SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY"

Transkript

1 SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Jedním z nových pojmů, které s sebou přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), je pojem svéprávnost. Tímto pojmem byla nahrazena dříve známá způsobilost k právním úkonům. Ačkoliv se se svéprávností v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), až na drobné výjimky vůbec nesetkáme, přesto je jedním z klíčových předpokladů pro navázání pracovněprávního vztahu. Právě svéprávností se budeme zabývat na následujících stranách. CO TO SVÉPRÁVNOST JE A JAK SE ZÍSKÁVÁ? Svéprávnost definuje 15 odst. 2 občanského zákoníku jako způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávný člověk tedy může bez omezení právně jednat (např. sjednat si hypoteční úvěr, zastavit nemovitost, podepsat pracovní smlouvu, pronajmout si automobil apod.). Svéprávnost získává člověk od narození postupně, až dosažením zletilosti ji nabude úplně. Zletilosti se nabývá buď dosažením 18 let věku, nebo i dříve tzv. přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Příklad 1 Devítileté dítě nemá ještě dostatečnou svéprávnost k tomu, aby podepsalo kupní smlouvu ohledně nemovitosti. Zcela jistě si však samo svým jednáním může v trafice koupit oblíbený komiksový časopis. NABYTÍ SVÉPRÁVNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE Výše uvedené zcela platí i pro nabytí svéprávnosti zaměstnavatele fyzické osoby. U právnických osob svéprávnost nerozlišujeme. Svéprávné musí být osoby, které tvoří statutární orgán právnické osoby (tedy nejčastěji její jednatelé nebo členové představenstva). Zaměstnavatelem fyzickou osobou proto může být jednak osoba s plnou svéprávností (tedy zletilá), jednak i nezletilá osoba, které její zákonný zástupce (nejčastěji rodič) udělí s přivolením soudu souhlas s provozem obchodního závodu. V takovém případě totiž nezletilý může vykonávat vše, co se při provozu závodu obvykle děje, tedy i podepisovat pracovní smlouvy a vystupovat v postavení zaměstnavatele. K omezení svéprávnosti a jeho vlivům na možnost být zaměstnavatelem viz dále v tomto článku. Naproti tomu pokud jde o nabytí svéprávnosti zaměstnance, zde najdeme zvláštní úpravu v 34 a 35 občanského zákoníku. Podle ní je zakázána závislá práce osob mladších 15 let nebo osob, které neukončily povinnou školní docházku 17

2 MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2015 (jde o tzv. zákaz dětské práce). Člověk může uzavřít pracovní smlouvu (slovy zákona zavázat se k výkonu závislé práce ) až po dosažení 15 let věku a ukončení povinné školní docházky. 1) 18 Příklad 2 Školák se narodil 11. října Ve školním roce 2014/2015 ukončí povinnou devítiletou základní školní docházku. Dne 1. července 2015 s ním proto bude moci potenciální zaměstnavatel navázat pracovněprávní vztah (školák již ukončí povinnou školní docházku a bude mu 15 let). Příklad 3 Další školačka se narodila 26. srpna Povinnou školní docházku ukončí taktéž ve školním roce 2014/2015 (tedy uplynutím 30. června 2015), ale první pracovní smlouvu může uzavřít až 26. srpna 2015, kdy dosáhne 15 let věku. Tato úprava je nicméně právem kritizována 2), protože nedává smysl, aby musel zaměstnavatel čekat, až jeho budoucí zaměstnanec ukončí povinnou školní docházku. Účelu zákona by stačilo (a pro praxi by to bylo vstřícnější), pokud by pracovní smlouvu mohl uzavřít patnáctiletý, ale nastoupit do práce mohl až v den následující po dni, kdy vyjde ze školy. OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, DPČ A DPP U NEZLETILÉHO Další novinkou 3), zavedenou od 1. ledna 2014, je možnost zákonného zástupce (opět typicky rodiče) nezletilého podle 56a zákoníku práce okamžitě zrušit jeho pracovní poměr, za následujících podmínek: nezletilý je mladší 16 let, okamžité zrušení pracovního poměru je nutné v zájmu vývoje, vzdělání nebo zdraví nezletilého, existuje pravomocné rozhodnutí soudu, kterým soud přivolil k okamžitému zrušení pracovního poměru. 4) Poněkud úsměvně pak působí dovětek, že okamžité zrušení pracovního poměru musí být doručeno i nezletilému zaměstnanci, a lze si představit, že doručení této písemnosti může v nejedné domácnosti vyvolat spory. Za stejných podmínek může zákonný zástupce nezletilého podle 77 odst. 5 a 6 zákoníku práce okamžitě zrušit rovněž dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Příklad 4 Nezletilý zaměstnanec, narozený 25. srpna 1999, navázal svůj první pracovní poměr se dnem nástupu do práce 1. září 2014 v lihovaru. Rodiče by nicméně raději svého syna viděli studovat gymnázium. Obrátí se proto na soud se žádostí o přivolení k okamžitému zrušení pracovního poměru z důvodu, že práce v lihovaru brání dal- 1) Žák přitom podle 43 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky. Období školního vyučování definuje 2 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, jako období od 1. září do 30. června následujícího kalendářního roku. 2) Viz BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s ) A opět právem kritizovanou, srov. opět BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s ) Což v praxi znamená, že si rodič nezletilého musí pospíšit, chce-li do 16 let věku svého potomka takové rozhodnutí získat.

