Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015"

Transkript

1 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel : Mgr. Benešová, Bc. Foltýnová, Ing. Mikušová, Schválil: Účinnost od: Ruší se: 6/2013 včetně dodatků Rozdělovník: Vedoucí zařízení Sociální pracovníci Pracovníci ředitelství SSL

2 ČÁST I. POSTUP PŘI STANOVENÍ ÚHRADY ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY U POŽIVATELŮ DŮCHODU V DOMOVECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, DOMOVECH PRO SENIORY A DOMOVECH SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Čl.1 Vymezení pojmů 1) Příjmy uživatele dle 71 odst. 4 zákona o sociálních službách se příjmem pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči. Níže uvedený výčet představuje nejčastější druhy příjmů, které se mohou vyskytovat v zařízeních sociálních služeb, podrobně viz ustanovení 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb. Za započitatelné příjmy se považují např.: příjmy ze závislé činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu, dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového pojištění, plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku, dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče s výjimkou příspěvku na bydlení a jednorázových dávek, příspěvek na živobytí, příjmy ze zahraničí uvedené v 7 zákona č. 110/2006 Sb., odst. 1 a 2. Příspěvek na živobytí V případě přiznání příspěvku na živobytí uživateli pobytové sociální služby (zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění) je tato dávka příjmem rozhodným pro stanovení úhrady podle zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění. V případě přiznání, změně nebo odebrání této dávky bude výše úhrady za poskytnuté sociální služby přepočítána na příjmové účtárně zpětně od data uvedeného v rozhodnutí Úřadu práce. Od prvního dne následujícího měsíce bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě reflektující přiznání, odebrání nebo změnu výše této dávky. Za započitatelný příjem se nepovažuje např.: příspěvek na péči, část příspěvku na úhradu potřeb dítěte příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, příjem z prodeje nemovité věci, zvláštní příspěvek k důchodu dle zvláštních právních předpisů. Rozhodnými příjmy nejsou příspěvek na péči, doplatek na bydlení a jednorázové dávky. 2

3 Doplatek na bydlení Doplatek na bydlení je účelově určen k úhradě bydlení, proto se celá částka přiznaného doplatku na bydlení použije k úhradě za ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb a není rozhodným příjmem pro výši úhrady a stanovení minimálního zůstatku. V případě přiznání, změně nebo odebrání této dávky bude výše úhrady za poskytnuté sociální služby přepočítána na příjmové účtárně zpětně od data uvedeného v rozhodnutí Úřadu práce. Od prvního dne následujícího měsíce bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě reflektující přiznání, odebrání nebo změnu výše této dávky. 2) Uživatel s plnou úhradou Uživatel s plnou úhradou je osoba, která má dostatečný měsíční příjem na pokrytí nákladů souvisejících s poskytovanou sociální službou. 3) Uživatel se sníženou úhradou Uživatel se sníženou úhradou je osoba, která nemá dostatečný měsíční příjem, a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstal minimální zůstatek příjmů uživatele (alespoň 15 % z důchodu). 4) Uživatel bez úhrady nákladů za sociální služby Uživatel bez úhrady nákladů za sociální služby je osoba, která nemá vlastní příjem (nevztahuje se na nezaopatřené dítě). 5) Úhrada za poskytnuté služby Finanční částka, kterou uživatel hradí organizaci za skutečně poskytnuté služby a která vyplývá z vyúčtování poskytnutých služeb. 6) Snížená úhrada za poskytnuté služby Finanční částka, kterou uživatel hradí organizaci za skutečně poskytnuté služby a která vyplývá z vyúčtování poskytnutých služeb, maximálně však do výše měsíčního příjmu uživatele po odečtení minimálního zůstatku příjmů uživatele. 7) Záloha Finanční částka přijatá od uživatele v průběhu daného měsíce do pokladny nebo na bankovní účet organizace (i formou tzv. hromadných seznamů) při zachování minimálního zůstatku příjmů uživatele, která je následně vyúčtována dle skutečně poskytnutých služeb. 8) Nepřítomnost uživatele Doba, po kterou uživatel tráví čas mimo zařízení služby a dle pravidel organizace ji řádně nahlásil. 9) Přeplatek Finanční částka, která náleží uživateli, byla-li záloha za poskytované služby v daném měsíci vyšší, než vyúčtování skutečně poskytnutých služeb. 10) Nedoplatek Finanční částka, kterou je uživatel povinen doplatit organizaci za poskytnuté služby, byla-li záloha v daném měsíci nižší než vyúčtování za skutečně poskytnuté služby. 3

4 11) Příspěvek na péči (dále jen PnP) Příspěvek na péči je sociální dávka, která je vyplácena uživatelům, kteří z důvodu svého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby. 12) Denina PnP Je výše příspěvku na péči na 1 den v Kč. Vypočítá se podílem PnP a počtem kalendářních dnů v daném měsíci. 13) Smlouva o poskytnutí sociální služby Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí uživatel ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle 91 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění. 14) Spoluúčast na úhradě nákladů Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. Vyúčtování spoluúčasti na úhradě nákladů bude provedeno 1 x ročně v měsíci prosinci a případný přeplatek bude vrácen nejpozději do konce následujícího měsíce. 15) Přiznání nebo zvýšení důchodu Při přiznání nebo zvýšení důchodu se promítne tato změna skutečnosti v úhradách od prvního dne následujícího měsíce, s výjimkou části II. čl. 1 odst ) Snížení nebo odebrání důchodu Při snížení nebo odebrání důchodu bude výše úhrady za poskytnuté sociální služby přepočítána na příjmové účtárně zpětně od data uvedeného v rozhodnutí ČSSZ. Od prvního dne následujícího měsíce bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě reflektující odebrání nebo snížení důchodu. 17) Zaokrouhlení Výše úhrady za poskytnuté služby se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. 4

