Podpora bydlení pro seniory - současné trendy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora bydlení pro seniory - současné trendy"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Podpora bydlení pro seniory - současné trendy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Zuzana KREJČOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, Ph.D., MBA Znojmo, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Podpora bydlení pro seniory současné trendy vypracovala samostatně pod vedením Ing. Mirky Wildmannové, PhD., MBA a uvedla v seznamu použité literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing. Mirce Wildmannové, PhD., MBA za obětavý přístup, odborné konzultace a cenné připomínky, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Tématem této bakalářské práce je objasnění sociální politiky, bytové politiky, charakteristika bytového fondu v ČR se zaměřením na seniory, ústavní pobytová zařízení pro seniory, financování, druhy služeb sociální péče, srovnání bytové politiky v Rakousku. V praktické části vyhodnotit dotazníkové šetření, které bylo prováděno se seniory v domovech pro seniory a s aktivními seniory. Cílem práce je na základě zjištěných problémů navrhnout možné varianty bydlení seniorů, také s přihlédnutím na zdravotní stav seniora, finanční možnosti zajištění bydlení a současné nové trendy v bydlení seniorů. Klíčová slova: Senior, bydlení seniorů, sociální péče; sociální politika, sociální služby Abstract The topic of this thesis is to explain social policy, housing policy, characteristics of housing in the Czech Republic with a focus on the elderly, institutional residential facilities for the elderly, funding, types of social care services, compared to housing policy in Austria. In the practical part to evaluate a survey, which was carried out with the elderly in retirement homes and with active seniors. The aim of the work is suggesting possible options for seniors housing following the survey findings, as well as the health status of the elderly, their financial capabilities, housing provision and present trends in housing for seniors. Keywords: Senior, seniors housing, social care, social policy, social services

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Nastavení sociální politiky a bytové politiky v ČR Sociální politika v ČR Bytová politika v ČR Typy bytové politiky Cíle bytové politiky Nástroje bytové politiky Charakteristika bytového fondu v ČR Hlavní ukazatele bytového fondu Charakteristika bydlení pro seniory Ústavní pobytová zařízení pro seniory Financování zařízení pro seniory Druhy služeb sociální péče Charakteristika bytové politiky v Rakousku Rakousko Bydlení seniorů ve Vídni Dům Gustava Klimta Haus Gustav Klimt Shrnutí teoretické části Metodologie pro praktickou část Praktická část... 37

8 4.1. Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření v domově pro seniory Dotazníkové šetření s aktivními seniory v domově pro seniory Řízený rozhovor Současné trendy v bydlení pro seniory, zhodnocení šetření, diskuze Závěr Seznam použité literatury Literatura Internetové zdroje Odborné časopisy Seznamy Seznamy grafů Seznam tabulek Přílohy... 65

9 1 Úvod Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala toto téma, jsou moji prarodiče, s kterými mám krásný vztah a velmi si jich vážím a také každodenní kontakt se seniory v běžném životě. Zastávám názor, že každý starý člověk dokáže mladého člověka obohatit o své zkušenosti a moudra. Nejen proto by se k nim měli lidé chovat s úctou a pomáhat jim zachovat základní důstojné potřeby pro bydlení. Vzhledem k tomu, že také jednou zestárnu, chtěla bych svou prací přispět ke zkvalitnění a rozšíření ubytovacích služeb pro seniory. Zpracováním této bakalářské práce budu moci nahlédnout na tuto problematiku a poznat názory seniorů na jejich bydlení. Toto téma jsem také zvolila z důvodu aktuálnosti. Z demografického vývoje je zřejmé, že seniorů stále přibývá a tento problém začíná být stále diskutovanějším tématem. Seniory můžeme rozdělit na aktivní a neaktivní. Aktivní senioři jsou soběstační. Neaktivní senioři se o sebe nedokážou postarat sami a jsou vázáni na pomoc druhých. Příkladem je rodina, pečovatelská služba, domovy pro seniory či další pomoc, která je seniorům nabídnuta. Senioři často nechtějí opustit svůj domov, ve kterém žili mnoho let, jelikož se v něm cítí bezpečně. Tito lidé jsou také většinou zvyklí žít sami a nechtějí bydlet s více lidmi pohromadě či mají strach, zda o ně bude v pečovatelském domě dobře postaráno. Tyto obavy bych chtěla svou prací vyvrátit a poukázat na to, že bydlení seniorů se stále dynamicky rozvíjí a zdokonaluje. Stárnutí obyvatelstva a demografické prognózy vyvolávají otázku, zda jsme schopni seniorům v naší zemi zabezpečit na sklonku života vhodné a bezpečné bydlení, které bude odpovídat jejich fyzickým, ale i ekonomickým možnostem, reportovat osobní soukromí a podporovat nezávislý způsob života. Současným trendem společnosti, a to nejen české, je postupné stárnutí obyvatelstva. Tento jev začíná ovlivňovat nejrůznější oblasti života a seniorská problematika se stala diskutovaným tématem. Kvalita života ve stáří je jedním z největších problémů naší doby a společnost by měla mít snahu vytvořit vhodné podmínky pro životní styl, zdravotní a sociální péči, jakož i důstojné podmínky pro bydlení seniorů. Gerontologie (obor 9

10 zabývající se stářím a stárnutím) za seniora považuje obyvatele starší 65 let. Odborná literatura dodatečně člení stáří na základě charakteristických rysů následovně: - mladý senior jedná se o seniora ve věku 65 až 74 let, jehož charakteristickým rysem je penzionování, tzn. odchod do starobního důchodu - starý senior je senior ve věku 75 až 84 let, jehož charakteristickým rysem je problém adaptace - velmi starý senior je senior ve věku 85 a více let, pro něhož je charakteristický problém v soběstačnosti a zabezpečení. 1 1 LUX, Martin; KOSTELECKÝ, Tomáš. Bytová politika teorie a inovace pro praxi. 1. SLON, s. ISBN , str. 128,

11 2 Cíl práce a metodika Cílem práce je zhodnocení bytové politiky v ČR se zaměřením na možnosti bydlení seniorů. Bude provedena komparace bydlení seniorů s Rakouskem. Na závěr práce bude na základě zjištěných problémů navrhnout možné varianty bydlení seniorů, také s přihlédnutím na zdravotní stav seniora, finanční možnosti zajištění bydlení a současné nové trendy v bydlení seniorů. Hlavním úkolem teoretické části je objasnit pojmy sociální politiky, její funkce a nástroje. Dále nastolit bytovou politiku v České republice, její typy, cíle a nástroje. Charakterizovat bytový fond v České republice a jeho ukazatele, se zaměřením na bydlení pro seniory, ústavní pobytová zařízení pro seniory a financování zařízení pro seniory. V následujících tabulkách poukazuji na počet služeb sociální péče vedených v registru poskytovatelů sociálních služeb, počet služeb a sociální péče vedených v registru poskytovatelů sociálních služeb dle právní formy poskytovatele sociální služby a počet lůžek dle jednotlivých druhů sociálních služeb pro rok Dále jsem pro srovnání uvedla charakteristiku bytové politiky v Rakousku, s výběrem města Vídně a uvedla jsem zde konkrétní příklad Domu Gustava Klimta (Haus Gustav Klimt). Nástrojem praktické části je dotazníkové šetření, které se zabývá bydlením seniorů v České republice. Dotazníky jsou dvojího typu a to pro aktivní seniory, kteří se o sebe starají sami a pro neaktivní seniory, kteří jsou odkázání na pomoc a žijí v domově pro seniory. Cílem bude zhodnotit toto dotazníkové šetření a následně doporučit a navrhnout možnosti podpory bydlení pro seniory. Dalším nástrojem je provést řízený rozhovor s majitelem soukromého zařízení pro seniory, který zrealizoval developerský projekt. Metody, které používám v mé bakalářské práci je dotazníkové šetření, řízené rozhovory, deskripce odborné literatury, komparace, analýza. 11

12 3 Teoretická část 3.1 Nastavení sociální politiky a bytové politiky v ČR Cílem teoretické kapitoly je objasnit problematiku sociální politiky, bytové politiky v České republice a bytový fond v České republice. Charakterizovat bydlení seniorů, financování zařízení pro seniory. Dále charakterizovat bytovou politiku v Rakousku, s výběrem města Vídně a uvedeným příkladem Domu Gustava Klimta (Haus Gustav Klimt). V České republice bylo v roce 2001 podle sčítání lidu, domů a bytů sečteno celkem 4,4 milionů všech bytů, ke konci roku 2010 to je asi 4,66 milionů bytů po započtení nových bytů či domů. Podle zkoumání Českého statistického úřadu bydlí ve vlastním domě či bytě 63,0% domácností, v bytech nájemních je to 22,6 %, v družstevních bytech 11,1% a v ostatních domech 3,3% domácností Sociální politika v ČR Potůček uvádí: Sociální politika jako praktická aktivita formuje vztah jedinců a sociálních podmínek jejich života. Každý je nějak účasten sociální politiky, nějakým způsobem ji spoluutváří, ať už jde o něj samého, o život jeho rodiny, o život společenství. Zároveň je však každý vystaven sociálním podmínkám, které nemá ve své moci, které jsou pro něj až na další jistou objektivní daností, něčím vnějším. Sociální politika jako vědní obor je zkoumáním sociální politiky jako praktické aktivity, to jest analýzou procesů tvorby a realizace politik dotýkajících se vztahů občanů a sociálních podmínek jejich života. Na pomezí sociální politiky a dalších věd se 2 MMR-III. Bytová politika. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/ministerstvo/faq/iii-bytova-politika 12

