Reforma státních sociálních dávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma státních sociálních dávek"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ROSTISLAV ČEVELA Reforma státních sociálních dávek 1. Úvod Potřebu poskytování státních sociálních dávek stručně vystihuje Národní akční plán sociálního začleňování na léta , ze kterého vyplývá, že systém sociální ochrany (nebo zabezpečení) úspěšně oddaluje skupiny obyvatelstva od pádu pod hranici chudoby. Tento systém se skládá ze tří částí ze sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální péče. Při reformě všech systémů musí existovat vzájemná propojenost a spolupráce všech zainteresovaných skupin, tj. odborníků na úrovni jednotlivých resortů, meziresortní spolupráce a angažovanost výzkumných ústavů, odborných společností a občanských sdružení. Diskutuje se o tom, zda důraz má být kladen na preventivní roli sociální politiky nebo zda má jít o roli následně korektivní, tedy o řešení situací, kdy došlo k propadu příjmů. Obě alternativy jsou možné, ale je nutné připomenout, že případné změny by se dotkly řádově statisíců příjemců dávek a miliardových transferů. Záchranná sociální síť, koncipovaná v roce 1991, sledovala cíl, že je lepší investovat do prevence než jednat o sociálních otázkách pod tlakem sociálních nepokojů. Připravovaná důchodová reforma odráží celospolečenský problém, kterým je stárnutí populace. Tento problém se netýká jen ČR. Půjde o proces složitý a časově náročný. Reforma v oblasti sociální péče by měla vést ke zjednodušení systému, k omezení počtu poskytovaných dávek a jejich přesnějšímu zacílení, ke snížení nákladů na jeho administraci a k větší zainteresovanosti obcí na efektivním vyplácení dávek sociální péče. Fenomén nezaměstnanosti, který se objevil po roce 1989, úzce souvisí se všemi částmi systému sociální ochrany a nepříznivě ovlivňuje vývoj výdajů na státní sociální dávky. Reforma v oblasti nezaměstnanosti již byla zahájena a dále se bude vyvíjet v závislosti na měnících se vnějších podmínkách. Systém státní sociální podpory byl nově konstruován v roce 1995 a prošel dílčími úpravami. Statisticky zpracovaný vývoj v oblasti vyplácení sociálních dávek ukazuje, že výdaje na důchody neustále rostou a v roce 2003 představovaly cca 71 % všech sociálních příjmů obyvatelstva. Plynule rostou příjmy obyvatelstva z nemocenské- APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 ho pojištění a od roku 1996 do roku 2003 tvořily 11 % sociálních příjmů obyvatelstva. Klesající trend mají příjmy dávek státní sociální podpory, který je charakterizován 16 % v roce 1996 a 11 % v roce 2003 všech sociálních příjmů obyvatelstva. Vzestupný trend mají naopak příjmy obyvatelstva z dávek sociální péče a podpory v nezaměstnanosti. Přehled sociálních příjmů obyvatelstva je uveden v tabulce č. 1 a v příslušných grafech. Tabulka č. 1 a grafy: Sociální příjmy obyvatelstva (v mil. Kč) důchody nemocenské pojištění státní sociální podpora sociální péče podpora v nezaměstnanosti celkem důchody 1% 2% 16% 11% 70% nemocenské pojištění státní sociální podpora sociální péče podpora v nezaměstnanosti 2% 4% 12% 11% 71% důchody nemocenské pojištění státní sociální podpora sociální péče podpora v nezaměstnanosti 2% 5% 11% 11% 71% důchody nemocenské pojištění státní sociální podpora sociální péče podpora v nezaměstnanosti Vývoj sociálních příjmů obyvatel v letech celkem Platné právní úpravy Sociální zabezpečení je upraveno zákony, jejichž stručný přehled je v následujícím textu uveden. Rozsah sociálního zabezpečení je stanoven v zákoně 100/1988 Sb., v platném znění, v 2 a zahrnuje důchodové zabezpečení (bezmocnost), sociální péči a nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Zákon 589/1992 Sb., v platném znění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti rozlišuje důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zákon 155/1995 Sb., v platném znění, upravuje důchodové pojištění pro 52 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

