PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdruţení zaloţené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postiţením za účelem posílení jejich moţností ţít běţným způsobem ţivota svých vrstevníků. Organizace poskytuje osobní asistenci, sociálně právní poradenství, sociální rehabilitaci, vzdělávací kurzy, má půjčovnu kompenzačních pomůcek, organizuje volnočasové aktivity, podílí se na projektu Bezbariérová Olomouc a zaměstnává osoby se ZP. 2. Co vlastně je služba osobní asistence? Posláním sociální služby osobní asistence Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je umoţnit zdravotně postiţeným lidem (s tělesným handicapem, případně v kombinaci s jiným postiţením) ţít běţným způsobem ţivota a vyuţívat moţností jako ostatní členové společnosti. Dále jim napomáhat v uvědomění si a uplatňování vlastní vůle při rozhodování o způsobu a směřování svého ţivota. Sluţba osobní asistence je poskytována v Olomouckém regionu, případně dle moţností a kapacit organizace v přilehlých oblastech. Osobní asistence poskytovaná Trendem vozíčkářů je sluţba, jejímţ cílem je umoţnit člověku se zdravotním postiţením (zejména s tělesným, případně v kombinaci s jiným handicapem) být v co největší moţné míře soběstačným, samostatným, zodpovědným za svůj ţivot, nezávislým na svých blízkých a udrţovat společenský kontakt. Uţivatel je dle svých individuálních schopností a moţností schopný s pomocí osobního asistenta zajistit své ţivotní potřeby (obstará si osobní hygienu, domácnost, orientuje se doma i venku, zvládne si vyřídit běţné záleţitosti, zapojí se do společenských akcí apod.). Jednou ze základních zásad osobní asistence je, ţe průběh, obsah a místo poskytované sluţby si určuje uţivatel sám (nebo jeho zastupující osoba) dle svých individuálních potřeb. 3. Kdo může být uživatelem služby OA v Trendu vozíčkářů? Cílovou skupinu sluţeb osobní asistence poskytovaných spolkem Trend vozíčkářů tvoří osoby se zdravotním postiţením splňující kritéria: osoby s fyzickým handicapem (příp. s kombinovaným postiţením), které potřebují ke svému pohybu invalidní vozík; osoby, které nejsou schopny v důsledku handicapu uspokojit své ţivotní potřeby bez pomoci druhé osoby a pobírají příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, jsou starší šesti let věku, Spolek Trend vozíčkářů můţe poskytnout sluţbu osobní asistence také osobám, které si zaţádali o příspěvek na péči, ale doposud neobdrţeli rozhodnutí ţádosti o příspěvku na péči. 4. První kontakt potenciálního uživatele s organizací Kaţdému potenciálnímu uţivateli, který se na organizaci obrátí, se řádně věnuje sociální pracovník sekce OA. Jeho úkolem je seznámit potenciálního uţivatele s veškerými pravidly, právy a povinnostmi, týkajícími se sluţby osobní asistence. Společně také vyhodnotí, zda je sluţba OA zprostředkovávaná naší organizací pro něj vhodná a bude naplňovat jeho potřeby a přání. V případě zjištění, ţe tato sluţba není pro zájemce vhodná, a to z jakéhokoliv důvodu, sociální pracovník předá zájemci potřebné informace a poradí mu, na koho se obrátit, příp. 1

