Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 říjen 2010

2 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled učebních plánů... 2 Předpis úplaty za vzdělávání... 3 Zastoupení žáků v jednotlivých oborech... 4 Zastoupení žáků v hudebním oboru podle hlavního předmětu... 4 Materiální vybavení... 5 Počítačové vybavení, opravy, údržba školy... 6 Základní údaje o hospodaření školy... 7 Další vzdělávání zaměstnanců... 7 Zaměstnanci školy... 8 Seznam absolventů... 9 Přijatí žáci na střední, odborné a vysoké školy Veřejná vystoupení a další akce školy Plakáty akcí od září 2009 do června Mezinárodní spolupráce Grantová činnost Propagace města a školy, spolupráce s médii Připravované mezinárodní akce a projekty Údaje o výsledcích kontroly Napsali o nás Literárně dramatický obor ve školním roce 2009/ Výsledky v soutěžích a přehlídkách

3 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Adresa: Na Obci Jaroměř Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor: Kapacita: 350 ţáků Zřizovatel: Město Jaroměř Adresa: Náměstí ČSA 16, Jaroměř Ředitel školy: Mgr. Pavel Linha Poslední změna v zařazení v síti škol: Kontakt na školu: telefon: webové stránky školy: Přehled učebních plánů a vzdělávacích programů Výuka probíhala podle učeb. plánů schválených MŠMT ČR: Hudební obor - pod č.j.: /95-25 s platností od Výtvarný obor - pod č.j.: / s platností od Taneční obor - pod č.j.: / a / Literárně-dramatický obor - pod č.j.: / pod č.j.: /

4 Předpis úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř pro školní rok 2009/2010 Obor Stupeň a zaměření studia Hodinová dotace Školné pololetní HUDEBNÍ Individuální přípravné nebo základní studium, 1 hodina individuální výuky hodiny kolektivní výuky Kč Kč Pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv, pěvecká výchova 1 hodina individuální výuky nebo ve dvojici, 1-4 hodiny kolektivní výuky Kč Kč Skupinová výuka přípravného nebo zákl. studia 1 hodina skupinové výuky+ 1-3 hodiny kolektivní výuky 950 Kč Kč (zobcová flétna, elektronické klávesové nástroje) Komorní, souborová a orchestrální hra 0,5-1 - příprava k souhře, 2 hodiny orchestrální hra 950 Kč Kč Přípravná hudebně - pohybová výchova 2 hodiny kolektivní výuky týdně 800 Kč Kč VÝTVARNÝ Přípravné studium 3 kolektivní lekce týdně Kč Kč Základní studium I. a II.stupně 3 kolektivní lekce týdně Kč Kč Příprava na SŠ a VŠ 3 kolektivní lekce týdně Kč Kč TANEČNÍ Přípravné studium 2 kolektivní lekce týdně 600 Kč Kč Základní studium I. stupně 3 kolektivní lekce týdně 800 Kč Kč LDO Přípravné studium 1 kolektivní lekce týdně 550 Kč Kč Základní studium I.a II.stupně 2-4,5 kolektivní lekce týdně 650 Kč Kč Přípravné studium II. stupně roční 650 Kč Kč Poznámka: Hodinové dotace žáků jsou dány učebními plány pro Základní umělecké školy. Individuální lekce = 1 žák ve třídě (45 minut) Skupinová lekce = 2-4 žáci ve třídě současně (45 minut) Kolektivní lekce = 5 a více žáků ve třídě současně (hudební nauka, souborová a orchestrální hra, pěvecký sbor) Na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř jsou během skupinové lekce v hodině 2 žáci. 3

