Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!"

Transkript

1 Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí být uzavřena dohoda o provedení práce (stejně jako dohoda o pracovní činnosti) 1 Pracovní právo Upozornění na konkrétní právní úpravu Zákonem nebyla stanovena povinnost písemné formy. Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Důvodem k zavedení povinné písemné formy u dohody o provedení práce bylo jednak posílit právní jistotu účastníků tohoto pracovněprávního vztahu, jednak zabránit existujícím snahám prostřednictvím ústních dohod o provedení práce dodatečně zakrývat výkon nelegální práce. V důsledku vložení nového odstavce v ustanovení 77 ZP a zrušení nadbytečného odstavce v ustanovení 76 ZP, došlo k jejich přečíslování. Zvýraznění změn pro rychlejší orientaci Příklad: Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce jak v roce 2010, tak v roce 2011, v obou případech jen ústně. Ve vztahu k dohodě o provedení práce uzavřené v roce 2010 k žádnému porušení z jeho strany, co se týče formy předmětné dohody, nedošlo. Uzavřením dohody v jiné než písemné podobě v roce 2011 riskuje zaměstnavatel spor o platnost takové dohody a především pak uložení pokuty ze strany orgánu inspekce práce až do výše Kč. 75 ZP dohoda o provedení práce a maximální rozsah činnosti s ní spojený Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Autor: JUDr. Petr Bukovjan

2 Sociální pojištění Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 2. Sociální pojištění 2.1 Nemocenské pojištění Nemocenské Podpůrčí doba u nemocenského Podpůrčí doba u poživatelů starobních a invalidních důchodů 28 odst. 1 ZNP zvláštní podpůrčí doba u poživatelů starobních a invalidních důchodů Podpůrčí doba u poživatelů starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně byla omezena a činila 70 kalendářních dnů. Tato podpůrčí doba se však počítá od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a trvá nejdéle do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li o zaměstnance (příp. skončilo pojištění, jde-li o OSVČ). Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů. Byla-li podpůrčí doba 70 kalendářních dnů vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce. Poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se nemocenské poskytovalo při téže pracovní neschopnosti nejdéle po dobu 81 kalendářních dnů a při více pracovních neschopnostech po dobu 81 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce, a to od prvního dne pracovní neschopnosti. Toto omezení neplatilo, jestliže pracovní neschopnost vznikla pracovním úrazem (nemocí z povolání). Pro poživatele starobních důchodů a invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně platí vedle obecné podpůrčí doby v délce 380 kalendářních dnů ještě zvláštní (kratší) podpůrčí doba v rozsahu 70 kalendářních dnů (v období let 2011 až 2013 v rozsahu 63 kalendářních dnů). Uplynutím obecné podpůrčí doby končí výplata nemocenského, i když ještě zvláštní podpůrčí doba neuplynula. Zvláštní podpůrčí doba platí i v případě, že dočasná pracovní neschopnost vznikla pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, nebo v případě nařízené karantény. V období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží poživatelům uvedených důchodů vždy náhrada mzdy, platu nebo odměny od zaměstnavatele, a to i v případě, že zvláštní podpůrčí doba již v kalendářním roce uplynula. V období 2011 až 2013 činí podpůrčí doba u poživatelů těchto důchodů 63 kalendářních dnů a počítá se od 22. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény; jinak platí stejné zásady jako pro období Slovní popis ustanovení se zdůrazněním speciálního postupu v daném období 26 ZNP obecná podpůrčí doba Odkaz na související právní úpravu či hesla, která jsou potřeba prostudovat pro bližší pochopení dané problematiky Autor: JUDr. Jan Přib