3 SVÉPRÁVNOST A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY šímu vzdělávání nezletilého. Pokud soud k okamžitému zrušení přivolí a rozhodnutí nabude včas právní moci, mohou rodiče nezletilého až do 24. srpna 2015 pracovní poměr nezletilého okamžitě zrušit. OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI Obecně platí, že jednou zletilá osoba je již až do smrti plně svéprávná. Svéprávnost osoby může být podle současné právní úpravy omezena jedině soudním rozhodnutím a při splnění velmi přísných podmínek. České právo od 1. ledna 2014 nepřipouští, aby byl kdokoliv svéprávnosti zcela zbaven. Základními podmínkami pro omezení svéprávnosti je neschopnost postarat se o vlastní záležitosti pro duševní poruchu, která není pouze přechodná, a nemožnost řešit tuto situaci méně závažným opatřením (sem patří tzv. nápomoc při rozhodování podle 45 a násl. občanského zákoníku a zastoupení členem domácnosti podle 49 a násl. občanského zákoníku). Při splnění těchto podmínek přikročí soud rozhodnutím k omezení svéprávnosti člověka, a to pouze v nezbytném rozsahu, který ve svém rozhodnutí vymezí. Dále jmenuje takto omezované osobě opatrovníka. Opatrovník se stává zákonným zástupcem osoby s omezenou svéprávností v rozsahu určeném soudem. Soud má v zásadě tři možnosti, jak svéprávnost osoby omezit: Negativním výčtem: V rozhodnutí soud uvede, co omezovaná osoba nesmí sama činit. V tomto rozsahu za ni jedná opatrovník. Vše neuvedené může omezovaná osoba činit sama. Tento způsob nejvíce odpovídá požadavkům občanského zákoníku a je obecně preferován i odbornou veřejností. 5) Pozitivním výčtem: Starší judikatura 6) připouštěla i postup, kdy soud v rozhodnutí uvede, co omezovaná osoba smí sama činit. Ve zbývajícím rozsahu za ni jedná opatrovník. I když tento postup není dnes doporučován, lze se s ním ojediněle setkat. Kombinací výše uvedeného: Lze se setkat i s rozhodnutími, kde soud vypočte jak to, co omezovaná osoba činit smí, tak to, co činit nesmí. Tento přístup je nejméně doporučovaný, protože zvyšuje riziko, že se v rozhodnutí na něco zapomene, a vzniká otázka, zda takové neřešené záležitosti omezovaná osoba smí činit sama, nebo za ni i zde jedná opatrovník. ZAMĚSTNAVATEL A ZAMĚSTNANEC S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ Omezení svéprávnosti může mít dopad i na možnost vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. V každém případě rozhoduje (což vyplývá i z výkladu výše), v jakém rozsahu je svéprávnost osoby soudně omezena. Pokud soudní rozhodnutí nedopadá na pracovněprávní vztahy, může osoba působit jako zaměstnanec či zaměstnavatel bez omezení (s níže uvedenou výjimkou týkající se dohod o odpovědnosti). Pokud soudní rozhodnutí omezuje svéprávnost osoby v pracovněprávních vztazích, jedná za takovou osobu v soudem určeném rozsahu opatrovník. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je tak důležité znát obsah soudního rozhodnutí, které omezuje svéprávnost jejich smluvního partnera. Protože nejde o žádný z případů podle 316 odst. 4 zákoníku práce, může se zaměstnavatel i zaměstnanec na takovou skutečnost druhé strany oprávněně dotazovat a součástí pracovních smluv někdy bývá i vzájemné ujištění, že jsou obě strany plně svéprávné a že nic nebrání tomu, aby pracovní smlouvu uzavřely. 5) Viz ČUHELOVÁ, K. in LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část ( 1 654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s ) Viz stanovisko Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Cpj 160/76, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 3/

