TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo."

Transkript

1 Název příkladu dobré praxe TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ Tematická oblast (odbornost) Divadlo Autor Odbornostní setkání Petra Krušinová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura kliceprozivot.cz vm.nidm.cz

2 Autor Petra Krušinová Lektor Hana Vondráková Konzultant Naďa Kalábová Spoluautoři Bartošová Adéla Jusková Kateřina Lubíková Zuzana Máchová Zuzana Moudrý Jiří Polidorová Vladimíra Škrabalová Lucie Šlapánková Petra Štěpánková Jana 2

3 45 min Doba trvání aktivity 3-15 let Cílová skupina Počet účastníků 20 Indoorová aktivita Outdoorová aktivita 3

4 Obsah Obsah ) Stručná anotace PDP ) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků ) Cílová skupina ) Dopad PDP na cílovou skupinu... 9 Kompetence k učení... 9 Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální ) Popis zapojení cílové skupiny ) Realizační tým a jeho kompetence ) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek potřebných pro dosažení cíle

5 Metodický postup Výchovně vzdělávací metody Program dne ) Materiální zabezpečení a technické zabezpečení ) Rozpočet PDP ) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP ) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace ) Přílohy Divadelní workshopy Nonverbální komunikace Verbální komunikace Improvizace Příklady oblíbených her Fotodokumentace Odborné texty a použité publikace

6 1) Stručná anotace PDP Netradiční pojetí tábora se zaměřením na divadlo. Týdenní tábor vedený formou divadelních workshopů, které vedou k získávání nových zkušeností a dovedností. Účastníci se s ohledem na možnosti svého věku seznamují se základními principy divadla. Cílem je prostřednictvím her a cvičení vycházejících z těchto principů (například improvizace) objevovat souvislosti s běžným životem a rozvíjet dovednosti upotřebitelné jak v každodenním životě, tak v divadelní tvorbě. 6

7 2) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků spolupracovat s ostatními, podílet se na aktivní účasti při vytváření příjemné atmosféry v kolektivu podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet komunikativní dovednosti probouzet zájem o umění a kulturu rozvíjet individuální tvořivost a podporu osobitého přístupu každého jednotlivce 7

8 3) Cílová skupina Cílovou skupinou jsou děti 1. a 2. stupně základní školy, 3. až 7. třídy. Doporučený počet k realizaci programu je kolem 20 účastníků smíšeného kolektivu. Účastníci tábora se vzájemně neznají a jsou různého věkového složení. 8

9 4) Dopad PDP na cílovou skupinu Dítě si osvojuje základní dovednosti pro divadelní práci s použitím metod a technik nonverbální a verbální komunikace a improvizace, prezentuje své schopnosti před ostatními, rozvíjí svou přirozenost, spolupracuje, vcítí se do role, naslouchá, oceňuje druhé i sám sebe, pracuje podle pokynů, slovního návodu nebo jasné písemné instrukce, účastní se diskusí k zadaným úkolům, nerozptyluje se jinými podněty; uplatňuje představivost, fantazii, spolupracuje ve skupině, dohodne se o postupu i o roli ve skupině, přijme určenou roli a naplňuje ji; zbavuje se ostychu z kontaktu s ostatními dětmi, naslouchá pocitům ostatních. Na konci tábora je dítě vybaveno těmito kompetencemi: Kompetence k učení Dítě plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí informace a na základě pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislosti, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. 9

10 Kompetence k řešení problémů Dítě vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení problému, využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. Kompetence komunikativní Dítě formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se výstižně, souvisle, kultivovaně, naslouchá ostatním, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a ke kvalitní spolupráci s ostatními. Kompetence sociální a personální Dítě účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají, dělají, vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samotný rozvoj. 10

11 5) Popis zapojení cílové skupiny Cílová skupina byla oslovena pomocí letáků a internetu. Bylo přihlášeno 20 účastníků, kteří dříve nebyli v organizované skupině. Workshopy probíhaly každý den tábora, vždy se zaměřením na novou oblast dovedností. Program byl doplněn kooperačními aktivitami pro podporu spolupráce ve skupině. K jednotlivým aktivitám byly děti motivovány divadelními příklady předvedenými lektory. 11

12 6) Realizační tým a jeho kompetence Na přípravě tábora se podílel šestičlenný tým pracovníků DDM vedle vedoucích tábora i ekonomka, produkční, výtvarník. spolupracovat s ostatními, podílet se na aktivní účasti při vytváření příjemné atmosféry v kolektivu podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet komunikativní dovednosti probouzet zájem o umění a kulturu rozvíjet individuální tvořivost a podporu osobitého přístupu každého jednotlivce 12

13 7) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek potřebných pro dosažení cíle Pro realizaci letního tábora se zaměřením na divadlo je třeba zabezpečit táborovou základnu s potřebným vybavením, zajistit vedoucí, odborníky pro danou oblast. Divadelní workshopy probíhaly v dopoledních hodinách ve dvou blocích. Další část dne byla vyplněna celotáborovou hrou a týmovými hrami. Pro naplnění cílů bylo primární vytvořit prostor pro vzájemné poznání dětí a vybudování otevřené, pozitivně laděné tvůrčí skupiny. Metodický postup Úvod motivace, cvičení (hry se soutěživými prvky, volný pohyb v prostoru, hudebně pohybová improvizace, psychosomatické uvolnění) Hlavní část plnění úkolu pomocí hudebních, literárních, pohybových či výtvarných prvků Závěr hodnocení, zobecnění, reflexe 13

