Město Nová Role Karlovarský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nová Role Karlovarský kraj"

Transkript

1 Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1

2 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení pracovní skupiny prevence kriminality II. Hlavní problémy v oblasti prevence kriminality III. Institucionální analýza IV. Cíle a cílové skupiny V. Priority VI. Financování VII. Hlavní úkoly v oblasti prevence kriminality v r

3 Plán prevence kriminality Plán prevence kriminality města Nová Role vychází ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I. ÚVOD Statistické údaje o obyvatelstvu v r. 2012: narodilo se 44 dětí, z toho 24 dívek zemřelo 30 osob, z toho 15 žen do Nové Role se přihlásilo 108 osob, z toho 57 žen z Nové Role se odhlásilo 79 osob, z toho 33 žen sňatek v Nové Roli uzavřelo 9 párů Celkový počet přihlášených osob k je 4161, z toho 2146 žen. Jedním z hlavních úkolů v oblasti prevence kriminality v Nové Roli je zpracování plánu práce na dvouleté období. Jeho obsahem je popis činností a postupů vedoucích k naplnění jednotlivých priorit, včetně způsobu jejich finančního zajištění, určení zodpovědných osob a časového harmonogramu. Plán práce podléhá schválení zastupitelstva a jeho plnění bude průběžně vyhodnocováno. Dne bylo na 44. zasedání rady města Nová Role schváleno zřízení pracovní skupiny prevence kriminality města Nová Role s prvotním úkolem této skupiny připravit plán prevence kriminality města Nová Role s těmito dílčími projekty: situační prevence pořízení kamer sledování v centru obce (investiční výdaje) a sociální prevence zařízení nízkoprahové klubovny (neinvestiční výdaje). Složení pracovní skupiny prevence kriminality města: Jitka Pokorná, starostka vedoucí Vlastislav Slíž, referent OKT MěÚ Nová Role koordinátor projektu Npor. Bc. Karel Váňa zástupce PČR Milena Tichá zástupce DDM Nová Role Dne byl na 16. zasedání Zastupitelstva města Nová Role schválen usnesením č. 16/07 2) Plán prevence kriminality města Nová Role na léta a zároveň byla schválena pracovní skupina prevence kriminality ve výše uvedeném složení. 3

4 II. HLAVNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY Na základě šetření pocitu bezpečí občanů Nové Role vypracovaného v roce 2013 (samostatná příloha), praktických zkušeností odborníků z oblasti prevence kriminality a závěrů jednání pracovní skupiny prevence kriminality v Nové Roli byly klasifikovány tyto základní a zároveň prioritní problémy v oblasti kriminality. Kriminalita majetková (krádeže prosté, krádeže vloupáním) ostatní kriminalita (např. výtržnictví, vandalismus, narušení občanského soužití) Mapa rizikových okresů ČR Jak je patrno z přiložené mapky, Karlovarský okres spadá do 2. stupně v pořadí okresů ČR dle rizikovosti. 4

5 Bezpečnostní analýza Vyhodnocení kriminality r a 2012 OO PČR Nová Role Trestné činy NÁSILNÁ MRAVNOSTNÍ 0 0 MAJETKOVÁ Přestupky Ochrana proti alkoholismu 6 9 Veřejný pořádek a občanské soužití Proti majetku Ostatní Pachatelé trestných činů Recidivisté Ve věku 1-14 let 1 0 Ve věku 15 17let 5 0 Ve věku 18 let a více Oběti trestné činnosti Děti (0-18 let) 7 5 Poškození 65 let a více 12 5 Ženy Přestupky počet obyvatel přestupky abs. počet druh k změna proti roku 2011 rok 2011 k změna Proti veřejnému pořádku a občanskému soužití Proti majetku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Z tabulky je zřejmé, že meziročně dochází ke globálnímu nárůstu počtu přestupků hlavně na úseku veřejného pořádku a občanského soužití a proti majetku. Z toho důvodu považujeme za nutné zřídit městský dohlížecí kamerový systém. 5

