Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, Litovel IČO : Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402. Výroční zpráva"

Transkript

1 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, Litovel IČO : tel.ústř tel. ředitel : fax : mobil : Registrovaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce 777 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření Domova důchodců Červenka, p.o. za rok 2006 Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, podává přehled o personálním zajištění služby, představuje služby poskytované uživatelům seznamuje s hospodařením organizace v roce a V Července, únor 2007 Mgr. Josef Piska ředitel domova

2 Obsah : I. Hodnocení činnosti 1. Základní údaje o organizaci 2. Poslání domova a hlavní cíle poskytované služby 3. Členství v odborných sekcí 4. Spolupráce s odborníky, orgány veřejné zprávy a dalšími institucemi 5. Sociální práce a kultura v domově 6. Zdravotní péče 7. Rehabilitační péče 8. Praxe studentů 9. Organizační struktura domova II. Ekonomické ukazatele 1. Statistická evidence 2. Stravování v domově 3. Prádelna 4. Spotřeba pohonných hmot a energií III. Kontrolní činnost IV. Vzdělávání zaměstnanců, BOZP a PO 1. Hodnocení vzdělávání zaměstnanců 2. Hodnocení BOZP v domově 3. Hodnocení PO v domově V. Úroveň a stav poskytovaných služeb VI. Kulturní a společenský život v DD Červenka VII. Závěr VIII. Přílohy : 1. Rozbory hospodaření za rok Komentář k rozborům hospodaření za rok Kopie faktur a daňových dokladů 4. Účetní závěrka 5. Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele podle 83 zákona č. 435/2004 S. za rok Roční výkaz sociální péče za rok 2006 V(MPSV ) Roční výkaz o zařízeních sociální péče Soc( MPSV) V Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v sociální oblasti za rok 2006 V(MPSV ) 19a Tabulka vyúčtování účelově určených finančních prostředků v roce Dotazník průzkum zaměstnanosti 11. Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenční počet zaměstnanců a smluvních pracovníků E( MZ ) Organizační schéma Domova důchodců Červenka, p.o.

3 I. Hodnocení činnosti 1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Sídlo organizace: Nádražní 105, Litovel Statutární zástupce : ředitel : Mgr. Josef Piska IČO organizace: Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ Kontakty Funkce pevná linka ředitel vedoucí kl. ekonomického 23 oddělení vrchní sestra sociální pracovnice vedoucí údržby kl kl kl. 32 zásobovač staniční sestra, oddělení Litovel Fax:/web.stránky: /

4 2. Poslání domova a hlavní cíle poskytované služby Domov důchodců Červenka je příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem. Sídlo domova je Červenka, Nádražní 105, Litovel. DD Červenka má rezidentní charakter. Působnost domova je nadregionální a zasahuje území regionu Litovelsko, Uničovsko, Šternbersko, Mohelnicko a Olomoucko. Pro uživatele poskytuje celoroční a přechodné pobyty. Služby jsou poskytovány na dvou místech oddělení Červenka a oddělení Litovel. Domov důchodců Červenka poskytuje ústavní sociální, zdravotní a rehabilitační péči starým spoluobčanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a vyžadují celodenní péči, kterou jim není schopna zajistit rodina, pečovatelská služba ani jiná terénní služba. Péče v domově stojí na konci uzavřeného záchytného kruhu sociální péče o staré spoluobčany a slouží k důstojnému a plnohodnotnému prožití poslední části jejich života. Hlavní cíle : Organizace má stanoveny dlouhodobé cíle v souladu se standardy ošetřovatelské péče. Mimo ně je ve fázi příprav zajistit odpovídající pobyt pro klienty méně přizpůsobivé, kteří nejsou vhodní pro běžné oddělení domova, narušují soužití obyvatel a vyžadují uzavřené oddělení. Toto bude řešeno přístavbou uzavřeného oddělení pro klienty. Dlouhodobé cíle poskytované služby: 1. Zajištění přiměřených podmínek života s ohledem na věk, zdravotní a psychický stav uživatele. 2. Služby vychází z individuálních potřeb uživatele založených na možnostech zařízení / viz. Dohoda o poskytované službě a individuální plán / 3. Respektování lidských práv uživatelů a snaha o to, aby mohli vést život bez nátlaku, zneužívání a zbytečných omezení s možností osobního rozvoje. 4. Zabezpečení odborné podpory ze strany lékaře a zdravotního personálu. 5. Zajištění vhodné a přiměřené rehabilitační péče. 6. Poskytování právní a sociální pomoci a ochrany uživatelům služby. 7. Pomoc v péči o osobní hygienu a osobní potřeby / např. nákupy, koupání, střihání, holení, pedikúra a jin. / 8. Zajišťování vhodných a uživatelem požadovaných kulturních potřeb. 9. Pomoc při řešení osobních a rodinných záležitostí. 10. Podpora při seberealizaci. 11. Volný pohyb po celý den. 12. Respektování soukromí uživatele, dle možností zařízení. Zveřejnění cílů : Dlouhodobé cíle jsou zveřejněny v organizačním řádu domova, v domácím řádu domova a noví obyvatelé jsou s nimi seznamováni.