13 konstituují specializované obory: sociální správa (social administration), sociální právo (social law), pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, sociální práce (social work). 3 Sociální politika je politikou, která se hlavně orientuje na člověka, vývoj a kultivaci jeho životních podmínek, předpokladů, na rozvoj jeho osobnosti a kvality jeho života. Přísluší jí významné místo v rámci celého společenského systému. Sociální politiku můžeme rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní sociální politika se stará o prevenci, tj. přijímá určitá sociální opatření, aby předcházela vzniku sociálních problémů. Prevencí rozumíme přijímání systémových opatření, tj. změny a úpravy samotného sociálního systému a pravidla jeho fungování, nebo přijímání opatření, kterými se předem vytváří předpoklady pro účinné řešení možných následků sociálních problémů. Pasivní sociální politika se zabývá řešením již vyvinutých sociálních problémů. V sociální politice jako v systému, který se vyznačuje značnou složitostí, jde nutně vždy o soustavu cílů, jimiž je naplňován cíl obecný, který lze zformulovat jako zdokonalování životních podmínek lidí a rozvoj osobnosti člověka. 4 Petrášek uvádí: Sociální doktrína představuje základní orientaci pro tvorbu takové sociální politiky, která poskytne garance základních nezadatelných lidských a občanských práv a současně bude i sociálně integrujícím prvkem, stejně jako prvkem aktivujícím a dynamizujícím společenský vývoj žádoucím směrem. Sociální politika vytváří rámec, jehož prostřednictvím stát umožňuje svým občanům, aby se cítili pro společnost užitečnými a cennými členy, podporuje dlouhodobou prosperitu společnosti a prosazuje solidaritu, stabilitu a legitimitu společného řádu a tím upevňuje sociální soudržnost společnosti. Tyto cíle jsou navzájem provázány starost o rozvoj lidského potenciálu je základní strategií, od níž se dosažení těchto cílů odvíjí. Sociální politika je investicí do lidí a tím i investicí do sociálního a ekonomického rozvoje společnosti. Perspektiva takové sociální politiky je perspektivou dlouhodobé prosperity zajišťování především sociálními investicemi do lidského potenciálu. Tato perspektiva musí převážit nad hlediskem 3 POTŮČEK, Martin. Sociální politika. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN x., str. 30,31,33 4 KREBS, Vojtěch et al. Sociální politika. 5. Wolters Kluwer, s. brožovaná. ISBN , str. 17, 25, 40 13

14 krátkodobého zisku, hledajícím okamžité úspory v oblasti vkladů do zkvalitňování lidského potenciálu. 5 Dle Krebse: Do oborů sociální politiky se řadí bytová politika, zdravotní politika, rodinná politika, vzdělávací politika, politika sociálního zabezpečení, chudoby a sociálního vyloučení. 6 Funkce sociální politiky Jednotlivé funkce sociální politiky se vyvíjí postupně s ohledem na prostor a čas. Nejčastěji užívané funkce jsou ochranná funkce, rozdělovací a přerozdělovací funkce, homogenizační funkce, stimulační funkce a preventivní funkce. Ochranná funkce řeší už vzniklé sociální situace, kdy dojde k znevýhodnění jednotlivce či skupiny ve vztahu k jiným jedincům či skupinám v sociální oblasti. Je to tedy zmírnění či zbavení špatných důsledků sociálních událostí, které mohou být způsobeny stářím, nezaměstnaností, nemocí a jinými. Tato funkce je historicky nejstarší funkcí sociální politiky a je brána jako stabilní prvek sociální politiky. Rozdělovací a přerozdělovací (redistribuční) funkce je brána jako nejvýznamnější a nejsložitější funkci sociální politiky. Tato funkce řeší co, jak, komu, za co a podle čeho rozdělit. Tím pádem je tato funkce orientována na vývoj příjmů, mezd a ostatních důchodů. Důvody rozdělovací a přerozdělovací funkce jsou zajištění důstojných podmínek všem občanům, zajištění všem rovné šance, zabezpečení bezporuchových fungování společenského systému a odstraňování nedokonalosti konkurence. Přerozdělovací funkce se zabývá daněmi a sociálními transfery. Mezi sociální transfery patří výplaty penzí, dávky důchodového pojištění, nemocenské dávky a státní sociální podpora. Hlavními nástroji přerozdělovací funkce je státní rozpočet a rozpočty veřejné, soustavy pojištění a množství jiných institucí, jako jsou neziskové organizace, nadace, církve. Výsledek přerozdělovacího procesu je konečné rozdělení důchodů. 7 5 PETRÁŠEK, Josef. Sociální politika. 1. Praha 3: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. ISBN , str. 11,12 6 KREBS, Vojtěch et al. Sociální politika. 5. Wolters Kluwer, s. brožovaná. ISBN FRANCOVÁ Hana; NOVOTNÝ Aleš. Sociální politika v základech. 1. Praha: Triton, s. ISBN , str. 58, 59, 65 14

15 Homogenizační funkce je pokládána za novou funkci sociální politiky. V této funkci jde o uspokojování základních životních podmínek a potřeb, o odstraňování neodůvodněných rozdílů. Je to postup, který zajišťuje stejné možnosti jedincům v péči o zdraví, vzděláváním se, prací. Nejvýrazněji se homogenizační funkce projevuje obzvláště v sociální pomoci nízko příjmovým skupinám obyvatelstva. 8 Stimulační funkce má podporovat, podmiňovat a vyvolávat konání jedinců a skupin ve všech odvětvích lidské činnosti. Tato funkce ovlivňuje produktivitu a výkonnost člověka, proto tuto funkci někdy označujeme jako funkci produktivity. Těmito opatřeními sociální politika napomáhá všeobecné ekonomické prosperitě, podporuje vzdělanost, kultivuje lidský potenciál, utváří podmínky pro důstojný život člověka a využití volného času. 9 Preventivní funkce se snaží předcházet škodám na životě a na zdraví, předcházet nepříznivým sociálním okolnostem. Tato preventivní funkce, která byla vyvinuta z původní hygienické a bezpečnostní prevence vzrostla na sociální prevenci. Snahou je zamezit, aby nikdy k žádným nežádoucím sociálním situacím nedocházelo. Tuto funkci může splňovat každý obor sociální politiky a obzvláště vzdělávací politika, která napomáhá ke vzdělání jedince k výkonu povolání, zdravotní politika, která dbá na prevenci jedince. Preventivní funkce je v dnešní době velice rozsáhlá a pomáhá v prevenci, která se zaměřuje na životní styl. Předpokládá osvětovou činnost a rozvoj poradenství ve všech směrech. 10 Nástroje sociální politiky Nejdůležitějším nástrojem sociální politiky je sociální zabezpečení, kterým se uskutečňuje sociální politika státu. Sociální zabezpečí je organizace z 19. a 20. století, tudíž je brána za mladou organizaci. Zajisté některé prvky tu byly již dříve a to například v roce 1854 byl dán základ pro samostatné hornické pojištění v České republice. 8 KREBS, Vojtěch et al. Sociální politika. 5. Wolters Kluwer, s. brožovaná. ISBN , str. 57, 58 9 FRANCOVÁ, Hana; NOVOTNÝ, Aleš. Sociální politika v základech. 1. Praha: Triton, s. ISBN , str KREBS, Vojtěch et al. Sociální politika. 5. Wolters Kluwer, s. brožovaná. ISBN , str

16 Pojem sociální zabezpečení označuje soubor právních norem, institucí, vztahů a institutů, jejichž úkolem je odstraňování nepříznivých následkům, předcházení různým sociálním rizikům, které vznikají jednotlivcům jako následek sociálních událostí a utváří tím pádem dobré podmínky pro univerzální sociální rozvoj jedince Bytová politika v ČR Způsob rozdělování a přerozdělování bytů je rozhodující prvek bytových systémů. Tento způsob rozdělování může být založen na administrativním přidělování bytů nebo ovlivněn prostřednictvím tržního mechanismu. V praxi využíváme však kompromis těchto způsobů. Administrativní přídělový systém by měl zajistit přidělování bytů podle stanovených pravidel a výstavbu nových bytů, aby zmírnil či odstranil pociťovaný deficit z nedostatku bydlení. Tento systém říká, že zvýšíme-li nabídku, může být odstraněna neuspokojená poptávka. Chyba, která se v tomto systému objevuje, je ta, že nemůžeme přesně změřit nedostatek bytů, proto je vždy nedostatek bytů relativní. V tomto systému také cena bydlení nevyjadřuje míru vynaložených nákladů. Tržní systém nám říká, že byty jsou zboží a jsou rozdělovány podle cen, nabídky a poptávky. Bytový fond znázorňuje nabídku. Jako nevýhoda tohoto systému je brán sociální dopad tržního systému, který může mít silné následky. Proto se v každém státě nachází státem regulovaný bytový trh. Státní zásahy ovšem musí být uskutečňovány tak, aby nenarušovali plynulý chod bytového fondu. Hlavní faktory ovlivňující bytovou politiku jsou pokládány za demografické faktory, především přírůstek cenzových domácností a jejich struktura podle věkových skupin a členů. Bytovou politiku ovlivňuje bytový fond, struktura bytů podle územního rozložení, jejich velikosti, technické vybavenosti a dalších kvalitativních charakteristik. Nezanedbatelné faktory jsou vývoj a změny životního stylu a změny v úrovni životního standardu WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika:distanční forma studia. 1. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN , str KREBS, Vojtěch et al. Sociální politika. 5. Wolters Kluwer, s. brožovaná. ISBN , str

