LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012"

Transkript

1 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška

2 Organizace v letectví ICAO ECAC EASA EUROCONTROL ÚCL ÚZPLN Aeroklub ČR

3 ICAO International Civil Aviation Organisation = Mezinárodní organizace pro civilní letectví Dodnes nejdůležitější organizace. Založena v roce 1944, sídlo je v Montrealu. Cíle: 1) bezpečnost mezinárodního civilního letectví 2) spořádaný rozvoj mezinárodního civilního letectví, rozvoj leteckých tratí a letišť (spolehlivost, ochrana životního prostředí) 3) bezpečná a hospodárná letecká doprava 4) využití letecké techniky k mírovým účelům 5 právo států provozovat mezinárodní leteckou dopravu

4 ECAC European Civil Aviation Conference = Evropská konference civilního letectví Založena v roce 1955, sídlo ve Francii. Cíle: 1) podpora trvalého rozvoje bezpečného, efektivního a udržitelného evropského systému letecké dopravy 2) sjednocování politiky v oblasti civilního letectví 3) je základnou pro diskuzi na úrovni ministrů dopravy Činnost ECAC je podobná jako u ICAO, ale na evropské úrovni.

5 EASA European Aviation Safety Agency = Evropská agentura pro bezpečnost letectví založena v roce 2002 jako agentura Evropské unie Cíle: 1) Poskytuje odborné znalosti a pomáhá při zpracování pravidel pro bezpečnost letectví v EU 2) Osvědčuje letecké výrobky, letecké výrobce, letecké opravny a servisů Nezabývá se bezpečností letu (prevencí ilegální činnosti proti civilnímu letectví, únosy letadel atd.) Zčásti převzala oblast činnosti národních úřadů pro civilní letectví do budoucna by měla dostat nové pravomoci (v leteckém provozu, vydávání licencí posádkám ) a národní úřady nahradit úplně

6 EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation = Evropská organizace pro bezpečnost letecké navigace Založena 1963, sídlo v Bruselu Je civilní i vojenská organizace Cíl: rozvoj hladkého systému plánování letového provozu ATM (Air Traffic Management) Dosažení tohoto cíle je nezbytné pro zvládnutí rostoucího objemu letecké dopravy, udržení vysoké úrovně bezpečnosti, snižování nákladů a zvýšení ohleduplnosti k přírodě Koordinuje a plánuje evropský ATM, usměrňuje požadavky leteckých provozovatelů, řídí provoz nad Evropou.

7 ÚCL Úřad pro civilní letectví, založen v roce 1997, podřízen Ministerstvu dopravy, sídlo v Praze Hlavní činnost ÚCL: 1) spolupracuje s EASA 2) vede letecký rejstřík 3) schvaluje typy výrobků, způsobilost letadel k létání 4) shromažďuje informace o technickém stavu letadel 5) vede evidenci letového personálu, vydává a uznává průkazy způsobilosti 6) schvaluje stavbu i status letišť 7) vydává licence pro provozování letecké dopravy a leteckých prací 8) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce

8 ÚZPLN Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod založen 2003, sídlo v Praze, nezávislý orgán Cíle: 1) shromažďuje a analyzuje informace o leteckých nehodách, incidentech a hlášených událostech 2) určuje příčiny nehod, vypracovává závěry a bezpečnostní doporučení k jejich předcházení Zjišťování stavu a jeho závěry, bezpečnostní doporučení, ani hlášení událostí se nesmějí zabývat hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

9 Aeroklub ČR Aeroklub ČR je občanským sdružením, sídlo v Praze. Cíle: 1) sdružuje jednotlivé aerokluby k naplňování jejich zájmů při provozování leteckých sportů a parašutismu 2) organizuje leteckou činnost (pronájem letadel apod.) 3) organizuje (mezi)národní letecké sportovní akce, závody, výstavy, slety apod., zabezpečuje vrcholový letecký sport 4) vydává průkazy způsobilosti pro členy aeroklubů, podílí se na přípravě právních předpisů v oblasti civilního letectví 5) vede státní reprezentaci v leteckých sportech 6) předcházení leteckých a parašutistických havárií, nehod, katastrof, ochrana přírody a životního prostředí je jediným zástupcem ČR v Mezinárodní letecké federaci FAI.

10 Důležité mezinárodní úmluvy ICAO úmluva - Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 7. prosince 1944) č. 147/1947 Sb. Varšavská úmluva - Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Varšava, 12. října 1929) č. 243/1933 Sb. z. a n. a 15/1935 Sb. Tokijská úmluva - Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla (Tokio, 14. září 1963) č.102/1984 Sb. Haagská úmluva - Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16. prosince 1970) č. 96/1974 Sb. Montrealská úmluva - Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (Montreal, 23. září 1971) č. 16/1974 Sb. Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví přijatou v Montrealu 23. září 1971 (Montreal, 24. února 1988) č. 138/2002 Sb. m. s. Ženevská úmluva - Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům (Ženeva, 19. června 1948) č. 254/1998 Sb. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montreal, 28. května 1999) č. 123/2003 Sb. m. s.