3 Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 2 Sociální pojištění Důchodové pojištění Účast na důchodovém pojištění Účast společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti na důchodovém pojištění 8 odst. 2 ZDPo podmínky účasti společníků, jednatelů, komanditistů a některých členů družstev na důchodovém pojištění Podmínkou účasti je zúčtování Podmínkou účasti je zúčtování příjmu za kalendářní měsíc ve výši příjmu za kalendářní měsíc ve výši aspoň Kč. aspoň Kč. Podmínkou účasti byla účast na nemocenském pojištění. 1) 1) Podmínkou účasti na nemocenském pojištění bylo dosažení příjmu za kalendářní měsíc ve výši aspoň 400 Kč. Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztahy vykonávají pro tuto společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, jsou od roku 2009 (neboť od tohoto roku nejsou účastni nemocenského pojištění) účastni důchodového pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění aspoň ve výši rozhodného příjmu. Rozhodný příjem činí jednu čtvrtinu součinu všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za který se posuzuje účast na důchodovém pojištění, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; rozhodný příjem se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru. Výpočtem vychází, že v roce 2011 činí rozhodný příjem částku Kč. Je-li tedy uvedeným osobám v roce 2011 zúčtován v kalendářním měsíci příjem aspoň ve výši Kč, jsou tyto osoby v daném měsíci účastny důchodového pojištění a z tohoto příjmu zaplatí i pojistné na důchodové pojištění. Není-li v kalendářním měsíci zúčtován požadovaný příjem, nejsou v tomto měsíci účastny důchodového pojištění a z příjmu neplatí pojistné na důchodové pojištění. Podmínkou účasti je zúčtování příjmu za kalendářní měsíc ve výši aspoň Kč Příklad: Společník s. r. o. vykonává pro společnost práci za odměnu mimo pracovněprávní vztah. Výše odměny v roce 2011 činí Kč za kalendářní měsíc. Za červenec 2011 mu byla vyplacena odměna ve výši Kč. Tento společník bude účasten důchodového pojištění jen v červenci 2011 a z odměny Kč bude též zaplaceno pojistné. V ostatních měsících roku 2011 společník nebude účasten důchodového pojištění a z odměny ve výši Kč se pojistné na důchodové pojištění také odvádět nebude (celkem se tedy pojistné neodvede z částky Kč (tj. 11 x 6 000). 5 odst. 1 a 2 ZPSZ vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění 7 odst. 1 písm. a) a b) ZPSZ sazby pojistného na důchodové pojištění Příklad ilustrující použití v daném období a zdůrazňující rozdíly v aplikaci mezi obdobími Autor: JUDr. Jan Přib

4 Sociální pojištění Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 2.4 Organizace a provádění sociálního zabezpečení Oprávnění OSSZ kontrolovat správnost určení náhrady mzdy v počátečním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 13 odst. 2 ZOPSZ oprávnění OSSZ ke kontrole pro účely správnosti odvodu pojistného na sociální zabezpečení Okresní správy sociálního zabezpečení jsou oprávněny kontrolovat správnost určení náhrady mzdy a jiných příjmů poskytovaných po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény u všech zaměstnavatelů za účelem určení správné výše pojistného. Okresní správy sociálního zabezpečení byly oprávněny kontrolovat výši dávek nemocenského pojištění, které od odváděného pojistného odečítaly organizace. Před rokem 2009 odečítali zaměstnavatelé, kteří měli charakter organizace (tj. měli více než 25 zaměstnanců) od odváděného pojistného na sociální zabezpečení úhrn dávek nemocenského pojištění, které zúčtovali svým zaměstnancům. Od roku 2009 odečítají zaměstnavatelé od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy a jiných příjmů, které v počátečním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zúčtovali svým zaměstnancům. Za účelem určení správné výše pojistného na sociální zabezpečení jsou okresní správy sociálního zabezpečení oprávněny kontrolovat i správnost určení výše této náhrady mzdy a jiných příjmů. Od roku 2011 se však toto oprávnění OSSZ týká jen zaměstnavatelů s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26, kteří si pro kalendářní rok zvolili vyšší sazbu pojistného na sociální zabezpečení, tj. sazbu 26 %. Okresní správy sociálního zabezpečení jsou oprávněny kontrolovat správnost určení náhrady mzdy a jiných příjmů poskytovaných po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény u zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců nižším než 26, kteří si zvolili vyšší sazbu pojistného. 7 odst. 1 písm. a) bod 2 a odst. 3 a 4 ZPSZ vyšší sazba pojistného 9 odst. 2 a 4 ZPSZ odečet poloviny zúčtované náhrady mzdy viz také hesla Sazby pojistného u zaměstnavatelů a Odečet zaměstnavatele od odváděného pojistného v části 2.3 Odkaz na související právní úpravu či hesla, která jsou potřeba prostudovat pro bližší pochopení dané problematiky Autor: JUDr. Jan Přib 3. Zdravotní pojištění Minimální vyměřovací základ OSVČ 3a odst. 2 ZPZP vyměřovací základ OSVČ