17 3.1.3 Typy bytové politiky Bytová politika je rozdělena do dvou skupin. První skupinou je doplňková bytová politika a druhou skupinou je komplexní bytová politika. Charakteristika doplňkové bytové politiky je, že se spoléhá na tržní mechanismus, kde se ovšem stát orientuje hlavně na pomoc nízko příjmovým a znevýhodněným skupinám obyvatel. Komplexní bytová politika se zaměřuje na všechny vrstvy obyvatelstva a vyznačuje se intervencí státu do trhu s byty. Podrobněji lze bytovou politiku členit dle druhu sociálního státu. Podle Espinga Andersena můžeme odvodit čtyři základní typy evropské bytové politiky. Od sociálně demokratického modelu sociálního státu je odvozen první typ bytové politiky. Tento typ je založen na zajištění bydlení ve velké míře z veřejných zdrojů a na celospolečenské solidaritě, podporuje rovný přístup všech občanů k bydlení. Stát podporuje hlavně družstevní a nájemní bydlení, intervenuje do trhu s byty a tím se snaží pomáhat jednotlivcům v bydlení. Úskalí tohoto typu se zakládá obzvláště na vysokých finančních nárocích na veřejné zdroje a také v předpokladu vysoké míry sociální tolerance ze strany daňových plátců. Tento typ není dlouhodobě udržitelný a je ekonomicky neefektivní. Tento typ se používá především v severských státech. Korporativistický, resp. pracovně výkonový systém sociálního státu je řazen do druhého typu, jehož politika je zaměřena na pracovní činnosti jedince na trhu práce. Je založen na vlastním podílu občana na bydlení, tudíž základem se považují soukromé finanční prostředky jednotlivců. Vznikají tu i nároky na veřejné rozpočty. V tomto případě je podpora nasměrována na všechny formy bydlení. Hlavním smyslem je zajistit bydlení občanům, kteří si bydlení nezajistí vlastními financemi. Tento typ je typický pro Rakousko, Německo, Francii atd. 13 Liberální model sociálního státu je třetí typ bytové politiky, který je zaměřen na činnost jedince. Předností je vysoká míra odpovědnosti na zajištění bydlení, soběstačnost a formální svoboda. Hlavní roli tu hraje trh, protože hrozí, že některé domácnosti, které 13 POLÁKOVÁ, Olga. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN , str. 28,29 17

18 mají nižší příjem, budou neschopné si zajistit bydlení. Stát pomáhá těm, kteří si nejsou schopni zajistit bydlení sami. Tento typ je reprezentován Velkou Británií, USA, Austrálií, Irskem atd. Čtvrtým typem bytové politiky je rudimentární model sociálního státu. Považuje se za extrémní typ. Stát svým občanům nabízí pouze určitou záchrannou sociální síť, angažuje se minimálně, péči o bydlení tak nechává úplně na občanech. Patří sem například Řecko, Portugalsko. Z těchto modelů ani z dlouholetých zkušeností různých zemí nejde vyvodit model, který by plně fungoval a byl bezchybný. Česká republika má nejblíže k typu korporativistickému, jelikož je zde vlastní účastnictví občanů při zajišťování bydlení, ale zároveň ponechává silné vládní intervence do trhu s byty Cíle bytové politiky Základním cílem bytové politiky je obecně dosáhnout dostatečné úrovně bydlení jednotlivých občanů dané země, tedy zvýšení tzv. celkové a finanční dostupnosti bydlení. Kromě hlavního cíle bytové politiky jsou i doplňkové cíle, které jsou formulovány v jednotlivých zemích. Do státní bytové politiky zařazujeme tyto cíle: - zvýšení objemu bytové výstavby - podpora vlastnického bydlení - podpora péče o současný bytový fond a jeho optimální využívání - podpora nájemního bydlení - podpora výstavby sociálního bydlení - podpora nízko příjmových či jinak znevýhodněných domácností 14 POLÁKOVÁ, Olga. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN , str. 28,29 18

19 - zvýšení účinnosti a efektivnosti poskytovaných dotací do oblasti bydlení - zlepšení právní úpravy vztahů jednotlivých subjektů na trhu s byty Nástroje bytové politiky Nástroje bytové politiky rozdělujeme do čtyř skupin, kterými stát intervenuje do trhu s byty. Je to regulace, podpora výzkumu a poskytování informací, posilování konkurence a subvencování. Regulace se zabývá nájemným. Systém přidělování bytů podle určitých pravidel je formou regulace, která představuje administrativní přidělování bytů v době akutní nouze. Do této skupiny řadíme i tvorbu stavebních standardů ve formě stavebních norem, které se stávají současným trendem v Evropě. Druhým nástrojem je podpora výzkumu a poskytování informací. Pokud sbíráme informace a šíříme informace o situaci na trhu, můžeme tím pomoct při hledání vhodného bydlení. Zvyšování konkurence je bráno jako třetí nástroj bytové politiky. Aktivní rolí je tu obec, která zajišťuje například poskytování obecních pozemků na výstavbu nebo obecním bytovým fondem s nižším nájemným. Cílem je snížení cen bydlení na trhu. Subvencování neboli podpora bydlení z veřejných prostředků je nejznámější formou. Tato forma však nemusí vždy přinášet prospěch cílové skupině Charakteristika bytového fondu v ČR Státní fond rozvoje bydlení je jeden z nástrojů uskutečnění bytové politiky, který byl vytvořen zákonem č. 211/2000 Sb. ze dne 21. června Fond má za úkol vytvářet, 15 POLÁKOVÁ, Olga. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN , str. 30,31 16 POLÁKOVÁ, Olga. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN , 39,40 19

20 hromadit a zvyšovat finanční prostředky určené na podporu investic na bydlení a užívat je v souladu se zákonem na podporu především těchto tří směrů: 1. podpora výstavby bytů, hlavně bytů nájemních 2. podpora oprav bytového fondu, hlavně na podporu oprav domů vystavěných panelovou technologií 3. podpora výstavby technické infrastruktury v obcích, tedy na zainvestování pozemků vhodných pro budoucí bytovou výstavbu. Státní fond rozvoje bydlení je individuální právnickou osobou, je řízen výborem Fondu, v jehož čele je ze zákona ministr pro místní rozvoj. Ostatní členové výboru jsou ustanoveni vládou. Majetek Fondu patří do majetku státu. Vnitřní organizace a činnost je upravena statutem, který byl schválen usnesením vlády č. 948 ze dne Dále tento fond umožňuje napřed vymezit objemy prostředků na dané cíle. Finanční prostředky nemusí být vráceny do konce roku do rozpočtu, mohou přecházet do dalšího roku. Tato realita je téměř významnější než souhrnný objem prostředků, protože překonává celou řadu potíží, které jsou doprovázeny dotacemi ze státního rozpočtu a mohou směřovat k nehospodárnosti a menšímu efektu využít státní peníze. 17 Bytový fond je u nás ve velmi špatném stavu a to i přesto, že byla provedena velká bytová výstavba v šedesátých až osmdesátých letech. Kvalita izolačních materiálů je z technického hlediska velmi nízká a proto se spotřebovává mnoho energie na vytápění. 18 Bydlení v současné době patří sice mezi základní životní potřeby a dosažená úroveň bydlení je jedním z důležitých ukazatelů celkové životní úrovně, ale je statkem (službou) soukromého charakteru a jeho zajišťování nemůže být v tržní ekonomice považováno za nárok občana vůči společnosti nebo za svého druhu veřejný statek, který musí stát každému občanu garantovat. 17 Státní fond rozvoje bydlení: úvodní strana. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18 HORÁK, Milan; NOVÁKOVÁ Helena. Privatizace bytového fondu podle zákona o vlastnictví bytů ve znění zákona č. 103/2000Sb. a vzory potřebných písemností. 1. Praha: Polygon, s. ISBN , str. 10,11 20

21 Ze státního rozpočtu jsou finanční prostředky poskytovány na podporu bytové výstavby a bydlení několika formami: příspěvky ke stavebnímu spoření, půjčky obcím na modernizaci stávajícího bytového fondu, podpora hypotečních úvěrů, podpora vybudování infrastruktury atd. 19 Tabulka č. 1 Bytový fond v České republice k HORÁK, Milan; NOVÁKOVÁ, Helena. Privatizace bytového fondu podle zákona o vlastnictví bytů ve znění zákona č. 103/2000Sb. a vzory potřebných písemností. 1. Praha: Polygon, s. ISBN , str. 10,11 21