4 MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/ Příklad 5 Podle soudního rozhodnutí nesmí kandidát na pracovní pozici samostatně uzavřít pracovní smlouvu. Jeho opatrovníkem je jmenován jeho starší bratr. Zaměstnavatel v takovém případě může s kandidátem dohodnout, zda by u něj chtěl pracovat. Následně se však musí obrátit na opatrovníka a jednotlivé náležitosti pracovní smlouvy dohodnout s ním. Pracovní smlouvu pak uzavře zaměstnavatel s kandidátem, za nějž smlouvu podepíše jeho opatrovník. Do práce pak dochází úspěšný kandidát, který je povinen pracovat podle pokynů zaměstnavatele podle pracovní smlouvy. Příklad 6 Podle soudního rozhodnutí nesmí zaměstnanec samostatně navázat, změnit nebo rozvázat pracovněprávní vztah. Pracovní smlouvu tak jako jeho zástupce podepsal opatrovník a stejně tak výpověď z pracovního poměru musí být doručena opatrovníku. Mzdový výměr však zaměstnavatel doručuje zaměstnanci, a pokud jej zaměstnanec požádá o zasílání mzdy na bankovní účet, může se na tom přímo se zaměstnancem dohodnout. V případě pochybností se zaměstnavatel může obrátit na opatrovníka a situaci s ním vyjasnit. Občanský zákoník řeší i následky toho, že osoba omezená ve svéprávnosti soudní rozhodnutí poruší a zakázané jednání učiní sama, bez souhlasu opatrovníka. V takovém případě rozlišujeme následující případy: právní jednání nepůsobí osobě omezené ve svéprávnosti újmu. Právní jednání je v takovém případě platné; právní jednání působí osobě omezené ve svéprávnosti újmu, ale stačí změnit rozsah povinností této osoby. V takovém případě soud podle svého uvážení rozsah povinností upraví a právní jednání je platné; právní jednání působí osobě omezené ve svéprávnosti újmu, ale opatrovník je následně schválil. Právní jednání se považuje za platné; právní jednání působí osobě omezené ve svéprávnosti újmu, ale schválila je sama tato osoba poté, co nabyla plnou svéprávnost. Právní jednání se považuje za platné; právní jednání působí osobě omezené ve svéprávnosti újmu, kterou nelze odčinit změnou rozsahu povinností, a nebylo následně oprávněnou osobou schváleno. Právní jednání je v takovém případě neplatné. DOHODY O ODPOVĚDNOSTI A DALŠÍ SPECIFICKÉ VZTAHY V PRACOVNÍM PRÁVU V úvodu článku bylo zmíněno, že s pojmem svéprávnost zákoník práce až na drobnou výjimku nepracuje. Tuto výjimku nalezneme u tzv. dohod o odpovědnosti, tedy dohody o odpovědnosti za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování (viz 252 zákoníku práce) a dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (viz 255 zákoníku práce). U obou těchto dohod platí zvláštní pravidlo, podle něhož lze dohodu uzavřít jen s plně svéprávným zaměstnancem, který dosáhl 18 let věku. To znamená, že bez ohledu na to, jak moc a v čem je svéprávnost zaměstnance omezena, nelze s ním uvedené dohody uzavřít. Dohody nemůže za zaměstnance s omezenou svéprávností uzavřít ani opatrovník. U ztráty svěřených věcí nicméně není vyloučeno předat zaměstnanci s omezenou svéprávností předměty o hodnotě do výše Kč na základě písemného potvrzení. Příklad 7 Zaměstnanec, který se narodil dne 2. dubna 1998, pracuje u zaměstnavatele již od skončení povinné školní docházky, tedy od 1. července Jeho svéprávnost nebyla

