Model sjednocení výpočtu daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného Alena Vančurová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model sjednocení výpočtu daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného Alena Vančurová"

Transkript

1 Model sjednocení výpočtu daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného Alena Vančurová I na oficiálních místech se v posledním období u nás začíná diskutovat o možnostech sjednocení daně z příjmů fyzických osob a pojistného sociálního pojištění. Výhody jsou zřejmé snížení administrativních nákladů zejména na straně daňových subjektů. Proto se pokusím jeden z modelů, byť v zjednodušené úrovni a bez kvantifikace dopadů změn na sociální skupiny představit. Věřím, že i takový model se může stát startem do širší diskuse. Hned zpočátku konstrukce modelu narazí na jeden velký problém, pojistné sociálního pojištění i daň z příjmů fyzických osob operují s rozdílnými termíny, což velmi komplikuje i pouhý popis modelu. Proto v tomto článku se bude jednat jen o poplatníkovi, i když pojistné na veřejné zdravotní pojištění zná jen plátce pojistného. Míra sjednocení výběru daně z příjmů a pojistného Proces sjednocení má několik forem: - Půjde jen o sjednocení administrativního rázu, tedy o omezení počtu procesních povinností, kterým musí jedna osoba dostát (počet povinných podání a plateb různým institucím). Tento typ integrace se objevuje v předvolebních slibech v první úrovni jako vytvoření jediného místa pro všechna podání a v horizontu několika let i systémová integrace procesních povinností. - Dojde k přiblížení a postupně i k přímé návaznosti mezi vyměřovacími základy obou pojistných a základem daně z příjmů fyzických osob (dále jen daň), poplatníkovi se tím podstatně zjednoduší výpočet pojistného, povede méně evidence apod. - Sociální pojistné bude plně integrováno do daně z příjmů fyzických osob (nejblíže tomuto řešení je z evropských zemí asi Dánsko). Tato nejvyšší forma není zatím rozhodně na pořadu dne v České republice, a proto se k ní už vracet nebudu. Administrativní sjednocení výběru daně a sociálního pojistného V současné době jsou procesní lhůty pro podání Přehledů na obě pojistná i lhůty splatnosti obou pojistných odvozeny od lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (nebo dokonce ode dne jeho skutečného podání). Nejsou však provázány. Tato vazba má svou logiku, protože určení vyměřovacího základu pro osoby samostatně výdělečně činné je úzce navázáno na povinnou evidenci pro stanovení základu daně, zejména dílčího základu daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečně činnosti. S jistou nadsázkou se dá říci, že pravidla pro výpočet pojistného parazitují na výpočtu daně z příjmů fyzických osob, a tak administrativní náklady výběru pojistného na straně poplatníka jsou vnímány jako poměrně nízké. Mohly by však být mnohem nižší. Největší problém činí vazba posledního dne pro podání Přehledu na veřejní zdravotní pojištění, který je navíc totožný se dnem splatnosti pojistného, na skutečný den podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (tedy pokud poplatníkovi vznikla povinnost podat toto daňové přiznání a podal ho včas). Poplatník je povinen podat Přehled na veřejné zdravotní pojištění a zaplatit pojistné nebo jeho doplatek do osmi dnů po podání daňového přiznání. Je samozřejmě racionální, že nikdo nechce platit pojistné dříve, než je nezbytně nutné, a tak je poplatník okolnostmi donucen podat daňové přiznání co nejpozději. To zvyšuje přetlak na finančních úřadech tím spíše, že osoba samostatně výdělečně činná musí současně doložit při podání Přehledu den podání daňového přiznání, a tak raději vystojí dlouhou frontu na finančním úřadu v poslední březnový den, který je pro většinu poplatníků