22 Zdroj:MMR-Bytový fond v České republice k [online]. [cit ]. Dostupné z: Hlavní ukazatele bytového fondu Základními ukazateli bytového fondu jsou byty v osobním vlastnictví, nájemní bydlení, obecní nájemní bydlení, družstevní bydlení a jiné užívání bydlení. Tyto všechny typy jsou zastoupeny ve struktuře bydlení. V Evropě je velmi odlišná struktura bytového fondu podle vlastnictví a uživatelskému vztahu k nemovitosti. I přes tyto odlišnosti se dají zpozorovat trendy ve vývoji bydlení v evropských zemích. Hlavní formy bydlení: bydlení vlastnické bydlení soukromé nájemní bydlení sociální i neziskové bytové organizace Charakteristika bydlení pro seniory V souvislosti s očekávaným demografickým vývojem přijala Česká republika několik strategických dokumentů, ve kterých je problematika seniorského bydlení řešena. Základním strategickým dokumentem České republiky v otázce přípravy na stárnutí je Národní program přípravy na stárnutí na období let , který přijala vláda v roce Cílem tohoto dokumentu je postarat se, aby dílčí politiky adekvátně reagovaly na demografické změny a na potřeby a problémy starších lidí MMR-Bytový fond v České republice k [online]. [cit ]. Dostupné z: oblasti-bytove-politiky/vybrane-udaje-o-bydleni/vybrane-udaje-o-bydleni-2004/2-zakladni-charakteristiky- bytoveho-fondu-udaje/bytovy-fond-v-ceske-republice-k GOLLER, Stanislav; PROSTĚJOVSKÁ, Zita; BROŽOVÁ, Lucie. Bytová politika a limity reprodukce bytového fondu. 1. Praha: České vysoké učení v Praze, s. ISBN Str. 20,21 22 LUX, Martin; KOSTELECKÝ, Tomáš. Bytová politika teorie a inovace pro praxi. 1. SLON, s. ISBN , str

23 3.2.1 Ústavní pobytová zařízení pro seniory V malém i velkém rozsahu zajišťuje seniorům rezidenční péči ústavní bydlení. Máme několik forem ústavního zařízení. Jednou formou je bydlení v domovech či penzionech pro seniory. Penzion je určen pro méně seniorů, kteří spolu mohou navazovat sousedské vztahy. Tyto penziony se starají o ubytování soběstačných seniorů, kteří nemají lehkou bytovou situaci a sociální situaci. Jsou zde ubytováni senioři, buď samostatně, nebo také v páru, kteří nevyžadují intenzivní péči. Těmto obyvatelům jsou poskytovány služby, jako jsou úklid, praní prádla a základní služby. Tito obyvatelé mohou využít i jiných služeb, za příplatek a to například lékařské prohlídky, zajišťování obědů, různá cvičení, nákupy, kadeřnictví, pedikúra, doprovody na úřady a jiné služby, které poskytují domovy. Tradiční forma ústavního bydlení je řešena domovem pro seniory, který zahrnuje komplexní péči včetně ubytování, stravy, celodenní lékařskou péči a různé jiné aktivity. Domovy seniorů zajišťují velkou kapacitu pro seniory, což může vyvolat u některých seniorů deprese ze stěhování. Toto zařízení spadá do institucionálních zařízení. V nových bytech pro seniory jsou oddělené pokoje jednolůžkové nebo dvoulůžkové, senioři mají možnost využít společnou kuchyň, komfortní koupelnu a společný prostor. Komerční služby slouží jak seniorům, tak široké veřejnosti. Malá ústavní zařízení s komplexní výbavou jsou charakterizována pro malé vesnice, která odpovídají potřebám jednotlivým seniorům. Těchto zařízení je ovšem velmi málo. Všechny tyto vyjmenované typy bydlení pro seniory v jednom místě s komplexním vybavením je nazýváno Centrum pro seniory. Poskytuje služby seniorům odkázaným na pomoc druhých a to v rezidenční péči centra pro seniory. Pomáhají seniorům, kteří bydlí ve vlastních bytech, jsou soběstační. Je zde kvalitní péče, velikost prostoru je pro seniory řešena tak, aby si na něj senioři zvykli a přijali ho za své. Toto centrum se nachází například v Brně Ivanovicích GLOSOVÁ, Dagmar et al. Bydlení pro seniory. 1. Brno: ERA, s. ISBN , str. 92, 94, 96,97 23

24 3.2.2 Financování zařízení pro seniory Ústavní sociální péči zřizují a financují krajské úřady a pověřené obce. Do této péče spadají ústavy sociální péče s trvalým pobytem, kam zařazujeme například domovy pro seniory a penziony po seniory. Dále to jsou zařízení sociální péče pro jednorázovou pomoc, kam patří například jídelny pro seniory. 24 Na financování sociálních ústavů se podílí hlavně krajský úřad a částečně i obce. Z ekonomického hlediska fungují tyto ústavy jako příspěvkové organizace. Z rozpočtu na MPSV dostávají na jedno lůžko ročně cca Kč (stav v r. 2009). V rámci ústavu lze zřídit kulturní fond, který je financován z prostředků příslušného krajského úřadu. Do fondu plyne 50 % z čistého výnosu pomocného hospodářství a ústavní výroby. O povinnosti příjemce nahradit náklady za poskytnutou službu sociální péče rozhoduje příslušný státní orgán obec nebo krajský úřad. Za pobyt ústavu sociální péče, zřízeným MPSV ČR, KÚ a obcemi, hradí občané náklady za stravu, bydlení a nezbytné služby. Po úhradě nákladů musí občanovi zůstat z jeho příjmu alespoň 30 % částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Mezi nejčastější typy sociálních zařízení, kterých je vždy několik v regionu (kraji), patří domovy seniorů a penziony pro seniory. Ekonomicky fungují převážně jako organizační složky, které jsou svými rozpočty přímo napojeny na rozpočty svých zřizovatelů, tj. nejčastěji krajský úřad. 25 Pečovatelská služba umožňuje zajištění stravy a poskytování hygienických služeb seniorům, kteří žijí ve vlastních bytech. Na rozdíl od zdravotní péče na tuto pečovatelskou službu není právní nárok. Ústavní péče je z hlediska náročnosti na finanční prostředky dražší. Stát dotuje zhruba 5x vyšší částkou jedno místo v ústavu sociální péče, než je tomu u pečovatelské služby. Obec poskytuje občanům a organizacím, kteří poskytují sociální služby příspěvek na sociální služby, který je předem dohodnutý. Organizace či občan poskytující tyto služby uzavírají písemnou dohodu s obcí nebo krajským úřadem. Krajský 24 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejný sektor řízení a financování. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN , str. 294, PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejný sektor řízení a financování. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN , str. 294,

25 úřad dohlíží a kontroluje úroveň poskytovaných služeb a hospodaření s finančními prostředky na tyto služby. 26 Rozpočet pro pečovatelskou službu je sestavován s těmito předpoklady 1/3 finančních prostředků je přímo od uživatelů služeb, 1/3 poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí a 1/3 poskytne kraj a město, kde je služba poskytována. 27 Příspěvek na péči je určen osobám, které se při zvládání základních životních potřeb neobejdou bez pomoci jiných osob. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. 28 Příspěvek na bydlení seniorů je dávka státní sociální podpory, o kterou mohou senioři zažádat na kontaktních místech úřadu práce dle trvalého bydliště. Tento úřad o tomto příspěvku rozhoduje. Podmínky na příspěvek a jeho nárok vysvětlují pracovníci úřadu práce a dále poradny ministerstva práce a sociálních věcí, poradny Rady seniorů České republiky, Občanské poradny, poradny Sdružení nájemníků České republiky, poradny odborových centrál. Příspěvek na péči přiznávají obecní úřady také dle žadatelova místa trvalého bydliště. Podmínky tohoto příspěvku vysvětlují pracovníci obecního úřadu, poradny ministerstva práce a sociálních věcí, poradny Rady seniorů České republiky, Občanské poradny, poradny odborových centrál PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejný sektor řízení a financování. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN , str. 294, MAŠKOVÁ, Alena. Pečovatelky nebo popelky?. Rezidenční péče: odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče, 2009, roč. 5, č. 4, s MMR-Dávky na bydlení. Příspěvek na bydlení [online]. [cit ]. Dostupné z: plus-Na co mají čeští důchodci nárok: [online]. [cit ]. Dostupné z: 25

26 3.2.3 Druhy služeb sociální péče Všechna zařízení poskytující sociální služby jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách. Domovy pro seniory jsou celoročním pobytovým zařízením. Tyto zařízení jsou poskytována seniorům, kteří se o sebe nejsou schopni postarat sami a vyžadují komplexní péči. Podobné domovům pro seniory jsou domovy se zvláštním režimem, které jsou poskytované také po celý rok. Mají větší počet zaměstnanců, kteří jsou specializováni na danou poruchu jedince. Jsou zde přijímáni lidé s celoživotními duševními poruchami, mentálně postižení a lidé závislí na návykových látkách, tímto se liší od domovů pro seniory. Domy s pečovatelskou službou jsou zaměřeny na seniory a manželské páry seniorů, kteří jsou relativně zdraví. Tito senioři nejsou závislí na pomoci ošetřujících osob, ani nepotřebují komplexní zdravotní péči. Potřebují pomoc pouze při nějakých činnostech jako je např. hygienická péče v koupelně a jiné. Je zde kvalitní bydlení. Ubytování seniorů je zajištěné v samostatné bytové jednotce na základě smlouvy. Mohou si zvolit pečovatelské i jiné služby. Další centra denních služeb jsou domovinky, které poskytují seniorům s psychickými nebo omezenými fyzickými schopnostmi denní pobyt. Senioři jsou zde přijímáni, když pečující příbuzní jsou v práci či potřebují zařídit jiné věci a nemohou se zrovna o seniora postarat. Seniorovi jsou poskytnuty například společenské a tělovýchovné služby, které mají na starost kvalifikovaní pracovníci. K dispozici jsou tu i obědy. Pokud se pečující rodina rozhodne odjet na dovolenou, může seniora ponechat v tomto zařízení. Senior bude přijat na přechodnou dobu do lůžkové části zařízení a bude o něj postaráno. Denní stacionáře jsou ambulantní službou. Senior, který potřebuje pravidelně pomoc druhé osoby, dochází sám do tohoto stacionáře. Je mu zde poskytována socializační a všestranná péče. 26

