Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 říjen 2010

2 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled učebních plánů... 2 Předpis úplaty za vzdělávání... 3 Zastoupení žáků v jednotlivých oborech... 4 Zastoupení žáků v hudebním oboru podle hlavního předmětu... 4 Materiální vybavení... 5 Počítačové vybavení, opravy, údržba školy... 6 Základní údaje o hospodaření školy... 7 Další vzdělávání zaměstnanců... 7 Zaměstnanci školy... 8 Seznam absolventů... 9 Přijatí žáci na střední, odborné a vysoké školy Veřejná vystoupení a další akce školy Plakáty akcí od září 2009 do června Mezinárodní spolupráce Grantová činnost Propagace města a školy, spolupráce s médii Připravované mezinárodní akce a projekty Údaje o výsledcích kontroly Napsali o nás Literárně dramatický obor ve školním roce 2009/ Výsledky v soutěžích a přehlídkách

3 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Adresa: Na Obci Jaroměř Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor: Kapacita: 350 ţáků Zřizovatel: Město Jaroměř Adresa: Náměstí ČSA 16, Jaroměř Ředitel školy: Mgr. Pavel Linha Poslední změna v zařazení v síti škol: Kontakt na školu: telefon: webové stránky školy: Přehled učebních plánů a vzdělávacích programů Výuka probíhala podle učeb. plánů schválených MŠMT ČR: Hudební obor - pod č.j.: /95-25 s platností od Výtvarný obor - pod č.j.: / s platností od Taneční obor - pod č.j.: / a / Literárně-dramatický obor - pod č.j.: / pod č.j.: /

4 Předpis úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř pro školní rok 2009/2010 Obor Stupeň a zaměření studia Hodinová dotace Školné pololetní HUDEBNÍ Individuální přípravné nebo základní studium, 1 hodina individuální výuky hodiny kolektivní výuky Kč Kč Pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv, pěvecká výchova 1 hodina individuální výuky nebo ve dvojici, 1-4 hodiny kolektivní výuky Kč Kč Skupinová výuka přípravného nebo zákl. studia 1 hodina skupinové výuky+ 1-3 hodiny kolektivní výuky 950 Kč Kč (zobcová flétna, elektronické klávesové nástroje) Komorní, souborová a orchestrální hra 0,5-1 - příprava k souhře, 2 hodiny orchestrální hra 950 Kč Kč Přípravná hudebně - pohybová výchova 2 hodiny kolektivní výuky týdně 800 Kč Kč VÝTVARNÝ Přípravné studium 3 kolektivní lekce týdně Kč Kč Základní studium I. a II.stupně 3 kolektivní lekce týdně Kč Kč Příprava na SŠ a VŠ 3 kolektivní lekce týdně Kč Kč TANEČNÍ Přípravné studium 2 kolektivní lekce týdně 600 Kč Kč Základní studium I. stupně 3 kolektivní lekce týdně 800 Kč Kč LDO Přípravné studium 1 kolektivní lekce týdně 550 Kč Kč Základní studium I.a II.stupně 2-4,5 kolektivní lekce týdně 650 Kč Kč Přípravné studium II. stupně roční 650 Kč Kč Poznámka: Hodinové dotace žáků jsou dány učebními plány pro Základní umělecké školy. Individuální lekce = 1 žák ve třídě (45 minut) Skupinová lekce = 2-4 žáci ve třídě současně (45 minut) Kolektivní lekce = 5 a více žáků ve třídě současně (hudební nauka, souborová a orchestrální hra, pěvecký sbor) Na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř jsou během skupinové lekce v hodině 2 žáci. 3