5 Cílové skupiny : DD Červenka je určen pro uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. 1. Uživatelé s přechodně sníženou soběstačností v základních životních úkonech u nichž je možnost návratu do svého přirozeného prostředí. 2. Uživatelé s trvale sníženou soběstačností v základních životních úkonech. 3. Uživatele s velmi malou nebo žádnou soběstačností v základních životních úkonech u nichž je velmi nepravděpodobný návrat do svého přirozeného prostředí Zveřejnění informací : Informační materiály jsou k dispozici na KÚ Olomouc, u okolních obecních a městských úřadů, u pečovatelské služby, spolupracujeme se sociálními pracovníky okolních nemocnic a LDN, kteří mají k dispozici informační letáčky. Informace poskytujeme také do místního tisku, materiály jsou rovněž pro nové zájemce ve vlastním zařízení. Při jejich předávání poskytujeme další informace a umožňujeme prohlídku zařízení. Účastníme se pravidelně Olomoucké regionální výstavy VIVAT VITA. Máme vlastní internetové stránky www. dcer.cz 3. Členství v odborných sekcích DD Červenka je členem AÚSP České republiky. Ředitel pracuje ve výboru AÚSP Olomouckého kraje. Vrchní sestra je vedoucí sekce vrchních sester v AÚSP Olomouckého kraje. Vrchní sestra je členkou České asociace sester. Sociální pracovnice jsou členkami sekce sociálních pracovníků v AÚSP Olomouckého kraje 4. Spolupráce s odborníky, orgány veřejné správy a dalšími institucemi Při poskytování sociálních a zdravotních služeb spolupracujeme : MUDr. Přibylová Alice ústavní lékař MUDr. Kotrle Miroslav ústavní lékař V psychiatrické péči spolupracujeme s psychiatrem MUDr. Bohumil Navrátilem Diabetici jsou pod stálou kontrolou diabetické poradny. MUDr. Andrea Dostálová a MUDr. Procházková J. oční lékaři, ordinují nepravidelně dle potřeb domova. MUDr. Michálková Ivana kožní lékařka, ordinuje nepravidelně dle potřeb domova. Odborná vyšetření jsou prováděna u příslušných odborných lékařů v místě jejich praxe. KÚ Olomouckého kraje, Městským úřadem Litovel, Obecním úřadem Červenka, 5. Sociální práce Na sociálním úseku DD Červenka pracují dvě sociální pracovnice, které vyřizují veškeré náležitosti spojené s nástupem, pobytem i úmrtím klienta. Jsou nápomocny při podávání a vyřizování nových žádostí k nástupu do domova, jednají s klientem, s rodinami, úřady a soudy. Pokud klient nemá rodinné příslušníky, zařizují i pomoc při stěhování klienty do domova a s tím spojené náležitosti. Řeší problémy klientů v domově. Zajišťují kontakt s rodinou. Zařizují, aby úhrada za pobyt klienta byla pravidelně prováděna a zajišťují výplatu

6 zůstatku důchodu kapesného. Vedou pokladnu depozit klientů. Jsou odpovědni za úschovu cenných věcí a osobních spisů. Při nástupu uzavírají s klientem dohodu o poskytovaných službách. Zajišťují chod domovské kantýny, nakupují obyvatelům větší nákupy ve městě a s tím spojenou roznášku na jednotlivé pokoje. Zajišťují služby jako např. pedikúra, holička, kadeřnice apod. Uživatelé si mohou požádat o drobné nákupy, které obstarávají sociální pracovnice v blízké prodejně. 1x za 2 týdny se uživatelům, dle jejich potřeby, provádí velký nákup. V případě potřeby i častěji. 2x týdně je zajištěn rozvoz minerálek a drobných nákupů uživatelům z lůžkového oddělení, který zajišťují sociální pracovnice. Zajišťují kulturní akce pro klienty domova a aktivně se podílejí na kulturním životě klientů v domově. V DD Červenka není zřízena nadace. Na sociálním úseku proběhly praxe 6 studentek. V rámci vzdělávání ve své profesi se zúčastňují školení pořádané KÚ Olomouckého kraje a vzdělávacími agenturami. V roce 2006 se účastnily těchto školení : - seminář na téma obsluha programu úhrad a depozit - seminář k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb. - seminář zaměřený na práci s pokladnou - pravidelné porady sociálních pracovníků - jedna pracovnice se účastní bakalářského studia se sociálním zaměřením Spolupráce s orgány veřejné správy : - s městskými a obecními úřady / sociální ref., spolupráce při nástupu a umisťování, stavební ref. - Krajský úřad / jednotlivé referáty / - Soudy, notáři dědické řízení - Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc - MPSV Praha Spolupráce s dalšími institucemi : Domov spolupracuje - Česká pošta - Česká spořitelna, Komerční banka - Pozemkový fond - Dům dětí a mládeže Litovel, Uničov - Mateřská školka Červenka - ZŠ Červenka, Litovel - Základní umělecká škola Litovel - Gymnázium Litovel / výzdoba / - Policie Litovel 6. Zdravotní péče Při poskytování zdravotní péče spolupracujeme : MUDr. Přibylová Alice ústavní lékař MUDr. Kotrle Miroslav ústavní lékař / je také lékař závodně preventivní péče /

