Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204"

Transkript

1 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček, Karel Pavelka, Robert Podlas Omluveni: Pavel Ratiborský Tajemník: Zdeňka Sukupová Úvodní text: Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:05 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 4 členů rady města. Ověřovatelem zápisu byl určen Mgr. R. Podlas. Zápis z jednání dne 16. prosince 2015 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. Starostka města seznámila přítomné s programem, který byl schválen včetně změn. Program jednání: A) Valná hromada NBTH 01. Schválení dodavatele plynu na rok 2017 B) NBTH 02. Pronájem nebytových prostor části bývalé kotelny B společnosti CONSULTEST s.r.o. 03. Vyhlášení záměru "Uzavření dohody o narovnání" C) Majetek 04. Nabídka Zlínského kraje, týkající se úplatného převodu pozemků v k. ú. Napajedla 05. Prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Chmelnice 06. Výpůjčka nebytových prostor objektu č. p. 95 ( bývalá knihovna) na ulici Palackého 07. Provozní řád nádvoří radnice 08. Ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pozemků u provozovny hostince "Kouzelný svět" č.p. 115 a uzavření nových smluv s jeho současným majitelem 09. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace na užívání části budovy č. p.1554 a č. p. 90 v k. ú. Napajedla D) Životní prostředí 10. Dodatek č. 7 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/ Vyhodnocení oprav a investic na ČOV Napajedla v roce 2015 a plán na rok Zápis z projednání studie "Obnovení polní cesty na Pěnné" ze dne E) Finance 13. Poskytnutí dotace v roce 2015 na činnost Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace, rozpočtové opatření č. 44/ Rozpočty a odpisové plány příspěvkových organizací na rok Přehled pohledávek ke dni

2 F) Ostatní 16. Stanovení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zaměstnanci města Napajedla nezařazenými do MěÚ Napajedla 17. Směrnice o poskytování informací žadatelům podle zákona č. 106/1999 Sb. 18. Rozpočet a čerpání Fondu zaměstnavatele 19. Žádost o souhlas s užitím znaku města G) Komise a výbory 20. Zápis z jednání sboru pro občanské záležitosti dne Zápis z jednání sociální komise dne Zápis z jednání kulturní komise dne Zápis z komise životního prostředí ze dne H) Různé 24. Veřejně prospěšné práce u SMN informace 25. Záměr čerpání dotace na Návštěvnické centrum Napajedla v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu poskytovaného z MMR pro rok Průjezd nákladních vozidel jižní částí města 27. Bezúplatný převod majetku HZS ZK pro JSDHM 28. Zrušení jmenování ředitelky Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace 2 1. Valná hromada NBTH, s.r.o Schválení dodavatele plynu na rok 2017 Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. vzala na vědomí Nabídku ceny akceptační protokol" na dodávku zemního plynu pro společnost NBTH, s.r.o. na období 2017 od společnosti RWE Energie, s.r.o. O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 2. NBTH 02 - Pronájem nebytových prostor části bývalé kotelny B společnosti CONSULTEST s.r.o. Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání se společností CONSULTEST s.r.o. na využití nebytových prostor bývalé kotelny B v ulici Nábřeží č. p stojící na pozemku st. p. č a části budovy stojící na pozemku st. p. č v obci a k. ú. Napajedla a usnesením č. 20/432/2016 nájem nebytových prostor části bývalé kotelny B v ulici Nábřeží č. p stojící na pozemku st. p. č a části budovy stojící na pozemku st. p. č v obci a k. ú. Napajedla o celkové výměře 233,58 m2 na dobu neurčitou právnické osobě společnosti CONSULTEST s.r.o., pro účely provozování podnikatelské činnosti v oblasti provozování silniční laboratoře v rozsahu akreditace pro státní a obchodní subjekty, s využitím technických činností v oblasti stavebnictví pro širokou veřejnost Ing. M. Kozmíkovi, jednateli NBTH, s.r.o. uzavřít s právnickou osobou společností CONSULTEST s.r.o. "Smlouvu o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání" v části bývalé kotelny "B" v ulici Nábřeží č. p stojící

