LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012"

Transkript

1 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška

2 Organizace v letectví ICAO ECAC EASA EUROCONTROL ÚCL ÚZPLN Aeroklub ČR

3 ICAO International Civil Aviation Organisation = Mezinárodní organizace pro civilní letectví Dodnes nejdůležitější organizace. Založena v roce 1944, sídlo je v Montrealu. Cíle: 1) bezpečnost mezinárodního civilního letectví 2) spořádaný rozvoj mezinárodního civilního letectví, rozvoj leteckých tratí a letišť (spolehlivost, ochrana životního prostředí) 3) bezpečná a hospodárná letecká doprava 4) využití letecké techniky k mírovým účelům 5 právo států provozovat mezinárodní leteckou dopravu

4 ECAC European Civil Aviation Conference = Evropská konference civilního letectví Založena v roce 1955, sídlo ve Francii. Cíle: 1) podpora trvalého rozvoje bezpečného, efektivního a udržitelného evropského systému letecké dopravy 2) sjednocování politiky v oblasti civilního letectví 3) je základnou pro diskuzi na úrovni ministrů dopravy Činnost ECAC je podobná jako u ICAO, ale na evropské úrovni.

5 EASA European Aviation Safety Agency = Evropská agentura pro bezpečnost letectví založena v roce 2002 jako agentura Evropské unie Cíle: 1) Poskytuje odborné znalosti a pomáhá při zpracování pravidel pro bezpečnost letectví v EU 2) Osvědčuje letecké výrobky, letecké výrobce, letecké opravny a servisů Nezabývá se bezpečností letu (prevencí ilegální činnosti proti civilnímu letectví, únosy letadel atd.) Zčásti převzala oblast činnosti národních úřadů pro civilní letectví do budoucna by měla dostat nové pravomoci (v leteckém provozu, vydávání licencí posádkám ) a národní úřady nahradit úplně

6 EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation = Evropská organizace pro bezpečnost letecké navigace Založena 1963, sídlo v Bruselu Je civilní i vojenská organizace Cíl: rozvoj hladkého systému plánování letového provozu ATM (Air Traffic Management) Dosažení tohoto cíle je nezbytné pro zvládnutí rostoucího objemu letecké dopravy, udržení vysoké úrovně bezpečnosti, snižování nákladů a zvýšení ohleduplnosti k přírodě Koordinuje a plánuje evropský ATM, usměrňuje požadavky leteckých provozovatelů, řídí provoz nad Evropou.

7 ÚCL Úřad pro civilní letectví, založen v roce 1997, podřízen Ministerstvu dopravy, sídlo v Praze Hlavní činnost ÚCL: 1) spolupracuje s EASA 2) vede letecký rejstřík 3) schvaluje typy výrobků, způsobilost letadel k létání 4) shromažďuje informace o technickém stavu letadel 5) vede evidenci letového personálu, vydává a uznává průkazy způsobilosti 6) schvaluje stavbu i status letišť 7) vydává licence pro provozování letecké dopravy a leteckých prací 8) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce

8 ÚZPLN Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod založen 2003, sídlo v Praze, nezávislý orgán Cíle: 1) shromažďuje a analyzuje informace o leteckých nehodách, incidentech a hlášených událostech 2) určuje příčiny nehod, vypracovává závěry a bezpečnostní doporučení k jejich předcházení Zjišťování stavu a jeho závěry, bezpečnostní doporučení, ani hlášení událostí se nesmějí zabývat hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

9 Aeroklub ČR Aeroklub ČR je občanským sdružením, sídlo v Praze. Cíle: 1) sdružuje jednotlivé aerokluby k naplňování jejich zájmů při provozování leteckých sportů a parašutismu 2) organizuje leteckou činnost (pronájem letadel apod.) 3) organizuje (mezi)národní letecké sportovní akce, závody, výstavy, slety apod., zabezpečuje vrcholový letecký sport 4) vydává průkazy způsobilosti pro členy aeroklubů, podílí se na přípravě právních předpisů v oblasti civilního letectví 5) vede státní reprezentaci v leteckých sportech 6) předcházení leteckých a parašutistických havárií, nehod, katastrof, ochrana přírody a životního prostředí je jediným zástupcem ČR v Mezinárodní letecké federaci FAI.

