UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE"

Transkript

1 UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE Vážený čtenáři, autor a nakladatelství se rozhodli nahradit stávající text přiložených kapitol novým textem, který je pro Vaši potřebu a větší komfort při práci s předkládanou publikací doplněný o několik důležitých poznámek obsahujících pohled z praxe. Díky tomuto doplnění se tak tato publikace stává celistvější a srozumitelnější pro laickou čtenářskou obec, řešenou problematiku obohacuje o nezbytný náhled z každodenní praxe. Věříme, že Vám tato rozšiřující aktualizace pomůže v lepší orientaci při Vaší práci. 5.1 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky V praxi je běžné, že vytvoření díla je mezi autorem a příslušným subjektem upraveno v rámci pracovněprávních vtahů. Nejčastěji se jedná o pracovní poměr, často však autoři pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V takovém případě jsou jejich příjmy považovány za příjem ze závislé činnosti. Charakter příjmu však jakkoliv neovlivňuje autorskoprávní vztah k dílu jako takovému. Například skutečnost, že počítačový program bude považován za zaměstnanecké dílo i pokud bude vytvářen na objednávku ( 58 odst. 7 AutZ), je pro zjištění daňových povinností takového příjmu irelevantní. Pro správné stanovení daně a pojistného je rozhodující, zda mezi autorem a uživatelem autorského díla existuje pracovněprávní vztah (obdobně to platí i pro výkonné umělce). K tomu lze rovněž dodat, že díky konstrukci tzv. zaměstnaneckých děl ( 58 AutZ) bude v řadě případů pro osobu využívající cizí autorská práva výhodnější, aby mezi ní a autorem pracovněprávní vztah skutečně existoval, než kdyby autor inkasoval peněžní částky pouze na základě smlouvy o dílo ( 61 AutZ), případně na základě autorskoprávních licenčních smluv. Z hlediska zdanění bývá v dodavatelsko-odběratelských vztazích někdy preferován tzv. švarcystém (např. řada překladatelů pracuje na živnostenský list), je však třeba vědět, že z hlediska autorskoprávního je taková situace výhodná pouze v těch případech, kdy je dostatečně smluvně ošetřena. K tomu viz str. 34, 35 a 40. Za příjmy ze závislé činnosti jsou považovány příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru a obdobného poměru, v nichž je poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu povinen dbát příkazů plátce ( 6 odst. 1 písm. a) ZDP). Těmito příjmy se rozumějí i příjmy z prací žáků a studentů z praktického výcviku. To platí bez ohledu na to, zda příjmy plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává. Za příjmy ze závislé činnosti jsou považovány příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoliv, příp. také bez ohledu na to, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru, anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance, kteří jsou poplatníky z příjmů ze závislé činnosti ( 6 odst. 3 ZDP). Příjmem se rozumí rovněž částka, 1

2 o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí nižší, než je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu nebo cena, kterou účtuje jiným osobám. Za příjmy nejsou považována vybraná plnění zaměstnavatele zaměstnanci stanovená zákonem nebo upravená smluvně. Jedná se nejčastěji o náhradu cestovného, stravné, ale i ochranné pomůcky apod. ( 6 odst. 7 ZDP). Z pracovněprávních vztahů mohou plynout příjmy na základě pracovního poměru ( 33 a násl. ZP), dohody o provedení práce ( 75 ZP) anebo dohody o pracovní činnosti ( 76 ZP). Příjem plynoucí autorovi z pracovněprávního poměru má stejný charakter, jako kterýkoliv jiný příjem ze zaměstnání. Zaměstnanci tak plyne plat nebo mzda, která je předmětem zdanění i pojistného. Výkon práce autora může být při splnění několika podmínek upraven mimo pracovního poměru i dohodou o provedení práce ( 75 ZP). Zákoník práce pro tento smluvní typ zavedl omezení na 150 odpracovaných hodin u jednoho subjektu v jednom kalendářním roce. Dohoda musí být uzavřena písemně. Výhodou pro obě strany vztahu je v tomto případě skutečnost, že z vyplacené odměny je odváděna pouze daň z příjmů fyzických osob a neuplatňuje se zde povinnost platit pojistné. Dohodu o pracovní činnosti ( 76 ZP) může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v kalendářním roce 150 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Oproti příjmům plynoucím z dohod o provedení práce je odměna plynoucí z dohody o pracovní činnosti předmětem pojistného, které se uplatňuje ve stejné výši jako v případě pracovního poměru. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků je v České republice od roku 2008 postaveno na principu tzv. superhrubé mzdy. Na základě daňové reformy došlo k upuštění od progresivního zdanění a k zavedení lineární sazby daně ve výši 15 % z hrubé mzdy, která je zvýšena o pojistné zaplacené zaměstnavatelem v souvislosti s vypláceným příjmem. V konečném důsledku tak sazba činí přes 20 % z hrubé mzdy, a jedná se tedy pouze o umělé zvýšení příjmu pro výpočet daně. Právě koncepce superhrubé mzdy a jejího zdanění ještě více zvýhodňuje vyplácenou odměnu z dohody o provedení práce, jelikož mimo absence povinnosti zaplatit z tohoto příjmu pojistné daň z příjmů fyzických osob z této odměny činí pouze 15 %. Příklad Zaměstnanec má vedlejšího zaměstnavatele a u tohoto zaměstnavatele neuplatňuje Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda Kč. Z hrubé mzdy bude odvedeno pojistné a daň ve výši Kč, celkové náklady zaměstnavatele budou činit Kč. Čistá mzda tak bude činit Kč, což je přibližně 51 % mzdových nákladů zaměstnavatele. 2