5 Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Od roku 1998 je škola samostatným právním subjektem (příspěvková organizace). Provoz školy je financován příspěvkem od zřizovatele, dotací na mzdy od MŠMT a výběrem rodičovského příspěvku úplaty za vzdělávání. Některé aktivity jsou financovány z grantů. Vyučování probíhá ve všech uměleckých oborech schválených MŠMT: hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Od roku 2000 škola sídlí v nové budově. Kapacita školy je 350 ţáků a ve školním roce 2009/2010 byla plně vyuţita. Normativ 22 nadkapacitních ţáků výtvarného oboru financoval zřizovatel školy. Zastoupení žáků v jednotlivých oborech Hudební obor Hudební obor - kolektivní výuka Výtvarný obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor Taneční obor 202 ţáků 12 ţáků 83 ţáků 22 ţáků nadkapacitních 46 ţáků 7 ţáků Zastoupení žáků hudebního oboru Kód Název Celkem Přípravné studium 1. stupeň 2. stupeň 1101 Hra na klavír Hra na el. kláves. nástroje Hra na akordeon Hra na ostatní klávesové nástroje Hra na housle Hra na violoncello Hra na kytaru Hra na ostatní strunné nástroje Hra na zobcovou flétnu Hra na flétnu (kromě zob.) Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na pozoun Hra na baryton Hra na tubu Hra na bicí nástroje Pěvecká hlasová výchova Přípravný ročník hudebního oboru SUM Celkem:

6 Materiální vybavení (hudební nástroje, elektronika, noty, ) měsíc pořízení částka v Kč Sluchátka 2ks 9/ Ladičky 3 ks 9/ Elektronická bicí souprava 11/ Reostat pro světla v LDO 1/ ,40 B klarinet značky Buffet Crampon E11 2/ B klarinet značky Buffet Crampon B10 2/ Kontrabas ¾ 2/ B klarinet značky Amati 3/ Činely 3 ks 5/ Notový drţák na příčnou flétnu 1/ Reflektory do LDO 4 ks 1/ ,20 Notové drţáky 2ks 1/ Podloţka bodce 2/ ,40 Metronom 2/ Paraván kovový se sametem LDO 3/ Ladička s metronomem 4/ Povlak na saxofon 5/ Noty 7-12/ Noty 1-6/ Ve školním roce 2009/2010 byly provedeny nákupy v celkové hodnotě ,- Kč. Za přispění sponzora byla zakoupena jedna elektronická bicí souprava, která byla zapůjčena ţákovi školy. Pro potřeby Big Bandu a Brass Orchestru byla zakoupena nová a kvalitnější sada činelů. Skupina dechových nástrojů byla rozšířena o 3 klarinety. V příštím roce je plánovaný nákup basklarinetu, který umoţní vznik klarinetového tria nebo kvarteta a jeho pravidelné vyuţití v komorních souborech. Na základě přijímacích zkoušek byli přijati 2 ţáci ke hře na kontrabas. Z tohoto důvodu byl zakoupen ¾ kontrabas a v září nového školního roku bude zakoupen nástroj další. Tím jsme docílili kompletního pokrytí výuky smyčcových nástrojů, které lze vyuţívat v souborové hře. 5

7 Počítačové vybavení (červenec červen 2010) Měsíc pořízení částka v Kč Upgrade Klasifikace na 2 PC 8/ Upgrade a školení Clavius 9/ Upgrade Klasifikace 9/ Flash 4 GB 4/ Upgrade Majetek 1/ Upgrade Pohoda účetnictví 1/ ,60 Ve školním roce 2009/2010 byly zakoupeny aktualizace programů Klasifikace, Clavius, Majetek a Pohoda účetnictví. Pedagogové mají neomezený přístup na internet ve sborovně školy (2 počítače) a v učebně HN (1 počítač). Další počítač s připojením na internet je v učebně výtvarného oboru. Celková hodnota výše uvedených nákupů ,60 Kč. V knihovnickém systému Clavius bylo ke dni zarchivováno: ks hudebnin, 177 knih, 24 AV médií. Knihovnický systém je zpřístupněn na webových stránkách školy. Opravy, údržba školy a hudebních nástrojů, ladění (červenec červen 2010) měsíc pořízení částka v Kč Údrţba kopírky sborovna 1-6/ Udrţování a oprava nábytku, dveří, osvětlení 7-12/ ,50 Opravy plynových kotlů 7-12/ Údrţba dataprojektoru Infocus 1-6/ Údrţba nábytku, zasklení skříňky 1-6/ Oprava hřebene střechy 1-6/ Údrţba toalet, pračky, nouzového osvětlení 1-6/ Elektro práce v LDO 1-6/ Oprava hudebních nástrojů 6-12/ Oprava hudebních nástrojů 1-6/ Přezámkování školy, výroba klíčů 9/ Ladění pian 7-12/ Oprava oken, kotle byt 7-12/ Oprava kotle byt 1-6/