11 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti a rozvoji služeb v mezinárodním civilním letectví s celosvětovým dopadem. Předcházela jí Pařížská úmluva (1919) a Havanská úmluva (1928). Smluvními státy Úmluvy je dnes většina států světa, včetně ČR.

12 Svrchovanost nad územím Každý stát má úplnou a výlučnou svrchovanost nad vzduchovým prostorem nad svým územím. Území = pozemní oblasti + přilehlé vody I vzdušný prostor je státní území v moci státu, platí tu předpisy daného státu -> vztahují na letadla všech států, pokud jsou na území tohoto státu. Dříve měl být vzdušný prostor mezinárodní = nepatřící nikomu a všem

13 Pravidla létání Každý musí udržovat své vlastní letecké předpisy v co nejvyšší shodě s předpisy podle Úmluvy - předpisy řady L, které upravují: a) požadavky na letiště a přistávací plochy b) pravidla pro létání a kontrolu létání c) vydávání průkazů létajícího personálu a mechaniků d) způsobilost letadel k letu e) zápis letadel do rejstříku f) sbírání a výměnu meteorologických zpráv g) letecké nákresy a mapy Na širém moři neplatí letecké předpisy žádného státu, jen pravidla stanovená podle Úmluvy.

14 Civilní a státní letadla Státní letadla - používaná ve službách vojenských, celních a policejních. Civilní letadla všechna ostatní. Státní letadla nemohou letět nad územím jiného státu ani na něm přistávat, pokud nedostalo povolení. Úmluva se vztahuje jen na civilní letadla.

15 Let nad územím jiných států Tzv. 4 letecké svobody pro nepravidelné dopravní lety: 1) Přilétávat (přistávat) na území jiného státu. 2) Přelétávat území jiného státu bez přistání. 3) Přistávat pro účely nikoho obchodní (tj. hlavně nouzově) 4) Přijímat nebo vykládat cestující, zboží nebo poštu. Stát má právo žádat, aby letadlo letělo z důvodu bezpečnosti po předepsaných letových cestách. x pravidelné dopravní lety potřebují svolení státu, na jehož území zasahují

16 Let nad územím smluvních států Kabotáž Kabotáž = obchodní přeprava uvnitř státu. Stát je oprávněn odmítnout letadlům jiných států povolení nakládat na jeho území cestující, poštu a zboží dopravované za odměnu nebo plat a určené do jiného místa na jeho území. Případný zákaz se musí uplatnit ke všem státům stejně.

17 Let nad územím smluvních států Zakázané oblasti Právo státu omezit nebo zakázat létání letadel jiných států nad částí nebo celým svým územím - jen za výjimečných okolností, z důvodů vojenské nezbytnosti, naléhavé potřeby nebo veřejné bezpečnosti. Zakázané oblasti musí být přiměřeného rozsahu, aby létání zbytečně nepřekážely. Případný zákaz se musí uplatnit ke všem státům stejně.

18 Prohlídka letadla Příslušné úřady každého státu mají právo při přistání nebo odletu prohlédnout bez zbytečných průtahů letadlo jiného smluvního státu a zkoumat osvědčení a jiné doklady předepsané Úmluvou.

19 Státní příslušnost letadel Letadla mají státní příslušnost toho státu, v němž jsou zapsána do rejstříku. -> stát musí zajistit, aby každé letadlo jeho státní příslušnosti, ať se nachází kdekoliv, dodržovalo letecké předpisy. Letadlo nemůže být platně zapsáno do rejstříku ve více než jednom státě. Jeho zápis může být převeden z jednoho státu do druhého.

20 Palubní doklady letadel Každé letadlo používané k mezinárodnímu létání musí vézt s sebou tyto doklady: a) osvědčení o zápisu do rejstříku, b) osvědčení o způsobilosti k letu, c) náležité letecké legitimace každého člena posádky, d) cestovní (palubní) deník e) povolení pro letadlovou radiostanici, f) seznam jmen cestujících, jakož i míst odletu a určení, g) manifest a podrobné prohlášky o zboží.

21 Radiová výstroj letadel Letadla každého státu mohou na území jiného státu nebo nad ním mít s sebou radiový vysílací přístroj jen tehdy, bylo-li příslušnými úřady státu, v němž letadlo jest zapsáno do rejstříku, dáno povolení k vestavění a k provozu takového přístroje. Tyto přístroje smějí používat jen členové letecké posádky, kteří jsou opatřeni zvláštním povolením.