5 Čl. 2 Stanovení úhrady 1) Poskytnutí sociální služby Za poskytnutí sociální služby hradí uživatel poskytovateli služeb (dále jen zařízení) níže uvedenou úhradu za každý den pobytu: a) za poskytnutí ubytování (zahrnuje ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) částku uvedenou v příloze č. 2 této směrnice. Tato příloha č. 2 obsahuje ceny za ubytování pro jednotlivá zařízení Sociálních služeb Uherské Hradiště p. o. a pro konkrétní typy pokojů na těchto zařízeních. Příloha č. 2 je nedílnou součástí této směrnice. b) za poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel za den pobytu a to: - za stravu normální ve výši 131,- Kč - za stravu dietní ve výši 135,- Kč - za stravu diabetickou ve výši 145,- Kč - za jiné druhy stravy ve výši 150,- Kč (zvláštní diety vč. bezlepkové diety s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatele) Po úhradě za ubytování a stravu podle čl. 2 odst. 4 směrnice při poskytování pobytové služby s celoročním pobytem musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Po úhradě za ubytování a stravu podle čl. 2 odst. 5 směrnice při poskytování pobytové služby v týdenním stacionáři musí uživateli zůstat alespoň 25% jeho příjmu. 2) Typy úhrad za poskytovanou sociální službu: a) Plná úhrada uživatel hradí poskytovateli služeb částky za ubytování a stravování (náklady související s přípravou stravy, náklady na potraviny) stanovené v Příloze č. 2 této směrnice. b) Snížená úhrada - uživatel hradí poskytovateli služeb částky za ubytování a stravování (náklady související s přípravou stravy, náklady na potraviny) stanovené v Příloze č. 2 této směrnice poměrně snížené v závislosti na výši jeho započitatelného příjmu. 3) Enterální výživa V případě poskytnutí klinické enterální výživy nehradí uživatel náklady na stravu, ale hradí pouze provozní náklady související s přípravou výživy ve výši 60,- Kč. Totéž platí i u přípravků např. Cubitan, Nutridrink, je-li tento přípravek pro enterální výživu předepsán lékařem, kdy podání kuchyňské stravy je vzhledem k těžké maldigesci a malabsorpci dlouhodobě nedostačující k udržení vyrovnaných energetických bilancí a tyto přípravky slouží jako jediný zdroj výživy konkrétního uživatele. Enterální výživa je potravina pro zvláštní lékařské účely. Skutečná částka doplatku za enterální výživu, pokud nebyla schválena revizním lékařem jako plně hrazená zdravotní pojišťovnou, bude stanovena uživateli zvlášť písemnou dohodou. Tato dohoda bude přílohou smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pokud bude uživateli poskytnuta enterální výživa (na základě doporučení lékaře s funkční licencí FO165 ČLK) v průběhu měsíce, bude uživateli tato enterální výživa 5

6 poskytnuta jako náhrada stravy z prostředků organizace do výše stravovací jednotky (SJ) dle uzavřené smlouvy na dobu nezbytně nutnou. V tomto případě nebude uživateli poskytnutý přeplatek za neodebranou stravu. Rozdíl v ceně mezi skutečně poskytnutou enterální výživou a hodnotou SJ bude uhrazen uživatelem (případně rodinnými příslušníky, opatrovníkem apod.) na základě písemné dohody, platné ode dne poskytnutí výše uvedené výživy v pobytovém zařízení SSL UH. Uživateli, kterému je poskytována sociální služba bez úhrady nebo za sníženou úhradu, bude poskytnuta enterální výživa (na základě doporučení lékaře s funkční licencí FO165 ČLK) v průběhu měsíce z prostředků organizace do výše stravovací jednotky (SJ) dle uzavřené smlouvy na dobu nezbytně nutnou. V tomto případě nebudou uživateli poskytnuty vratky za neodebranou stravu. Rozdíl v ceně mezi skutečně poskytnutou enterální výživou a hodnotou SJ bude uhrazen uživatelem (případně rodinnými příslušníky, opatrovníkem apod.) na základě písemné dohody, platné ode dne poskytnutí výše uvedené výživy v pobytovém zařízení SSL UH. V případě nedostatečného příjmu uživatele k úhradě enterální výživy (nízký důchod, příjmy uživatele podle zákona o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb.), bude platba za poskytnutou enterální výživu zrušena na základě žádosti (viz příloha č. 1 této směrnice) uživatele (zákonného zástupce, opatrovníka), kterou schvaluje ředitel organizace. Pokud uživateli v průběhu měsíce bude poskytnuta enterální výživa plně hrazená zdravotní pojišťovnou, náleží mu přeplatek za neodebranou stravu dle čl. 4, odst. 2) a odst. 3). 4) Celoroční pobyt a) Za poskytnutí ubytování a stravy při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z počtu dní v měsíci v případě úhrady služeb v hotovosti nebo tzv. hromadným seznamem. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. b) Za poskytnutí ubytování a stravy při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 31 dnů v případě úhrady služeb trvalým příkazem z účtu. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. 5) Týdenní pobyt a) Za poskytnutí ubytování a stravy při týdenním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z počtu dní v měsíci v případě úhrady v hotovosti. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. b) Za poskytnutí ubytování a stravy při týdenním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 23 dnů v případě úhrady služeb trvalým příkazem z účtu. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. 6