3 3 na pozemku st. p. č a části budovy stojící na pozemku st. p. č v obci a k. ú. Napajedla o celkové výměře 233,58 m2 na dobu neurčitou s platností od Termín: 31. ledna Vyhlášení záměru "Uzavření dohody o narovnání" Rada města Napajedla se seznámila s návrhem vyhlášení záměru uzavření dohody o narovnání v předloženém znění se společností CONSULTEST s.r.o. a usnesením č. 20/433/2016 a) vyhlašuje záměr "Uzavření dohody o narovnání" v předloženém znění mezi Městem Napajedla a společností CONSULTEST s.r.o. na období od do za užívání části bývalé kotelny "B" Ing. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ zveřejnit záměr "Uzavření dohody o narovnání" na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 26. ledna Majetek 04 - Nabídka Zlínského kraje, týkající se úplatného převodu pozemků v k. ú. Napajedla Rada města Napajedla projednala nabídku Zlínského kraje, týkající se úplatného převodu pozemků v k. ú. Napajedla, a usnesením č. 20/434/2016 ukládá Ing. M. Chrástové, vedoucí odboru SMIR - zajistit vypracování znaleckého posudku na pozemky p. č. 1749,1750,1751 Ing. I. Brabcové, starostce města - předložit materiál radě města Termín: 8. února 2016 Přítomni: Brabcová Irena, Ohnoutek Zbyněk, Pavelka Karel, Podlas Robert 05 - Prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Chmelnice Rada města Napajedla projednala prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Chmelnice a usnesením č. 20/435/2016

4 4 a) vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 6738/87 o výměře 9 m2 dle geometrického plánu č /2000 v k. ú. Napajedla majiteli garáže na pozemku umístěné za cenu 314,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku Ing. Kostky, formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní b) vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 6738/91 o výměře 9 m2 dle geometrického plánu č /2000 v k. ú. Napajedla majitelce garáže na pozemku umístěné za cenu 314,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku Ing. Kostky, formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní c) ukládá Ing. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ Napajedla - zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 29. ledna 2016 Ing. I. Brabcové, starostce města - předložit návrh prodeje k projednání zastupitelstvu města Termín: 24. února 2016 Přítomni: Brabcová Irena, Ohnoutek Zbyněk, Pavelka Karel, Podlas Robert 06 - Výpůjčka nebytových prostor objektu č. p. 95 ( bývalá knihovna) na ulici Palackého Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření "Smlouvy o výpůjčce" s Klubem kultury Napajedla, příspěvkovou organizací na využití nebytových prostor v objektu č. p. 95 (bývalá knihovna) v ulici Palackého a usnesením č. 20/436/2016 výpůjčku nebytových prostor v objektu č. p. 95 ( bývalá knihovna) 1. NP včetně sociálního zařízení za účelem konání tradiční akce "Březen měsíc knihy" Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizaci, která provozuje Knihovnu Boženy Benešové Napajedla, s účinností od do b) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 1 c) ukládá Ing. M. Chrástové, vedoucí odboru SMIR - sdělit stanovisko rady města Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizaci Termín:28. ledna zajistit předání nebytových prostor vypůjčiteli Termín:29. února 2016 d) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy Termín: 29. února 2016 Přítomni: Brabcová Irena, Ohnoutek Zbyněk, Pavelka Karel, Podlas Robert

