TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRIADA-Poradenské centrum, o.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ Poskytovatel sociálních služeb registrace č. JMK /2007 odborné sociální poradenství sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydáno , č.j. JMK 15933/2004 OSVZ-Šp Akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (číslo akreditace 2008/157 I) Člen Asociace občanských poraden ČR (http://www.obcanskeporadny.cz/) Dlouhodobě realizované projekty a programy Občanská poradna Psychosociální služby pro rodiny s dětmi Kontakt Náhradní rodinná péče Vzdělávací programy Metody sociální práce v náhradní rodinné péči Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů pro uchazeče Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů vzdělávání pro lektory odborné přípravy Rodinný sociální asistent pro terénní pracovníky Celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče a péče o děti separované od rodičů každoročně od roku cca 200 odborníků Počet zaměstnanců v organizaci: 8 Poslání a cíle: Ochrana a podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi. Podpora rodin s dětmi v tíživé sociální situaci zaměřená na ochranu práv a zájmů dítěte s cílem zabránit sociálnímu vyloučení nebo odstranit jeho příčiny a působit k opětovnému začlenění. Vzdělávací, koncepční a metodická činnost v sociálně-právní ochraně dětí a v systému péče o ohrožené děti. sídlo: Orlí 20, , Brno tel.: , ,

3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Posláním služby odborného sociálního poradenství je umožnit osobám v tíživé životní situaci znát svá práva a povinnosti a umět hájit své oprávněné zájmy tak, aby ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezly řešení této situace. Cílem služby je zvýšit povědomí osob v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech poskytnutím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad a informací, podpořit osoby v tíživé životní situaci při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností a upozorňovat na neřešené problémy občanů kompetentní instituce a organizace, zejména orgány veřejné správy. Financování služby: Služba odborného sociálního poradenství byla v roce 2010 financována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a částečně i z Asociace občanských poraden. Služba je poskytována v programech: Občanská poradna Cílová skupina: Služba je poskytována osobám v tíživé životní situaci, kterým chybí informace o jejich právech a povinnostech, možnostech řešení své situace a dostupných službách. Služba je poskytována dle zákona v rozsahu těchto činností: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zprostředkování navazujících služeb sociálně terapeutické činnosti - poskytování poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů - pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

4 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Posláním služby je podpora rodin s dětmi v tíživé životní situaci zaměřená na ochranu práv a zájmů dítěte. Cílem služby je podpořit rodiny s dětmi v tíživé životní situaci při jejím řešení a překonávání jejích důsledků, posílit rodičovské schopnosti a dovednosti, prohloubit vztahy a vazby v rodině tak, aby dítě vyrůstalo v prostředí, které naplňuje jeho potřeby, a byly zajištěny podmínky pro jeho zdárný vývoj. Cílová skupina: Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, rodičům a osobám pečujícím o nezletilé děti, které se ocitly v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku je narušen nebo ohrožen vývoj dítěte, což vede nebo by mohlo vést k jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se zejména o: rodiny, které se ocitly v důsledku neočekávané události v mimořádné nebo krizové situaci rodiny ohrožené v důsledku nedostatku informací a schopností řešit svou situaci vlastními silami rodiny, kde rodiče v důsledku svého sociálního či zdravotního handicapu mají omezené schopnosti při péči a výchově dětí rodiny, kde péči o děti a jejich výchovu zajišťuje jen jeden z rodičů, případně prarodiče nebo jiní příbuzní rodiny, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově nebo pěstounské péči rodiny, kde jsou narušené vztahy, vazby a komunikace mezi rodiči a dětmi budoucí rodiče, kteří očekávají narození dítěte a v důsledku kombinace s některou z výše uvedených situací by mohli být ohroženi sociálním vyloučením. Služba je poskytována dle zákona v rozsahu těchto činností: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pracovně výchovná činnost s dětmi - pracovně výchovná činnost s dospělými (podpora a nácvik rodičovského chování a sociálních kompetencí, min. 70% terénní služby) - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte - zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školských zařízení, na zájmové aktivity a doprovázení zpět) sociálně terapeutické činnosti (vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

5 Financování služby: Služba byla v r financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci individuálního projektu zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Služba je poskytována v programech: Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami Kontakt Občanská poradna

