TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRIADA-Poradenské centrum, o.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ Poskytovatel sociálních služeb registrace č. JMK /2007 odborné sociální poradenství sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydáno , č.j. JMK 15933/2004 OSVZ-Šp Akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (číslo akreditace 2008/157 I) Člen Asociace občanských poraden ČR (http://www.obcanskeporadny.cz/) Dlouhodobě realizované projekty a programy Občanská poradna Psychosociální služby pro rodiny s dětmi Kontakt Náhradní rodinná péče Vzdělávací programy Metody sociální práce v náhradní rodinné péči Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů pro uchazeče Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů vzdělávání pro lektory odborné přípravy Rodinný sociální asistent pro terénní pracovníky Celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče a péče o děti separované od rodičů každoročně od roku cca 200 odborníků Počet zaměstnanců v organizaci: 8 Poslání a cíle: Ochrana a podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi. Podpora rodin s dětmi v tíživé sociální situaci zaměřená na ochranu práv a zájmů dítěte s cílem zabránit sociálnímu vyloučení nebo odstranit jeho příčiny a působit k opětovnému začlenění. Vzdělávací, koncepční a metodická činnost v sociálně-právní ochraně dětí a v systému péče o ohrožené děti. sídlo: Orlí 20, , Brno tel.: , ,

3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Posláním služby odborného sociálního poradenství je umožnit osobám v tíživé životní situaci znát svá práva a povinnosti a umět hájit své oprávněné zájmy tak, aby ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezly řešení této situace. Cílem služby je zvýšit povědomí osob v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech poskytnutím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad a informací, podpořit osoby v tíživé životní situaci při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností a upozorňovat na neřešené problémy občanů kompetentní instituce a organizace, zejména orgány veřejné správy. Financování služby: Služba odborného sociálního poradenství byla v roce 2010 financována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a částečně i z Asociace občanských poraden. Služba je poskytována v programech: Občanská poradna Cílová skupina: Služba je poskytována osobám v tíživé životní situaci, kterým chybí informace o jejich právech a povinnostech, možnostech řešení své situace a dostupných službách. Služba je poskytována dle zákona v rozsahu těchto činností: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zprostředkování navazujících služeb sociálně terapeutické činnosti - poskytování poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů - pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

4 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Posláním služby je podpora rodin s dětmi v tíživé životní situaci zaměřená na ochranu práv a zájmů dítěte. Cílem služby je podpořit rodiny s dětmi v tíživé životní situaci při jejím řešení a překonávání jejích důsledků, posílit rodičovské schopnosti a dovednosti, prohloubit vztahy a vazby v rodině tak, aby dítě vyrůstalo v prostředí, které naplňuje jeho potřeby, a byly zajištěny podmínky pro jeho zdárný vývoj. Cílová skupina: Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, rodičům a osobám pečujícím o nezletilé děti, které se ocitly v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku je narušen nebo ohrožen vývoj dítěte, což vede nebo by mohlo vést k jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se zejména o: rodiny, které se ocitly v důsledku neočekávané události v mimořádné nebo krizové situaci rodiny ohrožené v důsledku nedostatku informací a schopností řešit svou situaci vlastními silami rodiny, kde rodiče v důsledku svého sociálního či zdravotního handicapu mají omezené schopnosti při péči a výchově dětí rodiny, kde péči o děti a jejich výchovu zajišťuje jen jeden z rodičů, případně prarodiče nebo jiní příbuzní rodiny, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově nebo pěstounské péči rodiny, kde jsou narušené vztahy, vazby a komunikace mezi rodiči a dětmi budoucí rodiče, kteří očekávají narození dítěte a v důsledku kombinace s některou z výše uvedených situací by mohli být ohroženi sociálním vyloučením. Služba je poskytována dle zákona v rozsahu těchto činností: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pracovně výchovná činnost s dětmi - pracovně výchovná činnost s dospělými (podpora a nácvik rodičovského chování a sociálních kompetencí, min. 70% terénní služby) - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte - zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školských zařízení, na zájmové aktivity a doprovázení zpět) sociálně terapeutické činnosti (vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