8 Do oprav, údrţby školy a hudebních nástrojů bylo investováno ,50 Kč. V bytě patřící ke škole byla vyměněna skla u 4 střešních oken a provedena oprava plynového kotle. Základní údaje o hospodaření školy Základní umělecká škola je financována z několika zdrojů. Krajský úřad financuje mzdy, odvody a FKSP. Městský úřad provozní náklady, mzdu školníka a normativ nadkapacitních ţáků školy. Úplata za vzdělávání je provozním rozpočtem školy. Škola je zapojena do projektu Evropského sociálního fondu a 10 zájemců o jazykové vzdělávání se účastní projektu Brána jazyků otevřená kurz anglického jazyka. Škola byla pořadatelem oblastního kola soutěţe Karlovarský skřivánek. Na její pořádání získala grant v celkové výši 4.300,- Kč. Na přípravu slavnostního koncertu u příleţitosti 65-ti let od posledního koncertu Kleinova studentského orchestru bylo vyuţito ,- Kč. Příjmy za pronájem hudebních nástrojů jsou zpětně investovány do jejich údrţby. KÚ mzdy, včetně odvodů 7-12/ KÚ mzdy, včetně odvodů 1-6/ KÚ nenárokové sloţky pedagogů 7-12/ KÚ nenárokové sloţky pedagogů 1-6/ KÚ pěvecká soutěţ 1-6/ Městský úřad Jaroměř 7-12/ Městský úřad Jaroměř 1-6/ Úplata za vzdělávání školné 7-12/ Úplata za vzdělávání školné 1-6/ Pronájem hudebních nástrojů 7-12/ Pronájem hudebních nástrojů 1-6/ Další vzdělávání zaměstnanců (červenec červen 2010) Semináře - vzdělávací kurzy 7 jméno učitele termín Částka v Kč, nákup not Kytarový festival v Mikulově D. Fiedler 7/2009 Dramaturgický seminář L. Richter J. Holasová 7/ Seminář kytarový orchestr M. Dvořáček 10/ Coaching manaţerský výcvik II. část P. Linha 10/ Manaţerské řízení procesu změn ve škole P. Linha 10/ Uplatnění média fotografie a techniky strukáţe ve výuce výtvarné výchovy R. Ulichová 10/ Výtvarné a floristické dílny R. Ulichová 11/

9 Seminář Školská legislativa P. Linha 11/ Výuka anglického jazyka 10 os. 9-12/ Změny v účetnictví příspěvkových organizací od J. Kuncová 1/ Kurz baskytara D. Habiger 1-6/ Seminář Dílna Michala Pospíšila V. Kovář 2/ Seminář První pomoc při selhání klarinetu N. Hájková 3/ Školení Dialog keramika a architekta R. Ulichová 3/ Klavírní seminář I. Kubíčková 4/ Školení Pedagogická evaluace P. Linha 4/ Seminář - Keramická plastika R. Ulichová 6/ Seminář Změny v účetnictví PO 2 J. Kuncová 6/ Seminář Příprava na mezitímní účetní závěrku PO J. Kuncová 6/ Na další vzdělávání byla čerpána částka ,- Kč. Vybrané vzdělávací akce vycházely ze zájmu zaměstnanců školy a potřeb organizace. David Habiger se věnoval studiu baskytary na JAM MUSIC INSTITUTE v Praze. Ve sledovaném školním roce se jednalo o finančně nejnákladnější vzdělávací akci. Zuzana Jirásková studuje pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové (obor: hudební výchova, základy společenských věd). David Fiedler úspěšně ukončil studium hry na kytaru na Pardubické konzervatoři a po absolutoriu získal titul DiS (diplomovaný specialista). David Habiger pokračoval ve studiu hry na kontrabas na stejné konzervatoři. Nikola Chreňová úspěšně ukončila studium na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a získala titul Bc. (obor učitelství pro mateřské školy). Zaměstnanci školy K 30. září 2009 vyučovalo na škole 21 pedagogů (17 interních a 4 externí). Kumulovanou funkci sekretářky-hospodářky a pozici účetní zajišťují další dvě zaměstnankyně. Práci všech zaměstnanců řídí ředitel školy. Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán Pedagogickou radu a Uměleckou radu. Mzdy jsou zpracovávány externí firmou z Hradce Králové. Úklid je zajištěn externí firmou z Jaroměře. Na konci školního roku podala výpověď Kateřina Krejsarová, která pracuje na plný úvazek na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Na mateřskou dovolenou odešly Kristýna Brzková a Jana Nováková. 8

