SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY"

Transkript

1 SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Jedním z nových pojmů, které s sebou přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), je pojem svéprávnost. Tímto pojmem byla nahrazena dříve známá způsobilost k právním úkonům. Ačkoliv se se svéprávností v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), až na drobné výjimky vůbec nesetkáme, přesto je jedním z klíčových předpokladů pro navázání pracovněprávního vztahu. Právě svéprávností se budeme zabývat na následujících stranách. CO TO SVÉPRÁVNOST JE A JAK SE ZÍSKÁVÁ? Svéprávnost definuje 15 odst. 2 občanského zákoníku jako způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávný člověk tedy může bez omezení právně jednat (např. sjednat si hypoteční úvěr, zastavit nemovitost, podepsat pracovní smlouvu, pronajmout si automobil apod.). Svéprávnost získává člověk od narození postupně, až dosažením zletilosti ji nabude úplně. Zletilosti se nabývá buď dosažením 18 let věku, nebo i dříve tzv. přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Příklad 1 Devítileté dítě nemá ještě dostatečnou svéprávnost k tomu, aby podepsalo kupní smlouvu ohledně nemovitosti. Zcela jistě si však samo svým jednáním může v trafice koupit oblíbený komiksový časopis. NABYTÍ SVÉPRÁVNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE Výše uvedené zcela platí i pro nabytí svéprávnosti zaměstnavatele fyzické osoby. U právnických osob svéprávnost nerozlišujeme. Svéprávné musí být osoby, které tvoří statutární orgán právnické osoby (tedy nejčastěji její jednatelé nebo členové představenstva). Zaměstnavatelem fyzickou osobou proto může být jednak osoba s plnou svéprávností (tedy zletilá), jednak i nezletilá osoba, které její zákonný zástupce (nejčastěji rodič) udělí s přivolením soudu souhlas s provozem obchodního závodu. V takovém případě totiž nezletilý může vykonávat vše, co se při provozu závodu obvykle děje, tedy i podepisovat pracovní smlouvy a vystupovat v postavení zaměstnavatele. K omezení svéprávnosti a jeho vlivům na možnost být zaměstnavatelem viz dále v tomto článku. Naproti tomu pokud jde o nabytí svéprávnosti zaměstnance, zde najdeme zvláštní úpravu v 34 a 35 občanského zákoníku. Podle ní je zakázána závislá práce osob mladších 15 let nebo osob, které neukončily povinnou školní docházku 17

2 MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2015 (jde o tzv. zákaz dětské práce). Člověk může uzavřít pracovní smlouvu (slovy zákona zavázat se k výkonu závislé práce ) až po dosažení 15 let věku a ukončení povinné školní docházky. 1) 18 Příklad 2 Školák se narodil 11. října Ve školním roce 2014/2015 ukončí povinnou devítiletou základní školní docházku. Dne 1. července 2015 s ním proto bude moci potenciální zaměstnavatel navázat pracovněprávní vztah (školák již ukončí povinnou školní docházku a bude mu 15 let). Příklad 3 Další školačka se narodila 26. srpna Povinnou školní docházku ukončí taktéž ve školním roce 2014/2015 (tedy uplynutím 30. června 2015), ale první pracovní smlouvu může uzavřít až 26. srpna 2015, kdy dosáhne 15 let věku. Tato úprava je nicméně právem kritizována 2), protože nedává smysl, aby musel zaměstnavatel čekat, až jeho budoucí zaměstnanec ukončí povinnou školní docházku. Účelu zákona by stačilo (a pro praxi by to bylo vstřícnější), pokud by pracovní smlouvu mohl uzavřít patnáctiletý, ale nastoupit do práce mohl až v den následující po dni, kdy vyjde ze školy. OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, DPČ A DPP U NEZLETILÉHO Další novinkou 3), zavedenou od 1. ledna 2014, je možnost zákonného zástupce (opět typicky rodiče) nezletilého podle 56a zákoníku práce okamžitě zrušit jeho pracovní poměr, za následujících podmínek: nezletilý je mladší 16 let, okamžité zrušení pracovního poměru je nutné v zájmu vývoje, vzdělání nebo zdraví nezletilého, existuje pravomocné rozhodnutí soudu, kterým soud přivolil k okamžitému zrušení pracovního poměru. 4) Poněkud úsměvně pak působí dovětek, že okamžité zrušení pracovního poměru musí být doručeno i nezletilému zaměstnanci, a lze si představit, že doručení této písemnosti může v nejedné domácnosti vyvolat spory. Za stejných podmínek může zákonný zástupce nezletilého podle 77 odst. 5 a 6 zákoníku práce okamžitě zrušit rovněž dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Příklad 4 Nezletilý zaměstnanec, narozený 25. srpna 1999, navázal svůj první pracovní poměr se dnem nástupu do práce 1. září 2014 v lihovaru. Rodiče by nicméně raději svého syna viděli studovat gymnázium. Obrátí se proto na soud se žádostí o přivolení k okamžitému zrušení pracovního poměru z důvodu, že práce v lihovaru brání dal- 1) Žák přitom podle 43 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky. Období školního vyučování definuje 2 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, jako období od 1. září do 30. června následujícího kalendářního roku. 2) Viz BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s ) A opět právem kritizovanou, srov. opět BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s ) Což v praxi znamená, že si rodič nezletilého musí pospíšit, chce-li do 16 let věku svého potomka takové rozhodnutí získat.