7 V psychiatrické péči spolupracujeme s psychiatrem MUDr. Bohumil Navrátilem Diabetici jsou pod stálou kontrolou diabetické poradny. MUDr. Andrea Dostálová a MUDr. Procházková J. oční lékaři, ordinují nepravidelně dle potřeb domova. MUDr. Michálková Ivana kožní lékařka, ordinuje nepravidelně dle potřeb domova. Odborná vyšetření jsou prováděna u příslušných odborných lékařů v místě jejich praxe. Všem uživatelům je poskytována zdravotní péče ve stejném rozsahu dle jejich zdravotního stavu. Léky se píší na jednotlivé rp., uživatelé si na některé doplácejí ze svého kapesného. Zdravotní materiál se předepisuje na poukazy, ostatní, které nelze na poukazy předepisovat, pořizujeme na náklady DD. Plenkové kalhotky pro inkontinentní uživatele jsou předepisovány na žádanky. Těm, kterým stanovený limit pojišťovnou nedostačuje, si další kupují na vlastní náklady. V DD Červenka je vlastní ordinace, kterou využívají téměř všichni uživatelé DD. U ležících uživatelů se provádí vizita přímo u lůžka. Na oddělení Litovel je rovněž v objektu ordinace, kterou využívá 64 uživatelů. Dle potřeby jsou uživatelé převáženi sanitními vozy do odborných ordinací, příp. nemocnic na odborná vyšetření, příp. k hospitalizaci. Oba lékaři částečně provádějí hygienický dozor. Mimo lékařskou péči je poskytována uživatelům DD celodenní KOP zdravotním personálem DD. Hospitalizace uživatelů domova ve zdravotnických zařízeních počet 44 / počet dnů / prům. délka pobytu 27,3 dnů na jednu hospitalizaci Hygienický standart způsob a kvalita dozoru a úklidu doktor 1x týdně vrchní sestra denně Prohlídky u zaměstnanců : Prohlídky pro práci v noci Preventivní prohlídky po 3 letech Vstupní prohlídky Výstupní prohlídky 34 zaměstnanců 12 zaměstnanců 6 zaměstnanců 1 zaměstnanec Prohlídky i uživatelů : Vstupní prohlídka 46 uživatelů O uživatele se stará 47 ZP, úklid na odděleních provádí 8 pomocnic. Hygienický dozor nad úklidem provádí staniční sestry, vrchní sestra a s v. 0,47 lékaři, které provádí hyg. epidem. dozor. Pomocnice a pomocní zdravotničtí pracovníci jsou každoročně školeny z hygienického minima a 1x za 2 roky absolvují školení první pomoci.

8 7. Rehabilitační péče Počet rehabilitačních výkonů celkem z toho LTV FT / z toho 24 výkonů u zaměstnanců / Počet osob vybraných k rehabilitaci 136 obyvatelé 122 zaměstnanci 24 Skupinový tělocvik 743 rozcviček větší skupiny 5 / průměrně 17 cvičenců / menší skupiny 2 / průměrně 2-3-cvičenci / Skupinová cvičení provádí 1 rehabilitační pracovník a 2 střední zdravotničtí pracovníci. Léčebná rehabilitace : Skupinová LTV pro chodící a méně zdatné cvičence / cvičení prostná, dechová, cviky obratnosti, vytrvalosti, pozornosti, pochodové cviky se zpěvem, emoční cviky a další. Fyzikální terapie DD proudy, UTZ, biolampa, inhalace, diatermie, HS, solux, analgonik, parafínová a perličková lázeň, iontoforéza, aplikace suchých a teplých priezniczových zábalů, klasické a vibrační masáže. 8. Praxe studentů : DD Červenka umožňuje vykonávání praxe studentů. Praxi v domově vykonávají po vzájemné dohodě studenti následujících škol : - Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Kroměříž - Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ostrava - Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta - Střední a vyšší zdravotnická škola ve Vsetíně - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana v České Třebové - Vyšší odborná škola sociální CARITAS Olomouc - Vyšší odborná škola sociální a teologická Olomouc - Střední pedagogická škola Přerov 9. Organizační struktura domova : Domov má stanovenu strukturu a počet pracovních míst. Pro přijímání nových zaměstnanců a jejich zaškolování má domov zpracovanou vnitropodnikovou směrnici. Kvalifikační požadavky na jednotlivé profese jsou uvedeny ve vnitřním platovém předpisu.struktura a množství personálu odpovídá definovaným potřebám zařízení, aktuálnímu počtu uživatelů a jejich potřebám. Domov se člení dle charakteru činnosti na tyto úseky a provozy: Ekonomický úsek - všeobecná účtárna, evidence majetku,rozpočet, ekonomické rozbory, daňová agenda, archivní a spisová služba, depozita, fondové hospodářství Mzdový a personální úsek - mzdová a personální agenda