6 Program OBČANSKÁ PORADNA Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Služby odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v programu Občanská poradna byly v r poskytovány na základě registrace Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne č.j. JMK /2007, sp. zn. S-JMK 82305/2007 občanům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Služba odborné sociální poradenství v programu Občanská poradna byla poskytována osobám v tíživé sociální situaci či osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, tj. těm, kterým chybí informace o svých právech, povinnostech, možnostech řešení své tíživé životní situace a dostupných službách a kteří nedokáží mobilizovat své síly, schopnosti a zdroje nezbytné k překonání či vyřešení dané situace a nedokáží se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti. Na poradnu se obraceli zejména senioři, zdravotně postižení, rodiče nezletilých dětí, nezaměstnaní, oběti trestných činů, cizinci, osoby v různých krizových situacích, apod. Rodinám s dětmi poskytovala občanská poradna pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména v oblastech týkajících se vzniku či zániku manželství, úpravy vztahů k nezletilým dětem, vztahů mezi rodiči a dětmi, sociálně-právní ochrany dětí, pěstounské péče, uplatňování nároků na výživné, apod. Poradci poskytovali uživatelům poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva, poskytovali jim informace, rady, vysvětlovali obsah a náležitosti dokumentů a předávali jim vzory návrhů k soudu. V rámci poskytovaných služeb nabízeli poradci uživatelům nácvik jednání uživatele s pracovníkem úřadu, organizací nebo institucí a podporovali uživatele při samostatném sepisování písemností (př. dopis pronajímateli, návrh na rozvod, apod.) Poradci v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zprostředkovávali uživatelům kontakty s organizacemi, úřady nebo jinými institucemi - např. dohodnutí schůzky nebo návštěvy, umožnění telefonického kontaktu uživateli v odůvodněných případech, telefonické kontaktování těchto organizací, úřadů a institucí v přítomnosti uživatele. Uživatelům byly předávány kontakty na organizace, úřady a jiné instituce, které uživatelé žádali, a které mohly přispět k řešení jejich situace. Uživatelům byla dále poskytována pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím formou doprovázení uživatele na úřady, organizace a jiné instituce (v odůvodněných případech, např. uživatel byl při jednání s pracovníkem odmítnut, i když byl v právu; nebo měl z jednání nepříjemnou zkušenost) a vyjednávání v zájmu uživatele (v odůvodněných případech, např. uživatel není schopen jednat sám, vhodně argumentovat; kontakt s třetí osobou je pro něj obtížný z důvodu emoční vypjatosti). Kvantitativní ukazatele: V r se na občanskou poradnu obrátilo celkem uživatelů, poradci poskytli celkem intervencí, při kterých zodpověděli dotazů z následujících 18 oblastí: sociální dávky, sociální služby, pojištění (důchodové, nemocenské, zdravotní), pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy (vznik, zánik manželství, úprava vztahů k nezletilým dětem, vztahy mezi rodiči a dětmi, sociálně právní ochrana dětí, pěstounská péče, výživné, apod.), majetkoprávní vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika (zejména informace o daňových povinnostech, problematika zadlužování občanů), zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie a životní prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva ČR, právní systém EU. Poradci s uživateli nejčastěji vedli osobní konzultace, odpovídali ale i na jejich telefonické a písemné dotazy. Nejčastější dotazy klientů v r se týkaly problematiky majetkoprávních vztahů, dále pak rodiny a mezilidských vztahů, bydlení, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti a ve velké míře rovněž finanční problematiky, zvláště v oblasti dluhů.

