Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny"

Transkript

1 I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/ Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy Vybavení školy Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými institucemi 7 5. Školská rada 9 II. Přehled oborů vzdělávání 10 III. Přehled organizace školy ve školním roce 2012/ Počet žáků školy, tříd a vyučovacích hodin Personální zabezpečení školy Zpráva o činnosti výchovných poradců školy Oblast výchovných a výukových problémů Oblast volby povolání Oblast prevence projevů rizikového chování Zpráva o činnosti školní družiny 19 IV. Prospěch žáků ve školním roce 2012/ V. Výsledky přijímacího řízení a umístění žáků školy do jednotlivých typů škol 22 VI. Plnění plánu DVPP 23 VII. Údaje o zájmových útvarech ve školním roce 2012/ VIII. Základní přehled o průběhu školního roku 2012/2013 včetně mimoškolních akcí 26 IX. Úspěchy školy v soutěžích a olympiádách 34 X. Kvalita výuky ve škole 36 XI. Image školy a prezentace školy 38 1

2 XII. Zhodnocení hlavních úkolů školy za školní rok 2012/ XIII. Modernizace školy ve školním roce 2012/ XIV. Základní údaje o hospodaření školy 41 XV. Závěr 42 2

3 I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013: Název školy: Základní škola Frýdek - Místek,1. máje Identifikátor školy: Adresa: 1.máje 1 700, Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace (IČ: ) Zastoupení školy Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy Vedení školy: ředitelka školy: : Mgr. Iveta Zechová zástupkyně ředitelky : Mgr. Hana Weissmannová Údaje pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Předsedkyně: Členové: Taťána Slaninová Petr Adámek Aleš Maďa Mgr. Jiří Semenský Mgr. Ivo Řeha Martina Šimíková Škola sdružuje: Součást IZO Kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna základní školy jídel 2. Název a adresa zřizovatele školy: Zřizovatel : Statutární město Frýdek-Místek obec, Radniční Frýdek-Místek (IČ: ) 3

4 3. Organizační struktura školy včetně základních personálních údajů: 3. stupeň řízení: Ředitelka školy Zástupce ředitele Učitelé I. a II. stupně 1. Výchovný poradce 2. Výchovný poradce Vedoucí vychovatelka školní družiny Vychovatelky školní družiny Vedoucí školní jídelny Kuchařky Ekonomka Referentka Školník Uklízečky, údržbář Správce hřiště a těl. tělocvičen 4

5 Škola zaměstnávala 25 pedagogických pracovníků, 4 vychovatelky školní družiny, 9 správních zaměstnanců, 2 technicko hospodářské pracovníky a 5 zaměstnanců školní jídelny. Na 1. stupni vyučovalo 13 pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Na 2. stupni vyučovalo 12 pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Výuka předmětů, pro které nemá škola zajištěnou plnou aprobovanost z hlediska kvalifikačních předpokladů daných školským zákonem, je zajištěna pedagogy s blízkou aprobací nebo těmi, kteří absolvovali kurzy v rámci DVPP. Pro výuku informatiky byli vyučující proškoleni v oblasti SIPVZ. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně, které absolvovaly specializační studium. Školní metodik preventivních aktivit absolvoval specializační studium v oblasti PRCH (projevů rizikového chování). 4. Charakteristika školy Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 410 žáků. Na prvním stupni 261 a na druhém stupni 149 žáků. Průměrná naplněnost tříd na 1. stupni byla 23,73 žáků, na 2. stupni 24,83 žáků. Celkem na třídu 24,12 žáků. V ročnících byly dvě paralelní třídy. Školu navštěvují i žáci, kteří jsou členy folklorního souboru Ostravička a Hokejového klubu HC Frýdek Místek. Ve škole pracovala 4 oddělení školní družiny Vybavení školy Areál školy sestává ze 4 pavilonů, dvou tělocvičen, budovy školní jídelny a školní družiny. Kmenové třídy jsou rozmístěny ve třech pavilonech, které vzájemně propojují spojovací chodby a jsou spojeny s hlavním pavilonem, v němž jsou odborné učebny, sborovna a kanceláře vedení školy. Pavilony mají tři podlaží a náleží k nim části, kde jsou umístěny šatny. Celý komplex je propojen s budovami dvou tělocvičen a školní jídelny se školní družinou. Uzavřené nádvoří školy je využíváno žáky k relaxaci během hlavních přestávek a za příznivého počasí zde probíhá i výuka výtvarné výchovy. O udržování areálu se starají žáci v rámci výuky pracovních činností - pěstitelství. Ke škole patří parková zeleň a oplocené školní sportoviště, které bylo rovněž zrekonstruováno na podzim roku Celý areál je obklopen zelení. Výuka probíhala ve školním roce 2012/2013 v 17 kmenových třídách a 11 odborných učebnách. Na 1. stupni jsou využívány žáky učebny pro výuku přírodovědy a vlastivědy, hudební výchovy, informatiky a cizích jazyků. Třídy ročníků jsou vybaveny lavicemi odpovídající normám EU. Hodně opotřebované tabule byly nahrazeny moderními pylonovými tabulemi. Každá kmenová třída 1. 5

