UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE"

Transkript

1 UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE Vážený čtenáři, autor a nakladatelství se rozhodli nahradit stávající text přiložených kapitol novým textem, který je pro Vaši potřebu a větší komfort při práci s předkládanou publikací doplněný o několik důležitých poznámek obsahujících pohled z praxe. Díky tomuto doplnění se tak tato publikace stává celistvější a srozumitelnější pro laickou čtenářskou obec, řešenou problematiku obohacuje o nezbytný náhled z každodenní praxe. Věříme, že Vám tato rozšiřující aktualizace pomůže v lepší orientaci při Vaší práci. 5.1 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky V praxi je běžné, že vytvoření díla je mezi autorem a příslušným subjektem upraveno v rámci pracovněprávních vtahů. Nejčastěji se jedná o pracovní poměr, často však autoři pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V takovém případě jsou jejich příjmy považovány za příjem ze závislé činnosti. Charakter příjmu však jakkoliv neovlivňuje autorskoprávní vztah k dílu jako takovému. Například skutečnost, že počítačový program bude považován za zaměstnanecké dílo i pokud bude vytvářen na objednávku ( 58 odst. 7 AutZ), je pro zjištění daňových povinností takového příjmu irelevantní. Pro správné stanovení daně a pojistného je rozhodující, zda mezi autorem a uživatelem autorského díla existuje pracovněprávní vztah (obdobně to platí i pro výkonné umělce). K tomu lze rovněž dodat, že díky konstrukci tzv. zaměstnaneckých děl ( 58 AutZ) bude v řadě případů pro osobu využívající cizí autorská práva výhodnější, aby mezi ní a autorem pracovněprávní vztah skutečně existoval, než kdyby autor inkasoval peněžní částky pouze na základě smlouvy o dílo ( 61 AutZ), případně na základě autorskoprávních licenčních smluv. Z hlediska zdanění bývá v dodavatelsko-odběratelských vztazích někdy preferován tzv. švarcystém (např. řada překladatelů pracuje na živnostenský list), je však třeba vědět, že z hlediska autorskoprávního je taková situace výhodná pouze v těch případech, kdy je dostatečně smluvně ošetřena. K tomu viz str. 34, 35 a 40. Za příjmy ze závislé činnosti jsou považovány příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru a obdobného poměru, v nichž je poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu povinen dbát příkazů plátce ( 6 odst. 1 písm. a) ZDP). Těmito příjmy se rozumějí i příjmy z prací žáků a studentů z praktického výcviku. To platí bez ohledu na to, zda příjmy plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává. Za příjmy ze závislé činnosti jsou považovány příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoliv, příp. také bez ohledu na to, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru, anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance, kteří jsou poplatníky z příjmů ze závislé činnosti ( 6 odst. 3 ZDP). Příjmem se rozumí rovněž částka, 1