3 V případě, kdy bude zaměstnanci plynout odměna z dohody o provedení práce ve výši Kč, pak pojistné nebude odvedeno žádné, celkové náklady zaměstnavatele budou Kč a daň z příjmů zaměstnance bude činit Kč. Čistá odměna činí Kč a představuje 85 % ze mzdových nákladů zaměstnavatele. Po skončení zdaňovacího období bude povinností poplatníka podat daňové přiznání. Mzda, plat nebo odměna je vyplácena vždy v jednom určitém měsíci bez ohledu na to, zda se strany dohodly o výplatě za delší časové období najednou. Tato ujednání jsou běžná u odměn z dohody o provedení práce v okamžiku, kdy se nepředpokládá dosažení výše Kč v měsíci (viz dále). Zaměstnanec může za určitých podmínek mít s jedním zaměstnavatelem uzavřen pracovní poměr a vedle toho např. i dohodu o provedení práce. Plátce daně (zaměstnavatel) tak pro správné stanovení daňových povinností sečte všechny zdanitelné příjmy plynoucí z uzavřených pracovněprávních vztahů konkrétnímu zaměstnanci, stanoví pojistné k vyplácenému příjmu se vážící a vypočte zálohu na daň, odvody i čistou mzdu, kterou následně zaměstnanci vyplatí. Příklad Zaměstnanec je zaměstnán na základě pracovní smlouvy na výkon práce, kterým je programování. Mzda za tuto práci činí Kč měsíčně. Na základě potřeby zaměstnavatele se spolu dohodnou, že tento zaměstnanec jako zkušený hráč na klavír vytvoří pro zaměstnavatele hudbu k reklamnímu šotu. Na vytvoření hudebního šotu bude uzavřena dohoda o provedení práce se sjednanou odměnou ve výši Kč. Zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů, nebudou tedy uplatňovány korekční prvky. Na konci měsíce zaměstnavatel zúčtuje následující částky: hrubá mzda z pracovního poměru činí Kč, z dohody o provedení práce náleží zaměstnanci odměna Kč. Zaměstnavatel obě částky sečte, přičte pojistné placené zaměstnavatelem (6 800 Kč připadajících na hrubou mzdu), zaokrouhlí výslednou částku na celé stokoruny nahoru. Z takto získaného základu daně vypočítá daň ve výši 15 % (5 520 Kč). Pojistné srážené zaměstnanci vypočítá z výše hrubé mzdy částkou Kč. Celkový čistý příjem zaměstnance tedy bude činit Kč. Je právem zaměstnance vyplnit, podepsat a odevzdat zaměstnavateli Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (v praxi obvykle nazývané růžové prohlášení ). Toto Prohlášení může poplatník podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele pro stejné období kalendářního roku (v praxi počítáno po dnech). Prohlášení může mít zaměstnanec podepsáno v jednom měsíci i u více plátců po sobě jdoucích. V jednom měsíci však lze poskytovat slevy na dani a daňové zvýhodnění jen u jednoho z případných více postupných plátců. Podepsané Prohlášení v jednom měsíci u více plátců po sobě jdoucích má určitou vazbu na posouzení, zda po skončení roku vzniká povinnost podat daňové přiznání správci daně nebo právo na roční zúčtování u zaměstnavatele. Lhůta pro podpis Prohlášení u zaměstnavatele je do 30 dnů po nástupu do zaměstnání a pak každoročně do 15. února na běžný kalendářní rok. Při zmeškání lhůty se k Prohlášení přihlédne až počínaje výpočtem daňové zálohy za měsíc následující po podpisu 3