7 Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. Týdenním pobytem se rozumí pobyt od pondělí do pátku. 6) Denní pobyt Při denním pobytu v zařízení se skutečně odebraná strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy násobí skutečným počtem dnů pobytu ve službě. 7) Příspěvek na péči Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči hradí za kalendářní měsíc též úhradu za péči. V zařízení s celoročním pobytem ve výši přiznaného měsíčního příspěvku, při poskytnutí služeb v týdenním stacionáři ve výši 75% přiznaného měsíčního příspěvku. 8) Úhrada služeb při přijetí do zařízení v průběhu kalendářního měsíce Při přijetí do zařízení v průběhu kalendářního měsíce se platí za tento kalendářní měsíc ode dne nástupu do zařízení poměrná část úhrady za ubytování a stravování podle počtu dnů pobytu. Při konkrétním výpočtu úhrady se v těchto případech postupuje tak, že stanovená denní částka úhrady se vynásobí počtem dnů pobytu ode dne nástupu uživatele do zařízení až do konce měsíce. Současně je nutno dodržet podmínku, že uživateli s celoročním pobytem musí zůstat alespoň 15% a uživateli v týdenním stacionáři alespoň 25 % jeho příjmu. Při stanovení úhrady za poskytnutou péči se v případě nástupu uživatele do zařízení v průběhu měsíce postupuje, tak, že se vypočte denní částka úhrady z přiznaného měsíčního příspěvku na péči, která se vynásobí počtem dnů pobytu ode dne nástupu uživatele do zařízení až do konce měsíce. 9) Denní stacionář Výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se stanoví následovně: a) 100,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g) 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění; pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. b) ve výši skutečně odebrané stravy včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy, maximálně ve výši 131,- Kč u stravy normální, 135,- Kč u stravy dietní, 145,- Kč u stravy diabetické a 150,-- Kč u zvláštní diety denně. Podmínkou je alespoň jedno odebrané hlavní jídlo denně (oběd). 10) Celodenní strava Normální - celodenní strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 131,- Kč, z toho: snídaně 19,- Kč přesnídávka 12,- Kč oběd 49,- Kč svačina 13,- Kč večeře 38,- Kč 7

8 Dietní - celodenní strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 135,- Kč, z toho: snídaně 21,- Kč přesnídávka 12,- Kč oběd 50,- Kč svačina 14,- Kč večeře 38,- Kč Diabetická dieta - celodenní strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 145,- Kč, z toho: snídaně 22,- Kč přesnídávka 12,- Kč oběd 51,- Kč svačina 15,- Kč večeře 39,- Kč večeře II. 6,- Kč Zvláštní dieta - celodenní strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 150,- Kč, z toho: snídaně 25,- Kč přesnídávka 12,- Kč oběd 51,- Kč svačina 15,- Kč večeře 41,- Kč večeře II. 6,- Kč Čl. 3 Úhrada nákladů při pobytu uživatele mimo zařízení 1) Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení s celoročním nebo týdenním pobytem hradí uživatel za každý takový den náklady za ubytování a náklady související s přípravou stravy ve výši 65,- Kč. 2) Přeplatek při plné úhradě: Byla-li úhrada stanovená podle Čl. 1 a 2 již zaplacena za celý kalendářní měsíc a uživatel hradí plnou měsíční úhradu, bude mu za každý den předem oznámeného pobytu mimo zařízení vrácen přeplatek ve výši hodnoty neodebraných potravin, tj. 66,- Kč u stravy normální (u diety 70,- Kč, diabetiků 80,- Kč a zvláštních diet 85,- Kč) za 1 den. 3) Přeplatek při snížené úhradě: Byla li úhrada stanovená podle Čl. 1 a 2 již zaplacena za celý kalendářní měsíc a uživatel hradí sníženou měsíční úhradu, bude mu za každý den pobytu mimo zařízení 8