7 Občanská poradna se v r účastnila následujících projektů: 1) Projekt Občanská poradna - poskytování odborného sociálního poradenství (viz.shora) V rámci poskytování odborného sociálního poradenství a intervencí v zájmu klienta spolupracovala občanská poradna jednak s ostatními členskými poradnami v rámci Asociace občanských poraden a také s řadou institucí, zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, Úřadem práce Brno-město, Oblastním inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj, řešící časté pracovněprávní problémy občanů, se kterými se setkávají také poradci při poskytování odborného sociálního poradenství, Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, poradna dále spolupracovala s Kanceláří veřejného ochránce práv, jak v rámci konzultací některých neřešených problémů občanů, tak v případě vzájemného odkazování klientů. V měsíci listopadu navštívili pracovníci našeho poradenského centra Azylový dům pro rodiny s dětmi na ul. Staňkova v Brně provozovaný Armádou spásy ČR. V rámci snahy o zajištění lepší provázanosti sociálních služeb pro uživatele se navzájem informovali o nabízených službách a podmínkách jejich poskytování. Společně pak diskutovali o situacích, ve kterých se mohou klienti azylového domu obrátit na naše poradenské centrum a naopak. 2) Projekt Spotřebitelské poradenství (ve spolupráci s AOP) Cílem projektu bylo zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy. Bylo poskytováno odborné sociální poradenství, zpracována statistika a vyhotoveny kazuistiky, zpracovávané dále AOP. I v r sloužila občanská poradna jako cvičné pracoviště pro praxi studentům vyšších odborných škol a vysokých škol sociálního zaměření, kdy praxi v r absolvovalo v poradně 9 studentů, z toho 6 studentů VOŠ (VOŠ Kotlářská a VOŠ Opletalova) a 3 studenti VŠ. Personální zajištění: Služby v občanské poradně byly v r zajišťovány čtyřmi sociálními pracovníky - občanskými poradci. Všichni poradci absolvovali výcvik Práce s klientem v občanském poradenství zajištěný Asociací občanských poraden a pravidelně se dále vzdělávají dle individuálních vzdělávacích plánů. Na pracovišti občanské poradny probíhala rozvojová supervize zaměřená na reflexi možností jak rozumět, jak jednat a jaké postoje zaujímat v poradenské práci v situacích s klienty, s cílem zvyšování profesní kompetence. Byla uskutečněna dvě supervizní setkání. V průběhu sledovaného období probíhaly porady týmu vedené odborným garantem služby. Poradci využívali také konzultace s externím spolupracovníkem-právníkem. Miriam Pallová - vedoucí programu, sociální pracovník - občanský poradce Bc. Lenka Hřebačková - sociální pracovník - občanský poradce Mgr. Sabina Maňková - sociální pracovník - občanský poradce Mgr. Ivana Šebková - sociální pracovník - občanský poradce

8 Program PSYCHOSOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Druh sociální služby: - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v programu Psychosociální služby pro rodiny byly v roce 2010 poskytovány na základě registrace Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne , č.j. JMK /2007, sp. zn. S-JMK 82305/2007. Služba byla poskytována rodinám s nezletilými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace rodiny, v krajním případě vedoucí až k umístění dítěte mimo péči rodičů. Služba byla určena zásadně rodiči nebo osobě pečující o dítě a vždy byl respektován nejlepší zájem dítěte. Veškeré působení pracovníků programu bylo zaměřené na posílení role rodičů, jejich schopností a dovedností, a současně na ochranu práv a zájmů dítěte. Snahou služby byla aktivizace rodiny k řešení své situace vlastními silami s využitím všech dostupných zdrojů pomoci, s cílem zachovat dítěti přirozené rodinné prostředí a zejména pak vztahy a vazby s rodiči a sourozenci. Služba měla vysoce individualizovaný případový charakter a byla poskytována jak v ambulantní, tak zejména terénní formě. Součástí služby bylo jednorázové či opakované poradenství zejména v záležitostech úpravy poměrů nezletilých dětí, socioekonomické úrovně rodiny (sociální dávky, bydlení), výchovné a vztahové problematiky, stejně jako dlouhodobé provázení rodiny, kdy bylo sociální poradenství rozšířeno o různé socioterapeutické postupy, praktický nácvik a doprovázení při úředních jednáních. Konkrétně se jednalo zejména o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s rodiči a jejich dětmi převážně realizované v podobě praktického nácviku a doprovázení rodiny v nejrůznějších situacích péče o dítě, aktivity vedoucí k rozvoji dítěte, předškolní a školní příprava, společné smysluplné trávení volného času, doprovázení do škol, pedagogicko-psychologických poraden, k lékařům, atp. Veškeré aktivity vedly k posílení rodičovských kompetencí ve vztahu k zajištění potřeb dítěte a jeho zdravého vývoje. Tento charakter služby využívaly zejména rodiny, ve kterých rodiče či další pečující osoby v důsledku svého sociálního či zdravotního handicapu měli omezené schopnosti při péči a výchově dětí; převládal terénní charakter služby. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti byly určeny také rodičům, kteří například řešili výchovné obtíže s dětmi a hledali podporu v jejich překonávání. Tito rodiče pak využívali převážně jednorázových či opakovaných konzultací. Dále služba nabízela uživatelům pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Uživatelé měli možnost získat nejen poradenství v podobě potřebných informací, ale také podporu například při jednání s úřady či sepisování oficiální korespondence. V této oblasti služby se nejčastěji jednalo o řešení problematiky finanční tísně a bydlení a dále také o podporu uživatele při uplatňování svých práv (např. kontakty s dětmi v ústavní výchově, poskytování informací, doprovázení a praktický nácvik činností). Poskytování služby téměř vždy provázely sociálně terapeutické činnosti, které vedly k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatelů.