5 Provozní řád nádvoří radnice Rada města Napajedla projednala předložený návrh Provozního řádu nádvoří radnice včetně jeho příloh a usnesením č. 20/437/2016 Provozní řád nádvoří radnice včetně příloh s účinností od 1. února 2016 se zapracovanými připomínkami rady města viz příloha č. 7 Ing. M. Chrástové, vedoucí odboru SMIR zajistit uplatňování nového provozního řádu Termín: průběžně 08 - Ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pozemků u provozovny hostince "Kouzelný svět" č. p. 115 a uzavření nových smluv s jeho současným majitelem Rada města Napajedla projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pozemků u provozovny hostince Kouzelný svět a uzavření nové nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce se současným majitelem domu č. p. 115 v ulici Palackého v Napajedlích a usnesením č. 20/438/2016 ukončení Nájemní smlouvy a Smlouvy o výpůjčce ze dne týkající se pozemků u provozovny hostince Kouzelný svět v k. ú. Napajedla dohodou ke dni b) schvaluje Dohodu o ukončení nájmu pozemku dle návrhu v příloze č. 3 Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce dle návrhu v příloze č. 4 c) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 461/7 o výměře cca 124 m2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u domu č. p. 115 s majitelem tohoto domu, celoročně, za cenu 10,00 Kč/m2/měsíc na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce d) vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 461/7 o výměře 150 m2 v k. ú. Napajedla za účelem umístění dětského hřiště u domu č. p. 115 s majitelem tohoto domu, na dobu určitou, po dobu provozování restaurace v budově č. p. 115 e) vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 130/17 o výměře 32 m2 za účelem přístupu do zadní části budovy, ze severozápadní strany, pro zásobování budovy č. p. 115 z parkoviště (p. č. 130/16) včetně komunikace pro zásobování a výpůjčku části pozemku p. č. 461/7 o výměře 17 m2 za účelem bezbariérového přístupu do objektu restaurace a předzahrádky ze severovýchodní strany objektu, s majitelem domu č. p. 115 na dobu určitou, po dobu provozování restaurace v budově č. p. 115 f) ukládá Ing. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ v Napajedlích - zajistit zveřejnění záměrů na úřední desce po dobu 15 dnů

6 6 Termín: 15. února 2016 Ing. M. Chrástové, vedoucí odboru SMIR - sdělit stanovisko rady města žadateli, zajistit vyhotovení smluv Termín: 15. února zajistit od nového majitele objektu č. p. 115 studii řešení všech vstupů do objektu a jejich odůvodnění vč. nově zamýšleného vstupu ze severovýchodní strany (přes stávající předzahrádku) a předložit studii na jednání RM Termín: 30. června 2016 g) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem dohod o ukončení smluv dle bodu b) Termín: 29. března Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace na užívání části budovy č. p.1554 a č. p. 90 v k. ú. Napajedla Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace na užívání části budovy č. p a č. p. 90 v k. ú. Napajedla a usnesením č. 20/439/2016 ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou č. p a smlouvy o nájmu nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou č. p. 90 uzavřených mezi Městem Napajedla, zastoupeným spol. NBTH, s.r.o., a Pečovatelskou službou Napajedla, příspěvkovou organizací dne b) schvaluje výpůjčku nebytových prostor v budově č. p o výměře 209,11 m2 dle přílohy č. 4 výpočtového listu s Pečovatelskou službou Napajedla, příspěvkovou organizací na dobu neurčitou s účinností od c) schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v č. p v předloženém znění dle přílohy č. 3 d) schvaluje výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 90 o výměře 227,10 m2 dle přílohy č. 8 výpočtového listu s Pečovatelskou službou Napajedla, příspěvkovou organizací na dobu neurčitou s účinností od e) schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v č. p. 90 v předloženém znění dle přílohy č. 7 f) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smluv Termín: 29. ledna 2016

7 4. Životní prostředí 10 - Dodatek č. 7 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/08 7 Rada města se seznámila s předloženým dodatkem č. 7 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/08 uzavřené mezi Energetikou Chropyně, a.s. a Městem Napajedla dne a usnesením č. 20/440/2016 Dodatek č. 7 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/08 s Energetikou Chropyně, a.s. dle návrhu v příloze č. 1 b) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města Napajedla podpisem dodatku Termín: 29. ledna Vyhodnocení oprav a investic na ČOV Napajedla v roce 2015 a plán na rok 2016 Rada města se seznámila s informací společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provedených opravách a investicích na ČOV Napajedla v roce 2015 a s plánem oprav a investic pro rok 2016 a usnesením č. 20/441/2016 a) bere na vědomí informaci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provedených opravách a investicích na ČOV Napajedla v roce 2015 b) souhlasí s plánem oprav a investic na ČOV Napajedla pro rok Zápis z projednání studie "Obnovení polní cesty na Pěnné" ze dne Rada města se seznámila se zápisem z projednání studie "Obnovení polní cesty na Pěnné" předložené občanským sdružením Občané Napajedel a usnesením č. 20/442/2016 a) bere na vědomí zápis z projednání studie "Obnovení polní cesty na Pěnné" b) doporučuje řešit záměr obnovy polní cesty v rámci projektu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Napajedla c) ukládá S. Kozmíkové, DiS., odbor SMIR - ŽP