9 Zdravotní úsek má tři oddělení, rehabilitační pracoviště a lékařskou službu oddělení I. Červenka ošetřovatelské oddělení II. Červenka ošetřovatelské oddělení III. Litovel pro mobilní a převážně soběstačné obyvatele, 12 ošetřovatelských lůžek Rehabilitační pracoviště zabezpečuje přiměřenou rehabilitaci a předepsané terapie, nebo preventivní rehabilitaci za účelem udržení a podpory pohyblivosti klientů Sociální pracovnice zabezpečují sociální, sociálně-právní a osobní záležitosti obyvatel domova a kulturně-společenskou oblast Stravovací provoz zabezpečuje přípravu a výdej stravy a práce s tím související, skladovou agendu Pracoviště údržby zabezpečuje běžnou údržbu a opravy, provádí rozvoz jídla, dovoz a odvoz materiálu, přepravu osob, skladovou agendu Zahrada péče o přilehlé pozemky a zahradu, výsadba a péče o okrasné rostliny a užitkové plody Prádelna zabezpečuje svoz a třídění špinavého prádla, praní prádla, rozdělení vypraného prádla, žehlení, drobné opravy a jednoduché šití Organizační struktura : Administrativa : 1x ředitel / pracovník techn-ekon. rozvoje / 1x vedoucí ekon. odd. / účetní / 1x mzdová a personální účetní / účetní / 3x účetní / účetní / 2x sociální pracovnice / sociální pracovník / Manuální pracovníci : 2x domovník / domovník / 1x provozní elekt / provozní elektrikář / 1x vedoucí údržby / zásobovač / 8x uklizečka / uklizeč / 1x vedoucí prádelny / chemik prádelen a čistíren / 4x dělník prádelen / dělník prádelen a čistíren / 1x zahradnice / zahradník / Stravovací provoz : 1x vedoucí stravovacího provozu / kuchař / 5x kuchařka / kuchař /

10 2x pomocná kuchařka / kuchař / 1x zásobovač / zásobovač / Zdravotnický úsek :/ 3 oddělení z toho jedno odloučené v jiném městě / 1x vrchní sestra / všeobecná sestra / 3x staniční sestra / všeobecná sestra / 2x ambulantní sestra / všeobecná sestra / 2x fyzioterapeut / fyzioterpeut / 16x sestra na oddělení bez odborného dozoru / všeobecná sestra / 26 x sanitářka na oddělení / sanitář / Organizační schéma : je uvedeno v příloze k výroční zprávě II. Ekonomické ukazatele : 1. Statistická evidence : Kapacita lůžkových oddělení domova je 165 míst. Z tohoto počtu jen 111 ošetřovatelských. Domov má dále k dispozici dvojlůžkový pokoj na přechodné pobyty. Průměrný počet klientů byl 164,23. Volná místa se dařilo průběžně obsazovat. Zájemci byli postupně vyzývání dle platného pořadníku. Chybějící procenta jsou zapříčiněna ztrátovou dobou, která je potřebná k vyřízení nového nástupu. Využití oblomnost zařízení bylo 99,530%. Věková skladba klientů let let 99 nad 85 let 47 Trvale upoutaní na lůžko 83 Mobilní za pomoci druhé osoby 58 Průměrný věk klientů je 80,roku 2. Stravování v domově : Stravování klientů domova je zajištěno ve vlastní kuchyni. Strava je podávána 5x denně. Obyvatelé mají možnost stravy normální, dietní a diabetické. Strava normální 63,-Kč/ den Strava dietní 65,-Kč/ den Strava diabetická 76-,Kč/ den Podstatných stížností na kvalitu a množství stravy nebylo. K připomínkám se běžně přihlíželo a byly řešeny. Při sestavování jídelníčku bylo dbáno na racionální výživu, ale bylo i přihlíženo k přání uživatelů a respektovány požadavky ústavního lékaře. Schůze stravovací komise se konají pravidelně jedenkrát za měsíc na obou odděleních za účasti ústavního lékaře, vrchní sestry, zástupců výboru uživatelů a ředitele domova. Schůzi svolává vedoucí stravovacího zařízení. 3. Prádelna. Domovská prádelna zajišťuje praní veškerého ložního prádla na jednotlivých odděleních domova. Provádí také praní osobního prádla jak zaměstnanců tak klientů domova.

11 Množství vypraného prádla kg Spotřeba pracích prášků kg Náklady na 1 kg. prádla - 1,10Kč 4. Spotřeba pohonných hmot a energií : Spotřeba pohonných hmot : Natural 908 litrů Speciál litrů / Auta byla využívána na odvoz a rozvoz stravy a prádla, nákupy potravin a jiného zboží pro domov, dále na odvoz výplat, kapesného pro obyvatele a služební cesty. Autoprovoz se řídí vypracovaným příkazem ředitele domova. Spotřeba energií : Voda m 3 Plyn m 3 El. energie KWh / Spotřeba odpovídá průměrné spotřebě energií v minulých letech / III. Kontrolní činnost 1. Vnitřní kontrolní systém v DD Červenka je přiměřený a zajišťuje kontrolu hospodaření s finančními prostředky a jejich řádné využití. Zaměstnanci postupují podle schválených vnitropodnikových směrnic. Doklady k uskutečnění veřejného výdaje jsou podpisovány a odsouhlaseny těmito osobami : příkazce operace, správce rozpočtu, účetní a zaměstnanec, který má vedoucí postavení na daném úseku. 1x měsíčně je prováděna celková uzávěrka finančního hospodaření / příjmy, výdaje a tržby a je předkládána řediteli domova. 2. V roce 2006 byly dodrženy předepsané závazné ukazatele od KÚ Olomouc a vnitřní rozpočtové změny se provedly na základě vydaného rozpočtového opatření. Předepsané tržby byly také splněny v plné výši. 3. Vnitřní kontrolní systém se zaměřuje na kontrolu - uzavírání smluv - provádění nákupů - prováděných plateb - kontrola odvodů z mezd - správy majetku - mzdové agendy - příjmů a výdajů - kontrola evidence docházky - provádění měsíční uzávěrky 4. Kontroly v roce Byla ukončena kontrola ze strany zřizovatele na použití přidělených dotací a účelovosti finančních prostředků poskytnutých za období od do a kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů. Kontrola proběhla ve dnech Zjištěné nedostatky a doporučení byli odstraněny a předány v písemné zprávě zřizovateli ze dne Sankce nebyly uloženy