2 posledním dnem pro podání daňového přiznání. Osobní podání daňového přiznání totiž skýtá možnost získání dokladu o dni podání. Napravit tento neutěšený stav lze jednoduše, stačí den Podání přehledu jednotně odvodit od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání bez ohledu na skutečný den jeho podání. Nejnaléhavější úpravu lze realizovat jednoduše, stanovit povinnost podat Přehled na veřejné zdravotní pojištění do osmi dnů po posledním dni lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud chceme jít dál, tedy podávat na jedno místo vše, tj. jak daňové přiznání tak i oba Přehledy na pojistné, bylo by nejjednodušší sjednotit lhůty pro všechna tři podání. To by ale pro většinu osob samostatně výdělečně činných znamenalo zkrácení lhůty pro podání Přehledů, protože se nejspíše nabízí jejich posunutí k datu posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Lhůty splatnosti pojistného a daně by ale i nadále nemusely být jednotné. Toto vše je realizovatelné už pro následující rok. Sjednocení vyměřovacích základů Větší úsporou by rozhodně bylo k procesnímu sjednocení plateb přidat užší propojení vyměřovacího základu obou pojistných a základu daně nebo jeho částí. To nelze bez značných posunů v míře daňových povinností jednotlivých poplatníků, proto by realizaci těchto změn musela předcházet nejen odborná diskuse ale i hluboká analýza jejich incidence. Návrh předpokládá, že každý poplatník bude podávat maximálně jeden tiskopis, jehož základem bude daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy na pojistné budou pouhými přílohami, které nebude mít povinnost vyplnit každý poplatník. Předpoklady modelu Přestože základním motivem ke zpracování modelu nebyla snaha o zvýšení daňové spravedlnosti, současně je do něj integrováno zavedení maximálního vyměřovacího základu, a to alespoň u pojistného na sociální zabezpečení. Mimochodem vklínění příspěvku na státní politiku zaměstnanosti do něj není systémové, tato platba má jednoznačně daňový charakter, a proto by mohl být současně zrušen, případná ztráta výnosu může být nahrazena buď v souvislosti se zavedením ekologických daní anebo může být výpadek nahrazen výnosem daně z příjmů fyzických osob. Zavedení jednotného maximálního vyměřovacího základu koresponduje jednak s obecnou filosofií sociálního pojištění, ve kterém má vysoké zastoupení princip solidarity a jednak přispívá k vyrovnání progresivity daně z příjmů fyzických osob degresivitou pojistného. Kromě toho současný stav, kdy maximální vyměřovací základ platí jen pro menší část poplatníků pojistného je bezdůvodně distorzní. Zavedení jednotného maximálního vyměřovacího základu pro všechny poplatníky pojistného podpořené společným podáním přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů na pojistné by současně umožnilo s minimálními administrativními náklady vyřešit správu pojistného včetně vracení přeplatků při souběhu účastí na pojistném (tj. u osob, které mají více zaměstnavatelů anebo jsou současně zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými apod.). Současně by bylo vhodné, aby byly sjednoceny i minimální vyměřovací základy. Tento krok by neměl znamenat velký propad výběru pojistného. Pro ilustraci je v následující tabulce uvedena relace mezi minimálními vyměřovacími základy pro oba základní subsystémy i pro dvě základní skupiny pojištěnců. Tabulka 1 relace mezi minimální mzdou a minimálními vyměřovacími základy pro první polovinu roku 2006 zaměstnanec OSVČ veřejné zdravotní pojištění 100 % 119,12 %