10 obor vyučované nástroje, pracovní zařazení Brunner Martin HO zobcová flétna, flétna, saxofon Brzková Kristýna HO zpěv - v průběhu roku odchod na mateřskou dovolenou Dvořáček Miloslav HO kytara Fiedler David HO kytara Habiger David HO elektrická a basová kytara Hájková Nikola HO zobcová flétna, klarinet Holasová Jaroslava LDO literárně-dramatický obor Horský Roman HO zobcová flétna, ţesťové nástroje Chreňová Nikola HO zpěv Jirásková Zuzana HO akordeon, elektronické klávesové nástroje Jiroutová Barbora TO taneční obor Kočí Markéta HO hudební nauka, housle Kovář Vlastimil HO elektronické klávesové nástroje, klavír, varhany, korepetice Krejsarová Kateřina HO klavír Kubíčková Ivana HO klavír, korepetice Linha Pavel HO zobcová flétna a klarinet Mačejovská Iva HO klavír Nováková Jana HO housle, viola, violoncello - v průběhu roku odchod na mateřskou dovolenou Slezák Petr HO bicí nástroje, pozoun, zobcová flétna Ulichová Radka VO výtvarný obor Weiss Martin HO housle, viola Zemková Martina HO zobcová flétna, flétna Kuncová Jana účetní Morávková Radka sekretářka-hospodářka Seznam absolventů ve školním roce 2009/2010 Celkem Dívky hudební literárně - dramatický taneční výtvarný 1. stupeň stupeň Celkem Jméno a příjmení učitele: Martin Brunner Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Veronika Jirmanová 1. stupně Flétna Jana Martínková 1. stupně Saxofon Adéla Ptáčková 2. stupně Saxofon Filip Traxler 1. stupně Saxofon Anna Volšičková 1. stupně Flétna 9

11 Jméno a příjmení učitele: Miloslav Dvořáček Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Alena Michková 1. stupně Kytara Jméno a příjmení učitele: Nikola Hájková Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Lukáš Kvaček 1. stupně Klarinet Adam Mojţíš 1. stupně Klarinet Jméno a příjmení učitele: Jaroslava Holasová Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Oddělení Jakub Maksymov 2 stupně loutkářské Nikola Plačková 1. stupně loutkářské Jméno a příjmení učitele: Roman Horský Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Matouš Borecký 1. stupně Pozoun Zdeněk Borecký 2. stupně Pozoun Marek Kohl 1. stupně Pozoun Matěj Lupínek 1. stupně Pozoun Veronika Valerová 1. stupně Pozoun Josef Vaněk 2. stupně Tuba Jméno a příjmení učitele: Kristýna Brzková, Nikola Chreňová Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Romana Bauerová 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Olga Havlíková 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Pavlína Rejchrtová 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Karolína Rolečková 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Josef Sedláček 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Jméno a příjmení učitele: Vlastimil Kovář Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Martina Čeňková 2. stupně Elektronické klávesové nástroje Jméno a příjmení učitele: Ivana Kubíčková Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Eva Randusová 2. stupně Klavír Václav Valášek 1. stupně Klavír Jméno a příjmení učitele: Iva Mačejovská Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Marie Nováková 2. stupně Klavír Iveta Zouharová 2. stupně Klavír 10