6 stupně má vytvořeny podmínky pro vzdělávání moderním a inovativním způsobem, je vybavena PC, učebny jsou ozvučené. Na 2. stupni jsou odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, pracovních činností (nově vybavená školní dílna, učebna pro výuku keramiky), hudební výchovy, 2 jazykové učebny, učebna informatiky, výtvarné výchovy a multimediální učebna. Kmenové třídy 2. stupně byly kompletně opraveny a zmodernizovány. Byla provedena výměna starých železných větracích oken tříd za plastová, ve všech třídách byly opraveny hygienické kouty nová umyvadla, vodovodní baterie, obklady, byly vyměněny rozvody vody v celém pavilonu, byla položena nová podlahová krytina ve všech třídách i kabinetech, byl proveden nátěr zábradlí schodiště v pavilonu. V každé třídě tohoto pavilonu byly zakoupeny a nainstalovány pylonové tabule, třídy jsou vybaveny počítačem, dataprojektorem a projekčním plátnem. Celý pavilon je pěkně vymalován. Učitelé využívají pro výuku moderní technologie (audio, video, TV, DVD, výukové programy, internet). Kabinety vyučujících jsou vybaveny nábytkem a počítačem. Všichni učitelé tak mohou využívat pro výuku i informace získané prostřednictvím internetu. Před několika lety byla provedena rekonstrukce staré tělocvičny, sociálního zařízení na všech pavilonech a školní jídelny pro provoz podle norem EU. Ve velké tělocvičně byla nově položena podlaha. Tělocvična je vybavena tribunou pro diváky, proto zde probíhají kromě sportovních utkání také kulturně - vzdělávací akce a shromáždění žáků při slavnostních příležitostech. Tělocvičny jsou hodně využívány i v době mimo výuku nejen žáky školy (zájmové útvary), ale i veřejností Charakteristika žáků Školu navštěvují zejména žáci ze sídliště Riviéra a nejbližšího okolí. Přibližně 15 % žáků dojíždí z přilehlých částí i ze vzdálenějších obcí. Nejvíce žáků dojíždí z blízké spádové obce Baška, Kunčičky u Bašky a Hodoňovice. Ve škole jsou taktéž vzděláváni žáci jiných národností (slovenské, vietnamské). Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (integrované žáky) je zajištěna výuka vyškolenými vyučujícími. Největší úbytek žáků zaznamenává škola po sedmém ročníku, kdy žáci přecházejí na šestileté gymnázium a přirozenou migrací obyvatelstva za účelem získání práce Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola pokračuje v projektu BALTÍK (ICT). Pedagogičtí pracovníci byli zapojeni do projektů FM - EDUCATION, UČÍME OBRAZEM, SUPERVIZE DO ŠKOL, Region4Tech, EU Peníze školám Šablony, nově jsou zapojeni do projektu Technika nás baví. 6

7 Další projekty, do nichž jsou žáci zapojeni, jsou především: V oblasti Informační a komunikační technologie projekt Tvořivá informatika. V oblasti Environmentální výchovy projekty Třídíme odpad sběr plastů, Recyklohraní a Sbíráme chráníme lesy sběr starého papíru. V oblastech Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova projekt Kdyby každý občan sbírka pro dětskou onkologii. Na podporu čtenářské gramotnosti Celé Česko čte dětem Pořádáme pro žáky tematicky orientované exkurze, lyžařské zájezdy, školy v přírodě, v rámci projektu FM EDUCATION, POPROS a v rámci spolupráce s CNN F M také adaptační pobyty pro žáky 6. tříd. V rámci projektu Region4Tech a navazujícího projektu Technika nás baví se účastní žáci zájemci o studium technických oborů Workshopů, exkurzí apod. Škola se spolupodílí na organizaci Mezinárodního folklórního festivalu pořádaného DFS Ostravička společně s dalšími institucemi Spolupráce s rodiči a jinými institucemi Při škole pracuje Sdružení rodičů složené ze zástupců rodičů všech tříd. Seznamuje vedení školy s připomínkami rodičů vznesených na třídních schůzkách. Spolupodílí se na financování některých pomůcek pro výuku, přispívá na nákup věcných cen pro žáky reprezentující školu v soutěžích a olympiádách, financuje dopravu žáků 7. tříd na lyžařský výcvik, do divadel, na exkurze, podílí se na organizaci školního jarmarku, tzv. Strašidelné školy a dalších aktivitách školy. Formy spolupráce s rodiči jsou specifikovány ve školním řádu. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání žáka prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle domluvy mezi rodičem (zákonným zástupcem) a školou. Pro rodiče budoucích prvňáčků i všech ostatních žáků jsou pořádány Dny otevřených dveří, rodičům vycházejících žáků je umožněno výchovným poradcem setkání se zástupci středních škol. Všichni rodiče se mají možnost vyjádřit ke všem záležitostem týkajících se chodu školy. Ve školním roce 2012/2013 pokračovala spolupráce s Hokejovým clubem Frýdek Místek, Na Příkopě 3162, Frýdek Místek, IČ: Spolupráce byla zahájena v roce V rámci Minimálního preventivního programu, kterému je věnována zvýšená péče, škola prostřednictvím výchovných poradců efektivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s Centrem nové naděje občanským sdružením Frýdek Místek, s Renarkonem obecně 7