3 důchodové pojištění - 62,20 % (24,88 %) Lépe by bylo stanovit pro všechny části subsystému minimální vyměřovací základ na úrovni poloviny všeobecného vyměřovacího základu násobeného koeficientem růstu průměrné mzdy, tj. vyjít z odvození minimálního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných. Tyto veličiny mají jednak přímý vztah k výpočtu důchodů ze systému a jednak na rozdíl od minimální mzdy nepodléhají politickým vlivům. Kromě toho by se tak srovnal minimální vyměřovací základ na obě pojistná s minimálním základem daně. Je však třeba uvést, že sjednocení minimálních vyměřovacích základů není pro dále uvedený model nutné, i když by samozřejmě dále zefektivnilo systém a tedy přispělo ke snížení administrativních nákladů výběru daně. Přiblížení pravidel pro stanovení vyměřovacích základů a základu daně Současná struktura základu daně z příjmů fyzických osob je poměrně komplikovaná a tedy není ideálním východiskem pro integraci výpočtu daně z příjmů a pojistného. Kromě toho současných pět dílčích daňových základů nekopíruje příjmy, které u jednotlivých poplatníků patří z hlediska druhu příjmů do vyměřovacího základu. Část příjmů, které patří do vyměřovacích základů osob samostatně výdělečně činných, není v dílčím základu daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, ale mohou být i v dílčím základu daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků anebo v dílčím základu daně ostatní příjmy. Navíc, a to je společný problém daně z příjmů a pojistných, základny zdanění nedokáží postihnout řadu soustavných příjmů poplatníků. Základ daně z příjmů fyzických osob Proto model vychází z dělení příjmů jen do tří skupin (dílčích základů daně) s tím, že sejné členění by bylo využito jak pro daň z příjmů fyzických osob tak i pro obě pojistná. Zásadní by nemělo být právní pojetí druhů příjmů, ale jejich ekonomická podstata u jednotlivého poplatníka. Pro něj je významné, zda se jedná o soustavný příjem či příjem nahodilý, příp. příležitostný. Předpokládá se existence těchto tří dílčích základů daně. Ke snižování administrativních nákladů lze přispět i tím, že shodná interpretace pojmů se použije pro více daní. To bylo důvodem, proč při rozdělení příjmů na soustavnou a ostatní byla využita klasifikace používaná pro daň z přidané hodnoty a obsažená i v direktivě Evropské unie. Příjmy jsou rozděleny do tří skupin: - příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky v zásadě v současném rozsahu, - příjmy z ekonomické činnosti, jde o definici pro daň z přidané hodnoty, která zahrnuje nejen příjmy z podnikání, ale i příjmy ze soustavného výkonu nezávislého povolání a soustavné příjmy z nakládání s majetkem (pronájem, prodej nebo převod), - ostatní příjmy. Příjmy ze závislé činnosti musí zůstat samostatným dílčím základem daně, vždy budou fundamentem osobní důchodové daně. Jejich rozsah by byl zhruba stejný jako v současnosti. Zdanitelné příjmy by měly být širší, tj. došlo by omezení osvobození od daně z příjmů fyzických osob. Současně by zdanitelný příjem byl totožný s příjmem ze zaměstnaní z hlediska obou pojistných. Nedílnou součástí změn by bylo i zavedení paušálních výdajů u příjmů ze závislé činnosti 1, paušální výdaje by měly být respektovány i ve vyměřovacích základech. Je to spravedlivé, protože nejinak je tomu i u osob samostatně výdělečně činných. 1 S výjimkou specifických příjmů, zejména realizace opčního plánu u manažerů.

4 Příjmy z ekonomické činnosti by byly snižovány o výdaje na základě obdobných principů jako dosud. Samozřejmě v rámci nové koncepce daní z příjmů by došlo i v této oblasti ke změnám, které by měly být v plném rozsahu přeneseny i do konstrukce vyměřovacích základů. Definice ekonomické činnosti má tu výhodu, že je prověřena v mezinárodním měřítku a zároveň při řešení sporných případů se lze obrátit i a judikaturu Evropského soudního dvoru apod. Kategorie ostatní příjmy by byla doplňkovou. Její koncepce by měla být odlišná od současné, měla by zahrnovat jak příjmy, které jsou v současné době považovány za příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu nebo ostatní příjmy. Ze všech tří kategorií by se však v ní sdružily jen příjmy nesoustavné nebo nevýznamné. Zavedení daněprostého minima by osvobodilo od daně výnosy z úspor, ať už mají jakoukoli formu ve výši obvyklé. Jeho aplikace by však znamenala jiné ocenění kapitálových příjmů (příjmů z prodeje, převodu majetku), příjem by měl být roven realizovanému příjmu sníženému o cenu pořízení majetku. Tam, kde by byl rozdíl záporný, byl by osvobozen od daně a do základu daně by se nezahrnoval. Veřejné zdravotní pojištění Lze vyjít z toho že veřejné zdravotní pojištění má zcela jiný charakter než důchodové zabezpečení. U veřejného zdravotního pojištění není vazba mezi účastí, tedy právem na plnění z pojištění, a povinností platit pojistné. Pojištěncem se stane novorozenec nebo naopak osoba důchodového věku, která svůj produktivní život prožila v jiné zemi a u nás na pojistné neplatila, stačí, když mají trvalý pobyt na území České republiky. Část pojistného platí zdravotním pojišťovnám stát, což není nic jiného než přerozdělení daní vybraných od nás. Jde tedy svou podstatou o zdravotní daň. Proto nevidím důvod, aby na ni přispívali jen ti, kteří mají příjmy ze zaměstnaní nebo samostatné výdělečné činnosti. Rentiéři žijící z výnosů svého majetku naopak pojistné od velikosti svých příjmů neodvozují a přispívají na veřejné zdravotní pojištění jen velmi omezeně. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění tedy trestá ekonomickou aktivitu, činnost. Při sjednocení výpočtu pojistného a daně z příjmů fyzických osob by se zároveň mohl odstranit i tento nedostatek. Vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění by se mohl odvozovat přímo od základu daně z příjmů fyzických osob, tj. od souhrnu všech tří dílčích základů daně, včetně aplikovaného nezdanitelného minima. Oproti současnému stavu by největší posun byl patrný u příjmů ze závislé činnosti. Zdanitelný příjem se stále znatelně liší od příjmu ze zaměstnání, ze kterého se odvozuje vyměřovací základ. Nejviditelnější je u příjmů z dohod o provedení práce a odměn za výkon funkce členů představenstev, dozorčích rad apod. Tady by muselo dojít k rozšíření vyměřovacích základů pojistného. Naopak z vyměřovacího základu by vypadly příjmy ze závislé činnosti, které tvoří samostatné základy daně. S tím se buď lze smířit a vyřadit je z vyměřovacího základu anebo pojistné z nich vypořádávat odděleně. Poplatník by tedy odvozovat vyměřovací základ přímo z údajů, které by uváděl v daňovém přiznání. Příjmy ze závislé činnosti Při výpočtu pojistného by ale narazil na problém u dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, protože tam část pojistného za poplatníka odvádí na vrub svých nákladů zaměstnavatel. Tuto skutečnost je vhodné zohlednit. Jedno z možných řešení je takovéto: Poplatník už dnes příjmy ze závislé činnosti a zaplacené pojistné uvádí do daňového přiznání podle potvrzení vystavených jednotlivými zaměstnavateli. Tato potvrzení jsou povinnými přílohami daňového přiznání. Stačilo by, aby zaměstnavatel do potvrzení uváděl jako