27 Týdenní stacionáře fungují jako denní stacionáře s rozdílem pobytu seniora. Fungují většinou od neděle večer, nebo pondělí ráno do pátku, potom si je rodina bere na víkend domů. V domácím prostředí je seniorům poskytována pečovatelská služba. Jsou to ošetřovatelské úkony, jako je hygienická péče, krmení, nakupování, žehlení, doprovod k lékaři a jiné služby. Tyto služby jsou placené. Střediska osobní hygieny, rozvoz obědů a prádelny jsou zřizovány pečovatelskou službou. 30 Sociální služby se neustále profesionalizují. Přestože je hodnota pomoci lidem v nouzi pro společnost i život člověka nevyčíslitelná, neodráží se to ani v morálním kreditu lidí pracujících v oboru, ani se to nereflektuje v ohodnocení práce MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. 1. Praha: Grada, 2011, 192 s. ISBN , str. 65, 66, TICHÁ, Michaela. Motivace a motivování v sociálních službách. Odborný časopis Sociální služby: Měsíčník vydávaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2013, roč. 15, č. 2, s

28 Tabulka č. 2 Počet služeb sociální péče vedených v registru poskytovatelů sociálních služeb Druh služby sociální péče Počet služeb centra denních služeb 107 denní stacionáře 274 domovy pro osoby se zdravotním postižením 232 domovy pro seniory 485 domovy se zvláštním režimem 179 chráněné bydlení 153 odlehčovací služby 264 osobní asistence 219 pečovatelská služba 816 podpora samostatného bydlení 36 průvodcovské a předčitatelské služby 41 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 135 tísňová péče 18 týdenní stacionáře 81 Celkem Pramen: MPSV.CZ: Analytické dokumenty k sociálním službám. [online]. [cit ]. Dostupné z: 32 Počet lůžek dle jednotlivých druhů sociálních služeb (rok 2010) Níže uvedená tabulka ukazuje, že jednoznačně dominujícím druhem služby z hlediska kapacity počtu lůžek jsou domovy pro seniory a k této kategorii lze připočíst také 32 MPSV.CZ: Analytické dokumenty k sociálním službám. [online]. [cit ]. Dostupné z: 28

29 kapacity domovů se zvláštním režimem, ve kterých je poskytována služba především seniorům. Kapacita těchto služeb činí celkem lůžek, což znamená, že 1 lůžko připadá na 31 osob ve věku 65+. S ohledem na očekávaný demografický vývoj lze předpokládat, že již ve střednědobém horizontu nebude tato kapacita dostačovat. Kapacita domovů pro osoby se ZP se již v současnosti jeví jako dostatečná a poptávka po tomto druhu služby má spíše snižující se tendenci. 33 Tabulka č. 3 Druhy pobytové/ambulantní sociální služby počet lůžek azylové domy domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem domy na půl cesty 124 chráněné bydlení krizová pomoc 106 noclehárny odlehčovací služby služby následné péče 141 sociální rehabilitace 599 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče terapeutické komunity 222 týdenní stacionáře 968 Celkový součet Zdroj: MPSV.CZ: Analytické dokumenty k sociálním službám. [online]. [cit ]. Dostupné z: MPSV.CZ: Analytické dokumenty k sociálním službám. [online]. [cit ]. Dostupné z: 34 MPSV.CZ: Analytické dokumenty k sociálním službám. [online]. [cit ]. Dostupné z: 29

30 Lidé v těžké sociální situaci, jejichž malá soběstačnost je způsobená těmito vlivy: - věkem senioři ve věku 70 let a více - zdravotním stavem, kdy soběstačnost dosahuje minimálně I. stupně závislosti podle zákona o sociálních službách. 35 Pokud je senior přijímán do nějakého druhu sociální péče, je to velký proces, který může nést různou řadu problémů. Určitě je dobré na to seniora připravit, popřípadě mu pomoci, aby se rozhodl dobrovolně, neměl by k tomu být nucen. Po přijetí klienta do zařízení, je potřeba mu věnovat maximální pozornost, aby si postupně zvykl na nové prostředí. Je to úkol pro celý tým, který pracuje s tímto klientem a měla by se zapojit i rodina. Každý klient má mít individuální plán, založen na zhodnocení zdravotního i duševního stavu klienta. Plán stanoví postup, který řeší nejvážnější problémy klienta a kroky, které mohou pomoci jeho aktuálnímu stavu Charakteristika bytové politiky v Rakousku Rakousko Charakteristika rakouské ekonomiky a bydlení V Rakousku žije 8,2 mil. obyvatel, počet obyvatel roste. Spolupůsobí zde především kladné saldo zahraniční migrace. Po roce 2001 se projevil mírný ekonomický útlum, který je od roku 2005 vystřídán opětným vzestupem. Tendence snižování úrokových sazeb přetrvává, počet domácností jako uživatelů bydlení a jako hlavní finanční zdroj dlouhodobě roste a udržuje poptávku po bytech na ekonomicky významné úrovni. Bytová výstavba v ročním rozsahu kolem 40 tis. bytů musí reagovat na stárnutí obyvatel a změny ve skladbě domácností (třetina domácností je jednočlenná, ve Vídni dokonce 35 KADLECOVÁ, Milada; VAŘEJKOVÁ, Helena. Zvýšení variability bytového fondu: nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory. 1. Brno: Institut regionálních informací, s. ISBN , str MATOUŠEK, Oldřich; KODYMOVÁ, Pavla; KOLÁČKOVÁ, Jana. Sociální práce v praxi: Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 2. Praha: Portál s. r. o., s. ISBN , str. 181,

31 45%). Při 8,2 mil. obyvatel je v Rakousku 3,8 mil. bytů, tj. 468 bytů na 1000 obyvatel. Ve výstavbě se počítá s tím, aby kromě komerčních bytů bylo dostatečné zastoupení i bytů finančně dostupných. Vychází se i z toho, že komerční bytová výstavba se vyznačuje i dosti velkými výkyvy v počtech dokončených bytů. Například na přelomu století se snížila až na 1/4 předchozího rozsahu. Stabilizující úlohu naopak sehrává výstavba s určitou mírou regulace. Důvodem, proč se setrvává na významném podílu nájemního sociálního bydlení, je, že kromě sociální funkce se tím posiluje i funkce stabilizujícího prvku v národním hospodářství. V systému podpor z veřejných zdrojů lze pozorovat, že se v posledních letech stává pružnější, zvyšuje se počet kooperačních aktivit všech účastníků procesu bydlení. Celkově je systém financování bydlení a podpor z veřejných zdrojů charakterizován zhruba takto: 1) Bylo dosaženo vysoké dostupnosti a sociální stability v bydlení. Téměř všechny domácnosti nalézají bez velkých potíží úměrné (standardní) bydlení, bydlí v bytech samostatně, bez vynuceného soužití. 2) Podpory z veřejných zdrojů sehrávají důležitou úlohu, aniž by potlačily tržní principy. Podílejí se při posílení dostupnosti bydlení na nákladech a výdajích obyvatel na bydlení. 3) Za stále významnou je pokládána činnost vzájemně prospěšných bytových společností, do systémů podpor jsou však zapojovány i soukromé fyzické a právnické osoby pracující na ziskovém principu i podniky, jejichž hlavní zaměření je mimo oblast bydlení. 4) V podporách zcela převládají úvěrové formy. V současné době se stabilně rozděluje kolem 2 mld. EUR. Zhruba asi 670 mil. EUR je získáno z tzv. zpětných toků (splátky úvěrů a úroky), asi 125 mil. EUR poskytují v sumě spolkové země. Od roku 1945 byla podpořena výstavba cca 3/4 dokončených nájemních bytů a 45% bytů vlastnických. Zvláštní zvýhodnění se v poslední době používá ve výstavbě bytových objektů využívajících obnovitelnou energii, energeticky úsporných. 5) Na financování bydlení se podílí významně úvěry získané ze stavebního spoření. V roce 2000 se podílely 30,6% na celkových úvěrech v sektoru bydlení. Průměrné zatížení domácností v podmínkách tohoto úvěru činí zhruba 22% průměrného příjmu. 31

32 6) Podle zdrojů 34% financování připadalo na vlastní prostředky, 6,5% na dotace a 59,5% na úvěrové prostředky Bydlení seniorů ve Vídni Domovy důchodců se staly domy pro život. Domovy důchodců z 50. let potřebovaly reformu. Nejdůležitější bylo vyhledat nový fungující model. Inspirací byly domovy důchodců ve Švédsku a Dánsku, kde měli obyvatelé vlastní byty. Kuratorium vídeňských domovů důchodců bylo založeno v roce S rokem 1997 přišlo přejmenování z názvu domovy důchodců na bytové domy důchodců. Sociální služby se zasloužily o to, aby starší lidé zůstali déle ve svých domech, byly rozšířeny pečovatelské stanice a domovy důchodců byly změněny na pečovatelské domy. Pro péči a opatrování seniorů je ve Vídni zřízena rozlehlá škála nabídek na velmi kvalitní péči. Fond sociální Vídeň se stará o přidělování a podporu neboli financování pečovatelských služeb. Město Vídeň podporuje ambulantní péči pro starší lidi, aby mohli žít ve svých bytech nebo prostředí jim známé. O služby Fondu sociální Vídeň požádalo v roce 2010 okolo obyvatelů. Vídeň má k dispozici osm poradenských center, které jsou určeny pro starší občany, kterým jsou poskytovány služby v oblasti opatrovnictví a péče. Jsou tu kompetenční centra pro stacionární nabídky, denní centra pro seniory, domácí lékařské péče o nemocné. Sociální systém tu byl nastaven na požadavky 21. století, kterému odpovídá zřízení Vídeňského sociálního fondu. Cíl fondu zabezpečuje podporu základních sociálních potřeb bydlení, práci s občany, zlepšení zdraví obyvatelstva, k rehabilitacím a jiným ošetření. Vídeňský fond zajišťuje efektivnost finančních prostředků v sociální a zdravotnické oblasti. Asi 630 milionů euro ročně z daní, dává městu Vídni vysokou šanci, že sociální služby budou mít vysokou úroveň Česká společnost pro rozvoj bydlení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 38 Vídeňský sociální systém. [online]. [cit ]. Dostupné z: 32