5 Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Od roku 1998 je škola samostatným právním subjektem (příspěvková organizace). Provoz školy je financován příspěvkem od zřizovatele, dotací na mzdy od MŠMT a výběrem rodičovského příspěvku úplaty za vzdělávání. Některé aktivity jsou financovány z grantů. Vyučování probíhá ve všech uměleckých oborech schválených MŠMT: hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Od roku 2000 škola sídlí v nové budově. Kapacita školy je 350 ţáků a ve školním roce 2009/2010 byla plně vyuţita. Normativ 22 nadkapacitních ţáků výtvarného oboru financoval zřizovatel školy. Zastoupení žáků v jednotlivých oborech Hudební obor Hudební obor - kolektivní výuka Výtvarný obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor Taneční obor 202 ţáků 12 ţáků 83 ţáků 22 ţáků nadkapacitních 46 ţáků 7 ţáků Zastoupení žáků hudebního oboru Kód Název Celkem Přípravné studium 1. stupeň 2. stupeň 1101 Hra na klavír Hra na el. kláves. nástroje Hra na akordeon Hra na ostatní klávesové nástroje Hra na housle Hra na violoncello Hra na kytaru Hra na ostatní strunné nástroje Hra na zobcovou flétnu Hra na flétnu (kromě zob.) Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na pozoun Hra na baryton Hra na tubu Hra na bicí nástroje Pěvecká hlasová výchova Přípravný ročník hudebního oboru SUM Celkem:

6 Materiální vybavení (hudební nástroje, elektronika, noty, ) měsíc pořízení částka v Kč Sluchátka 2ks 9/ Ladičky 3 ks 9/ Elektronická bicí souprava 11/ Reostat pro světla v LDO 1/ ,40 B klarinet značky Buffet Crampon E11 2/ B klarinet značky Buffet Crampon B10 2/ Kontrabas ¾ 2/ B klarinet značky Amati 3/ Činely 3 ks 5/ Notový drţák na příčnou flétnu 1/ Reflektory do LDO 4 ks 1/ ,20 Notové drţáky 2ks 1/ Podloţka bodce 2/ ,40 Metronom 2/ Paraván kovový se sametem LDO 3/ Ladička s metronomem 4/ Povlak na saxofon 5/ Noty 7-12/ Noty 1-6/ Ve školním roce 2009/2010 byly provedeny nákupy v celkové hodnotě ,- Kč. Za přispění sponzora byla zakoupena jedna elektronická bicí souprava, která byla zapůjčena ţákovi školy. Pro potřeby Big Bandu a Brass Orchestru byla zakoupena nová a kvalitnější sada činelů. Skupina dechových nástrojů byla rozšířena o 3 klarinety. V příštím roce je plánovaný nákup basklarinetu, který umoţní vznik klarinetového tria nebo kvarteta a jeho pravidelné vyuţití v komorních souborech. Na základě přijímacích zkoušek byli přijati 2 ţáci ke hře na kontrabas. Z tohoto důvodu byl zakoupen ¾ kontrabas a v září nového školního roku bude zakoupen nástroj další. Tím jsme docílili kompletního pokrytí výuky smyčcových nástrojů, které lze vyuţívat v souborové hře. 5

7 Počítačové vybavení (červenec červen 2010) Měsíc pořízení částka v Kč Upgrade Klasifikace na 2 PC 8/ Upgrade a školení Clavius 9/ Upgrade Klasifikace 9/ Flash 4 GB 4/ Upgrade Majetek 1/ Upgrade Pohoda účetnictví 1/ ,60 Ve školním roce 2009/2010 byly zakoupeny aktualizace programů Klasifikace, Clavius, Majetek a Pohoda účetnictví. Pedagogové mají neomezený přístup na internet ve sborovně školy (2 počítače) a v učebně HN (1 počítač). Další počítač s připojením na internet je v učebně výtvarného oboru. Celková hodnota výše uvedených nákupů ,60 Kč. V knihovnickém systému Clavius bylo ke dni zarchivováno: ks hudebnin, 177 knih, 24 AV médií. Knihovnický systém je zpřístupněn na webových stránkách školy. Opravy, údržba školy a hudebních nástrojů, ladění (červenec červen 2010) měsíc pořízení částka v Kč Údrţba kopírky sborovna 1-6/ Udrţování a oprava nábytku, dveří, osvětlení 7-12/ ,50 Opravy plynových kotlů 7-12/ Údrţba dataprojektoru Infocus 1-6/ Údrţba nábytku, zasklení skříňky 1-6/ Oprava hřebene střechy 1-6/ Údrţba toalet, pračky, nouzového osvětlení 1-6/ Elektro práce v LDO 1-6/ Oprava hudebních nástrojů 6-12/ Oprava hudebních nástrojů 1-6/ Přezámkování školy, výroba klíčů 9/ Ladění pian 7-12/ Oprava oken, kotle byt 7-12/ Oprava kotle byt 1-6/