4 Prohlášení. V rámci ročního zúčtování lze u zaměstnavatele Prohlášení podepsat dodatečně ( 38k ZDP) i za měsíce, v nichž mohlo být podepsáno, ale nedopatřením, opomenutím apod. nebylo podepsáno ve lhůtě. Bez podepsaného Prohlášení nebudou slevy na dani ani daňové zvýhodnění uplatňovány. Pro zaměstnance to však neznamená, že o svůj nárok na snížení daňové povinnosti přijde. Zaměstnanec si je bude moci uplatnit v celkové výši při výpočtu daňové povinnosti za celé zdaňovací období a uplatní je v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění (dále jen roční zúčtování záloh, 38ch ZDP). Výjimku z toho tvoří situace, kdy příjem zaměstnance od zaměstnavatele jako mzda, odměna z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce v daném měsíci činí v úhrnu Kč a méně. V takovém případě zaměstnavatel sráží poplatníkovi pouze daň ve výši 15 %, tento výdělek a ani sraženou daň však následně zaměstnanec nezohledňuje v daňovém přiznání ani v ročním zúčtování za celé zdaňovací období. Pokud mzda nebo odměna z dohody přesáhne Kč, odvádí zaměstnavatel zálohovou daň rovněž ve výši 15 % bez přihlédnutí ke korekčním prvkům (např. ke slevám), pokud Prohlášení poplatníkem podepsáno nebylo. Slevy na dani jsou upraveny v 35ba ZDP. Sleva na dani na vyživovanou manželku (vyživovaného manžela) podle písm. b) je roční a uplatňuje se pouze v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování záloh. Není tedy možné, a to ani při podepsaném Prohlášení, ji uplatnit v měsíčním zúčtování. Sleva na dani je stanovena ve výši Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období Kč. Pokud je manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle 4 ZDP. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů. Ostatní slevy na dani je možné uplatnit v poměrné výši 1/12 z níže uvedených slev na dani v každém měsíci při splnění povinnosti vyplnění Prohlášení a dalších povinností pro prokázání jejich nároku. Konkrétně se jedná o: a) slevu na poplatníka, která činí Kč; b) slevu na dani ve výši Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu; 4

5 c) slevu na dani ve výši Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní; d) slevu na dani ve výši Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P; e) slevu na dani ve výši Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory. Mimo slevy na dani může poplatník uplatňovat nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši Kč ročně, resp. 1/12 této částky měsíčně. Daňové zvýhodnění může být uplatněno formou slevy na dani, daňového bonusu, nebo slevy na dani a daňového bonusu. Rozdíl mezi slevou na dani a daňovým zvýhodněním je tedy v tom, že pokud celková výše slev na dani převyšuje zjištěnou daň, tento rozdíl propadá a nijak se již dále neuplatňuje. Naproti tomu u daňového zvýhodnění ta částka, na kterou má poplatník nárok po odečtení slev na dani a následně i daňového zvýhodnění od vypočtené daně, mu bude vyplacena jako daňový bonus do zákonem stanoveného limitu Kč ročně, resp Kč za kalendářní měsíc. V rámci pracovněprávních vztahů je specificky upravena povinnost podávat daňové přiznání ( 38g odst. 2 ZDP). Daňové přiznání není povinen podat poplatník, kterému plynuly příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho nebo postupně od více plátců daně, včetně doplatků mezd od těchto plátců. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období Prohlášení k dani, a (vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou) nemá jiné příjmy vyšší než Kč. Poplatník má při splnění těchto povinností možnost požádat svého jediného zaměstnavatele v roce nebo posledního postupného zaměstnavatele v roce o provedení ročního zúčtování záloh a o provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za uplynulé zdaňovací období. Tímto postupem tak ušetří zaměstnanec svůj čas i práci, zároveň se dostane rychleji k případnému přeplatku na dani. Pokud si daňové přiznání podá sám, bude případný přeplatek vracet správce daně. Ten tak musí učinit do konce dubna (a většinou také peníze až v dubnu posílá). Když roční zúčtování záloh zpracovává zaměstnavatel, vrací přeplatek ve výplatě on. Musí tak učinit nejpozději v březnové výplatě, obvykle tak ale činí dříve. Nejzazším dnem pro požádání zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh je 15. únor následujícího zdaňovací období. 5