5 STÍŽNOST NA POSTUP PLÁTCE DANĚ omezena. Zaměstnavatel mu již nyní může svěřit na písemné potvrzení služební mobilní telefon v hodnotě Kč. Dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (např. penězích v pokladně) však mohou strany uzavřít až 2. dubna 2016, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku. Jiné vztahy zákoník práce plnou svéprávností zaměstnance nepodmiňuje. Některé instituty se však u osob s omezenou svéprávností často nebudou vyskytovat spíše pro jejich nepraktičnost. Tak například nebude u osob s omezenou svéprávností běžně sjednávána konkurenční doložka, protože tyto osoby zpravidla nebudou vykonávat práci, při níž by přišly do styku s konkurenčně významnými informacemi, které by zaměstnavatel potřeboval po skončení pracovního poměru chránit. ZÁVĚR Drtivá většina zaměstnavatelů i zaměstnanců je plně svéprávných a řada personalistů se s případy popsanými v tomto článku (např. s osobami těsně po skončení školní docházky, nebo s osobami s omezenou svéprávností) ve své praxi vůbec nesetká. Zatímco zákaz dětské práce je absolutní a nelze dělat nic jiného, než počkat na splnění zákonných podmínek, omezení svéprávnosti vhodného kandidáta nepředstavuje neřešitelnou překážku pro navázání pracovněprávního vztahu a mnohem více zde působí spíše strach z neznámého. Pokud je některá ze stran omezena ve svéprávnosti, neznamená to nic víc, než to, že zaměstnavatel, personalista, zaměstnanec či kandidát musejí prozkoumat, v jakém rozsahu je svéprávnost jejich protějšku omezena. Podle toho snadno rozliší, zda mají jednat s opatrovníkem, nebo mohou jednat přímo s osobou, která není plně svéprávná. Mgr. Michal Vrajík STÍŽNOST NA POSTUP PLÁTCE DANĚ Ve smyslu 38h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), má plátce (zaměstnavatel) povinnost vypočítat zálohu na daň ze základu pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti poplatníka (zaměstnance). U daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně platí obdobně povinnost srážky daně podle 38d odst. 1 ZDP. Plátce nese plnou odpovědnost za správnost výpočtu daňové povinnosti před správcem daně, a to i v případě, že k chybnému výpočtu daně dojde zaviněním poplatníka, například tím, že poplatník nenahlásil změny v uplatnění některé slevy nebo daňového zvýhodnění. Z uvedeného důvodu mzdová účetní velmi pečlivě zvažuje poskytování slev nebo daňového zvýhodnění v jednotlivých měsících při výpočtu měsíční daňové povinnosti u jednotlivých poplatníků. V praxi se někdy stává, že plátce vypočte daňovou povinnost z příjmu poplatníka a poplatník s výší stanovené daňové povinnosti nesouhlasí. Často ani vzájemná výměna stanovisek mzdové účetní a zaměstnance nevede ke sjednocení názoru. Otázkou je, jak v takovém případě postupovat. Správný postup najdeme v 237 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DŘ). 21