2 o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí nižší, než je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu nebo cena, kterou účtuje jiným osobám. Za příjmy nejsou považována vybraná plnění zaměstnavatele zaměstnanci stanovená zákonem nebo upravená smluvně. Jedná se nejčastěji o náhradu cestovného, stravné, ale i ochranné pomůcky apod. ( 6 odst. 7 ZDP). Z pracovněprávních vztahů mohou plynout příjmy na základě pracovního poměru ( 33 a násl. ZP), dohody o provedení práce ( 75 ZP) anebo dohody o pracovní činnosti ( 76 ZP). Příjem plynoucí autorovi z pracovněprávního poměru má stejný charakter, jako kterýkoliv jiný příjem ze zaměstnání. Zaměstnanci tak plyne plat nebo mzda, která je předmětem zdanění i pojistného. Výkon práce autora může být při splnění několika podmínek upraven mimo pracovního poměru i dohodou o provedení práce ( 75 ZP). Zákoník práce pro tento smluvní typ zavedl omezení na 150 odpracovaných hodin u jednoho subjektu v jednom kalendářním roce. Dohoda musí být uzavřena písemně. Výhodou pro obě strany vztahu je v tomto případě skutečnost, že z vyplacené odměny je odváděna pouze daň z příjmů fyzických osob a neuplatňuje se zde povinnost platit pojistné. Dohodu o pracovní činnosti ( 76 ZP) může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v kalendářním roce 150 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Oproti příjmům plynoucím z dohod o provedení práce je odměna plynoucí z dohody o pracovní činnosti předmětem pojistného, které se uplatňuje ve stejné výši jako v případě pracovního poměru. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků je v České republice od roku 2008 postaveno na principu tzv. superhrubé mzdy. Na základě daňové reformy došlo k upuštění od progresivního zdanění a k zavedení lineární sazby daně ve výši 15 % z hrubé mzdy, která je zvýšena o pojistné zaplacené zaměstnavatelem v souvislosti s vypláceným příjmem. V konečném důsledku tak sazba činí přes 20 % z hrubé mzdy, a jedná se tedy pouze o umělé zvýšení příjmu pro výpočet daně. Právě koncepce superhrubé mzdy a jejího zdanění ještě více zvýhodňuje vyplácenou odměnu z dohody o provedení práce, jelikož mimo absence povinnosti zaplatit z tohoto příjmu pojistné daň z příjmů fyzických osob z této odměny činí pouze 15 %. Příklad Zaměstnanec má vedlejšího zaměstnavatele a u tohoto zaměstnavatele neuplatňuje Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda Kč. Z hrubé mzdy bude odvedeno pojistné a daň ve výši Kč, celkové náklady zaměstnavatele budou činit Kč. Čistá mzda tak bude činit Kč, což je přibližně 51 % mzdových nákladů zaměstnavatele. 2

3 V případě, kdy bude zaměstnanci plynout odměna z dohody o provedení práce ve výši Kč, pak pojistné nebude odvedeno žádné, celkové náklady zaměstnavatele budou Kč a daň z příjmů zaměstnance bude činit Kč. Čistá odměna činí Kč a představuje 85 % ze mzdových nákladů zaměstnavatele. Po skončení zdaňovacího období bude povinností poplatníka podat daňové přiznání. Mzda, plat nebo odměna je vyplácena vždy v jednom určitém měsíci bez ohledu na to, zda se strany dohodly o výplatě za delší časové období najednou. Tato ujednání jsou běžná u odměn z dohody o provedení práce v okamžiku, kdy se nepředpokládá dosažení výše Kč v měsíci (viz dále). Zaměstnanec může za určitých podmínek mít s jedním zaměstnavatelem uzavřen pracovní poměr a vedle toho např. i dohodu o provedení práce. Plátce daně (zaměstnavatel) tak pro správné stanovení daňových povinností sečte všechny zdanitelné příjmy plynoucí z uzavřených pracovněprávních vztahů konkrétnímu zaměstnanci, stanoví pojistné k vyplácenému příjmu se vážící a vypočte zálohu na daň, odvody i čistou mzdu, kterou následně zaměstnanci vyplatí. Příklad Zaměstnanec je zaměstnán na základě pracovní smlouvy na výkon práce, kterým je programování. Mzda za tuto práci činí Kč měsíčně. Na základě potřeby zaměstnavatele se spolu dohodnou, že tento zaměstnanec jako zkušený hráč na klavír vytvoří pro zaměstnavatele hudbu k reklamnímu šotu. Na vytvoření hudebního šotu bude uzavřena dohoda o provedení práce se sjednanou odměnou ve výši Kč. Zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů, nebudou tedy uplatňovány korekční prvky. Na konci měsíce zaměstnavatel zúčtuje následující částky: hrubá mzda z pracovního poměru činí Kč, z dohody o provedení práce náleží zaměstnanci odměna Kč. Zaměstnavatel obě částky sečte, přičte pojistné placené zaměstnavatelem (6 800 Kč připadajících na hrubou mzdu), zaokrouhlí výslednou částku na celé stokoruny nahoru. Z takto získaného základu daně vypočítá daň ve výši 15 % (5 520 Kč). Pojistné srážené zaměstnanci vypočítá z výše hrubé mzdy částkou Kč. Celkový čistý příjem zaměstnance tedy bude činit Kč. Je právem zaměstnance vyplnit, podepsat a odevzdat zaměstnavateli Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (v praxi obvykle nazývané růžové prohlášení ). Toto Prohlášení může poplatník podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele pro stejné období kalendářního roku (v praxi počítáno po dnech). Prohlášení může mít zaměstnanec podepsáno v jednom měsíci i u více plátců po sobě jdoucích. V jednom měsíci však lze poskytovat slevy na dani a daňové zvýhodnění jen u jednoho z případných více postupných plátců. Podepsané Prohlášení v jednom měsíci u více plátců po sobě jdoucích má určitou vazbu na posouzení, zda po skončení roku vzniká povinnost podat daňové přiznání správci daně nebo právo na roční zúčtování u zaměstnavatele. Lhůta pro podpis Prohlášení u zaměstnavatele je do 30 dnů po nástupu do zaměstnání a pak každoročně do 15. února na běžný kalendářní rok. Při zmeškání lhůty se k Prohlášení přihlédne až počínaje výpočtem daňové zálohy za měsíc následující po podpisu 3