12 4.2.Proběhla kontrola z Finančního úřadu Olomouc na přidělenou dotaci z MPSV, Kontrola se uskutečnila dne Závěr kontroly příjemce nesplnil termín pro finanční vypořádání stanovený v Podmínkách / pozdní nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, které organizace nemohla ovlivnit /. Byla uložena sankce za porušení rozpočtové kázně a neoprávněné použití prostředků ze státního rozpočtu. Z důvodu toho, že porušení nemělo vliv na čerpání dotace byla na MPSV zaslána dne Žádost o prominutí odvodu. MPSV Praha vydalo dne Rozhodnutí o vyhovění Žádosti o prominutí. 4.3.Dne proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kterou provedla VZP ČR.Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 5. V DD Červenka je,dle sdělení zřizovatele KÚ Olomouc, funkce interního auditu nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly, kterou KÚ Olomouc zajistí svými pracovníky 6. Finanční kontroly podle mezinárodních smluv nebyly provedeny 7. Závažné nedostatky, které by ovlivnily činnost organizace nebyly zjištěny. IV. Vzdělávání zaměstnanců 1. Hodnocení vzdělávání zaměstnanců - vzdělávací akce mají v naší organizaci jediný cíl a to je posílit u zaměstnanců jejich schopnosti a dovednosti při poskytování sociální péče - DD Červenka vytvářel dle svých možností vhodné podmínky k dalšímu vzdělávání svých zaměstnanců po celý rok Zaměstnanci byli informováni o možnostech dalšího vzdělávání prostřednictvím vedoucích a informačních nástěnek. - zaměstnanci byli vysíláni na školení, která byla nutná pro provoz domova a v souvislosti s vydáním nových právních předpisů - účast na vzdělávacích akcích splnila svůj cíl a přispěla k dalšímu zkvalitnění poskytovaných služeb 1. Zaměstnanci se účastnili následujícího vzdělávání a školení : Školení BOZP a PO květen 06 / všichni zaměstnanci, školila odborně způsobilá osoba / Školení na práci ve výškách prosinec 06 / zaměstnanci údržby a úklidu / Práce s elektrickým nářadím červen 06 / všichni zaměstnanci, školil p. Mazal elektrikář / Sanitářský kurz 2006 / 2 pracovnice, / Ústavní semináře / 4x / 2006 / všichni zdravotničtí pracovníci, odborné přednášky /

13 Školení o předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí a hygieně Dle vyhlášky 195/2005 Sb. únor 06 / zaměstnanci zdravotničtí, stravovacího provozu a prádelny / Změny ve zdanění mezd leden 06 / pracovnice PAM, pořádal ANAG Olomouc / Roční zúčtování daní leden 06 / pracovnice PAM, pořádal ANAG Olomouc / Seminář k muzikoterapii březen 06 / sociální pracovnice, ÚSP Skalička / Specifikace komunikace se seniory seminář březen 06 / sociální pracovnice, EDUPOL Olomouc / Syndrom vyhoření, seminář březen 06 / sociální pracovnice, EDUPOL Olomouc / Ústavní stravování seminář březen 06 /vedoucí stravovacího provozu, Inicolsulting Olomouc / Nový program Depozita a úhrady uživatelů květen 06 / účetní a sociální pracovnice, firma PREUS Praha / Celostátní konference sester květen 06 / vrchní sestra, Dům techniky Ostrava / Zákon o sociálních službách červen 06 / vrchní sestra, ved. ekon. odd. ředitel, EDUPOL Olomouc / Stres a zátěžový syndrom v práci - seminář květen 06 / vrchní sestra a ambulantní sestra, BELA BOHEMIA Ostrava / Komunikace s uživateli - seminář červen 06 / vrchní sestra, Dům techniky Ostrava / X. Gerontologické dny konference září 06 / vrchní sestra, Dům techniky Ostrava / Závodní stravování z pohledu účetní seminář říjen 06 / vedoucí ekon. oddd., VERLAG Dasch Praha / Změny ve vedení personální agendy po přijetí nového ZP září 06 / pracovnice PAM, pořádal ANAG Olomouc / Vrchní sestra je také zdravotnický pracovník říjen 06 / seminář, vrchní sestra, EDUPOL 0lomouc /

