VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005"

Transkript

1 FOKUS LIBEREC

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající jeho potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce mohou rozvinout jeho možný potenciál a schopnosti. 3. Člověk s duševní poruchou má právo na hospodářské zajištění a přiměřený životní standart. Má také právo na produktivní práci nebo odpovídající zaměstnání, které odpovídá pokud možno jeho schopnostem. 4. Tam, kde je možné, měl by člověk s duševní poruchou žít se svojí vlastní nebo opatrovnickou rodinou a s ní společně sdílet život. Rodina, ve které žije, by měla ke společnému životu obdržet podporu. Pokud je nutný pobyt v zařízení, pak by se způsob života v tomto zařízení a podmínky v něm měly přiblížit normálnímu životu, jak je to jen možné. 5. Člověk s duševní poruchou má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud je to k jeho blahu a zájmům žádoucí. 6. Člověk s duševní poruchou má právo na ochranu před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím jednáním. Pokud je obžalován za přečin, pak má právo na řádné soudní vyšetřování a posouzení jeho míry odpovědnosti se zřetelem na jeho postižení. 7. Pokud člověk s duševní poruchou není v důsledku svého postižení schopen v plném rozsahu využít všechna svá práva, nebo pokud by bylo nutné některá nebo všechna práva omezit či odejmout, musí se při průběhu omezení nebo odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti jakékoliv formě zneužití.tento proces musí vycházet z odborného posouzení sociálních schopností duševně postižené osoby a musí podléhat pravidelné kontrole jakož i právu se odvolat k vyšší instituci. rezoluce schválená VS OSN dne 20. Prosince 1971

3 OBSAH FOKUS LIBEREC - KDO JSME ÚVODEM PŘEHLED SLUŽEB A AKTIVIT V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 VYJÁDŘENÍ AUDITORA PODĚKOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUSU V ROCE 2005 KDE NÁS NAJDETE 3

4 Kdo jsme Občanské sdružení FOKUS Liberec (dále jen Fokus) vzniklo v roce 1993 v Liberci. Za sebou má 13 let úspěšného fungování v komunitním službách, při poskytování psychosociální rehabilitace lidem s duševní poruchou (nejčastěji schizofrenií, nebo jiným typem psychózy) Cílovou skupinu tedy tvoří dlouhodobě duševně nemocní spoluobčané, kteří se chtějí zařadit do rehabilitačních programů a jsou ochotni respektovat pravidla jednotlivých služeb. Konkrétně jsou našimi klienty lidé z Libereckého kraje starší 15 let. Našich služeb mohou využívat i příbuzní a blízcí duševně nemocných. Služby neposkytujeme lidem kteří mají akutní problémy s alkoholem nebo jinou drogou. Pro některé rehabilitační služby jako např. chráněné bydlení, vyžadujeme doporučení lékaře. Posláním naší organizace je podpora lidi s duševní poruchou, kteří hledají cesty pro vlastní rozvoj, mají potřebu pozitivní změny, hledají možnosti uplatnění. Z tohoto poslání je odvozen i základní cíl našich služeb: Podpořit duševně nemocného člověka v takové situaci, které mu brání běžným způsobem využívat společenské zdroje a možnosti (jako je například práce, vzdělání, zdravotnické služby, rodinné a sociální vztahy apod). Konečným cílem je posílit člověka natolik, aby přestal služby potřebovat a využívat, nebo aby je potřeboval pouze v nezbytně nutném rozsahu. Východiskem naší práce je přesvědčení, že uživatel našich služeb je rovnoprávným partnerem, který může svůj život i léčbu řídit a ovlivňovat. Z tohoto východiska odvozujeme a při své práci uplatňujeme tyto principy poskytovaných služeb: Podporu samostatnosti a vyrovnání příležitostí (v oblasti práce, společenských vztahů, trávení volného času). Individuální přístup respektující potřeby a přání klienta. Spolupráci s širším okolím klienta zejména jeho rodinou. Poskytování co největšího množství informací o poskytovaných službách, o službách jiných poskytovatelů, možnostech různých institucí, agentur apod. Respektování a obhajoba práv duševně nemocných. Při vytváření jednotlivých sociálních služeb, pravidel, metodických postupů, předpisů vycházíme Ze standardů sociálních služeb Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností uživatelů služeb Fokusu Liberec Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností jednotlivých pracovníků Fokusu Liberec Z podnětů, připomínek jednotlivých poskytovatelů služeb komunitní práce, komunitního plánování. Z podnětů, připomínek svépomocných i jiných skupin sdružujících duševně nemocné Platných zákonných ustanovení (pravidel a smluv) pro poskytování grantů (darů) 4