10 Důležité mezinárodní úmluvy ICAO úmluva - Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 7. prosince 1944) č. 147/1947 Sb. Varšavská úmluva - Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Varšava, 12. října 1929) č. 243/1933 Sb. z. a n. a 15/1935 Sb. Tokijská úmluva - Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla (Tokio, 14. září 1963) č.102/1984 Sb. Haagská úmluva - Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16. prosince 1970) č. 96/1974 Sb. Montrealská úmluva - Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (Montreal, 23. září 1971) č. 16/1974 Sb. Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví přijatou v Montrealu 23. září 1971 (Montreal, 24. února 1988) č. 138/2002 Sb. m. s. Ženevská úmluva - Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům (Ženeva, 19. června 1948) č. 254/1998 Sb. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montreal, 28. května 1999) č. 123/2003 Sb. m. s.

11 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti a rozvoji služeb v mezinárodním civilním letectví s celosvětovým dopadem. Předcházela jí Pařížská úmluva (1919) a Havanská úmluva (1928). Smluvními státy Úmluvy je dnes většina států světa, včetně ČR.

12 Svrchovanost nad územím Každý stát má úplnou a výlučnou svrchovanost nad vzduchovým prostorem nad svým územím. Území = pozemní oblasti + přilehlé vody I vzdušný prostor je státní území v moci státu, platí tu předpisy daného státu -> vztahují na letadla všech států, pokud jsou na území tohoto státu. Dříve měl být vzdušný prostor mezinárodní = nepatřící nikomu a všem

13 Pravidla létání Každý musí udržovat své vlastní letecké předpisy v co nejvyšší shodě s předpisy podle Úmluvy - předpisy řady L, které upravují: a) požadavky na letiště a přistávací plochy b) pravidla pro létání a kontrolu létání c) vydávání průkazů létajícího personálu a mechaniků d) způsobilost letadel k letu e) zápis letadel do rejstříku f) sbírání a výměnu meteorologických zpráv g) letecké nákresy a mapy Na širém moři neplatí letecké předpisy žádného státu, jen pravidla stanovená podle Úmluvy.

14 Civilní a státní letadla Státní letadla - používaná ve službách vojenských, celních a policejních. Civilní letadla všechna ostatní. Státní letadla nemohou letět nad územím jiného státu ani na něm přistávat, pokud nedostalo povolení. Úmluva se vztahuje jen na civilní letadla.

15 Let nad územím jiných států Tzv. 4 letecké svobody pro nepravidelné dopravní lety: 1) Přilétávat (přistávat) na území jiného státu. 2) Přelétávat území jiného státu bez přistání. 3) Přistávat pro účely nikoho obchodní (tj. hlavně nouzově) 4) Přijímat nebo vykládat cestující, zboží nebo poštu. Stát má právo žádat, aby letadlo letělo z důvodu bezpečnosti po předepsaných letových cestách. x pravidelné dopravní lety potřebují svolení státu, na jehož území zasahují

16 Let nad územím smluvních států Kabotáž Kabotáž = obchodní přeprava uvnitř státu. Stát je oprávněn odmítnout letadlům jiných států povolení nakládat na jeho území cestující, poštu a zboží dopravované za odměnu nebo plat a určené do jiného místa na jeho území. Případný zákaz se musí uplatnit ke všem státům stejně.

17 Let nad územím smluvních států Zakázané oblasti Právo státu omezit nebo zakázat létání letadel jiných států nad částí nebo celým svým územím - jen za výjimečných okolností, z důvodů vojenské nezbytnosti, naléhavé potřeby nebo veřejné bezpečnosti. Zakázané oblasti musí být přiměřeného rozsahu, aby létání zbytečně nepřekážely. Případný zákaz se musí uplatnit ke všem státům stejně.

18 Prohlídka letadla Příslušné úřady každého státu mají právo při přistání nebo odletu prohlédnout bez zbytečných průtahů letadlo jiného smluvního státu a zkoumat osvědčení a jiné doklady předepsané Úmluvou.