33 Příklad bydlení seniorů ve Vídni Nový prvek ve struktuře služeb je chráněné bydlení pro seniory, které je řešeno speciálně upravenými byty, které se nalézají v bytových domech s různorodou skladbou obyvatel. Tento způsob bydlení je určen seniorům, kteří nemohou nebo nechtějí z nějakého zdravotního nebo sociálního důvodu bydlet sami a nemusí být stále ošetřováni. Tyto byty mají bezbariérový přístup a jsou různě velké (3-8 ložnic). Postup bydlení seniorů je ve všech bytech stejný. Klienti mají k dispozici vlastní ložnici, kterou si mohou sami vybavit podle svých představ. V bytě se nachází bezbariérová koupelna a podle počtu obyvatel na jednotlivé byty jedna nebo dvě toalety. Společná kuchyň, jídelní kout a obývací pokoj slouží k setkání s ostatními klienty. Těmto klientům jsou poskytovány služby podle jejich jednotlivých potřeb. Pro klienty, kteří potřebují zdravotní péči, přichází dle potřeby ošetřovatelka nebo lékař. Dále jsou klientům k dispozici jedna nebo dvě pečovatelky v době od 7 do 15 hodin. V odpoledních a večerních hodinách se klienti ocitnou sami, ale pokud mají nějaký problém, mohou si přivolat okamžitou pomoc speciálním nainstalovaným zařízením, které je umístěno v bytech. Pokud senior onemocní na krátkou dobu, je poslán do nemocnice, potom se vrací zpět do chráněného bydlení. Pokud člověk onemocní natolik, že vyžaduje každodenní péči, která dochází za klientem, je tato péče dohodnuta s ošetřovatelskou agenturou, která je hrazena se zdravotním pojištěním. Hlavní náplní této péče je poskytnout seniorovi toto bydlení do konce jeho života. Poskytovatel těchto služeb zaměstnává také sociální pracovníky a psychologa, kteří se věnují seniorům. Tito pracovníci pomáhají klientům řešit jejich osobní problémy, starosti, ale také dlouhodobé nemoci některých obyvatel, úmrtí nebo příchod nového klienta. Pokud si senioři sami nevaří a neuklízí, mohou využít dovážky jídla nebo úklidové služby. Nebo si senioři mohou pomáhat navzájem. Toto bydlení znamená pro obyvatele mnoho, nejsou izolováni od společnosti, ale mají dostatek vlastního soukromí. Klientovi může pomáhat s péčí, úklidem, nákupem nebo jinými potřebnými věcmi rodina, kamarádi, příbuzní. Senioři se mohou účastnit různých kulturních a společenských akcí, setkání. Ve Vídni je v dnešní době šestnáct těchto bytů. Tyto byty mají různí majitelé, ale většinou to je samo město. Poskytovatelé těchto služeb jsou nestátní neziskové organizace. Tyto organizace platí městu za používání bytu nekomerční nájem a na začátku mohou získat půjčku. Senioři 33

34 platí nájemné, které činí dvě stě až tři sta euro za měsíc podle velikosti bytu a pokoje. Také si hradí ostatní služby jako je dovoz jídla nebo úklid, pečovatelská služba a jiné, tato cena se odvíjí od příjmu seniora, jeho penze a příspěvku pro bezmocnost. Jestliže to nestačí na pokrytí služeb, rozdíl zaplatí město. Náklady jsou v průměru asi sto euro za měsíc na osobu. Tato péče je více než třikrát levnější než při pobytu v domově pro seniory. Na začátku tohoto bydlení bylo zapotřebí informovat veřejnost s tímto projektem. O tento druh služby je neustále větší a větší zájem. Doba čekání na toto chráněné bydlení je dva a více roků. Vídeňský magistrát přemýšlí o výstavbě dalších speciálních bytů. Prvotně jsou zde bráni senioři rezidenční péče, kteří mají o tuto službu zájem a jsou vytipováni psychologem. Většině seniorů se po umístění do tohoto chráněného bydlení zlepší zdravotní stav a jsou více samostatní Dům Gustava Klimta Haus Gustav Klimt Tento dům byl vybudován za finanční podpory města Vídně a v roce 1985 byl otevřen. Nachází se tedy ve Vídni na ulici Felbigergasse 81. Skládá se z 258 jednopokojových a 14 dvoupokojových apartmánů. Jednolůžkové apartmány jsou velké přibližně 34 m 2 včetně balkónu. Dvoulůžkové jsou velké zhruba 53 m 2 také včetně balkónu. Každý apartmán má vstupní halu s šatnou, vestavěnou skříň, lednici, mikrovlnou troubu. Dále má koupelnu se sprchovým koutem, lékárničku, umyvadlo a toaletu, obývací pokoj s prostorem na spaní, dvoulůžkový apartmán má ložnici oddělenou. Chodba a koupelna jsou plně vybaveny. Obývací pokoje a ložnice jsou vybaveny podle osobního vkusu obyvatel s jejich vlastním nábytkem. Každý apartmán má telefon a je možné připojení na internet. 39 GLOSOVÁ, Dagmar et al. Bydlení pro seniory. 1. Brno: ERA, s. ISBN , str. 23, 24 34

35 Společné aktivity, jednotlivé aktivity a různé příležitostní setkání se uskutečňují ve společných prostorách a komunitních zařízení. Jsou zde společné prostory, které mohou obyvatelé využívat a to je například velké foyer s recepcí, velký sál s jevištěm, knihovna. 40 Pracovní místnosti a místnosti pro koníčky, které obyvatelé mají, jsou internet, televize, terasa, lázně s krytým bazénem, parní lázně, sauna a solárium, bowling, dobře vybavená posilovna s různými zařízeními, stolní tenis, kulečník. Jsou zde i oddělené prostory jako jsou prádelna, kde jsou mincovní pračky se sušičkou. Potom zde máme nejrůznější služby jako je kadeřnictví, lékaře, sociální poradenství, animace, psychologické poradenství. Je tu dostatek parkovacích míst. Každý den se tu čerstvě vaří. Kolem domu se nachází park, který je rozlehlý a pokrývá otevřený prostor o 3800 m 2, většinou patří k hotelové zahradě. Park má krásné staré stromy, vybavenou pergolu a terasu, která slouží obyvatelům k posezení a relaxaci. Pokud pacienti vyžadují péči, tak o ně pečují kvalifikované sestry. Někdy jsou přítomni i lékaři Shrnutí teoretické části V teoretické části jsem objasnila pojem sociální politika a pod ni spadající bytová politika, na kterou jsem se zaměřila. Bytová politika se stará o seniory v oblasti bydlení. Dále jsem se zabývala otázkou, jak systém podporuje seniory ústavními pobytovými zařízeními a službami sociální péče. V tabulkách poukazuji na počet služeb sociální péče vedených v registru poskytovatelů sociálních služeb, počet služeb a sociální péče vedených v registru poskytovatelů sociálních služeb dle právní formy poskytovatele sociální služby a počet lůžek dle jednotlivých druhů sociálních služeb pro rok Charakterizuji zde bytovou politiku Rakouska, bydlení seniorů ve Vídni a jako příklad bydlení pro seniory jsem uvedla Dům Gustava Klimta ( Haus Gustav Klimt). 40 Haus Gustav Klimt, Seniorenheim-Altersheim-Pflegeheim-Wien. [online]. [cit ]. Dostupné z: 41 Haus-Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser. [online]. [cit ]. Dostupné z: 35

36 3.5 Metodologie pro praktickou část V praktické části použiji dotazníkové šetření, které je složeno ze dvou dotazníků. První dotazník je určen pro seniory nezávislé na cizí pomoci, kteří bydlí sami, a druhý dotazník pro seniory, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, žijících v domově pro seniory. Na základě těchto dotazníků vytvořím grafy. Následně zpracuji a vyhodnotím výsledky mého šetření. Dále budu provádět řízený rozhovor s majitelem soukromého sektoru pro seniory, který realizuje developerský projekt. 36

