VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005"

Transkript

1 FOKUS LIBEREC

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající jeho potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce mohou rozvinout jeho možný potenciál a schopnosti. 3. Člověk s duševní poruchou má právo na hospodářské zajištění a přiměřený životní standart. Má také právo na produktivní práci nebo odpovídající zaměstnání, které odpovídá pokud možno jeho schopnostem. 4. Tam, kde je možné, měl by člověk s duševní poruchou žít se svojí vlastní nebo opatrovnickou rodinou a s ní společně sdílet život. Rodina, ve které žije, by měla ke společnému životu obdržet podporu. Pokud je nutný pobyt v zařízení, pak by se způsob života v tomto zařízení a podmínky v něm měly přiblížit normálnímu životu, jak je to jen možné. 5. Člověk s duševní poruchou má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud je to k jeho blahu a zájmům žádoucí. 6. Člověk s duševní poruchou má právo na ochranu před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím jednáním. Pokud je obžalován za přečin, pak má právo na řádné soudní vyšetřování a posouzení jeho míry odpovědnosti se zřetelem na jeho postižení. 7. Pokud člověk s duševní poruchou není v důsledku svého postižení schopen v plném rozsahu využít všechna svá práva, nebo pokud by bylo nutné některá nebo všechna práva omezit či odejmout, musí se při průběhu omezení nebo odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti jakékoliv formě zneužití.tento proces musí vycházet z odborného posouzení sociálních schopností duševně postižené osoby a musí podléhat pravidelné kontrole jakož i právu se odvolat k vyšší instituci. rezoluce schválená VS OSN dne 20. Prosince 1971

3 OBSAH FOKUS LIBEREC - KDO JSME ÚVODEM PŘEHLED SLUŽEB A AKTIVIT V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 VYJÁDŘENÍ AUDITORA PODĚKOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUSU V ROCE 2005 KDE NÁS NAJDETE 3

4 Kdo jsme Občanské sdružení FOKUS Liberec (dále jen Fokus) vzniklo v roce 1993 v Liberci. Za sebou má 13 let úspěšného fungování v komunitním službách, při poskytování psychosociální rehabilitace lidem s duševní poruchou (nejčastěji schizofrenií, nebo jiným typem psychózy) Cílovou skupinu tedy tvoří dlouhodobě duševně nemocní spoluobčané, kteří se chtějí zařadit do rehabilitačních programů a jsou ochotni respektovat pravidla jednotlivých služeb. Konkrétně jsou našimi klienty lidé z Libereckého kraje starší 15 let. Našich služeb mohou využívat i příbuzní a blízcí duševně nemocných. Služby neposkytujeme lidem kteří mají akutní problémy s alkoholem nebo jinou drogou. Pro některé rehabilitační služby jako např. chráněné bydlení, vyžadujeme doporučení lékaře. Posláním naší organizace je podpora lidi s duševní poruchou, kteří hledají cesty pro vlastní rozvoj, mají potřebu pozitivní změny, hledají možnosti uplatnění. Z tohoto poslání je odvozen i základní cíl našich služeb: Podpořit duševně nemocného člověka v takové situaci, které mu brání běžným způsobem využívat společenské zdroje a možnosti (jako je například práce, vzdělání, zdravotnické služby, rodinné a sociální vztahy apod). Konečným cílem je posílit člověka natolik, aby přestal služby potřebovat a využívat, nebo aby je potřeboval pouze v nezbytně nutném rozsahu. Východiskem naší práce je přesvědčení, že uživatel našich služeb je rovnoprávným partnerem, který může svůj život i léčbu řídit a ovlivňovat. Z tohoto východiska odvozujeme a při své práci uplatňujeme tyto principy poskytovaných služeb: Podporu samostatnosti a vyrovnání příležitostí (v oblasti práce, společenských vztahů, trávení volného času). Individuální přístup respektující potřeby a přání klienta. Spolupráci s širším okolím klienta zejména jeho rodinou. Poskytování co největšího množství informací o poskytovaných službách, o službách jiných poskytovatelů, možnostech různých institucí, agentur apod. Respektování a obhajoba práv duševně nemocných. Při vytváření jednotlivých sociálních služeb, pravidel, metodických postupů, předpisů vycházíme Ze standardů sociálních služeb Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností uživatelů služeb Fokusu Liberec Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností jednotlivých pracovníků Fokusu Liberec Z podnětů, připomínek jednotlivých poskytovatelů služeb komunitní práce, komunitního plánování. Z podnětů, připomínek svépomocných i jiných skupin sdružujících duševně nemocné Platných zákonných ustanovení (pravidel a smluv) pro poskytování grantů (darů) 4