3 SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY šímu vzdělávání nezletilého. Pokud soud k okamžitému zrušení přivolí a rozhodnutí nabude včas právní moci, mohou rodiče nezletilého až do 24. srpna 2015 pracovní poměr nezletilého okamžitě zrušit. OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI Obecně platí, že jednou zletilá osoba je již až do smrti plně svéprávná. Svéprávnost osoby může být podle současné právní úpravy omezena jedině soudním rozhodnutím a při splnění velmi přísných podmínek. České právo od 1. ledna 2014 nepřipouští, aby byl kdokoliv svéprávnosti zcela zbaven. Základními podmínkami pro omezení svéprávnosti je neschopnost postarat se o vlastní záležitosti pro duševní poruchu, která není pouze přechodná, a nemožnost řešit tuto situaci méně závažným opatřením (sem patří tzv. nápomoc při rozhodování podle 45 a násl. občanského zákoníku a zastoupení členem domácnosti podle 49 a násl. občanského zákoníku). Při splnění těchto podmínek přikročí soud rozhodnutím k omezení svéprávnosti člověka, a to pouze v nezbytném rozsahu, který ve svém rozhodnutí vymezí. Dále jmenuje takto omezované osobě opatrovníka. Opatrovník se stává zákonným zástupcem osoby s omezenou svéprávností v rozsahu určeném soudem. Soud má v zásadě tři možnosti, jak svéprávnost osoby omezit: Negativním výčtem: V rozhodnutí soud uvede, co omezovaná osoba nesmí sama činit. V tomto rozsahu za ni jedná opatrovník. Vše neuvedené může omezovaná osoba činit sama. Tento způsob nejvíce odpovídá požadavkům občanského zákoníku a je obecně preferován i odbornou veřejností. 5) Pozitivním výčtem: Starší judikatura 6) připouštěla i postup, kdy soud v rozhodnutí uvede, co omezovaná osoba smí sama činit. Ve zbývajícím rozsahu za ni jedná opatrovník. I když tento postup není dnes doporučován, lze se s ním ojediněle setkat. Kombinací výše uvedeného: Lze se setkat i s rozhodnutími, kde soud vypočte jak to, co omezovaná osoba činit smí, tak to, co činit nesmí. Tento přístup je nejméně doporučovaný, protože zvyšuje riziko, že se v rozhodnutí na něco zapomene, a vzniká otázka, zda takové neřešené záležitosti omezovaná osoba smí činit sama, nebo za ni i zde jedná opatrovník. ZAMĚSTNAVATEL A ZAMĚSTNANEC S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ Omezení svéprávnosti může mít dopad i na možnost vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. V každém případě rozhoduje (což vyplývá i z výkladu výše), v jakém rozsahu je svéprávnost osoby soudně omezena. Pokud soudní rozhodnutí nedopadá na pracovněprávní vztahy, může osoba působit jako zaměstnanec či zaměstnavatel bez omezení (s níže uvedenou výjimkou týkající se dohod o odpovědnosti). Pokud soudní rozhodnutí omezuje svéprávnost osoby v pracovněprávních vztazích, jedná za takovou osobu v soudem určeném rozsahu opatrovník. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je tak důležité znát obsah soudního rozhodnutí, které omezuje svéprávnost jejich smluvního partnera. Protože nejde o žádný z případů podle 316 odst. 4 zákoníku práce, může se zaměstnavatel i zaměstnanec na takovou skutečnost druhé strany oprávněně dotazovat a součástí pracovních smluv někdy bývá i vzájemné ujištění, že jsou obě strany plně svéprávné a že nic nebrání tomu, aby pracovní smlouvu uzavřely. 5) Viz ČUHELOVÁ, K. in LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část ( 1 654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s ) Viz stanovisko Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Cpj 160/76, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 3/