9 vrácen přeplatek, který je vypočítán z hodnoty potravin za neodebrané jídlo, násobený % podílem z plné úhrady ( viz. příklad 2.4., str. 21). 4) Přeplatek u příspěvku na péči (PnP) Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení s celoročním nebo týdenním pobytem se u příspěvku na péči vrací za každý takový den poměrná denní částka k měsíční výši příspěvku. Poměrná denní částka příspěvku na péči se nevrací v případě pobytu mimo zařízení: - kdy je péče zajišťovaná poskytovatelem - v případě pobytu uživatele ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, léčebna, pod.) - z důvodu nácviku pobytu ve službě chráněné bydlení nebo podpora samostatného bydlení (v rámci projektu Transformace sociálních služeb ) Jestliže uživatel je po celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení, nemá nárok na výplatu příspěvku na péči ( 14a zák. č. 108/2006 Sb.) Dále nemá uživatel nárok na výplatu PnP v případě, kdy od 1. kalendářního dne v měsíci do dne úmrtí mu byla poskytnuta péče formou ústavní péče ve zdravotnickém zařízení ( 16, odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb.) 5) Den pobytu mimo zařízení Za den pobytu mimo zařízení se považuje každý kalendářní den, kdy uživatel pobýval mimo zařízení a neodebral žádnou stravu. 6) Náhrada neodebrané stravy ve formě potravin Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení kratším než kalendářní den poskytne zařízení náhradu zaplacené úhrady za předem odhlášenou stravu ve formě potravin v hodnotě části stravovací jednotky za stravu normální (maximálně 66,- Kč), dietní (maximálně 70,- Kč), diabetické (maximálně 80,- Kč) a zvláštní diety (maximálně 85,- Kč) za jednotlivé druhy jídla. 7) Přeplatek za neodebranou stravu Probíhá-li předem oznámený pobyt mimo zařízení nebo jedná-li se o nácvik života v chráněném bydlení uživatele DZP kratší než kalendářní den, má uživatel nárok na finanční přeplatek za neodebranou stravu v těchto případech: a) během dne, který bezprostředně předchází kalendářnímu dni pobytu mimo zařízení (odpadlému dni) a během dne, který po tomto kalendářním dni (odpadlém dni) bezprostředně následuje, b) jde-li o pobyt mimo zařízení, který započne v průběhu kalendářního dne a trvá do následujícího kalendářního dne (přes noc), c) uživatel se pravidelně stravuje ve školním zařízení, d) jde-li o skupinovou akci organizovanou zařízením (např. společný oběd uživatelů v restauračním zařízení), e) v případě potřeby individuálního stravování uživatele, případně změny počtu jídel na základě lékařského potvrzení, f) v případě příchodu (v pondělí) a odchodu (v pátek) z týdenního stacionáře g) v souvislosti s nácvikem běžného života a případného přechodu do návazných sociálních služeb (např. v rámci tzv. procesu transformace) má uživatel nárok na finanční přeplatek za neodebranou stravu v případě, že si sám z vlastních finančních prostředků připraví stravu. Jde především o obědy či večeře v nepravidelných časových intervalech. 9

10 Zařízení vrátí za předem odhlášenou stravu poměrnou část zaplacené úhrady ve výši části stravovací jednotky za stravu normální (dietní, diabetickou, zvláštní diety) za jednotlivé druhy jídla - jestliže uživatel hradí plnou měsíční úhradu, náleží mu částka ve výši hodnoty neodebraných potravin - v případě, že uživatel hradí sníženou měsíční úhradu, náleží mu přeplatek, který je vypočítán z hodnoty potravin za neodebrané jídlo, násobený % podílem z plné úhrady ( viz příklad, 2.4, str.21). Náhrada zaplacené úhrady může být po dohodě s uživatelem poskytnuta ve formě potravin v hodnotě stravovací jednotky za stravu normální (dietní, diabetickou a zvláštní dietu), viz platná organizační směrnice o stravování a stravovacích jednotkách v zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště. 8) Hodnota stravy: Hodnota stravy normální činí 66,-Kč z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 10,-Kč 6,-Kč 25,-Kč 6,-Kč 19,-Kč Hodnota stravy dietní činí 70,-Kč z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 12,-Kč 6,-Kč 26,-Kč 7,-Kč 19,-Kč Hodnota stravy diabetické diety činí 80,-Kč z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře večeře II. 13,- Kč 6,- Kč 27,- Kč 8,- Kč 20,- Kč 6,- Kč Hodnota stravy zvláštní diety činí 85,-Kč z toho: snídaně 16,- Kč 10

11 přesnídávka oběd svačina večeře večeře II. 6,- Kč 27,- Kč 8,- Kč 22,- Kč 6,- Kč 9) Způsob oznamování pobytu mimo zařízení a odhlašování stravy stanoví zařízení. 10) V případě, že má příjemce důchodu (uživatel DZP) vedený na hromadném seznamu ČSSZ založenou vkladní knížku nebo účet, bude přeplatek zasílán bezhotovostně na tuto vkladní knížku nebo účet. 11