22 Osvědčení letové způsobilosti Průkazy personálů Každé letadlo musí být opatřeno osvědčením o způsobilosti k letu, Pilot každého letadla a ostatní členové létající posádky musí být opatřeni diplomy a leteckými legitimacemi, -> tato osvědčení, diplomy a legitimace musí být vydány nebo uznány za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do rejstříku.

23 Uznávání osvědčení a průkazů Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace, vydané nebo za platné uznané státem, v němž je letadlo zapsáno do rejstříku, musí být ostatními státy uznány za platné. Tato osvědčení, diplomy a legitimace musí splňovat minimální mezinárodní standardy dle Úmluvy.

24 Omezení nákladu Bez svolení státu nelze nad jeho územím dopravovat letadlem válečné střelivo nebo válečný materiál. Každý stát si vyhrazuje právo, upravit nebo zakázat z důvodů veřejného pořádku a bezpečnosti na svém území nebo nad ním dopravu i jiných předmětů. Není přípustná diskriminace mezi domácími a mezinárodními letadly.

25 Důležité letecké předpisy L1 předpis o způsobilosti leteckého personálu L2 pravidla létání L3 meteorologie L4 letecké mapy L6/I, L6/II, L6/III provoz letadel L7 poznávací značky letadel L8 letová způsobilost letadel L14 letiště L4444 postupy pro letové navigační služby L8400 zkratky a kódy L Frazeologie P1 směrnice pro létání v aeroklubech (závazná pro členy AeČR)

26 L7 Definice Letadlo zařízení schopné vyvozovat síly, nesoucí jej v atmosféře s reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Motorové letadlo letadlo s jednou nebo více pohonnými jednotkami vyvozujícími tah potřebný k letu. Letoun letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek zůstávají vůči letadlu nepohyblivé. Bezmotorové letadlo letadlo bez vlastního pohonu Balón bezmotorové letadlo lehčí než vzduch Kluzák bezmotorové letadlo těžší než vzduch, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován aerodynamickými silami na nepohyblivých nosných plochách

27 L7 Poznávací značky Použití poznávacích značek Každé civilní letadlo musí být na povrchu označeno poznávací značkou, která se skládá ze skupiny znaků Značka státní příslušnosti - pro Českou republiku OK (OL), Slovensko OM, Německo D, Rakousko A, USA N, Polsko SP. Rejstříková značka (platí pro ČR): - motorových letadel např. KNH - ultralehké letouny např. EUR 01 - ultralehké kluzáky např. A207 - kluzáky např. 8700

28 L7 Poznávací značky Umístění poznávacích značek Poznávací značky musí být: - trvanlivě umístěné - čisté a čitelné Na křídlech: -u letadel těžších než vzduch: na spodním levém křídle, příp. po celém spodním povrchu křídel Na trupu: -u letadel těžších než vzduch 2 možnosti: 1) na každé straně trupu mezi křídy a ocasními plochami 2) na horní polovině svislých ocasních ploch

29 L7 Poznávací značky Osvědčení o zapsání do rejstříku Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam vedený ÚCL. Každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není. Do leteckého rejstříku (ve státě, jehož příslušnost letadlo má), se zapisuje i poznávací značka letadla. Osvědčení o zápisu letadlo do LR musí být na palubě letadla vždy k dispozici

30

31 L8 Letová způsobilost letadla Definice Typové osvědčení dokument vydaný státem k přesnému vymezení typu letadla a k potvrzení, že typ splňuje příslušné požadavky letové způsobilosti Údržba provádění úkonů potřebných k zachování způsobilosti letadla, zahrnující generální opravu, prohlídku, výměnu dílů, odstranění závady a provedení modifikace nebo opravy

32 L8 Letová způsobilost letadla Definice Předpokládané provozní podmínky podmínky známé ze zkušenosti nebo o nichž lze předpokládat, že se vyskytnou v průběhu provozní životnosti letadla, vezmemeli v úvahu provoz, pro nějž je letadlo navrhováno a jsou-li takto uvažované podmínky vztaženy k meteorologickému stavu atmosféry, členitosti terénu, funkčnosti letadla, zdatnosti personálu a k činitelům ovlivňujícím bezpečnost letu. Nezahrnují: - krajní případy, kterým se lze vyhnout správným provozem - krajní případy, které se vyskytují tak zřídka, že zahrnout tyto případy by nebylo nezbytné a účelné.

33 L8 Letová způsobilost letadla Osvědčení letové způsobilosti Každé letadlo musí být opatřeno osvědčením o způsobilosti k letu vydaným nebo uznaným státem, v němž je letadlo zapsáno do rejstříku. OLZ musí být obnoveno, pokud letadlo projde pravidelnou prohlídkou vhodně stanovenou vzhledem k době a druhu provozu. Platnost OLZ musí být pozastavena po každém neúspěchu udržet letadlo ve stavu letové způsobilosti. Každé letadlo musí být vybaveno Letovou příručkou, štítky atd., které obsahují pokyny pro bezpečný provoz a povolená omezení neomezující letovou způsobilost.