5 Financování služby: Služba byla v r financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci individuálního projektu zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Služba je poskytována v programech: Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami Kontakt Občanská poradna

6 Program OBČANSKÁ PORADNA Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Služby odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v programu Občanská poradna byly v r poskytovány na základě registrace Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne č.j. JMK /2007, sp. zn. S-JMK 82305/2007 občanům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Služba odborné sociální poradenství v programu Občanská poradna byla poskytována osobám v tíživé sociální situaci či osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, tj. těm, kterým chybí informace o svých právech, povinnostech, možnostech řešení své tíživé životní situace a dostupných službách a kteří nedokáží mobilizovat své síly, schopnosti a zdroje nezbytné k překonání či vyřešení dané situace a nedokáží se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti. Na poradnu se obraceli zejména senioři, zdravotně postižení, rodiče nezletilých dětí, nezaměstnaní, oběti trestných činů, cizinci, osoby v různých krizových situacích, apod. Rodinám s dětmi poskytovala občanská poradna pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména v oblastech týkajících se vzniku či zániku manželství, úpravy vztahů k nezletilým dětem, vztahů mezi rodiči a dětmi, sociálně-právní ochrany dětí, pěstounské péče, uplatňování nároků na výživné, apod. Poradci poskytovali uživatelům poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva, poskytovali jim informace, rady, vysvětlovali obsah a náležitosti dokumentů a předávali jim vzory návrhů k soudu. V rámci poskytovaných služeb nabízeli poradci uživatelům nácvik jednání uživatele s pracovníkem úřadu, organizací nebo institucí a podporovali uživatele při samostatném sepisování písemností (př. dopis pronajímateli, návrh na rozvod, apod.) Poradci v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zprostředkovávali uživatelům kontakty s organizacemi, úřady nebo jinými institucemi - např. dohodnutí schůzky nebo návštěvy, umožnění telefonického kontaktu uživateli v odůvodněných případech, telefonické kontaktování těchto organizací, úřadů a institucí v přítomnosti uživatele. Uživatelům byly předávány kontakty na organizace, úřady a jiné instituce, které uživatelé žádali, a které mohly přispět k řešení jejich situace. Uživatelům byla dále poskytována pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím formou doprovázení uživatele na úřady, organizace a jiné instituce (v odůvodněných případech, např. uživatel byl při jednání s pracovníkem odmítnut, i když byl v právu; nebo měl z jednání nepříjemnou zkušenost) a vyjednávání v zájmu uživatele (v odůvodněných případech, např. uživatel není schopen jednat sám, vhodně argumentovat; kontakt s třetí osobou je pro něj obtížný z důvodu emoční vypjatosti). Kvantitativní ukazatele: V r se na občanskou poradnu obrátilo celkem uživatelů, poradci poskytli celkem intervencí, při kterých zodpověděli dotazů z následujících 18 oblastí: sociální dávky, sociální služby, pojištění (důchodové, nemocenské, zdravotní), pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy (vznik, zánik manželství, úprava vztahů k nezletilým dětem, vztahy mezi rodiči a dětmi, sociálně právní ochrana dětí, pěstounská péče, výživné, apod.), majetkoprávní vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika (zejména informace o daňových povinnostech, problematika zadlužování občanů), zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie a životní prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva ČR, právní systém EU. Poradci s uživateli nejčastěji vedli osobní konzultace, odpovídali ale i na jejich telefonické a písemné dotazy. Nejčastější dotazy klientů v r se týkaly problematiky majetkoprávních vztahů, dále pak rodiny a mezilidských vztahů, bydlení, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti a ve velké míře rovněž finanční problematiky, zvláště v oblasti dluhů.