2 jakou jinou sluţbu vyuţít. Potenciálnímu zájemci o sluţbu OA je vţdy poskytnuto základní sociálně právní poradenství, dle jeho individuální situace. 5. Plánování služby OA V případě, ţe zájemce společně se sociálním pracovníkem dojdou ke shodě, ţe sluţba můţe uspokojit jeho potřeby a podmínky poskytování jsou pro něj přijatelné, přistoupí se k uzavření smlouvy o poskytování osobní asistence (dále smlouva viz. následující bod pravidel). Smlouvu s uţivatelem uzavírá koordinátor sluţby OA nebo manager sociálních sluţeb. Potenciální uţivatel se tak stává řádným uţivatelem sluţby OA zprostředkovávané naší organizací se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Sluţbu uţivatel společně se sociálním pracovníkem plánuje a vyhodnocuje. Cílem je stanovení obsahu OA, frekvence vyuţívání, poskytování jednotlivých úkonů a osobního cíle, tzn. čeho chce uţivatel prostřednictvím OA dosáhnout. Individuální plán sluţby je zaznamenáván do Přílohy A smlouvy. Další součástí individuálního plánování je tzv. Manuál osobní asistence u uţivatele. Jedná se o pomůcku např. pro uţivatele, u kterých se sluţba skládá z většího mnoţství úkonů a činností a je ţádoucí, aby všichni asistenti postupovali stejně. Uţivatel si v něm sám určí, které informace chce a potřebuje asistentům sdělit. Kaţdého uţivatele sluţby OA navštíví jeho klíčový pracovník nejméně 3x ročně, v případě potřeby samozřejmě častěji. Pokud si uţivatel nebude přát, aby toto setkání proběhlo v jeho domácnosti, můţe si zvolit jiné vhodné místo. Cílem těchto návštěv je, aby pracovník s uţivatelem zrekapitulovali a vyhodnotili poskytnutou sluţbu a naplánovali její další poskytování. Během návštěvy můţe být přítomen i osobní asistent a zapojit se do dalšího plánování sluţby OA u uţivatele. Během tohoto setkání sociální pracovník zjišťuje také zpětnou vazbu na vyuţívané sluţby OA a vybízí uţivatele, aby se vyjádřil, zda jsou pro něj sluţby vyhovující, jestli by například něco změnil, zda vše funguje tak, jak má, jak probíhá spolupráce uţivatele s osobním asistentem, jestli mu můţe organizace ještě v něčem dalším pomoci a jiné. Uţivatel má kdykoliv moţnost stěţovat si podle Interních pravidel Spolku Trend vozíčkářů Olomouc pro podávání stíţností. 6. Smlouva o poskytnutí služby S kaţdým uţivatelem sluţby OA uzavírá organizace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. písemnou Smlouvu o poskytnutí sluţby osobní asistence. Tato smlouva je důleţitým právním dokumentem, který upravuje vztah mezi organizací a uţivatelem jakoţ i podmínky poskytování sluţby, proto klademe velký důraz na to, aby si uţivatel své poţadavky na sluţbu pečlivě promyslel. Uţivatel si do smlouvy stanoví, kolik hodin osobní asistence měsíčně poţaduje a tento jím uvedený počet hodin mu bude Trend vozíčkářů garantovat, tzn. ţe mu jej skutečně zprostředkuje. Od počtu stanovených hodin se odvíjí rozpětí v čerpání hodin. Uţivatel má moţnost ze svých nasmlouvaných hodin 30% nedočerpat anebo naopak přečerpat. To znamená, ţe uţivatel můţe vyuţít % hodin, které má stanoveny ve smlouvě. Rozpětí se zaokrouhluje na celé hodiny tak, ţe spodní hranice se zaokrouhlí dolů a horní nahoru. Uţivatel je vţdy povinen odebrat minimálně 8 hodin a to i v případě, ţe mu v rámci rozpětí vyjde spodní hranice méně neţ 8 hodin. Smlouvu je také moţné uzavřít minimálně na 8 hodin měsíčně. Pokud v odebrání osobní asistence uţivateli brání objektivní důvody (nemoc, dovolená atd.), nahlásí tuto skutečnost neprodleně jak pracovníkům sluţby OA, tak svému osobnímu asistentovi. V takovém případě uţivatel není povinen odebrat ani zaplatit nasmlouvané hodiny. Pokud uţivatel odebere více neţ 130% hodin, zaplatí za kaţdou hodinu navíc (nad limit 130%) maximální cenu stanovenou vyhláškou. 2

