Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí"

Transkript

1 Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany ( dále jen pravidla ) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato část pravidel se vztahuje na byty v domě zvláštního určení ( dále jen DZU ), na ul. Pionýrů čp. 1550, 1551 ve Frýdlantu nad Ostravicí a na malometrážní byty vdomě pro seniory a plně invalidní občany ( dále jen MB ) na ul. Pionýrů čp. 899 ve Frýdlantu nad Ostravicí. 2. Rada města Frýdlant nad Ostravicí ( dále jen RM ) rozhoduje o přidělování bytů a uzavírání smluv o nájmu bytů uvedených v bodě l tohoto článku, po předchozím doporučení odboru sociálních věcí ( dále jen OSV ) Městského úřadu Frýdlantu nad Ostravicí. Čl. 2 Evidence žádostí o přidělení bytů a uzavření nájemní smlouvy 1. OSV vede evidenci žádostí dle časové posloupnosti: a) pro DZU b) pro MB 2. Žadatelé mohou podat žádost pouze do jedné z evidencí. Čl. 3 Všeobecné podmínky pro podání žádosti a pro evidenci žádostí o nájem bytu v DZU a MB 1. OSV zařadí do evidence žádost o nájem bytu v DZU a MB, která splňuje následující podmínky: a) žadatel je příjemcem starobního důchodu, jehož zdravotní stav, sociální poměry nebo nevyhovující kvalita bydlení odůvodňuje potřebu pronájmu bytu, b) žadatel je příjemcem invalidního důchodu ve třetím stupni invalidity, jehož zdravotní stav, sociální poměry nebo nevyhovující kvalita bydlení odůvodňují potřebu pronájmu bytu, c) žádost si mohou podat jednotlivci, dále pak manželské, partnerské nebo sourozenecké d) dvojice, které žijí a budou žít ve společné domácnosti, a oba splňují podmínky pro přijetí žádosti do evidence uvedenou v bodě 1 písm. a) a b) tohoto článku e) žadatel omezený ve svéprávnosti, kterému bylo opatrovníkem ustanoveno Město FnO, f) žadatel je přihlášen k trvalému pobytu na území města Frýdlantu nad Ostravicí nebo v obci ve správním obvodu města Frýdlant nad Ostravicí (jako obce s rozšířenou působností), potvrzení příjmu žadatele bude součástí žádosti, 1

2 g) žádost se předkládá na předepsaném tiskopise. 2. Žádost o přidělení bytu lze podat osobně v podatelně městského úřadu nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Tiskopisy jsou k dispozici na OSV, popřípadě jsou zveřejněny na webových stránkách města 3. O zařazení, nezařazení či vyřazení žádosti z evidence nebo o odmítnutí žádosti, vyrozumí OSV žadatele písemně ve lhůtě do 30 dnů. 4. V případě, že doručená žádost nebude úplná, bude žadatel písemně vyzván OSV k doplnění chybějících údajů. Do evidence žádostí dle článku 2 bude žádost zařazena až po doplnění všech chybějících údajů. 5. Pro ověření údajů v žádosti o byt v DZU nebo MB a pro ověření splnění jednotlivých podmínek těchto pravidel si OSV může vyžádat od žadatele zejména: a) občanský průkaz, příp. jiný průkaz totožnosti, b) rodný list, oddací list, c) v případě dříve podané žádosti aktuální vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele, vyjádření nesmí být starší tří měsíců, d) doklad o bezdlužnosti vůči městu, e) rozhodnutí o přiznání důchodu, f) doklad o dalších příjmech (např. sociální dávky, apod.), 6. Pro ověření údajů v žádosti a ověření sociálních poměrů, umožní žadatel provedení sociálního šetření ve své domácnosti. 7. Do evidence žádostí o byt v DZU a MB nebude zařazena žádost a nebo bude dříve podaná žádost vyřazena, pokud žadatel: a) má dluh vůči městu Frýdlant nad Ostravicí, b) nesplňuje podmínky dané těmito pravidly; c) uvedl v žádosti nepravdivé údaje, d) zemřel žádost lze převést pouze na manžela, manželku či na jinou osobu uvedenou v původní žádosti (např. druh, družka a podobně), e) je postižen psychickými poruchami, s rysy nesnášenlivosti nebo konfliktního a asociálního jednání, alkoholismu a jiné toxikomanie, pod jejichž vlivem by mohlo být narušováno občanské soužití v DZU a domě s MB, f) je trvale upoután na lůžko a potřebuje 24-hodinovou péči a v žádosti neuvedl pečující osobu, g) pečuje o nezletilé děti 8. Ze seznamu žádostí vyřadí OSV také žádost žadatele, který bez závažných důvodů 2x odmítl nabídku přiděleného bytu. Závažnými důvody mohou být např. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení nebo odborném léčebném ústavu apod. Tyto důvody žadatel doloží příslušnými dokumenty, které odůvodňují pravdivost uváděných skutečností. 9. OSV rozhodne o vyřazení žádosti z evidence, jestliže se zjistí, že žadatel přestal splňovat podmínky dané těmito pravidly. Žadatel je povinen do 15 dnů oznámit písemně každou změnu v osobních poměrech, které jsou rozhodné pro posouzení žádosti. 2