5 samostatnou položku i pojistné, které za zaměstnance na vrub svých nákladů odvedl on. Toto administrativně nenáročné opatření by zároveň mělo i psychologický a osvětový význam, protože by zaměstnanec byl lépe informován o tom, kolik jeho pracovní síla zaměstnavatele stojí. Při stanovení výše doplatku na pojistné by pak bylo započítáno nejen pojistné, které mu srazili zaměstnavatelé ze mzdy, ale i to, které za něho odvedli zaměstnavatelé. Samozřejmě by byly započítány i zálohy, které zaplatil jako osoba samostatně výdělečně činná, případně pojistné, které poplatník zaplatil jako osoba bez zdanitelných příjmů. I když s náhradou samostatné výdělečné činnosti za ekonomickou činnost a při koncepci, že do vyměřovacího základu na veřejné zdravotní pojištění budou zahrnovány i příjmy ostatní by podstatně ubylo osob bez zdanitelných příjmů, Pokud by byl záměr i nadále vybírat pojistné z příjmů ze závislé činnosti tvořících samostatné základy daně, bylo by možné se k nim chovat u pojistného stejně jako u daně z příjmů, tj. sražené pojistné z nich postavit mimo a považovat toto pojistné za srážku, která se nezúčtovává za kalendářní rok. Příjmy z ekonomické činnosti Chceme-li zachovat současný princip, pak dílčí základ daně z ekonomické činnosti a z logiky věci i dílčí základ daně ostatní příjmy by do vyměřovacího základu byl zahrnován ve výši jedné poloviny. Limity pojistného Toto řešení předpokládá sjednocení minimálních vyměřovacích základů pro všechny poplatníky tedy jak pro zaměstnance tak i pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Jen sjednocení minimálních vyměřovacích základů umožní, aby pro všechny poplatníky platil jen jeden minimální vyměřovací základ, jehož výše by mohla být opět korigována prostřednictvím podaného přehledu s případným nárokem na vrácení přeplatku na pojistném vynuceném právě existencí minimálních vyměřovacích základů u zaměstnavatelů. U všech poplatníků lze současně zachovat okruh osob, na které se minimální vyměřovací základ nevztahuje. Spojení všech účastí na pojistném do jednoho vyměřovacího základu by zároveň připravilo optimální půdu pro zavedení maximální vyměřovacího základu pro všechny skupiny poplatníků, za je velmi žádoucí. Sociální zabezpečení U sociálního zabezpečení a u příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen sociální zabezpečení) je situace jiná. Přes vysokou míru solidarity stále platí, že nárok na plnění ze systému vzniká jen tomu, kdo se ho účastní a tedy i platí pojistné. (To samozřejmě nelze tvrdit o příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ten je nesystémovým prvkem, o jehož další existenci by bylo záhodno vážně diskutovat.) Při sjednocení vyměřovacího základu a základu daně by se mohlo vycházet z dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a z dílčího základu daně příjmů z ekonomické činnosti. Příjmy ze závislé činnosti U dílčího základu daně příjmů ze závislé činnosti by platila stejná pravidla jako pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění (alternativně včetně zavedení minimálního vyměřovacího základu s tím, že by platil nikoli pro srážky pojistného zaměstnavatelem, ale až pro poplatníka v daňovém přiznání).