3 Ve smlouvě si uţivatel dále stanoví, zda souhlasí nebo nesouhlasí s vyuţíváním sluţby OA zajištěné prostřednictvím praktikantů. Uţivatel má moţnost čerpat sluţby osobní asistence prostřednictvím studentů, kteří vykonávají v organizaci praxi = praktikantů, ve výši 50% nasmlouvaných hodin. Hodiny osobní asistence vykonávané praktikanty se nezapočítávají do odebraných hodin dojednaných ve smlouvě. Na osobní asistenci zajišťovanou prostřednictvím praktikantů uţivateli nevzniká ţádný nárok. Konkrétní příklad: Uživatel má ve smlouvě dojednáno, že měsíčně odebere 86 hodin. Organizace mu tedy garantuje, že mu měsíčně poskytne 86 hodin. 30% z 86 hodin je 25,8 hodiny, uživatel tedy může měsíčně vybrat hodin prostřednictvím osobních asistentů a dobrovolníků. Navíc může využít 43 hodin prostřednictvím praktikantů. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha A, kde jsou uvedeny další podrobnosti o sluţbě a k čemu má sluţba uţivateli slouţit. Doba a místo poskytování služby osobní asistence Spolek Trend vozíčkářů poskytuje sluţbu OA v dny, které nejsou státním svátkem v době od 6.00 do hodin. V čase hodin a ve státní svátky je moţno sluţbu poskytnout pouze pokud to personální moţnosti dovolí, tzn. pokud se pracovníkům sekce OA podaří zajistit odpovídajícího osobního asistenta. O tuto výjimku uţivatel zaţádat nejpozději do pátku do 9.00 předchozího týdne. Sluţba je poskytována v místě bydliště uţivatele a okolí, případně na jiném předem sjednaném místě dle kapacity a moţností Poskytovatele. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou a lze ji ukončit dle pravidel pro ukončení smlouvy, která jsou její nedílnou součástí. Její změny lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky. Po ukončení smlouvy o poskytnutí osobní asistence musí dojít k finančnímu vypořádání stran. 7. Průběh poskytování služby OA Rozsah i konkrétní průběh sluţby osobní asistence u jednotlivých uţivatelů je upraven ve Smlouvě o poskytnutí sluţby a konkrétněji pak v její příloze A. Sluţbu osobní asistence poskytují osobní asistenti, kteří musí splňovat zákonem danou odbornou kvalifikaci a další podmínky stanovené zákonem (viz níţe). Osobního asistenta si uţivatel můţe najít sám, nebo mu ho zajistí organizace. Avšak i asistent, kterého si do organizace přivede uţivatel sám, musí splňovat stejně jako všichni ostatní zaměstnanci organizace kvalifikační nároky a další poţadavky, které vyţaduje nový zákon a musí projít přijímací procedurou. Kaţdý uţivatel má jednoho nebo podle potřeby více osobních asistentů. Uţivatel má právo odmítnout, aby za ním pravidelně chodil osobní asistent, který mu nevyhovuje. V případě výpadku stálého asistenta (nemoc, dovolená atd.), bude mít uţivatel garanci, ţe mu organizace zajistí asistenci prostřednictvím náhradního asistenta, a to samozřejmě vţdy, pokud to bude moţné, v plném rozsahu, příp. alespoň v nezbytně nutném rozsahu na zajištění základních ţivotních potřeb. Uţivatel se tedy nemůţe dostat do situace, ţe by se ocitl bez pomoci. V případě, ţe je absence asistenta plánovaná na následující týden, zadá si uţivatel svůj poţadavek (osobně, telefonicky, em) do pátku do 9.00 ráno a sociální pracovník sekce OA mu zajistí jiného asistenta. Pokud však asistent například náhle onemocní, můţe uţivatel sluţby tuto potřebu nahlásit pracovníkům sekce OA do kanceláře kdykoliv a pracovníci to budou řešit operativně podle naléhavosti a aktuálních personálních moţností. 3