6 Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY KDY ZAMĚSTNANEC PORUŠÍ PREVENČNÍ POVINNOST? Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 1924/2013 (dostupný na V posuzovaném případě z obsahu spisu (též ze Směrnice č. 2/2008 Nakládání s finančními prostředky od zákazníků ) vyplývá, že žalobkyně způsob preventivní ochrany tržeb skladníky-distributory zboží nijak neupravila; ponechala tak zcela na jejich úvaze, jaký způsob preventivní ochrany před jejich ztrátou či odcizením zvolí. Zaměstnanci-řidiči, kteří zajišťovali distribuci zboží včetně jeho vykládky a nakládky, zajišťovali inkasované peněžní prostředky tak, že inkasovanou hotovost nosili neustále u sebe (někteří v ledvince, někteří v peněžence), zatímco žalobce tuto hotovost chránil v průběhu nakládky a vykládky zboží tak, že tržbu, kterou měl v tzv. číšnickém fleku, vložil do kožené tašky opatřené zipem (ve které měl své oblečení) a tašku zanechal zasunutou mezi sedadlem řidiče a sedadlem spolujezdce v uzamčeném dodávkovém vozidle Iveco aby na ni nebylo vidět. Podle názoru odvolacího soudu byl vhodnější první z uváděných způsobů, neboť žalovaný s ohledem na obecnou zkušenost měl a mohl předpokládat, že může dojít ke vloupání do vozidla a k odcizení finanční hotovosti. Žalovaný však svůj postup (který užíval vždy ) odůvodňoval tím, že vykládku prováděl v místě určeném pro zásobování, které bylo monitorováno kamerovým systémem a občasnými pochůzkami bezpečnostní agentury, že hotovost uložil (výše popsaným způsobem) v uzamčeném vozidle, že měl-li by mít hotovost u sebe, ztěžovalo by mu to nakládku a vykládku, nehledě na riziko ztráty tržby. Zaměstnanci lze vytýkat porušení obecné prevenční povinnosti ve smyslu ustanovení 249 odst. 1 zákoníku práce jak již bylo naznačeno výše tehdy, nepočíná-li si vzhledem ke konkrétním pracovním podmínkám i k dané časové a místní situaci tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku. Závisí-li způsob plnění obecné prevenční povinnosti zcela na úvaze zaměstnance, lze mu vytýkat porušení této povinnosti, jestliže je jeho počínání ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností; samotná skutečnost, že zaměstnanec měl možnost volby jiného (možná vhodnějšího) postupu, a že přes zaměstnancem zvolené opatření, které nebylo ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností, ke vzniku škody na majetku přesto došlo, závěru o porušení obecné prevenční povinnosti nepostačuje. Uvedený závěr vztažen na posuzovaný případ znamená, že žalovanému jistě lze vytýkat, že jím zvolené opatření nebylo zvoleno vhodně, protože nezabránilo odcizení inkasovaných finančních prostředků. Obdobně by ale bylo možné argumentovat v případě ztráty peněženky s tržbou, kterou zaměstnanec nosil u sebe, tím způsobem, že ji mohl zanechat ve vhodném úkrytu ve vozidle, a ke ztrátě by nedošlo. Je tedy zřejmé, že žalovaným zvolené opatření není zjevně nepřiměřené, a nelze-li mu vytýkat porušení obecné prevenční povinnosti ve smyslu ustanovení 249 odst. 1 zákoníku práce, není tím současně splněn jeden z předpokladů odpovědnosti zaměstnance za škodu podle ustanovení 250 odst. 1 zákoníku práce. 51

7 MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2015 KOMENTÁŘ V komentovaném rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval otázkou, kdy zaměstnanec poruší obecnou prevenční povinnost, tedy povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Stalo se totiž následující: Zaměstnanec, který rozvážel zboží a inkasoval za ně peníze, nechal po příjezdu k zákazníkovi peněženku schovanou v jiné uzavřené tašce, v níž měl své osobní věci, zastrčenou mezi sedadly a zamčenou v autě a roznášel zboží. Peněženka však byla v mezidobí ukradena. Otázkou bylo, zda měl zaměstnanec povinnost nosit peněženku u sebe nebo zda bylo totéž možné dovodit z obecné povinnosti předcházet škodám na majetku. Nejvyšší soud potvrdil, že je to v prvé řadě zaměstnavatel, kdo může určit, jakým způsobem má zaměstnanec v podobné situaci s majetkem nakládat. Protože zaměstnavatel nedal pokyn, že řidiči musí nosit peněženky u sebe, nebo je naopak ponechávat ve vozidle, bylo na jednotlivých řidičích, aby vyhodnotili, co považují za bezpečnější. Nejvyšší soud obecně dovodil, že zaměstnanec poruší prevenční povinnost, pokud si v konkrétní situaci počíná ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností. Pokud si však zaměstnanec může vybrat z více variant, jak předejít škodě, které jsou v zásadě možné a za normálních okolností vzniku škody skutečně zabrání, pak to, že v jednotlivém případě škoda přesto vznikne, neznamená porušení prevenční povinnosti zaměstnance. V projednávané věci pak Nejvyšší soud vyjádřil tentýž poznatek velmi jednoduše zaměstnanci nelze vytýkat, že nechal peněženku uzamčenou ve vozidle, protože kdyby si ji vzal k sobě, pak by ji mohl například ztratit a zaměstnavatel by mu vytýkal, že ji naopak nenechal ve vozidle. V takovém případě by zaměstnanec odpovídal vlastně za výsledek bez ohledu na zavinění (ať by udělal cokoliv, vždy by se mu vytýkalo, že nezabránil škodě), což je v rozporu s principy odpovědnosti zaměstnance za škodu podle zákoníku práce. Příklad Jinak by se posuzovaná věc řešila, pokud by zaměstnanec vozidlo nezamkl a/nebo nechal peněženku ve vozidle viditelně za čelním sklem, na sedadle atd. Takové opatření by nebylo možné považovat za splnění prevenční povinnosti. ODŠKODNĚNÍ NEMOCI Z POVOLÁNÍ A VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU PODNIKATELE Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1525/2014 (dostupný na Při zjišťování průměrného výdělku poškozeného zaměstnance, který vykonává podnikatelskou činnost, nelze vycházet jen z příjmů (výnosů) dosažených poškozeným z této činnosti, ale také z výdajů (nákladů), které musel vynaložit, aby tyto příjmy (výnosy) získal. Rozdíl mezi těmito příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) poškozeného zaměstnance představuje jeho zisk, a tedy i výdělek v období, v němž tyto příjmy (výnosy) dosáhl a v němž tyto výdaje (náklady) vynaložil. Výdaje (náklady), které poškozený zaměstnanec vynaložil na dosažení příjmů (výnosů) ze své podnikatelské činnosti, mohou být spojeny též s úplatným pořízením hmotného majetku (například strojů, zařízení, budov aj.), kterého je k této jeho činnosti zapotřebí. Protože tyto výdaje (náklady) se v přiznání k dani z příjmů, z něhož je třeba při zjišťování průměrného výdělku poškozeného zaměstnance vykonávajícího podnikatelskou činnost jak vyplývá z výše uvedeného zejména vycházet, neuplatňují (nemohou uplatňovat) jednorázově ve zdaňovacím období, ve kterém byly skutečně vynaloženy, nýbrž postupně ve více zdaňovacích obdobích ve formě odpisů hmotného majetku za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů (srov. 24 odst. 1, 24 odst. 2 písm. a), 26 až 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném 52