7 Občanská poradna se v r účastnila následujících projektů: 1) Projekt Občanská poradna - poskytování odborného sociálního poradenství (viz.shora) V rámci poskytování odborného sociálního poradenství a intervencí v zájmu klienta spolupracovala občanská poradna jednak s ostatními členskými poradnami v rámci Asociace občanských poraden a také s řadou institucí, zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, Úřadem práce Brno-město, Oblastním inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj, řešící časté pracovněprávní problémy občanů, se kterými se setkávají také poradci při poskytování odborného sociálního poradenství, Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, poradna dále spolupracovala s Kanceláří veřejného ochránce práv, jak v rámci konzultací některých neřešených problémů občanů, tak v případě vzájemného odkazování klientů. V měsíci listopadu navštívili pracovníci našeho poradenského centra Azylový dům pro rodiny s dětmi na ul. Staňkova v Brně provozovaný Armádou spásy ČR. V rámci snahy o zajištění lepší provázanosti sociálních služeb pro uživatele se navzájem informovali o nabízených službách a podmínkách jejich poskytování. Společně pak diskutovali o situacích, ve kterých se mohou klienti azylového domu obrátit na naše poradenské centrum a naopak. 2) Projekt Spotřebitelské poradenství (ve spolupráci s AOP) Cílem projektu bylo zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy. Bylo poskytováno odborné sociální poradenství, zpracována statistika a vyhotoveny kazuistiky, zpracovávané dále AOP. I v r sloužila občanská poradna jako cvičné pracoviště pro praxi studentům vyšších odborných škol a vysokých škol sociálního zaměření, kdy praxi v r absolvovalo v poradně 9 studentů, z toho 6 studentů VOŠ (VOŠ Kotlářská a VOŠ Opletalova) a 3 studenti VŠ. Personální zajištění: Služby v občanské poradně byly v r zajišťovány čtyřmi sociálními pracovníky - občanskými poradci. Všichni poradci absolvovali výcvik Práce s klientem v občanském poradenství zajištěný Asociací občanských poraden a pravidelně se dále vzdělávají dle individuálních vzdělávacích plánů. Na pracovišti občanské poradny probíhala rozvojová supervize zaměřená na reflexi možností jak rozumět, jak jednat a jaké postoje zaujímat v poradenské práci v situacích s klienty, s cílem zvyšování profesní kompetence. Byla uskutečněna dvě supervizní setkání. V průběhu sledovaného období probíhaly porady týmu vedené odborným garantem služby. Poradci využívali také konzultace s externím spolupracovníkem-právníkem. Miriam Pallová - vedoucí programu, sociální pracovník - občanský poradce Bc. Lenka Hřebačková - sociální pracovník - občanský poradce Mgr. Sabina Maňková - sociální pracovník - občanský poradce Mgr. Ivana Šebková - sociální pracovník - občanský poradce

8 Program PSYCHOSOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Druh sociální služby: - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v programu Psychosociální služby pro rodiny byly v roce 2010 poskytovány na základě registrace Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne , č.j. JMK /2007, sp. zn. S-JMK 82305/2007. Služba byla poskytována rodinám s nezletilými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace rodiny, v krajním případě vedoucí až k umístění dítěte mimo péči rodičů. Služba byla určena zásadně rodiči nebo osobě pečující o dítě a vždy byl respektován nejlepší zájem dítěte. Veškeré působení pracovníků programu bylo zaměřené na posílení role rodičů, jejich schopností a dovedností, a současně na ochranu práv a zájmů dítěte. Snahou služby byla aktivizace rodiny k řešení své situace vlastními silami s využitím všech dostupných zdrojů pomoci, s cílem zachovat dítěti přirozené rodinné prostředí a zejména pak vztahy a vazby s rodiči a sourozenci. Služba měla vysoce individualizovaný případový charakter a byla poskytována jak v ambulantní, tak zejména terénní formě. Součástí služby bylo jednorázové či opakované poradenství zejména v záležitostech úpravy poměrů nezletilých dětí, socioekonomické úrovně rodiny (sociální dávky, bydlení), výchovné a vztahové problematiky, stejně jako dlouhodobé provázení rodiny, kdy bylo sociální poradenství rozšířeno o různé socioterapeutické postupy, praktický nácvik a doprovázení při úředních jednáních. Konkrétně se jednalo zejména o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s rodiči a jejich dětmi převážně realizované v podobě praktického nácviku a doprovázení rodiny v nejrůznějších situacích péče o dítě, aktivity vedoucí k rozvoji dítěte, předškolní a školní příprava, společné smysluplné trávení volného času, doprovázení do škol, pedagogicko-psychologických poraden, k lékařům, atp. Veškeré aktivity vedly k posílení rodičovských kompetencí ve vztahu k zajištění potřeb dítěte a jeho zdravého vývoje. Tento charakter služby využívaly zejména rodiny, ve kterých rodiče či další pečující osoby v důsledku svého sociálního či zdravotního handicapu měli omezené schopnosti při péči a výchově dětí; převládal terénní charakter služby. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti byly určeny také rodičům, kteří například řešili výchovné obtíže s dětmi a hledali podporu v jejich překonávání. Tito rodiče pak využívali převážně jednorázových či opakovaných konzultací. Dále služba nabízela uživatelům pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Uživatelé měli možnost získat nejen poradenství v podobě potřebných informací, ale také podporu například při jednání s úřady či sepisování oficiální korespondence. V této oblasti služby se nejčastěji jednalo o řešení problematiky finanční tísně a bydlení a dále také o podporu uživatele při uplatňování svých práv (např. kontakty s dětmi v ústavní výchově, poskytování informací, doprovázení a praktický nácvik činností). Poskytování služby téměř vždy provázely sociálně terapeutické činnosti, které vedly k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatelů.