5 Úvodem Ohlédnutí za rokem 2005 Rok 2005 byl jedním z nejsložitějších v historii Fokusu. Problémy s dostavbou chráněného bydlení a zpožďováním dotací v roce 2004 vyústily v roce 2005 v problémy s financováním organizace jako celku. Finanční závazky z minulého roku a výše nově získaných dotací neumožňovaly pokrýt náklady potřebné na zajištění provozu a mezd. Jedinou možností jak zajistit existenci Fokusu bylo propustit polovinu zaměstnanců, zásadním způsobem omezit výdaje a zvýšit příjmy organizace. Protože tyto změny s sebou nesly i potřebu změnit organizační strukturu, potýkal se Fokus v začátku roku i s personální nestabilitou, změnou rolí pracovníků na vedoucích místech i na místě ředitele, úplnou výměnou členů Rady sdružení. Každá velká přeměna s sebou nese buď pozitivní potenciál a změnu k lepšímu, nebo prohru. V době psaní této výroční zprávy je již možno říci, že Fokus svůj boj o existenci vyhrál. Podařilo se to za cenu nestandardního pracovního nasazení všech zbývajících pracovníků. V době dramaticky omezených výdajů se podařilo dokončit plánované úkoly při stavbě chráněného bydlení v Kryštofově údolí, vyrovnat se finančně se stavebními firmami, dokončit administraci projektu chráněného bydlení pro Nadaci rozvoje občanské společnosti, postupně se vyrovnávat se závazky vůči městu i státním institucím. Podařilo se udržet pracovní místa pro zaměstnance se ZPS, úspěšně komunikovat s městem Jablonec n/n o realizaci Kavárny na půli cesty a chráněné dílny a vybudovat další chráněné bydlení v objektu Fokusu v Nezvalově ulici. Čím pozitivním tento rok přispěl ke koncepční práci Fokusu? Jistě na prvním místě zjištěním, že se pracovní tým skládá z lidí nejen schopných přizpůsobit se novým podmínkám i úkolům, ale také ochotných spolupracovat a pomáhat si, podřídit vlastní ambice potřebám Fokusu jako celku. Zmenšení týmu, nutnost šetřit silami, s sebou přineslo důležité zamyšlení se nad tím, kam směřovat další rozvoj organizace, které služby jsou v našem regionu opravdu žádané, pro naši cílovou skupinu nezbytné a které z nich jsme schopni zajistit finančně tak, aby byly dlouhodobě udržitelné, nebo se částečně dokázaly financovat samy. Jak změnit organizační strukturu a rozložit kompetence pracovníků, aby bylo možné administrovat i složité projekty a účelně spolupracovat s jednotlivými poskytovateli dotací, příspěvků a grantů. Do popředí se dostalo téma stability organizace, vytváření kvalitního zázemí nejen pro uživatele služeb ale i pro zaměstnance Fokusu. Důležitou se stala čitelnost Fokusu mezi dalšími sociálními službami i ostatními NNO. Proto došlo ke změně názvu a po 12 letech se z názvu vytratil MYKlub a Fokus dostal nové příjmení Liberec. Fokus se na klubové aktivity již dlouhou dobu nezaměřuje ( s výjimkou svépomocného klubu v České Lípě) a pro řadu uživatelů našich služeb byl tedy původní název matoucí. Došlo k vymezení dvou základních služeb pro oblast bydlení a chráněné práce tedy služeb, které jsou svým způsobem v Libereckém Kraji jedinečné a kterým by se Fokus v budoucích letech chtěl i nadále věnovat. Plány Fokusu Liberec pro další roky se zaměřují nejen na rozvoj organizace a vytváření nových služeb ale zejména na zkvalitnění práce podle standardů sociálních služeb, posílení vnitřních zdrojů organizace, vytváření funkčních pravidel důležitých pro řízení organizace a personální práci. Věříme tomu, že námi nastoupené cesta je ta správná a že si Fokus své místo mezi sociálními službami i nadále úspěšně udrží. Mgr. Jana Horáková ředitelka 5