8 Do oprav, údrţby školy a hudebních nástrojů bylo investováno ,50 Kč. V bytě patřící ke škole byla vyměněna skla u 4 střešních oken a provedena oprava plynového kotle. Základní údaje o hospodaření školy Základní umělecká škola je financována z několika zdrojů. Krajský úřad financuje mzdy, odvody a FKSP. Městský úřad provozní náklady, mzdu školníka a normativ nadkapacitních ţáků školy. Úplata za vzdělávání je provozním rozpočtem školy. Škola je zapojena do projektu Evropského sociálního fondu a 10 zájemců o jazykové vzdělávání se účastní projektu Brána jazyků otevřená kurz anglického jazyka. Škola byla pořadatelem oblastního kola soutěţe Karlovarský skřivánek. Na její pořádání získala grant v celkové výši 4.300,- Kč. Na přípravu slavnostního koncertu u příleţitosti 65-ti let od posledního koncertu Kleinova studentského orchestru bylo vyuţito ,- Kč. Příjmy za pronájem hudebních nástrojů jsou zpětně investovány do jejich údrţby. KÚ mzdy, včetně odvodů 7-12/ KÚ mzdy, včetně odvodů 1-6/ KÚ nenárokové sloţky pedagogů 7-12/ KÚ nenárokové sloţky pedagogů 1-6/ KÚ pěvecká soutěţ 1-6/ Městský úřad Jaroměř 7-12/ Městský úřad Jaroměř 1-6/ Úplata za vzdělávání školné 7-12/ Úplata za vzdělávání školné 1-6/ Pronájem hudebních nástrojů 7-12/ Pronájem hudebních nástrojů 1-6/ Další vzdělávání zaměstnanců (červenec červen 2010) Semináře - vzdělávací kurzy 7 jméno učitele termín Částka v Kč, nákup not Kytarový festival v Mikulově D. Fiedler 7/2009 Dramaturgický seminář L. Richter J. Holasová 7/ Seminář kytarový orchestr M. Dvořáček 10/ Coaching manaţerský výcvik II. část P. Linha 10/ Manaţerské řízení procesu změn ve škole P. Linha 10/ Uplatnění média fotografie a techniky strukáţe ve výuce výtvarné výchovy R. Ulichová 10/ Výtvarné a floristické dílny R. Ulichová 11/

9 Seminář Školská legislativa P. Linha 11/ Výuka anglického jazyka 10 os. 9-12/ Změny v účetnictví příspěvkových organizací od J. Kuncová 1/ Kurz baskytara D. Habiger 1-6/ Seminář Dílna Michala Pospíšila V. Kovář 2/ Seminář První pomoc při selhání klarinetu N. Hájková 3/ Školení Dialog keramika a architekta R. Ulichová 3/ Klavírní seminář I. Kubíčková 4/ Školení Pedagogická evaluace P. Linha 4/ Seminář - Keramická plastika R. Ulichová 6/ Seminář Změny v účetnictví PO 2 J. Kuncová 6/ Seminář Příprava na mezitímní účetní závěrku PO J. Kuncová 6/ Na další vzdělávání byla čerpána částka ,- Kč. Vybrané vzdělávací akce vycházely ze zájmu zaměstnanců školy a potřeb organizace. David Habiger se věnoval studiu baskytary na JAM MUSIC INSTITUTE v Praze. Ve sledovaném školním roce se jednalo o finančně nejnákladnější vzdělávací akci. Zuzana Jirásková studuje pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové (obor: hudební výchova, základy společenských věd). David Fiedler úspěšně ukončil studium hry na kytaru na Pardubické konzervatoři a po absolutoriu získal titul DiS (diplomovaný specialista). David Habiger pokračoval ve studiu hry na kontrabas na stejné konzervatoři. Nikola Chreňová úspěšně ukončila studium na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a získala titul Bc. (obor učitelství pro mateřské školy). Zaměstnanci školy K 30. září 2009 vyučovalo na škole 21 pedagogů (17 interních a 4 externí). Kumulovanou funkci sekretářky-hospodářky a pozici účetní zajišťují další dvě zaměstnankyně. Práci všech zaměstnanců řídí ředitel školy. Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán Pedagogickou radu a Uměleckou radu. Mzdy jsou zpracovávány externí firmou z Hradce Králové. Úklid je zajištěn externí firmou z Jaroměře. Na konci školního roku podala výpověď Kateřina Krejsarová, která pracuje na plný úvazek na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Na mateřskou dovolenou odešly Kristýna Brzková a Jana Nováková. 8