3 případ stáří, invalidity a úmrtí živitele. Druhy důchodů jsou: starobní, plný invalidní, částečný invalidní, vdovský a vdovecký a sirotčí. Zákon 54/1956 Sb., v platném znění, o nemocenském pojištění zaměstnanců upravuje poskytování dávek nemocenského pojištění. Jsou to: nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství. Zákon 32/1957 Sb., v platném znění, o nemocenské péči v ozbrojených silách upravuje poskytování dávek nemocenské péče, do kterých patří nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a příspěvek na pohřeb vojáka. Zákon se týká vojáků, příslušníků bezpečnostních sborů a žáků vojenských škol. Zákon 117/1995 Sb., v platném znění, o státní sociální podpoře, upravuje poskytování dávek poskytovaných v závislosti na výši příjmu (přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení) a ostatní dávky (rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné). Zákon 482/1991 Sb., v platném znění, o sociální potřebnosti, stanoví, kdy se občan považuje za sociálně potřebného a poskytování dávek sociální péče, příspěvku na výživu dítěte a poskytování dávek sociální péče v mimořádných případech. Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, upravuje státní politiku zaměstnanosti a vymezuje dávky podpory v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Zákon 582/1991 Sb., v platném znění, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost orgánů státní správy, úkoly občanů a organizací a organizaci a řízení ve věcech nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory a sociální péče. Podle 4 Ministerstvo práce a sociálních věcí, kromě jiných úkolů, řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení a ve vyjmenovaných případech posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely přezkumného řízení soudního a pro účely odvolacího řízení správního. V 8 je upraveno posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů. Tímto paragrafem je určena kompetence lékařů okresních správ sociálního zabezpečení k posuzování invalidity, bezmocnosti, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte, zda jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, zda si občan může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu životní úroveň vlastní prací, zda občan v krátké době po uplynutí podpůrčí doby pravděpodobně nabude opět pracovní schopnost, a to i k jinému zaměstnání, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, zda jde o občana těžce zdravotně postiženého a druh a stupeň tohoto postižení pro účely přiznání mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu, úhradu bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu a zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o občana dlouhodobě těžce zdravotně postiženého, dlouhodobě zdravotně postiženého nebo o dítě dlouhodobě nemocné. V 8a je dána kompetence lékařům okresních správ sociálního zabezpečení provádět kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři. Vyhláška 182/1991 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení upra- APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 vuje postup ošetřujících lékařů, posudkových lékařů a posudkových komisí MPSV při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti, dále poskytování dávek a služeb sociální péče, vymezuje ústavní sociální péči a ve svých přílohách stanoví úhrady za úkony pečovatelské služby, zdravotní postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod, rozsah mimořádných výhod, rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany, zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu bytu, úhradu bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu, zdravotní postižení podmiňující a vylučující přijetí do ústavů a vzory průkazů mimořádných výhod. 3. Státní sociální dávky v současnosti 3.1 Druhy sociálních transferů Sociální pojištění Důchody Zákon o důchodovém pojištění s účinností od 1. ledna 1996 upravuje základní důchodové pojištění. Jde o systém dávkově definovaný a průběžně financovaný. Mezi základní principy patří povinná účast, univerzalita jednotná úprava pro různé skupiny pojištěnců, obligatornost důchodů, zajištění nabytých práv, zajištění soudní ochrany, garance důchodů státem a solidarita v rámci generace i mezi generacemi. Příjmem základního důchodového pojištění je pojistné a výdajem je výplata důchodů. Nejdůležitější opatření přijatá zákonem o důchodovém pojištění s účinností od 1. ledna 1996 zahrnují zahájení procesu postupného zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod, postupné prodlužování období, ze kterého jsou zjišťovány výdělky pro výpočet důchodu z pětiletého v roce 1995 na cílově třicetileté v roce 2016, dynamická konstrukce výpočtu důchodu, která spočívá zejména v indexaci dosažených výdělků pro výpočet důchodu v závislosti na obecném mzdovém nárůstu, zrovnoprávnění mužů a žen v nárocích na pozůstalostní důchod. Starobní důchody Důchod se skládá ze základní výměry stejné pro všechny druhy důchodů (nezávislé na délce doby pojištění a na výdělku) a z procentní výměry odvozené z doby pojištění a dosaženého výdělku. Výše důchodů není omezena žádnou nejvyšší výměrou. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činí nejméně 25 roků a dosažení věkové hranice stanovené zákonem, která se postupně zvyšuje, nebo nejméně 15 roků pojištění a dosažení věku aspoň 65 let. Invalidní důchody Pro výpočet plných a částečných invalidních důchodů platí stejná formule jako pro starobní důchody s tím, že se jako doba pojištění započítává i doba od vzniku nároku na tento důchod do dosažení věkové hranice pro nárok na starobní důchod, za kterou však nejsou odváděny žádné platby. Základní podmínkou nároku je pokles schopnosti soustavné výdělečné čin- 54 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

