SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní docházka DĚTSTVÍ I. Raná péče Děti od 0 do 3 až 6ti let Raná péče (0 3 roky) Poskytovatel Věk Počet hodin Náklady na rodinu Státní zařízení: Maximálně Bezplatné Spádové středisko 0 3 roky 6 hod/měsíc Soukromé zařízení: Maximálně Vázaná Asociace 0 3 roky 6 hod/měsíc sociální dávka * Rodina pobírá sociální dávku vázanou na konkrétní služby, jejichž náklady tato dávka pokrývá Raná péče (3 6 let) Období přechodu ke školnímu vzdělávání, 2 možnosti: Pokračovat v rané péči jako doposud. Přejít ke školnímu vzdělávání, v tomto případě pak bude raná péče poskytovaná ve Středisku výchovné péče. Poskytovatel Věk Počet hodin Náklady na rodinu Státní zařízení: Maximálně Bezplatné Spádové středisko 3 6 let 6 hod/měsíc Soukromé zařízení: Maximálně Vázaná Asociace 3 6 let 6 hod/měsíc sociální dávka Středisko výchovné péče 3 6 let Maximálně Bezplatné 6 hod/měsíc

2 * Rodina pobírá sociální dávku vázanou na konkrétní služby, jejichž náklady tato dávka pokrývá DĚTSTVÍ II. Vzdělání Od 3 až 6ti let do 21 let Článkem 27. Španělské ústavy je uznáno právo na vzdělání. Článek 27. Výklad I. Právo na vzdělání a svobodný přístup ke vzdělávání. Cílem vzdělání: Celistvý rozvoj osobnosti. Základní vzdělání: povinné a bezplatné. (1 16 let) Orgány veřejné moci zaručují právo na vzdělání všem bez rozdílu. Je uznáno právo fyzických a právnických osob svobodně zakládat vzdělávací ústavy. Článek 27. Výklad II. Kontrola a řízení vzdělávacích zařízení financovaných z veřejných fondů: učiteli, rodiči a v neposlední řadě žáky. Orgány státní správy kontrolují a sjednocují vzdělávací systém. Orgány státní správy pomáhají vzdělávacím zařízením, aby splňovaly veškeré požadavky stanovené zákonem. Stupně vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací středisko El Alba (Úsvit): Věkové skupiny Počet Počet Stanovené stupně vzdělání tříd žáků ve třídě Výchova dětí (raná péče) základní povinná 6 16 (18) školní docházka přechod do dospělosti (21) (3 ročníky školní docházky)

3 Zaměstnanci Zaměstnanci přímo placení státem. Státní správa hradí veškeré výdaje spojené s těmito zaměstnanci (mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daňové odvody). Jde o: učitele, psychology a logopedy. Další zaměstnanci. Státní správa poskytuje vzdělávacímu středisku dotaci určenou k zaměstnávání (včetně související administrativní agendy) tohoto komplementárního personálu jako jsou: osobní asistenti ve školách... Poměr zaměstnanců přímo placených státem na jedno vzdělávací zařízení Vzdělávací stupeň Pedagog Výchovný poradce Psycholog Raná péče 1,04 : 1 0,25 : 1 0,25 : 1 základní školní docházka 1,17 : 1 0,25 : 1 0,25 : 1 přechod do dospělosti 2 : 1 0,25 : 1 0,25 : 1 Poměr dalších zaměstnanců na jednu třídu Vzdělávací stupeň Logoped Sociální Pedagogický asistent Psycholog/ pracovník pedagog Raná péče 0,2 : 1 0,08 : 1 0,33 : 1 0,2 : 1 základní školní docházka 0,2 : 1 0,08 : 1 0,33 : 1 0,2 : 1 přechod do dospělosti 0,32 : 1 0,08 : 1 0,53 : 1 0,34 : 1 Další náklady: typologie Náklady na administrativní a úklidový personál Veškerý materiál a vybavení potřebný k poskytování vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků, které není financováno jiným způsobem Náklady na opravy a náhrady poškozeného nebo vyřazeného inventáře Náklady na dodávky a služby rozličného charakteru spojené s provozem zařízení Náklady spojené s provozem a správou zařízení Náklady spojené s chodem nemovitosti (vyjma nájmu nebo koupi) Měsíční finanční příděl na školní třídu I.: zaměstnanci Vzdělávácí stupeň Platby na zaměstnance Platby na další Celkem placené státem zaměstnance Raná péče 4132,17 eur 1346,16 eur 5748,33 eur