10 obor vyučované nástroje, pracovní zařazení Brunner Martin HO zobcová flétna, flétna, saxofon Brzková Kristýna HO zpěv - v průběhu roku odchod na mateřskou dovolenou Dvořáček Miloslav HO kytara Fiedler David HO kytara Habiger David HO elektrická a basová kytara Hájková Nikola HO zobcová flétna, klarinet Holasová Jaroslava LDO literárně-dramatický obor Horský Roman HO zobcová flétna, ţesťové nástroje Chreňová Nikola HO zpěv Jirásková Zuzana HO akordeon, elektronické klávesové nástroje Jiroutová Barbora TO taneční obor Kočí Markéta HO hudební nauka, housle Kovář Vlastimil HO elektronické klávesové nástroje, klavír, varhany, korepetice Krejsarová Kateřina HO klavír Kubíčková Ivana HO klavír, korepetice Linha Pavel HO zobcová flétna a klarinet Mačejovská Iva HO klavír Nováková Jana HO housle, viola, violoncello - v průběhu roku odchod na mateřskou dovolenou Slezák Petr HO bicí nástroje, pozoun, zobcová flétna Ulichová Radka VO výtvarný obor Weiss Martin HO housle, viola Zemková Martina HO zobcová flétna, flétna Kuncová Jana účetní Morávková Radka sekretářka-hospodářka Seznam absolventů ve školním roce 2009/2010 Celkem Dívky hudební literárně - dramatický taneční výtvarný 1. stupeň stupeň Celkem Jméno a příjmení učitele: Martin Brunner Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Veronika Jirmanová 1. stupně Flétna Jana Martínková 1. stupně Saxofon Adéla Ptáčková 2. stupně Saxofon Filip Traxler 1. stupně Saxofon Anna Volšičková 1. stupně Flétna 9

11 Jméno a příjmení učitele: Miloslav Dvořáček Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Alena Michková 1. stupně Kytara Jméno a příjmení učitele: Nikola Hájková Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Lukáš Kvaček 1. stupně Klarinet Adam Mojţíš 1. stupně Klarinet Jméno a příjmení učitele: Jaroslava Holasová Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Oddělení Jakub Maksymov 2 stupně loutkářské Nikola Plačková 1. stupně loutkářské Jméno a příjmení učitele: Roman Horský Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Matouš Borecký 1. stupně Pozoun Zdeněk Borecký 2. stupně Pozoun Marek Kohl 1. stupně Pozoun Matěj Lupínek 1. stupně Pozoun Veronika Valerová 1. stupně Pozoun Josef Vaněk 2. stupně Tuba Jméno a příjmení učitele: Kristýna Brzková, Nikola Chreňová Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Romana Bauerová 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Olga Havlíková 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Pavlína Rejchrtová 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Karolína Rolečková 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Josef Sedláček 1. stupně Pěvecká hlasová výchova Jméno a příjmení učitele: Vlastimil Kovář Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Martina Čeňková 2. stupně Elektronické klávesové nástroje Jméno a příjmení učitele: Ivana Kubíčková Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Eva Randusová 2. stupně Klavír Václav Valášek 1. stupně Klavír Jméno a příjmení učitele: Iva Mačejovská Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Marie Nováková 2. stupně Klavír Iveta Zouharová 2. stupně Klavír 10