6 Výpočet by bylo nutno přizpůsobit rozdílným podmínkám v obou dílčích základech daně, kterých by se týkal. U příjmů ze závislé činnosti by si zaměstnanec opět při vyrovnání pojistného započetl i pojistné odvedené zaměstnavateli podle jejich potvrzení. Příjmy z ekonomické činnosti Osoba samostatně výdělečně činná, která by nebyla přihlášena k důchodovému pojištění, by samozřejmě nemusela z dílčího základu příjmů z ekonomické činnosti pojistné platit a tedy ani počítat. Alternativou je povinná účast na důchodovém pojištění u všech poplatníků, kteří mají dílčí základ daně příjmů z ekonomické činnosti nad určitou hranici s tím, že pro vybraný okruh osob samostatně výdělečně činných (současný výkon hlavní činnosti) by účast na důchodovém pojištění byla povinná. Vyměřovací základ by byl u každého poplatníka jen jeden s tím, že dílčí základ daně příjmů z ekonomické činnosti by se násobil koeficientem 0,5. Na doplatek pojistného by se opět započítalo pojistné sražené zaměstnancům jejich zaměstnavateli a zálohy, které osoba samostatně výdělečně činná zaplatila na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Opět by byly vytvořeny podmínky pro jednoduchou aplikaci maximálního vyměřovacího základu, i když v tomto případě by bylo lépe místo něho zavést maximální pojistné. Zjednodušením by samozřejmě byla i aplikace jednotného minimálního vyměřovacího základu. Procesní pravidla U obou pojistných by dle předpokladů Přehledy byly přílohami k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob (měla by stačit jedna strana) s tím, že přílohu k daňovému přiznání týkající se veřejného zdravotního pojištění by nemusely podávat poplatníky, kteří by měli jen příjmy v dílčím základu daně příjmů ze závislé činnosti (pokud by nechtěli žádat o vrácení přeplatku na pojistném při aplikaci obecného maximálního vyměřovacího základu). Přílohu týkající se pojistného na sociální zabezpečení by byly povinné podávat pouze osoby s příjmy z ekonomické činnosti, které jsou registrovány k důchodovému pojištění. Pro ostatní by příloha opět byla dobrovolná a především by ji využili ti, kteří by chtěli žádat o vrácení přeplatku na pojistném Spojení plateb pak není žádným problémem, dokonce i přeplatky na dani a na pojistných by se mohly vracet společně.

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příklad 3.1 1. Jmenujte dva hlavní systémy pojistného na sociální pojištění v ČR. 1. systém: 2. systém:

Příklad 3.1 1. Jmenujte dva hlavní systémy pojistného na sociální pojištění v ČR. 1. systém: 2. systém: Česká daňová soustava - Příklady Stav k 1. 1. 2013 Téma 3: Pojistné na sociální pojištění Téma 3: Pojistné na sociální pojištění Příklad 3.1 1. Jmenujte dva hlavní systémy pojistného na sociální pojištění

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Souběhy účastí na sociálním pojištění

Souběhy účastí na sociálním pojištění Souběhy účastí na sociálním pojištění Souběh dvojí: osoba má dvojí status, tj. je současně v postavení: (1) zaměstnance + státního pojištěnce (pracující důchodce, pracující student ) (2) OSVČ + státního

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 798 Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Praktická aplikace - doplňkový materiál k přednáškám. Daňový systém ČR; BIVŠ LS Téma: Pojistné na sociální pojištění - I.

Praktická aplikace - doplňkový materiál k přednáškám. Daňový systém ČR; BIVŠ LS Téma: Pojistné na sociální pojištění - I. Téma: Pojistné na sociální pojištění - I. Příklad 1 Jmenujte dva hlavní subsystémy systému sociálního pojištění v ČR. Příklad 2 Jmenujte dílčí systémy subsystému sociálního zabezpečení v ČR. Příklad 3

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více