5 nosti nejméně o 66 % (plná invalidita), resp. o 33 % (částečná invalidita) a potřebná doba pojištění aspoň 5 roků, která se zjišťuje z desetiletého období před vznikem invalidity. Ostatní důchody U pozůstalostních důchodů se procentní výměra důchodu stanoví z procentní výměry důchodu zemřelého. Základní podmínkou nároku je, že zemřelý musí splňovat podmínky nároku na důchod starobní nebo invalidní; bezpodmínečný nárok na důchod je po dobu jednoho roku od úmrtí manžela, pak musí být splněny podmínky stanovené zákonem, jinak nárok zaniká. Nárok na sirotčí důchod má dítě, které se považuje podle zákona za nezaopatřené, nejdéle však do dosažení věku 26 let, pokud zemřelá osoba splňovala podmínky pro nárok na důchod. ČR patří k zemím s velmi nízkou mírou chudoby. Pod hranicí 60 % mediánového příjmu se nachází 8 % z celkové populace (v EU 15 %). V případě osob starších 60 let jsou to pouze 4 %, se stoupajícím věkem se ohrožení chudobou mírně zvyšuje počet osob starších 65 dosahuje 4,4 % a počet osob starších 75 dosahuje 6,6 %. Hlavní parametrické změny základního důchodového pojištění byly přijaty s účinností od 1. ledna 2004 a jde o: pokračování ve zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod i po roce 2009 zatím na 63 let pro muže a bezdětné ženy s cílem postupného dosažení jednotné hranice, omezení možností předčasného odchodu do starobního důchodu, omezení zápočtu doby studia jako náhradní doby pojištění, zrušení omezení pro souběh starobního důchodu s výdělkem. Současně byla schválena opatření týkající se pojistného, zejména zvýšení procentní sazby pojistného na základní důchodové pojištění; šlo o změnu vnitřní struktury sazeb a celková zátěž zůstala stejná. Dále jde o postupné zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného u OSVČ. V důsledku těchto změn došlo již roce v 2004 k obratu a výdaje základního důchodového pojištění byly nižší než příjmy z pojistného o 4 %. Vývoj výdajů na důchody je v tabulce č. 2 a v příslušném grafu Zvýšení důchodu pro bezmocnost Důchod se zvyšuje při částečné bezmocnosti o 20 %, při převážné bezmocnosti o 40 %, při úplné bezmocnosti o 75 % částky, která se podle zákona o životním minimu považuje za potřebnou k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb osoby, která není nezaopatřeným dítětem. Sirotčí důchod se zvyšuje pro bezmocnost nejdříve od sedmého roku věku dítěte. Bezmocnost se posuzuje podle předpisů důchodového pojištění, kompetenci k posouzení zdravotního stavu v první instanci má lékař okresní správy sociálního zabezpečení Dávky nemocenského pojištění Dávky mohou být poskytovány osobám samostatně výdělečně činným, jsou-li účastny pojištění a jde o nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. Dále jsou poskytovány zaměstnancům. Jedná se o nemocenské, podporu při ošetřování člena APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 Tabulka č. 2 a graf: Vývoj výdajů na důchody (včetně důchodů ozbrojených sil) v mld. Kč Výdaje na důchody v mld. Kč důchody 127,6 150,2 166,1 177,9 186,9 201,1 213,6 225,8 rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitou pomoc v mateřství. S odlišnostmi jsou poskytovány vojákům, příslušníkům bezpečnostních sborů a žákům vojenských škol, kteří mohou pobírat nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a příspěvek na pohřeb vojáka. Vývoj výdajů na nemocenské pojištění je v tabulce č. 3 a v příslušném grafu Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci Podpora náleží uchazeči o zaměstnání při splnění podmínek stanovených zákonem. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání. Dávky se neposkytují při poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění a po dobu vazby. Poskytování dávky je časově omezeno podle věku na 6, 9 a 12 měsíců. Výše podpory se stanoví procentní sazbou. Procentní sazba činí v prvních 3 měsících 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Při rekvalifikaci je to 60 %. Maximální výše je omezena v závislosti na životním minimu. Výdaje státního rozpočtu na politiku zaměstnanosti jsou v tabulce č. 4 a v příslušném grafu Státní sociální podpora V případě dávek státní sociální podpory jde o nepojištěnecký dávkový systém. Jde o ucelený systém dávek využívající zákonem stanovené životní minimum jako základní prvek pro určení výše dávek. Pomoc je adresována zejména rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích. Dávky ovlivňují situaci rodin 56 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