6 Přehled nabídky služeb Fokusu Liberec v roce 2005 Fokus Liberec nabízí duševně nemocným spoluobčanům sociální služby v oblasti bydlení a zaměstnání. Mezi základní potřeby lidí zdravých i nemocných patří možnost bydlet a pracovat Protože lidé s duševní nemocí jsou často vyřazováni z otevřeného trhu práce a nemají dostatek příležitostí k samostatnému bydlení, jsou jejich ověřené potřeby důvodem pro poskytování těchto dvou typů služeb. Sociální služby Fokusu v roce 2005 Pro oblast bydlení: chráněný komunitní byt, tréninkové bydlení, respitní lůžko, krizové lůžko, Pro oblast pracovní rehabilitace : chráněná pracovní místa se zaměřením na trénink pracovních dovedností - recepce v rehabilitačním stacionáři Služby doplňující psychosociální rehabilitaci Komunita Cvičení paměti Tvořivá dílna Klubové aktivity Klub duševního zdraví v České Lípě Zaměstnávání lidí s duševní nemocí v roce 2005 Stálá chráněná pracovní místa: údržba a práce se dřevem zahradnické práce úklid, vedoucí klubu v České Lípě chráněná keramická dílna ve Fokusu Aktivity určené odborné veřejnosti Dvouletý systematický kurz arteterapie a artefiletiky 6

7 Sociální služby pro oblasti bydlení Služba chráněného bydlení poskytuje řadu možností bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné a je zatím v rámci Libereckého kraje jediná, pro tuto skupinu zdravotně postižených. Zahájena byla , kdy se první tři klienti nastěhovali do upraveného chráněného bytu v centru města Liberec. Během roku 2005 se zde vystřídalo pět uživatelů, z toho dva již odešli do nájemních bytů. Bydlení v tomto bytě je v současné době určeno těm klientům, kteří prošli tréninkovým programem bydlení, nebo svoji samostatnost dosud neztratili. Pomáháme jim naučit se žít s duševní nemocí, s hledáním vlastního bydlení a s hledáním pracovních příležitostí. V roce 2005 jsme svépomocí přestavěli část objektu v Nezvalově ulici a tím získali byt pro službu tréninkového bydlení. V bytě může bydlet maximálně pět klientů ve dvou dvoulůžkových a v jednom jednolůžkovém pokoji. Cílem služby tréninkového bydlení je podpora klientů při získávání praktických dovedností ( úklid, hygiena, hospodaření s penězi, jednání na úřadech apod. ). Klienti se učí zacházet s nemocí, dodržovat medikaci a se svým klíčovým pracovníkem pracují na individuálním a krizovém plánu. Naučí se využívat běžných společenských zdrojů linka důvěry, sociální dávky, úřad práce, kurzy, školy a poradenství.ve spolupráci s rodinou se snaží osamostatnit a osvojit dovednosti, které za ně dosud vykonávali rodinní příslušníci nebo sestry a sociální pracovnice v léčebně. Oba typy bydlení jsou poskytovány na dobu dvou let, s možností prodloužení smlouvy podle individuální dohody.ukončení služby i platby nájemného podrobně stanoví smlouva a pravidla bydlení. Dále nabízíme: Respitní lůžko slouží rodinám, nebo jiným pečujícím osobám našich klientů,. V případě že s větší podporu a služby terapeutů. Krizové lůžko poskytujeme lidem, které není možno v tom okamžiku ubytovat jinde (výjimečně i mimo naši cílovou skupinu ). Dostanou informace kde zažádat o sociální dávky pomůžeme zajistit další služby a kontaktní osoby dle místa trvalého bydliště. Doba ubytování jsou dva dny. Pokud se takovýto člověk rozhodne svou situaci cíleně řešit s podporou Fokusu může přejít na Pobyt pro případ akutní sociální krize S podporou klíčového pracovníka má klient tři měsíce na vyřešení základních problémů ubytování, ekonomické zajištění, léčba. Zajišťujeme i jednání s léčebnou v Kosmonosech, kde máme pravidelné schůzky s primáři a ostatním zdravotnickým personálem. Kontaktujeme zde nové pacienty, které seznamujeme se službami Fokusu a samozřejmě navštěvujeme naše stálé klienty. Kapacita služby v roce 2005 chráněný byt 5 míst respitní lůžko 1 místo krizové lůžko 1 místo sociální lůžko 1 místo 7