4 MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/ Příklad 5 Podle soudního rozhodnutí nesmí kandidát na pracovní pozici samostatně uzavřít pracovní smlouvu. Jeho opatrovníkem je jmenován jeho starší bratr. Zaměstnavatel v takovém případě může s kandidátem dohodnout, zda by u něj chtěl pracovat. Následně se však musí obrátit na opatrovníka a jednotlivé náležitosti pracovní smlouvy dohodnout s ním. Pracovní smlouvu pak uzavře zaměstnavatel s kandidátem, za nějž smlouvu podepíše jeho opatrovník. Do práce pak dochází úspěšný kandidát, který je povinen pracovat podle pokynů zaměstnavatele podle pracovní smlouvy. Příklad 6 Podle soudního rozhodnutí nesmí zaměstnanec samostatně navázat, změnit nebo rozvázat pracovněprávní vztah. Pracovní smlouvu tak jako jeho zástupce podepsal opatrovník a stejně tak výpověď z pracovního poměru musí být doručena opatrovníku. Mzdový výměr však zaměstnavatel doručuje zaměstnanci, a pokud jej zaměstnanec požádá o zasílání mzdy na bankovní účet, může se na tom přímo se zaměstnancem dohodnout. V případě pochybností se zaměstnavatel může obrátit na opatrovníka a situaci s ním vyjasnit. Občanský zákoník řeší i následky toho, že osoba omezená ve svéprávnosti soudní rozhodnutí poruší a zakázané jednání učiní sama, bez souhlasu opatrovníka. V takovém případě rozlišujeme následující případy: právní jednání nepůsobí osobě omezené ve svéprávnosti újmu. Právní jednání je v takovém případě platné; právní jednání působí osobě omezené ve svéprávnosti újmu, ale stačí změnit rozsah povinností této osoby. V takovém případě soud podle svého uvážení rozsah povinností upraví a právní jednání je platné; právní jednání působí osobě omezené ve svéprávnosti újmu, ale opatrovník je následně schválil. Právní jednání se považuje za platné; právní jednání působí osobě omezené ve svéprávnosti újmu, ale schválila je sama tato osoba poté, co nabyla plnou svéprávnost. Právní jednání se považuje za platné; právní jednání působí osobě omezené ve svéprávnosti újmu, kterou nelze odčinit změnou rozsahu povinností, a nebylo následně oprávněnou osobou schváleno. Právní jednání je v takovém případě neplatné. DOHODY O ODPOVĚDNOSTI A DALŠÍ SPECIFICKÉ VZTAHY V PRACOVNÍM PRÁVU V úvodu článku bylo zmíněno, že s pojmem svéprávnost zákoník práce až na drobnou výjimku nepracuje. Tuto výjimku nalezneme u tzv. dohod o odpovědnosti, tedy dohody o odpovědnosti za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování (viz 252 zákoníku práce) a dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (viz 255 zákoníku práce). U obou těchto dohod platí zvláštní pravidlo, podle něhož lze dohodu uzavřít jen s plně svéprávným zaměstnancem, který dosáhl 18 let věku. To znamená, že bez ohledu na to, jak moc a v čem je svéprávnost zaměstnance omezena, nelze s ním uvedené dohody uzavřít. Dohody nemůže za zaměstnance s omezenou svéprávností uzavřít ani opatrovník. U ztráty svěřených věcí nicméně není vyloučeno předat zaměstnanci s omezenou svéprávností předměty o hodnotě do výše Kč na základě písemného potvrzení. Příklad 7 Zaměstnanec, který se narodil dne 2. dubna 1998, pracuje u zaměstnavatele již od skončení povinné školní docházky, tedy od 1. července Jeho svéprávnost nebyla