8 prospěšnou organizací Ostrava, Resocii Přerov o.s., se Střediskem výchovné péče F-M a s Odborem sociálně-právní ochrany dětí. Výchovná poradkyně dvakrát ročně provádí dotazníková šetření o chování a vztazích mezi žáky s ohledem na vyhledávání případných projevů různých forem šikany. Tyto dotazníky následně vyhodnocuje, seznamuje s nimi třídní učitele a vedení školy. Počet rizikových projevů chování ve škole je nízký. Dále škola spolupracuje s CAT vzdělávací agenturou v oblasti sexuální výchovy a osvěty pro ZŠ a SŠ Ostrava, Občanských sdružením AVE Český Těšín. Škola aktivně využívá nabídky Okresního soudu ve F-M k účasti žáků devátých ročníků na soudních přelíčeních a následných diskusí se soudcem Okresního soudu. Škola zajišťuje svým žákům profesionální poradenství a informace o možnostech dalšího studia včetně jejich studijních předpokladů ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem k volbě povolání při Úřadu práce F-M a s místními středními školami. V rámci podpory rozvoje zájmu o technické obory pořádá pro vycházející žáky exkurze do strojírenských zařízení v regionu, účastní se tzv. projektových Dnů na škole, zapojuje se do projektů a soutěží na podporu technických oborů. V rámci environmentální výchovy, která se na naší škole úspěšně rozvíjí jsou prvky EVVO včleňováno nejen do výuky integrovaným přístupem ve všech oborech vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - přírodovědy, vlastivědy, prvouky a Člověk a příroda - přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu,ale také ve velké míře jsou začleněny do jazyků, rodinných a výtvarných výchov i do volitelných předmětů, zejména praktik z přírodopisu, seminářů, praktik z fyziky a informatiky, popř. kroužků. Dále je součástí výuky pracovních činností při práci na nádvoří a na úpravě školy. Z projektů jsou to tematické exkurze a úzká spolupráce s řadou institucí. (ZOO Ostrava, Planetárium a hvězdárna Ostrava, hornické muzeum Landek, Frýdecká skládka, Záchranná stanice Bartošovice a zámek Kunín, Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, Výrobna ručního papíru Velké Losiny, Biostanice Třanovice, Osvětim a Krakov), sběrové akce a třídění odpadu (sběr papíru, plastů, víček, elektrospotřebičů, baterií, kaštanů), tematický týden - Týden zdravé školy, během kterého probíhají různé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, problematiku návykových látek, první pomoc v praxi apod. Mezi školní aktivity a náměty na podporu EVVO se velmi osvědčily Den Země (žáci plní praktické úkoly týkající se vztahu člověka a přírody, navazují akce VITY v parku B. Smetany), lyžařský výcvikový kurz, poznávací soutěže (příprava a organizace BiO kat C,D, FO, Eurorebus, přírodovědný Klokan, Zahrádkářská soutěž, sběrová akce "Sbíráme chráníme lesy", "Víčkohrátky"),stálá expozice v Muzeu Beskyd, besedy a přednášky (Recyklohraní, Tonda Obal, Včelařství, Myslivost ),vycházky (naučná stezka Frýdecký les, Skalická Morávka, povodí řeky Ostravice, seznámení se s krajinou v okolí školy, městskými parky...),školní výlety s ekologickou tématikou, Škola v přírodě na 1.stupni, tematicky zaměřené výstavy, výuka v centru ekologické výchovy Hatě, akce ekologického sdružení VITA, významné dny, školní časopis, výstavky prací žáků, prezentace žáků na téma globální 8