3 Čl. 4 Přidělování bytu 1. Důvody k přidělení bytu v DZU a MB musí být opodstatněné, musí vycházet z vlastních potřeb žadatele. Byt v DZU není určen k řešení bytových záležitostí rodiny, ale nevhodnosti stávajícího bydlení s ohledem na zdravotní stav či sociální osamělost žadatele. 2. OSV připravuje návrh na přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy sžadatelem. Při zpracování návrhu dbá, aby veškeré podklady byly připraveny v souladu s těmito zásadami. Takto připravený návrh předkládá ke schválení na schůzi rady města. Přidělení bytu se provede formou uzavření nájemní smlouvy. Kritéria pro přidělování bytů č. Kritérium bodové hodnocení 1. Žadatel má trvalé bydliště ve městě Frýdlant n.o. -do 5 let -do 10 let -do 20 let -nad 20 let Žadatel má trvalé bydliště v obci ve správním obvodu města Frýdlant nad Ostravicí 2. Příspěvek na péči -má přiznán příspěvek na péči ve stupni I. -má přiznán příspěvek na péči ve stupni II. -příspěvek na péči je v řízení -nemá přiznán příspěvek na péči 3. Žadatel využívá sociální službu ve své domácnosti -obědy -obědy + 1 další úkon -1 úkon -2 a více úkonů 4. Žadatel a jeho rodinné zázemí-možnosti péče (manžel, rodiče, sourozenci, děti) -žadatel nemá rodinu -rodina bydlí v místě trvalého bydliště žadatele -rodina bydlí v místě trvalého bydliště žadatele, nejsou schopni ze závažných důvodů pečovat -rodina bydlí do 20 km od místa trvalého bydliště žadatele -rodina bydlí nad 20 km od místa trvalého bydliště žadatele 5. Žadatel bydlí v domě bez výtahu, v.np - I NP - II.NP - od III NP, (za každé podlaží přidělit další 3 body)

4 6. Žadatel bydlí v rodinném domku - dům na samotě, špatná dostupnost - dům ve špatném technickém stavu Stávající byt žadatele bytové podmínky, základní příslušenství - bez rozvodu vody v bytě - bez teplé vody v bytě - topení pouze na tuhá paliva - vytápění elektřina, plyn tj.bydlení bez fyzické námahy žadatele 8. Nevhodné bytové podmínky pro osobu se zdravotním postižením (druh bydlení, umístění, velikost, bariérovost) 9. Požadavek žadatele na umístění - má aktuální zájem o umístění - nemá zájem o aktuální umístění nespěchá Celkem bodů Čl. 5 Nájemní vztah Nájemní vztah se řídí příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku. 4