7 Tabulka č. 3 a graf: Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění v mil. Kč dávky nemoc. pojištění příjmy z pojistného Příjmy a výdaje v nemocenském pojištění dávky nem. pojištění příjmy z pojistného s příjmy pod úrovní životního minima a jejich poskytování vede k poklesu počtu rodin pobírajících dávky sociální péče. Dávky jsou poskytovány bez návaznosti na příjmy žadatelů (rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné) nebo v závislosti na příjmu žadatele (přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení). Majetek rodiny se netestuje. V roce 2003 byly dávky vypláceny měsíčně tisícům rodin nebo osob. Počet nezaopatřených dětí, které pobíraly přídavek na dítě, činil cca tisíc. Sociální příplatek pobíralo cca 411 tisíc rodin s dětmi a příspěvek na bydlení cca 321 tisíc domácností, příspěvek na dopravu 351 tisíc dětí a rodičovský příspěvek cca 260 tisíc rodičů. Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory zachycuje tabulka a graf č Sociální péče Systém dávek sociální péče je rovněž nepojištěnecký. Dávky sociální péče lze rozdělit na dávky sociální potřebnosti (chudinské) a dávky pro specifické skupiny občanů (rodiny s dětmi, staří, těžce zdravotně postižení nebo společensky nepřizpůsobení občané, občané, kteří potřebují zvláštní pomoc a občané, kterým je poskytována sociální péče ve zdravotnických zařízeních). APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 Tabulka č. 4 a graf: Vývoj výdajů na státní politiku zaměstnanosti (v tis. Kč) výdaje celkem výdaje na podporu Výdaje na státní politiku zaměstnanosti výdaje celkem výdaje na podporu Pomoc rodinám s dětmi Jde o příspěvek na výživu dítěte, příspěvek na rekreaci dětí důchodce a další peněžité nebo věcné dávky, pečovatelskou službu a péči v zařízeních sociální péče Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu Jde příspěvek, který je poskytován osobě, která pečuje o osobu převážně nebo úplně bezmocnou, nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let nebo o dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči Příspěvky pro osoby těžce zdravotně postižené a staré občany a) Služby, věcné dávky, peněžité dávky a bezúročné půjčky občanům těžce zdravotně postiženým; jde o mimořádné výhody občanům těžce zdravotně postiženým včetně průkazů, poskytování ústavní sociální péče, příspěvky atd. b) Služby a dávky sociální péče starým občanům (pečovatelská služba, účast na společném stravování, rekreace, bydlení, ústavní péče celoroční, týdenní nebo denní pobyt, případně přechodný pobyt). 58 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

9 Tabulka č. 5 a graf: Vývoj výdajů na dávky sociální podpory (v mil. Kč) výdaje celkem přídavek na dítě sociální příplatek rodičovský příspěvek Výdaje na dávky SSP výdaje celkem přídavek na dítě sociální příplatek rodičovský příspěvek Peněžité a věcné dávky pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a pro občany společensky nepřizpůsobené a) Pro občany, jejichž životní potřeby nejsou zabezpečeny příjmy z výdělečné činnosti nebo jinými příjmy nebo dávkami (peněžité i věcné dávky). b) Pomoc osobám společensky nepřizpůsobeným (alkoholici, toxikomani a propuštění z výkonu trestu) při pracovním umístění, ubytování, věcné nebo peněžité dávky, nebo bezúročné půjčky. Starým občanům jsou poskytovány služby v zásadě ve dvou typech zařízení. Prvním typem je domov důchodců zajišťující komplexní péči. Druhým typem jsou penziony pro důchodce, kde jsou poskytovány služby v závislosti na zdravotním stavu. Celková kapacita v těchto dvou typech zařízení vzrostla z cca 38 tisíc (v roce 1990) na asi 51 tisíc (v roce 2003). Nicméně stále roste i počet neuspokojených žadatelů. Po roce 1990 se kromě státu staly poskytovateli sociálních služeb i obce a města, církve, občanská sdružení, neziskové organizace apod. Dalším typem zařízení jsou ústavy sociální péče, dětské vesničky SOS, azylové domy pro matky s dětmi, bezdomovce a charitní domovy. Výdaje na dávky sociální péče a ústavní sociální péči jsou uvedeny v tabulce č. 6 a 7 a v příslušných grafech. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