9 ekologické problémy, biopotraviny, zdravý životní styl, ekologizace provozu školy (třídění odpadů, zdravá výživa ve školní jídelně, oboustranné kopírování, šetření energiemi...), úprava květinové výzdoby ve škole a ošetřování zeleně na školním nádvoří. Dalšími subjekty s nimiž škola spolupracuje jsou: - Mateřské školky v přilehlém okolí ZŠ - Zdravotní ústav, pobočka F-M při KHS Ostrava - Policie ČR - Městská policie ve F-M - Hasičský záchranný sbor ČR ve F-M - Magistrát města Frýdku Místku - DFS Ostravička F-M - Muzeum Beskyd F-M - Městská knihovna F-M - Dům seniorů F-M - Stanice mladých turistů, středisko Hatě - Národní divadlo loutek Ostrava - Dům dětí a mládeže F-M - Centrum sportu F-M - KVIC Nový Jičín, pobočka F-M - Těšínské divadlo Český Těšín - Sběrné dvory Sviadnov - Frýdecká skládka - Záchranná stanice Bartošovice - ZOO Ostrava - Biostanice Třanovice 5. Školská rada Školská rada, tvořena zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele školy, se řídí svým jednacím řádem. Kontroluje a schvaluje práci školy, seznamuje se a schvaluje dokumenty školy. Do jejich přípravy nezasahuje. V uplynulém školním roce se sešla ŠR dvakrát. Na svých jednáních projednala a schválila Výroční zprávu včetně výsledků hospodaření školy za školní rok , Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada je oprávněna řešit podněty rodičů. V uplynulém období žádné podněty nebyly vzneseny. 9

10 II. Přehled oborů vzdělávání Přehled učebních dokumentů, podle nichž se škola řídila na 1. a 2. stupni ZŠ ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující Třída Vzdělávací program, modelový učební plán I. A ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující I.B ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující I. C ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující VIII.A ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující IX.A ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující 10

11 III. Přehled organizace školy ve školním roce Počet žáků školy, tříd a vyučovacích hodin Počet žáků přijatých do 1. tříd k plnění povinné školní docházky: zapsaných: 70 odkladů: 4 nastoupilo: 64 Třídy 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Počet tříd Ø Počet žáků na třídu 23,73 24,83 24,12 počet hodin počet vyučovací hodiny 1.stupeň 273 Oddělení ŠD 4 z toho přesčas 0 Děti v ŠD 120 Vyučovací hodiny 2.stupeň 226 Školní kluby 0 z toho přesčas 0 Děti ve školních klubech 0 2. Personální zabezpečení školy Skutečná míra vyučovací povinnosti učitelů pracovní zařazení počet hodin přímé vyuč. povinnosti přepočet v des. čísle (na 2 des. místa) ředitelka školy 1 6 1,00 zástupce ředitele ( výchovný poradce) 1 7 1,00 učitelé 1. tříd ,00 výchovný poradce ,00 metodik informačních a komunikačních technologií ,00 učitelé se studijními úlevami 0 0 0,00 ostatní pedagogičtí pracovníci ,45 Celkem ,45 11

12 fyzický počet pracovníků přepočtené úvazky v des. čísle 1. stupeň 13 13,00 2. stupeň 12 11,45 Celkem 25 24,45 ŠD 4 3,52 Provozní, THP 9* 7,25 ŠJ 5* 5,00 *2 zaměstnanci hrazeni z mzdových prostředků od zřizovatele (jedná se o správce a uklízečku tělocvičny), 1 zaměstnanec školní jídelny hrazen z hospodářské činnosti Věková struktura pedagogických zaměstnanců včetně ŠD (fyzický počet): Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem % do 30 let let , let ,59 nad 50 let ,72 v důchodovém věku PP Celkem ,0 12

13 Přehled odbornosti výuky v ročníku Předměty počet učitelů předmětu z toho aprobovaných týdenní počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti Povinné předměty: Český jazyk a literatura ,0 Anglický jazyk 6 4* ,87 Matematika ,0 Vlastivěda ,0 Prvouka ,0 Přírodověda ,0 Informatika Výtvarná výchova ,0 Hudební výchova ,0 Pracovní činnosti ,90 Tělesná výchova ,0 Celkem ,80 13