12 Jméno a příjmení učitele: Radka Ulichová Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Tomáš Flégr 2. stupně pouze 1. pololetí Výtvarný obor Vojtěch Flégr 1. stupně pouze 1. pololetí Výtvarný obor Josef Košek 1. stupně Výtvarný obor Magdaléna Pecháčková 1. stupně Výtvarný obor Dominik Váňa 1. stupně Výtvarný obor Jméno a příjmení učitele: Martina Zemková Jméno a příjmení ţáka Závěrečné vysvědčení Nástroj Zdeňka Horáčková 1. stupně Flétna Přijatí žáci na střední, odborné a vysoké školy Jméno a příjmení ţáka Název SŠ/VŠO/VŠ/jiná Jméno a příjmení učitele Petra Hůlková Univerzita Hradec Králové Miloslav Dvořáček (pedagogická fakulta) Edita Valášková SOŠ pedagogická Nová Paka Jaroslava Holasová (Předškolní a mimoškolní pedagogika) Monika Šintálová Konzervatoř Pardubice zpěv Kristýna Brzková Kateřina Jirková Konzervatoř Pardubice hra na klavír Ivana Kubíčková Andrea Kasenčáková Pedagogické lyceum Martin Weiss Veřejná vystoupení a další akce školy Škola se významně zapojuje do kulturního dění v Jaroměři a Královéhradeckém kraji. Aktivity školy lze rozdělit do několika skupin: Třídní koncerty a dílny ţáků jednotlivých učitelů Koncerty školy pravidelné koncerty a výstavy ţáků školy Tématické akce školy (Jičín město pohádky 2009, Naše úrodička, Naše úroda, Jazzoměř 2009, Černá adventní hodinka, Vánoční koncerty, Masopust, Školní bál, Slovinské dny v Jaroměři, Akce Š, Zájezd do ČT, Školní akademie) Účast v soutěţích a přehlídkách Vzdělávací akce pro zájemce z Jaroměře (Zpívánky pro MK Rozmarýnek, Klub dětského divadla seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů) Účast na festivalech (79. ročník Jiráskova Hronova, Spectaculo Interese Ostrava 2009, Theatrum Kuks, Next Wave, Jaroměřské Loutkaření 2009, divadelní festival Tréglova Bělá, 8. ročník Přehlídky sólové tvorby pro děti Divadlo Minor v Praze, Středoevropský jazzový most) Vydávání školního časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 11

13 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Září Úterý Vychází zářijové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 4. Pátek 5. Sobota, učebna LDO, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Soustředění ţáků literárně dramatického oboru 9. Středa v 10:00, 13:00 a 15:00, Arkádové nádvoří zámku, Jičín Jičín město pohádky 2009 Tři sestry Ta krajina byla Divadelní představení ţáků dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř 11. Pátek v hod., Vysoké Mýto Salon královských věnných měst Vysoké Mýto Ve dvě na hruškách II. Loutkářský soubor Někdo (Dvoučlenný soubor jednoho herce Jakuba Maksymova a Pavla Holínského) 19. Sobota od hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 19. Sobota od 14:00 do 18:00, taneční sál školy TANFEST Jaroměř festival scénického tance organizátorem akce je taneční skupina FLASH při TJ Sokol a ZŠ Na Ostrově ve spolupráci s Městem Jaroměř více informací na 20. Neděle od 8:00 do 12:00, taneční sál školy TANFEST Jaroměř festival scénického tance organizátorem akce je taneční skupina FLASH při TJ Sokol a ZŠ Na Ostrově ve spolupráci s Městem Jaroměř více informací na 29. Úterý, Divadlo loutek, Ostrava Spectaculo Interese Ostrava 2009 Ve dvě na hruškách II. Loutkářský soubor Někdo (Dvoučlenný soubor jednoho herce Jakuba Maksymova a Pavla Holínského) Informace pro rodiče: Výuka začíná Na webových stránkách školy najdete bliţší informace k domluvě individuálního rozvrhu, zařazení do ročníků, kolektivní výuce, atd. V pondělí 28. září (Státní svátek) se na škole nevyučuje. Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: , Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 12