14 Evidence majetku seminář listopad 06 / účetní, PREUS Praha / Doplnění programu Sklady a jídelníčky listopad 06 / seminář, vrchní sestra, zásobovačka, PREUS Praha / Zákon o sociálních službách seminář listopad 06 / seminář, vrchní sestra, sociální pracovnice, ved. ekon. odd. účetní, ředitel, EDUPOL Olomouc / Konzultační den BOZP inspektorátu práce prosinec 06 / seminář, ředitel, ROVS, Olomouc / Změny v odměňování zaměstnanců v roce 2007 listopad 06 / pracovnice PAM, pořádal ANAG Olomouc / Nový zákon o nemocenském pojištění listopad 06 / pracovnice PAM, pořádal ANAG Olomouc / Změny ve zdaňování mezd a platů prosinec 06 / pracovnice PAM, pořádal ANAG Olomouc / Celoživotní vzdělávání zaměstnanců 2006 / 34 zaměstnanců, různé semináře a konference organizované Fakultní nemocnicí Olomouc, Vojenskou nemocnicí Olomouc, Semináře České asociace sester, semináře agentury BERNADETA a jiné odborné konference / Zasedání stravovací sekce APSP ČR Olomoucký kraj 2006 / 4x seminář, vedoucí stravovacího provozu / Školení HACCAP pro stravovací provoz říjen 2006 / zaměstnanci stravovacího provozu, odborné školení Ing. Cikánková / 2. Hodnocen BOZP v domově Na úseku BOZP nedošlo k žádným vážnějším problémům v oblastech pracovních úrazů a porušení bezpečnosti při práci na strojích a zařízeních. Veškerá školení a semináře týkající se vyhlášek, směrnic a jejich změn na poli BOZP byly prováděny v požadované míře, dle potřeb organizace a ze všech je pořízen zápis s osnovou. Kontrolní činnost na úseku BOZP je prováděna průběžně všemi vedoucími pracovníky přímo na jednotlivých pracovištích. U nových pracovníků provádí vstupní školení ředitel Mgr. Josef Piska, který také vede veškerou dokumentaci BOZP.

15 3. Hodnocení PO v domově Na úseku požární ochrany byla po celé sledované období věnována pozornost celému objektu. Byly pravidelně prováděny prohlídky všech prostor, ředitelem domova i požárním preventistou / 1x měsíčně /. Výsledky prohlídek jsou zaznamenávány v požární knize.nebyl zaznamenán požár ani zahoření. 2x ročně byla provedena požární prohlídka objektu odborně způsobilou osobou v PO. V. Úroveň a stav poskytovaných služeb Domov poskytuje celoroční a přechodné pobyty. Domov má k dispozici celkem : 1x 37x 27x 4x pokoj jednolůžkový pokoj dvojlůžkový pokoj třílůžkový vícelůžkový pokoj ( vícelůžkové pokoje jsou rozděleny zděnou příčkou a dveřmi na 2x 3+3, 1x 2+3 a 1x 5 ) Vybavení na pokojích je standardní ( elektrické polohovací postele, mechanické polohovací postele, válendy, noční stolky, skříně ). Dle přání obyvatel možnost televize, rádia. Povrch nábytku imitace dřeva, potahy koženka, pryž, vše snadno omyvatelné a desinfikovatelné. Stěny na pokojích a halách jsou omyvatelné do výše 150 cm. Na podlaze je položeno linoleum. Na pokojích jsou rozmístěny umělohmotné koše. V jídelně a hale v přízemí je dlažba. WC + koupelny mají na zemi dlažbu a obklad do výše 150 cm. V domově jsou k dispozici bezbariérové WC vhodné pro vozíčkáře. Na oddělení Litovel mají pokoje vlastní WC a koupelnu. Okna na pokojích obyvatel jsou situována na severní a jižní stranu a jsou opatřena žaluziemi. Všechna okna jsou lehce otvíratelná a z venkovní strany mají připevněny sítě proti hmyzu. Na oknech jsou pověšeny záclony. Na oddělení Litovel mají všechny pokoje venkovní balkon. Osvětlení místností je v souladu s ČSN. a ) pokoje na ošetřovatelském oddělení - skříň na osobní věci pro každého obyvatele - polohovací postele elektrické - noční stolek - servírovací stolek - antidekubitní matrace - WC židle pro částečně imobilní obyvatele - podložní mísa, močová láhev pro imobilní obyvatele je pro každého obyvatele individuální - dlp. polohovací křesla elektrická - na celém oddělení je instalováno signalizační zařízení b ) pokoje pro chodící obyvatele - skříň na osobní věci - noční stolek - postel, válenda - dlp. WC židle