9 Používané socioterapeutické metody a techniky byly zaměřeny na aktivizaci vlastních zdrojů členů rodiny, zplnomocňování uživatelů, získání soběstačnosti a odpovědnosti a dlouhodobé udržení dosaženého stavu a změněné situace. Jednalo se o aktivity směřující k podpoře rodičů při výchově a péči o děti a při vedení domácnosti a zejména posílení vzájemných citových vztahů a vazeb, realizované prostřednictvím různých socioterapeutických metod jako jsou např. poradenský rozhovor, pozorování, nácvik, asistování atp. Cílem těchto aktivit při naší práci bylo: porozumění uživatele, pochopení situace i potřeb; posílení sebedůvěry uživatele, posílení komunikačních schopností uživatele (v rámci rodiny i širšího okolí), hledání zdrojů uživatele a poskytnutí emoční podpory uživateli. Služba uživatelům nabízela také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ovšem nikoli dle výkladu této činnosti v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. (doprovázení dětí do školy, školských zařízení, na zájmové aktivity a doprovázení zpět) a to s ohledem na naplnění cíle poskytování služby, kterým je posílení rodičovských schopností a dovedností. Pracovníci tedy nepracovali nikdy pouze s dítětem / nepřebírali za něj odpovědnost. Kontakt se společenským prostředím uživatelům samozřejmě pomáhali zprostředkovat prostřednictvím ostatních činností určených vždy jak k podpoře dítěte, tak jeho rodiče. Při poskytování služby pracovníci spolupracovali s orgány sociálně právní ochrany dětí a dalšími zainteresovanými organizacemi a institucemi. Během roku 2010 se z programu Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami začal vzhledem ke svému obsahu stále více jako samostatný typ služby vymezovat Program Kontakt, jemuž je ve výroční zprávě věnována samostatná část. Mimo individuální případové práce s rodinou byl v roce 2010 uspořádán i tradiční oblíbený bazárek oblečení, obuvi a domácího textilu, a to na jaře a na podzim. Tyto akce byly určeny zejména pro klienty využívající našich dlouhodobých služeb a rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Účast uživatelů ve službách byla zcela dobrovolná a vycházela z individuálně určených potřeb rodiny. S rodinami byla v souladu se zákonem uzavírána dohoda o poskytování sociální služby a během spolupráce probíhal proces průběžného individuálního plánování. Veškeré služby byly poskytovány bezplatně. Služba byla poskytována v souladu s platnou legislativou, Standardy kvality sociálních služeb, Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky a na základě vnitřních předpisů a metodik. Kvantitativní ukazatele: V roce 2010 využilo služby celkem 202 uživatelů, kterým bylo poskytnuto 461 intervencí, z toho 247 intervencí ambulantních a 214 intervencí terénních. Dlouhodobě bylo podporováno celkem 13 rodin (23 dospělých/34 dětí), t.j. 57 uživatelů dlouhodobých služeb oproti 145 uživatelům, kteří služby využili pouze jednorázově. Z celkového počtu intervencí proběhly více jak 2/3 intervencí (316) v rámci dlouhodobých služeb. V poměru k počtu osob podpořených jednorázovou či dlouhodobou službou je tedy patrná intenzita individuální případové práce s uživateli dlouhodobých služeb. Uživatelé zařazení v programu PSS přicházeli do služby s nejrůznějšími problémy, jejichž společným jmenovatelem bývají obtíže při péči o děti a při jejich výchově. Převažující témata se lišila v závislosti na tom, zda se jednalo o uživatele jednorázového poradenství či dlouhodobé služby. V případě jednorázového poradenství převládala témata úpravy kontaktů s dětmi, úpravy poměrů a práv nezletilých dětí a výchovná problematika; v případě dlouhodobých služeb byla nejsilněji zastoupena výchovná problematika, dále pak otázky spojené s ústavní výchovou dětí, finanční a dluhová problematika a bytová problematika.