10 Tabulka č. 6 a graf: Vývoj výdajů na dávky sociální péče (v mil. Kč) výdaje celkem dávky starým a zdravotně postiženým dávky rodinám s dětmi dávky pro jednotlivce Peněžité dávky sociální péče výdaje celkem dávky starým a zdravotně postiženým dávky rodinám s dětmi dávky pro jednotlivce Financování a výplata dávek a problémy spojené s výplatou dávek Dávky v pojištěneckých systémech jsou hrazeny z výběru pojistného. Výplata dávek důchodových, i se zvýšením důchodu pro bezmocnost a nemocenských, je v kompetenci České správy sociálního zabezpečení. Výplata podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci je v kompetenci úřadů práce. Dávky v nepojištěneckých systémech jsou plně financovány ze státního rozpočtu mimo kapitolu 313 MPSV. Výplata dávek státní sociální podpory je v kompetenci úřadů práce a stát má administraci těchto dávek plně pod kontrolou. Výplata dávek sociální péče sociálně potřebným osobám je uskutečňována jako výkon státní správy v přenesené působnosti pověřenými obecními úřady, kterých je cca 390. Na výkon této agendy stát obcím přispívá. Výše příspěvku je stanovována Ministerstvem financí. Celý systém výplaty dávek sociální péče zabezpečují samosprávné obce. MPSV má úkoly legislativní, metodické a kontrolní, kvalitu výkonu tohoto systému po stránce personální kapacity a technického zabezpečení však nemůže ovlivnit, což je prvotním nedostatkem systému. Problémy spojené s výplatou dávek spočívají zejména v tom, že obce nejsou zainteresovány na efektivním vyplácení dávek sociální péče. Hledají se nástroje, jak zvýšit zainteresovanost obcí. Nástrojem k ovlivnění této nepříznivé situace je 60 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

11 Tabulka č. 7 a graf: Vývoj nákladů na ústavní sociální péči (v Kč) průměrné neinvestiční výdaje na 1 místo a rok domovy důchodců domovy-penziony pro důchodce ÚSP pro dospělé s trv.pobytem ÚSP pro mládež s trv.pobytem výdaje celkem Náklady na ústavní sociální péči domovy důchodců domovy-penziony pro důchodce ÚSP pro dospělé s trv. pobytem ÚSP pro mládež s trvalým pobytem výdaje celkem především způsob ekonomické zainteresovanosti obce. Efektivní vyplácení dávek sociální péče by mělo vést k aktivizaci příjemce, motivovat k práci, zabraňovat konzervaci chudoby, sociálnímu vyloučení. Dávky by neměly být zneužívány. Úspory dosažené efektivním hospodařením by měly být úsporami obce, nikoliv státu. Dalším způsobem je využití stávající legislativy k tomu, aby bylo dosaženo sjednocení a zpřísnění rozhodování o dávkách. Tato varianta vyžaduje zintenzivnění metodického řízení a personální posílení sociální práce, což předpokládá další finanční nároky na veřejné rozpočty. Část těchto principů bude zabezpečovat nový zákon o hmotné nouzi. Převedení výplaty dávek sociální péče do samostatné působnosti obcí se nabízí jako jednoduché řešení. Po analýze problému se však dospělo k závěru, že jedinou oblastí, kterou je vhodné tímto způsobem řešit, je bydlení. Příspěvkem na bydlení ve státní sociální podpoře stát pomáhá všem osobám s nízkými příjmy. Individuálně stát pomáhá tam, kde dávka státní sociální podpory nestačí, v systému dávek sociální péče, v jehož rámci je možné uhradit případně až celé náklady na bydlení. Při převedení výplaty dávek sociální péče do samostatné působnosti obcí by stát mohl mít zásadní problémy s dodržováním závazků z Evropské sociální charty a z komunitárního práva. Řešení je v rozporu s principem unifikace a vytváří vážná rizika při zabezpečení jednotnosti výkonu agendy. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