5 Úvodem Ohlédnutí za rokem 2005 Rok 2005 byl jedním z nejsložitějších v historii Fokusu. Problémy s dostavbou chráněného bydlení a zpožďováním dotací v roce 2004 vyústily v roce 2005 v problémy s financováním organizace jako celku. Finanční závazky z minulého roku a výše nově získaných dotací neumožňovaly pokrýt náklady potřebné na zajištění provozu a mezd. Jedinou možností jak zajistit existenci Fokusu bylo propustit polovinu zaměstnanců, zásadním způsobem omezit výdaje a zvýšit příjmy organizace. Protože tyto změny s sebou nesly i potřebu změnit organizační strukturu, potýkal se Fokus v začátku roku i s personální nestabilitou, změnou rolí pracovníků na vedoucích místech i na místě ředitele, úplnou výměnou členů Rady sdružení. Každá velká přeměna s sebou nese buď pozitivní potenciál a změnu k lepšímu, nebo prohru. V době psaní této výroční zprávy je již možno říci, že Fokus svůj boj o existenci vyhrál. Podařilo se to za cenu nestandardního pracovního nasazení všech zbývajících pracovníků. V době dramaticky omezených výdajů se podařilo dokončit plánované úkoly při stavbě chráněného bydlení v Kryštofově údolí, vyrovnat se finančně se stavebními firmami, dokončit administraci projektu chráněného bydlení pro Nadaci rozvoje občanské společnosti, postupně se vyrovnávat se závazky vůči městu i státním institucím. Podařilo se udržet pracovní místa pro zaměstnance se ZPS, úspěšně komunikovat s městem Jablonec n/n o realizaci Kavárny na půli cesty a chráněné dílny a vybudovat další chráněné bydlení v objektu Fokusu v Nezvalově ulici. Čím pozitivním tento rok přispěl ke koncepční práci Fokusu? Jistě na prvním místě zjištěním, že se pracovní tým skládá z lidí nejen schopných přizpůsobit se novým podmínkám i úkolům, ale také ochotných spolupracovat a pomáhat si, podřídit vlastní ambice potřebám Fokusu jako celku. Zmenšení týmu, nutnost šetřit silami, s sebou přineslo důležité zamyšlení se nad tím, kam směřovat další rozvoj organizace, které služby jsou v našem regionu opravdu žádané, pro naši cílovou skupinu nezbytné a které z nich jsme schopni zajistit finančně tak, aby byly dlouhodobě udržitelné, nebo se částečně dokázaly financovat samy. Jak změnit organizační strukturu a rozložit kompetence pracovníků, aby bylo možné administrovat i složité projekty a účelně spolupracovat s jednotlivými poskytovateli dotací, příspěvků a grantů. Do popředí se dostalo téma stability organizace, vytváření kvalitního zázemí nejen pro uživatele služeb ale i pro zaměstnance Fokusu. Důležitou se stala čitelnost Fokusu mezi dalšími sociálními službami i ostatními NNO. Proto došlo ke změně názvu a po 12 letech se z názvu vytratil MYKlub a Fokus dostal nové příjmení Liberec. Fokus se na klubové aktivity již dlouhou dobu nezaměřuje ( s výjimkou svépomocného klubu v České Lípě) a pro řadu uživatelů našich služeb byl tedy původní název matoucí. Došlo k vymezení dvou základních služeb pro oblast bydlení a chráněné práce tedy služeb, které jsou svým způsobem v Libereckém Kraji jedinečné a kterým by se Fokus v budoucích letech chtěl i nadále věnovat. Plány Fokusu Liberec pro další roky se zaměřují nejen na rozvoj organizace a vytváření nových služeb ale zejména na zkvalitnění práce podle standardů sociálních služeb, posílení vnitřních zdrojů organizace, vytváření funkčních pravidel důležitých pro řízení organizace a personální práci. Věříme tomu, že námi nastoupené cesta je ta správná a že si Fokus své místo mezi sociálními službami i nadále úspěšně udrží. Mgr. Jana Horáková ředitelka 5