19 Státní příslušnost letadel Letadla mají státní příslušnost toho státu, v němž jsou zapsána do rejstříku. -> stát musí zajistit, aby každé letadlo jeho státní příslušnosti, ať se nachází kdekoliv, dodržovalo letecké předpisy. Letadlo nemůže být platně zapsáno do rejstříku ve více než jednom státě. Jeho zápis může být převeden z jednoho státu do druhého.

20 Palubní doklady letadel Každé letadlo používané k mezinárodnímu létání musí vézt s sebou tyto doklady: a) osvědčení o zápisu do rejstříku, b) osvědčení o způsobilosti k letu, c) náležité letecké legitimace každého člena posádky, d) cestovní (palubní) deník e) povolení pro letadlovou radiostanici, f) seznam jmen cestujících, jakož i míst odletu a určení, g) manifest a podrobné prohlášky o zboží.

21 Radiová výstroj letadel Letadla každého státu mohou na území jiného státu nebo nad ním mít s sebou radiový vysílací přístroj jen tehdy, bylo-li příslušnými úřady státu, v němž letadlo jest zapsáno do rejstříku, dáno povolení k vestavění a k provozu takového přístroje. Tyto přístroje smějí používat jen členové letecké posádky, kteří jsou opatřeni zvláštním povolením.

22 Osvědčení letové způsobilosti Průkazy personálů Každé letadlo musí být opatřeno osvědčením o způsobilosti k letu, Pilot každého letadla a ostatní členové létající posádky musí být opatřeni diplomy a leteckými legitimacemi, -> tato osvědčení, diplomy a legitimace musí být vydány nebo uznány za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do rejstříku.

23 Uznávání osvědčení a průkazů Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace, vydané nebo za platné uznané státem, v němž je letadlo zapsáno do rejstříku, musí být ostatními státy uznány za platné. Tato osvědčení, diplomy a legitimace musí splňovat minimální mezinárodní standardy dle Úmluvy.

24 Omezení nákladu Bez svolení státu nelze nad jeho územím dopravovat letadlem válečné střelivo nebo válečný materiál. Každý stát si vyhrazuje právo, upravit nebo zakázat z důvodů veřejného pořádku a bezpečnosti na svém území nebo nad ním dopravu i jiných předmětů. Není přípustná diskriminace mezi domácími a mezinárodními letadly.

25 Důležité letecké předpisy L1 předpis o způsobilosti leteckého personálu L2 pravidla létání L3 meteorologie L4 letecké mapy L6/I, L6/II, L6/III provoz letadel L7 poznávací značky letadel L8 letová způsobilost letadel L14 letiště L4444 postupy pro letové navigační služby L8400 zkratky a kódy L Frazeologie P1 směrnice pro létání v aeroklubech (závazná pro členy AeČR)

26 L7 Definice Letadlo zařízení schopné vyvozovat síly, nesoucí jej v atmosféře s reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Motorové letadlo letadlo s jednou nebo více pohonnými jednotkami vyvozujícími tah potřebný k letu. Letoun letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek zůstávají vůči letadlu nepohyblivé. Bezmotorové letadlo letadlo bez vlastního pohonu Balón bezmotorové letadlo lehčí než vzduch Kluzák bezmotorové letadlo těžší než vzduch, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován aerodynamickými silami na nepohyblivých nosných plochách

27 L7 Poznávací značky Použití poznávacích značek Každé civilní letadlo musí být na povrchu označeno poznávací značkou, která se skládá ze skupiny znaků Značka státní příslušnosti - pro Českou republiku OK (OL), Slovensko OM, Německo D, Rakousko A, USA N, Polsko SP. Rejstříková značka (platí pro ČR): - motorových letadel např. KNH - ultralehké letouny např. EUR 01 - ultralehké kluzáky např. A207 - kluzáky např. 8700

28 L7 Poznávací značky Umístění poznávacích značek Poznávací značky musí být: - trvanlivě umístěné - čisté a čitelné Na křídlech: -u letadel těžších než vzduch: na spodním levém křídle, příp. po celém spodním povrchu křídel Na trupu: -u letadel těžších než vzduch 2 možnosti: 1) na každé straně trupu mezi křídy a ocasními plochami 2) na horní polovině svislých ocasních ploch