14 Výchovně vzdělávací metody Hra na převtělování Diskuse cvičení smyslové představivosti Výtvarná hra Hudební hra Hra s předměty Přednes skupinový, individuální Program dne Dopolední program Workshopy probíhají každé dopoledne (kromě dne výletu), cca 2 2,5 hodiny. Pokud činnost děti baví, pokračuje i část odpoledne. To, co se děti na workshopu naučí, si přímo zkoušejí například workshop na pantomimu děti si asi 15 minut připravují samostatně pantomimickou scénku na téma Zoologická zahrada. Po prezentaci všech mají možnost vlastní činnost doplnit, více dopracovat, rozvinout. Odpolední program Odpolední program je věnován především tématu tábora a s ním souvisejícím činnostem a hrám všeho druhu. Jak již bylo uvedeno, 14

15 vpřípadě zájmu či potřeby pokračují aktivity z workshopu. Aktivity jsou vybírány podle potřeb aktuální fáze vývoje skupiny. Večerní program Reflexe jako rekapitulace dne, diskuse 15

16 8) Materiální zabezpečení a technické zabezpečení Sportovní a výtvarné potřeby, divadelní rekvizity a kostýmy, hudební nosiče a technika, společenské hry, rytmické hudební nástroje, metodický materiál a literatura. 16

17 9) Rozpočet PDP Běžný rozpočet týdenního tábora. 17

18 10) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP Tábor se zaměřením na divadlo může realizovat kterékoliv zařízení a je možné ho organizovat na jakékoliv úrovni. Předpokládá se zapojení účastníků do pravidelné činnosti v DDM. Plánuje se realizace dalšího obdobného tábora v následujícím roce. 18

19 11) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace Od účastníků získáváme zpětnou vazbu formou reflexe při závěrečném večeru. Do dalších let bylo vysloveno přání realizovat divadelní představení. Děti hodnotily táborové aktivity kladně a na základě vlastních prožitků se některé po prázdninách přihlásily do zájmových divadelních útvarů. Jako nedostatek jsme pociťovali absenci dalšího lektora, který by přispěl ke zkvalitnění programu a rozšíření nabídky workshopů. 19

20 12.) Přílohy Divadelní workshopy Každý workshop vedou 2 vedoucí, kteří se dle možností zapojují do činnosti společně s dětmi. Jou uváděny připravenými scénkami, které jsou tzv. motivačním prvkem k činnostem a divadelnímu projevu. Nonverbální komunikace Úvodní scénka pro navození tématu jako podnět k diskusi. Co je neverbální komunikace, jak nám pomáhá k vyjádření, co všechno a jak lze neverbálně vyjádřit. Čím nám pomáhá na jevišti a jak v životě. Hra na sochaře. Hra s neverbálními projevy. Hra s hudbou. Vrcholem workshopu neverbální komunikace bylo na dané téma ve skupinkách vytvořit divadelní scénku beze slov. 20

21 Verbální komunikace Úvodní scénka: 2x přehrajeme to samé, 1x beze slov, jen pomocí gest, podruhé zahrajeme se slovy ukázat jak jsou slova důležitá. Diskuse: co je to jazyk/jazyková tvořivost, komunikace, k čemu slouží slova. Jazykolamy. Správný postoj. Cvičení představ a prodej svého kamaráda. Cvičení práce s jazykem. Práce ve skupinách. Improvizace Úvodní scénka hrajeme kus divadelní hry a jednomu účastníkovi vypadne text, nápověda radí improvizovat, ale co to je? Následuje diskuse, co je improvizace, k čemu je dobrá na jevišti i v životě. Improvizovaný pohyb v prostoru. Improvizační cvičení. Scénky s využitím improvizace. Vrcholem divadelních aktivit byla aktivita místo činu. 21

22 Poslední dny byly věnovány přípravě klipu, kdy děti ve skupinách ( herci, tanečníci a zpěváci ) pod vedením lektorů připravovaly choreografie k české písni. Děti byly schopné velmi účelně a zapáleně kooperovat a využít zkušenosti z předcházejících workshopů. Příklady oblíbených her Na sochaře Hráči se rozdělí do dvojic. Jeden představuje hmotu je schoulen na zemi do klubíčka. Druhý dělá sochaře, nejprve si vytvoří představu, co bude sochat. Sochař pomalu rukama formuje hmotu postoj, celé tělo, výraz v obličeji. Hráč-hmota se nechá vést. Nikdo nemluví, celou aktivitu je možné podkreslit příjemnou hudbou. Po dokončení nejprve hráč-socha vyjádří, co si myslí, že představuje, pak sochař objasní svůj záměr. K výtvoru se mohou vyjádřit i ostatní hráči. Letka Skupina se rozdělí na trojice. Vždy 3 hráči se postaví za sebe v těsné blízkosti tvoří letku. Vedoucí pustí hudbu. Letka se pohybuje v prostoru inspirována hudbou, pohyb vede první hráč, druzí dva za ním 22

23 jeho pohyb kopírují. Po určitém čase na signál vedoucího první přejde na pozici posledního, druhý se stává prvním a přebírá plynule vedení letky. V prostoru se současně pohybuje více letek, je třeba předejít jejich střetu. Zrcadlení Postava tkví v přesném napodobení pohybové akce hráče jiným hráčem. Předávaná pantomima Děti stojí v kruhu a kopírují pohyb vedle stojícího souseda. Tato aktivita vyžaduje koncentraci, rychlost a tvůrčí myšlení. 23

24 Fotodokumentace 24

25 Odborné texty a použité publikace Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Praha: NIDM, Bečvářová, I., Pracovní listy z dramatické výchovy. Prachatice: SVIS MŠMT,

26

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ponořte se do Oceánu ých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více