12 ČÁST II. POSTUP PŘI STANOVENÍ ÚHRADY ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY U NEZAOPATŘENÝCH DĚTÍ V DOMOVECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Čl. 1 Stanovení úhrady 1) Úhrada za služby za nezaopatřené dítě Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti v domovech pro osoby se zdravotním postižením hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popř. jiná osoba, povinná výživou dítěte, úhradu za stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu ( 74 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb.) 2) Enterální výživa V případě poskytnutí klinické enterální výživy se nehradí náklady na stravu, ale jsou hrazeny pouze provozní náklady související s přípravou výživy ve výši 60,- Kč. Totéž platí i u přípravků např. Cubitan, Nutridrink, je-li tento přípravek pro enterální výživu předepsán lékařem, kdy podání kuchyňské stravy je vzhledem k těžké maldigesci a malabsorpci dlouhodobě nedostačující k udržení vyrovnaných energetických bilancí a tyto přípravky slouží jako jediný zdroj výživy konkrétního uživatele. Enterální výživa je potravina pro zvláštní lékařské účely. Skutečná částka doplatku za enterální výživu, pokud nebyla schválena revizním lékařem jako plně hrazená zdravotní pojišťovnou, bude stanovena uživateli nebo zákonnému zástupci zvlášť písemnou dohodou. Tato dohoda bude přílohou smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pokud bude uživateli poskytnuta enterální výživa (na základě doporučení lékaře s funkční licencí FO165 ČLK) v průběhu měsíce, bude uživateli tato enterální výživa poskytnuta jako náhrada stravy z prostředků organizace do výše stravovací jednotky (SJ) dle uzavřené smlouvy na dobu nezbytně nutnou. V tomto případě nebudou uživateli poskytnuty vratky za neodebranou stravu. Rozdíl v ceně mezi skutečně poskytnutou enterální výživou a hodnotou SJ bude uhrazen rodičem uživatele (popř. jinou osobou povinnou výživou) na základě písemné dohody, platné ode dne poskytnutí výše uvedené výživy v pobytovém zařízení SSL UH. Uživateli, kterému je poskytována sociální služba bez úhrady nebo za sníženou úhradu bude poskytnuta enterální výživa (na základě doporučení lékaře s funkční licencí FO165 ČLK) v průběhu měsíce z prostředků organizace do výše stravovací jednotky (SJ) dle uzavřené smlouvy na dobu nezbytně nutnou. V tomto případě nebude uživateli poskytnutý přeplatek za neodebranou stravu. Rozdíl v ceně mezi skutečně poskytnutou enterální výživou a hodnotou SJ bude uhrazen rodičem uživatele (popř. jinou osobou povinnou výživou) na základě písemné dohody, platné ode dne poskytnutí výše uvedené výživy v pobytovém zařízení SSL UH. V případě nedostatečného příjmu rodiče uživatele (popř. jiné osoby povinné výživou)k úhradě enterální výživy (příjmy rodičů a osob povinných výživou dítěte podle zákona o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb.), bude platba za poskytnutou enterální výživu zrušena na základě žádosti (viz příloha č. 1 této směrnice) rodiče uživatele, kterou schvaluje ředitel organizace. 12

13 Pokud uživateli v průběhu měsíce bude poskytnuta enterální výživa plně hrazená zdravotní pojišťovnou, náleží mu přeplatek za neodebranou stravu dle část II., Čl. 3, odst. 2. 3) Úhrada za pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, stanoví úhradu za stravu a za péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte ( 74 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb.). Výše úhrady vychází z odstavce 8) a stanoví se každému z rodičů zvlášť tak, že se rozdělí podle poměru jejich příjmů. 4) Úhrada za pobyt dítěte od pěstounů Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti, které je svěřeno do péče fyzické osoby, která má z tohoto důvodu nárok na dávky pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, hradí úhradu tato fyzická osoba ( 74 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb.) 5) Úhrada za poskytnutí stravy v celoročním pobytu a) Za poskytnutí stravy při celoročním pobytu na základě uzavřené smlouvy v případě úhrady trvalým příkazem z účtu je stanovena měsíční záloha vycházející z 31 dnů Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. b) Za poskytnutí stravy při celoročním pobytu na základě uzavřené smlouvy v případě úhrady v hotovosti je stanovena měsíční záloha vycházející z počtu dní v měsíci. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. 6) Úhrada za poskytnutí stravy v týdenním pobytu a) Za poskytnutí stravy při týdenním pobytu na základě uzavřené smlouvy v případě úhrady trvalým příkazem z účtu je stanovena měsíční záloha vycházející z 23 dnů. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. b) Za poskytnutí stravy při týdenním pobytu na základě uzavřené smlouvy v případě úhrady v hotovosti je stanovena měsíční záloha vycházející z počtu dní v měsíci. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. Týdenním pobytem se rozumí pobyt od pondělí do pátku. 13

14 7) Úhrada za poskytnutí stravy v denním pobytu Při denním pobytu v zařízení se skutečně odebraná strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy násobí skutečným počtem dnů pobytů ve službě. Výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se stanoví následovně: 100,-Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g) 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb.; pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. ve výši skutečně odebrané stravy včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy (podle věku dítěte), maximálně ve výši 124,-Kč denně. 8) Úhrada stravy dle věkových kategorií u dětí a) 3 6 let Celodenní strava včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 98,-Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 14,-Kč 9,-Kč 38,-Kč 9,-Kč 28,-Kč Hodnota potravin stravy normální činí 52,- Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 8,-Kč 5,-Kč 22,-Kč 5,-Kč 12,-Kč b) 6 12 let Celodenní strava včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 114,-Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 18,-Kč 10,-Kč 44,-Kč 10,-Kč 32,-Kč Hodnota potravin stravy normální činí 59,- Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina 10,-Kč 6,-Kč 24,-Kč 5,-Kč 14