29 L7 Poznávací značky Osvědčení o zapsání do rejstříku Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam vedený ÚCL. Každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není. Do leteckého rejstříku (ve státě, jehož příslušnost letadlo má), se zapisuje i poznávací značka letadla. Osvědčení o zápisu letadlo do LR musí být na palubě letadla vždy k dispozici

30

31 L8 Letová způsobilost letadla Definice Typové osvědčení dokument vydaný státem k přesnému vymezení typu letadla a k potvrzení, že typ splňuje příslušné požadavky letové způsobilosti Údržba provádění úkonů potřebných k zachování způsobilosti letadla, zahrnující generální opravu, prohlídku, výměnu dílů, odstranění závady a provedení modifikace nebo opravy

32 L8 Letová způsobilost letadla Definice Předpokládané provozní podmínky podmínky známé ze zkušenosti nebo o nichž lze předpokládat, že se vyskytnou v průběhu provozní životnosti letadla, vezmemeli v úvahu provoz, pro nějž je letadlo navrhováno a jsou-li takto uvažované podmínky vztaženy k meteorologickému stavu atmosféry, členitosti terénu, funkčnosti letadla, zdatnosti personálu a k činitelům ovlivňujícím bezpečnost letu. Nezahrnují: - krajní případy, kterým se lze vyhnout správným provozem - krajní případy, které se vyskytují tak zřídka, že zahrnout tyto případy by nebylo nezbytné a účelné.

33 L8 Letová způsobilost letadla Osvědčení letové způsobilosti Každé letadlo musí být opatřeno osvědčením o způsobilosti k letu vydaným nebo uznaným státem, v němž je letadlo zapsáno do rejstříku. OLZ musí být obnoveno, pokud letadlo projde pravidelnou prohlídkou vhodně stanovenou vzhledem k době a druhu provozu. Platnost OLZ musí být pozastavena po každém neúspěchu udržet letadlo ve stavu letové způsobilosti. Každé letadlo musí být vybaveno Letovou příručkou, štítky atd., které obsahují pokyny pro bezpečný provoz a povolená omezení neomezující letovou způsobilost.

34

35 L2 Pravidla létání Definice - Letiště Letiště (Aerodrome) vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení) a určená buď zcela, nebo zčásti pro přílety, odlety a pohyby letadel po jejím povrchu. Dráha (Runway) vymezený obdélníkový prostor na pozemním letišti, určený pro přistání a vzlety letadel. Letištní řídící věž (Aerodrome control tower) stanoviště ustavené k poskytování služby řízení letového provozu (ŘLP) letištního provozu

36 L2 Pravidla létání I tak to na ranveji dopadá

37 L2 Pravidla létání Definice Letištní plochy Pohybová plocha (Movement area) část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, sestávající z (a) provozní plochy a (b) odbavovací plochy. a) Provozní plocha (Manoeuvring area) část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, vyjma odbavovacích ploch. b) Odbavovací plocha (Apron) vymezená plocha na pozemním letišti určená k umístění letadel pro nastupování a vystupování cestujících, pro nakládání a vykládání pošty nebo zboží, pro jejích plnění pohonnými hmotami a parkování nebo údržbu.

38 L2 Pravidla létání Definice Pojezdová dráha Pojezdová dráha (Taxiway) vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou zahrnující: a) Pojezdový pruh část odbavovací plochy státní letadel určená jako pojezdová dráha a umožňující přístup letadel pouze ke stáním. b) Pojezdová dráha na odbavovací ploše část systému pojezdových drah umístěná na odbavovací ploše, umožňující průjezd odbavovací plochou. c) Pojezdová dráha pro rychlé odbočení pojezdová dráha připojená k dráze v ostrém úhlu a projektovaná tak, aby umožnila přistávajícím letadlům odbočit při vyšších rychlostech. v Kunovicích není