5 STÍŽNOST NA POSTUP PLÁTCE DANĚ omezena. Zaměstnavatel mu již nyní může svěřit na písemné potvrzení služební mobilní telefon v hodnotě Kč. Dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (např. penězích v pokladně) však mohou strany uzavřít až 2. dubna 2016, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku. Jiné vztahy zákoník práce plnou svéprávností zaměstnance nepodmiňuje. Některé instituty se však u osob s omezenou svéprávností často nebudou vyskytovat spíše pro jejich nepraktičnost. Tak například nebude u osob s omezenou svéprávností běžně sjednávána konkurenční doložka, protože tyto osoby zpravidla nebudou vykonávat práci, při níž by přišly do styku s konkurenčně významnými informacemi, které by zaměstnavatel potřeboval po skončení pracovního poměru chránit. ZÁVĚR Drtivá většina zaměstnavatelů i zaměstnanců je plně svéprávných a řada personalistů se s případy popsanými v tomto článku (např. s osobami těsně po skončení školní docházky, nebo s osobami s omezenou svéprávností) ve své praxi vůbec nesetká. Zatímco zákaz dětské práce je absolutní a nelze dělat nic jiného, než počkat na splnění zákonných podmínek, omezení svéprávnosti vhodného kandidáta nepředstavuje neřešitelnou překážku pro navázání pracovněprávního vztahu a mnohem více zde působí spíše strach z neznámého. Pokud je některá ze stran omezena ve svéprávnosti, neznamená to nic víc, než to, že zaměstnavatel, personalista, zaměstnanec či kandidát musejí prozkoumat, v jakém rozsahu je svéprávnost jejich protějšku omezena. Podle toho snadno rozliší, zda mají jednat s opatrovníkem, nebo mohou jednat přímo s osobou, která není plně svéprávná. Mgr. Michal Vrajík STÍŽNOST NA POSTUP PLÁTCE DANĚ Ve smyslu 38h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), má plátce (zaměstnavatel) povinnost vypočítat zálohu na daň ze základu pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti poplatníka (zaměstnance). U daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně platí obdobně povinnost srážky daně podle 38d odst. 1 ZDP. Plátce nese plnou odpovědnost za správnost výpočtu daňové povinnosti před správcem daně, a to i v případě, že k chybnému výpočtu daně dojde zaviněním poplatníka, například tím, že poplatník nenahlásil změny v uplatnění některé slevy nebo daňového zvýhodnění. Z uvedeného důvodu mzdová účetní velmi pečlivě zvažuje poskytování slev nebo daňového zvýhodnění v jednotlivých měsících při výpočtu měsíční daňové povinnosti u jednotlivých poplatníků. V praxi se někdy stává, že plátce vypočte daňovou povinnost z příjmu poplatníka a poplatník s výší stanovené daňové povinnosti nesouhlasí. Často ani vzájemná výměna stanovisek mzdové účetní a zaměstnance nevede ke sjednocení názoru. Otázkou je, jak v takovém případě postupovat. Správný postup najdeme v 237 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DŘ). 21