4 Nadstandardní služba - Krizová OA Pro situace, kdy by mohlo dojít k ohroţení ţivota nebo zdraví uţivatele, provozuje organizace tzv. krizovou asistenci. To znamená, ţe nepřetrţitě, po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, má u sebe některý z pracovníků sekce OA pohotovostní mobil. Pokud se uţivatel dostane do situace, kdy by mu hrozilo ohroţení zdraví či ţivota, můţe zavolat na mobil ( ) a pracovník mu zajistí odpovídající pomoc, příp. přijde sám. Tato sluţba je určena pouze pro krizové situace, kdy například uţivatel spadne při přesunu z vozíku nebo mu nepřijde asistent na pomoc se ţivotně důleţitým úkonem. Tuto sluţbu mohou vyuţívat pouze uživatelé služby osobní asistence, tj. ti, kteří budou mít uzavřenu řádnou Smlouvu o poskytnutí sluţby, neboť krizová OA je zahrnuta pod tuto sluţbu a uvádí se do smlouvy jako fakultativní činnost. OA pro fyzicky handicapované osoby, které nemají přiznaný příspěvek na péči ze zákona č. 108/2006, o sociálních službách O sluţbu OA můţe organizaci poţádat také člověk s fyzickým handicapem, který nemá přiznaný příspěvek na péči, ale jiţ si o něj zaţádal a čeká na rozhodnutí. O poskytnutí sluţby této osobě rozhodne manager sociálních sluţeb. Poskytování sluţby osobní asistence pro zájemce, kteří nemají přiznán příspěvek na péči, se řídí dle podmínek v těchto Pravidlech o poskytování sluţby OA a platného Ceníku sluţby OA. 8. Platba za poskytnuté hodiny služby OA Ceník sluţby viz. aktuální přiloţený ceník k Pravidlům o poskytování osobní asistence. Na pokrytí odebíraných hodin OA je určen příspěvek na péči, který dostává kaţdý, kdo je v souladu se zákonem uznán za osobu závislou na cizí pomoci. Za odebrané hodiny OA je nutno platit pravidelně měsíčně. Účetní Poskytovatele kaţdý měsíc vystaví a k 15-tému dni v následujícím měsíci zašle (příp. předá) vyúčtování sluţby OA. Splatnost tohoto vyúčtování je 14 dní. V případě, ţe uţivatel vyúčtování neuhradí, bude vyrozuměn písemnou upomínkou. Pokud dojde během jednoho kalendářního roku k této situaci 3x, nebo uţivatel neuhradí dluţnou částku ani po 2. upomínce a nebránily mu v tom objektivní překáţky, můţe organizace uzavřenou Smlouvu o poskytnutí sluţeb vypovědět z důvodu porušování základních pravidel a povinností. Platit spoluúčast v hotovosti je moţno v určené dny u účetní nebo bezhotovostně převodem na účet spolku u ČSOB č.ú /0300. Kaţdému uţivateli je pro účely platby bezhotovostním stykem přidělen variabilní symbol, který také obdrţí při podpisu smlouvy. Úhrada bude po uţivateli poţadována podle součtu hodin vykázaných ve výkazech osobních asistentů (příp. praktikantů nebo dobrovolníků), které Uţivatel stvrdil svým podpisem. V případě, ţe neodebral minimální počet hodin a nebránily mu v odebrání objektivní důvody, bude po něm v souladu s pravidly a platným ceníkem poţadována úhrada za stanovené minimum hodin OA. Při ukončení poskytování sluţby musí dojít k finančnímu vypořádání stran. 9. Stanovení počtu hodin OA na měsíc Kaţdý uţivatel si sám určí, kolik hodin OA chce měsíčně čerpat. Vychází přitom ze svých přání a potřeb, ale také ze svých finančních moţností daných především výší příspěvku na péči. Svůj poţadavek probere uţivatel se sociálním pracovníkem sekce OA a ten se v souvislosti s finančními a personálními moţnostmi organizace se zájemcem domluví, zda je organizace schopna jeho poţadavky pokrýt. Minimální počet hodin dojednaných ve smlouvě je 8 hodin/měsíc. 4