10 Personální zajištění služby: Služby poskytovali kvalifikovaní sociální pracovníci s podporou externích spolupracovníků, s rodinou pracoval vždy jeden klíčový pracovník. Služby byly v roce 2010 zajišťovány dvěma odbornými pracovníky na pozici sociální pracovník specialista pro rozvoj rodiny. Mimo tyto pracovníky byla služba poskytována také ve spolupráci s pracovníky Občanské poradny. Od února 2010 došlo ke zrušení služby rodinných sociálních asistentů, resp. pozice rodinného sociálního asistenta. Služba byla nadále v celém rozsahu poskytována přímo odbornými poradenskými pracovníky. Tento krok sice omezil kapacitu poskytované služby, nicméně významně přispěl k navýšení její kvality. V roce 2010 byl kladen důraz také na průběžné zvyšování odborné kvalifikace. Pracovníci absolvovali odborné semináře a školení dle svého profesního zaměření. Na pracovišti byla zajišťována také rozvojová supervize zaměřená na reflexi možností jak rozumět a jak jednat a jaké postoje zaujímat v poradenské práci, v situacích s klienty s cílem zvyšování profesní kompetence. Byla uskutečněna 2 supervizní setkání. Mimo to probíhaly i pravidelné porady celého týmu služby SAS vedené ředitelkou sdružení a metodické i případové porady týmu Psychosociálních služeb pro rodiny se specifickými potřebami. Mgr. Gabriela Lockerová - vedoucí programu, sociální pracovník - specialista pro rozvoj rodiny Mgr. Hana Diblíková - sociální pracovník - specialista pro rozvoj rodiny