16 - dle velikosti pokoje křeslo, event. židle - na celém oddělení je instalováno signalizační zařízení c ) vytápění pokojů je centrální z vlastní plynové kotelny. Průměrná teplota se pohybuje okolo 22 o C. Teplá voda je k dispozici po celý den. Zachování životních zvyků Způsob zjišťování motivační rozhovor při nástupu, stanovení cílů, požadavků atd. viz vypracované zásady jednání s klientem a na ně navazující uzavření smlouvy, v které je vše uvedeno, poté následuje sestavení individuálního plánu s personálem přímo na oddělení, který využívá informace s uzavřené smlouvy. Respektování osobního režimu dne jednotlivých klientů, který je volný, harmonogram dne je uzpůsoben životním návykům starších klientů ranní stávání, večerní uléhání apod. / je umožněno sledování televize, četba, poslech radia, pomocné práce, práce na zahradě, společenské hry, výlety, volnost při opouštění zařízení, zajišťovány kadeřnické služby, holič, pedikúra,, koupelny jsou přístupné po celý den, umožněn nákup denního tisku, nákup v domovském bufetu, návštěva kostela, který je součástí domova, pravidelné mše svaté pořádané v domově, jsou k dispozici kuřárny. Průběh dne si každý obyvatel může organizovat sám. Připomenutí přirozeného prostředí : Vedení domova a zaměstnanci se snaží přizpůsobit dle možností prostředí domova přirozenému prostředí, ve kterém klienti žili dříve. - barevné vymalování prostor domova a jednotlivých pokojů - květinová výzdoba domova / možnost spolupráce při její údržbě / - volný režim dne, který není ničím omezován, lehnout kdy chtějí, posedět s ostatními obyvateli, odejít do samoty, odejít na procházku, nákup apod. - vlastní osobní potřeby, hrnečky, vázičky, sošky, fotografie, obrázky na stěny apod. - možnost účastnit se výletů a zábav - mohou se oblékat dle svého uvážení Udržování předchozích zájmů a zálib : Sociální a zdravotnický personál domova zajišťuje a připravuje podmínky a materiál pro ruční práce, zahradnice organizuje práci dobrovolníků v ústavní zahradě a skleníku, k dispozici je ústavní knihovna, obyvatelé se mohou účastnit společenského dění v domově taneční zábavy, přednášky, výstavy, besedy, jsou organizovány výlety a exkurze do blízkého okolí, účastníme se sportovních soutěží, umožníme návštěvu divadelních představení, v domově se obyvatelé starají o andulky a domácí kočky, k dispozici k procházkám je zahrada, park s rybníkem, venkovní posezení, společné akce s mateřskou školou v Července a mnoho dalších možností. Vše se děje dobrovolně a nenásilnou formou. Udržení osobních vazeb s rodinou a příbuznými : Obyvatelé mají volný režim dne, mohou kdykoliv odejít mimo domov, pouze ohlásí svou nepřítomnost, návštěvy příbuzných jsou umožněny v kterýkoliv den a kteroukoliv hodinu mimo noční dobu klidu, k návštěvy mohou být přímo na pokojích, ve společenských místnostech domova, na venkovní verandě, k dispozici jsou terasy, zahrada a park,

17 zapůjčujeme invalidní vozíky na vyvezení imobilních klientů mimo domov, umožňujeme návštěvy klientů u příbuzných / pobyt mimo domov /, společné oslavy kulatých narozenin s programem a malým občerstvením, které jsou organizovány společně s rodinou, rozhovory personálu domova s příbuznými o zálibách a zájmech klientů Všední dny a sváteční dny : - klidnější režim dne o svátcích zaměřený na odpočinek a kulturní vyžití - na Štědrý den navštíví ředitel a vrchní sestra všechny obyvatele a popřeje jim - více návštěv příbuzných a známých - ve všední dny je větší počet personálu, probíhá více činností / koupání, převlékání, ordinace lékaře, rehabilitace, vyřizování administrativních věcí, výplaty důchodů, nákupy pro obyvatele, - ve svátcích je umožněna návštěva kostela, který sousedí s domovem Zajištění soukromí klientů : Nelze zrealizovat dle našich představ neboť máme pouze dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Na oddělení Červenka, které je celé ošetřovatelské, mají vlastní skříně, skříňky, postele a běžný nábytek, Na oddělení Litovel je soukromí větší, protože pokoje mají vlastní sociální zařízení a balkon. Na pokojích mohou používat vlastní rozhlasové a televizní přijímače. K návštěvám mohou využívat zázemí celého domova a zahrady s parkem. Přiblížení domácímu prostředí : Obyvatelé mají možnost zasahovat do dění v domově. Přes stravovací komisi, které se účastní větší část obyvatel si přednášení požadavky a připomínky k jídlu. Na pokoji mohou mít vlastní rozhlasové a televizní přijímače, mohou si pokoje vyzdobit podle svého přání a možností. Mohou vycházet kdykoliv na procházky, mají možnost si sami uvařit kávu nebo ohřát drobné občerstvení. Mají k dispozici ledničky. Mohou kdykoliv během dne odpočívat nebo se mezi sebou vzájemně navštěvovat. V domovském bufetu si mohou provádět drobné nákupy nebo si prostřednictvím soc. prac. nechat nakoupit jimi žádané věci. Vybavení pokoje svým zařízením : Klienti si nemohou brát sebou nábytek a vybavení pokojů. Jsou povoleny pouze věci osobní potřeby polštáře, hrníčky, televizor, radio, video, obrázky, výzdobu pokoje. Tato problematika je řešena v domácím řádě a v uzavírané dohodě. Domácí mazlíčci : Vlastní zvířata klientů si nemohou sebou vzít. V domově se chovají andulky v klecích o které se mohou obyvatelé starat, ústavní kočky, dle možností by se dal povolit chov akvarijních rybek. Za obyvateli vodíme domácího psíčka ambulantní sestry. Uzpůsobení prostředí fyzickým schopnostem klientů : - bezbariérové výtahy - elektricky polohovatelné postele / celé ošetřovatelské oddělení / - zvedáky v koupelnách