34

35 L2 Pravidla létání Definice - Letiště Letiště (Aerodrome) vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení) a určená buď zcela, nebo zčásti pro přílety, odlety a pohyby letadel po jejím povrchu. Dráha (Runway) vymezený obdélníkový prostor na pozemním letišti, určený pro přistání a vzlety letadel. Letištní řídící věž (Aerodrome control tower) stanoviště ustavené k poskytování služby řízení letového provozu (ŘLP) letištního provozu

36 L2 Pravidla létání I tak to na ranveji dopadá

37 L2 Pravidla létání Definice Letištní plochy Pohybová plocha (Movement area) část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, sestávající z (a) provozní plochy a (b) odbavovací plochy. a) Provozní plocha (Manoeuvring area) část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, vyjma odbavovacích ploch. b) Odbavovací plocha (Apron) vymezená plocha na pozemním letišti určená k umístění letadel pro nastupování a vystupování cestujících, pro nakládání a vykládání pošty nebo zboží, pro jejích plnění pohonnými hmotami a parkování nebo údržbu.

38 L2 Pravidla létání Definice Pojezdová dráha Pojezdová dráha (Taxiway) vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou zahrnující: a) Pojezdový pruh část odbavovací plochy státní letadel určená jako pojezdová dráha a umožňující přístup letadel pouze ke stáním. b) Pojezdová dráha na odbavovací ploše část systému pojezdových drah umístěná na odbavovací ploše, umožňující průjezd odbavovací plochou. c) Pojezdová dráha pro rychlé odbočení pojezdová dráha připojená k dráze v ostrém úhlu a projektovaná tak, aby umožnila přistávajícím letadlům odbočit při vyšších rychlostech. v Kunovicích není

39 L2 Pravidla létání Definice Další místa na letišti Vyčkávací místo pro dráhu (Runway holding position) stanovené místo určené k ochraně dráhy, ve kterém pojíždějící letadla a vozidla musí zastavit a vyčkávat, pokud není letištní řídící věží povoleno jinak. Ohlašovna letových provozních služeb (Air traffic services reporting office) stanoviště zřízené k přijímání hlášení týkajících se letových provozních služeb a letových plánů předkládaných před odletem. Signální plocha (Signal area) část letiště určená pro umístění pozemních signálů

40 L2 Pravidla létání Definice LKKU

41 L2 Pravidla létání Definice Druhy provozu Letový provoz (Air traffic) všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše letiště. Letištní provoz (Aerodrome traffic) veškerý Letištní provoz (Aerodrome traffic) veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště ( blízkost letiště na letištním okruhu, na vstupu do něho a při výstupu z něho)

42 L2 Pravidla létání Proč potřebujeme letové služby?

43 L2 Pravidla létání Definice Letové provozní služby Služba řízení letového provozu (Air traffic control service - ATC) služba poskytovaná za účelem: - zabraňovat srážkám a) mezi letadly b) na provozní ploše mezi letadly a překážkami - udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu 1) oblastní služba řízení (Area control service) služba řízení letového provozu pro řízené lety v řízené oblasti 2) přibližovací služba řízení (Approach control service) služba řízení letového provozu pro přilétávající a odlétávající řízené lety 3) letištní služba řízení (Aerodrome control service) služba řízení letového provozu pro letištní provoz

44 L2 Pravidla létání Definice Letové provozní služby AFIS = letištní letová informační služba 1) Letová informační služba (Flight information service) služba poskytovaná za účelem podávání rad a informací k bezpečnému a účinnému provádění letů 2) Pohotovostní služba (Alerting service) služba poskytovaná za účelem vyrozumívání příslušných organizací o letadlech, kterým se má poskytnout pátrací a záchranná služba a asistence těmto organizacím

45 L2 Pravidla létání Definice Řízený prostor Řízený vzdušný prostor (Controlled airspace) vymezený vzdušný prostor, ve kterém se poskytuje služba řízení letového provozu v souladu s klasifikací vzdušného prostoru (tj. rozdělením do prostorů A až G) Řízená oblast (Control area) řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí Koncová řízená oblast TMA řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť Řízený okrsek CTR řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky

46 L2 Pravidla létání Definice Neřízený prostor Letová informační oblast (Flight information region) vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba Letištní provozní zóna ATZ (Aerodrome traffic zone) vymezený vzdušný prostor, který slouží k ochraně letištního provozu. ATZ je zřízena na letištích, kde není poskytována služba řízení letového provozu! Je vymezena horizontálně kružnicí (nebo její částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4000 ft (1200 m) Řízené (poskytuje se služba ŘLP) x neřízené (neposkytuje se služba ŘLP) letiště