12 Jméno a příjmení učitele: Radka Ulichová Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Tomáš Flégr 2. stupně pouze 1. pololetí Výtvarný obor Vojtěch Flégr 1. stupně pouze 1. pololetí Výtvarný obor Josef Košek 1. stupně Výtvarný obor Magdaléna Pecháčková 1. stupně Výtvarný obor Dominik Váňa 1. stupně Výtvarný obor Jméno a příjmení učitele: Martina Zemková Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Zdeňka Horáčková 1. stupně Flétna Přijatí žáci na střední, odborné a vysoké školy Jméno a příjmení ţáka Název SŠ/VŠO/VŠ/jiná Jméno a příjmení učitele Petra Hůlková Univerzita Hradec Králové Miloslav Dvořáček (pedagogická fakulta) Edita Valášková SOŠ pedagogická Nová Paka Jaroslava Holasová (Předškolní a mimoškolní pedagogika) Monika Šintálová Konzervatoř Pardubice zpěv Kristýna Brzková Kateřina Jirková Konzervatoř Pardubice hra na klavír Ivana Kubíčková Andrea Kasenčáková Pedagogické lyceum Martin Weiss Veřejná vystoupení a další akce školy Škola se významně zapojuje do kulturního dění v Jaroměři a Královéhradeckém kraji. Aktivity školy lze rozdělit do několika skupin: Třídní koncerty a dílny ţáků jednotlivých učitelů Koncerty školy pravidelné koncerty a výstavy ţáků školy Tématické akce školy (Jičín město pohádky 2009, Naše úrodička, Naše úroda, Jazzoměř 2009, Černá adventní hodinka, Vánoční koncerty, Masopust, Školní bál, Slovinské dny v Jaroměři, Akce Š, Zájezd do ČT, Školní akademie) Účast v soutěţích a přehlídkách Vzdělávací akce pro zájemce z Jaroměře (Zpívánky pro MK Rozmarýnek, Klub dětského divadla seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů) Účast na festivalech (79. ročník Jiráskova Hronova, Spectaculo Interese Ostrava 2009, Theatrum Kuks, Next Wave, Jaroměřské Loutkaření 2009, divadelní festival Tréglova Bělá, 8. ročník Přehlídky sólové tvorby pro děti Divadlo Minor v Praze, Středoevropský jazzový most) Vydávání školního časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 11

13 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Září Úterý Vychází zářijové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 4. Pátek 5. Sobota, učebna LDO, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Soustředění ţáků literárně dramatického oboru 9. Středa v 10:00, 13:00 a 15:00, Arkádové nádvoří zámku, Jičín Jičín město pohádky 2009 Tři sestry Ta krajina byla Divadelní představení ţáků dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř 11. Pátek v hod., Vysoké Mýto Salon královských věnných měst Vysoké Mýto Ve dvě na hruškách II. Loutkářský soubor Někdo (Dvoučlenný soubor jednoho herce Jakuba Maksymova a Pavla Holínského) 19. Sobota od hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 19. Sobota od 14:00 do 18:00, taneční sál školy TANFEST Jaroměř festival scénického tance organizátorem akce je taneční skupina FLASH při TJ Sokol a ZŠ Na Ostrově ve spolupráci s Městem Jaroměř více informací na 20. Neděle od 8:00 do 12:00, taneční sál školy TANFEST Jaroměř festival scénického tance organizátorem akce je taneční skupina FLASH při TJ Sokol a ZŠ Na Ostrově ve spolupráci s Městem Jaroměř více informací na 29. Úterý, Divadlo loutek, Ostrava Spectaculo Interese Ostrava 2009 Ve dvě na hruškách II. Loutkářský soubor Někdo (Dvoučlenný soubor jednoho herce Jakuba Maksymova a Pavla Holínského) Informace pro rodiče: Výuka začíná Na webových stránkách školy najdete bliţší informace k domluvě individuálního rozvrhu, zařazení do ročníků, kolektivní výuce, atd. V pondělí 28. září (Státní svátek) se na škole nevyučuje. Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: , Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 12