5 10. Pracovníci služby osobní asistenti Osobní asistenti v organizaci pracují na Dohodu o provedení práce, na kterou mohou odpracovat 150 hodin ročně, případně na Dohodu o pracovní činnosti, na kterou mohou měsíčně odpracovat výši poloviny pracovního úvazku, nebo na hlavní pracovní poměr. Osobní asistenti zaměstnaní v organizaci musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zákonem: být starší 18-ti let, trestně bezúhonní a zdravotně způsobilí (prokáţí úředně ověřenou kopií dokladu o dosaţeném vzdělání, výpisem z rejstříku trestů a zprávou z vyšetření od lékaře). Vzdělání, které zákon o soc. sluţbách č. 108/2006 Sb. poţaduje, je např. střední zdravotnická škola, VOŠ, VŠ v oboru sociální práce, speciální pedagogika, absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, ošetřovatelský kurz, SŠ sociální péče apod. Přijímací procedura osobních asistentů se skládá z několika částí. Asistenti projdou testovacími asistencemi, pohovorem s koordinátorem osobní asistence a školením BOZP. Zákon o soc. sluţbách č.108/2006 Sb. vyţaduje po pracovnících v sociálních sluţbách, kam spadají také osobní asistenti, aby se dále vzdělávali (24h/kalendářní rok). Trend vozíčkářů zajišťuje akreditované kurzy, vzdělávací akce a sjednává stáţe v jiných organizacích. Všichni osobní asistenti se účastní minimálně 3x ročně skupinových supervizí vedených externím supervizorem, dochází na porady se sociálním pracovníkem. Po cca měsíci práce u uţivatele jde asistent na individuální supervizi ke klíčovému pracovníkovi uţivatele. V případě, ţe asistentovi brání objektivní důvody (místo bydliště, studium či pracovní povinnosti) v účasti na skupinové supervizi, účastní se minimálně 3x ročně supervize individuální. O individuální supervizi můţe osobní asistent v případě potřeby poţádat kdykoliv. Porady osobních asistentů probíhají 1x za 2 měsíce (s přihlédnutím na mnoţství odpracovaných měsíců v roce). Supervize i porady osobních asistentů jsou placené stejnou sazbou jako samotný výkon sluţby. Další povinností osobního asistenta je vyplňování pracovních výkazů. Asistent vyplňuje dva typy výkazů - podle jednoho mu účetní proplácí mzdu, podle druhého je poţadována úhrada hodin po uţivateli. Včasné odevzdávání (do 3. dne v následujícím měsíci) řádně a úplně vyplněných výkazů je povinností osobního asistenta. Poslední, velmi důleţitou povinností osobního asistenta je dodrţovat mlčenlivost. Mezi práva osobních asistentů patří mimo zmíněné supervize a porady také moţnost odmítnout uţivatele, se kterým nechce spolupracovat. Dalším právem osobního asistenta je moţnost stěţovat si podle Interních pravidel Spolku Trend vozíčkářů Olomouc pro podávání stíţností. Po předchozí domluvě můţe organizace osobního asistenta vyslat na výkon osobní asistence z Olomouce do jiného města. V takovém případě mu proplatí jízdné a čas strávený na cestě k uţivateli a zpět. Do sluţby OA mohou být zapojeni dobrovolníci a praktikanti. Na práci dobrovolného osobního asistenta se vztahují stejné podmínky jako na placeného osobního asistenta. VEŠKERÉ VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE SE TÝKAJÍ POUZE SLUŢBY OSOBNÍ ASISTENCE POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLKU TREND VOZÍČKÁŘŮ A VZTAHUJÍ SE JEN NA JEJÍ UŢIVATELE A ZAMĚSTNANCE. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás obraťte: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc sluţba osobní asistence Luţická 7, Olomouc tel.: , mobil: , aktualizace: Schmucková, Hladišová, Skoupilová; dne