6 Přehled nabídky služeb Fokusu Liberec v roce 2005 Fokus Liberec nabízí duševně nemocným spoluobčanům sociální služby v oblasti bydlení a zaměstnání. Mezi základní potřeby lidí zdravých i nemocných patří možnost bydlet a pracovat Protože lidé s duševní nemocí jsou často vyřazováni z otevřeného trhu práce a nemají dostatek příležitostí k samostatnému bydlení, jsou jejich ověřené potřeby důvodem pro poskytování těchto dvou typů služeb. Sociální služby Fokusu v roce 2005 Pro oblast bydlení: chráněný komunitní byt, tréninkové bydlení, respitní lůžko, krizové lůžko, Pro oblast pracovní rehabilitace : chráněná pracovní místa se zaměřením na trénink pracovních dovedností - recepce v rehabilitačním stacionáři Služby doplňující psychosociální rehabilitaci Komunita Cvičení paměti Tvořivá dílna Klubové aktivity Klub duševního zdraví v České Lípě Zaměstnávání lidí s duševní nemocí v roce 2005 Stálá chráněná pracovní místa: údržba a práce se dřevem zahradnické práce úklid, vedoucí klubu v České Lípě chráněná keramická dílna ve Fokusu Aktivity určené odborné veřejnosti Dvouletý systematický kurz arteterapie a artefiletiky 6

7 Sociální služby pro oblasti bydlení Služba chráněného bydlení poskytuje řadu možností bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné a je zatím v rámci Libereckého kraje jediná, pro tuto skupinu zdravotně postižených. Zahájena byla , kdy se první tři klienti nastěhovali do upraveného chráněného bytu v centru města Liberec. Během roku 2005 se zde vystřídalo pět uživatelů, z toho dva již odešli do nájemních bytů. Bydlení v tomto bytě je v současné době určeno těm klientům, kteří prošli tréninkovým programem bydlení, nebo svoji samostatnost dosud neztratili. Pomáháme jim naučit se žít s duševní nemocí, s hledáním vlastního bydlení a s hledáním pracovních příležitostí. V roce 2005 jsme svépomocí přestavěli část objektu v Nezvalově ulici a tím získali byt pro službu tréninkového bydlení. V bytě může bydlet maximálně pět klientů ve dvou dvoulůžkových a v jednom jednolůžkovém pokoji. Cílem služby tréninkového bydlení je podpora klientů při získávání praktických dovedností ( úklid, hygiena, hospodaření s penězi, jednání na úřadech apod. ). Klienti se učí zacházet s nemocí, dodržovat medikaci a se svým klíčovým pracovníkem pracují na individuálním a krizovém plánu. Naučí se využívat běžných společenských zdrojů linka důvěry, sociální dávky, úřad práce, kurzy, školy a poradenství.ve spolupráci s rodinou se snaží osamostatnit a osvojit dovednosti, které za ně dosud vykonávali rodinní příslušníci nebo sestry a sociální pracovnice v léčebně. Oba typy bydlení jsou poskytovány na dobu dvou let, s možností prodloužení smlouvy podle individuální dohody.ukončení služby i platby nájemného podrobně stanoví smlouva a pravidla bydlení. Dále nabízíme: Respitní lůžko slouží rodinám, nebo jiným pečujícím osobám našich klientů,. V případě že s větší podporu a služby terapeutů. Krizové lůžko poskytujeme lidem, které není možno v tom okamžiku ubytovat jinde (výjimečně i mimo naši cílovou skupinu ). Dostanou informace kde zažádat o sociální dávky pomůžeme zajistit další služby a kontaktní osoby dle místa trvalého bydliště. Doba ubytování jsou dva dny. Pokud se takovýto člověk rozhodne svou situaci cíleně řešit s podporou Fokusu může přejít na Pobyt pro případ akutní sociální krize S podporou klíčového pracovníka má klient tři měsíce na vyřešení základních problémů ubytování, ekonomické zajištění, léčba. Zajišťujeme i jednání s léčebnou v Kosmonosech, kde máme pravidelné schůzky s primáři a ostatním zdravotnickým personálem. Kontaktujeme zde nové pacienty, které seznamujeme se službami Fokusu a samozřejmě navštěvujeme naše stálé klienty. Kapacita služby v roce 2005 chráněný byt 5 míst respitní lůžko 1 místo krizové lůžko 1 místo sociální lůžko 1 místo 7