5 Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 3 Zdravotní pojištění Minimální měsíční vyměřovací základ Kč ,50 Kč ,50 Kč Kč Minimální záloha Kč Kč Kč Kč Minimální roční pojistné OSVČ Kč Kč Kč Kč Výše měsíčního minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro roky vychází z 50% průměrné mzdy blíže viz komentář u předchozího hesla Maximální vyměřovací základ zaměstnance a OSVČ. Rozhodným obdobím pro placení pojistného OSVČ je kalendářní rok, za který se pojistné platí. Nejkratším poměrným obdobím je jeden kalendářní měsíc. Pokud tedy OSVČ provozuje samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů alespoň jeden den v kalendářním měsíci, považuje se z hlediska zdravotního pojištění za OSVČ po celý tento kalendářní měsíc, ovšem s povinností zaplatit i za tento měsíc alespoň minimální zálohu na pojistné. Jestliže OSVČ během rozhodného období změní zdravotní pojišťovnu, musí odvést těmto pojišťovnám poměrnou část pojistného, a to podle doby pojištění u každé z nich. Za měsíce, ve kterých bylo podnikání hlavním zdrojem příjmů, musí podnikatel odvést zdravotní pojišťovně, u které byl v té době pojištěn, pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu. V případě změny zdravotní pojišťovny je povinností osoby samostatně výdělečně činné oznámit nově zvolené zdravotní pojišťovně výši záloh vypočtených z vyměřovacího základu. Trvá-li nemoc pouze po část kalendářního měsíce, nemá OSVČ v tomto směru žádnou úlevu a pokud se jedná o hlavní zdroj příjmů, musí být i za tento měsíc zaplacena v roce 2011 alespoň minimální záloha Kč, jinými slovy musí být u OSVČ při odvodu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ. Odlišně se postupuje v případě, kdy nemoc OSVČ trvá po dobu nejméně jednoho celého kalendářního měsíce. OSVČ není povinna platit zálohy za kalendářní měsíce, v nichž byla uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů. Tuto skutečnost však musí OSVČ zdravotní pojišťovně průkazně doložit (zpravidla kopií neschopenky), neboť za běžného stavu není zdravotní pojišťovně tato skutečnost známa, resp. ji nemůže předpokládat. Tuto okolnost lze sice dokladovat i se zpětnou platností, nicméně jejím opožděným oznámením vzniká problém jak na straně OSVČ, tak následně u zdravotní pojišťovny, kdy dodatečně dochází ke změně výše placené zálohy včetně navazujícího odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu, platného pro OSVČ. Z obecného pohledu lze konstatovat, že pojistné se sice platí i za měsíce, kdy je OSVČ nemocná, nicméně zvýhodnění OSVČ spočívá ve skutečnosti, že pokud OSVČ měla nárok na výplatu nemocenského po celý kalendářní měsíc, nemusí být za tento měsíc dodržen minimální vyměřovací základ. Jestliže tento nárok na nemocenské není, musí být i v těchto měsících minimum dodrženo. Přeplatek OSVČ na pojistném za rok 2010 může vzniknout tím způsobem, že na základě příznivého vývoje ekonomických výsledků samostatné výdělečné činnosti za rok 2009 platila OSVČ v roce 2010 vysoké zálohy na pojistné, avšak v důsledku nepříznivého vývoje v roce 2010 jí vznikla povinnost zaplatit za tento rok nižší pojistné, třeba i v minimální povinné výši. V případě řešení přeplatku pojistného za rok 2010 lze v roce 2011 postupovat dvojím způsobem. OSVČ buď může požádat zdravotní pojišťovnu o převedení přeplatku na úhradu záloh na pojistné pro další období roku 2011 (vyznačit v Přehledu za rok 2010), anebo požádá o jeho vrácení, přičemž za podání žádosti se považuje i předložení Přehledu. Zdravotní pojišťovna je pak podle zákona povinna vrátit přeplatek do jednoho měsíce od jeho zjištění za předpokladu, že OSVČ nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek. 3 Příklad 1: OSVČ platila v roce 2011 měsíčně minimální zálohy Kč, za rok 2011 vykáže ztrátu. Minimální vyměřovací základ musí být respektován i v případech, kdy je za rozhodné období kalendářního roku vykázán příjem po odpočtu výdajů nižší, než zákonem stanovený minimální vyměřovací základ, nebo i za situace, kdy je OSVČ ve ztrátě. Zákonné minimum musí být dodrženo, zaplacené zálohy se nevracejí. Příklad 2: OSVČ platila od ledna 2011 minimální zálohy Kč a od měsíce podání Přehledu (březen 2011) pak Kč, za rok 2011 vykáže příjmy Kč a výdaje Kč. Pojistné za rok 2011 se vypočte následovně: P = 0,135 x 0,5 x ( ) = Kč Na zálohách bude za rok 2011 zaplaceno celkem Kč, doplatek činí Kč. Autor: Ing. Antonín Daněk