8 ověřit možnosti napojení stávající cyklostezky podél řeky Moravy na budoucí "relax region" Termín: 30. března Finance 13 - Poskytnutí dotace v roce 2015 na činnost Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace, rozpočtové opatření č. 44/2015 Rada města Napajedla se seznámila s úpravu rozpočtu města na rok 2015 z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje a usnesením č. 20/443/2016 rozpočtové opatření č. 44/2015: - v příjmové části rozpočtu navýšení ve třídě 4 transfery o částku ,00 Kč z titulu přijetí dotace z rozpočtu Zlínského kraje na činnost Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace - ve výdajové části rozpočtu navýšení v oddílu 43 Sociální služby a pomoc o částku ,00 Kč na ORJ 2445 neinvestiční transfer pro Pečovatelskou službu Napajedla, příspěvkovou organizaci Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2015 Termín: 30. ledna 2016 Přítomni: Brabcová Irena, Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert 14 - Rozpočty a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2016 Rada města Napajedla se seznámila s návrhy rozpočtů a s návrhy odpisových plánů na rok 2016 u příspěvkových organizací zřizovaných městem a usnesením č. 20/444/2016 rozpočet a odpisový plán na rok 2016 příspěvkovým organizacím: - 1. základní škola Napajedla, př. č. 1a, 2a - 2. základní škola Napajedla, př. č. 1b, 2b - Mateřská škola Napajedla, př. č. 1c, 2c - Dům dětí a mládeže Matýsek, př. č. 1d, 2d - Klub kultury Napajedla, př. č. 1e, 2e - Pečovatelská služba Napajedla, př. č. 1f, 2f - Služby města Napajedla, př. č. 1g, 2g Závazným ukazatelem rozpočtů všech příspěvkových organizací vůči zřizovateli je výše neinvestičního příspěvku poskytnutého z jeho strany příspěvkové organizaci na rok ředitelům uvedených příspěvkových organizací - řídit se při hospodaření schváleným rozpočtem a dodržet závazný ukazatel vůči zřizovateli

9 - provádět odpisování majetku dle schváleného odpisového plánu Termín: v průběhu roku c) ukládá Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit zaslání schváleného rozpočtu a odpisového plánu uvedeným příspěvkovým organizacím Termín: 31. ledna 2016 Přítomni: Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert, Brabcová Irena usnesením č. 20/445/2016 Službám města Napajedla, příspěvkové organizaci: - čerpání investičního fondu ve výši ,00 Kč na nákup užitkového automobilu a závaží na traktor - čerpání rezervního fondu ve výši ,00 Kč na nákup tří kusů křovinořezů Ing. A. Jirků, řediteli příspěvkové organizace zajistit čerpání fondů v roce 2016 dle bodu a) tohoto usnesení Termín: 31. prosince 2016 Přítomni: Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert, Brabcová Irena 15 - Přehled pohledávek ke dni Rada města Napajedla se seznámila se stavem pohledávek ke dni dle příloh č. 1 a 2 a bere ho na vědomí. 6. Ostatní 16 - Stanovení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zaměstnanci města Napajedla nezařazenými do MěÚ Napajedla Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zaměstnanci města nezařazenými do MěÚ Napajedla a usnesením č. 20/446/2016 předložený návrh dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zaměstnanci města Napajedla nezařazenými do MěÚ Napajedla, který je v souladu s rozpočtovanou výší finančních prostředků v rozpočtu města Napajedla pro rok 2016 a v souladu s výší příspěvku na úhradu nákladů spojených s přípravou a s průběhem voleb v roce 2016, při zajišťování těchto činností: akce Sboru pro občanské záležitosti 15 správa osobních motorových vozidel 3 doručování poštovních zásilek města 1 příprava a zpracování podkladů pro žádosti o dotace, koordinace a kontrola termínů, závěrečná zpráva, monitorování udržitelnosti projektů 1 volby, referenda 15 činnost JSDHM 25 jiné činnosti dle potřeb města 10