8 Plány na rok 2006 Chráněné bydlení v Kryštofově Údolí. Jedná se o rekonstrukci objektu bývalé školy, která má sloužit pro potřeby chráněného bydlení. Rekonstrukce trvá třetí rok, její dokončení je plánováno na srpen V roce 2005 jsme svépomocí usadili odpadové jímky a upravili okolí domu. Odvozili jsme také suť a nepořádek, který v budově a okolí zbyl po stavební firmě. Na konci roku jsme obdrželi od Libereckého Kraje peníze na nákup nového kotle a radiátorů ( původní byly zcizeny neznámými pachateli v září 2004 ). Bydlení bude určeno duševně nemocným lidem, kteří prošli tréninkovým programem a jsou v sebeobsluze samostatní, ale nezvládají bydlet zcela sami a potřebují delší i několikaletou podporu asistenta. Délka služby bude proto individuální, podle potřeb jednotlivých klientů. Chráněná práce a pracovní rehabilitace Hlavním cílem pracovní rehabilitace a zaměstnávání je nabídnout práci lidem se ZPS, kteří jsou např. dlouhodobě bez práce, kteří z důvodu nemoci ztratili pracovní návyky a rádi by si je obnovili formou pracovní rehabilitace, lidem, kteří potřebují pomoci s návratem do zaměstnání, lidem, kteří hledají pracovní uplatnění v chráněných pracovních podmínkách aj. Personální a provozní změny v roce 2005 se odrazily i v oblasti zaměstnávání. Konkrétně došlo ke stěhování keramické dílny do jiných prostor, zrušení rehabilitační dílny a personálním změnám. V prostorách bývalé keramické dílny se vzniklo chráněné bydlení, keramická dílna se přesunula na místo dílny rehabilitační. Upravovaly se i prostory řemeslné dílny. Od 1. dubna se nám podařilo zprovoznit recepci a tím i 3 nová tréninková pracovní místa. (2 recepční a 1 uklizečka). Liberecký Úřadu práce přispěl na zřízení částkou ve výši ,Kč. Úkolem recepce je zejména přepojovat hovory z telefonní ústředny, objednávat pacienty klinické psycholožce, kopírovat dokumenty pro potřeby pracovníků Fokusu, nebo pro potřeby účetní, prodávat občerstvení apod Řemeslná dílna Chráněná řemeslná dílna vznikla spojením mobilní a papírové dílny. V roce 2005 zde bylo zaměstnáno 5 lidí na pracovní smlouvu a 2 klientům jsme poskytovali pracovní rehabilitaci. Z toho dva zaměstnanci vypomáhali s pracemi v ATS Svárov (třídění odpadů) a 3 lidi pracovali přímo v dílně vyřezávali z překližky, starali se o údržbu našich zahradních prostor, vyráběli a opravovali drobný dřevěný nábytek, pomáhali nám se stěhování a budováním nových prostor.uplatnění zde našel i vyučený truhlář. 8