6 5.2.1 Příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize Podle 7 odst. 6 ZDP jsou příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ( 36 ZDP) za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč. Při splnění obou výše uvedených podmínek zároveň (jde o příspěvky do uvedených médií a současně úhrn příjmů od jednoho subjektu nepřesáhne stanovenou částku), je povinností tohoto subjektu odměnu autorovi zdanit srážkovou daní ve výši 15 % a vyplacená částka pro autora neznamená žádné další daňové povinnosti. Pro úplnost je nutné upozornit rovněž na skutečnost, že takový příjem již autor nezahrnuje do daňového přiznání za zdaňovací období. Pokud však je jediná podmínka porušena, jedná se o příjem autora, který podléhá jeho daňové povinnosti. Sem tak spadají jak příjmy vyšší Kč od jednoho subjektu v jednom měsíci, příp. také autorská odměna vyplacená za dílo uveřejněné v knize, na internetu apod. Příklad Pan Smutný v měsíci dubnu 2011 napsal 3 díla odborný článek, kapitolu do knihy a fejeton. Odborný článek a fejeton byly vydány v časopise, kapitola v knize vyšla ve stejném měsíci u jiného vydavatele. Za článek a fejeton má autor má podle smlouvy dostat vyplacenu odměnu vždy Kč, celkem tedy Kč. Za kapitolu v knize Kč. Příjem za fejeton a odborný článek, vzhledem k tomu, že splňoval všechny zákonné podmínky, byl plátcem zdaněn srážkovou daní, autorovi je vyplaceno Kč a plátce odvádí správci daně sraženou daň ve výši 900 Kč. Tento příjem už pan Smutný nebude uvádět ve svém daňovém přiznání za zdaňovací období Příjem za kapitolu v knize nesplňuje zákonné podmínky pro zdanění srážkovou daní, a je tedy panu Smutnému vyplacen bez zdanění. Jeho příjem činí Kč a všechny daňové a ostatní povinnosti leží na panu Smutném Příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v ostatních případech Ostatní příjmy, kterými jsou všechny příjmy autora plynoucí mu v souvislosti s užitím jeho díla, pokud se nejedná o příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, jsou zahrnovány do dílčího základu daně z podnikání. Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pro stanovení základu daně tedy záleží na uvážení daňového subjektu, zda uplatní paušální výdaje nebo výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu. Z povahy věci plyne, že pro poplatníka je výhodnější ta varianta, kdy uplatní náklady vyšší. V této souvislosti je však nutné upozornit na skutečnost, že výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmu je pouze takový výdaj, který má přímou souvislost s daným příjmem. U autora odborných textů by měl být uznatelným nákladem např. odborný slovník, odborná literatura, příp. také kancelářské potřeby; nelze však bez dalšího náležitého zdůvodnění předpokládat uznatelnost výdajů (nákladů) na provoz automobilu. Naproti tomu u kameramana lze předpokládat vynaložení i vý- 6

7 dajů (nákladů) na cestu pro vytvoření díla a mohly by tedy i tyto výdaje (náklady) být zahrnuty do uznatelných výdajů (nákladů). Pro zdaňovací období 2011 platí, že si poplatník může uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů. Pokud by měl současně příjmy ze živnosti nebo ze zemědělské výroby, uplatnil by oproti těmto příjmům odpovídající procento z příjmů na výdaje (60 % nebo 80 %). Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit ( 7 odst. 7 písm. c) ZDP). Příjem z autorských práv plynoucí autorovi je možné rozdělit ve smyslu 13 ZDP na druhého z manželů nebo ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem v případě, že tento příjem byl dosažen spoluprací s těmito osobami. Příjmy dosažené spoluprací druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, popř. za spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění, nebo na manžela (manželku), je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani. Příklad Osoba samostatně výdělečně činná měla za zdaňovací období celkové příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských práv) ve výši Kč, výdaje s tím související činily celkem Kč. Tento příjem je v případě spolupracujících osob možné rozdělit např. následovně: Rozdělením na manžela/manželku. Zde je nutné dodržet pravidlo, že podíl příjmů i výdajů musí činit nejvýše 50 %, současně nesmí činit více než Kč v rozdílu příjmů i výdajů. V naznačeném příkladu může být rozdělena částka až Kč jako příjem a až Kč jako výdaj s tímto příjmem spojený. Procento rozdělení musí zůstat stejné v tomto případě činí právě 50 %. Rozdělením na manžela/manželku a jiné osoby žijící ve společné domácnosti, nebo pouze na osoby žijící ve společné domácnosti. V tomto případě je možné převést celkem nejvýše 30 % příjmů a nejvýše 30 % výdajů (při zachování rovnosti procenta) a celkem toto nesmí činit více než v rozdílu příjmů a výdajů. V modelovém případě tedy může být příjem a výdaj rozdělen na manželku i další osoby nebo pouze na další osoby libovolně tak, aby rozdělená částka činila nejvýše Kč příjmů a Kč výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí Kč, i druhá podmínka je tedy splněna. 7

