Usnesení Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne schválila ověřovatele zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Bc. Miloslava Pawlicu a pana Stanislava Sobela Schválení programu 24. schůze RM Karviné konané dne schválila program 24. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: stažený materiál: Bod č KT - Změna Organizačního řádu Magistrátu města Karviné a změna usnesení RM Karviné č. 778 ze dne Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2011 Úkol: 377/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout dotace níže uvedeným fyzickým a právnickým osobám z Fondu primátora města Karviné: Příjemce IČ částka v Kč ABAK-počítadlo o.s ,-- Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná ,-- Základní umělecká škola Bedřicha Smetany ,-- International Capoeira Raiz Czech Republic, o.s ,-- Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 1

2 KLUBsten Karviná ,-- Májovák, dechový orchestr ,-- Regionální knihovna Karviná ,-- Občanské sdružení Láčho lav ,-- Střední zdravotnická škola ,-- S.K. Karviná-ženy ,-- Šachový klub Karviná o.s ,-- Taneční studio Anaj ,-- Tělocvičná jednota Sokol Karviná ,-- Základní škola Karviná-Hranice, Slovenská ,-- Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Karviná ,-- Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 378/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné poskytnout v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dotace z Fondu primátora města Karviné takto: Příjemce IČ částka v Kč Futsal Karviná, o.s ,-- SKI klub Karviná ,-- Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská ,-- fakulta v Karviné HCB, občanské sdružení ,-- SK Karviná, občanské sdružení ,-- Městský fotbalový klub Karviná ,-- Základní umělecká škola Bedřicha Smetany , Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvu s panem Miroslavem Uherkem k obecnímu bytu č. 127 o velikosti 0+1 v domě s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné č. p. 871, ulice U Lesa, Karviná-Ráj. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 2

3 1065 Řešení bytových potřeb manželů Lenky a Milana Vičíkových Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s manžely Lenkou a Milanem Vičíkovými ke dni dohodu o zániku nájmu bytu č. 12 o velikosti 1+2 v domě č. p. 2171, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov, z příčin uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvu s manžely Lenkou a Milanem Vičíkovými k obecnímu bytu č. 5 o velikosti 1+2 v domě č. p. 2171, ulice Kpt. Karoše, Karviná-Mizerov v majetku statutárního města Karviné. Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku od do Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy Nabytí movité věci - GUMIA a. s. nabýt od společnosti GUMIA a. s., IČ , se sídlem Na Borovém 8/339, Praha-Lhotka, bezplatně do vlastnictví statutárního města Karviné oplocení umístěné na pozemcích p. č. 2870/3 a p. č. 2888/4 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, v souvislosti s nabytím citovaných pozemků do vlastnictví statutárního města Karviné Zřízení věcného břemene - SmP Net, s. r. o., Zakladatelská zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (NTL plynovod) na částech pozemků p. č. 3197/2 o délce 12 bm a p. č. 3200/2 o délce 25 bm, oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle geometrických plánů, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka NTL plynovodu, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 320,-- (slovy: Třistadvacet korun českých) za 1 bm použitého pozemku, tj, za 37 bm Kč ,-- (slovy: Jedenácttisícosmsetčtyřicet korun českých) navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč ,-- (slovy: Čtrnácttisícdvěstěosm korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 3

4 1068 Zřízení věcného břemene - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ul. Slunečnicová nezřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrské sítě (vodovodní řad) na částech pozemků p. č. 489 o délce cca 122 bm, p. č. 39/31 o délce cca 4 bm a p. č. 490/1 o délce 3 bm, vše v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže specifikováno v situačních snímcích, které jsou přílohou č. 1 a 2 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby a neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem stavby Pronájem pozemků Povodí Odry, s. p. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít se společností Povodí Odry, státní podnik (IČ: , se sídlem Varenská 49, Ostrava 1, ) zastoupený na základě plné moci ze dne společností OKD, a. s. (IČ: , se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava, Moravská Ostrava, ) nájemní smlouvu na pronájem pozemku p. č. 2696/3 o výměře 50 m 2 a části pozemků p. č. 453 o výměře cca 138 m 2, p. č. 2698/6 o výměře cca 468 m 2, vše v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná, které jsou vyznačeny v příloze č. 1 tohoto usnesení, na dobu určitou, a to do v souvislosti se stavbou Olše-Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze, km 29,042-30,408, stavba č. 608, za nájemné dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem, tj. Kč 2,-- bez DPH za 1 m 2 pronajímaného pozemku ročně, tj. za 656 m 2 celkem Kč 1.312,-- bez DPH ročně, (slovy: Jedentisíctřistadvanáct korun českých). K nájemnému bude připočtena DPH ve výši dle obecně závazných předpisů Změna usnesení RM Karviné č. 962 ze dne zřízení věcného břemene - manželé Gavlovští změnit usnesení RM Karviné č. 962 ze dne tak, že v části úkol č. 1158/2007/RM vypustila text: "plynová přípojka, vypustila text: "a právo přístupu a příjezdu (zpevněná plocha sloužící jako přístup a příjezd včetně příslušenství) na pozemcích p. č. 769/8 a, který nahradila textem: "na pozemku, a vypustila text: "a stavby Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 4