9 Používané socioterapeutické metody a techniky byly zaměřeny na aktivizaci vlastních zdrojů členů rodiny, zplnomocňování uživatelů, získání soběstačnosti a odpovědnosti a dlouhodobé udržení dosaženého stavu a změněné situace. Jednalo se o aktivity směřující k podpoře rodičů při výchově a péči o děti a při vedení domácnosti a zejména posílení vzájemných citových vztahů a vazeb, realizované prostřednictvím různých socioterapeutických metod jako jsou např. poradenský rozhovor, pozorování, nácvik, asistování atp. Cílem těchto aktivit při naší práci bylo: porozumění uživatele, pochopení situace i potřeb; posílení sebedůvěry uživatele, posílení komunikačních schopností uživatele (v rámci rodiny i širšího okolí), hledání zdrojů uživatele a poskytnutí emoční podpory uživateli. Služba uživatelům nabízela také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ovšem nikoli dle výkladu této činnosti v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. (doprovázení dětí do školy, školských zařízení, na zájmové aktivity a doprovázení zpět) a to s ohledem na naplnění cíle poskytování služby, kterým je posílení rodičovských schopností a dovedností. Pracovníci tedy nepracovali nikdy pouze s dítětem / nepřebírali za něj odpovědnost. Kontakt se společenským prostředím uživatelům samozřejmě pomáhali zprostředkovat prostřednictvím ostatních činností určených vždy jak k podpoře dítěte, tak jeho rodiče. Při poskytování služby pracovníci spolupracovali s orgány sociálně právní ochrany dětí a dalšími zainteresovanými organizacemi a institucemi. Během roku 2010 se z programu Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami začal vzhledem ke svému obsahu stále více jako samostatný typ služby vymezovat Program Kontakt, jemuž je ve výroční zprávě věnována samostatná část. Mimo individuální případové práce s rodinou byl v roce 2010 uspořádán i tradiční oblíbený bazárek oblečení, obuvi a domácího textilu, a to na jaře a na podzim. Tyto akce byly určeny zejména pro klienty využívající našich dlouhodobých služeb a rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Účast uživatelů ve službách byla zcela dobrovolná a vycházela z individuálně určených potřeb rodiny. S rodinami byla v souladu se zákonem uzavírána dohoda o poskytování sociální služby a během spolupráce probíhal proces průběžného individuálního plánování. Veškeré služby byly poskytovány bezplatně. Služba byla poskytována v souladu s platnou legislativou, Standardy kvality sociálních služeb, Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky a na základě vnitřních předpisů a metodik. Kvantitativní ukazatele: V roce 2010 využilo služby celkem 202 uživatelů, kterým bylo poskytnuto 461 intervencí, z toho 247 intervencí ambulantních a 214 intervencí terénních. Dlouhodobě bylo podporováno celkem 13 rodin (23 dospělých/34 dětí), t.j. 57 uživatelů dlouhodobých služeb oproti 145 uživatelům, kteří služby využili pouze jednorázově. Z celkového počtu intervencí proběhly více jak 2/3 intervencí (316) v rámci dlouhodobých služeb. V poměru k počtu osob podpořených jednorázovou či dlouhodobou službou je tedy patrná intenzita individuální případové práce s uživateli dlouhodobých služeb. Uživatelé zařazení v programu PSS přicházeli do služby s nejrůznějšími problémy, jejichž společným jmenovatelem bývají obtíže při péči o děti a při jejich výchově. Převažující témata se lišila v závislosti na tom, zda se jednalo o uživatele jednorázového poradenství či dlouhodobé služby. V případě jednorázového poradenství převládala témata úpravy kontaktů s dětmi, úpravy poměrů a práv nezletilých dětí a výchovná problematika; v případě dlouhodobých služeb byla nejsilněji zastoupena výchovná problematika, dále pak otázky spojené s ústavní výchovou dětí, finanční a dluhová problematika a bytová problematika.