9 Keramická dílna Chráněná keramická dílna nabízí stálé zaměstnání 5 lidem se ZPS na poloviční úvazek. Smlouva je sepsána s pracovníkem na dobu určitou 1 rok. Pokud se pracovník osvědčí může získat smlouvu na dobu neurčitou. V květnu tohoto roku se keramická dílna konečně usadila v nevelkém prostoru po rehabilitační dílně. Nový prostor byl však příliš těsný a zájemců o stálé zaměstnání v keramické dílně přibývalo. Rozhodli jsme se proto dílnu zase trochu rozšířit o vedlejší kancelář. V květnu byl tedy podán projekt na Fond drobného dárcovství Českého Telecomu. Tento fond nám poskytl ,-Kč na zbourání příčky a nákup linolea. Výrobky dílen prodáváme v Oblastní galerii a na různých akcích (například prodejní výstava s Centrem zdravotně postižených, prodej na plese Červeného kříže ) Jinak je možné naše výrobky nakoupit přímo ve Fokusu.. Kapacita pracovních míst v roce PM v recepci (Fokus - trénink) 1 PM úklid 1 PM koordinátor klubu v České Lípě 3 PM v údržbářské dílně 5 PM v chráněné keramické dílně Plány na rok 2006 Zrealizovat projekt nazvaný Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nad Nisou, který bude financovaný z prostředků SROP. Cílem projektu je vytvořit dvě nová pracoviště, které se budou nacházet v prostorách Spolkového domu v Jablonci nad Nisou a zaměstnat zde min. 10 osob zdravotně postižených. Plánujeme vytvoření nové chráněné rukodělné dílny a kavárny na půli cesty. Služby doplňující psychosociální rehabilitaci Pátek je ve Fokusu Liberec den vyhrazený programům psychosociální rehabilitace. Program nabízíme lidem, kteří buď nechtějí využívat jiné služby, nebo z důvodů omezené kapacity nemohou okamžitě využít službu bydlení nebo zaměstnávání a přejí si zůstat s námi v kontaktu. Programu začíná Komunitou, kde si popovídáme o dění ve světě, v Čechách i v Liberci, v kultuře, politice i ve sportu. Je to dobrá příležitost vyjádřit své názory, dozvědět se nové informace a názory ostatních. Komunita je i určitým tréninkem pro ty, kteří se chtějí naučit komunikovat ve větší skupině lidí. 9

10 Cvičení paměti. Duševní nemoc s sebou často nese obtíže se soustředěním, pozorností, pamětí. Proto je cvičení paměti programem, který si ve Fokusu našel své trvalé příznivce. V současné době je vedený stážistkou, která k nám dochází každý pátek na povinnou praxi z VOŠ sociálně právní. Našim klientům nabízíme také Tvořivou dílnu, kde v rozmezí dvou hodin ( ) vyrábíme časopis Fokus Revue. Tento časopis vytvářejí účastníci s pomocí socioterapeutky, která je jim oporou v psaní a podporuje jejich tvořivost různými cvičeními a hrami. Články, úvahy, příběhy a básně, píší účastníci této dílny dle vlastních schopností a ty jsou někdy netušené samotnými pisateli. V časopise se také vyskytují informace o novinkách ze sdružení a o naplněnosti kapacity služeb a pracovních míst. Každý, kdo si časopis koupí za pouhopouhých 15,- Kč poslouží tomu, že naše práce může pokračovat. Je k dostání na recepci a je možné ho i zasílat. Vítáme také jakékoliv příspěvky osob, které do tohoto programu nedocházejí. Mohou to být nabídky aktivit, poznatky z neznámých míst nebo zkušenosti získané zajímavými zážitky. Kontaktní Klubové aktivity Součástí nabídky Fokusu Liberec jsou i klubové aktivity Klubu duševního zdraví, který poskytuje možnosti setkávání lidem z města Česká Lípa i blízkého okolí. Na konci roku nečekaně zemřela velká opora klubu jeho dosavadní vedoucí, nositel ceny Olgy Havlové pan Petr Dědeček. I přes tuto ztrátu klub ve své činnosti dále pokračuje. Aktivy určené odborné veřejnosti Fokus nabízí Dvouletý systematický kurz arteterapie a artefiletiky s garancí České arteterapeutické asociace a Asociace výtvarných pedagogů Z víkendových kurzů, které pořádáme již dva roky, jsme nyní vytvořili ucelené vzdělávání v oblasti arteterapie a artefiletiky v rozsahu 225 h. Aby v této oblasti byl kurz vyvážený, obsahuje jak složky teoretické, tak složky sebezkušenostní, včetně prezentace kasuistik, kde mohou účastníci reflektovat vlastní práci. Hlavní lektorkou tohoto kurzu je PhDr. Mariana Štefančíková-Bažantová. Kromě ní se na vzdělávání bude podílet mnoho dalších lektorů, kteří jsou ve svém oboru opravdovými pojmy. Vzdělávání je směřováno především na arteterapeuty, pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích. 10