39 L2 Pravidla létání Definice Další místa na letišti Vyčkávací místo pro dráhu (Runway holding position) stanovené místo určené k ochraně dráhy, ve kterém pojíždějící letadla a vozidla musí zastavit a vyčkávat, pokud není letištní řídící věží povoleno jinak. Ohlašovna letových provozních služeb (Air traffic services reporting office) stanoviště zřízené k přijímání hlášení týkajících se letových provozních služeb a letových plánů předkládaných před odletem. Signální plocha (Signal area) část letiště určená pro umístění pozemních signálů

40 L2 Pravidla létání Definice LKKU

41 L2 Pravidla létání Definice Druhy provozu Letový provoz (Air traffic) všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše letiště. Letištní provoz (Aerodrome traffic) veškerý Letištní provoz (Aerodrome traffic) veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště ( blízkost letiště na letištním okruhu, na vstupu do něho a při výstupu z něho)

42 L2 Pravidla létání Proč potřebujeme letové služby?

43 L2 Pravidla létání Definice Letové provozní služby Služba řízení letového provozu (Air traffic control service - ATC) služba poskytovaná za účelem: - zabraňovat srážkám a) mezi letadly b) na provozní ploše mezi letadly a překážkami - udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu 1) oblastní služba řízení (Area control service) služba řízení letového provozu pro řízené lety v řízené oblasti 2) přibližovací služba řízení (Approach control service) služba řízení letového provozu pro přilétávající a odlétávající řízené lety 3) letištní služba řízení (Aerodrome control service) služba řízení letového provozu pro letištní provoz

44 L2 Pravidla létání Definice Letové provozní služby AFIS = letištní letová informační služba 1) Letová informační služba (Flight information service) služba poskytovaná za účelem podávání rad a informací k bezpečnému a účinnému provádění letů 2) Pohotovostní služba (Alerting service) služba poskytovaná za účelem vyrozumívání příslušných organizací o letadlech, kterým se má poskytnout pátrací a záchranná služba a asistence těmto organizacím

45 L2 Pravidla létání Definice Řízený prostor Řízený vzdušný prostor (Controlled airspace) vymezený vzdušný prostor, ve kterém se poskytuje služba řízení letového provozu v souladu s klasifikací vzdušného prostoru (tj. rozdělením do prostorů A až G) Řízená oblast (Control area) řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí Koncová řízená oblast TMA řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť Řízený okrsek CTR řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky

46 L2 Pravidla létání Definice Neřízený prostor Letová informační oblast (Flight information region) vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba Letištní provozní zóna ATZ (Aerodrome traffic zone) vymezený vzdušný prostor, který slouží k ochraně letištního provozu. ATZ je zřízena na letištích, kde není poskytována služba řízení letového provozu! Je vymezena horizontálně kružnicí (nebo její částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4000 ft (1200 m) Řízené (poskytuje se služba ŘLP) x neřízené (neposkytuje se služba ŘLP) letiště

47 L2 Pravidla létání Definice Vzdušný prostor

48 L2 Pravidla létání Definice - Prostory Zakázaný prostor (Prohibited area) - vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pevninou nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém jsou lety letadel zakázány Omezený prostor (Restricted area) - vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pevninou nebo teritoriálními vodami státu, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami - nesmí být narušen, pokud je aktivován (např. v po-pá, UTC) to lze zjistit v AIP a na Nebezpečný prostor (Danger area) - vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla

49 L2 Pravidla létání Definice Letový plán a povolení Letový plán (Flight plan) předepsané informace vztahující se k zamýšlenému letu letadla nebo jeho části, poskytované stanovištím řízení letového provozu Podaný letový plán (Filed flight plan) letový plán, tak jak je podán stanovišti řízení letového provozu bez následných změn x Platný letový plán (Current flight plan) letový plán zahrnující změny, pokud k nim došlo později vydanými povoleními Letové povolení (Air traffic control clearance) oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených stanovištěm řízení letového provozu (vztahuje se na jednotlivé fáze letu např. pojíždění, vzlet, odlet, přiblížení, přistání

50 L2 Pravidla létání Definice VFR, VMC VFR - symbol používaný k označení pravidel letu za viditelnosti VMC - symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let za viditelnosti Let VFR - let prováděný v souladu s pravidly pro let za viditelnosti Zvláštní let VFR - let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC.