8 Plány na rok 2006 Chráněné bydlení v Kryštofově Údolí. Jedná se o rekonstrukci objektu bývalé školy, která má sloužit pro potřeby chráněného bydlení. Rekonstrukce trvá třetí rok, její dokončení je plánováno na srpen V roce 2005 jsme svépomocí usadili odpadové jímky a upravili okolí domu. Odvozili jsme také suť a nepořádek, který v budově a okolí zbyl po stavební firmě. Na konci roku jsme obdrželi od Libereckého Kraje peníze na nákup nového kotle a radiátorů ( původní byly zcizeny neznámými pachateli v září 2004 ). Bydlení bude určeno duševně nemocným lidem, kteří prošli tréninkovým programem a jsou v sebeobsluze samostatní, ale nezvládají bydlet zcela sami a potřebují delší i několikaletou podporu asistenta. Délka služby bude proto individuální, podle potřeb jednotlivých klientů. Chráněná práce a pracovní rehabilitace Hlavním cílem pracovní rehabilitace a zaměstnávání je nabídnout práci lidem se ZPS, kteří jsou např. dlouhodobě bez práce, kteří z důvodu nemoci ztratili pracovní návyky a rádi by si je obnovili formou pracovní rehabilitace, lidem, kteří potřebují pomoci s návratem do zaměstnání, lidem, kteří hledají pracovní uplatnění v chráněných pracovních podmínkách aj. Personální a provozní změny v roce 2005 se odrazily i v oblasti zaměstnávání. Konkrétně došlo ke stěhování keramické dílny do jiných prostor, zrušení rehabilitační dílny a personálním změnám. V prostorách bývalé keramické dílny se vzniklo chráněné bydlení, keramická dílna se přesunula na místo dílny rehabilitační. Upravovaly se i prostory řemeslné dílny. Od 1. dubna se nám podařilo zprovoznit recepci a tím i 3 nová tréninková pracovní místa. (2 recepční a 1 uklizečka). Liberecký Úřadu práce přispěl na zřízení částkou ve výši ,Kč. Úkolem recepce je zejména přepojovat hovory z telefonní ústředny, objednávat pacienty klinické psycholožce, kopírovat dokumenty pro potřeby pracovníků Fokusu, nebo pro potřeby účetní, prodávat občerstvení apod Řemeslná dílna Chráněná řemeslná dílna vznikla spojením mobilní a papírové dílny. V roce 2005 zde bylo zaměstnáno 5 lidí na pracovní smlouvu a 2 klientům jsme poskytovali pracovní rehabilitaci. Z toho dva zaměstnanci vypomáhali s pracemi v ATS Svárov (třídění odpadů) a 3 lidi pracovali přímo v dílně vyřezávali z překližky, starali se o údržbu našich zahradních prostor, vyráběli a opravovali drobný dřevěný nábytek, pomáhali nám se stěhování a budováním nových prostor.uplatnění zde našel i vyučený truhlář. 8