6 Přestupky řešené na MěÚ Nová Role 6

7 Závěr: Nejvyšší nárůst kriminality je patrný v období r z důvodu zvyšování nezaměstnanosti v regionu a snižujících se možností pracovního a společenského uplatnění. Dorůstá tzv. problémová mládež se sociálními hendikepy, která nemá dostatečné možnosti společenského a kulturního využití, na území města se v posledních letech začalo objevovat více bezdomovců, kteří svým chováním způsobují problémy hlavně na úseku veřejného pořádku a občanského soužití, případně na úseku ochrany proti alkoholismu a jinými toxikomaniemi. 7

8 Definice hlavních problémů 1. Nedostatečná síť služeb v oblasti prevence kriminality, absence odborného poradenství a krizové intervence 2. Nedostatečná nabídka resocializačních a probačních programů (jako je asistent prevence kriminality) 3. Problémy s integrací sociálně vyloučených komunit a problémové mládeže se sociálním hendikepem 4. Nezaměstnanost Počet vyplacených sociálních dávek a dávek hmotné nouze: (údaje poskytnuté úřadem práce v Karlových varec za správní obvod, do kterého náleží město Nová Role) Rok 2011 Dávky hmotné nouze Příspěvek na živobytí 7868 Doplatek na bydlení 2367 Mimořádná okamžitá pomoc 889 Státní sociální podpora 0 Sociální příplatek* 307 Příspěvek na bydlení 3935 Celkem Rok 2012 Dávky hmotné nouze Příspěvek na živobytí 1079 Doplatek na bydlení 916 Mimořádná okamžitá pomoc 412 Celkem vyplacených dávek*** Státní sociální podpora 0 Sociální příplatek** 0 Příspěvek na bydlení Celkem Meziroční srovnání Dávky hmotné nouze Počet vyplacených dávek za rok Počet vyplacených dávek za rok rok rok Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Srovnání Další dávky*** Státní sociální podpora 0 0 Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Celkem * pouze rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi ** dávka soc. podpory byla zrušena 8

9 *** Jedná se pouze o nově podané žádosti v roce Vyplácí se samozřejmě i na dříve podané. Celkem bylo za rok 2012 vyplaceno dávek HN. Od roku 2012 se správní obvod rozšířil o obce Nejdecka, Toužimska a Žluticka, tudíž celkový počet vyplácených dávek hmotné nouze a státní sociální podpory významně narostl. Dodatek: Dle sdělení Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR krajské pobočky v Karlových Varech, paní Mgr. Aleny Levové nelze v systému evidence vyplácení dávek hmotné nouze a státní sociální podpory zjistit celkovou částku vyplacených dávek za jednotlivé sledované roky v Kč, tato data mi nebyl schopen poskytnout ani magistrát města Karlovy Vary, ani Mgr. Ferdinand Raditsch z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra ČR, tudíž nejsou uvedeny. Počet nezaměstnaných ve správním obvodě, kam náleží město Nová Role: Rok 2011: 4869 Rok 2012: 5169 Sociálně vyloučené lokality na území obce: Oblast v okolí Tovární 239, lokalita, kde se sdružuje mládež a lidé bez přístřeší, dochází k porušování vyhlášky města č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku, na autobusových zastávkách se koncentrují mladiství, dochází zde k vandalství a poškozování majetku a zejména náměstí a přilehlé prostory, kde zvláště v jarních, letních a podzimních měsících dochází ke koncentraci lidí bez přístřeší, v poslední době také mladých lidí často bez zaměstnání a jiných problémových lidí, kteří mají vzhledem k blízkosti základní školy a plánovanému umístění domu dětí a mládeže negativní vliv na školou povinnou mládež, dochází zde k šikaně, násilné trestné činnosti, vandalismu, ničení majetku a rovněž k distribuci alkoholu a jiných omamných látek. Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR podle krajů k Z přiložené tabulky a grafu je patrné, že míra nezaměstnanosti v Karlovarském kraji dlouhodobě překračuje celostátní průměr. III. 9