8 Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY do 31. prosince 2009 dále jen zákona o daních z příjmů ), je možné k nim ve zdaňovacím období, v němž se zjišťuje průměrný výdělek, přihlédnout jen v rozsahu odpovídajícím výši odpisů hmotného majetku, které poškozený zaměstnanec v souladu se zákonem o daních z příjmů uplatnil ve svém daňovém přiznání. Okolnost, že poškozený zaměstnanec uplatnil ve svém přiznání k dani z příjmů odpisy hmotného majetku, však sama o sobě (bez dalšího) nemůže vést k závěru, že skutečně vynaložil výdaje (náklady) na úplatné pořízení hmotného majetku, kterého je zapotřebí k jeho podnikatelské činnosti a k dosahování příjmů z ní. Odpisy hmotného majetku totiž poplatník daně z příjmů může uplatnit jako výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně z příjmů ( 24 odst. 1, 24 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů) nejen v souvislosti s úplatným pořízením hmotného majetku, ale i v případech jeho bezúplatného nabytí (například zděděním nebo darováním) nebo pořízení či vyrobení ve vlastní režii (srov. 29 odst. 1 písm. b) a e) zákona o daních z příjmů). Přihlížet nelze bez dalšího ani k odpisům hmotného majetku uplatněným poškozeným zaměstnancem v jeho daňovém přiznání v souvislosti s úplatným pořízením hmotného majetku, neboť samotná skutečnost, že poškozený zaměstnanec tento majetek pořídil úplatně, nevypovídá nic o tom, zda jde o majetek, který je vskutku potřebný k jeho podnikatelské činnosti a k dosahování příjmů z ní. Nejvyšší soud České republiky proto dospěl k závěru, že při zjišťování průměrného výdělku zaměstnance, který vykonává podnikatelskou činnost, po zjištění nemoci z povolání je třeba přihlížet též k odpisům hmotného majetku uplatněným zaměstnancem v jeho přiznání k dani z příjmů, jestliže jsou tyto odpisy spojeny s úplatným pořízením hmotného majetku, který je potřebný k jeho podnikatelské činnosti a k dosahování příjmů z ní. KOMENTÁŘ Jedním z nároků, které se uspokojují při odškodnění nemoci z povolání, je rovněž náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Výše této náhrady se podle 371 zákoníku práce vyčísluje zásadně jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného kvůli nemoci z povolání. Pokud poškozený po zjištění nemoci z povolání nadále pracuje jako zaměstnanec, nebývá obtížné zjistit jeho průměrný výdělek. Postupuje se totiž podle 351 až 362 zákoníku práce, od nichž se nelze odchylovat a které stanoví, jak se vypočítá průměrný výdělek z pracovního poměru. V komentovaném rozhodnutí se však Nejvyšší soud zabýval otázkou, jak zjistit průměrný výdělek osoby, která si začala na svou obživu vydělávat podnikáním. Nejvyšší soud potvrdil, že základním dokumentem, z nějž lze zjistit výdělek podnikatele, je jeho daňové přiznání. Daňové přiznání totiž zohledňuje podstatnou část příjmů i výdajů podnikatele (i když se v něm některé příjmy neuvádí, jako například příjmy zdaněné srážkovou daní, třeba autorské honoráře), a to za dostatečně dlouhé období (kalendářní rok), aby se předešlo sezónním výkyvům. V daňovém přiznání se mohou nicméně vyskytnout i položky, které reálné příjmy či výdaje neodrážejí, jako jsou například odpisy hmotného majetku. Právě odpisům se především věnuje rozebíraný judikát. Nejvyšší soud v něm v souladu s účelem náhrady za ztrátu na výdělku dovodil, že údaje z daňového přiznání nelze přebírat mechanicky a bezmyšlenkovitě, ale je třeba vždy zkoumat, zda jim odpovídá skutečný příjem či výdaj související s podnikáním, a zda tedy ovlivňují výdělek poškozeného. U odpisů to v praxi znamená, že soud musí zkoumat, zda se odpis vztahuje ke hmotnému majetku, který podnikatel nabyl úplatně (typicky tedy koupil) a který skutečně slouží jeho podnikání. Jenom odpisy, které splňují uvedená kritéria, představují podle Nejvyššího soudu výdaj významný pro výpočet průměrného výdělku podnikatele pro účely posouzení, zda má podnikatel nárok na náhradu za ztrátu na výdělku při nemoci z povolání. Mgr. Michal Vrajík 53