4 Prohlášení. V rámci ročního zúčtování lze u zaměstnavatele Prohlášení podepsat dodatečně ( 38k ZDP) i za měsíce, v nichž mohlo být podepsáno, ale nedopatřením, opomenutím apod. nebylo podepsáno ve lhůtě. Bez podepsaného Prohlášení nebudou slevy na dani ani daňové zvýhodnění uplatňovány. Pro zaměstnance to však neznamená, že o svůj nárok na snížení daňové povinnosti přijde. Zaměstnanec si je bude moci uplatnit v celkové výši při výpočtu daňové povinnosti za celé zdaňovací období a uplatní je v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění (dále jen roční zúčtování záloh, 38ch ZDP). Výjimku z toho tvoří situace, kdy příjem zaměstnance od zaměstnavatele jako mzda, odměna z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce v daném měsíci činí v úhrnu Kč a méně. V takovém případě zaměstnavatel sráží poplatníkovi pouze daň ve výši 15 %, tento výdělek a ani sraženou daň však následně zaměstnanec nezohledňuje v daňovém přiznání ani v ročním zúčtování za celé zdaňovací období. Pokud mzda nebo odměna z dohody přesáhne Kč, odvádí zaměstnavatel zálohovou daň rovněž ve výši 15 % bez přihlédnutí ke korekčním prvkům (např. ke slevám), pokud Prohlášení poplatníkem podepsáno nebylo. Slevy na dani jsou upraveny v 35ba ZDP. Sleva na dani na vyživovanou manželku (vyživovaného manžela) podle písm. b) je roční a uplatňuje se pouze v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování záloh. Není tedy možné, a to ani při podepsaném Prohlášení, ji uplatnit v měsíčním zúčtování. Sleva na dani je stanovena ve výši Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období Kč. Pokud je manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle 4 ZDP. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů. Ostatní slevy na dani je možné uplatnit v poměrné výši 1/12 z níže uvedených slev na dani v každém měsíci při splnění povinnosti vyplnění Prohlášení a dalších povinností pro prokázání jejich nároku. Konkrétně se jedná o: a) slevu na poplatníka, která činí Kč; b) slevu na dani ve výši Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu; 4