5 B. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v režimu nouzového bydlení ( dále jen pravidla ) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato část pravidel se vztahuje na byty byt č. 1 umístěný v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 899, na ul. Pionýrů ve Frýdlantě nad Ostravicí a na byt č. 1 umístěný v 1. nadzemním podlaží domu č.p na ul. Nádražní ve Frýdlantě nad Ostravicí (dále jen nouzové bydlení). 2. Rada města Frýdlant nad Ostravicí ( dále jen RM ) rozhoduje o přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v bytech uvedených v bodě l tohoto článku, po předchozím doporučení odboru sociálních věcí ( dále jen OSV ) Městského úřadu Frýdlantu nad Ostravicí. Čl. 2 Podmínky podání žádosti a) žadatel v den podání žádosti dovršil 18 let věku, b) žadatel je osoba v hmotné nouzi, která je v evidenci úřadu práce a pobírá dlouhodobě dávky pomoci v hmotné nouzi a která není schopna řešit a vyřešit svou bytovou situaci samostatně, aktivně pracuje na řešení své sociální situace, c) žadatel je osoba, které nebyl přiznán příspěvek na živobytí z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby, ale nepřesáhl 1,3 násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob. Žadatel k žádosti doloží: Čl. 3 Podání žádosti a) doklad o nájemním, podnájemním nebo jiném právním vztahu prokazující bytovou situaci žadatele b) základní údaje o členech domácnosti, kteří s žadatelem budou užívat společnou domácnost c) doklady o výši příjmu žadatele za posledních 6 měsíců (doklad o čistých příjmech ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, peněžité dávky nemocenského pojištění, dávky důchodového zabezpečení, podpory vnezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, či doklady o dalších příjmech, při kterých dochází ke zvýšení majetku a které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob včetně obdobných příjmů z ciziny). Tyto doklady dokládají všichni členové domácnosti, kteří s žadatelem budou užívat společnou domácnost. d) doklady o bezúspěšných pokusech o zajištěné bydlení vlastními silami (inzerce, spolupráce s realitními kancelářemi, či pomáhajícími organizacemi, apod.) 5

6 e) doklady o aktivním řešení nepříznivé sociální situace (žádosti o práci nebo o lépe placenou práci, doklady o vyřízení nároků a pohledávek, doklady o vyřízení dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek státní sociální podpory apod.) f) čestné prohlášení žadatele a všech členů domácnosti, že nejsou vlastníky ani spoluvlastníky žádného nemovitého majetku ani členy bytového družstva. g) v případě závazků po lhůtě splatnosti vůči městu Frýdlant n.o., Čestné prohlášení, jehož obsahem bude uznání dluhu a závazek jeho pravidelného splácení. Čl. 4 Evidence žádosti 1. Odbor sociálních věcí (dále jen OSV) posoudí požadované doklady dodané žadatelem a provede sociální šetření o nezbytnosti řešení potřeb žadatele přidělením bytu. 2. Pokud je žádost s ohledem na sociální a majetkové poměry opodstatněná a žadatel k žádosti doloží všechny náležitosti uvedené v článku 3, vystaví OSV Oznámení o zařazení žádosti do evidence žadatelů. 3. V případě, že důvody pro přijetí žádosti nebyly shledány, OSV vystaví Oznámení o nezařazení žádosti do evidence žadatelů. Důvody nezařazení žádosti do evidence: a) nesplnění podmínek uvedených v článku 2, b) nedoložení dokumentů požadovaných v článku 3, c) žadatel je společensky nepřizpůsobivý, vedoucí způsob života, který může vést ke konfliktu se společností, s rysy konfliktního a asociálního chování, d) údaje o žadateli či ostatních členech domácnosti byly shledány nepravdivými. 4. O vyřazení žádosti z evidence je žadatel OSV písemně vyrozuměn Oznámením o vyřazení žádosti z evidence žadatelů. Důvody pro vyřazení žádosti z evidence: a) na vlastní žádost žadatele, b) změní-li žadatel trvalé bydliště mimo území města Frýdlantu nad Ostravicí, a přilehlých obcí ve správním obvodu města Frýdlant nad Ostravicí, c) zatajení, neuvedení závažných informací podstatných pro vedení žádosti, d) je-li žadatel umístěn v pobytovém zařízení sociálních služeb, e) žadatel odmítne přidělený byt, f) žadatel přestane splňovat podmínky stanovené článkem 2, g) žadatel nedoloží OSV jednou ročně doklady pro přehodnocení žádosti, h) úmrtí žadatele, i) neplnění závazku vyplývajícího z Čestného prohlášení dle článku 3 písm. g). 5. Znovu podání žádosti je možné nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne vyřazení žádosti, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky. 6