47 L2 Pravidla létání Definice Vzdušný prostor

48 L2 Pravidla létání Definice - Prostory Zakázaný prostor (Prohibited area) - vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pevninou nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém jsou lety letadel zakázány Omezený prostor (Restricted area) - vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pevninou nebo teritoriálními vodami státu, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami - nesmí být narušen, pokud je aktivován (např. v po-pá, UTC) to lze zjistit v AIP a na Nebezpečný prostor (Danger area) - vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla

49 L2 Pravidla létání Definice Letový plán a povolení Letový plán (Flight plan) předepsané informace vztahující se k zamýšlenému letu letadla nebo jeho části, poskytované stanovištím řízení letového provozu Podaný letový plán (Filed flight plan) letový plán, tak jak je podán stanovišti řízení letového provozu bez následných změn x Platný letový plán (Current flight plan) letový plán zahrnující změny, pokud k nim došlo později vydanými povoleními Letové povolení (Air traffic control clearance) oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených stanovištěm řízení letového provozu (vztahuje se na jednotlivé fáze letu např. pojíždění, vzlet, odlet, přiblížení, přistání

50 L2 Pravidla létání Definice VFR, VMC VFR - symbol používaný k označení pravidel letu za viditelnosti VMC - symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let za viditelnosti Let VFR - let prováděný v souladu s pravidly pro let za viditelnosti Zvláštní let VFR - let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC.

51 L2 Pravidla létání Definice IFR, IMC IFR - symbol používaný k označení pravidel pro let podle přístrojů IMC - symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let podle přístrojů Let IFR - let prováděný v souladu s pravidly pro let podle přístrojů

52 L2 Pravidla létání Definice Výška, hladina Hladina (Level) - všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla, znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu Výška (Height) - vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od stanovené roviny Nadmořská výška (Altitude) - vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od střední hladiny moře (MSL) Letová hladina (FL) (Flight level) - hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1013,2 hektopascalů (hpa) a oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly Cestovní hladina (Cruising level) - hladina dodržovaná letadlem během značné části letu

53 L2 Pravidla létání Definice - Dohlednost Dohlednost (Visibility) pro letecké účely je za dohlednost považována větší z: a) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země; a b) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1000 cd Letová dohlednost (Flight visibility) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu

54 L2 Pravidla létání Definice - Ostatní Člen letové posádky (Flight crew member) Člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během doby letové služby Velitel letadla (Pilot-in-command) Pilot určený provozovatelem nebo, v případě všeobecného letectví, vlastníkem k velení a pověřený provedením bezpečného letu Noc (Night) Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad Občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 st. pod horizontem (tj. 30 min po západu), a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 st. pod horizontem (tj. 30 min před východem)

55 L2 Pravidla létání Platnost pravidel Pravidla létání se musí aplikovat na letadla s národním označením a poznávacími značkami smluvního státu ICAO úmluvy, ať se nachází kdekoli (i nad volným mořem), v rozsahu, který není v rozporu s pravidly publikovanými státem, který má pravomoc nad přelétávaným teritoriem. Provoz letadel za letu nebo na pohybové ploše letiště musí být v souladu s všeobecnými pravidly a navíc pokud jde o provoz za letu v souladu: a) s pravidly letu za viditelnosti, nebo b) s pravidly letu podle přístrojů.

56 L2 Pravidla létání Odpovědnost za dodržování pravidel Velitel letadla, bez ohledu na to, ať už řídí-li letadlo či nikoli, odpovídá za daný let v souladu s pravidly létání, vyjma případů, kdy velitel letadla se smí odchýlit od těchto pravidel za absolutně nezbytných okolností v zájmu bezpečnosti. Instruktor nebo examinátor je ve všech případech velitelem letadla. Velitel letadla musí mít s konečnou platností právo rozhodnout o provedení letu.

57 L2 Pravidla létání Požadavky na velitele a posádku Před zahájením letu je velitel letadla povinen seznámit se se všemi dostupnými informacemi, které se týkají zamýšleného letu. Předletová příprava pro lety mimo letištní okruh a pro všechny lety IFR musí zahrnovat pečlivé prostudování dostupných aktuálních meteorologických zpráv a předpovědí, s uvážením požadavku na palivo a určení náhradního postupu pro případ, že nebude možné let dokončit podle plánu. Kterákoli osoba ve funkci, která je rozhodující pro bezpečnost letectví nesmí tuto funkci vykonávat, pokud je pod vlivem jakýchkoli psychoaktivních látek snižujících schopnost k výkonu funkce (alkohol, opiáty, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla; káva a tabák jsou povoleny).