6 Ceník služby osobní asistence poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc platnost od: (Rozhodnutí představenstva č. 2/2009) Povinná finanční spoluúčast na službách osobní asistence (dále jen OA) spolku Trend vozíčkářů je v souladu se zákonem 108/2006 Sb. stanovena dle formy poskytované služby OA. Minimální počet odebraných hodin za měsíc 1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby placeným asistentem v rozsahu do 130% hodin dle podepsané smlouvy 1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby placeným asistentem ve státní svátek v rozsahu do 130% hodin dle podepsané smlouvy 1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby při překročení 130% hodin dle podepsané smlouvy 1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřeného dodatku ke Smlouvě o poskytnutí služby praktikantem 8 hod/měsíc 65,- Kč 75,- Kč 85,- Kč 32,50 Kč 1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřeného dodatku ke Smlouvě o poskytnutí služby dobrovolníkem 20,-Kč 1 hod krizové OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby 85,- Kč 1 hod OA poskytovaná lidem do dne přiznání příspěvku na péči 10,- Kč Sankce za 1 hodinu OA, která nebyla bez závažného důvodu odebrána 65,-Kč 1 hod OA poskytovaná lidem bez přiznaného příspěvku na péči 240,-Kč Při využívání služby je uživatelem vykazována a hrazena každá započatá půlhodina osobní asistence. Pokud uživatel vyčerpá za měsíc méně než 70% hodin dle uzavřené smlouvy o poskytnutí služby bez závažného důvodu (hospitalizace, nemoc, dlouhodobá nahlášená nepřítomnost,...), považují se hodiny do 70% za uživatelem odebrané a budou mu vyfakturovány k úhradě. Za každou neodebranou hodinu je tak napočítána sankce dle ceníku. Pokud uživatel platil sníženou sazbu po dobu vyřizování jeho žádosti o příspěvek na péči, je při jeho přiznání povinen doplatit zpětně rozdíl mezi sníženou (10,-) a základní cenou (65,-). Při testování potencionálních osobních asistentů se povinná spoluúčast za odpracované hodiny budoucími asistenty neplatí a hodiny se nezapočítávají do hodin uvedených ve smlouvě s uživatelem. Odebrané hodiny OA je nutno platit pravidelně měsíčně, a to vždy následující měsíc ve dnech, které jsou určeny poskytovatelem na kalendářní rok dopředu. Platit spoluúčast je možno v určené dny u účetní spolku nebo bezhotovostně převodem na účet organizace, který je veden u ČSOB č.ú /0300. Jako variabilní symbol používejte číslo, které Vám bylo sděleno při podpisu smlouvy. V případě, že uživatel nedodrží tuto podmínku a v jejím naplnění mu nebránily objektivní překážky, bude vyrozuměn písemnou upomínkou. Pokud dojde během jednoho kalendářního roku k této situaci 3x, nebo uživatel neuhradí dlužnou částku ani po 2. upomínce, může organizace vypovědět uzavřenou Smlouvu o poskytnutí služeb z důvodu porušování základních pravidel a povinností. Dnem nabytí platnosti tohoto ceníku přestává být platný ceník účinný od V Olomouci dne Mgr. Milan Langer předseda představenstva Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 6

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdružení založené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postižením

Více

EU peníze školám Příručka pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU peníze školám Příručka pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám Příručka pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 2 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 28. ČERVNA 2012 DATUM ÚČINNOSTI:

Více

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2015 O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel Luxor Poděbrady,

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢĎÁREC, OKRES CRUDIM ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č 1 MŠ 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

Centrální zadavatel město Semily

Centrální zadavatel město Semily Výzva k zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky realizované druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 21. ledna 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů 1 Obsah semináře

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa

Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva )

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) Příloha G Koncesní dokumentace SMLOUVA o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi smluvními stranami: Obec Chocerady Sídlo: Chocerady 267, PSČ: 257

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem Tel.: 475500030 Email: msmotylek.ul@volny.cz IČO: 70200998 SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Kamil Kastner, ved. odboru financí a ekonomiky Mgr. Jakub Kaválek tajemník magistrátuměsta Počet stran 8 Počet

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. Příloha č. 1 OS č. 1/2014 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK ZA NEODEBRANOU STRAVU

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence č. OA/ / kterou podle 90 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavřeli: 1) Pan/Paní..... (jméno, příjmení, titul), narozen/a:..., bydlištěm:....,

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas.