11 Program KONTAKT Druh sociální služby: - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi byla v r v programu Kontakt poskytována služba asistovaných kontaktů a asistovaných předávání. Služba byla určena rodinám s dětmi, ve kterých existovala rizika ohrožení vývoje dítěte v důsledku absence kontaktu s rodičem, se kterým společně nežije. Jednalo se především o rodiče v předrozvodové situaci či po rozvodu, kteří se nemohli dohodnout na úpravě styku s dítětem, o rodiče při změně situace ve výkonu rodičovské zodpovědnosti (př. rodič se původně o dítě nezajímal a posléze se chtěl s dítětem stýkat) či jeden z rodičů žádal změnu na střídavou péči, apod. Služba byla poskytována také v případech, kdy byly vzájemné vztahy mezi rodiči narušené natolik, že nebylo možné předpokládat jejich spolupráci při zabezpečování psychických potřeb dítěte. Služba byla určena také dětem a rodičům, jejichž dítě bylo umístěno v pěstounské péči nebo ústavní výchově. Cílem služby bylo rozvíjení a podpora při vytváření, zlepšování a upevňování vztahů, vazeb a kontaktů dítěte s rodičem, se kterým dítě společně nežije. Jednalo se o podporovaná setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti odborných pracovníků poradenského centra, a to formou asistovaných kontaktů rodičů s dětmi či asistovaných předávání dětí ke kontaktu s rodiči. Před samotnou realizací kontaktů rodičů s dětmi probíhaly vždy rozhovory s rodiči či pečujícími osobami, jejichž předmětem byla reflexe současné situace dítěte, spolupráce rodičů či pečujících osob na naplňování potřeb dítěte, stanovení termínu kontaktů a zásady pro vytvoření klidných a bezpečných podmínek pro setkávání rodiče s dítětem, případně způsob předávání dětí. Po vstupních rozhovorech byla s rodiči uzavírána dohoda o spolupráci při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Setkávání či předávání se uskutečňovala na základě: vyhledání odborné pomoci jedním nebo oběma rodiči, doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, úřadu městské části, městského úřadu, doporučení soudu na základě zahájení řízení o úpravě styku, případně rodičovské zodpovědnosti, rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo rozhodnutí soudu. Kvantitativní ukazatele: V r využilo službu 11 rodin, z nichž 4 rodiny kontaktovaly naše poradenské centrum samy a kontakty se uskutečňovaly po vzájemné dohodě s rodiči, v dalších 7 případech o nařízení asistovaných kontaktů dětí s rodiči rozhodl soud, většinou formou předběžného opatření. Délka průběhu asistovaných kontaktů byla v jednotlivých případech různá. V některých případech se již po čtyřech kontaktech naplnil smysl asistovaných kontaktů, tak, že se postupně kontakty rodiče s dítětem přesunuly do přirozeného prostředí. Další, většinou nařízené soudem na základě předběžného opatření, trvají do doby konečného rozhodnutí soudu. Personální zajištění: Službu v roce 2010 poskytovali kvalifikovaní sociální pracovníci, u každého kontaktu vždy dva sociální pracovníci, z nichž jeden byl klíčovým pracovníkem sociální pracovník-specialista pro rozvoj rodiny, asistenci zajišťoval vždy některý z pracovníků programu Občanská poradna či programu Psychosociální program pro rodiny se specifickými potřebami, dle kapacitních možností. Miriam Pallová - vedoucí programu, sociální pracovník-specialista pro rozvoj rodiny

12 Program NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Program vychází z cílů a poslání sdružení a navazuje na vládní dokument Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti (MPSV 2008) a Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti (MPSV 2009), je určen zejména: zájemcům o náhradní rodinnou péči,uchazečům o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli, osobám, které jsou zařazeny do evidence osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli, pěstounům, osvojitelům, příbuzným nebo osobám blízkým, které mají svěřeno dítě do péče, rodičům, jejichž dítě je svěřeno do pěstounské péče. Aktivity projektu jsou dostupné pro klienty z celé ČR, využívají je zejména klienti z krajů Olomouckého a Zlínského a z kraje Jihomoravského. Individuální konzultace, podpora a doprovázení - konzultace, podpora a doprovázení pro adoptivní rodiče, kteří byli vybráni jako vhodní osvojitelé ke konkrétnímu dítěti, v období preadopční péče, zaměřená zejména na porozumění potřebám přijatého dítěte a jeho zajištění po příchodu do osvojitelské rodiny a reflexe změn v rodinném systému, - individuální případová práce konzultace, podpora a doprovázení pěstounů při výkonu pěstounské péče, zejména v období prvního roku po převzetí dítěte, doprovázení a asistence při prvním kontaktu pěstounů s rodiči svěřeného dítěte a při posilování vztahů a vazeb dítěte s jeho rodiči a sourozenci, při komunikaci a kontaktech pěstounů s rodiči, s cílem předcházet konfliktním situacím a vytvářet atmosféru vzájemného respektu a spolupráce při výchově a péči o svěřené dítě. Individuální případová práce probíhala dle potřeby klientů z cílové skupiny v prostorách centra v Brně, v pronajatých nebo zapůjčených prostorách na Velehradě, v Uherském Hradišti a v Olomouci. Zajištění kontaktního místa v Olomouci v září 2010 zlepšilo dostupnost služby pro klienty z Olomouckého kraje a okolí, zejména pro pěstouny, kteří již svěřené dítě mají v péči, současně také vytvoření stabilního místa a pravidelného času pro konání konzultací. Prostory byly využívány na základě dohody o spolupráci s NNO ONŽ, Poradna pro ženy a dívky v Olomouci. Jsou vhodné také pro navazování kontaktů mezi pěstouny a rodiči dítěte a také pro asistované kontakty dítěte s jeho rodiči.

