Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM ,0. z toho daové ,0 nedaové ,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní ,0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0"

Transkript

1 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM ,0 z toho daové ,0 nedaové ,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní ,0 II. VÝDAJE CELKEM ,5 z toho bžné ,0 kapitálové 3 415,0 REZERVA MSTA 2 139,0 Úel.rezerva pro použití vlastních prost.spojené s fondy EU (PD, realizace..) 1 000,0 Úel.rezerva - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY 2 067,5 Úelová rezerva - Program regenerace MPZ Stíbro 100,0 Úel.rezerva - OPRAVY A INVESTINÍ AKCE 772,0 Úel.rezerva na zprac.dokum."program rozvoje msta Stíbra" 300,0 III. SALDO: píjm a výdaj -61,5 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 61,5 a) SPLÁTKY PJEK (další výdaje) ,0 - vrácení pjky do státního rozpotu (FRBMS) ,0 - splátky pjky SFŽP akce OV ,0 b) použití FRBMS (na krytí výdaj spojených se splátkou pjky FRBMS do SR) 2 600,0 c)použití FRR (krytí výdaj, které nejsou kryty z píjm a jiných fond) 3 789,5 Celkem výdaje na krytí rozdílu píjm a výdaj a na krytí financování (tj.pjek) 6 389,5 Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové DPFO závislá innost ,0 DPFO SV 4 156,0 DPFO zvláštní sazba 555,0 DPPO ,0 DPH ,0 správní poplatky, místní poplatky a ost.dan 6 517,0 da z nemovitostí 3 123,0 daové píjmy celkem ,0 Stránka 1

2 2. tída - nedaové píjem za služby od SAD - údržba zastávek 60,0 píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvest.nákl.v MŠ a ŠD 710,0 píjem za služby OS ZZ 2 050,0 píjmy z poskyt.služeb (veejného WC, prodej turist.map Stíbra) 24,0 píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 25,0 odmna za tídný odpad od EKO-COMU 400,0 peovatelská služba - výkony 220,0 píjmy za vedení úetnictví 397,0 píjmy z pronájmu pozemk 800,0 píjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt,les a parkovacích ploch a hrob) 7 161,0 píjmy z úrok (bank.úty, plat.rozkazy, spl.pjky SMMS) 847,0 pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky 283,0 pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov 165,0 píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o ,0 nedaové píjmy ,0 FRBMS 1 700,0 nedaové píjmy celkem (vetn FRBMS) ,0 3. tída - kapitálové prodej pozemk 900,0 prodej byt (+ úroky ) 500,0 kapitálové píjmy celkem 1 400,0 4. tída - dotace dotace ze státního rozpotu celkem: ,0 z toho státní správa 3 132,0 státní správa - nový úad 9 820,0 školství 1 552,0 sociální dávky ,0 sociální dávky 4 920,0 obec obci na školství 898,0 píjem za veejnoprávní smlouvy od obcí 59,0 píspvek msta do FRBMS 1 257,0 píspvek msta do Fondu oprav 600,0 dotace celkem ,0 p í j m y c e l k e m ,0 Stránka 2

3 V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje ,0 10 lesní hospodáství 40,0 228 OŽP - státní správa les, myslivost, rybáství (r org ) 40,0 22 doprava 5 758,0 274SAD - doprava do obcí 27,0 276 MHD + Agilis 1 050,0 279 píspvek obcím na dopravu (Bezdružice) 50,0 60 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c 240,0 61 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a 550,0 62 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d 215,0 63 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f 30,0 64 SMMS - komunikace - zimní údržba,pohotovost VIII., odst ,0 65 SMMS - komunikace - znaení, laviky, ost. mobiliá XIII., odst.1 824,0 66 SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst.2 764,0 67 SMMS-komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b 725,0 474 Úroky ze smnky - Benešova - podíl msta 78, vodní hospodáství 1 203,1 463 Oprava a ištní studní v majetku msta 60,0 2821OV - provozní úroky 293,1 68 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h 55,0 69 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII., odst.3 266,0 89 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst.4 161,0 70 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g 270,0 82 SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,Tchl,Otro.+St)XVI.,odst.4 98, školství 8 492,2 310 Mateská škola - píspvek od msta 1 945,0 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 2 668,7 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 3 787,5 316 ZŠ Gagarinova - úelový píspvek na mimoškolní aktivity školy 45,0 317 ZŠ Mánesova - úelový píspvek na mimoškolní aktivity školy 46,0 33 kultura 5 831,0 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení 80,0 552 MKS - úelový píspvek na zajištní hist.progr.pi EHD 40,0 553 Mstské muzeum - píspvek 2 770,0 554 MKS - píspvek 2 691,0 555 MKS - úelový píspvek na slavnosti msta Stíbra ,0 34 TV a zájmová innost 1 434,0 336 DDMS - píspvek od msta 1 059,0 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 25,0 71 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst.2 200,0 83 SMMS - sportovní hišt na Záp. pedmstí u stadionu XVI., odst.5 140,0 akce poádané Komisí pro kulturu a sport 10,0 Stránka 3