10 Personální zajištění služby: Služby poskytovali kvalifikovaní sociální pracovníci s podporou externích spolupracovníků, s rodinou pracoval vždy jeden klíčový pracovník. Služby byly v roce 2010 zajišťovány dvěma odbornými pracovníky na pozici sociální pracovník specialista pro rozvoj rodiny. Mimo tyto pracovníky byla služba poskytována také ve spolupráci s pracovníky Občanské poradny. Od února 2010 došlo ke zrušení služby rodinných sociálních asistentů, resp. pozice rodinného sociálního asistenta. Služba byla nadále v celém rozsahu poskytována přímo odbornými poradenskými pracovníky. Tento krok sice omezil kapacitu poskytované služby, nicméně významně přispěl k navýšení její kvality. V roce 2010 byl kladen důraz také na průběžné zvyšování odborné kvalifikace. Pracovníci absolvovali odborné semináře a školení dle svého profesního zaměření. Na pracovišti byla zajišťována také rozvojová supervize zaměřená na reflexi možností jak rozumět a jak jednat a jaké postoje zaujímat v poradenské práci, v situacích s klienty s cílem zvyšování profesní kompetence. Byla uskutečněna 2 supervizní setkání. Mimo to probíhaly i pravidelné porady celého týmu služby SAS vedené ředitelkou sdružení a metodické i případové porady týmu Psychosociálních služeb pro rodiny se specifickými potřebami. Mgr. Gabriela Lockerová - vedoucí programu, sociální pracovník - specialista pro rozvoj rodiny Mgr. Hana Diblíková - sociální pracovník - specialista pro rozvoj rodiny

11 Program KONTAKT Druh sociální služby: - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi byla v r v programu Kontakt poskytována služba asistovaných kontaktů a asistovaných předávání. Služba byla určena rodinám s dětmi, ve kterých existovala rizika ohrožení vývoje dítěte v důsledku absence kontaktu s rodičem, se kterým společně nežije. Jednalo se především o rodiče v předrozvodové situaci či po rozvodu, kteří se nemohli dohodnout na úpravě styku s dítětem, o rodiče při změně situace ve výkonu rodičovské zodpovědnosti (př. rodič se původně o dítě nezajímal a posléze se chtěl s dítětem stýkat) či jeden z rodičů žádal změnu na střídavou péči, apod. Služba byla poskytována také v případech, kdy byly vzájemné vztahy mezi rodiči narušené natolik, že nebylo možné předpokládat jejich spolupráci při zabezpečování psychických potřeb dítěte. Služba byla určena také dětem a rodičům, jejichž dítě bylo umístěno v pěstounské péči nebo ústavní výchově. Cílem služby bylo rozvíjení a podpora při vytváření, zlepšování a upevňování vztahů, vazeb a kontaktů dítěte s rodičem, se kterým dítě společně nežije. Jednalo se o podporovaná setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti odborných pracovníků poradenského centra, a to formou asistovaných kontaktů rodičů s dětmi či asistovaných předávání dětí ke kontaktu s rodiči. Před samotnou realizací kontaktů rodičů s dětmi probíhaly vždy rozhovory s rodiči či pečujícími osobami, jejichž předmětem byla reflexe současné situace dítěte, spolupráce rodičů či pečujících osob na naplňování potřeb dítěte, stanovení termínu kontaktů a zásady pro vytvoření klidných a bezpečných podmínek pro setkávání rodiče s dítětem, případně způsob předávání dětí. Po vstupních rozhovorech byla s rodiči uzavírána dohoda o spolupráci při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Setkávání či předávání se uskutečňovala na základě: vyhledání odborné pomoci jedním nebo oběma rodiči, doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, úřadu městské části, městského úřadu, doporučení soudu na základě zahájení řízení o úpravě styku, případně rodičovské zodpovědnosti, rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo rozhodnutí soudu. Kvantitativní ukazatele: V r využilo službu 11 rodin, z nichž 4 rodiny kontaktovaly naše poradenské centrum samy a kontakty se uskutečňovaly po vzájemné dohodě s rodiči, v dalších 7 případech o nařízení asistovaných kontaktů dětí s rodiči rozhodl soud, většinou formou předběžného opatření. Délka průběhu asistovaných kontaktů byla v jednotlivých případech různá. V některých případech se již po čtyřech kontaktech naplnil smysl asistovaných kontaktů, tak, že se postupně kontakty rodiče s dítětem přesunuly do přirozeného prostředí. Další, většinou nařízené soudem na základě předběžného opatření, trvají do doby konečného rozhodnutí soudu. Personální zajištění: Službu v roce 2010 poskytovali kvalifikovaní sociální pracovníci, u každého kontaktu vždy dva sociální pracovníci, z nichž jeden byl klíčovým pracovníkem sociální pracovník-specialista pro rozvoj rodiny, asistenci zajišťoval vždy některý z pracovníků programu Občanská poradna či programu Psychosociální program pro rodiny se specifickými potřebami, dle kapacitních možností. Miriam Pallová - vedoucí programu, sociální pracovník-specialista pro rozvoj rodiny