6 6 4 4 Daně z příjmů Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 4. Daně z příjmů Nezdanitelné části základu daně Úroky z úvěru či půjčky použitých na financování bytových potřeb 15 odst. 3 a 4 ZDP podmínky pro možnost uplatnění zaplacených úroků z úvěru či půjčky použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelných částí Zaměstnanec, který si u svého zaměstnavatele uplatnil snížení základu daně Nově je zaměstnanec v případě nezahájení stavby do čtyř let od uzavření úvěrové o úroky z úvěru použitého na nákup pozemku, musel plátci prokázat, že do 4 let smlouvy povinen sám podat daňové přiznání, ve kterém spolu s ostatními od uzavření úvěrové smlouvy zahájil stavbu. ZDP neupravoval řešení porušení zdanitelnými příjmy zdaní také částku odpovídající úrokům z úvěru, které si v minulých letech uplatnil u zaměstnavatele za účelem snížení základu daně. této podmínky. Pokud tedy tato podmínka nebyla prokázána, musel plátce zpětně přepočítat jednotlivá uplynulá zdaňovací období. Související výstavba musela být uskutečněna pomocí úvěru na financování Již nemusí být použit pouze úvěr na financování bytových potřeb. bytových potřeb. Zaměstnanec, který si u svého zaměstnavatele uplatnil snížení základu daně o úroky z úvěru použitého na nákup pozemku, musí plátci prokázat, že do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy zahájil stavbu. Pokud nebyla podmínka zahájení stavby do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy prokázána, musel do roku 2010 plátce zpětně přepočítat jednotlivá uplynulá zdaňovací období. Tento postup byl administrativně náročný a v některých případech i těžko proveditelný, protože zaměstnanec u plátce už po čtyřech letech nemusel pracovat. Od roku 2011 je zaměstnanec v případě nezahájení stavby do čtyř let od uzavření úvěrové smlouvy povinen sám podat daňové přiznání. V daňovém přiznání bude tento příjem (částka odpovídající úrokům z úvěru, které si v minulých letech uplatnil u zaměstnavatele za účelem snížení základu daně) vykázán jako ostatní příjem podle ust. 10 ZDP. Pokud zaměstnanec splní časový test a do čtyř let zahájí stavbu, bude snížení základu daně nadále uplatňovat u zaměstnavatele. Nárok na tuto nezdanitelnou částku musí poplatník plátci prokázat výpisem z listu vlastnictví a také stavebním povolením nebo ohlášením stavby, která byla na předmětném pozemku postavena. Pro možnost uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši zaplacených úroků zákon o daních z příjmů v ust. 15 odst. 3 a 4 stanoví následující podmínky: 1. Půjčka nebo úvěr musí být využity na financování bytových potřeb. 2. Fyzická osoba uplatňující odpočet musí být účastníkem smlouvy o financování bytových potřeb. Půjčka nebo úvěr musí být poskytnuty fyzické osobě. 3. Poplatník musí předmět bytové potřeby vlastnit a užívat jej k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomka, rodičů nebo prarodičů obou manželů. 4. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit za rok Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatněná částka překročit jednu dvanáctinu maximální částky za každý měsíc placení úroků. 5. Existuje-li více účastníků úvěrové smlouvy, může si úroky uplatnit jeden z nich nebo všichni rovným dílem. Autorka: Jaroslava Pfeilerová