14 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř říjen Čtvrtek Vychází říjnové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 1. Čtvrtek 4. Neděle Návštěva partnerské organizace Ljudska Univerza Celje (Slovinsko) Vystoupení v rámci Městských slavností města Vojnik Společný koncert ve Šmartnu Divadelní představení pro ţáky základních škol 2. Pátek 3. Sobota, koncertní sál školy Soustředění Komorního sboru Bel Canto 7. Středa v hod., koncertní sál školy Koncert ţáků školy 10. Sobota, Divadlo Na zábradlí, hod. Festival Next Wave Ve dvě na hruškách II. 13. Úterý, hod., koncertní sál školy Kytarová dílna 15. Čtvrtek 16. Pátek 16. ročník interpretační soutěţe Karl Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus Flétnové trio 16. Pátek 18. Neděle Písňová soutěţ Bohuslava Martinů ţáci pěveckého oddělení 21. Středa v hod., koncertní sál školy Naše úrodička koncert mladších ţáků školy 24. Sobota v hod., Husův sbor, Jaroměř Pěvecký koncert v Husově sboru Výstava prací ţáků výtvarného oboru 24. Sobota od hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 26. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy Informace pro rodiče: 28. října Státní svátek 29. a 30. října Podzimní prázdniny Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 13

15 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Listopad Pondělí Vychází listopadové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 3. Úterý v hod., učebna LDO Táto, mámo, pojďte si hrát! Dramatické hry pro předškoláky s rodiči s Jarkou Holasovou pro MK Rozmarýnek 3. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 6. Pátek v hod., Tylův dům, Polička Koncert vítězů soutěţe Bohuslava Martinů Monika Šintálová 3. místo 8. Neděle ve hod., Boučkovo divadlo v Jaroměři Jaroměřské Loutkaření ročník nesoutěţní přehlídky loutkářských souborů Jaroměře a blízkého okolí Moje pětka (ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř): Tři sestry a Moje pětka (ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř): Ta krajina byla Jarka Holasová: O slepičce 11. Středa v hod., koncertní sál školy Naše úroda koncert starších ţáků školy 17. Úterý od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla s Jiřím Vyšohlídem Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 21. Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř 22. Neděle od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Víkendové soustředění ţáků kytarového oddělení 25. Středa od hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Martiny Zemkové 27. Pátek v hod., Městské divadlo v Jaroměři Jazzoměř 2009 Mladý týnišťský big band (kapelník: Pavel Plašil) Big Band hraběte Šporka (kapelník: Martin Brunner) 28. Sobota v hod., Bělá pod Bezdězem Ve dvě na hruškách II. Divadelní festival Tréglova Bělá 30. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Informace pro rodiče: 17. listopadu Státní svátek Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 14

16 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Prosinec Úterý Vychází prosincové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 1. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 2. Středa v hod., koncertní sál školy Černá adventní hodinka koncert ţáků školy 5. Sobota, Městské muzeum Advent v Muzeu Vystoupení ţáků hudebního a dramatického oboru 5. Sobota v hod., Heřmanice Adventní koncert Ţáci varhanního oddělení a Barokní soubor S.P.O.R.C.K. 8. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Nikoly Hájkové, Zuzany Jiráskové a Pavla Linhy 9. Středa v hod., koncertní sál školy Vánoční koncert pro Klub seniorů 12. Sobota v hod., ve hod., Vánoční trhy v Jaroměři Vánoční trhy v Jaroměři vystoupení ţáků školy 12. Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Seminář: Jevištní řeč 15. Úterý ve hod., Dům s pečovatelskou sluţbou v Jaroměři Vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou sluţbou 16. Středa v hod., koncertní sál školy Vánoční koncert ţáků školy Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Informace pro rodiče: 23. prosince ledna 2010 Vánoční prázdniny Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 15