12 Další bariérou je struktura obcí v ČR a počet jejich obyvatel. V ČR je velký počet malých obcí. Celkem je obcí a není reálné, aby agendu vykonávaly v samostatné působnosti. Zůstane-li zachována dosavadní struktura obcí, nelze setrvávat na představě samosprávné obce jako subjektu sociální politiky a je nutné přehodnotit i roli státu. Z hlediska teorie výkonu sociálních agend se vymezují dva principy: princip unifikace (zjednodušeně znamená, co je nutné provádět v celém státě jednotně, má vykonávat stát) a variability (aktivity závislé na místních okolnostech by měla vykonávat obec v samostatné působnosti). 3.3 Posuzování zdravotního stavu pro účely výplaty dávek Kompetence k posuzování zdravotního stavu Posuzování zdravotního stavu pro účely dávek důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, části nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pro účely některých dávek sociální péče, pro účely některých dávek dle zákona o sociální potřebnosti a zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou je v první instanci svěřeno lékařům okresních správ sociálního zabezpečení. Kritéria pro posuzování zdravotního stavu jsou dána zpravidla vyhláškami. Posuzování dočasné pracovní neschopnosti a dalších dávek nemocenského pojištění je svěřeno ošetřujícím lékařům v resortu zdravotnictví a lékařům resortů ozbrojených sil. Kontrolní funkci plní lékaři okresních správ sociálního zabezpečení s výjimkou resortů ozbrojených sil, kde lékaři okresních správ sociálního zabezpečení nemají působnost. Působnost posudkových komisí MPSV v odvolacím řízení správním a přezkumném řízení soudním je dána 4 odst. 2 zákona 582/1991 Sb., v platném znění. Speciální posudková činnost je v kompetenci posudkových lékařů odboru koncepce sociálně zdravotní politiky MPSV a spočívá v podávání posudků v řízeních na žádost o odstranění tvrdosti zákona, posouzení zdravotního stavu při odvolání proti neumístění žadatele do ústavů sociální péče nebo domovů důchodců, podávání stanovisek při mimořádných opravných prostředcích. Tito lékaři se zabývají koncepční, kontrolní a metodickou činností. Síť pracovišť Lékařská posudková služba je zřízena na České správě sociálního zabezpečení, na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v resortech ozbrojených sil. Resorty ozbrojených sil mají vlastní posudkovou službu, která plní úkoly v dané oblasti a je řízena příslušným ministerstvem. Úkoly Lékařská posudková služba plní svoje úkoly ve všech systémech sociální ochrany v současnosti existujících a přibudou jí úkoly i ve všech systémech dosud připravovaných (úrazové pojištění, sociální služby, hmotná nouze). 62 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

13 4. Reforma státních sociálních dávek Reformní kroky se předpokládají ve všech systémech, některé kroky již proběhly, některé jsou v přípravě a měly by se uskutečnit v krátkém časovém horizontu a některé kroky budou vyžadovat delší čas k přípravě a hledání celospolečenského konsensu. 4.1 Cíle a odůvodnění potřeby reforem Reforma dávek by měla směřovat k efektivnímu využití prostředků a udržitelnosti financování ve všech oblastech státních sociálních dávek, ke snížení administrativní náročnosti, k přesnějšímu zacílení na potřebné občany, k zamezení zneužívání dávek, k zavedení jednotných a zpřesňujících kritérií zejména v oblasti dávek sociální péče a k pokrytí rizik s převládající tendencí preventivní státní sociální politiky s cílem udržení sociálního smíru. Odůvodnění potřeby reforem je uvedeno v následujících jednotlivých kapitolách. 4.2 Reformy v jednotlivých systémech V důchodovém pojištění Změny se musí týkat nejen veřejného povinného průběžného pilíře, ale i zlepšení fungování soukromých dobrovolných doplňkových systémů. Proces důchodové reformy byl v ČR zahájen bezprostředně po politických změnách v roce Během tohoto období došlo k mnoha úpravám. V systému byla zavedena univerzálnost, odstraněna diskriminace, bylo zavedeno pojistné a transformován nositel pojištění. Byl přijat zákon, který zavedl dobrovolný doplňkový důchodový systém (penzijní připojištění se státním příspěvkem). V roce 1995 byl v ČR jako v jednom z prvních států střední a východní Evropy přijat reformní zákon o důchodovém pojištění. Tento zákon zavedl např. potřebnou flexibilitu systému, prodlužování důchodového věku, došlo k přizpůsobení systému mezinárodním pravidlům, k zakotvení pravidelné valorizace. Budoucí nutnost úprav důchodového systému vyplývá z demografických predikcí. V posledních deseti až patnácti letech došlo k hlubokému propadu porodnosti a zároveň k prodlužování doby dožití. Nebývalá intenzita těchto změn povede k postupnému a relativně rychlému stárnutí populace. Budoucí problémy základního důchodového pojištění budou tak závažné, že ještě v horizontu tohoto desetiletí by měla být zvážena další významná reformní opatření. Jde zejména o tato reformní opatření: a) zvážit omezení zápočtu náhradních dob pojištění a možnosti finančního krytí těchto dob, b) zvážit další postupné prodlužování věkové hranice pro nárok na starobní důchod s cílem jejího sjednocení pro muže a ženy. V důsledku toho by mělo dojít i k faktickému pozdějšímu odchodu do důchodu, k prodloužení ekonomické aktivity a nakonec i k plnému uplatnění principu rovného zacházení s muži a ženami, APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