51 L2 Pravidla létání Definice IFR, IMC IFR - symbol používaný k označení pravidel pro let podle přístrojů IMC - symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let podle přístrojů Let IFR - let prováděný v souladu s pravidly pro let podle přístrojů

52 L2 Pravidla létání Definice Výška, hladina Hladina (Level) - všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla, znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu Výška (Height) - vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od stanovené roviny Nadmořská výška (Altitude) - vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od střední hladiny moře (MSL) Letová hladina (FL) (Flight level) - hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1013,2 hektopascalů (hpa) a oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly Cestovní hladina (Cruising level) - hladina dodržovaná letadlem během značné části letu

53 L2 Pravidla létání Definice - Dohlednost Dohlednost (Visibility) pro letecké účely je za dohlednost považována větší z: a) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země; a b) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1000 cd Letová dohlednost (Flight visibility) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu

54 L2 Pravidla létání Definice - Ostatní Člen letové posádky (Flight crew member) Člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během doby letové služby Velitel letadla (Pilot-in-command) Pilot určený provozovatelem nebo, v případě všeobecného letectví, vlastníkem k velení a pověřený provedením bezpečného letu Noc (Night) Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad Občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 st. pod horizontem (tj. 30 min po západu), a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 st. pod horizontem (tj. 30 min před východem)

55 L2 Pravidla létání Platnost pravidel Pravidla létání se musí aplikovat na letadla s národním označením a poznávacími značkami smluvního státu ICAO úmluvy, ať se nachází kdekoli (i nad volným mořem), v rozsahu, který není v rozporu s pravidly publikovanými státem, který má pravomoc nad přelétávaným teritoriem. Provoz letadel za letu nebo na pohybové ploše letiště musí být v souladu s všeobecnými pravidly a navíc pokud jde o provoz za letu v souladu: a) s pravidly letu za viditelnosti, nebo b) s pravidly letu podle přístrojů.

56 L2 Pravidla létání Odpovědnost za dodržování pravidel Velitel letadla, bez ohledu na to, ať už řídí-li letadlo či nikoli, odpovídá za daný let v souladu s pravidly létání, vyjma případů, kdy velitel letadla se smí odchýlit od těchto pravidel za absolutně nezbytných okolností v zájmu bezpečnosti. Instruktor nebo examinátor je ve všech případech velitelem letadla. Velitel letadla musí mít s konečnou platností právo rozhodnout o provedení letu.

57 L2 Pravidla létání Požadavky na velitele a posádku Před zahájením letu je velitel letadla povinen seznámit se se všemi dostupnými informacemi, které se týkají zamýšleného letu. Předletová příprava pro lety mimo letištní okruh a pro všechny lety IFR musí zahrnovat pečlivé prostudování dostupných aktuálních meteorologických zpráv a předpovědí, s uvážením požadavku na palivo a určení náhradního postupu pro případ, že nebude možné let dokončit podle plánu. Kterákoli osoba ve funkci, která je rozhodující pro bezpečnost letectví nesmí tuto funkci vykonávat, pokud je pod vlivem jakýchkoli psychoaktivních látek snižujících schopnost k výkonu funkce (alkohol, opiáty, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla; káva a tabák jsou povoleny).

58 L2 Pravidla létání Všeobecná - Ochrana osob a majetku S letadlem se nesmí zacházet nedbalým nebo neopatrným způsobem, který by ohrozil život nebo majetek jiných.

59 L2 Pravidla létání Všeobecná Minimální výšky S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání, nebo s výjimkou, kdy tak povolil příslušný úřad, letadlo nesmí letět nad hustě zastavěnými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo nad shromážděním osob na volném prostranství, pokud není ve výšce, která by v případě vzniklé nouze umožnila přistání bez ohrožení osob nebo majetku na povrchu země. S výjimkou vzletu a přistání nebo s výjimkou povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví nesmí být let VFR prováděn: a) nad hustě zastavenými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo nad shromážděním osob na volném prostranství ve výšce nižší než 300 m (1000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla, b) kdekoli jinde ve výšce nižší než 150 m (500 ft) nad zemí nebo vodou.