6 Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY KDY ZAMĚSTNANEC PORUŠÍ PREVENČNÍ POVINNOST? Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 1924/2013 (dostupný na V posuzovaném případě z obsahu spisu (též ze Směrnice č. 2/2008 Nakládání s finančními prostředky od zákazníků ) vyplývá, že žalobkyně způsob preventivní ochrany tržeb skladníky-distributory zboží nijak neupravila; ponechala tak zcela na jejich úvaze, jaký způsob preventivní ochrany před jejich ztrátou či odcizením zvolí. Zaměstnanci-řidiči, kteří zajišťovali distribuci zboží včetně jeho vykládky a nakládky, zajišťovali inkasované peněžní prostředky tak, že inkasovanou hotovost nosili neustále u sebe (někteří v ledvince, někteří v peněžence), zatímco žalobce tuto hotovost chránil v průběhu nakládky a vykládky zboží tak, že tržbu, kterou měl v tzv. číšnickém fleku, vložil do kožené tašky opatřené zipem (ve které měl své oblečení) a tašku zanechal zasunutou mezi sedadlem řidiče a sedadlem spolujezdce v uzamčeném dodávkovém vozidle Iveco aby na ni nebylo vidět. Podle názoru odvolacího soudu byl vhodnější první z uváděných způsobů, neboť žalovaný s ohledem na obecnou zkušenost měl a mohl předpokládat, že může dojít ke vloupání do vozidla a k odcizení finanční hotovosti. Žalovaný však svůj postup (který užíval vždy ) odůvodňoval tím, že vykládku prováděl v místě určeném pro zásobování, které bylo monitorováno kamerovým systémem a občasnými pochůzkami bezpečnostní agentury, že hotovost uložil (výše popsaným způsobem) v uzamčeném vozidle, že měl-li by mít hotovost u sebe, ztěžovalo by mu to nakládku a vykládku, nehledě na riziko ztráty tržby. Zaměstnanci lze vytýkat porušení obecné prevenční povinnosti ve smyslu ustanovení 249 odst. 1 zákoníku práce jak již bylo naznačeno výše tehdy, nepočíná-li si vzhledem ke konkrétním pracovním podmínkám i k dané časové a místní situaci tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku. Závisí-li způsob plnění obecné prevenční povinnosti zcela na úvaze zaměstnance, lze mu vytýkat porušení této povinnosti, jestliže je jeho počínání ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností; samotná skutečnost, že zaměstnanec měl možnost volby jiného (možná vhodnějšího) postupu, a že přes zaměstnancem zvolené opatření, které nebylo ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností, ke vzniku škody na majetku přesto došlo, závěru o porušení obecné prevenční povinnosti nepostačuje. Uvedený závěr vztažen na posuzovaný případ znamená, že žalovanému jistě lze vytýkat, že jím zvolené opatření nebylo zvoleno vhodně, protože nezabránilo odcizení inkasovaných finančních prostředků. Obdobně by ale bylo možné argumentovat v případě ztráty peněženky s tržbou, kterou zaměstnanec nosil u sebe, tím způsobem, že ji mohl zanechat ve vhodném úkrytu ve vozidle, a ke ztrátě by nedošlo. Je tedy zřejmé, že žalovaným zvolené opatření není zjevně nepřiměřené, a nelze-li mu vytýkat porušení obecné prevenční povinnosti ve smyslu ustanovení 249 odst. 1 zákoníku práce, není tím současně splněn jeden z předpokladů odpovědnosti zaměstnance za škodu podle ustanovení 250 odst. 1 zákoníku práce. 51