9 Keramická dílna Chráněná keramická dílna nabízí stálé zaměstnání 5 lidem se ZPS na poloviční úvazek. Smlouva je sepsána s pracovníkem na dobu určitou 1 rok. Pokud se pracovník osvědčí může získat smlouvu na dobu neurčitou. V květnu tohoto roku se keramická dílna konečně usadila v nevelkém prostoru po rehabilitační dílně. Nový prostor byl však příliš těsný a zájemců o stálé zaměstnání v keramické dílně přibývalo. Rozhodli jsme se proto dílnu zase trochu rozšířit o vedlejší kancelář. V květnu byl tedy podán projekt na Fond drobného dárcovství Českého Telecomu. Tento fond nám poskytl ,-Kč na zbourání příčky a nákup linolea. Výrobky dílen prodáváme v Oblastní galerii a na různých akcích (například prodejní výstava s Centrem zdravotně postižených, prodej na plese Červeného kříže ) Jinak je možné naše výrobky nakoupit přímo ve Fokusu.. Kapacita pracovních míst v roce PM v recepci (Fokus - trénink) 1 PM úklid 1 PM koordinátor klubu v České Lípě 3 PM v údržbářské dílně 5 PM v chráněné keramické dílně Plány na rok 2006 Zrealizovat projekt nazvaný Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nad Nisou, který bude financovaný z prostředků SROP. Cílem projektu je vytvořit dvě nová pracoviště, které se budou nacházet v prostorách Spolkového domu v Jablonci nad Nisou a zaměstnat zde min. 10 osob zdravotně postižených. Plánujeme vytvoření nové chráněné rukodělné dílny a kavárny na půli cesty. Služby doplňující psychosociální rehabilitaci Pátek je ve Fokusu Liberec den vyhrazený programům psychosociální rehabilitace. Program nabízíme lidem, kteří buď nechtějí využívat jiné služby, nebo z důvodů omezené kapacity nemohou okamžitě využít službu bydlení nebo zaměstnávání a přejí si zůstat s námi v kontaktu. Programu začíná Komunitou, kde si popovídáme o dění ve světě, v Čechách i v Liberci, v kultuře, politice i ve sportu. Je to dobrá příležitost vyjádřit své názory, dozvědět se nové informace a názory ostatních. Komunita je i určitým tréninkem pro ty, kteří se chtějí naučit komunikovat ve větší skupině lidí. 9

10 Cvičení paměti. Duševní nemoc s sebou často nese obtíže se soustředěním, pozorností, pamětí. Proto je cvičení paměti programem, který si ve Fokusu našel své trvalé příznivce. V současné době je vedený stážistkou, která k nám dochází každý pátek na povinnou praxi z VOŠ sociálně právní. Našim klientům nabízíme také Tvořivou dílnu, kde v rozmezí dvou hodin ( ) vyrábíme časopis Fokus Revue. Tento časopis vytvářejí účastníci s pomocí socioterapeutky, která je jim oporou v psaní a podporuje jejich tvořivost různými cvičeními a hrami. Články, úvahy, příběhy a básně, píší účastníci této dílny dle vlastních schopností a ty jsou někdy netušené samotnými pisateli. V časopise se také vyskytují informace o novinkách ze sdružení a o naplněnosti kapacity služeb a pracovních míst. Každý, kdo si časopis koupí za pouhopouhých 15,- Kč poslouží tomu, že naše práce může pokračovat. Je k dostání na recepci a je možné ho i zasílat. Vítáme také jakékoliv příspěvky osob, které do tohoto programu nedocházejí. Mohou to být nabídky aktivit, poznatky z neznámých míst nebo zkušenosti získané zajímavými zážitky. Kontaktní Klubové aktivity Součástí nabídky Fokusu Liberec jsou i klubové aktivity Klubu duševního zdraví, který poskytuje možnosti setkávání lidem z města Česká Lípa i blízkého okolí. Na konci roku nečekaně zemřela velká opora klubu jeho dosavadní vedoucí, nositel ceny Olgy Havlové pan Petr Dědeček. I přes tuto ztrátu klub ve své činnosti dále pokračuje. Aktivy určené odborné veřejnosti Fokus nabízí Dvouletý systematický kurz arteterapie a artefiletiky s garancí České arteterapeutické asociace a Asociace výtvarných pedagogů Z víkendových kurzů, které pořádáme již dva roky, jsme nyní vytvořili ucelené vzdělávání v oblasti arteterapie a artefiletiky v rozsahu 225 h. Aby v této oblasti byl kurz vyvážený, obsahuje jak složky teoretické, tak složky sebezkušenostní, včetně prezentace kasuistik, kde mohou účastníci reflektovat vlastní práci. Hlavní lektorkou tohoto kurzu je PhDr. Mariana Štefančíková-Bažantová. Kromě ní se na vzdělávání bude podílet mnoho dalších lektorů, kteří jsou ve svém oboru opravdovými pojmy. Vzdělávání je směřováno především na arteterapeuty, pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích. 10