4 základní povinná školní 4132,17 eur 1346,16 eur 5748,33 eur docházka 6666,92 eur/ 2370,01 eur 9036,93 eur/ přechod do dospělosti 9296,47 eur 11666,48 eur Měsíční finanční příděl na školní třídu II.: další náklady Vzdělávací stupeň Raná péče základní povinná školní docházka přechod do dospělosti Další náklady 520,59 eur 520,59 eur 741,65 eur DOSPĚLOST: Sociální služby Od 21 let dále V Kapitole III., Paragrafu I. Španělské ústavy jsou vyjádřeny hlavní směry sociální a hospodářské politiky. Tato kapitola obsahuje ustanovení týkající se ochrany dětí, osob s postižením a seniorů, přičemž počítá se zavedením systému sociálních služeb na podporu jejich plnohodnotného života. ZÁKON 39/2006 ze 14. prosince o Osobní samostatnosti a o péči o osoby závislé na péči jiné osoby. Uspokojovat potřeby osob, které se nacházejí, vzhledem ke svému postižení, v situaci zvýšené zranitelnosti, a které vyžadují podporu druhých při uskutečňování běžných činností každodenního života tak, aby mohly dosahovat větší osobní samostatnosti a tímto plnohodnotně využívat svých občanských práv. Než vstoupil v platnost Zákon o osobách závislých na péči jiné osoby, neexistoval jiný zákon podobného charakteru. V souvislosti se Zákonem o osobách závislých na péči jiné osoby došlo k modernizaci celé řady zákonů o sociálních službách. Systém sociálních služeb v Kastílii a Leónu: Zákon 16/2010 a normativní rozvoj Zákona o osobách

5 závislých na státní podpoře. Definice: soubor služeb a sociálních dávek sloužících k předvídání, uspokojování a pokrývání základních individuálních a sociálních potřeb postižených osob s cílem zajistit nebo zlepšit jejich plnohodnotný život ve společnosti. Tyto služby se zaměřují na všeobecný rozvoj občanských práv osob s postižením uvnitř společnosti a na podporu jejich sociální soudržnosti a začlenění. Systém financování Smlouva s veřejnou správou týkající se obsazování a péče o státní zaměstnance v Denních centrech a v Centrech chráněného bydlení. Sociální dávky pro klienty vázané na využívání sociálních služeb asociací jako akreditovaných institucí. Dohoda s veřejnou správou SMLUVNÍ SLUŽBY Denní centra: 8 hodin denně od pondělí do pátku vyjma svátků (+/- 248 dní ročně). Chráněné bydlení nebo domovy: existuje několik typů v závislosti na potřebách klientů. Denní centra: služby a programy Osobní pohoda a bezpečí klienta Stravovací služby V případě nutnosti převoz klienta do zdravotnického zařízení Převoz klienta z místa jeho bydliště do denního centra a zpět Hygienická a zdravotní péče Nacvičování dovedností nutných k osobní samostatnosti Napomáhání rozvoje komunikace a mezilidských vztahů Výcvik provádění rozmanitých úkonů každodenní činnosti Podpora rodinám: poskytování informací, orientace v problematice a pokyny týkající se pobytu klienta v denním centru Fyzioterapie Chráněné bydlení: služby a programy Osobní pohoda a bezpečí klienta Ubytování, stravování, hygienická a zdravotnická péče Úklidové a pokojské služby, prádelna. Služby zahrnují i poskytování oblečení, předmětů osobní hygieny a v případě nutnosti i inkontinenčních pomůcek Nepřetržitá zdravotnická asistence