37 4 Praktická část K cílům, které jsem si v této bakalářské práci stanovila, jsem potřebovala získat primární data z dotazníkového šetření, které bylo provedeno v prvním dotazníku se seniory v domově pro seniory a v druhém dotazníku s aktivními seniory v Jihomoravském kraji. Dotazníkové šetření jsem provedla s 225 seniory a bylo prováděno v měsíci lednu, únoru, březnu seniorů bylo ze třech domovů pro seniory. Z toho 55 seniorů bylo z Domova pro seniory ve Vyškově, kde jsem spolupracovala přes sestřičky. 28 seniorů z Domova pro seniory na adrese Vychodilova v Brně, kde jsem spolupracovala s vedoucí zdravotně-sociálního úseku paní Olgou Smutnou. Dalších 35 seniorů bylo vyplněno v Domově pro seniory v Sokolnicích, kde jsem spolupracovala přímo s panem ředitelem MVDr. Petrem Nováčkem. Všichni tito lidé byli velice příjemní a ochotní. Aktivních seniorů, kteří vyplnili dotazník, bylo 107. Tyto dotazníky byly prováděny na několika různých místech. 27 dotazníků bylo provedeno se seniory, kteří se schází pravidelně v Brně na Křenové 67 v Městském výboru, 39 dotazníků bylo vyplněno v Senior pointu v Brně na Mendlově náměstí 1a, kde jsem spolupracovala s panem ředitelem projektu Senior Point Ing. Lukášem Vaculíkem a 41 dotazníků bylo uděláno s rodinou, po známých babičky a dědy, prarodičů mých známých Dotazníkové šetření První dotazníkové šetření je zaměřeno na bydlení pro seniory v domovech pro seniory v Jihomoravském kraji. U dotazníků bylo použito 16 otázek. Bylo vyplněno a zpracováno 118 dotazníků. Druhé dotazníkové šetření se zabývá aktivními seniory v Jihomoravském kraji. U tohoto dotazníku bylo použito 14 otázek. Vyplnilo to 107 seniorů a potom byly dotazníky zpracovány. 37

38 4.1.1 Dotazníkové šetření v domově pro seniory Otázka č. 1: Rozdělení respondentů podle pohlaví Graf č. 1: Respondenti podle pohlaví Zdroj: Zpracováno autorem První otázka v dotazníku se vztahuje k pohlaví respondentů. V grafu 1 můžeme vidět procentuální vyjádření odpovědí. Na tuto otázku odpovědělo 64 % žen a 36 % mužů. Otázka č. 2: Rozdělení respondentů podle věku Graf č. 2: Respondenti podle věku Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce se respondenti museli zařadit do jedné ze tří nabízených možností věkových kategorií. V nabídce byla věková skupina let, let, 80 a více. Nejvyšší počet respondentů, tedy 53 % uvedl věk 80 a více, 32 % pak let a 15 % let. 38

39 Otázka č. 3: Rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání Graf č. 3: Respondenti podle dosaženého vzdělání Zdroj: Zpracováno autorem Tady si respondenti mohli vybrat z pěti možností a to ze základního vzdělání, střední odborné s výučním listem, střední odborné s maturitou, vyšší odborné, vysokoškolské. Nejvyšší zastoupení 46 % dostalo základní vzdělání, 25 % střední odborné s výučním listem, 20 % střední odborné s maturitou, 7 % vysokoškolské a 2 % vyšší odborné. Otázka č. 4: Rozdělení respondentů podle důchodu Graf č. 4: Respondenti podle výše jejich důchodu Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce si mohli dotazovaní lidé vybrat ze čtyř možností. Z výsledků vyplývá, že 39 % odpovědělo, že pobírají důchod do Kč, 30 % odpovědělo, že pobírají důchod do Kč, 16 % do Kč a 15 % Kč a více. 39

40 Otázka č. 5: Rozdělení respondentů podle zdravotního stavu Graf č. 5: Respondenti podle zdravotního stavu Zdroj: Zpracováno autorem Tady jsme se zaměřili na zdravotní stav dotazovaných, kde mohli zvolit mezi třemi varianty a to pokud se o sebe zvládnou postrat sami, pokud potřebují odbornou péči nebo pomoc rodiny. V tomto případě varianta postarám se o sebe sám a varianta potřebuji odbornou péči získala stejně 43 %. Varianta, kdy potřebují pomoc rodiny je 14 %. Otázka č. 6: Rozdělení respondentů podle toho jak často navštěvují lékaře Graf č. 6: Respondenti podle toho jak často navštěvují lékaře Zdroj: Zpracováno autorem U této otázky byly na výběr tři možnosti. A to denně, týdně, měsíčně. Odpověď denně se neobjevila ani jednou, tudíž má 0 %, odpověď týdně získala 3 % a odpověď měsíčně získala 97 %. 40

41 Otázka č. 7: Rozdělení respondentů podle spokojenosti s jejich domovem V této otázce jsme se zaměřili, zda jsou či nejsou senioři spokojeni se svým domovem. Z toho 99 % odpovědělo, že jsou spokojeni se svým domovem a pouze 1 % odpovědělo, že ne. Z toho 1 % je 1 člověk, a to muž ve věku 80 a více. Otázka č. 8: Rozdělení respondentů podle možnosti návštěvnosti stravovacího zařízení V této otázce, zda mají možnost v domově pro seniory navštěvovat pravidelně stravovací zařízení, odpověděli všichni, že tuto možnost mají. Ve všech třech domovech pro seniory je strava zajištěna a senioři mohou této možnosti využívat. Otázka č. 9: Rozdělení respondentů podle nástrojů kontaktu s okolím Graf č. 9: Respondenti podle nástrojů kontaktu s okolím Zdroj: Zpracováno autorem V tomto grafu je vidět, jaké možnosti používají senioři ke kontaktu s okolím. 53 % dotazovaných zde odpovědělo, že používají telefon, 44 % dobré vztahy se sousedy, rodinou, 2 % seniorský klub a 1 % internetové připojení. 41

42 Otázka č. 10: Rozdělení respondentů podle spokojenosti s kvalitou služeb Graf č. 10: Respondenti podle spokojenosti s kvalitou služeb Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce byly použity čtyři varianty, kde dvě nebyly zvoleny vůbec, málo spokojen(a) a nespokojen(a). Další dvě byly zastoupeny, a to s 86 % odpověď zcela spokojen(a) a 14 % částečně spokojen(a). Otázka č. 11: Rozdělení respondentů podle důvodů přestěhování Graf č. 11: Respondenti podle důvodů přestěhování Zdroj: Zpracováno autorem 42

43 V této otázce jsme řešili situaci, zda se respondenti přestěhovali do tohoto domova na jejich přání, protože museli, nebo na přání rodiny. 52 % respondentů odpovědělo, že se přestěhovali na vlastní přání do tohoto domova, 34 % odpovědělo, že se museli přestěhovat, protože potřebovali celodenní péči a 14 % odpovědělo, že se přestěhovali na přání rodiny. Z tohoto grafu vyplývá, že se více jak polovina přestěhovala dobrovolně, podle vlastního uvážení. Rodina tu nehraje takovou úlohu, pouze 14 % se přestěhovala do domova na doporučení rodiny. Otázka č. 12: Rozdělení respondentů z jakého důvodu zvolili tuto péči Graf č. 12: Respondenti z jakého důvodu zvolili tuto péči Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce si mohli dotazovaní vybrat ze čtyř možností, pokud si zvolili péči z důvodu zdravotního stavu, nebo nechtěli být sami či nechtěli obtěžovat rodinu, ovšem možnost, že bydlení bylo drahé nebyla ani jednou zvolena. Z toho vyplývá, že se většinou jedná o individuální rozhodnutí seniora. Tuto péči zvolilo 62 % tázaných lidí ze zdravotních důvodů, 24 % z důvodu, že nechtěli být sami, 14 %, že nechtěli obtěžovat rodinu a 0 %, že bydlení bylo drahé. 43

44 Otázka č. 13: Rozdělení respondentů podle toho jak dlouho žijí v domově Graf č. 13: Respondenti podle toho jak dlouho žijí v domově Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce odpovědělo 38 % respondentů, že více jak 3 roky žijí v domově pro seniory a další dvě možnosti, a to méně jak rok a 1-3 roky po 31 %. Otázka č. 14: Rozdělení respondentů zda mohou používat osobní majetek, který jim v instituci přibližuje domácí prostředí Graf č. 14: Respondenti podle toho zda mohou používat osobní majetek Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce 96 % respondentů odpovědělo ano, že mohou a 4 %, že nemohou. Otázka č. 15: Rozdělení respondentů podle toho zda by měl stát podporovat ústavní péči V této otázce, zda by měl stát podporovat ústavní péči, se shodli všichni na odpovědi ANO. 44

45 4.1.2 Dotazníkové šetření s aktivními seniory v domově pro seniory Otázka č. 1: Rozdělení respondentů podle pohlaví Graf č. 1: Respondenti podle pohlaví Zdroj: Zpracováno autorem Jako v předchozím dotazníku i tady se v první otázce ptám na pohlaví. V tomto případě jsem se dotazovala 70 % žen a 30 % mužů. Otázka č. 2: Rozdělení respondentů podle věku Graf č. 2: Respondenti podle věkové skupiny Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce byly na výběr tři možnosti a to věk 60-70let, věk a věk 80 a více. V tomto případě odpovědělo 50 %, že jsou ve věkové kategorii 60 70let, 35 % je ve věku 70-80let a 15 % ve věku 80 a více. 45

46 Otázka č. 3: Rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání Graf č. 3: Respondenti podle dosaženého vzdělání Zdroj: Zpracováno autorem V tomto případě si mohli respondenti vybírat z pěti odpovědí. 36 % dotazovaných odpovědělo, že mají vzdělání střední odborné s výučním listem, 28 % respondentů odpovědělo, že mají střední odborné s maturitou, 18 % vysokoškolské, 12 % základní a 6% vyšší odborné. Otázka č. 4: Rozdělení respondentů podle počtu obyvatel v místě bydliště Graf č. 4: Respondenti podle počtu obyvatel v místě bydliště Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce měli dotazovaní na výběr ze čtyř odpovědí. Zde odpovědělo 73 %, že žijí v místě bydliště s a více obyvateli, 15 % až 5 000, 7 % až a 5 % až obyvatel. 46