11 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 NÁKLADY Spotřeba materiálu a energie ,- Kč Služby (opravy a údržba, cestovné, propagace apod.) ,- Kč Osobní náklady ,- Kč Daně a poplatky ,- Kč Odpisy Kč Ostatní náklady 13768,- Kč Celkem ,- Kč VÝNOSY Tržby za prodej výrobků a služeb ,- Kč Tržby z prodeje DHM ,-Kč Nedaňové odpisy Přijaté příspěvky a dary Přijaté dotace Ostatní výnosy Celkem ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč 11

12 Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2005 Finanční zdroj Ministerstvo zdravotnictví Úřad práce v Liberci Liberecký kraj Město Liberec Město Česká lípa Nadace Nadace Nadace Nadace CIVILIA Euronisa Škola hrou Divoké husy Kč , , ,50 000,31 192, ,73 000,5 000,9 054,- Právnické osoby: Český Telekom a.s. AG Plus s.r.o. Jablonec nad Nisou ,10 000,- Fyzické osoby: ,- Celkem za rok ,- 12

13 13

14 PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2005 Děkujeme všem, kteří nás v minulých letech podpořili v naší činnosti, zvláště pak: MZ ČR ÚP v Liberci Krajskému úřadu v Liberci Magistrátu Města Liberce Městský úřad v Jablonci nad Nisou Městskému úřadu v České Lípě Nadaci Nadaci Nadaci Nadaci EURONISA Škola hrou CIVILIA Divoké husy Fokusu Fokusu Fokusu Fokusu Fokusu Praha Mladá Boleslav Vysočina Ústí nad Labem Turnov Psychiatrické léčebně v Kosmonosech Psychiatrickému oddělení v Liberci Socioterapeutickému centru v Liberci Členům rady sdružení Marii Šmídové Vlastimilu Schneiderovi Tomáši Ježkovi Pavlovi Kolombovi Zdeňkovi Horákovi Fa AG PLUS s.r.o. Fa Ptáček a.s. Fa Canon a.s. Lumírovi Šubrtovi Milanovi Kinkorovi 14

15

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič Návrh koncepce poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov Ing.Stanislav Petrovič 2010 Zpracováno týmem vedoucích pracovníků jednotlivých služeb, Domova Maxov, za účelem zvýšení kvality poskytovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Lotos Brno Občanské sdružení Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu O.s. Lotos Brno, Dvořákova 13, 602 00 Brno www.lotos-brno.cz OBSAH: PŘEDSTAVENÍ O. S. LOTOS BRNO 5 ÚVODNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

OBSAH. Obsah. Základní údaje o organizaci 1. Informace o aktivitách organizace 2. Finanční výkazy 15. Výrok nezávislého auditora 20.

OBSAH. Obsah. Základní údaje o organizaci 1. Informace o aktivitách organizace 2. Finanční výkazy 15. Výrok nezávislého auditora 20. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Obsah Základní údaje o organizaci 1 Informace o aktivitách organizace 2 Finanční výkazy 15 Výrok nezávislého auditora 20 Poděkování 21 Základní údaje o organizaci SÍDLO SPOLEČNOSTI

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna Když se stane úraz Analýza služeb pro pohybově postižené doplněná o příklady švýcarské praxe 1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Když se stane úraz Analýza služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum Výroční zpráva 2010 OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury 2 Strategické cíle organizace 3 Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 4 Programová struktura služeb 6 Job Centrum 7 Sociální služby 8 Pracovní

Více