58 L2 Pravidla létání Všeobecná - Ochrana osob a majetku S letadlem se nesmí zacházet nedbalým nebo neopatrným způsobem, který by ohrozil život nebo majetek jiných.

59 L2 Pravidla létání Všeobecná Minimální výšky S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání, nebo s výjimkou, kdy tak povolil příslušný úřad, letadlo nesmí letět nad hustě zastavěnými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo nad shromážděním osob na volném prostranství, pokud není ve výšce, která by v případě vzniklé nouze umožnila přistání bez ohrožení osob nebo majetku na povrchu země. S výjimkou vzletu a přistání nebo s výjimkou povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví nesmí být let VFR prováděn: a) nad hustě zastavenými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo nad shromážděním osob na volném prostranství ve výšce nižší než 300 m (1000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla, b) kdekoli jinde ve výšce nižší než 150 m (500 ft) nad zemí nebo vodou.

60 P1 Směrnice pro létání v aeroklubech Minimální výšky Další minimální výšky platné pro členy Aeroklubu ČR:

61 L2 Pravidla létání Všeobecná Udávání výšky Cestovní hladiny, ve kterých se má let nebo jeho část provést, musí být vyjádřeny jako: a) letové hladiny u letů v nejnižší použitelné letové hladině nebo nad ní nebo nad převodní nadmořskou výškou, pokud se převodní nadmořská výška uplatňuje; b) nadmořské výšky při letech pod nejnižší použitelnou letovou hladinou nebo v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, pokud se převodní nadmořská výška uplatňuje; c) výšky nad zemí při traťových letech prováděných do 300 m (1000 ft) nad zemí. Převodní nadmořská výška v ČR: 5000 ft

62 L2 Pravidla létání Všeobecná shazování, vlečení, seskoky, akrobacie S výjimkou dodržení podmínek předepsaných příslušným úřadem (ÚCL) nebo v souladu s příslušnou oznámenou informací, radou a/nebo povolením vydaným příslušným stanovištěm letových provozních služeb je zakázáno následující: a) z letadla za letu se nesmí nic shazovat nebo rozprašovat, b) letadlo nesmí vléci jiné letadlo nebo jiný předmět, c) nesmí se provádět jiné než nouzové sestupy padákem, d) s žádným letadlem se nesmí provádět akrobatický let.

63 L2 Pravidla létání Všeobecná Skupinové lety Letadla nesmí provádět skupinový let, s výjimkou předchozí dohody mezi veliteli letadel účastnících se letu, přičemž při skupinovém letu v řízeném vzdušném prostoru se musí dodržet podmínky předepsané příslušným úřadem ATS, přičemž: a) s ohledem na navigaci a hlášení poloh se skupina považuje za jediné letadlo, b) za rozstupy mezi letadly při daném letu odpovídá vedoucí skupiny a velitelé ostatních letadel ve skupině, c) každé letadlo musí udržovat vzdálenost, která nepřesahuje bočně a podélně 1 km (0,5 NM) a vertikálně 30 m (100 ft) od vedoucího skupiny.

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1 Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 ZL 1 Výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. LETIŠTNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ ŘÁD BUDĚJOVICE LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda představenstva V Praze dne:..

Více

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU Doc 4444 / L 4444 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 184/2002-220-SP ze dne 26.2.2002 KONTROLNÍ

Více

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letištní řád - LKCS 1.5. 2009 0.1 Zkratky použité v Letištním řádu ACC Oblastní středisko

Více

ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU

ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Vzdušný prostor je rozdělen do tříd (A až G) podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Úkolem letových provozních služeb je: zabraňovat

Více

ROLE A ÚKOLY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB V CIVILNÍM LETECTVÍ

ROLE A ÚKOLY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB V CIVILNÍM LETECTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING ROLE A ÚKOLY LETOVÝCH PROVOZNÍCH

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá k označení pracovišť

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa Bakalářská práce 2010 PROHLAŠUJI Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030

HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 PŘEHLED O PROVOZU (Předpis L 4444 - Hlava 8; Předpis L 8168, Část III) 5.1 Sekundární přehledový radar (SSR) 5.1.1 Vybavení SSR odpovídači se schopností hlásit tlakovou nadmořskou

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Místní propozice pro Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 10.7.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM VÝTISK: č. 1 Bezpečnostní program provozovatele letiště LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM NEVEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j.ÚCL: Datum: Schválil:... Úřad pro civilní letectví Zpracovatelé: Schválil VLP LKKM: Datum