60 P1 Směrnice pro létání v aeroklubech Minimální výšky Další minimální výšky platné pro členy Aeroklubu ČR:

61 L2 Pravidla létání Všeobecná Udávání výšky Cestovní hladiny, ve kterých se má let nebo jeho část provést, musí být vyjádřeny jako: a) letové hladiny u letů v nejnižší použitelné letové hladině nebo nad ní nebo nad převodní nadmořskou výškou, pokud se převodní nadmořská výška uplatňuje; b) nadmořské výšky při letech pod nejnižší použitelnou letovou hladinou nebo v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, pokud se převodní nadmořská výška uplatňuje; c) výšky nad zemí při traťových letech prováděných do 300 m (1000 ft) nad zemí. Převodní nadmořská výška v ČR: 5000 ft

62 L2 Pravidla létání Všeobecná shazování, vlečení, seskoky, akrobacie S výjimkou dodržení podmínek předepsaných příslušným úřadem (ÚCL) nebo v souladu s příslušnou oznámenou informací, radou a/nebo povolením vydaným příslušným stanovištěm letových provozních služeb je zakázáno následující: a) z letadla za letu se nesmí nic shazovat nebo rozprašovat, b) letadlo nesmí vléci jiné letadlo nebo jiný předmět, c) nesmí se provádět jiné než nouzové sestupy padákem, d) s žádným letadlem se nesmí provádět akrobatický let.

63 L2 Pravidla létání Všeobecná Skupinové lety Letadla nesmí provádět skupinový let, s výjimkou předchozí dohody mezi veliteli letadel účastnících se letu, přičemž při skupinovém letu v řízeném vzdušném prostoru se musí dodržet podmínky předepsané příslušným úřadem ATS, přičemž: a) s ohledem na navigaci a hlášení poloh se skupina považuje za jediné letadlo, b) za rozstupy mezi letadly při daném letu odpovídá vedoucí skupiny a velitelé ostatních letadel ve skupině, c) každé letadlo musí udržovat vzdálenost, která nepřesahuje bočně a podélně 1 km (0,5 NM) a vertikálně 30 m (100 ft) od vedoucího skupiny.

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Analýzy letových dat (Flight Data Analysis) Proces analyzující zaznamenaná letová

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 03.2004 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE ODDÍL I - HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/III ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA)

Více

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009 Místní propozice Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav Gradient & Club Grand Prix 2009 místní propozice 1/14 1. Místní propozice 1.1 Závazná ustanovení Soutěž je pořádána

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 22.5. - 4.6.2005 Aeroklub Křižanov Propozice

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 22.5. - 4.6.2005 Aeroklub Křižanov Propozice Místní propozice prro Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 22.5. - 4.6.2005 Aeroklub Křižanov Propozice zpracoval Petr Koutný 1. Místní propozice

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

Místní propozice. Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků 2015. Pohár Františka Vrtěny 2015

Místní propozice. Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků 2015. Pohár Františka Vrtěny 2015 Místní propozice pro Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků 2015 a Pohár Františka Vrtěny 2015 Soutěž pořádá z pověření Aeroklubu České republiky a jeho Plachtařské komise AeČR ve dnech 5.7. - 18.7.2015

Více

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný

Více

Neoficiální mistrovství České republiky

Neoficiální mistrovství České republiky Místní propozice pro Neoficiální mistrovství České republiky v bezmotorovém létání dvoumístných kluzáků Soutěž pořádá ve dnech 27.6. 11.7. 2015 - Aeroklub Dvůr Králové nad Labem. Se soutěžním obdobím od

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

Místní propozice. pro. otevřené. Plachtařské mistrovství České republiky dvojsedadlovek 2009 PMČR D 2009

Místní propozice. pro. otevřené. Plachtařské mistrovství České republiky dvojsedadlovek 2009 PMČR D 2009 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství České republiky dvojsedadlovek 2009 PMČR D 2009 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004 Místní propozice prro OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ REGIONŮ ČR Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004 Aeroklub České Budějovice

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice Strana 1 z 13 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