13 Vzdělávací aktivity odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny podrobně viz kapitola Vzdělávací programy vzdělávací a podpůrná skupina pěstounů v Olomouckém kraji a ve Zlínském kraji Celkem: 7 akcí - Olomouc, 7 akcí v Uherském Hradišti Tematické okruhy: Přijaté dítě a jeho rodiče a sourozenci, Kontakty dítěte v pěstounské péči s rodiči, sourozenci a širší rodinou, Sociálně-právní otázky pěstounské péče, Rodinný systém a přijetí dalšího dítěte do péče. setkání pěstounů a svěřených dětí s přednáškou pro pěstouny a volnočasovými aktivitami pro děti jednodenní akce místo konání: Velehrad, zařízení Stojanov termín konání: červen 2011 počet účastníků: 20 dospělých, 35 dětí setkání skupiny osvojitelů s dětmi května 2010, Řásná - téma: reflexe období od přijetí dětí, aktuální situace v rodině, využití poznatků z odborné přípravy, potřeba spolupráce s odborníky - počet účastníků: 11 dospělých, 9 dětí Metodická, konzultační a koncepční činnost - zpracování metodických podkladů pro odborné doprovázení pěstounské péče ve zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské péče - pro Krajský úřad Olomouckého kraje - rozvoj koncepce odborné přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů - konzultace pro odborné pracovníky v systému péče o ohrožené děti, zejména OSPOD a zařízení pro výkon ústavní výchovy - přednáška a workshop - Hejnice, Rodina očima dítěte - konference Asociace manželských a rodinných poradců - Kulatý stůl k náhradní rodinné péči, Olomouc, Realizace seminářů a dalších odborných akcí k tématu péče o ohrožené děti - X. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů - Brno, 30. října 2010, koncepce semináře, koordinace lektorského týmu, lektorská činnost, - aktivní účast na případových konferencích zejména z oblasti náhradní rodinné péče - OSPOD MěÚ Slavkov u Brna, OSPOD MěÚ Šumperk PhDr. Eva Rotreklová - vedoucí programu, lektor

14 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ V ROCE 2010 ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ Realizace ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, pro zadavatele KrÚ Olomouckého kraje, KrÚ Zlínského kraje Celkem 5 skupin, z toho 1 skupina budoucí pěstouni září-říjen 2010, 4 skupiny budoucí osvojitelé březen-duben, květen-červen, červenec-srpen, listopad-prosinec. Počet účastníků: 83 Počet výukových hodin: 317 Lektoři: Eva Rotreklová, externí lektoři - Veronika Hofrová, Blanka Roháčková spolupráce - Michaela Oulehlová METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍ PRÁCE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Účastníci: 20 osob, pracovníci orgánů SPOD pověřených obcí, městských úřadů a krajského úřadu Olomouckého kraje Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR, rozsah - 36 výukových hodin Termín: , , , Malá Morávka, Brno-Kozí Horka Lektorky: Eva Rotreklová, Veronika Hofrová X. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Účastníci: 175 odborných pracovníků z oblasti péče o ohrožené děti, zejména pracovníků orgánů SPOD, zařízení pro výkon ústavní výchovy, pracovníků nestátních i státních organizací Termín a místo konání: , Brno Počet účastníků: celkem 15 výukových hodin Lektorský tým: Antonie Boťová, David Elischer, Veronika Hofrová, Taťána Horká, Tereza Jandová, Svatoslava Kalábová, Zdeněk Kapitán, Lenka Průšová, Eva Rotreklová, Petr Sedlák, Hana Svobodová, Ivanka Šimek-Lefeuvre, Organizační zajištění: Michaela Oulehlová Sborník TRIADA-Poradenské centrum, o.s., 2010, ISBN ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ (VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY ODBORNÉ PŘÍPRAVY) Účastníci kurzu - 15 osob, manželští a rodinní poradci a pracovníci dětských domovů ze Středočeského kraje Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR, rozsah - 64 výukových hodin Termín: , Praha Lektorky: Eva Rotreklová, Veronika Hofrová