10 Klub důchodců 15 Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ zajistit realizaci přijatého usnesení Termín: 31. prosince Přítomni: Brabcová Irena, Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert 17 - Směrnice o poskytování informací žadatelům podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Směrnice o poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a usnesením č. 20/447/2016 Směrnici o poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s účinností od b) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem směrnice c) ukládá Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ zajistit seznámení se schválenou směrnicí zaměstnance města Napajedla Termín: 29. ledna 2016 Přítomni: Brabcová Irena, Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert 18 - Rozpočet a čerpání Fondu zaměstnavatele Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu a čerpáním Fondu zaměstnavatele a usnesením č. 20/448/2016 Rozpočet a způsob čerpání Fondu zaměstnavatele pro rok 2016 Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ zajistit plnění přijatého usnesení Termín: průběžně Přítomni: Brabcová Irena, Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert 19 - Žádost o souhlas s užitím znaku města

11 11 Rada města Napajedla projednala předloženou žádost o použití znaku města pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky a usnesením č. 20/449/2016 a) souhlasí s použitím znaku města Napajedla pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ sdělit rozhodnutí rady města žadateli Termín: 1. února 2016 Přítomni: Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert, Brabcová Irena 7. Komise a výbory 20 - Zápis z jednání sboru pro občanské záležitosti dne Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání sboru pro občanské záležitosti konaného dne 5. ledna 2016 a plánem práce SOZ na 1. pololetí 2016 a usnesením č. 20/450/2016 odvolává Danuši Kojetskou z funkce členky sboru pro občanské záležitosti k na základě její žádosti ze zdravotních důvodů Přítomni: Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert, Brabcová Irena 21 - Zápis z jednání sociální komise dne Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání sociální komise konaného dne 9. prosince Zápis z jednání kulturní komise dne Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání kulturní komise konaného dne 10. prosince Zápis z komise životního prostředí ze dne Rada města se seznámila s předloženým zápisem z jednání komise životního prostředí ze dne 11. ledna 2016 a usnesením č. 20/451/2016 a) bere na vědomí předložený zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 11. ledna 2016

12 b) schvaluje pokácení následujících dřevin rostoucích mimo les: - 1 ks třešeň a 1 ks bříza na pozemku p. č. 2120/4 v lokalitě Malina I - 1 ks ořešák na pozemku p. č. 6472/16 v lokalitě Chmelnice - 1 ks sakura v ulici Nerudova - lokalita Malina I - 1 ks smrk na pozemku p. č. 296/11 v areálu mateřské školy - 2 ks borovice v ulici Na Malině - lokalita Malina I - 8 ks jírovec v ulici Komenského - 1 ks tůje na pozemku p. č. 2152/415 v ulici Lány 12 c) neschvaluje pokácení následujících dřevin rostoucích mimo les: - 1 ks modřín na pozemku p. č. 6428/5 v ulici Husova - 1 ks borovice na pozemku p. č. 2152/379 v ulici Dvořákova - 2 ks lípa u bloku XII. v ulici Nábřeží d) ukládá S. Kozmíkové,DiS., odbor SMIR - ŽP zajistit kácení prostřednictvím Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace Termín: 31. března 2016 Přítomni: Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert, Brabcová Irena 8. Různé 24 - Veřejně prospěšné práce u SMN - informace Rada města Napajedla se seznámila s informací o podpoře pracovních míst (veřejně prospěšné práce) u Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Záměr čerpání dotace na Návštěvnické centrum Napajedla v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu poskytovaného z MMR pro rok 2016 Rada města Napajedla se seznámila se záměrem společnosti Slaviamotor, s.r.o. realizovat úpravy v rámci Návštěvnického centra v Napajedlích v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu poskytovaného z Ministerstva pro místní rozvoj pro rok Průjezd nákladních vozidel jižní částí města Rada města Napajedla se seznámila s podnětem, týkajícím se problematiky zatížení jižní části města Napajedla průjezdem nákladních automobilů, a usnesením č. 20/452/2016 a) bere na vědomí podnět k řešení zatížení jižní části města kamionovou dopravou S. Kozmíkové, DiS., odbor SMIR - ŽP - požádat o stanovisko Zlínský kraj jako majitele komunikace - požádat majitele komunikace o vyhodnocení průjezdnosti a bezpečnosti dopravy křižovatky u Asterixu a prodejny Lidl