14 c) zvážit další prodlužování období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu. Výše výdajů základního důchodového pojištění závisí na mzdovém rozložení a na míře příjmové solidarity v systému. Celkový efekt ve srovnání se současnou právní úpravou nelze odhadovat, neboť ani současná právní úprava není ještě uplatňována v plném rozsahu, d) rozšířit okruh příjmů, z nichž se platí pojistné, na všechny výdělečné činnosti vykonávané aspoň ve stanoveném minimálním rozsahu a délce, e) zvážit změnu způsobu indexace skutečně dosažených příjmů pro výpočet důchodu, která by spočívala v zohlednění vývoje příjmů základního důchodového pojištění při vyměřování důchodů. Zároveň by tato změna omezila vliv změn na trhu práce na stabilitu základního důchodového pojištění. Efekt tohoto opatření je ovlivněn mírou příjmové solidarity v základním důchodovém pojištění (vyšší solidarita znamená nižší úsporu), f) zvážit přechod k jinému způsobu valorizace důchodů, g) zvážit zavedení postupného odchodu do starobního důchodu s možností přepočtu tohoto důchodu vypláceného vedle příjmu z výdělečné činnosti, h) zvážit aktualizaci kritérií pro posuzování procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti při stanovení stupně invalidity s ohledem na měnící se vnější podmínky a na nové poznatky vědy. Nový systém v pojistné agendě Připravuje se nový pojistný systém úrazového pojištění. Ten je v současné době již zpracován do paragrafového znění zákona, které v současné době prochází komisemi legislativní rady vlády. Pro tento zákon byl vypracován odborem koncepce sociálně zdravotní politiky MPSV systém míry poškození zdraví vyjádřený v procentech, který hodnotí zdravotní stav při dlouhodobém poškození zdraví způsobeném pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Do zákona byly zapracovány prvky prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a rehabilitace v případě těchto poškození zdraví. V nemocenském pojištění Je připraven nový zákon o nemocenském pojištění, který zahrnuje významné regulační prvky, na základě kterých by mohlo dojít k poklesu čerpání dávek nemocenského pojištění. Změny jsou navrženy v oblasti dávkové i v oblasti posuzování zdravotního stavu, kde jde hlavně o rozšíření kompetencí lékařů provádějících kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti o novou agendu, a to kontrolu posuzování ošetřovného, jsou zpřísněny sankce pro ošetřující lékaře při nesprávném postupu při posuzování dočasné pracovní neschopnosti. V oblasti výplaty dávek se počítá s vyplácením náhrady mzdy zaměstnavatelem za první dny pracovní neschopnosti, doba trvání poskytování této náhrady je ještě předmětem sporu. 64 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Úvod Jedním z cílů sociální reformy je zjednodušení systému sociální ochrany, zefektivnění práce orgánů státní správy, snížení administrativní zátěže pro uživatele

Více

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Invalidita a invalidní důchod (The Invalidity and the Ivalidity Pension)

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek Pavla Krajčovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce na téma Životní situace zadlužených příjemců nemocenských

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociální pracovník

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více