7 MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2015 KOMENTÁŘ V komentovaném rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval otázkou, kdy zaměstnanec poruší obecnou prevenční povinnost, tedy povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Stalo se totiž následující: Zaměstnanec, který rozvážel zboží a inkasoval za ně peníze, nechal po příjezdu k zákazníkovi peněženku schovanou v jiné uzavřené tašce, v níž měl své osobní věci, zastrčenou mezi sedadly a zamčenou v autě a roznášel zboží. Peněženka však byla v mezidobí ukradena. Otázkou bylo, zda měl zaměstnanec povinnost nosit peněženku u sebe nebo zda bylo totéž možné dovodit z obecné povinnosti předcházet škodám na majetku. Nejvyšší soud potvrdil, že je to v prvé řadě zaměstnavatel, kdo může určit, jakým způsobem má zaměstnanec v podobné situaci s majetkem nakládat. Protože zaměstnavatel nedal pokyn, že řidiči musí nosit peněženky u sebe, nebo je naopak ponechávat ve vozidle, bylo na jednotlivých řidičích, aby vyhodnotili, co považují za bezpečnější. Nejvyšší soud obecně dovodil, že zaměstnanec poruší prevenční povinnost, pokud si v konkrétní situaci počíná ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností. Pokud si však zaměstnanec může vybrat z více variant, jak předejít škodě, které jsou v zásadě možné a za normálních okolností vzniku škody skutečně zabrání, pak to, že v jednotlivém případě škoda přesto vznikne, neznamená porušení prevenční povinnosti zaměstnance. V projednávané věci pak Nejvyšší soud vyjádřil tentýž poznatek velmi jednoduše zaměstnanci nelze vytýkat, že nechal peněženku uzamčenou ve vozidle, protože kdyby si ji vzal k sobě, pak by ji mohl například ztratit a zaměstnavatel by mu vytýkal, že ji naopak nenechal ve vozidle. V takovém případě by zaměstnanec odpovídal vlastně za výsledek bez ohledu na zavinění (ať by udělal cokoliv, vždy by se mu vytýkalo, že nezabránil škodě), což je v rozporu s principy odpovědnosti zaměstnance za škodu podle zákoníku práce. Příklad Jinak by se posuzovaná věc řešila, pokud by zaměstnanec vozidlo nezamkl a/nebo nechal peněženku ve vozidle viditelně za čelním sklem, na sedadle atd. Takové opatření by nebylo možné považovat za splnění prevenční povinnosti. ODŠKODNĚNÍ NEMOCI Z POVOLÁNÍ A VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU PODNIKATELE Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1525/2014 (dostupný na Při zjišťování průměrného výdělku poškozeného zaměstnance, který vykonává podnikatelskou činnost, nelze vycházet jen z příjmů (výnosů) dosažených poškozeným z této činnosti, ale také z výdajů (nákladů), které musel vynaložit, aby tyto příjmy (výnosy) získal. Rozdíl mezi těmito příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) poškozeného zaměstnance představuje jeho zisk, a tedy i výdělek v období, v němž tyto příjmy (výnosy) dosáhl a v němž tyto výdaje (náklady) vynaložil. Výdaje (náklady), které poškozený zaměstnanec vynaložil na dosažení příjmů (výnosů) ze své podnikatelské činnosti, mohou být spojeny též s úplatným pořízením hmotného majetku (například strojů, zařízení, budov aj.), kterého je k této jeho činnosti zapotřebí. Protože tyto výdaje (náklady) se v přiznání k dani z příjmů, z něhož je třeba při zjišťování průměrného výdělku poškozeného zaměstnance vykonávajícího podnikatelskou činnost jak vyplývá z výše uvedeného zejména vycházet, neuplatňují (nemohou uplatňovat) jednorázově ve zdaňovacím období, ve kterém byly skutečně vynaloženy, nýbrž postupně ve více zdaňovacích obdobích ve formě odpisů hmotného majetku za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů (srov. 24 odst. 1, 24 odst. 2 písm. a), 26 až 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném 52

