: 4. kategorie 20. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Kristýny Brzkové a Nikoly Chreňové 21. Středa v hod., koncertní sál školy Aprílový koncert ţáků školy 22. Čtvrtek v hod., Městské divadlo v Jaroměři Big Band hraběte Šporka (kapelník: Martin Brunner) Big Band Lanškroun (kapelník: Josef Pilný) 24. Sobota, Lomnice nad Popelkou MUSICA per LEGNI na Lomnickém hudebním jaru 26. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 27. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Ivany Kubíčkové 28. Středa v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 30. Pátek, Lázně Velichovky Vystoupení Flétnového souboru a ţáků LDO Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: , Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 19

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

Z notesu pana ředitele

Z notesu pana ředitele Úvodník Aprílový duben plný radosti Máme tu apríl - duben - měsíc ve znamení ţertíků a nejrůznějších vtípků. Však to všichni známe. Vymýšlíme a děláme si z ostatních všelijaké šprýmy a všem naschvály a

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. 1961-2011 Jan Ježek, 6 let 2011 www.zusdobruska.cz Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více