13 13 Termín: 31. března 2016 Přítomni: Brabcová Irena, Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Pavelka Karel, Podlas Robert 27 - Bezúplatný převod majetku HZS ZK pro JSDHM Rada města Napajedla se seznámila s žádostí o bezúplatný převod majetku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (cisternové automobilové stříkačky) pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Napajedla Zrušení jmenování ředitelky Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace Rada města Napajedla na základě upozornění právníka města usnesením č. 20/453/2016 a) zrušuje jmenování Kateřiny Barešové, usnesením č. 19/425/2015 ze dne , do funkce ředitelky Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace na dobu určitou po dobu mateřské, rodičovské a řádné dovolené Mgr. Kristiny Frascaové, ředitelky Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace bez zkušební doby do b) bere na vědomí rozhodnutí ředitelky o jmenování Kateřiny Barešové do funkce zástupkyně ředitelky Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 Přítomni: Brabcová Irena, Ohnoutek Zbyněk, Cívela František, Koláček Kamil, Pavelka Karel, Podlas Robert Členové rady města se dohodli, že se další jednání rady města přesouvá ze středy 3. února na pondělí 8. února Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 18:05 hodin ukončila. Zapsala: Zdeňka Sukupová Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka místostarosta Mgr. Robert Podlas v. r. ověřovatel

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 31.08.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města.

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. Zápis č. 21/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 08.02.2016 od 15:30 hodin a 10.02.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 204 Dne 08.02.2016 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 NAPAJEDLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 Obsah: I. Základní údaje společnosti II. Předmět podnikání a činnost společnosti III. Organizační struktura společnosti IV. Složení řídících orgánů společnosti Masarykovo

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 06.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis č. 45/2017 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v jednací místnosti č. 207

Zápis č. 45/2017 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v jednací místnosti č. 207 1 RM 25.10.2017 Zápis č. 45/2017 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 25. 10. 2017 od 14:00 hodin v jednací místnosti č. 207 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 01.02.2017 Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 01.02.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011

Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011 Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, MUDr. Jiří Veselý, Mgr. Jiří Ringel, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde a Ing.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014 Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář Antonín

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 14. 03. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 06.01.2014

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 06.01.2014 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 06.01.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 6.1.2014 Program: 1. Pověření starostky přípravou výběr.řízení (ul. Kaštanová, ul. V Podskalí)

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Niedermertl, Židuliaková, Dušek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. čj. 13/2007 Starostka zahájila 13. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 09.11.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010.

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 setrvání v realizaci ČOV za podmínek uvedených v přiloženém zápise Pro: 10 proti: 1, zdržel se hlasování: 0 Vypracovat novelizaci vyhlášky

Více

Jednání Rady města Broumova č. 8 ze dne 31. 1. 2007. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 8 ze dne 31. 1. 2007. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 8 ze dne 31. 1. 2007 Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, pan Marek, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Uzel a Ing. Blažková tajemnice. Pozdní příchod: pan Pavel Trojan (15

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 15. zasedání rady města konané dne 26.11.2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 15. zasedání rady města konané dne 26.11.2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 15. zasedání rady města konané dne 26.11.2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, JUDr.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 21. 9. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. května 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. května 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. května 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Omluven: Zapisovatel: 4 členové rady města Jana Černá Ing. Jaroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více