5 c) slevu na dani ve výši Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní; d) slevu na dani ve výši Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P; e) slevu na dani ve výši Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory. Mimo slevy na dani může poplatník uplatňovat nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši Kč ročně, resp. 1/12 této částky měsíčně. Daňové zvýhodnění může být uplatněno formou slevy na dani, daňového bonusu, nebo slevy na dani a daňového bonusu. Rozdíl mezi slevou na dani a daňovým zvýhodněním je tedy v tom, že pokud celková výše slev na dani převyšuje zjištěnou daň, tento rozdíl propadá a nijak se již dále neuplatňuje. Naproti tomu u daňového zvýhodnění ta částka, na kterou má poplatník nárok po odečtení slev na dani a následně i daňového zvýhodnění od vypočtené daně, mu bude vyplacena jako daňový bonus do zákonem stanoveného limitu Kč ročně, resp Kč za kalendářní měsíc. V rámci pracovněprávních vztahů je specificky upravena povinnost podávat daňové přiznání ( 38g odst. 2 ZDP). Daňové přiznání není povinen podat poplatník, kterému plynuly příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho nebo postupně od více plátců daně, včetně doplatků mezd od těchto plátců. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období Prohlášení k dani, a (vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou) nemá jiné příjmy vyšší než Kč. Poplatník má při splnění těchto povinností možnost požádat svého jediného zaměstnavatele v roce nebo posledního postupného zaměstnavatele v roce o provedení ročního zúčtování záloh a o provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za uplynulé zdaňovací období. Tímto postupem tak ušetří zaměstnanec svůj čas i práci, zároveň se dostane rychleji k případnému přeplatku na dani. Pokud si daňové přiznání podá sám, bude případný přeplatek vracet správce daně. Ten tak musí učinit do konce dubna (a většinou také peníze až v dubnu posílá). Když roční zúčtování záloh zpracovává zaměstnavatel, vrací přeplatek ve výplatě on. Musí tak učinit nejpozději v březnové výplatě, obvykle tak ale činí dříve. Nejzazším dnem pro požádání zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh je 15. únor následujícího zdaňovací období. 5

6 5.2.1 Příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize Podle 7 odst. 6 ZDP jsou příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ( 36 ZDP) za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč. Při splnění obou výše uvedených podmínek zároveň (jde o příspěvky do uvedených médií a současně úhrn příjmů od jednoho subjektu nepřesáhne stanovenou částku), je povinností tohoto subjektu odměnu autorovi zdanit srážkovou daní ve výši 15 % a vyplacená částka pro autora neznamená žádné další daňové povinnosti. Pro úplnost je nutné upozornit rovněž na skutečnost, že takový příjem již autor nezahrnuje do daňového přiznání za zdaňovací období. Pokud však je jediná podmínka porušena, jedná se o příjem autora, který podléhá jeho daňové povinnosti. Sem tak spadají jak příjmy vyšší Kč od jednoho subjektu v jednom měsíci, příp. také autorská odměna vyplacená za dílo uveřejněné v knize, na internetu apod. Příklad Pan Smutný v měsíci dubnu 2011 napsal 3 díla odborný článek, kapitolu do knihy a fejeton. Odborný článek a fejeton byly vydány v časopise, kapitola v knize vyšla ve stejném měsíci u jiného vydavatele. Za článek a fejeton má autor má podle smlouvy dostat vyplacenu odměnu vždy Kč, celkem tedy Kč. Za kapitolu v knize Kč. Příjem za fejeton a odborný článek, vzhledem k tomu, že splňoval všechny zákonné podmínky, byl plátcem zdaněn srážkovou daní, autorovi je vyplaceno Kč a plátce odvádí správci daně sraženou daň ve výši 900 Kč. Tento příjem už pan Smutný nebude uvádět ve svém daňovém přiznání za zdaňovací období Příjem za kapitolu v knize nesplňuje zákonné podmínky pro zdanění srážkovou daní, a je tedy panu Smutnému vyplacen bez zdanění. Jeho příjem činí Kč a všechny daňové a ostatní povinnosti leží na panu Smutném Příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v ostatních případech Ostatní příjmy, kterými jsou všechny příjmy autora plynoucí mu v souvislosti s užitím jeho díla, pokud se nejedná o příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, jsou zahrnovány do dílčího základu daně z podnikání. Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pro stanovení základu daně tedy záleží na uvážení daňového subjektu, zda uplatní paušální výdaje nebo výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu. Z povahy věci plyne, že pro poplatníka je výhodnější ta varianta, kdy uplatní náklady vyšší. V této souvislosti je však nutné upozornit na skutečnost, že výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmu je pouze takový výdaj, který má přímou souvislost s daným příjmem. U autora odborných textů by měl být uznatelným nákladem např. odborný slovník, odborná literatura, příp. také kancelářské potřeby; nelze však bez dalšího náležitého zdůvodnění předpokládat uznatelnost výdajů (nákladů) na provoz automobilu. Naproti tomu u kameramana lze předpokládat vynaložení i vý- 6