6 Nacvičování dovedností nutných k osobní samostatnosti Provádění volnočasových aktivit v rámci kolektivu Napomáhání rozvoje komunikace a mezilidských vztahů Podpora rodinám: poskytování informací, orientace v problematice a pokyny týkající se pobytu klienta Vyřizování veškerých nezbytností včetně pohřbu v případě úmrtí klienta, který nemá rodinu Poměr péče Denní centra Chráněné bydlení Chráněné bydlení (20 klientů) - denní péče - péče přes noc Profesionální pečovatelé 1 : 5 1 : 5 1 : 10 a poskytovatelé přímé péče Profesní profil poskytovatelů přímé péče: pečovatelé, instruktoři dílen, sociální pracovníci v oblasti sociální integrace, psychologové, logopedi, fyzioterapeuti, Další zaměstnanci: ředitel centra, administrativní pracovníci, úklidový personál, řidič, Ceny pro klienty Částka/den Zálohová částka/den Průměrná měsíční částka (22 dní) Denní centrum 51,95 eur 50 % (25,96 eur) 1142,90 eur (22 dní) Chráněné bydlení 54,92 eur 50 % (27,46 eur) 1427,92 eur (26 dní) * Cena za službu je pro ústavní zařízení vyšší. Příspěvek rodin Minimální měsíční příspěvek rodin Maximální měsíční příspěvek rodin Denní centrum 182,50 eur Výdaje na službu * (1142,90 eur) Denní centrum+ 401,00 eur Výdaje na službu * chráněné bydlení (2570,82 eur) * V závislosti na ekonomických možnostech klientů. Služby pro osoby závislé na pomoci jiné osoby

7 Některé sociální služby definované zákonem: Služby na podporu samostatnosti a osobního rozvoje Služby poskytované Denními centry a centry s noční péčí Pečovatelská služba v domovech s pečovatelskou službou Pečovatelská služba prostřednictvím osobního pečovatele Služby pro osoby závislé na pomoci jiné osoby I. Sociální služby v systému péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby jsou poskytovány v: Síti veřejných středisek a ústavů sociální péče Síti soukromých středisek a ústavů sociální péče. Státem částečně dotovaných/ akreditovaných Plně soukromých institucích nebo akreditovaných centrech sociální péče Služby pro osoby závislé na pomoci jiné osoby II. Služba Intenzita poskytování Financování Služba na podporu Na žádost klienta Vázaná sociální dávka samostatnosti a osobního rozvoje Služba Denního centra 8 hod/ den Vázaná sociální dávka Pečovatelská služba 16 hod/ den v domech s pečovatelskou (6 dní + 10 nocí) Vázaná sociální dávka službou Osobní pečovatel Na žádost klienta Vázaná sociální dávka Dávky pro osoby závislé na pomoci jiné osoby Sociální dávky v systému péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby: Dávky pro osoby závislé na pomoci jiné osoby v rámci rodinné péče Dávky vázané na sociální službu Dávky pro osoby s osobním pečovatelem Dávky pro osoby závislé na pomoci jiné osoby I. Typ dávky Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Dávky pro osoby závislé na pomoci 125,90 eur 221,35 eur 319,23 eur jiné osoby v rámci rodinné péče

8 Služba na podporu samostatnosti 360,00 eur 745,71 eur 858,08 eur a osobního rozvoje Služby denního centra 360,00 eur 745,71 eur 858,08 eur a centra s noční péčí/ domovy s pečovatelskou službou Osobní pečovatel 360,00 eur 745,71 eur 858,08 eur V těch případech, kdy klienti vyžadují denní péči a ústavní péči (v domech s pečovatelskou službou), je možné pobírat dvojí dávku, aby se klientům umožnilo využívat všech služeb. Finanční podpora, sociální dávky a služby, ke kterým mají rodiny přístup BRNO 14. LISTOPADU 2013 Dětství (až do 18ti let) Typ Syn/dcera nebo osvojené dítě se stupňem postižení nad 33 % Raná péče a vzdělávání Sociální dávky v rámci systému péče o osoby závislé Částka 1000,00 eur/ ročně Bezplatná Podrobnosti v předchozí tabulce Dospělost (od 18ti let) Typ Příspěvek na potomka v rodinné péči: staršího 18ti let a se stupněm postižení rovnajícím se nebo převyšujícím 65 % Příspěvek na potomka v rodinné péči: staršího 18ti let a se stupněm postižení rovnajícím se nebo převyšujícím 75 % Invalidní důchod pro osoby s postižením Částka 4378,80 eur/ ročně 6568,80 eur/ ročně 7662,90 eur/ ročně Sociální dávky v rámci systému péče o osoby závislé Podrobnosti v předchozí tabulce

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ - Kroměříž Příklad vzdělávacího plánu VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ KROMĚŘÍŽ SRPEN 2007 88 - Kroměříž Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více