11 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 NÁKLADY Spotřeba materiálu a energie ,- Kč Služby (opravy a údržba, cestovné, propagace apod.) ,- Kč Osobní náklady ,- Kč Daně a poplatky ,- Kč Odpisy Kč Ostatní náklady 13768,- Kč Celkem ,- Kč VÝNOSY Tržby za prodej výrobků a služeb ,- Kč Tržby z prodeje DHM ,-Kč Nedaňové odpisy Přijaté příspěvky a dary Přijaté dotace Ostatní výnosy Celkem ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč 11

12 Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2005 Finanční zdroj Ministerstvo zdravotnictví Úřad práce v Liberci Liberecký kraj Město Liberec Město Česká lípa Nadace Nadace Nadace Nadace CIVILIA Euronisa Škola hrou Divoké husy Kč , , ,50 000,31 192, ,73 000,5 000,9 054,- Právnické osoby: Český Telekom a.s. AG Plus s.r.o. Jablonec nad Nisou ,10 000,- Fyzické osoby: ,- Celkem za rok ,- 12

13 13

14 PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2005 Děkujeme všem, kteří nás v minulých letech podpořili v naší činnosti, zvláště pak: MZ ČR ÚP v Liberci Krajskému úřadu v Liberci Magistrátu Města Liberce Městský úřad v Jablonci nad Nisou Městskému úřadu v České Lípě Nadaci Nadaci Nadaci Nadaci EURONISA Škola hrou CIVILIA Divoké husy Fokusu Fokusu Fokusu Fokusu Fokusu Praha Mladá Boleslav Vysočina Ústí nad Labem Turnov Psychiatrické léčebně v Kosmonosech Psychiatrickému oddělení v Liberci Socioterapeutickému centru v Liberci Členům rady sdružení Marii Šmídové Vlastimilu Schneiderovi Tomáši Ježkovi Pavlovi Kolombovi Zdeňkovi Horákovi Fa AG PLUS s.r.o. Fa Ptáček a.s. Fa Canon a.s. Lumírovi Šubrtovi Milanovi Kinkorovi 14

15

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má

Více

LEDEN FOKUS. Ohlédnutí za rokem 2009. LIBEREC o.s.

LEDEN FOKUS. Ohlédnutí za rokem 2009. LIBEREC o.s. Ohlédnutí za rokem 2009 Rok 2009 se vyvíjel pro naše s družení příznivě. Uspokojivé výsledky dotačního řízení na začátku roku jako i úspěch ve výběrových řízeních individuálních projektů závěrem roku zajistil

Více

Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení od

Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení od FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení

Více

Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení

Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz

FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz Popis služby sociálně-terapeutické dílny (STD) Služba je poskytována v

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI SLOŽENÍ SKUPINY Celkem 22 členů Z toho 4 zástupci sociálních odborů městských obvodů, 17 zástupců NNO + 1 zástupce SMO CHARITA

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

TRÉNINKOVÝ BYT. Pro koho je služba určena? Obsah

TRÉNINKOVÝ BYT. Pro koho je služba určena? Obsah TRÉNINKOVÝ BYT Pro koho je služba určena? Služba je určena pro všechny zájemce, kteří: - jsou starší 18ti let, - mají mentální postižení nebo duševní onemocnění, - jsou v nepříznivé sociální situaci, -

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1. Organizační struktura poskytovatele NNO LIPKA, z.s. je dobrovolná, nezávislá, nestátní

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více