17 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Leden Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla Seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 6. Středa Vychází lednové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 6. Středa v hod., učebna hudební nauky Pololetní zkoušky ţáků s individuálním studijním plánem 9. Sobota od 9.00 hod. do hod., koncertní sál Víkendové soustředění: elektrická a basová kytara 11. Pondělí v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků pana učitele Vlastimila Kováře 12. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků paní učitelky Ivany Kubíčkové 13. Středa v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků paní učitelky Jany Dudkové 18. Pondělí v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků pana učitele Petra Slezáka 19. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků paní učitelky Kateřiny Krejsarové a Ivy Mačejovské 20. Středa v hod., koncertní sál školy Koncert flétnové & sax třídy Martina Brunnera 22. Pátek v hod., Městské divadlo v Jaroměři Brass Orchestra a Maţoretky Carmen, rocková kapela 23. Sobota, Městské divadlo v Jaroměři 3xD Den s Dramaťákem v divadle 9:30 Tři sestry a inspirováno pohádkou J. Wericha 14:30 Měšťák šlechticem hudební doprovod: Vl. Kovář a J. Dudková 9:50 a 10:15 Osudové kolo podle V. Říhy (foyer) 15:30 Chudý a veselý inspirováno lidovou pohádkou 10:05 Ptala se Františky Marta podle Ivana M. Jirouse 16:30 O muţi, který počítal šišky podle afr. pohádky M. Voříškové 10:30 Ve dvě na hruškách II. inspirováno pohádkou V. Cibuly 25. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 26. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 27. Středa od 9.00 hod., koncertní sál školy Oblastní kolo soutěţe Karlovarský skřivánek Středa v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Markéty Kočí a Romana Horského Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: , Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 16

18 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Únor Pondělí Vychází únorové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 2. Úterý ve hod. a hod., koncertní sál školy Ritornello (Michael Pospíšil a Tomáš Najbrt) Koncert pro ţáky školy 5. Pátek 7. Neděle, aula ZŠ Na Ostrově, Jaroměř Propletenec světa Interpretační dílna Michaela Pospíšila (soubor Ritornello) Organizátorem akce je Ing. Karel Vik: , Poplatek za víkendový seminář (studenti 300,- a ostatní 1.000,-) se hradí na místě. Tvůrčí dílny budou zakončeny koncertním vystoupení, které proběhne v neděli 7. února od hod. 8. Pondělí 12. Pátek Jarní prázdniny ve škole se nevyučuje 13. Sobota od 9.00 hod. do hod., ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř Klub dětského divadla - seminář pro vedoucí dětských divadelních souborů 16. Úterý, hod hod., sraz v budově školy Masopustní průvod Jaroměří 17. Středa v 17.00, koncertní sál školy Dětská scéna - školní kolo Přehlídky dětských recitátorů 19. Pátek v 9.30 hod., koncertní sál školy Školní kolo soutěţe ţáků hudebního oboru 20. Sobota v hod., Domov sv. Josefa v Ţirči Odjezd autobusem v 8.45 hod. od budovy školy. Masopustní vystoupení v Ţirči 20. Sobota v hod., Divadlo Minor, Praha Ve dvě na hruškách II. na 8. ročníku Přehlídky sólové tvorby pro děti 22. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 23. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 24. Středa od hod., koncertní sál školy Koncert ţáků školy 26. Pátek ve hod., Důstojnická beseda Josefov Školní bál ZUŠ F. A. Šporka a ZŠ Na Ostrově Kapela James Band (HK) Předprodej vstupenek v hodnotě 100 Kč zahájen! Lístky si lze rezervovat a zakoupit v budově školy nebo na telefonu Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 17