10 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA Nezbytným předpokladem úspěšné prevence kriminality je bezesporu koordinace mezi všemi zainteresovanými subjekty. K tomu slouží i pracovní skupina PK, která díky zástupcům z různých ziskových i neziskových organizací zabezpečuje koordinaci jejich spolupráce. Zřízení pracovní skupiny prevence kriminality Městský úřad, Rada města a Zastupitelstvo města Obvodní oddělení PČR Dům dětí a mládeže v Nové Roli Přehled škol, školských zařízení, nabídky zájmové a sportovní činnosti pro děti a dospělé na území města: Základní škola Nová Role DDM nová Role Základní umělecká škola Tělovýchovná jednota Fotbalový klub Klub mladých rybářů při MO ČRS Božičany 10

11 IV. CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY V návaznosti na definované problémy byly stanoveny cíle, ke kterým budou v roce směřovat konkrétní aktivity prevence kriminality. Cíle 1. Hlavním cílem je zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost trestné činnosti. 2. Cílové skupiny Primární cílové skupiny: a) Pachatelé: mládež, dospělí b) Oběti: zejména násilné a majetkové trestné činnosti, oběti rasově nebo národnostně motivovaných trestných činů. c) Rizikoví jedinci nebo oběti: zejména děti a mládež, rodiny dětí s poruchami chování, sociálně vyloučení jedinci, senioři, osaměle žijící osoby, příslušníci národnostních a etnických menšin, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit Sekundární cílová skupina: všichni obyvatelé Nové Role V. PRIORITY V návaznosti na hlavní problémy a cíle byly stanoveny priority prevence kriminality a navrženy způsoby řešení definovaných problémů: Hlavní prioritní osy v prevenci kriminality: 1. Využít dostupné prostředky ke snížení kriminality a zlepšit bezpečnostní situaci v kraji eliminace kriminálně rizikových, sociálně patologických jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti: vybudování kamerového systému a nízkoprahové klubovny pro problémovou mládež se sociálním hendikepem. 2. Udržet stávající služby v oblasti prevence kriminality, spolupráce s PČR, neziskovými organizacemi v oblasti terénních služeb, podpořit vznik nových potřebných služeb v oblasti prevence kriminality: asistent prevence kriminality. Obecné postupy: Podpora sociální prevence se zaměřením na doplnění chybějících služeb v síti aktivit prevence kriminality zejména probační programy pro mládež i dospělé. Podpora situačních opatření zaměřených na zvýšení bezpečnosti v lokalitách ve větší míře zatížených trestnou činností a v jinak rizikových místech Podpora informování občanů za účelem zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech ochrany před ní. Koordinace činností spolupráce a metodické vedení v oblasti prevence kriminality ve vztahu MěÚ, DDM Nová Role, OO PČR Nová Role. Koordinace spolupráce a informovanost mezi všemi subjekty působícími v oblasti prevence kriminality, včetně vzájemného předávání koncepčních materiálů. Podpora medializace problematiky prevence kriminality. Vzdělávání osob zainteresovaných v činnostech souvisejících s prevencí kriminality. 11

12 VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY Finanční prostředky na zajištění všech aktivit by měly pocházet současně z několika zdrojů: vlastní finanční prostředky z rozpočtu města účelové dotace z Ministerstva vnitra ostatní finanční zdroje dobrovolná práce občanů VII. HLAVNÍ ÚKOLY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY V ROCE Vybudování kamerového systému v roce Případné rozšíření kamerového systému v roce Zřízení minimálně 1 pracovního místa Asistent prevence kriminality v r Zřízení nízkoprahové klubovny pro mládež se sociálním hendikepem 5. Uskutečnění veřejných setkání s občany od roku 2013 min. 2x ročně 12

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA města Přeštice za roky 2013-2014 Obsah: 1. Úvod 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Právní analýza

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015 Plán prevence kriminality regionu Semilska 201-2015 Dokument vznikl v rámci projektu IP Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/.1.00/05.0005,

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2013 Zpracoval: únor 2014 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více