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ČR: DODATEK O ZPŮSOBILOST SERVISNÍHO PERSONÁLU ATM

ČR: DODATEK O ZPŮSOBILOST SERVISNÍHO PERSONÁLU ATM DODATEK O PŘEDPIS L1 ČR: DODATEK O ZPŮSOBILOST SERVISNÍHO PERSONÁLU ATM (Zpracováno podle Standardů ICAO a Eurocontrol) OBSAH HLAVA 1 ZKRATKY A DEFINICE 1.1 Zkratky 1.2 Definice HLAVA 2 POUŽITELNOST 2.1

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na letišti Kunovice dne 3. 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na letišti Kunovice dne 3. 6. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Čj. CZ 13-193 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Místní propozice pro Otevřené Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání dvoumístných kluzáků

Místní propozice pro Otevřené Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání dvoumístných kluzáků Místní propozice pro Otevřené Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání dvoumístných kluzáků Soutěž pořádá z pověření Aeroklubu České republiky a z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 29.7.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Z-43, OK-WOK. na dálnici D1. dne 25. června 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Z-43, OK-WOK. na dálnici D1. dne 25. června 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 225/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Z-43, OK-WOK na dálnici D1 dne

Více

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 V Mladé Boleslavi dne 1. června 2016 Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 (Informace a závazné pokyny LŘ pro provedení 11. Dobového leteckého dne)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR dne 26.8.2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR dne 26.8.2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah 1. Všeobecně 2. Definice a použité zkratky 3. Krátkodobý

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 411/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 411/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 411/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F 150H, poznávací značky OK-CTD

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 23. ročník Vážení přátelé, 23.ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 14.9.2013

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa. Katedra správní vědy a správního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bc. Petr Kuchař

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa. Katedra správní vědy a správního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bc. Petr Kuchař Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra správní vědy a správního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Právní aspekty provozu sportovních létajících zařízení Bc. Petr Kuchař 2013 Čestné prohlášení:

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík SLNS BRNO Školení pilotů 2011 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

Plánování letu - počasí

Plánování letu - počasí ŠKOLA PILOTŮ Plánování letu - počasí ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING Author: Ondřej Sekal Valid from: 2009-12-01 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál ke

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody tandemového padáku na letišti Hosín 2. července 2011.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody tandemového padáku na letišti Hosín 2. července 2011. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 11-229 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody tandemového padáku na letišti Hosín 2.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z226 MS poznávací značky OK KNN, u obce Kroměříž dne 25. 11.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z226 MS poznávací značky OK KNN, u obce Kroměříž dne 25. 11. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 13-658 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z226 MS poznávací značky OK KNN,

Více

SMĚRNICE DOPRAVNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

SMĚRNICE DOPRAVNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ SMĚRNICE DOPRAVNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Platnost od Účinnost Nahrazuje 8.4.2014 1.6.2014 LP-SM-004D/2008 Oblast procesů/proces Klasifikace Zajištění provozu Veřejný Zpracovatel Funkce Datum /Podpis

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2012 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2011 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ 5.1 Předložení letového plánu 5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ohlašoven letových provozních služeb

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 13

HLAVA 1 PŘEDPIS L 13 HLAVA 1 PŘEDPIS L 13 HLAVA 1 - DEFINICE Pojmy používané při odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů mají tyto významy: BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ (SAFETY RECOMMENDATION) Návrh Ústavu pro odborné

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2014 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Socata Rallye 150ST, pozn. značky OE-DII, dne 16.8.2012 na LKZA.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Socata Rallye 150ST, pozn. značky OE-DII, dne 16.8.2012 na LKZA. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-12-360 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Socata Rallye 150ST, pozn. značky OE-DII,

Více

Porada k bezpečnosti letů za 1. čtvrtletí 2005

Porada k bezpečnosti letů za 1. čtvrtletí 2005 Porada k bezpečnosti letů za 1. čtvrtletí 2005 Program porady Rozbor LN a I za 1. čtvrtletí 2005 Diskuse Informace Závěr (Příloha na CD : Incidenty ATS v roce 2004) Rozbor období leden březen 2005 Letoun

Více

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy Počet stran 43 Strana 2 CAA-TI-011-7/97 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH A OPRAVÁCH Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis 1 2 3 4

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 510, poznávací značky OE FMZ dne 11.12.2008 na LKPR. Praha červenec 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 510, poznávací značky OE FMZ dne 11.12.2008 na LKPR. Praha červenec 2009 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-08-597 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 510, poznávací značky

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 25344/99-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne 26.7.2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne 26.7.2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 09-287 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne 26.7.2009

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0600-12-701 Spis.zn.: 11/730/0016/LKKL/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

4. Celostátní plachtařské závody Šohajů. Propozice soutěže

4. Celostátní plachtařské závody Šohajů. Propozice soutěže 4. Celostátní plachtařské závody Šohajů Propozice soutěže Aeroklub Raná pořádá v týdnu od 21.5. do 28.5.2016 plachtařské závody pro monotyp Šohajů všech verzí. Účelem soutěže je plnění vyhlašovaných plachtařských