8 5.3 Ostatní příjmy Ostatní příjmy z autorskoprávních vztahů, které nejsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků nebo příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, jsou samostatným dílčím základem daně podle ustanovení 10 ZDP. V oblasti autorské tvorby se může jednat o příjmy z příležitostných činností plynoucí ze smluv o dílo (viz např. uvedený příklad instalatéra, který vytvoří na základě smlouvy o dílo autorskoprávně chráněné logo) a dále příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému ( 10 odst. 1 ZDP). Mezi ostatní příjmy budou patřit i příjmy plynoucí z neoprávněných zásahů do zděděných práv autorských (vydání bezdůvodného obohacení anebo náhrada ušlého příjmu). Pozn.: Náhrada za ztrátu příjmu plynoucí žijícímu autorovi je stejně jako u podnikajících fyzických osobv příjmem podle 7 ZDP, nikoliv ostatním příjmem podle 10 ZDP. Příjmy plynoucí ze zděděných autorských práv, pokud tvoří společné jmění manželů, jsou zdaňovány pouze u jednoho z manželů ( 10 odst. 2 ZDP). Příjmy z příležitostných činností ( 10 odst. 1 písm. a) ZDP) jsou osvobozeny od daně v případě, že jejich úhrn za celé zdaňovací období nepřesáhne Kč. V případě, že příjem přesáhne stanovenou částku Kč, je předmětem zdanění celý příjem ( 10 odst. 3 písm. a) ZDP). Dílčí základ daně u ostatních příjmů se stanoví jako rozdíl příjmů a prokazatelně vynaložených výdajů na jeho dosažení. Příjem plynoucí z ostatních příjmů není předmětem pojistného. 7. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Při výčtu různých daňových povinností v oblasti příjmů plynoucích z autorských práv a práv souvisejících nelze opomenout ani právní úpravu daně z přidané hodnoty. Bude hrát roli především při zdaňování příjmů plynoucích z autorskoprávních licenčních smluv (ev. licenčních smluv, jimiž se zřizuje právo užít další předměty ochrany umělecký výkon, zvukový/zvukově obrazový záznam, vysílání, databáze) nebo při úplatném převodu těch práv souvisejících s právem autorským, která jsou převoditelná (práva výrobců zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, práva rozhlasového nebo televizního vysílatele), anebo převodu práva pořizovatele databáze. Daň z přidané hodnoty zdaňuje spotřebu, je daní nepřímou, a je tedy placena již v ceně zboží nebo služby. V rámci fungování systému DPH je zásadní skutečností, zda jsou obě strany transakce plátci daně, nebo nikoliv. V případě, že jedna ze stran není plátcem daně, odvedenou daň již nelze nárokovat zpět u druhé strany. Naproti tomu, pokud jsou obě strany plátci daně, je mechanismus daně z přidané hodnoty založen na principu daňové neutrality, kdy dodavatel odvádí správci daně daň z fakturované ceny na výstupu, zároveň ale má odběratel právo uplatnit odvedenou daň ve svém daňovém přiznání jako daň na vstupu (viz dále). 8

9 Příklad Obě strany transakce jsou plátcem daně z přidané hodnoty. Dodavatel dodává službu odběrateli, za službu fakturuje částku Kč + DPH ve výši 20 % (2 000 Kč). Uvedenou daň přizná ve svém daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období a odvede ji správci daně. Na druhé straně odběratel daň z přijaté faktury ve svém daňovém přiznání k DPH uplatní na vstupu 7.4 Základ daně Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění ( 36 ZDPH). Základ daně také zahrnuje i vedlejší výdaje ( 36 odst.3 ZDPH). 9

10

11

12 AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ v daňových souvislostech 1. vydání JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Mgr. Jan Neckář Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba PRINTO, spol. s r.o., Ostrava Odpovědná redaktorka Olga Kubová Sazba Ondřej Forman Autorská uzávěrka 18. července 2011 ISBN Anag, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, Město tel.: , fax:

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 zejména tím, že její konec v případě, kdy je určena podle týdnů, měsíců nebo let, připadá na den, který se pojmenováním

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více