Místní propozice. 5. Jarní pohár Jeseníků 2009. pro. Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Místní propozice. 5. Jarní pohár Jeseníků 2009. pro. Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice pro 5. Jarní pohár Jeseníků 2009 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se Sportovním

Více

Press spacebar to start

Press spacebar to start Press spacebar to start CIVILNĚ VOJENSKÁ INTEGRACE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU J U D r. R i c h a r d K l í m a V e d o u c í o d d ě l e n í v n ě j š í c h v z t a h ů 2 8. 0 1. 2 0 1 5, Z u b e

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

Mistrovství České republiky regionů 2015

Mistrovství České republiky regionů 2015 Místní propozice pro otevřené Mistrovství České republiky regionů 2015 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Odborné sportovní komise bezmotorového létání AeČR ve dnech 26.7.

Více

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE L3 Uveřejněno pod číslem jednacím: 584/2008-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY Plachtařské regionální závody Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 ve dnech 30.04-09.05.2015 ve třídě KLUB A

ORGANIZAČNÍ POKYNY Plachtařské regionální závody Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 ve dnech 30.04-09.05.2015 ve třídě KLUB A ORGANIZAČNÍ POKYNY Plachtařské regionální závody Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 ve dnech 30.04-09.05.2015 ve třídě KLUB A Górska Szkoła Szybowcowa AP "Żar" Adama Dziurzyńskiego a Karkonoskie

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 11. Jarní pohár Jeseníků 2015 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk verze č.3 z 22.4.2015 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE HLAVA 9 PŘEDPIS L14 HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE 9.1 Letištní pohotovostní plánování Všeobecně Úvodní poznámka: Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč - K O N E C - C

Více

Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice pro 3. ročník plachtařské soutěže Adrenalin Grand Prix 2014 Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

DODATEK U PŘEDPIS L 13

DODATEK U PŘEDPIS L 13 DODATEK U PŘEDPIS L 13 ČR: DODATEK U STÁTNÍ PROGRAM PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY (1. Vydání) Schváleno ředitelem odboru civilního letectví pod č.j. 265/2011-220-SP/1 dne 19. dubna 2011 DU - 1 Změna

Více

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT Petr Veselý 1 Anotace: Článek se zabývá postupy při navrhování nových druhů přístrojových přiblížení na přistání

Více

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY AIP Veřejné vnitrostátní letiště Public domestic aerodrome Neveřejné mezinárodní letiště. Private international aerodrome. AD 4-LKLT-1 LKLT - 1 Umístění/Location 7 km NE Praha - centrum 2 Provozní použitelnost/operational

Více

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM)

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) SMĚRNICE pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) Tato směrnice řeší zásady pro činnost uživatele letiště Příbram Dlouhá Lhota (LKPM). LKPM je veřejné vnitrostátní letiště, určené pro motorové

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

Kontrola letadlových systémů

Kontrola letadlových systémů Osnova předmětu Kontrola letadlových systémů Požadavky kladené na letadlové systémy, odolnost proti vnějším vlivům Definice základních pojmů, metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky a jejich

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Legislativa v oblasti letecké dopravy Lenka Broulíková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Legislativa v oblasti letecké dopravy Lenka Broulíková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Legislativa v oblasti letecké dopravy Lenka Broulíková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

Soutěţ pořádá ve dnech 28.4. 7.5.2012 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěţ pořádá ve dnech 28.4. 7.5.2012 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 8. Jarní pohár Jeseníků 2012 Soutěţ pořádá ve dnech 28.4. 7.5.2012 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěţ je pořádána v souladu se

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln.

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcviky VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky VFR a IR(A) Telefony

Více

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s.

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/1 Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Ing. Marek SMOLON Letiště Ostrava Mošnov, a.s. Resumé Článek se zabývá

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21. dubna 2004

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21. dubna 2004 160 07/sv. 8 32004R0785 30.4.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 138/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů

Více

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké Letadlo (podle Zákona o civilním letectví) se letadlem rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV Obecné Organizátor Organizátorem 1. Poháru Moravy 2015 v akrobacii kluzáků jsou společně Aeroklub, o.s a Aeroklub Holešov, o.s. (TSVM) se koná pod

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více