47 Otázka č. 5: Rozdělení respondentů podle výše důchodu Graf č. 5: Respondenti podle výše důchodu Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce jsem se ptala na výši jejich důchodu, důchod do Kč zatrhlo 36 % respondentů, důchod do Kč zatrhlo 34 % respondentů, důchod Kč a více 22 % respondentů a do Kč 8 %. Otázka č. 6: Rozdělení respondentů podle toho zda jim jejich výše důchodu stačí Graf č. 6: Respondenti podle toho zda jim jejich výše důchodu stačí Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce byly dvě možnosti ANO a NE, a to pokud jim stačí nebo nestačí výše jejich důchodu. Respondentů, kteří odpověděli ano, bylo 59 % a těch, kteří odpověděli ne, bylo 41 %. 47

48 Otázka č. 7: Rozdělení respondentů podle bydlení Graf č. 7: Respondenti podle bydlení Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce, měli respondenti na výběr z pěti možností. 28 % získaly dvě možnosti a to bydlení ve vlastním domě a bydlení v bytě v osobním vlastnictví. 25 % získala odpověď v nájemním bytě, 10 % v družstevním bytě a 9 % bydlení s rodinou. Otázka č. 8: Rozdělení respondentů podle zdravotního stavu Graf č. 8: Respondenti podle zdravotního stavu Zdroj: Zpracováno autorem Tato otázka nabízela tři odpovědi, pokud se člověk o sebe postará sám, pokud potřebuje odbornou pomoc, nebo pokud potřebuje pomoc rodiny. 82 % respondentů odpovědělo, že se o sebe postarají sami, 16 % odpovědělo, že potřebují pomoc rodiny a 2 % odpovědělo, že potřebují odbornou pomoc. 48

49 Otázka č. 9: Rozdělení respondentů podle toho jak často navštěvujete lékaře Graf č. 9: Respondenti podle toho jak často navštěvujete lékaře Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce byly na výběr tři možnosti, a to denně, týdně a měsíčně. Možnost denně se ani jednou neobjevila, možnost týdně obdržela 7 % a měsíčně 93 %. Otázka č. 10: Rozdělení respondentů podle stravování Graf č. 10: Respondenti podle stravování Zdroj: Zpracováno autorem V tomto případě 73 % dotazovaných odpovědělo, že se stravují sami, 19 % že jim stravu zajišťuje rodina a 8 % že jim stravu zajišťuje pečovatelská služba. 49

50 Otázka č. 11: Rozdělení respondentů podle stravování Graf č. 11: Respondenti podle stravování Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce jsem se ptala, co používají senioři ke kontaktu s okolím. Byly na výběr čtyři možnosti: telefon, seniorský klub, internetové spojení a dobré vztahy se sousedy a s rodinou. Nejvíc procent získal telefon a to 57 %, 25 % získaly dobré vztahy se sousedy a s rodinou, 15 % internetové spojení a 3 % seniorský klub. 12. Rozdělení respondentů podle toho zda přemýšlí o přesunu do Domova pro seniory Respondentů, kteří odpovědli, že přemýšlí nad Domovem pro seniory je 37. Senioři, kteří o této možnosti nepřemýšlí je daleko víc a to 70. Ti potom museli vypsat důvod, proč o této variantě nepřemýšlí. 12 respondentů odpovědělo, že jsou schopni se o sebe postarat sami, že jsou aktivní. 11 respondentů odpovědělo, že chtějí bydlet s rodinou, nebo mají rodinu, rodina se o ně postará. 8 respondentům vyhovuje žít single a nechtějí být v kolektivu. Všechny uvedené i neuvedené možnosti znázorňuje tabulka. 50

51 Tabulka č. 4 Rozdělení respondentů podle toho zda přemýšlí o přesunu do Domova pro seniory Ano 37 Ne, neměl bych tam co dělat, potřebuji k životu dům, zahradu Ne, Ne, chci žít doma, vl. bydlení,vl. dům, doma je doma 1 4 Ne, bojím se toho 2 Ne, zatím ne, zatím to nepotřebuji 7 Ne, bydlím s rodinou 3 Ne, jen v krajním případě 1 Ne, věk 1 Ne, nechci být s kolektivem, vyhovuje mi žít single Ne, pokud to bude jen možné 1 Ne, jsem schopen se o sebe postarat, soběstačný, aktivní Ne, cena a nedostatek míst 1 Ne, máme velký dům a rodina se o mě postará Ne, dcera by to nedovolila 1 Ne, mám ráda noc bez chrápání 1 Ne, dle zdrav. Stavu 1 Ne, jsem zvyklá na své 1 Ne, nepotřebuji péči 1 Ne, jsme dva, s manželem, zatím to jde se postarat, soběstační 4 Ne, chci bydlet s rodinou, být s rodinou, mám rodinu, rodina se postará 11 Ne, komu by se chtělo, budoucnost ukáže! 1 Ne, vyhovuje mi to 1 Celkem 107 Zdroj: Zpracováno autorem, dle vyplněných dotazníků 51

52 13. Rozdělení respondentů podle toho jak si představují bydlení pro seniory V této otázce odpovědělo 24 seniorů, že by chtěli bydlet v 1 pokojovém bytě se zařízením, výtahem, topením, dostatečným prostorem a s blízkostí dopravy. 16 seniorů chtějí bydlet s rodinou nebo v dosahu s rodinou, z čehož vyplývá, že mají silné vazby na rodinu. Samostatný pokoj se sociálním zařízením, s možností stravování, s případnou lékařskou péčí a s kulturními akcemi by si přálo 14 seniorů. 12 seniorů odpovědělo, že neví. 7 seniorů, by chtělo klidné, bezpečné stáří se slušným zacházením, 6 seniorů by chtělo finančně dostupné, s péčí lékaře a bezbariérovým zařízením. Ostatních 28 seniorů odpovídalo různě. Všechny odpovědi zaznamenávám v tabulce. 52

53 Tabulka č. 5 Rozdělení respondentů podle toho jak si představují bydlení pro seniory pokojový byt se zařízením (sprcha), výtah v domě, doprava blízko, topení, klid, dostatečný prostor Bydlení s kvalitní péčí 1 Byty pro mladou rodinu a vedle menší pro rodiče Cenově dostupné (do 5 tis. /měs.), hygienicky vybavené( vl. toaleta a koupelna), se zajištěním soukromí (možnost bydlet s manželem/lkou nebo sám ) Doma, pokud moji blízcí budou schopni mi pomoci, když budu potřebovat Důstojné dožití života 1 Finančně dostupné, přítomnost lékaře, bezbariérové Jako dosud, ale s (pečovatelskou službou) Jako v Pasohlávkách, nebo jako Melrose v Austrálii (Sydney) Jsem spokojená, jak bydlím 1 Jsme ve svém domě se zahrádkou 1 Klidné a spokojené prostředí, které lze uhradit ze svého důchodu zařízením, TV, toaleta Pohodlné bydlení s přístupem do přírody Při dobrém zdr. stavu sama, v případě nemoci-domov. důch. S příjemnými lidmi 1 S rodinou, v dosahu rodiny 16 Samost. pokoj+soc. zařízení, možnost stravování a příp. lék.péči, kulturní akce Služby v domě (jídlo, holič, pedikér, ev. lékař) Soukromí, aktivní přístup k životu, blízko rodiny Soužití se všemi věkovými skupinami Společnost, svoboda rozhodování 1 Ubytovna s lékařem, zajištěná strava, TV Umřít ve vlastní posteli 1 Vlastní byt sportovní akce 1 Zajištění stravy, lékařské péče, styk s rodinou Celkem Klidné stáří, bezpečné, klidné zázemí, čisté, slušné zacházení Kontakt s lidmi, zdr. péče, kultura, cvičení 7 2 Nevím 12 Pěkné bydlení s bezbariérovým 1 53

54 Zdroj: Zpracováno autorem, dle vyplněných dotazníků Otázka č. 14: Rozdělení respondentů podle toho zda by se měl stát starat o bydlení pro seniory Graf č. 14: Respondenti podle toho zda by se měl stát starat o bydlení pro seniory Zdroj: Zpracováno autorem V této otázce se ptám na to, jestli by se měl stát starat o bydlení pro seniory. V tomto případě odpovědělo 95 %, že ano. Zbylých 5 % odpovědělo ne Řízený rozhovor Řízený rozhovor jsem měla v plánu udělat s panem ředitelem Jiřím Duškem, který má několik soukromých domovů pro seniory jako je například v Šanově nebo i nově v Brně, Modřicích. Měla jsem s panem ředitelem domluvenou i schůzku, já se dostavila, on prý musel narychlo odjet. Tak jsem mu volala znovu, dohodli jsme se, že mi to vyplní pan ředitel mailem. Bohužel ani to se nestalo. Takže jsem se rozhodla najít někoho jiného. Na internetu, jsem objevila, penzion Jiřinka, kde jsem se spojila s paní majitelkou Evou Žaludovou, která byla velice příjemná, a domluvily jsme si schůzku. Řízený rozhovor jsem 54

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 1. Sociální politika. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 1. Sociální politika. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 1 Sociální politika Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Cíl vytvořit finančně dostupné sociální bydlení pro seniory ve stávajících

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky Politiky 1 Politiky Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky 2 Stabilizační politika 3 1 Stabilizační politika v otevřené ekonomice Jedná se o posilování stability

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více