15 večeře 14,-Kč c) let Celodenní strava včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 124,-Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 18,-Kč 11,-Kč 47,-Kč 12,-Kč 36,-Kč Hodnota potravin stravy normální činí 66,- Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 10,-Kč 6,-Kč 25,-Kč 6,-Kč 19,-Kč 9) Přídavek na dítě Pokud se zařízení vyplácí podle zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře přídavek na dítě, snižuje se o jeho výši úhrada. Pracovníci zařízení spravující smlouvy s klienty jsou povinni v předstihu uzavřít novou smlouvu tak, aby v okamžiku zvýšení přídavku na dítě z důvodu dosaženého věku byla již nová smlouva v platnosti. Pozn: Dítě je narozeno , od dítě dosáhlo 15let, přídavek na dítě je zvýšen od dle Úřadu práce, smlouva je uzavřena s účinnosti od z důvodu změny PnD, nutná nová smlouva nebo nové Rozhodnutí ) V případě dosažení 18 let věku uživatele (dítěte) je sociální pracovnice ze zařízení povinna spolupracovat s příslušným Úřadem práce tak, aby byla zajištěna výplata přídavku na dítě do doby, než bude dítě považováno za zaopatřené. 10) Datum pro sjednání smlouvy u uživatele po dosažení 18 let věku V případě, že je uživateli zpětně přiznán a vyplacen důchod po dosažení 18 let věku, teprve od měsíce, kdy byla výplata plného invalidního důchodu provedena (není rozhodné, zda se jedná o plný invalidní důchod, zálohu nebo doplatek) je možné přiznanou výši důchodu považovat za příjem rozhodný pro stanovení úhrady za ubytování a stravu. S ohledem na princip stanovení úhrady při zachování minimálního zůstatku 15% příjmu musí být úhrada stanovena podle výše příjmu v době sjednávání úhrady. Není proto možné sjednat ve smlouvě postup, podle něhož by mohla být úhrada stanovena zpětně od data přiznání důchodu. Teprve ode dne, kdy byl uživateli poprvé vyplacen plný invalidní důchod (není rozhodné, zda se jedná o plný invalidní důchod, zálohu nebo doplatek) se uživatel (dítě) považuje za zaopatřené ( 11, zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění). Do této doby hradí úhradu za poskytované pobytové služby nezaopatřenému dítěti osoby uvedené v části II., Čl. 1, odst

16 Pozn.: uživatel obdržel první zálohu na důchod , smlouva s uživatelem na úhradu pobytu bude uzavřena s účinností od ) Úhrada za dítě při nízkých příjmech povinných osob Úhrada podle Čl. 1 odstavec 7 za celoroční pobyt v domově pro osoby se zdravotním postižením se na žádost osob uvedených v Čl. 1 odst. 1 nebo z podnětu poskytovatele sociální služby sníží, nebo se nevyžaduje od data přiznání dávky, jestliže po zaplacení úhrady by jejich příjem nebo příjem osob s ním společně posuzovaných poklesl pod částku životního minima, stanoveného zvláštním zákonem. Příjmem osoby se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu s výjimkou příspěvku na péči (zákon č.110/2006 Sb.). Tato úhrada se rovněž nevyžaduje, jestliže osoba, uvedená v Čl. 4 odst. 1 nebo osoba s ní společně posuzovaná podle zákona 110/2006 Sb. v platném znění, je příjemcem dávky v hmotné nouzi poskytnuté podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 111/2006 Sb. v platném znění). 12) Sociální služby se poskytují uživatelům bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Čl. 2 Úhrada nákladů při pobytu dítěte mimo domov pro osoby se zdravotním postižením 1) Byla-li již úhrada zaplacena ve stanovené výši za celý kalendářní měsíc a rodiče (popř. jiná osoba povinná výživou dítěte) hradí plnou měsíční úhradu, vrátí zařízení za každý den předem oznámeného pobytu mimo zařízení vratku ve výši hodnoty potravin stravy normální, tj.: děti 3 6 let děti 6 12 let děti let 52,- Kč 59,- Kč 66,- Kč 2) Byla-li již úhrada zaplacena ve stanovené výši za celý kalendářní měsíc a rodiče (popř. jiná osoba povinná výživou dítěte) hradí sníženou měsíční úhradu, náleží jim za každý den pobytu mimo zařízení přeplatek, který je vypočítán z hodnoty potravin za neodebrané jídlo, násobený % podílem z plné úhrady ( viz příklad). 3) Vyúčtování přeplatku u příspěvku na péči ( PnP) U příspěvku na péči se vrací za každý takový den poměrná denní částka k měsíční výši příspěvku osobě, která péči zajišťuje. Poměrná denní částka příspěvku na péči se nevrací v případě pobytu mimo zařízení: - kdy je péče zajišťovaná poskytovatelem - v případě pobytu uživatele ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, léčebna, pod.) Jestliže uživatel je po celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení, nemá nárok na výplatu příspěvku na péči ( 14a zák. č. 108/2006 Sb.) Dále nemá uživatel nárok na výplatu PnP v případě, kdy od 1. kalendářního dne v měsíci do dne úmrtí mu byla poskytnuta péče formou ústavní péče ve zdravotnickém zařízení ( 16, odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb.) 16