7 dajů (nákladů) na cestu pro vytvoření díla a mohly by tedy i tyto výdaje (náklady) být zahrnuty do uznatelných výdajů (nákladů). Pro zdaňovací období 2011 platí, že si poplatník může uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů. Pokud by měl současně příjmy ze živnosti nebo ze zemědělské výroby, uplatnil by oproti těmto příjmům odpovídající procento z příjmů na výdaje (60 % nebo 80 %). Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit ( 7 odst. 7 písm. c) ZDP). Příjem z autorských práv plynoucí autorovi je možné rozdělit ve smyslu 13 ZDP na druhého z manželů nebo ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem v případě, že tento příjem byl dosažen spoluprací s těmito osobami. Příjmy dosažené spoluprací druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, popř. za spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění, nebo na manžela (manželku), je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani. Příklad Osoba samostatně výdělečně činná měla za zdaňovací období celkové příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských práv) ve výši Kč, výdaje s tím související činily celkem Kč. Tento příjem je v případě spolupracujících osob možné rozdělit např. následovně: Rozdělením na manžela/manželku. Zde je nutné dodržet pravidlo, že podíl příjmů i výdajů musí činit nejvýše 50 %, současně nesmí činit více než Kč v rozdílu příjmů i výdajů. V naznačeném příkladu může být rozdělena částka až Kč jako příjem a až Kč jako výdaj s tímto příjmem spojený. Procento rozdělení musí zůstat stejné v tomto případě činí právě 50 %. Rozdělením na manžela/manželku a jiné osoby žijící ve společné domácnosti, nebo pouze na osoby žijící ve společné domácnosti. V tomto případě je možné převést celkem nejvýše 30 % příjmů a nejvýše 30 % výdajů (při zachování rovnosti procenta) a celkem toto nesmí činit více než v rozdílu příjmů a výdajů. V modelovém případě tedy může být příjem a výdaj rozdělen na manželku i další osoby nebo pouze na další osoby libovolně tak, aby rozdělená částka činila nejvýše Kč příjmů a Kč výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí Kč, i druhá podmínka je tedy splněna. 7