14 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř říjen Čtvrtek Vychází říjnové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 1. Čtvrtek 4. Neděle Návštěva partnerské organizace Ljudska Univerza Celje (Slovinsko) Vystoupení v rámci Městských slavností města Vojnik Společný koncert ve Šmartnu Divadelní představení pro ţáky základních škol 2. Pátek 3. Sobota, koncertní sál školy Soustředění Komorního sboru Bel Canto 7. Středa v hod., koncertní sál školy Koncert ţáků školy 10. Sobota, Divadlo Na zábradlí, hod. Festival Next Wave Ve dvě na hruškách II. 13. Úterý, hod., koncertní sál školy Kytarová dílna 15. Čtvrtek 16. Pátek 16. ročník interpretační soutěţe Karl Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus Flétnové trio 16. Pátek 18. Neděle Písňová soutěţ Bohuslava Martinů ţáci pěveckého oddělení 21. Středa v hod., koncertní sál školy Naše úrodička koncert mladších ţáků školy 24. Sobota v hod., Husův sbor, Jaroměř Pěvecký koncert v Husově sboru Výstava prací ţáků výtvarného oboru 24. Sobota od hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 26. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy Informace pro rodiče: 28. října Státní svátek 29. a 30. října Podzimní prázdniny Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 13

15 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Listopad Pondělí Vychází listopadové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 3. Úterý v hod., učebna LDO Táto, mámo, pojďte si hrát! Dramatické hry pro předškoláky s rodiči s Jarkou Holasovou pro MK Rozmarýnek 3. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 6. Pátek v hod., Tylův dům, Polička Koncert vítězů soutěţe Bohuslava Martinů Monika Šintálová 3. místo 8. Neděle ve hod., Boučkovo divadlo v Jaroměři Jaroměřské Loutkaření ročník nesoutěţní přehlídky loutkářských souborů Jaroměře a blízkého okolí Moje pětka (ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř): Tři sestry a Moje pětka (ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř): Ta krajina byla Jarka Holasová: O slepičce 11. Středa v hod., koncertní sál školy Naše úroda koncert starších ţáků školy 17. Úterý od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla s Jiřím Vyšohlídem Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 21. Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř 22. Neděle od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Víkendové soustředění ţáků kytarového oddělení 25. Středa od hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Martiny Zemkové 27. Pátek v hod., Městské divadlo v Jaroměři Jazzoměř 2009 Mladý týnišťský big band (kapelník: Pavel Plašil) Big Band hraběte Šporka (kapelník: Martin Brunner) 28. Sobota v hod., Bělá pod Bezdězem Ve dvě na hruškách II. Divadelní festival Tréglova Bělá 30. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Informace pro rodiče: 17. listopadu Státní svátek Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 14

16 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Prosinec Úterý Vychází prosincové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 1. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 2. Středa v hod., koncertní sál školy Černá adventní hodinka koncert ţáků školy 5. Sobota, Městské muzeum Advent v Muzeu Vystoupení ţáků hudebního a dramatického oboru 5. Sobota v hod., Heřmanice Adventní koncert Ţáci varhanního oddělení a Barokní soubor S.P.O.R.C.K. 8. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Nikoly Hájkové, Zuzany Jiráskové a Pavla Linhy 9. Středa v hod., koncertní sál školy Vánoční koncert pro Klub seniorů 12. Sobota v hod., ve hod., Vánoční trhy v Jaroměři Vánoční trhy v Jaroměři vystoupení ţáků školy 12. Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Seminář: Jevištní řeč 15. Úterý ve hod., Dům s pečovatelskou sluţbou v Jaroměři Vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou sluţbou 16. Středa v hod., koncertní sál školy Vánoční koncert ţáků školy Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Informace pro rodiče: 23. prosince ledna 2010 Vánoční prázdniny Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 15