7 Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 4 Daně z příjmů 7 Náklady zaměstnavatele Motivační příspěvek pro studenty 24 odst. 2 písm. zu) ZDP motivační příspěvek jako daňový náklad 25 odst. 1 písm. j) ZDP výdaje (náklady) nad limity stanovené ZDP nebo zvláštními předpisy nelze pro daňové účely uznat Původní právní úprava možnost daňového uplatnění tohoto příspěvku neobsahovala Do daňově účinných nákladů je nově možné v souladu s ust. 24 odst. 2 písm. zu) ZDP uplatnit motivační příspěvky poskytnuté na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do Kč měsíčně. Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování nebo jízdné. Zaměstnavatel může do daňově uznatelných nákladů zahrnout motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše Kč měsíčně. Částka motivačního příspěvku poskytovaná nad stanovený limit není pro zaměstnavatele daňovým výdajem. Podle ZDP se motivačním příspěvkem rozumí: stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů. Z hlediska studenta je obdržený příspěvek posouzen jako zdanitelný příjem plynoucí v souvislosti s budoucím výkonem závislé činnosti. Tento příjem zdaní poplatník ve vlastním daňovém přiznání nebo prostřednictvím budoucího zaměstnavatele. Příklad: Společnost Gama s. r. o. na základě smluvního vztahu vyplácela po celý rok 2011 motivační příspěvek studentovi střední školy ve výši Kč měsíčně. Daňově uznatelným nákladem společnosti bude částka ve výši Kč (2 000 x 12), částka nad limit ve výši Kč (1 000 x 12) společnost uplatnit nemůže. Student neměl v roce 2011 mimo motivační příspěvek žádný jiný zdanitelný příjem. U budoucího zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka a požádal o roční zúčtování. Výpočet daňové povinnosti: Výpočet daňové povinnosti Částka v Kč Příjem Daň 15 % Sleva na poplatníka Sleva na studujícího poplatníka Daňová povinnost 0 4 Autorka: Jaroslava Pfeilerová

8 8 4 Daně z příjmů Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu Správa daně ze závislé činnosti Řádné vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (žlutý tiskopis MFin 5466) 38d odst. 10 ZDP povinnost plátce daně podat vyúčtování místně příslušnému správci daně (nestanoví však lhůtu ta je uložena DŘ) 137 DŘ lhůta pro podání vyúčtování do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku 69 ZSDP vybíraní daně srážkou Porovnání lhůt pro podávání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zákona o správě daní a poplatků platného do a daňového řádu, který nabyl účinnosti od : Vyúčtování za rok naposledy podávané v roce 2010 Postup platný poprvé pro vyúčtování za rok 2010 podávané v roce 2011 Zrušený zákon o správě daní a poplatků v ust. 69 stanovil lhůtu pro podání Daňový řád lhůtu stanovenou zákonem o správě daní a poplatků mění, stanoví vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou do třiceti dnů ode dne, v němž byl povinnost podat vyúčtování do čtyř měsíců po uplynutí zdaňovacího období. plátce povinen odvést poslední daňovou povinnost (tj. 31. ledna + 30 dnů). To znamená, že za rok 2010 bude s uplatněním 33 DŘ možné podat vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou do následujícího roku včetně. Vzhledem k tomu, že konec lhůty v letošním roce připadne na sobotu, posune se termín na nejbližší pracovní den tj Pokud je s vyúčtováním spojena i povinnost odvést daň je splatná poslední den lhůty pro podání vyúčtování. Platnými vzory tiskopisu pro podání jsou Vyúčtování č. 11, 12. Platný vzor tiskopisu pro podání je Vyúčtování č. 13. Hlavní procesní úprava pro vybírání srážkové daně je uvedena v ust DŘ. Při správě srážkové daně je však nutné využívat i jiná související ustanovení daňového řádu a také zákona o daních z příjmů. V souvislosti se změnami, které přinesl daňový řád, je daň z příjmů vybíraná srážkou na základě tvrzení plátce ve vyúčtování vyměřena. Také tento nový institut vyměření daně platí již za zdaňovací období roku Lhůtu pro podání vyúčtování nelze prodloužit ( 38d odst. 10 ZDP). Daňový řád umožňuje podat vyúčtování podle rozhodnutí plátce v listinné podobě nebo elektronicky DŘ daň vybíraná srážkou následující heslo Následné a dodatečné vyúčtování daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně heslo Zdaňování členů statutárních orgánů českých právnických osob daňových nerezidentů tyto příjmy podléhají dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a plátce je musí zahrnout do vyúčtování Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Autorka: Jaroslava Pfeilerová

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více