8 5.3 Ostatní příjmy Ostatní příjmy z autorskoprávních vztahů, které nejsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků nebo příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, jsou samostatným dílčím základem daně podle ustanovení 10 ZDP. V oblasti autorské tvorby se může jednat o příjmy z příležitostných činností plynoucí ze smluv o dílo (viz např. uvedený příklad instalatéra, který vytvoří na základě smlouvy o dílo autorskoprávně chráněné logo) a dále příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému ( 10 odst. 1 ZDP). Mezi ostatní příjmy budou patřit i příjmy plynoucí z neoprávněných zásahů do zděděných práv autorských (vydání bezdůvodného obohacení anebo náhrada ušlého příjmu). Pozn.: Náhrada za ztrátu příjmu plynoucí žijícímu autorovi je stejně jako u podnikajících fyzických osobv příjmem podle 7 ZDP, nikoliv ostatním příjmem podle 10 ZDP. Příjmy plynoucí ze zděděných autorských práv, pokud tvoří společné jmění manželů, jsou zdaňovány pouze u jednoho z manželů ( 10 odst. 2 ZDP). Příjmy z příležitostných činností ( 10 odst. 1 písm. a) ZDP) jsou osvobozeny od daně v případě, že jejich úhrn za celé zdaňovací období nepřesáhne Kč. V případě, že příjem přesáhne stanovenou částku Kč, je předmětem zdanění celý příjem ( 10 odst. 3 písm. a) ZDP). Dílčí základ daně u ostatních příjmů se stanoví jako rozdíl příjmů a prokazatelně vynaložených výdajů na jeho dosažení. Příjem plynoucí z ostatních příjmů není předmětem pojistného. 7. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Při výčtu různých daňových povinností v oblasti příjmů plynoucích z autorských práv a práv souvisejících nelze opomenout ani právní úpravu daně z přidané hodnoty. Bude hrát roli především při zdaňování příjmů plynoucích z autorskoprávních licenčních smluv (ev. licenčních smluv, jimiž se zřizuje právo užít další předměty ochrany umělecký výkon, zvukový/zvukově obrazový záznam, vysílání, databáze) nebo při úplatném převodu těch práv souvisejících s právem autorským, která jsou převoditelná (práva výrobců zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, práva rozhlasového nebo televizního vysílatele), anebo převodu práva pořizovatele databáze. Daň z přidané hodnoty zdaňuje spotřebu, je daní nepřímou, a je tedy placena již v ceně zboží nebo služby. V rámci fungování systému DPH je zásadní skutečností, zda jsou obě strany transakce plátci daně, nebo nikoliv. V případě, že jedna ze stran není plátcem daně, odvedenou daň již nelze nárokovat zpět u druhé strany. Naproti tomu, pokud jsou obě strany plátci daně, je mechanismus daně z přidané hodnoty založen na principu daňové neutrality, kdy dodavatel odvádí správci daně daň z fakturované ceny na výstupu, zároveň ale má odběratel právo uplatnit odvedenou daň ve svém daňovém přiznání jako daň na vstupu (viz dále). 8

9 Příklad Obě strany transakce jsou plátcem daně z přidané hodnoty. Dodavatel dodává službu odběrateli, za službu fakturuje částku Kč + DPH ve výši 20 % (2 000 Kč). Uvedenou daň přizná ve svém daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období a odvede ji správci daně. Na druhé straně odběratel daň z přijaté faktury ve svém daňovém přiznání k DPH uplatní na vstupu 7.4 Základ daně Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění ( 36 ZDPH). Základ daně také zahrnuje i vedlejší výdaje ( 36 odst.3 ZDPH). 9

10

11

12 AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ v daňových souvislostech 1. vydání JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Mgr. Jan Neckář Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba PRINTO, spol. s r.o., Ostrava Odpovědná redaktorka Olga Kubová Sazba Ondřej Forman Autorská uzávěrka 18. července 2011 ISBN Anag, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, Město tel.: , fax:

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ Všechny níže zmíněné smlovy představují z hlediska daně z příjmu vlastně buď tzv. příjem ze závislé činnosti

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem PÍKLAD POPLATNÍKA S JEDINÝM ZAMSTNAVATELEM V ROCE, ŽIJÍCÍHO VE SPOLENÉ DOMÁCNOSTI S DRUŽKOU A 5 DTMI, UPLATUJÍCÍHO NA NKTERÉ DTI DAOVÉ ZVÝHODNNÍ Ve společně hospodařící domácnosti žije poplatník s družkou

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem Zálohy na daň z příjmů fyzických osob (I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem (II.) zálohy na daň z příjmů zaplacené poplatníkem v průběhu aktuálního zdaňovacího období

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Právní úprava účetnictví a daní, daň z příjmů

Právní úprava účetnictví a daní, daň z příjmů Právní úprava účetnictví a daní, daň z příjmů Účetnictví i daňová soustava ČR je důsledně právně regulována, v poslední době jsou do právních norem implementovány IAS (IFRS) a evropské právní normy s cílem

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku:

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku: Příloha k důvodové zprávě č. 2 Příklad č. 1: Roční zúčtování záloh na daň a zúčtování u poplatnice s příjmem 10.000 Kč měsíčně, která po celý rok uplatňovala daňové na tři děti. Poplatnice s podepsaným

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen "DAP" 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká.

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen DAP 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 550923073 02 Rodné číslo 550923 / 073 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_412.UCE.24 Daňové tabulky pro studenty učební pomůcka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona:

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více