5 zpevněné plochy pro přístup a příjezd včetně příslušenství. Ostatní text usnesení zůstal nezměnen Zřízení věcného břemene - SMP Net, s. r. o. (manželé Gavlovští) zřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrské sítě (plynovodní přípojka) na části pozemku p. č. 653/1 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č /2011, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby plynovodní přípojky, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 160,-- za 1 bm, tj. za 6 bm Kč 960,--, navýšenou o 20 % DPH, tj. celkem za Kč 1.152,- (slovy: Jedentisícjednostopadesátdvě koruny české) Projekt Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti - vyjádření souladu s IPRM Karviná, že projekt Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti, který předkládá Okresní hospodářská komora Karviná, je v souladu s Integrovaným plánem města Karviné pro IOP Dotace z Fondu životního prostředí staturního města Karviné Úkol: 379/2011/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: poskytnout dotace z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 5

6 1074 Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Petrovice u Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve smyslu ustanovení 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec podnět k návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Petrovice u Karviné Přijetí neinvestiční dotace Úkol: 380/2011/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: příjmout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti Jednotek sborů dobrovolných hasičů v celkové výši Kč 5.200,-- (slovy: Pěttisícdvěstě korun českých) Stanovení platu Mgr. Romanu Hamrusovi, řediteli příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 381/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: stanovit s účinností od plat Mgr. Romanu Hamrusovi, řediteli příspěvkové organizace Základní školy Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 6

7 Karviná-Mizerov Majakovského 2219, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu Nájemní smlouvy na hrobová místa vzala na vědomí nájemní smlouvy na hrobová místa dle důvodové zprávy Výběrová řízení konaná u MMK vzala na vědomí informativní zprávu o konaných výběrových řízení u MMK v měsíci listopadu z pov. Ing. Jan Wolf, v. r. z pov. Ing. Dalibor Závacký, v. r Tomáš Hanzel Ing. Jan Wolf primátor náměstek primátora Přílohy PC Příloha Název Komentář 1 RM-24-KP-Přílohy k usnesení.pdf přílohy k usnesení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 7

8 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

9 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 1

10 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 2

11 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 2

12 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 2

13 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 2 / 2

14 Příloha Příloha usnesení Rady města Karviné č Příloha č.č.11k kusnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

15 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 2

16 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 2

17 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Dotace subjektům na základě podaných žádostí: Subjekt a název projektu Základní škola Karviná-Hranice, Slovenská Slovenská 2936/61, Karviná-Hranice My jsme Ekoškola 5. Ročník Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Karviná Mlýnská 760/13a, Karviná-Fryštát Cyklus odborných přednášek pro děti ze základních škol Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Karviná Mlýnská 760/13a, Karviná-Fryštát Soutěž Mladý zahrádkář pěstitel Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 Školská 432, Karviná-Ráj Ekologický kroužek Základní škola U Lesa U Lesa 713, Karviná-Ráj Poznej a chraň Mateřská škola Olbrachtova Horova 65/2, Karviná-Ráj Malý přírodníček Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s. Mírová 1434, Karviná-Nové Město Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v Nízkoprahovém zařízení dětí a mládeže OÁZA Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 Sokolovská 602/30, Karviná-Nové Město Květuška a její zahrádka Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 Cihelní 1666, Karviná-Nové Město Turisticko ekologický kroužek Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 Cihelní 1666, Karviná-Nové Město Turistický kroužek Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 Cihelní 1666, Karviná-Nové Město Turistický kroužek Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace Podpora mladých rybářů Český zahrádkářský svaz územní sdružení Karviná Mlýnská 760/13a, Karviná-Fryštát Zahrádkářská výstava ZAHRADA 2012 Základní organizace Českého svazu chovatelů Karviná-Nové město Kašparova 2928, Karviná-Hranice 42. Karvinská výstava místní výstava králíků, drůbeže a holubů Mateřská škola Nedbalova Cihelní 1668/26, Karviná-Nové Město Jak se žije zvířatům ve městě IČ Částka v Kč , , , , , , , , , , , , , , ,- Celkem ,-- Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 70. schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3233 Schválení

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více