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas. Mějte své zdraví pod kontolou on-line! pouze pro pojištěnce OZP www.vitalitas.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI ZP02/01.2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění pobytu v nemocnici

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) NÁKUP SLUŢEB

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) NÁKUP SLUŢEB VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Tvorba a realizace vzdělávacího programu pro zaměstnance mikropodniků na území hl. m. Parhy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

PRAVIDLA PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Čl. I PODPŮRNÉ PROGRAMY

PRAVIDLA PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Čl. I PODPŮRNÉ PROGRAMY PRAVIDLA pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Podpůrné programy PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Čl. I PODPŮRNÉ PROGRAMY 1. Posláním Podpůrných programů je vytvářet příležitosti k získávání,

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více

Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb

Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb uzavřená v souladu s ustanoveními 261 Obchodního zákoníku Smluvní strany: ČR Zemský archiv v Opavě se sídlem: Sněmovní 1 746 22 Opava zastoupená: PhDr. Karlem

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci SML/227/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Město

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice číslo: Číslo jednací: 186/2006 Datum vyhotovení: 10.2.2006 Účinnost od: 10.2.2006 Ukončení platnosti Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád mateřské školy, která je

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (dále také jen ZD ) nadlimitní veřejné zakázky na sluţby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář )

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář ) MANDÁTNÍ SMLOUVA mezi: Mandant: Obec Ludgeřovice se sídlem: Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice IČ: 00300390 DIČ: CZ 00300390 jednající: Mgr. Daniel Havlík, starosta obce (dále jen mandant ) na straně

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování MATEŘSKÁ ŠKOLA Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Vnitřní řád zařízení školního stravování Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi STONOŽKA č.j... Dle 65 Zákona o sociálních službách č. 108/2006

Více

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zastoupená předsedou Mgr. Otakarem Březinou a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

STÍŽNOSTI PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST

STÍŽNOSTI PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST Zařízení Pension SENIOR dům FELICITA, Pražská 336, Vyžlovka, 281 63 Praha Východ poskytovatel sociálních služeb SMĚRNICE STÍŽNOSTI datum vydání: 01.02. 2016 STÍŽNOSTI Podávání, evidence a vyřizování stížností

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce účinné od 1.11.2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen Obchodní podmínky ) firmou František

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části nákladů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Lázní Teplice nad Bečvou a.s. upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS-STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS-STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS-STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. Smlouva o stavebním spoření Článek 1. Stavební spoření a jeho účastníci 1. Stavební spoření je účelové spoření spočívající a)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE PROVOZOVATEL: SPOLEK NA TROJANOVSKÉ PASECE TROJANOVICE 342E,744 01 TROJANOVICE, IČO: 01280406 KONTAKT: www.klubnapasece.cz e-mail: info@klubnapasece.cz

Více

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění novel č. 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka ) Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. část: Vnitřní směrnice č. 02/2007 pro zabezpečování lyžařského výcvikového kurzu (LVK) Číslo směrnice: 02/2007 Vypracoval: Schválil:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. část: Vnitřní směrnice č. 02/2007 pro zabezpečování lyžařského výcvikového kurzu (LVK) Číslo směrnice: 02/2007 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: Vnitřní směrnice č. 02/2007 pro zabezpečování lyžařského výcvikového kurzu (LVK) Číslo směrnice: 02/2007 Vypracoval:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY ZÁKLADNÍ VSTUPY Pracovník

Více

Kolektivní smlouva 2014

Kolektivní smlouva 2014 Kolektivní smlouva 2014 uzavřená podle 22-29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Č.j. GHB/468/2013 Účastníci smlouvy: Gymnázium Havlíčkův Brod, zastoupené PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.,

Více

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 OBSAH Článek Strana A OBECNÁ ČÁST... 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. IDENTIFIKACE KLIENTA... 2 3. DŮVĚRNOST

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské náměstí 3 Praha 1 Malá Strana II O B Ě H D O K L A D U P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Oběh účetních dokladů 1.1.Nástup nových pracovníků

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

Vážený zákazníku, 123ušetři.cz

Vážený zákazníku, 123ušetři.cz Vážený zákazníku, velice si vážíme Vašeho zájmu o naše služby. Pro zdárné provedení změny dodavatele je potřeba doručit nám níže uvedené dokumenty poštou, a to ve DVOU vyhotoveních. Po vyplnění oba podepsané

Více