18 - polohovací pojízdná křesla - zabudovaná madla - bezbariérový přístup do všech částí domova - signalizace na pokojích - chodítka, invalidní vozíky - bezbariérový přístup na balkony a verandy - bezbariérová WC s bočními madly Samostatné rozhodování klientů : - při uzavírání dohody o poskytované službě si stanovují požadavky na službu - se svým volným časem si hospodaří sami - mohou zasahovat do tvorby jídelníčku - mohou se účastnit dobrovolných pracovních činností např. práce v zahradě, pomoc při nákupech, pomoc při úklidu pokoje, zalévání apod. - samostatně se rozhodují při volbách, neboť jdou sami do volební místnosti nebo jim volební komise se na požádání dostaví přímo na pokoj - mohou navrhovat místa společných výletů do okolí - mohou si sami zvolit zda chtějí využít služeb kadeřníka, pedikérky apod. - mohou si zvolit formu nákupu potřebných věcí sami nebo pracovníkem domova - volí si členy výboru obyvatel a členy stravovací komise Postup v případě nespokojenosti se službou : Postup v případě nespokojenosti řeší vnitropodniková směrnice, která samotný postup upravuje. Kopii přikládáme. Jinak mohou své připomínky sdělit při jednání výboru obyvatel a na stravovací komisi. V domově jsou rozmístěny schránky na anonymní připomínky a stížnosti. V dopoledních hodinách mohou kdykoliv navštívit ředitel domova, vrchní sestru a vedoucí jednotlivých oddělení domova. Předcházení střetu zájmů pracovníků a klientů : K této problematice má domov vypracovanou vnitropodnikovou směrnici, která řeší problematiku střetu zájmů. Je k dispozici etický kodex pracovníka sociální péče. Pracovníci domova jsou seznamováni a proškolováni z oboru geriatrie a s problematikou stáří. Při přijímání nových pracovníků se klade důraz na stupeň sociálního cítění daného žadatele. Při hospodaření s finančními prostředky klientů je vedena pokladní evidence. Provádí se pravidelné inventury. Jednotlivé problémy jsou neprodleně řešeny za přítomnosti vrchní sestry, soc. pracovníka, ředitele domova nebo je přizván odborník na danou oblast. VI. Kulturní a společenský život v DD Červenka Výstavy : Témata výstav - Zimní čas, Domácí betlém, Velikonoce, Květinové variace, Barevný podzim, Fotografie ze života klientů DD Červenka a Litovel, Vánoční výzdoby, Perníčky

19 Besedy: - Důchody a jejich navyšování - Změna úhrady za pobyt - Návštěva poslů K+M+B = Tříkrálová sbírka - Jak ten čas utíká - Vánoční svátky za námi - Reakce na natáčení ČR Olomouc- pan Urbášek - Maškarní karneval - Únorové pranostiky - Sněhová kalamita - Doba půstu Popeleční středa - Sv. Valentýn-svátek zamilovaných - Obyčejný život - MDŽ původ svátku - Hrozící povodně - Březnové pranostiky - Jarní probouzení přírody - Povodně v okolí - Rozvodněné řeky v ČR - Velikonoční zvyky a obyčeje - Klapačování dnešní výdělek ml. chlapců - Vynášení Moreny - Dubnové pranostiky - Polní práce - l. Máj,pro polibky ráj - Státní svátky - Den matek - Zmrzlí muži - Volby Bezmocnost - Průběh voleb - Červnové pranostiky - Technika dneška - Proč a jak vyřizovat Bezmocnost - Olympiáda seniorů - Konec školních povinností - Naše domácí květena - Prázdniny čas dovolených - Červencové pranostiky - Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje - Jan Hus - Co jsou to kompenzační pomůcky - Dětské hry - Rekonstrukce nádraží ČD v Července - Současná horka a jejich vliv na zdraví - Pitný režim a jeho důsledky - Letní kuchyně - Dění v obci a v blízkém okolí - Konec prázdnin - Vzpomínky na dětství

20 - Svatý Václav - Co nás čeká v příštím roce Solné jeskyně u nás - Přírodní lékárna - Účesy dneška x minulosti - Lesní zvířata a jejich život v zimě - Listopadové pranostiky - Hubertova jízda - Nový zákon o sociálních službách - Váleční veteráni - Sametová revoluce - Občanské fórum + charta - Větrné počasí - Podivná zima - Pečení perníčků a vánočního cukroví - Vánoční zvyky - Doba svátků - Půlnoční mše sv. Vystoupení ZŠ a MŠ Červenka u příležitosti Dne matek a Vánoční koncerty Hudební vystoupení prof. Trdly /housle + housle/ Natáčení Českého rozhlasu Olomouc DDM Litovel vánoční pásmo Přednášky p. Stona Mariánské sv. obrázky Promítání promítání videokazet natočených v DD + filmy /Maškarní zábavy, vystoupení MŠ a ZŠ Červenka a další akce konané v DD/. poslouchání kazet a CD promítání filmů, pohádek Mše sv. = 12x v prostorách DD Červenka + Svatá zpověď - účast na pohřbech zemřelých obyvatel - pravidelná návštěva duchovního dle přání klientů na pokojích Zooterapie : 3x klec s andulkami krmení andulek čištění klecí s obyvateli kočky Práce s obyvateli - příprava výzdoby pro potřeby DD různé výstavy, výzdoba k Velikonocům,vánoční výzdoba, příležitostní výzdoba-maškarní ples, Dušičková zábava, Mikulášská zábava - procházky po okolí Červenky s obyvateli, kteří jsou na invalidních vozících - poslech rozhlasu, sledování televize - četba z novin, knih a časopisů

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dům seniorů POHODA, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Jak nádherně listy stárnou..., jak prosvětlené a barevné jsou jejich dny... (autor: John Burroughs) V Orlové-Lutyni dne 19.5.2014

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více