7 Čl. 5 Aktualizace žádosti 1. Žádost, která je zařazena do evidence žadatelů, je nutno žadatelem, případně jím písemně zmocněnou osobou, pravidelně jednou ročně obnovovat při tzv. aktualizacích. 2. Aktualizace probíhají na OSV, v pravidelných ročních intervalech, a to vždy v měsíci prosinci. 3. Během aktualizace je žádost každého jednotlivého žadatele, který se dostavil na OSV, hodnocena formou bodovacího systému. 4. Při aktualizaci žadatel a ostatní členové domácnosti, dokládají potvrzení o příjmech za posledních 6 měsíců. 5. Celkový dosažený součet bodů řadí žadatele na určité místo v pořadníku žadatelů (dále jen pořadník). Je-li počet bodů stejný pro více žádostí, řadí se tyto žádosti dle data podání. 6. Povinnost žadatele dostavovat se k aktualizacím trvá do doby přidělení bytu nebo vyřazení žádosti. 7. Nedostavením se žadatele nebo jím zmocněné osoby k aktualizaci žádosti v uvedeném termínu, je žádost z evidence vyřazena. Čl. 6 Přidělení bytu 1. Přidělit byt žadateli, který má závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Frýdlant n.o. lze jen v případě, že tyto řádně splácí dle uzavřeného Čestného prohlášení uvedeném v článku 3 písm. g). 2. Přidělení bytu v režimu nouzového bydlení se provede formou uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, 2 měsíce, po osvědčení se nájemce maximálně na dobu 2 let. 7

8 Čl. 7 Bodovací systém k posouzení celkové sociální situace žadatele o nouzové bydlení Trvalý pobyt trvalý pobyt žadatele na území města Frýdlant n.o. do 5 let trvalý pobyt žadatele na území města Frýdlant n.o. nad 5 let trvalý pobyt žadatele v přilehlých obcích, ve správním obvodu FnO Celkový příjem žadatele, či jeho domácnosti průměrný čistý měsíční příjem žadatele a společně posuzovaných osob v období 6 měsíců před podáním žádosti nepřesáhl 1,3 násobek částky ŽM žadatel je v hmotné nouzi, pobírá dávky pomoci v HN 1 rok žadatel je v hmotné nouzi, pobírá dávky pomoci v HN 1-3 roky žadatel je v hmotné nouzi, pobírá dávky pomoci v HN déle než 3 roky Bytová situace žadatele žadatel bydlí s rodinnými příslušníky žadatel bydlí v nájmu na dobu určitou nebo bez NS žadatel bydlí na ubytovně žadatel bydlí v provizorním, neadekvátním bydlení Celkové sociální a majetkové poměry žadatele prokázání aktivity při hledání si bydlení prokázání aktivity při řešení své sociální a majetkové situace 3 body 5 bodů 1 bod 1 bod 2 body 3 bodů 4 bodů body body 8

9 C. Zajištění ubytování osobám v krizové sociální situaci ( dále jen pravidla ) Čl. 1 Obecná ustanovení Tato část pravidel se vztahuje na byt č. 19 umístěný v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí (dále jen krizové bydlení). Čl. 2 Osoba v krizové sociální situaci Žadatel je osoba v krizové sociální situaci (jedná se zejména o osoby, které jsou v ohrožení života v souvislosti se ztrátou bydlení, osoby, které byly ohroženy domácím násilím a osoby, které se vrátily z výkonu trestu), která již dovršila 18 let a není schopna řešit a vyřešit svou aktuální krizovou sociální situaci. Čl. 3 Zajištění ubytování osobám v krizové sociální situaci 1. Ubytování osobám v krizové sociální situaci má umožnit získat bezplatné ubytování na dobu maximálně 14 kalendářních dnů, které by vedlo k překonání krize, psychické stabilizaci a zvýšení informovanosti o možnostech řešení krizové sociální situace. Zajištění ubytování osobám v krizové sociální situaci bude předcházet posouzení-doporučení, a to buď orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálního pracovníka, sociálního kurátora, veřejného opatrovníka a Policie České republiky. Na zajištění ubytování osobám v krizové sociální situaci se nevytváří vůči městu právní nárok. 2. Ubytování osobám v krizové sociální situaci se provede formou uzavření smlouvy o výpůjčce. Ubytování bude poskytnuto bezplatně na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 14 kalendářních dnů. 9