14 Přehled odbornosti výuky v ročníku Předměty počet učitelů předmětu z toho aprobovaných týdenní počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti Povinné předměty: Český jazyk a literatura ,0 Anglický jazyk 4 3* ,72 Další cizí jazyk ,00 Dějepis ,66 Výchova k občanství a ke zdraví ,72 Zeměpis ,72 Matematika ,0 Přírodopis ,0 Fyzika ,0 Chemie ,0 Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,0 Pracovní činnosti ,81 Tělesná výchova ,0 Informatika ,0 Povinně volitelné předměty: Domácí činnosti ,0 Sportovní hry ,0 Německý jazyk ,0 Konverzace z anglického jazyka ,0 Ruský jazyk ,0 Seminář z Informatiky ,0 Seminář a praktikum z chemie ,0 Cvičení z českého jazyka ,0 Praktikum z přírodopisu ,0 Seminář z dějepisu ,0 Technické činnosti ,00 Cvičení z matematiky ,0 Celková aprobovanost ,93 14

15 * Poznámka: Vyučující (s jinou aprobací) si rozšířili kvalifikaci pro výuku anglického jazyka složením jazykové zkoušky. 3. Zpráva o činnosti výchovných poradců školy Vzhledem k velikosti naší základní školy a počtu žáků pracovaly ve školním roce 2012/2013 nadále 2 výchovné poradkyně - Mgr. Jarmila Thielová, která se zabývala řešením výchovných a výukových problémů a Mgr. Hana Weissmannová, zabývající se kariérovým poradenstvím. Ve II. pololetí školního roku došlo ke změně z důvodu odchodu do důchodu Mgr. Jarmily Thielové. Na její dlouholetou práci plynule profesionálně navázala Mgr. Kateřina Terešková, která plní na naší škole zároveň funkci metodika prevence projevů rizikového chování Oblast výchovných a výukových problémů Výchovná poradkyně spolupracuje s vedením školy, ředitelkou školy, zástupkyní ředitele školy, učiteli, třídními učiteli, poradenským týmem (zastoupeným metodikem prevence, vedením školy a výchovným poradcem), rodiči, žáky, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, Magistrátem FM - odborem sociálních věcí pro ochranu dětí, SVI. V průběhu školního roku 2012/2013 zpracovává zprávy a hlášení na příslušné úřady a odbory. Vede evidence žáků, kteří jsou pod kontrolou pedagogicko psychologické poradny. Ve spolupráci s třídními učiteli a speciálními pedagogy realizuje závěry z vyšetření, pomáhá při vřazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení, podílí se při přípravě individuálních vzdělávacích programů, kompletuje podklady žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, předává informace o těchto žácích třídním učitelům, doporučuje úzkou spolupráci s rodiči těchto žáků. Ve školním roce 2012/2013 bylo pracováno s 11 IŽ s VPU, kteří byli vyučováni speciálními pedagogy. Závažné výchovné problémy byly řešeny ve výchovných komisích, za přítomnosti zákonných zástupců žáků, poradenského týmu, třídního učitele popř. dalších učitelů, 1 x zástupce OSPOD. Drobné problémy se řešily s VP a zákonnými zástupci žáků, popř. třídními učiteli. Všechna jednání byla zdokumentována a založena. Poradenských služeb VP využili také žáci k řešení svých problémů (např. neúspěchu ve vzdělávání, špatné komunikaci v rodině, problémy ve třídě, výchovné problémy), žáci využili několikrát také schránku důvěry. Přímým kontaktem se žáky provedla VP průzkum o šikaně a vztazích mezi žáky ( formou dotazníků), u žáků ročníku. Za důležité považujeme zjišťování agresivního chování žáků, ubližování (slovní nebo fyzické), vyhodnocení a zpětně projednání se žáky. S výsledky bylo seznámeno vedení školy, třídní učitelé, následně byly informovány třídy přes zástupce tříd ve školním parlamentu. Následovala další jednání se zákonnými zástupci agresorů. Jako účinné se projevilo zapojení všech žáků i učitelů do této akce. Učitelé budují pozitivní klima ve třídách prostřednictvím třídnických hodin, zážitkových programů CNN F-M, Renarkonu Ostrava apod. Je to vhodný způsob prevence šikany ve škole. 15