4 35 zdravotnictví 2 744,0 101 Provoz K - centra 15,0 203 Organizaní složka Zdravotní zaízení Stíbro 2 729,0 36 komunální rozvoj 7 854,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) 1 218,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 16 3,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 20 10,0 230 Výdaje msta - elekt.energie (r org. 207) 850,0 210 Výdaje msta - spojené s prodejem,pronájmem dom,pozemk 300,0 95 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) 155,0 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 100,0 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 200,0 72 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst.1 977,0 73 SMMS - správa hbitova 374,0 74 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst. 2 96,0 75 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek 655,0 75 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek (DPS) 362,0 81 SMMS - správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP 165,0 486 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS 40,0 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 10,0 479 Revize ÚPN SÚ Stíbro 280,0 93 Vytváení fondu oprav na opravu UK 3 - SMMS 600,0 85 Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS 250,0 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 960,0 92 Náklady na služby za neobsazené byty - SMMS 30,0 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 100,0 získání faksimilie zakládací listiny msta Stíbra z Malty 50,0 úelový píspvek TJ Baník - dovybavení atlet.dráhy a sektor 69,0 37 ochrana životního prostedí 8 032,0 76 SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e 550,0 77 SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b 99,0 79 SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst ,0 228 OŽP - výdaje spojené s inností odboru (r org ) 60,0 88 SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm.f 50,0 84 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst.3 40,0 50 Likvidace erných skládek na území msta 130,0 227 Sbr a svoz odpad (r.2003 org. 207) 3 453,0 41 sociální zabezpeení ,0 208 Sociální dávky-rodina a dti, nezamst.a dchodci (ÚZ 98072) ,0 208 Sociální dávky (ÚZ 98272) 4 920,0 43 sociální pée 1 926,0 202 Klub dchodc 128,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - bžné 374,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - mzdy 1 280,0 208 Sociální hospitalizace, soc. pomoc, ost. soc. pée 42,0 208 drobná vydání - sociální pée v PS - nezletilí 2,0 fin.píspvek na zajiš.podílu msta v žádosti o dotaci - stacioná 100,0 52 civilní ochrana 20,0 200 Krizové ízení 20,0 Stránka 4

5 55 protipožární ochrana 290,0 205 SDH + motorová rozbrušovací pila(pevod z invest.) 290,0 61 územní samospráva ,7 206 Zastupitelstvo msta Stíbra 1 900,0 207 Mstský úad Stíbro - kapitola 15 (služby,elekt.,voda,plyn atd.) 3 173,0 207 Mstský úad Stíbro - kapitola 16(výp.technika,telefony,mater.s tím spojený atd) 2 935,2 207 Mstský úad Stíbro - kapitola 19 (vše co souvisí se mzd.náklady) ,0 207 Mstský úad Stíbro - kapitola 20 (materiál,poštovné,školení,cestovné atd.) 1 436,5 492 Oprava a údržba RADNICE 150,0 63 finanní operace 1 557,0 207 pojištní majetku a les 300,0 51 píspvek msta do FRBMS 1 257, starosta 1 341,0 900 pohoštní, oberstvení, vcné a penžité dary 1 341,0 6. tída - kapitálové výdaje (vetn FRBMS) 3 415,0 FRBMS 1 700,0 kapitálové výdaje 1 715, zemdlství a lesní hospodáství 50,0 207 Nákup pozemk od restituent 50,0 22 doprava 520,0 474 Úhrada smnky 520,0 31 školství 95,0 311 ZŠ Mánesova - píspvek na investice (rok 2004-mikroskop elektro) 50,0 PD na bezbariérovost školy 45,0 33 kultura, církve a sdlovací prostedky 100,0 438 Grafický informaní systém 100, tlovýchova zdravotnictvía zájmová innost 0,0 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950, ochrana protipožární územní 434p. samospráva životního 487 ochrana zízení prostedí 2 pdních vestaveb 950,0 REZERVA M STA 2 139,0 Stránka 5

6 Úel.rezerva pro použití vlastních prost.spojené s fondy EU (PD, realizace..) 1 000,0 Úel.rezerva - Program regenerace MPZ Stíbro 100,0 Úel.rezerva - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY 2 067,5 Úel.rezerva - OPRAVY A INVESTINÍ AKCE 772,0 Úel.rezerva na zprac.dokum."program rozvoje msta Stíbra" 300,0 v ý d a j e c e l k e m ,5 Stránka 6

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 SR UR Skut. % I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 213 018,12 195 849,95 92% z toho daňové 80 248,00

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více