12 Program NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Program vychází z cílů a poslání sdružení a navazuje na vládní dokument Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti (MPSV 2008) a Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti (MPSV 2009), je určen zejména: zájemcům o náhradní rodinnou péči,uchazečům o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli, osobám, které jsou zařazeny do evidence osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli, pěstounům, osvojitelům, příbuzným nebo osobám blízkým, které mají svěřeno dítě do péče, rodičům, jejichž dítě je svěřeno do pěstounské péče. Aktivity projektu jsou dostupné pro klienty z celé ČR, využívají je zejména klienti z krajů Olomouckého a Zlínského a z kraje Jihomoravského. Individuální konzultace, podpora a doprovázení - konzultace, podpora a doprovázení pro adoptivní rodiče, kteří byli vybráni jako vhodní osvojitelé ke konkrétnímu dítěti, v období preadopční péče, zaměřená zejména na porozumění potřebám přijatého dítěte a jeho zajištění po příchodu do osvojitelské rodiny a reflexe změn v rodinném systému, - individuální případová práce konzultace, podpora a doprovázení pěstounů při výkonu pěstounské péče, zejména v období prvního roku po převzetí dítěte, doprovázení a asistence při prvním kontaktu pěstounů s rodiči svěřeného dítěte a při posilování vztahů a vazeb dítěte s jeho rodiči a sourozenci, při komunikaci a kontaktech pěstounů s rodiči, s cílem předcházet konfliktním situacím a vytvářet atmosféru vzájemného respektu a spolupráce při výchově a péči o svěřené dítě. Individuální případová práce probíhala dle potřeby klientů z cílové skupiny v prostorách centra v Brně, v pronajatých nebo zapůjčených prostorách na Velehradě, v Uherském Hradišti a v Olomouci. Zajištění kontaktního místa v Olomouci v září 2010 zlepšilo dostupnost služby pro klienty z Olomouckého kraje a okolí, zejména pro pěstouny, kteří již svěřené dítě mají v péči, současně také vytvoření stabilního místa a pravidelného času pro konání konzultací. Prostory byly využívány na základě dohody o spolupráci s NNO ONŽ, Poradna pro ženy a dívky v Olomouci. Jsou vhodné také pro navazování kontaktů mezi pěstouny a rodiči dítěte a také pro asistované kontakty dítěte s jeho rodiči.

13 Vzdělávací aktivity odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny podrobně viz kapitola Vzdělávací programy vzdělávací a podpůrná skupina pěstounů v Olomouckém kraji a ve Zlínském kraji Celkem: 7 akcí - Olomouc, 7 akcí v Uherském Hradišti Tematické okruhy: Přijaté dítě a jeho rodiče a sourozenci, Kontakty dítěte v pěstounské péči s rodiči, sourozenci a širší rodinou, Sociálně-právní otázky pěstounské péče, Rodinný systém a přijetí dalšího dítěte do péče. setkání pěstounů a svěřených dětí s přednáškou pro pěstouny a volnočasovými aktivitami pro děti jednodenní akce místo konání: Velehrad, zařízení Stojanov termín konání: červen 2011 počet účastníků: 20 dospělých, 35 dětí setkání skupiny osvojitelů s dětmi května 2010, Řásná - téma: reflexe období od přijetí dětí, aktuální situace v rodině, využití poznatků z odborné přípravy, potřeba spolupráce s odborníky - počet účastníků: 11 dospělých, 9 dětí Metodická, konzultační a koncepční činnost - zpracování metodických podkladů pro odborné doprovázení pěstounské péče ve zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské péče - pro Krajský úřad Olomouckého kraje - rozvoj koncepce odborné přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů - konzultace pro odborné pracovníky v systému péče o ohrožené děti, zejména OSPOD a zařízení pro výkon ústavní výchovy - přednáška a workshop - Hejnice, Rodina očima dítěte - konference Asociace manželských a rodinných poradců - Kulatý stůl k náhradní rodinné péči, Olomouc, Realizace seminářů a dalších odborných akcí k tématu péče o ohrožené děti - X. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů - Brno, 30. října 2010, koncepce semináře, koordinace lektorského týmu, lektorská činnost, - aktivní účast na případových konferencích zejména z oblasti náhradní rodinné péče - OSPOD MěÚ Slavkov u Brna, OSPOD MěÚ Šumperk PhDr. Eva Rotreklová - vedoucí programu, lektor