16 V dalším období bude práce VP zaměřena na spolupráci s třídními učiteli a celého pedagogického sboru na zmírňování agresivity žáků, posilování pěkných vztahů mezi žáky. Pozornost bude zaměřena na přestupky, jako je ubližování spolužákům, vulgární vyjadřování, nerespektování učitele. S pomocí TU pak snaha o plynulé vřazení žáků s VPU do běžné výuky Oblast volby povolání V průběhu školního roku byla poskytována metodická pomoc žákům devátých tříd při sledování jejich předpokladů a zájmů o budoucí povolání. TU byla poskytována poradenská pomoc při orientaci v systému přijímacího řízení. Informační materiály o studijních a učebních oborech byly žákům předávány osobně v době konzultačních hodin i mimo ně. Žáci byli seznamováni s těmito materiály také v rámci informační nástěnky VP. Pro žáky devátých tříd byly organizovány, tak jako v minulých letech, besedy se zástupci středních škol a středních odborných učilišť. Žáci se touto formou seznámili téměř se všemi středními školami sídlícími ve F - M a blízkém okolí. Využili jsme rovněž nabídky některých středních škol a v rámci projektu na podporu technických oborů strávili s žáky tzv. Den na škole. Např. na SPSOA Frýdek Místek, Střední odborné škole Na Hrázi F - M, SŠED Pionýrů Frýdek Místek, SŠInfoTech. Akce jsou na těchto školách vždy velmi dobře odborně připraveny a pro žáky bývají velkým přínosem pro bližší seznámení se studijními i učebními obory, s prostředím, vybavením i učiteli. Tyto akce byly velmi přínosné a zajímavé. V předmětu Volba povolání a Svět práce byli žáci průběžně seznamováni se všemi studijními a učebními obory, které jim školy v regionu nabízí. V měsíci listopadu, tak jako každým rokem byla uspořádána přímo v naší škole tzv. Beseda se zástupci středních škol pro rodiče vycházejících žáků. Rovněž i zde se mohli žáci seznámit, tentokrát již společně s rodiči, s nabídkou studijních a učebních oborů. Tuto akci organizujeme pro rodiče na naší škole již jedenáctým rokem. Rodiče ji přijímají velmi kladně. Beseda je organizována v době třídních schůzek a je tedy přístupná i rodičům žáků nižších ročníků. Ostatním pedagogickým pracovníkům byly předávány informace VP na pedagogických a provozních poradách nebo mimořádných poradách. Realizovány byly již tradiční návštěvy a besedy na IPS (Informačním a poradenském středisku) při Úřadu práce ve F-M pro žáky 8. ročníku. Exkurze do strojírenského závodu Vítkovice a.s. Ostrava, nově byla realizována exkurze do Elektrárny Dětmarovice. Nadále pokračovala práce s Agenturou pro regionální rozvoj Ostrava na projektu s podporou technických oborů Technika nás baví, který je zaměřen na motivaci žáků ZŠ v Moravskoslezském kraji ke studiu elektrotechnických a stavebních oborů na SŠ. Žáci 6. až 9. ročníku jsou motivováni exkurzemi, projektovými elektrodny, vícedenními worskhopy, účastí v soutěžích a dalšími akcemi. Aby byla motivace žáků, jejich zájem o technické obory a také rozvoj jejich manuální zručnosti a tvořivosti úplná, vytvoří učitelé metodické a pracovní listy pro pracovní vyučování a vybaví dílny nezbytným zařízením a materiálem. V tomto školním roce jsme se v rámci tohoto projektu zapojili do soutěže o výstavbu dřevěného automobilu, kde si žáci sami 16

17 vyzkoušeli svoji fantazii, tvořivost, zručnost, kreativitu. Pokud bude možnost, chtěli bychom se i v příštím školním roce podobných akcí účastnit. Ve školním roce 2012/2013 podalo přihlášku na střední školy celkem 29 žáků 9. ročníku. Na čtyřletá gymnázia (K) bylo přijato 6 žáků (z toho 4 dívky), na SOŠ (M) maturitní obor 17 žáků (z toho 12 dívek), na SOŠ (L) učební obor s maturitou 2 žáci, na SOU (H) učební obor 4 žáci (z toho 1 dívka). Ze sedmých tříd na šestiletá gymnázia podalo přihlášku celkem 8 žáků (z toho 3 dívky). Přijato bylo 5 žáků z toho 2 dívky. V následujícím školním roce chceme v oblasti profesní přípravy žáků nadále pokračovat v systémové přípravě žáků na budoucí povolání a to především zachováním dobré spolupráce se zástupci středních škol, odborných pracovišť a institucí, formou exkurzí, výstav, besed, Dnů na škole, zapojením žáků do různých soutěží a projektů na podporu technických oborů. Zpracovala Mgr. Hana Weissmannová, Oblast prevence projevů rizikového chování Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Vedeme žáky ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. V letošním školním roce bylo základním principem preventivní strategie osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Primární prevenci na 1. stupni realizují třídní učitelé především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Žáci 2. a 4. ročníků se účastnili Dlouhodobého preventivního programu Buď OK Renarkon Ostrava. V průběhu října až prosince absolvovali 3 bloky prožitkových programů zaměřených na spolupráci a vztahy v třídním kolektivu, na podporu sebeuvědomění, na konfrontaci reálného světa s virtuálním, program zaměřený na otázky zdravého životního stylu. V letošním školním roce se v listopadu měla konat beseda pro rodiče s otevřenou diskuzí na téma Příznaky a důsledky užívání drog vedená lektorem z Renarkonu Ostrava. Vzhledem k minimální účasti rodičů se beseda neuskutečnila. Žáci se již několik let účastní projektu NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT. Dvakrát do roka se účastní programu na Hatích. Žáci 3. a 5. ročníků absolvovali v listopadu a v únoru zážitkové programy z CNN FM. Programy byly zaměřeny na podporu zdravého klimatu a vytváření dobrých vztahů ve třídách. V Týdnu zdravé školy si žáci také připomněli návyky vedoucí ke správnému životnímu stylu, prostor byl věnován dopravní výchově. Na 2. stupni se s tématy z oblasti prevence pracuje v předmětech občanská a rodinná výchova, přírodopis, chemie. Žákyně 6. ročníků byly v září na přednášce s názvem Čas proměn seznamovány s problematikou dospívání, s intimní hygienou a možností využití různých hygienických potřeb, které tato firma nabízí. 17