8 Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY do 31. prosince 2009 dále jen zákona o daních z příjmů ), je možné k nim ve zdaňovacím období, v němž se zjišťuje průměrný výdělek, přihlédnout jen v rozsahu odpovídajícím výši odpisů hmotného majetku, které poškozený zaměstnanec v souladu se zákonem o daních z příjmů uplatnil ve svém daňovém přiznání. Okolnost, že poškozený zaměstnanec uplatnil ve svém přiznání k dani z příjmů odpisy hmotného majetku, však sama o sobě (bez dalšího) nemůže vést k závěru, že skutečně vynaložil výdaje (náklady) na úplatné pořízení hmotného majetku, kterého je zapotřebí k jeho podnikatelské činnosti a k dosahování příjmů z ní. Odpisy hmotného majetku totiž poplatník daně z příjmů může uplatnit jako výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně z příjmů ( 24 odst. 1, 24 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů) nejen v souvislosti s úplatným pořízením hmotného majetku, ale i v případech jeho bezúplatného nabytí (například zděděním nebo darováním) nebo pořízení či vyrobení ve vlastní režii (srov. 29 odst. 1 písm. b) a e) zákona o daních z příjmů). Přihlížet nelze bez dalšího ani k odpisům hmotného majetku uplatněným poškozeným zaměstnancem v jeho daňovém přiznání v souvislosti s úplatným pořízením hmotného majetku, neboť samotná skutečnost, že poškozený zaměstnanec tento majetek pořídil úplatně, nevypovídá nic o tom, zda jde o majetek, který je vskutku potřebný k jeho podnikatelské činnosti a k dosahování příjmů z ní. Nejvyšší soud České republiky proto dospěl k závěru, že při zjišťování průměrného výdělku zaměstnance, který vykonává podnikatelskou činnost, po zjištění nemoci z povolání je třeba přihlížet též k odpisům hmotného majetku uplatněným zaměstnancem v jeho přiznání k dani z příjmů, jestliže jsou tyto odpisy spojeny s úplatným pořízením hmotného majetku, který je potřebný k jeho podnikatelské činnosti a k dosahování příjmů z ní. KOMENTÁŘ Jedním z nároků, které se uspokojují při odškodnění nemoci z povolání, je rovněž náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Výše této náhrady se podle 371 zákoníku práce vyčísluje zásadně jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného kvůli nemoci z povolání. Pokud poškozený po zjištění nemoci z povolání nadále pracuje jako zaměstnanec, nebývá obtížné zjistit jeho průměrný výdělek. Postupuje se totiž podle 351 až 362 zákoníku práce, od nichž se nelze odchylovat a které stanoví, jak se vypočítá průměrný výdělek z pracovního poměru. V komentovaném rozhodnutí se však Nejvyšší soud zabýval otázkou, jak zjistit průměrný výdělek osoby, která si začala na svou obživu vydělávat podnikáním. Nejvyšší soud potvrdil, že základním dokumentem, z nějž lze zjistit výdělek podnikatele, je jeho daňové přiznání. Daňové přiznání totiž zohledňuje podstatnou část příjmů i výdajů podnikatele (i když se v něm některé příjmy neuvádí, jako například příjmy zdaněné srážkovou daní, třeba autorské honoráře), a to za dostatečně dlouhé období (kalendářní rok), aby se předešlo sezónním výkyvům. V daňovém přiznání se mohou nicméně vyskytnout i položky, které reálné příjmy či výdaje neodrážejí, jako jsou například odpisy hmotného majetku. Právě odpisům se především věnuje rozebíraný judikát. Nejvyšší soud v něm v souladu s účelem náhrady za ztrátu na výdělku dovodil, že údaje z daňového přiznání nelze přebírat mechanicky a bezmyšlenkovitě, ale je třeba vždy zkoumat, zda jim odpovídá skutečný příjem či výdaj související s podnikáním, a zda tedy ovlivňují výdělek poškozeného. U odpisů to v praxi znamená, že soud musí zkoumat, zda se odpis vztahuje ke hmotnému majetku, který podnikatel nabyl úplatně (typicky tedy koupil) a který skutečně slouží jeho podnikání. Jenom odpisy, které splňují uvedená kritéria, představují podle Nejvyššího soudu výdaj významný pro výpočet průměrného výdělku podnikatele pro účely posouzení, zda má podnikatel nárok na náhradu za ztrátu na výdělku při nemoci z povolání. Mgr. Michal Vrajík 53

21 Cdo 1924/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

21 Cdo 1924/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Název judikátu: Ke způsobu plnění tzv. prevenční povinnosti Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.03.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1924/2013 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1924.2013.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada za ztrátu na výdělku Podnikatel Daň z

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE A POVINNOSTI S NÍ SPOJENÉ. Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené

INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE A POVINNOSTI S NÍ SPOJENÉ. Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené že daňovým nerezidentům lze přímo u plátce poskytnout pouze slevu na poplatníka ( 35ba odst. 1 písm. a) ZDP) a případně slevu na slevu studenta ( 35ba odst.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Praha, 28. 2. 2014 Mgr. Michal Lipovský Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014-3081 paragrafů - ruší nebo mění více než 200 právních

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu.

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. PRÁVNÍ NEWS legislativa 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. Zákon o e-governmentu zavádí dvě klíčové novinky, které výrazným způsobem ovlivní všechny procesy

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784. 3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám zaměstnankyním v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená patří do

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí?

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2014 Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? Běh času hraje v právu významnou roli. Časem většina práv, nejsou-li uplatněna, oslabuje a stává se nevymahatelnými,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více