17 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Leden Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 6. Středa Vychází lednové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 6. Středa v hod., učebna hudební nauky Pololetní zkoušky ţáků s individuálním studijním plánem 9. Sobota od 9.00 hod. do hod., koncertní sál Víkendové soustředění: elektrická a basová kytara 11. Pondělí v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků pana učitele Vlastimila Kováře 12. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků paní učitelky Ivany Kubíčkové 13. Středa v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků paní učitelky Jany Dudkové 18. Pondělí v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků pana učitele Petra Slezáka 19. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků paní učitelky Kateřiny Krejsarové a Ivy Mačejovské 20. Středa v hod., koncertní sál školy Koncert flétnové & sax třídy Martina Brunnera 22. Pátek v hod., Městské divadlo v Jaroměři Brass Orchestra a Maţoretky Carmen, rocková kapela 23. Sobota, Městské divadlo v Jaroměři 3xD Den s Dramaťákem v divadle 9:30 Tři sestry a inspirováno pohádkou J. Wericha 14:30 Měšťák šlechticem hudební doprovod: Vl. Kovář a J. Dudková 9:50 a 10:15 Osudové kolo podle V. Říhy (foyer) 15:30 Chudý a veselý inspirováno lidovou pohádkou 10:05 Ptala se Františky Marta podle Ivana M. Jirouse 16:30 O muţi, který počítal šišky podle afr. pohádky M. Voříškové 10:30 Ve dvě na hruškách II. inspirováno pohádkou V. Cibuly 25. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 26. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 27. Středa od 9.00 hod., koncertní sál školy Oblastní kolo soutěţe Karlovarský skřivánek Středa v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Markéty Kočí a Romana Horského Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: , Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 16

18 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Únor Pondělí Vychází únorové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 2. Úterý ve hod. a hod., koncertní sál školy Ritornello (Michael Pospíšil a Tomáš Najbrt) Koncert pro ţáky školy 5. Pátek 7. Neděle, aula ZŠ Na Ostrově, Jaroměř Propletenec světa Interpretační dílna Michaela Pospíšila (soubor Ritornello) Organizátorem akce je Ing. Karel Vik: , Poplatek za víkendový seminář (studenti 300,- a ostatní 1.000,-) se hradí na místě. Tvůrčí dílny budou zakončeny koncertním vystoupení, které proběhne v neděli 7. února od hod. 8. Pondělí 12. Pátek Jarní prázdniny ve škole se nevyučuje 13. Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla - seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 16. Úterý, hod hod., sraz v budově školy Masopustní průvod Jaroměří 17. Středa v 17.00, koncertní sál školy Dětská scéna - školní kolo Přehlídky dětských recitátorů 19. Pátek v 9.30 hod., koncertní sál školy Školní kolo soutěţe ţáků hudebního oboru 20. Sobota v hod., Domov sv. Josefa v Ţirči Odjezd autobusem v 8.45 hod. od budovy školy. Masopustní vystoupení v Ţirči 20. Sobota v hod., Divadlo Minor, Praha Ve dvě na hruškách II. na 8. ročníku Přehlídky sólové tvorby pro děti 22. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 23. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 24. Středa od hod., koncertní sál školy Koncert ţáků školy 26. Pátek ve hod., Důstojnická beseda Josefov Školní bál ZUŠ F. A. Šporka a ZŠ Na Ostrově Kapela James Band (HK) Předprodej vstupenek v hodnotě 100 Kč zahájen! Lístky si lze rezervovat a zakoupit v budově školy nebo na telefonu Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 17

19 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Březen Pondělí Vychází březnové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 2. Úterý, Divadlo Jesličky, Hradec Králové Wolkerův Prostějov - krajské kolo Přehlídky uměleckého přednesu 3. Středa v hod., koncertní sál školy Přehlídka vítězů školního kola soutěţe 3. Středa, Základní umělecká škola v Polici nad Metují budova kláštera Krajské kolo soutěţe ZUŠ bicí nástroje 9. Úterý, Základní umělecká škola v Jičíně od 9.00 hod. Krajské kolo soutěţe ZUŠ Komorní soubory s převahou dechových nástrojů 9. a 10. Úterý Středa, Kino Vesmír, Náchod Přehlídka dětských recitátorů okresní kolo 10. Středa v hod., koncertní sál školy Malý třídní koncert ţáků Jany Novákové 13. Sobota v hod., Kostel sv. Jakuba v Jaroměři Pěvecký koncert 14. Neděle v hod., Městské divadlo v Pardubicích D Flétnový soubor vystoupí na oceňování nejlepších dobrovolníků Královéhradeckého a Pardubického kraje 17. Středa v hod., koncertní sál školy Předváděčka dramaťáku 23. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 24. Středa, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, Karlovy Vary Celostátní kolo Pěvecké soutěţe Karlovarský Skřivánek Středa, Církevní konzervatoř Opava Máme rádi baroko - 3. ročník nesoutěţní přehlídky 24. Středa, Divadlo Jesličky, Hradec Králové Dětská scéna - okresní kolo 26. Pátek, Městské divadlo v Úpici Krajské kolo soutěţe Dechových orchestrů ZUŠ Pátek Sobota, Kostelec nad Orlicí Audimafor krajská přehlídka studentského a experimentujícího divadla 29. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 31. Středa v hod., koncertní sál školy Jarní koncert ţáků školy Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 18