18 Ve spolupráci se společností Renarkon Ostrava se žáci naší školy zúčastnili následujících akcí a seminářů: Žáci 6. ročníků se v říjnu zúčastnili zážitkového programu zaměřeného na vztahy ve třídě,v listopadu zážitkového programu k problematice šikany. V Týdnu zdravé školy proběhl další zážitkový program věnován zdravému životnímu stylu. Na problematiku šikany a vztahy v kolektivu byl zaměřen blok preventivního programu Buď OK, který absolvovali žáci 7. ročníku v říjnu, v průběhu Týdne zdravé školy absolvovali zážitkový program věnovaný zdravému životnímu stylu. Žáci 8. ročníku se v listopadu zúčastnili zážitkového programu věnovaného komunikaci a vztahům ve třídě, v Týdnu zdravé školy byl zážitkový program věnován problematice drog. Žáci 9. ročníku absolvovali v prosinci zážitkový program věnovaný virtuální komunikaci a netolismu,v březnu v prostorách Renarkonu Ostrava vyzkoušeli zážitkový program Hrou proti AIDS. Přednášku MUDr. Kováře Sexuální odpovědnost mladistvých navštívili žáci 9. ročníku v měsíci dubnu. Přednáška byla věnována odpovědnému přístupu k pohlavnímu životu, plánovanému rodičovství. Usnadnit volbu povolání měla žákům 8. ročníků návštěva pracovního úřadu a také exkurze ve Vítkovicích. Exkurze ve Vítkovicích a dalších výrobních závodech se zúčastnili také žáci 9. ročníků. S tematikou k volbě povolání se žáci seznámili na besedách a prezentacích pořádaných zástupci SŠ, SOŠ. Pomoci uvědomit si trestní odpovědnost mladistvých měla návštěva soudního přelíčení u Okresního soudu ve F-M v měsíci dubnu. Žáci II. stupně se v květnu zúčastnili výchovného koncertu s názvem Hudba nás spojuje pořádaným uměleckou agenturou Čekovský. Tento koncert ukázal možnost využití hudby k vytváření a posilování pozitivních vztahů napříč generacemi. V Týdnu zdravé školy navštívili žáci 9. ročníku služebnu Městské policie ve F M, kde se seznámili s jejím provozem, činností jednotlivých zaměstnanců, zopakovali si pravidla silničního provozu. Během celého školního roku probíhaly od 2. do 9. ročníku v jednotlivých třídách besedy s policistou Mgr. Vlastimilem Starzykem, věnované situaci a chování v dopravním provozu, jak reagovat při setkání s cizí osobou. Na II. stupni se hovořilo o zneužívání PC a mobilních telefonů ke kyberšikaně, o návykových látkách a jejich zneužívání a legislativě. ŠMP Kateřina Terešková a paní učitelka Jana Buksová absolvovaly v tomto školním roce akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a MŠ Úvod k psychiatrickým diagnózám žáků a IVP. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení Kyberšikana a moderní internetové hrozby, které pro nás připravil Ing. David Nespěšný, vysokoškolský profesor z Fakulty Informačních technologií Brno. Zpracovala Mgr. Kateřina Terešková, 18