10 D. Pravidla pro přidělování ubytovacích prostor a uzavírání smluv o ubytování (přechodném nájmu) v režimu nouzového bydlení ( dále jen pravidla ) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato část pravidel se vztahuje na dvě ubytovací jednotky - samostatné ubytovací prostory č. 3 a č. 4 se společným kuchyňským koutem, sociálním zařízením, chodbou a společným vstupem umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 899, na ul. Pionýrů ve Frýdlantu nad Ostravicí (dále jen nouzové bydlení). 2. Rada města Frýdlant nad Ostravicí ( dále jen RM ) rozhoduje o přidělování ubytovacích prostorů a uzavírání smluv o ubytování (přechodném nájmu) uvedených v bodě l tohoto článku, po předchozím doporučení odboru sociálních věcí ( dále jen OSV ) Městského úřadu Frýdlantu nad Ostravicí. Čl. 2 Podmínky podání žádosti a) žadatel v den podání žádosti dovršil 18 let věku, b) žadatel je osoba v hmotné nouzi, která je v evidenci úřadu práce a pobírá dlouhodobě dávky pomoci v hmotné nouzi a která není schopna řešit a vyřešit svou bytovou situaci samostatně, aktivně pracuje na řešení své sociální situace, c) žadatel je osoba, které nebyl přiznán příspěvek na živobytí z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby, ale nepřesáhl 1,3 násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob. Čl. 3 Podání žádosti Žadatel k žádosti doloží: a) doklad o nájemním, podnájemním nebo jiném právním vztahu prokazující bytovou situaci žadatele, b) základní údaje o členech domácnosti, kteří s žadatelem budou užívat společnou domácnost, c) doklady o výši příjmu žadatele za posledních 6 měsíců (doklad o čistých příjmech ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, peněžité dávky nemocenského pojištění, dávky důchodového zabezpečení, podpory vnezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, či doklady o dalších příjmech, při kterých dochází ke zvýšení majetku a které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob včetně obdobných příjmů z ciziny). Tyto doklady dokládají všichni členové domácnosti, kteří s žadatelem budou užívat společnou domácnost, d) doklady o bezúspěšných pokusech o zajištěné bydlení vlastními silami (inzerce, spolupráce s realitními kancelářemi, či pomáhajícími organizacemi, apod.), 10

11 e) doklady o aktivním řešení nepříznivé sociální situace (žádosti o práci nebo o lépe placenou práci, doklady o vyřízení nároků a pohledávek, doklady o vyřízení dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek státní sociální podpory apod.), f) čestné prohlášení žadatele a všech členů domácnosti, že nejsou vlastníky ani spoluvlastníky žádného nemovitého majetku ani členy bytového družstva, g) v případě závazků po lhůtě splatnosti vůči městu Frýdlant n.o., Čestné prohlášení, jehož obsahem bude uznání dluhu a závazek jeho pravidelného splácení. Čl. 4 Evidence žádosti 1. Odbor sociálních věcí (dále jen OSV) posoudí požadované doklady dodané žadatelem a provede sociální šetření o nezbytnosti řešení potřeb žadatele přidělením ubytovacího prostoru. 2. Pokud je žádost s ohledem na sociální a majetkové poměry opodstatněná a žadatel k žádosti doloží všechny náležitosti uvedené v článku 3, vystaví OSV Oznámení o zařazení žádosti do evidence žadatelů. 3. V případě, že důvody pro přijetí žádosti nebyly shledány, OSV vystaví Oznámení o nezařazení žádosti do evidence žadatelů. Důvody nezařazení žádosti do evidence: a) nesplnění podmínek uvedených v článku 2, b) nedoložení dokumentů požadovaných v článku 3, c) žadatel je společensky nepřizpůsobivý, vedoucí způsob života, který může vést ke konfliktu se společností, s rysy konfliktního a asociálního chování, d) údaje o žadateli či ostatních členech domácnosti byly shledány nepravdivými. 4. O vyřazení žádosti z evidence je žadatel OSV písemně vyrozuměn Oznámením o vyřazení žádosti z evidence žadatelů. Důvody pro vyřazení žádosti z evidence: a) na vlastní žádost žadatele, b) změní-li žadatel trvalé bydliště mimo území města Frýdlantu nad Ostravicí, a přilehlých obcí ve správním obvodu města Frýdlant nad Ostravicí, c) zatajení, neuvedení závažných informací podstatných pro vedení žádosti, d) je-li žadatel umístěn v pobytovém zařízení sociálních služeb, e) žadatel odmítne přidělené ubytovací prostory, f) žadatel přestane splňovat podmínky stanovené článkem 2, g) žadatel nedoloží OSV jednou ročně doklady pro přehodnocení žádosti, h) úmrtí žadatele, i) neplnění závazku vyplývajícího z Čestného prohlášení dle článku 3 písm. g). 6. Znovu podání žádosti je možné nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne vyřazení žádosti, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky

12 Čl. 5 Aktualizace žádosti 1. Žádost, která je zařazena do evidence žadatelů, je nutno žadatelem, případně jím písemně zmocněnou osobou, pravidelně jednou ročně obnovovat při tzv. aktualizacích. 2. Aktualizace probíhají na OSV, v pravidelných ročních intervalech, a to vždy v měsíci prosinci. 3. Během aktualizace je žádost každého jednotlivého žadatele, který se dostavil na OSV, hodnocena formou bodovacího systému. 4. Při aktualizaci žadatel a ostatní členové domácnosti, dokládají potvrzení o příjmech za posledních 6 měsíců. 5. Celkový dosažený součet bodů řadí žadatele na určité místo v pořadníku žadatelů (dále jen pořadník). Je-li počet bodů stejný pro více žádostí, řadí se tyto žádosti dle data podání. 6. Povinnost žadatele dostavovat se k aktualizacím trvá do doby přidělení ubytovacích prostor nebo vyřazení žádosti. 7. Nedostavením se žadatele nebo jím zmocněné osoby k aktualizaci žádosti v uvedeném termínu, je žádost z evidence vyřazena. Čl. 6 Přidělení ubytovacího prostoru 1. Přidělit ubytovací prostor žadateli, který má závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Frýdlant n.o. lze jen v případě, že tyto řádně splácí dle Čestného prohlášení uvedeného v článku 3 písm. g). 2. Přidělení ubytovacího prostoru v režimu nouzového bydlení se provede formou uzavření smlouvy o ubytování (přechodném nájmu). Smlouva o ubytování (přechodném nájmu) se uzavírá na dobu určitou, 2 měsíce, po osvědčení se nájemce, maximálně na dobu 2 let. Čl. 7 Bodovací systém k posouzení celkové sociální situace žadatele o nouzové bydlení Trvalý pobyt trvalý pobyt žadatele na území města Frýdlant n.o. do 5 let trvalý pobyt žadatele na území města Frýdlant n.o. nad 5 let trvalý pobyt žadatele v přilehlých obcích, ve správním obvodu FnO Celkový příjem žadatele, či jeho domácnosti průměrný čistý měsíční příjem žadatele a společně posuzovaných osob v období 6 měsíců před podáním žádosti nepřesáhl 1,3 násobek částky ŽM žadatel je v hmotné nouzi, pobírá dávky pomoci v HN 1 rok žadatel je v hmotné nouzi, pobírá dávky pomoci v HN 1-3 roky žadatel je v hmotné nouzi, pobírá dávky pomoci v HN déle než 3 roky 3 body 5 bodů 1 bod 1 bod 2 body 3 bodů 4 bodů 12

13 Bytová situace žadatele žadatel bydlí s rodinnými příslušníky žadatel bydlí v nájmu na dobu určitou nebo bez NS žadatel bydlí na ubytovně žadatel bydlí v provizorním, neadekvátním bydlení Celkové sociální a majetkové poměry žadatele prokázání aktivity při hledání si bydlení prokázání aktivity při řešení své sociální a majetkové situace body body 13

14 E. Společná a závěrečná ustanovení Čl. 1 Udělování výjimek 1. O výjimkách z těchto pravidel rozhoduje rada města. 2. Pokud je doručena opětovná žádost o výjimku z pravidel a nejsou v žádosti obsaženy nové skutečnosti mající vliv na její posouzení, je v působnosti OSV žádost odmítnout a nepředložit k projednání radě města. Čl. 2 Závěrečná ustanovení 1. Podáním žádosti ani zařazením žádosti do evidence žadatelů se nevytváří pro žadatele vůči městu právní nárok na uzavření nájemní smlouvy. 2. Žadatel ztrácí nárok na uzavření nájemní smlouvy, pokud do 7 dnů od doručení oznámení o přidělení bytu bez vážných důvodů byt nepřevezme a neuzavře nájemní smlouvu s pronajímatelem, to je městem. 3. Součástí těchto pravidel je příloha č. 1 Žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení, v malometrážních bytech pro seniory a plně invalidní občany, a příloha č. 2 Žádost o pronájem obecního bytu. 4. Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí schválila rada města Frýdlant nad Ostravicí dne , usnesením číslo 71/5.7 písm. a). 5. Zrušují se Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, schválené radou města dne , pod č. usnesení 65/6.1. Čl. 3 Účinnost Tato pravidla nabývají účinnosti dnem RNDr. Helena Pešatová Ing. Ivo Hudeček starostka místostarosta 14

15 15

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky V Praze dne 14. prosince 2006 Č.j.: 2006/44899-21 Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 256/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více