17 4) Den pobytu mimo zařízení Za každý den pobytu mimo zařízení se považuje kalendářní den, kdy uživatel pobývá mimo zařízení a neodebral žádnou stravu. 5) Náhrada neodebrané stravy ve formě potravin Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení kratším než kalendářní den poskytne zařízení náhradu zaplacené úhrady za předem odhlášenou stravu ve formě potravin v hodnotě části stravovací jednotky za stravu normální za jednotlivé druhy jídla. 6) Přeplatek za neodebranou stravu kratší než kalendářní den Probíhá-li předem oznámený pobyt mimo zařízení nebo jedná-li se o nácvik života v chráněném bydlení uživatele DZP kratší než kalendářní den, má uživatel nárok na finanční přeplatek za neodebranou stravu v těchto případech: a) během dne, který bezprostředně předchází kalendářnímu dni pobytu mimo zařízení (odpadlému dni) a během dne, který po tomto kalendářním dni (odpadlém dni) bezprostředně následuje, b) jde-li o pobyt mimo zařízení, který započne v průběhu kalendářního dne a trvá do následujícího kalendářního dne (přes noc), c) uživatel se pravidelně stravuje ve školním zařízení, d) jde-li o skupinovou akci organizovanou zařízením (např. společný oběd uživatelů v restauračním zařízení), e) v případě potřeby individuálního stravování uživatele, případně změny počtu jídel na základě lékařského potvrzení, f) v případě příchodu (v pondělí) a odchodu (v pátek) z týdenního stacionáře g) v souvislosti s nácvikem života v chráněném bydlení (v rámci tzv. procesu transformace) má uživatel nárok na finanční přeplatek za neodebranou stravu v případě, že si sám z vlastních finančních prostředků připraví stravu. Jde především o obědy či večeře v nepravidelných časových intervalech, vrátí zařízení za předem odhlášenou stravu poměrnou část zaplacené úhrady ve výši části stravovací jednotky za stravu normální (dietní, diabetickou, zvláštní diety) za jednotlivé druhy jídla. Jestliže rodiče (popř. jiná osoba povinná výživou dítěte) hradí plnou měsíční úhradu, náleží jí přeplatek ve výši hodnoty neodebraných potravin Jestliže rodiče (popř. jiná osoba povinná výživou dítěte) hradí sníženou měsíční úhradu, náleží jí přeplatek, který je vypočítán z hodnoty potravin za neodebrané jídlo, násobený % podílem z plné úhrady ( viz příklad). Náhrada zaplacené úhrady může být po dohodě s uživatelem poskytnuta ve formě potravin v hodnotě stravovací jednotky za stravu normální (viz platná organizační směrnice o stravování a stravovacích jednotkách v zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště). 17

18 Čl. 3 Kapesné Dětem a nezaopatřeným osobám ( 11 zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění), kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce: a) jde-li o dítě do 6 let věku 40,-- Kč b) jde-li o dítě od 6 do 10 let věku 120,-- Kč c) jde-li o dítě od 10 do 15 let věku 200,-- Kč d) jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu 300,-- Kč (Vybraná ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy) ČÁST III. VÝŠE A ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ, STRAVU A POSKYTNUTOU PÉČI V DOMOVECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, DOMOVECH PRO SENIORY A DOMOVECH SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 1. Výše úhrady za ubytování a stravu Výše úhrady za ubytování a stravu v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem je uvedena v příloze č. 2 této směrnice. Tato příloha je nedílnou součástí této směrnice. 2. Stanovení zálohy na úhradu poskytované sociální služby a) Za poskytnutí ubytování a stravy při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející ze skutečného počtu dní v měsíci v případě úhrady služeb v hotovosti nebotzv. hromadným seznamem. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. b) Za poskytnutí ubytování a stravy při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 31 dnů v případě úhrady služeb trvalým příkazem. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. 18

19 2.1.) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb (celý měsíc) při plné úhradě: Stanovení úhrady podle dnů v měsíci (příklad dle přílohy č. 2): 31 dnů 30 dnů 28 dnů Ubytování/den 195,- 195,- 195,- Ubytování celkem 6.045, , ,- Strava/den 131,- 131,- 131,- Strava celkem 4.061, , ,- z toho: Potraviny/den 66,- 66,- 66,- Potraviny celkem 2.046, , ,- Režie/den 65,- 65,- 65,- Režie celkem 2.015, , ,- Celkem úhrada , , , ) Vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb (celý měsíc) při plné úhradě placené trvalým příkazem: Výše zálohy ( , , ,- dnů) Měsíční úhrada za , , ,- celý kalendářní měsíc poskytovaných služeb Přeplatek ,- +978, ) Vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb (celý měsíc) při plné úhradě placené v hotovosti nebo tzv. hromadným seznamem: Výše zálohy dle , , ,- dnů v měsíci Měsíční úhrada za , , ,- celý kalendářní měsíc poskytovaných služeb Přeplatek