14 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ V ROCE 2010 ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ Realizace ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, pro zadavatele KrÚ Olomouckého kraje, KrÚ Zlínského kraje Celkem 5 skupin, z toho 1 skupina budoucí pěstouni září-říjen 2010, 4 skupiny budoucí osvojitelé březen-duben, květen-červen, červenec-srpen, listopad-prosinec. Počet účastníků: 83 Počet výukových hodin: 317 Lektoři: Eva Rotreklová, externí lektoři - Veronika Hofrová, Blanka Roháčková spolupráce - Michaela Oulehlová METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍ PRÁCE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Účastníci: 20 osob, pracovníci orgánů SPOD pověřených obcí, městských úřadů a krajského úřadu Olomouckého kraje Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR, rozsah - 36 výukových hodin Termín: , , , Malá Morávka, Brno-Kozí Horka Lektorky: Eva Rotreklová, Veronika Hofrová X. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Účastníci: 175 odborných pracovníků z oblasti péče o ohrožené děti, zejména pracovníků orgánů SPOD, zařízení pro výkon ústavní výchovy, pracovníků nestátních i státních organizací Termín a místo konání: , Brno Počet účastníků: celkem 15 výukových hodin Lektorský tým: Antonie Boťová, David Elischer, Veronika Hofrová, Taťána Horká, Tereza Jandová, Svatoslava Kalábová, Zdeněk Kapitán, Lenka Průšová, Eva Rotreklová, Petr Sedlák, Hana Svobodová, Ivanka Šimek-Lefeuvre, Organizační zajištění: Michaela Oulehlová Sborník TRIADA-Poradenské centrum, o.s., 2010, ISBN ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ (VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY ODBORNÉ PŘÍPRAVY) Účastníci kurzu - 15 osob, manželští a rodinní poradci a pracovníci dětských domovů ze Středočeského kraje Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR, rozsah - 64 výukových hodin Termín: , Praha Lektorky: Eva Rotreklová, Veronika Hofrová

15 ČINNOST ORGANIZACE BYLA V ROCE 2011 FINANČNĚ PODPOŘENA: MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ JIHOMORAVSKÝM KRAJEM MAGISTRÁTEM MĚSTA BRNA ASOCIACÍ OBČANSKÝCH PORADEN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR (v rámci individuálního projektu Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje) Děkujeme. Tato služba je financována z prostředku OP LZZ a státního rozpočtu ČR RADA SDRUŽENÍ PhDr. Eva Rotreklová - ředitelka PhDr. Svatoslava Kalábová Ing. Dagmar Moučková PhDr. Hana Thielová ZAMĚSTNANCI Mgr. Hana Diblíková Bc. Lenka Hřebačková, DiS. Ing. Kateřina Kmínková Mgr. Gabriela Lockerová Mgr. Sabina Maňková Mgr. Michaela Oulehlová Miriam Pallová PhDr. Eva Rotreklová Mgr. Ivana Šebková EXTERNÍ SPOLUPRÁCE Ing. Kateřina Djak Ing. Jaromír Dvořák Mgr. Veronika Hofrová JUDr. Blanka Holá Anežka Moučková Jitka Pallas (Švédsko) Mgr. Eva Pávková Bc. Blanka Roháčková Mgr. Petr Sedlák Ivanka Simek-Lefeuvre, psycholožka (Francie) RNDr. Luděk Skočovský Jakub Stejskal PhDr. Dana Štěrbová, PhD. STROP, o.s. Zlín Firma ÚČTO Kozlová Soukromý dětský domov Korkyně, o.p.s. Obiteljski centar Split, Chorvatsko Úsmev ako dar, Slovensko Krajský úřad Olomouckého kraje Poradna pro ženy a dívky, ONŽ, Olomouc SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.