19 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Březen Pondělí Vychází březnové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 2. Úterý, Divadlo Jesličky, Hradec Králové Wolkerův Prostějov - krajské kolo Přehlídky uměleckého přednesu 3. Středa v hod., koncertní sál školy Přehlídka vítězů školního kola soutěţe 3. Středa, Základní umělecká škola v Polici nad Metují budova kláštera Krajské kolo soutěţe ZUŠ bicí nástroje 9. Úterý, Základní umělecká škola v Jičíně od 9.00 hod. Krajské kolo soutěţe ZUŠ Komorní soubory s převahou dechových nástrojů 9. a 10. Úterý Středa, Kino Vesmír, Náchod Přehlídka dětských recitátorů okresní kolo 10. Středa v hod., koncertní sál školy Malý třídní koncert ţáků Jany Novákové 13. Sobota v hod., Kostel sv. Jakuba v Jaroměři Pěvecký koncert 14. Neděle v hod., Městské divadlo v Pardubicích D Flétnový soubor vystoupí na oceňování nejlepších dobrovolníků Královéhradeckého a Pardubického kraje 17. Středa v hod., koncertní sál školy Předváděčka dramaťáku 23. Úterý v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 24. Středa, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, Karlovy Vary Celostátní kolo Pěvecké soutěţe Karlovarský Skřivánek Středa, Církevní konzervatoř Opava Máme rádi baroko - 3. ročník nesoutěţní přehlídky 24. Středa, Divadlo Jesličky, Hradec Králové Dětská scéna - okresní kolo 26. Pátek, Městské divadlo v Úpici Krajské kolo soutěţe Dechových orchestrů ZUŠ Pátek Sobota, Kostelec nad Orlicí Audimafor krajská přehlídka studentského a experimentujícího divadla 29. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 31. Středa v hod., koncertní sál školy Jarní koncert ţáků školy Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Na Obci 142, tel.: Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 18

20 Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Duben Úterý Vychází dubnové číslo časopisu ZUŠkoviny Dr. Hutavýho 7. Středa, Střední pedagogická škola Nová Paka Novopacký slavíček soutěţ v sólovém a komorním zpěvu 7. Středa, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Krajská soutěţ literárně dramatického oboru ZUŠ 9. Pátek v hod. a hod. v Městském muzeu v Jaroměři Slovinské dny v Jaroměři Vernisáţ výstavy grafika Joţeho Ţlause Společný koncert hostů a učitelů školy 10. Sobota, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Krajská loutkářská přehlídka 12. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 12. Pondělí, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Dětská scéna krajské kolo přehlídky dětských recitátorů: 1. kategorie 15. Čtvrtek, Adalbertinum v Hradci Králové Krajské kolo soutěţe základních umělecký škol - kapela Whatrock a NEST Pátek - Neděle, ZUŠ Liberec Celostátní kolo soutěţe základních umělecký škol Komorní hra s převahou dechových nástrojů 20. Úterý, Divadlo Jesličky v Hradci Králové Dětská scéna krajské kolo přehlídky dětských recitátorů: 4. kategorie 20. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Kristýny Brzkové a Nikoly Chreňové 21. Středa v hod., koncertní sál školy Aprílový koncert ţáků školy 22. Čtvrtek v hod., Městské divadlo v Jaroměři Big Band hraběte Šporka (kapelník: Martin Brunner) Big Band Lanškroun (kapelník: Josef Pilný) 24. Sobota, Lomnice nad Popelkou MUSICA per LEGNI na Lomnickém hudebním jaru 26. Pondělí v hod., koncertní sál školy Zpívánky hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy (pro MK Rozmarýnek) 27. Úterý v hod., koncertní sál školy Třídní koncert ţáků Ivany Kubíčkové 28. Středa v hod., koncertní sál školy Kytarová dílna ţáků Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera 30. Pátek, Lázně Velichovky Vystoupení Flétnového souboru a ţáků LDO Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: , Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. Srdečně děkujeme! 19

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 říjen 2011 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 říjen 2014 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Literárně-dramatický obor ve školním roce 2013-2014

Literárně-dramatický obor ve školním roce 2013-2014 Literárně-dramatický obor ve školním roce 2013-2014 (výroční zpráva LDO) Literárně-dramatický obor v letošním školním roce oslavil 25. výročí svého zaloţení. V prvních a druhých ročnících se vyučovalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 2223907, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 200 20 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO: 06046004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012 a/ Charakteristika školy Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě je školou čtyř oborovou s oborem hudebním, výtvarným, tanečním

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva školní rok 2008-2009 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je státní školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková organizace.

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ------------------------------------------- Název školy, adresa:základní

Více