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada za ztrátu na výdělku Podnikatel Daň z

Více

21 Cdo 1924/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

21 Cdo 1924/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Název judikátu: Ke způsobu plnění tzv. prevenční povinnosti Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.03.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1924/2013 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1924.2013.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Příloha č. 5 Ve věci:...... I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........... 2. Datum narození:.... 3. Rodné číslo:......

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva

Omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva Omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva Zákon č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen ObčZ ), od 1. ledna 2014 nahradil institut zbavení způsobilosti k právním úkonům novým institutem omezení svéprávnosti.

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE Mgr. Michal VRAJÍK, Randl Partners, člen Ius Laboris NEJVYŠŠÍHO SOUDU Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 905/2014 ze dne 24. února 2015 Témata: Pracovněprávní vztah, příkazní smlouva, závislá

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Informujeme o následujících právních předpisech, v nichž je obsažena úprava pracovněprávních vztahů nebo která má vztah k odborové činnosti.

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553). Rozvázal-li pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem někdo, kdo nebyl účastníkem tohoto právního vztahu, může se zaměstnanec (zaměstnavatel) žalobou podle 80 písm. c) OSŘ domáhat, aby bylo určeno,

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

SRÁŽKY ZE MZDY PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE

SRÁŽKY ZE MZDY PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE MZDOVÁ ÚČETNÍ 10/2015 SRÁŽKY ZE MZDY PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE Jednou z oblastí, do nichž zasáhl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), je právní úprava dohodnutých srážek ze

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Opatrovnictví dítěte Radovan Dávid, 2015

Opatrovnictví dítěte Radovan Dávid, 2015 Opatrovnictví dítěte Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Poručenství a opatrovnictví Odlišnosti Opatrovnictví Vymezení pojmu Důvody pro jmenování opatrovníka Osoba opatrovníka Práva a povinnosti opatrovníka

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva

Omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva Omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva aktualizované stanovisko před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu 2016 I. Úvod Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ ), od 1. ledna 2014

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1 Návrh pro PV Č.j.: MSMT-33636/2015-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1 III. Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem

Více

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc 16. a 23. 2. 2016 Program setkání Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje (9:00 11:00) statistické údaje materiál Ministerstva vnitra novela

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 109/2005-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_412.UCE.24 Daňové tabulky pro studenty učební pomůcka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona:

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více