20 2.2.) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb (celý měsíc) při snížené úhradě u uživatele s hraničními příjmy (hraniční příjmy= uživatel přestává být uživatelem se sníženou úhradou a hradí skutečně poskytnuté služby ve sjednaném rozsahu v plné výši stanovené poskytovatelem, např. měsíc únor ) Příjem uživatele: ,- Kč 15% 1.650,- Kč Max. výše úhrady 9.350,- Kč ) Platba trvalým příkazem z účtu : Výše zálohy (31 dnů) 9.350, , ,- Měsíční úhrada za celý 9 350, , ,- kalendářní měsíc poskytovaných služeb Přeplatek , ) Platba v hotovosti nebo tzv. hromadným seznamem Výše zálohy dle dnů v 9.350, , ,- měsíci Měsíční úhrada za celý 9.350, , ,- kalendářní měsíc poskytovaných služeb Přeplatek ) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb při plné úhradě a 2 dnů nepřítomnosti za dovolenou na zařízení, uživatel má přiznán měsíční PnP ve výši 4000,- Kč, ) placené trvalým příkazem se zálohou 31 dnů: Výše zálohy (31 dnů) , , ,- Měsíční úhrada za celý , , ,- kalendářní měsíc poskytovaných služeb Vyúčtování zálohy ,- +978,- Nepřítomnost 132,- (2x66,-) +132,- +132,- 2 dny + přeplatek PnP + přeplatek 258,- 267,- 286,- Přeplatek celkem 390,- 725, ,- 20

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č. 7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schválil: Účinnost

Více

Sociální sluţby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, Uherské Hradiště. Směrnice č. 3/2016

Sociální sluţby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, Uherské Hradiště. Směrnice č. 3/2016 Sociální sluţby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č. 3/2016 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Zpracovatel:

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky pracoviště Duha Písek. Zběšičky 23, Bernartice IČ

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky pracoviště Duha Písek. Zběšičky 23, Bernartice IČ pracoviště Zběšičky 23, 398 43 Bernartice IČ 708 69 669 www.domovzbesicky.cz VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Úhrada za sjednané sociální služby a vrácení úhrady PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Sazby úhrad ČÍSLO: 5/2012

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 12/2015 STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 12/2015 STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 13.1.2017 6. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2017 31.1.2020 Počet stran dokumentu

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo standard kvality služeb číslo zásadní standard 3B 1c ano PŘEDMĚT: Směrnice, kterou se upravuje úhrada za sjednané sociální služby a vrácení úhrady za pobyt mimo Domov Hlavní vazby

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Druhové označení vnitřního předpisu: Číslo vnitřního předpisu: Směrnice S-01-14 Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Obsah 1. Předmět úpravy směrnice... 2 2. Základní pravidla...

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013 Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013 Věc: Úhrady uživatelů sociálních služeb poskytovaných v Integrovaném centru sociálních služeb Domov Narnie v Morkůvkách platné od 1. dubna 2013

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 2/2013

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 2/2013 Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 2/2013 Věc: Úhrady uživatelů sociálních služeb poskytovaných v zařízení sociálních služeb Domov Arkénie v Brumovicích platné od 1. dubna 2013 1. Změna

Více

Směrnice ředitele č. 3/16

Směrnice ředitele č. 3/16 Směrnice ředitele č. 3/16 Ceníky placených služeb uživatelů pro rok 2016 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatelů pro rok 2016 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY Mgr. Martina Buchalová, Horská Ředitelka DD Tel: 565 582 144 Fax: 565 650 308 E-mail: dd.senozaty@pel.cz www.ddsenozaty.cz Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č.ú.

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od 1. 6. 2013 uzavřena dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2015

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2015 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2015 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Výpočet a odes.vratek za pobyt uživ.mimo domov Číslo: D16 Účinnost od: 1. 1.

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Rudné č. 8, Vysoká Pec 362 21 Zřizovatel: Hlavní město Praha Příloha 5 ke směrnici 1 O uzavírání smluv s klienty osobní číslo klienta/pořadové číslo

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Dodatek č... ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby č. j..ze dne

Dodatek č... ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby č. j..ze dne Dodatek č... ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby č. j..ze dne Smluvní strany: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín IČ: 49562827, DIČ: CZ49562827 Účet Poskytovatele:

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: / DS KA ze dne

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: / DS KA ze dne ze dne Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLNICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ Ředitelka MŠ Sokolnice Jarmila Fialová podle 123 zák.č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Domov důchodců sv. Zdislavy Zřizovatel: Obec Červená Voda Ředitel: Josef Kuběnka Adresa: 56161 Červená Voda IČO: 69172633 Telefon: 465 626 203, 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky Fax: 465 626 404 č.ú.1324476309/0800

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

Dětský domov Telč, Štěpnická 111, Telč

Dětský domov Telč, Štěpnická 111, Telč Dětský domov Telč, Štěpnická 111, 588 56 Telč Tel. 567243435, tel. řed. 602 559 846, telc.dr@seznam.cz Dohoda o přijetí dítěte do Dětského domova Telč, příspěvkové organizace, jako do zařízení pro děti

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí sociální služby

VZOR Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Smlouva o poskytnutí sociální služby č. uzavřena dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1) Centrum Rožmitál

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čl. 1. Základní ustanovení Tato směrnice je v souladu s 35 a 123 zákona 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a s vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pyšely. Č. smlouvy:

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pyšely. Č. smlouvy: Vzor smlouvy je určený pro žadatele způsobilé k právním úkonům Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Příloha 1a Smlouva o poskytnutí sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Domov pro seniory Pohoda, příspěvková organizace s právní subjektivitou se sídlem Budějovická 159, 384 11 Netolice, IČ 70947571, zastoupená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 46 DNE: 20.7.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 711/2016/POSSM NÁZEV: Změna přehledů úhrad ANOTACE: Schválení nových

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V souladu s ust. 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) uzavírají následující smluvní strany: 1. Domov důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více