20 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Duben Úterý Vychází dubnové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 7. Středa, Střední pedagogická škola Nová Paka Novopacký slavíček soutěţ v sólovém a komorním zpěvu 7. Středa, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Krajská soutěţ literárně dramatického oboru ZUŠ 9. Pátek v hod. a hod. v Městském muzeu v Jaroměři Slovinské dny v Jaroměři Vernisáţ výstavy grafika Joţeho Ţlause Společný koncert hostů a učitelů školy 10. Sobota, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Krajská loutkářská přehlídka 12. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 12. Pondělí, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Dětská scéna krajské kolo přehlídky dětských recitátorů: 1. kategorie 15. Čtvrtek, Adalbertinum v Hradci Králové Krajské kolo soutěţe základních umělecký škol - kapela Whatrock a NEST Pátek - Neděle, ZUŠ Liberec Celostátní kolo soutěţe základních umělecký škol Komorní hra s převahou dechových nástrojů 20. Úterý, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Dětská scéna krajské kolo přehlídky dětských recitátorů: 4. kategorie 20. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Kristýny Brzkové a Nikoly Chreňové 21. Středa v hod., koncertní sál školy Aprílový koncert ţáků školy 22. Čtvrtek v hod., Městské divadlo v Jaroměři Big Band hraběte Šporka (kapelník: Martin Brunner) Big Band Lanškroun (kapelník: Josef Pilný) 24. Sobota, Lomnice nad Popelkou MUSICA per LEGNI na Lomnickém hudebním jaru 26. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 27. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Ivany Kubíčkové 28. Středa v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 30. Pátek, Lázně Velichovky Vystoupení Flétnového souboru a ţáků LDO Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: , Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 19

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO Literárně-dramatický obor ve školním roce 2010 2011 Výroční zpráva z LDO Nejmladší ţáci z Přípravné dramatické výchovy se tradičně zabývali dramatizacemi jednoduchých umělých i lidových textů, se kterými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 říjen 2013 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 říjen 2011 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 říjen 2012 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Literárně-dramatický obor ve školním roce 2012-2013

Literárně-dramatický obor ve školním roce 2012-2013 Literárně-dramatický obor ve školním roce 2012-2013 (výroční zpráva LDO) Literárně-dramatický obor začal v prvních ročnících vyučovat podle nového Školního vzdělávacího programu. Zvlášť ţákům a studentům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009:

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Josefína Janková 1. 4. MgA. Jana Šumníková Marie Šumníková 1. 6. MgA. Jana Šumníková Lada Soldánová 3. 4. Valérie Vaculíková Čestné uznání 4. Josefína

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 říjen 2014 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Literárně dramatický obor ve školním roce 2014-2015 (výroční zpráva LDO)

Literárně dramatický obor ve školním roce 2014-2015 (výroční zpráva LDO) Literárně dramatický obor ve školním roce 2014-2015 (výroční zpráva LDO) Literárně-dramatický obor se ve školním roce 2014-2015 vyučoval v 1., 2. a 3. ročníku na I. a II. stupni podle ŠVP a rozšířil svou

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2014 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 083 538/98-4017 Oblastní pracoviště č. 8 Signatura: ah4ks101 Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Liberec

Více