19 4. Zpráva o činnosti školní družiny Všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte, zkvalitňování morálního profilu dětí, to jsou základní a dlouhodobé cíle pedagogů v naší školní družině. Školní vzdělávací program pro školní družinu vychází z mnohaletých zkušeností práce vychovatelek s dětmi, je aktuálně zaměřen a rozvržen do 4 bloků podle ročních období. V letošním roce se přihlásilo do družiny 120 dětí 1. až 5. ročníku. Před dvěma roky bylo otevřeno nové 4. oddělení, které letos vedla paní vychovatelka Mgr. Petra Herotová. Dále pracovala tři smíšená oddělení pod vedením pedagogů: 1. oddělení - Eva Laníková, 2. oddělení - Dagmar Gavorová a 3. oddělení - Hana Bumbalová. Počty dětí v oddělení jsou vysoké (30), kvalitní a tvořivá pedagogická činnost je velmi obtížná, protože se stále častěji objevují výchovné problémy i ve školních družinách, velmi často dochází k vzájemnému ubližování dětí, a to i přestože jsou pedagogy neustále řešeny a situace s dětmi rozebírány. Vzájemná spolupráce s rodiči v rámci výchovného programu a činností ve školní družině je na dobré úrovni (materiální výpomoc, osobní účast rodičů na výchovných programech a jejich účast při vystoupení dětí v rámci zájmové činnosti, apod.). Program včetně organizace školní družiny je velmi kladně hodnocen rodičovskou veřejností. Vše k činnosti školní družiny je průběžně zveřejňováno a aktualizováno na webových stránkách školy v sekci školní družina. Zájmové vzdělávání v letošním roce proběhlo pod názvem: Poznej své město a jeho významné osobnosti, které bylo průběžně výtvarně zpracováváno a prezentováno v prostorách ŠD a školní jídelny. Děti tvořily mapy, malovaly, vedly rozhovory o minulosti a současnosti našeho města. V rámci družinového výletu děti poznaly místa, na která je zavedl průvodce pan Mgr. Polášek. Paní vychovatelky pro děti připravily trasu výletu pod názvem: Okolo Frýdku cestička. Po celý rok se děti ve školní družině zájmově vzdělávaly, zúčastňovaly se všech akcí pořádaných školní družinou. Pokračovala spolupráce s městskou knihovnou v projektu Čtení je zábava, pod vedením paní knihovnice Mackové. Závěr projektu byl pro všechny děti připraven v Modrém salonku pod názvem: Už se tmy nebojím. Setkal se s velkým ohlasem u dětí, které se aktivně zapojovaly do programu. Ve školní družině se v průběhu týdne pilně pracovalo. Každý týden se pracovalo v kroužcích keramiky, tanečků, výtvarné výchovy. Zájem byl o nový zájmový útvar s názvem Kutílek, kde děti tvořily výrobky z papíru, látek, korku a jiných přírodních materiálů. Děti soutěžily v bowlingu, věnovaly se sportu a pohybovým hrám v tělocvičně a na školním hřišti. Jiné děti byly zapojeny do výroby různých pochoutek ve školní kuchyňce při zájmové činnosti s názvem Kuchtík. V rámci dalších akcí pořádaných školou se zapojila celá školní družina (Strašidelná škola, vánoční jarmark apod.). I ve školním roce 2012/2013 pokračovala školní družina ve spolupráci s Domovem seniorů v Místku. V rámci společenské výchovy děti dostávaly informace o našich starších spoluobčanech, kteří nemají příbuzné, potřebují péči a také chtějí mít radost ze života. A tu jim naše děti udělaly. V programu zazpívaly písničky, zatancovaly a předaly dárečky. Nově se naše družina zúčastnila soutěže 19

20 Vánoční turnaj ve florbalu na další frýdecko-místecké základní škole. Tým 12 chlapců obsadil krásné 2. místo. V lednu v rámci prevence a ochrany zdraví začalo saunování dětí v MŠ Sněženka. V únoru proběhla beseda se studentem Střední vojenské školy a absolventem naší školy. V rámci kulturní výchovy nás navštívila divadelní společnost z Frýdlantu n. Ostravicí s představením: Mášenka. Ekologická výchova je vzdělávací oblast, ve které se podrobněji věnujeme ochraně přírody. Za účelem naplnění této vzdělávací oblasti pořádáme vycházky a exkurze.velmi zajímavá byla exkurze dětí ze školní družiny na statku ve Starém Městě, kde se blíže seznámily s chovem koní, skotu, drůbeže a zemědělskou technikou, která se dnes využívá pro práci na poli.odvážné děti si vyzkoušely jízdu na koni. Zpracovala: Eva Laníková vedoucí vychovatelka ŠD IV. Prospěch žáků ve školním roce I. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno/ Uvolněno Plnění školní docházky dle 41 školského zákona Tv Tv (nehodnocen) Celkem N/2 U 4 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více