16 Přehled nákladů v roce 2010 Náklady 2010 TRIADA celkem % nákladů Z toho: % nákladů celkem Sociální služby na sociální služby Mzdové náklady vč. odvodů na soc. a zdrav. pojištění Kč 67% Kč 70% Nájemné a služby spojené s nájmem Kč 8% Kč 9% Účetní a ekonomické služby Kč 8% Kč 10% Spotřeba materiálu Kč 5% Kč 4% Spoje celkem (poštovné, telekomunikace, internet) Kč 2% Kč 2% Ostatní služby + pronájem školících místností Kč 6% Kč 2% Vzdělávání pracovníků Kč 1% Kč 1% Tisk, kopírování apod Kč 1% Kč 1% Cestovné Kč 1% Kč 0% Kolky, bankovní poplatky a ostatní provozní náklady Kč 1% Kč 1% Celkový objem neinvestičních prostředků: Kč 100% Kč 100 %

17 Přehled zdrojů financování v roce 2010 ZDROJ TRIADA celkem % zdrojů Z toho: celkem Sociální služby Individuální projekt Kč 51,1% Kč MPSV ČR Kč 16,6% Kč Jihomoravský kraj Kč 4% Kč Magistrát města Brna Kč 2,4% Kč MPSV - rodiny Kč 7,6% 0 Kč Asociace občanských poraden Kč 0,3% Kč Vlastní činnost a ostatní provozní výnosy Kč 17,9% Kč Příjmy celkem Kč 100 % Kč Celkové výnosy roku 2010: ,- Kč Celkové náklady roku 2010: ,- Kč Záporný hospodářský výsledek roku 2010 ve výši ,- Kč Ztráta bude uhrazena z výnosů předchozích let.

TRIADA-Poradenské centrum

TRIADA-Poradenské centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 zapojení do Individuálního projektu Jihomoravského kraje Poskytování vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, www. triada-centrum.cz sídlo: Orlí 20, 602 00, Brno tel.:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních

Více

TRIADA - Poradenské centrum, o.s.

TRIADA - Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Rok 2008 završil 5 let činnosti neziskové organizace TRIADA - Poradenské centrum, o.s. pokračující dalším rozvojem programů zahájených v letech 1999-2003 v rámci organizace TRIALOG.

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace č. JMK 104120/2007

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2006 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 TRIADA Poradenské centrum, o.s. Organizace založena v roce 2003 jako občanské sdružení registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486, od

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

TRIADA - Poradenské centrum, z.ú.

TRIADA - Poradenské centrum, z.ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 TRIADA - Poradenské centrum, z.ú. Organizace byla založena v roce 2003 jako občanské sdružení. K 1. 1. 2014 došlo ke změně právní formy na zapsaný spolek a následně k 20. 11. 2015 na

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA. člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA. člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství.. 4 3. Historie Občanské

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Výroční zpráva Občanská poradna Brno. člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva Občanská poradna Brno. člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2015 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2015 5. Finanční zpráva 2015 6. Záměry pro rok

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 Odborné sociální poradenství NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 37BK208 - Charitní poradna - odborné sociální

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky 65 sociálně aktivizační

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Výroční zpráva 2007. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2007. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2007 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Zpráva o činnosti 4. Finanční zpráva 5. Záměry pro rok 2008 6. Poděkování 7. Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015 Pardubický kraj Karlovarský kraj Aktivita 04 - systém minitendrů - 2014, 2015 Aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Identifikace, podpora a rozvoj sítě služeb pro ohrožené rodiny

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický ROMODROM o.p.s Historie organizace Romodrom o.s. bylo založeno v roce 2001 na popud předsedkyně sdružení Marie Gailové v souvislosti s řešením kauzy "Cihelna". V roce 2000 nastoupila p. Gailová na místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ TRIADA - Poradenské centrum,o.s. zajišťuje organizačně a odborně odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny od roku 2004 ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, lektorsky

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí spolupracovníci, vážení zájemci o služby Temperi, vážení klienti, na pozici předsedkyně správní rady Temperi jsem byla jmenována po Šárce

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2009 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2009 5. Finanční zpráva 2009 6. Záměry pro rok

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více