Více

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY 36 Letecká stavba (1) Leteckou stavbou je a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Cenový sazebník služeb

Cenový sazebník služeb Letiště Karlovy Vary s.r.o. Cenový sazebník služeb Platný od 1. července 2012 Tento cenový sazebník byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje ve funkci Valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

Aeroklub České republiky Aeroklub Mladá Boleslav LKMB 123,600 pořádá

Aeroklub České republiky Aeroklub Mladá Boleslav LKMB 123,600 pořádá Město Mladá Boleslav Aeroklub České republiky Aeroklub Mladá Boleslav LKMB 123,600 pořádá 2. ročník soutěže v akrobacii kluzáků 18.9. až 20.9. 2015 LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R031 LED Letecká doprava

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R031 LED Letecká doprava TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (pro studenty ČVUT v Praze Fakulty dopravní se zahájením studia nejpozději v akademickém roce 2014 2015) Studijní program: B 3710 Technika

Více

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař , 100 02 Praha 10 Hostivař Soubor zkušebních otázek pro teoretické zkoušky pilotů a instruktorů aerodynamicky řízených ultralehkých letounů PŘEDMĚT 1 Vyberte správný Q kód pro tlak indikující nadmořskou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody parašutisty na letišti Klatovy dne 10. srpna 2013. Praha Prosinec 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody parašutisty na letišti Klatovy dne 10. srpna 2013. Praha Prosinec 2013 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 13 407 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody parašutisty na letišti Klatovy dne 10. srpna 2013

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172, poznávací značky OK JKF dne 22.8.2009. Praha listopad 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172, poznávací značky OK JKF dne 22.8.2009. Praha listopad 2009 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 09-357 Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172, poznávací značky OK JKF dne

Více

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s.

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Letecká informační služba přístup k informacím Od 1. ledna 2008 je přístup k níže uvedeným dokumentům vydávaným

Více

PRAVIDLA LÉTÁNÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY PŘÍLOHA 2 K ÚMLUVĚ O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR

PRAVIDLA LÉTÁNÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY PŘÍLOHA 2 K ÚMLUVĚ O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRAVIDLA LÉTÁNÍ PŘÍLOHA 2 K ÚMLUVĚ O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ L 2 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 25344/99-220 ze dne 28.6.1999. KONTROLNÍ

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví AMC a GM k Části 21 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11285/15 ADD 1 AVIATION 80 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. července 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady

Více

OPTIMALIZACE ILS NA LKVO VODOCHODY OPTIMIZATION ILS IN LKVO VODOCHODY

OPTIMALIZACE ILS NA LKVO VODOCHODY OPTIMIZATION ILS IN LKVO VODOCHODY OPTIMALIZACE ILS NA LKVO VODOCHODY OPTIMIZATION ILS IN LKVO VODOCHODY Markéta Čapková 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou přesného přibližovacího zařízení na letišti LKVO Vodochody. Součástí příspěvku

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 31 RozeslaÂna dne 10. srpna 2001 Cena KcÏ 49,30 OBSAH: 73. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ RozhodnutõÂ

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky LETIŠTĚ Medlánky VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j./Ref.No.: 10/07 Datum: Date: Schválil:...... Ing. Ivan Filakovský člen Rady Ak Medlánky Předseda Ak Medlánky Approved by: Ing. Ivan Filakovský Aeroclub

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3. Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3. Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3 Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR,

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

1 Výtisk číslo: LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PROSTĚJOV Schváleno: V Praze dne:...2005... ÚCL Praha O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam zkratek Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Údaje o letišti Organizace a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-142, OK-LNM v katastru obce Pohořalka, okr. Chrudim dne 7.12.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-142, OK-LNM v katastru obce Pohořalka, okr. Chrudim dne 7.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 503/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-142, OK-LNM

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne XXX C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu P 92-JS, poznávací značky OK-RWY, dne 09.07.2006, okraj města Sázavy.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu P 92-JS, poznávací značky OK-RWY, dne 09.07.2006, okraj města Sázavy. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 294/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu P 92-JS, poznávací značky

Více

PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného v LR ČR. strana: 1 stran: 5

PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného v LR ČR. strana: 1 stran: 5 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA strana: 1 160 08 PRAHA 6 letiště Ruzyně Vydáno dne: PORADNÍ OBĚŽNÍK PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

3.7.2009 4-1 Změna č. 7

3.7.2009 4-1 Změna č. 7 HLAVA 4 L 8/A HLAVA 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE 4.0 Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z 43 poznávací značky OK COE, při letu dne 6. 9. 2012.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z 43 poznávací značky OK COE, při letu dne 6. 9. 2012. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 12-429 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z 43 poznávací značky OK COE, při

Více