15 ČINNOST ORGANIZACE BYLA V ROCE 2011 FINANČNĚ PODPOŘENA: MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ JIHOMORAVSKÝM KRAJEM MAGISTRÁTEM MĚSTA BRNA ASOCIACÍ OBČANSKÝCH PORADEN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR (v rámci individuálního projektu Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje) Děkujeme. Tato služba je financována z prostředku OP LZZ a státního rozpočtu ČR RADA SDRUŽENÍ PhDr. Eva Rotreklová - ředitelka PhDr. Svatoslava Kalábová Ing. Dagmar Moučková PhDr. Hana Thielová ZAMĚSTNANCI Mgr. Hana Diblíková Bc. Lenka Hřebačková, DiS. Ing. Kateřina Kmínková Mgr. Gabriela Lockerová Mgr. Sabina Maňková Mgr. Michaela Oulehlová Miriam Pallová PhDr. Eva Rotreklová Mgr. Ivana Šebková EXTERNÍ SPOLUPRÁCE Ing. Kateřina Djak Ing. Jaromír Dvořák Mgr. Veronika Hofrová JUDr. Blanka Holá Anežka Moučková Jitka Pallas (Švédsko) Mgr. Eva Pávková Bc. Blanka Roháčková Mgr. Petr Sedlák Ivanka Simek-Lefeuvre, psycholožka (Francie) RNDr. Luděk Skočovský Jakub Stejskal PhDr. Dana Štěrbová, PhD. STROP, o.s. Zlín Firma ÚČTO Kozlová Soukromý dětský domov Korkyně, o.p.s. Obiteljski centar Split, Chorvatsko Úsmev ako dar, Slovensko Krajský úřad Olomouckého kraje Poradna pro ženy a dívky, ONŽ, Olomouc SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.

16 Přehled nákladů v roce 2010 Náklady 2010 TRIADA celkem % nákladů Z toho: % nákladů celkem Sociální služby na sociální služby Mzdové náklady vč. odvodů na soc. a zdrav. pojištění Kč 67% Kč 70% Nájemné a služby spojené s nájmem Kč 8% Kč 9% Účetní a ekonomické služby Kč 8% Kč 10% Spotřeba materiálu Kč 5% Kč 4% Spoje celkem (poštovné, telekomunikace, internet) Kč 2% Kč 2% Ostatní služby + pronájem školících místností Kč 6% Kč 2% Vzdělávání pracovníků Kč 1% Kč 1% Tisk, kopírování apod Kč 1% Kč 1% Cestovné Kč 1% Kč 0% Kolky, bankovní poplatky a ostatní provozní náklady Kč 1% Kč 1% Celkový objem neinvestičních prostředků: Kč 100% Kč 100 %

17 Přehled zdrojů financování v roce 2010 ZDROJ TRIADA celkem % zdrojů Z toho: celkem Sociální služby Individuální projekt Kč 51,1% Kč MPSV ČR Kč 16,6% Kč Jihomoravský kraj Kč 4% Kč Magistrát města Brna Kč 2,4% Kč MPSV - rodiny Kč 7,6% 0 Kč Asociace občanských poraden Kč 0,3% Kč Vlastní činnost a ostatní provozní výnosy Kč 17,9% Kč Příjmy celkem Kč 100 % Kč Celkové výnosy roku 2010: ,- Kč Celkové náklady roku 2010: ,- Kč Záporný hospodářský výsledek roku 2010 ve výši ,- Kč Ztráta bude uhrazena z výnosů předchozích let.

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ 1 Sdružení sociálních asistentů Občanské sdružení se zabývá možnostmi terénní sociální práce, jak na úrovni její realizace s cílovou skupinou znevýhodněných

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více