LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz"

Transkript

1 Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování umožnit). Mnoho zaměstnavatelů však tento benefit zaměstnancům poskytuje, a to především s ohledem na jeho daňové zvýhodnění. Forma poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců ovlivňuje jeho daňové dopady jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Legislativní základ pro příspěvek na stravování zaměstnanců je obsažen v 6 odst. odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP, podmínky pro osvobození příspěvku na stravování pro zaměstnance) a v ustanovení 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP (daňová uznatelnost příspěvku na stravování případně dalších nákladů na straně zaměstnavatele), některé podrobnosti pak stanoví pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-6-čj /11-3. Konkrétně může být poskytování stravování upraveno například vnitřním předpisem zaměstnavatele, ve kterém budou stanoveny další podmínky tohoto poskytování, včetně jeho organizace a financování, a to dle individuálních potřeb zaměstnavatele. Formy příspěvku na stravování 1. Peněžní příspěvek na stravování Vzhledem k tomu, že jsou dle ZDP daňově zvýhodněny nepeněžní příspěvky na stravování, je přímé poskytování peněžního příspěvku zaměstnancům tzv. na ruku z daňového pohledu pro zaměstnance i zaměstnavatele nevhodné. Dle ZDP představuje peněžní příspěvek na stravování standardní příjem podléhající zdanění. U zaměstnance by tak bylo nutné peněžní příspěvek dodanit ve mzdě. Příspěvek by také podléhal odvodům na sociální a zdravotní pojištění, což by dále navýšilo náklady zaměstnavatele.

2 2. Nepeněžní příspěvek na stravování Nepeněžní příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnancům na stravování na pracovišti nebo v rámci závodního stravování je v souladu s ustanovením 6 odst. 9 písm. b) ZDP osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. To znamená, že na straně zaměstnance takovýto nepeněžní příspěvek nezvyšuje mzdu zaměstnance pro účely zdanění a to bez ohledu na výši příspěvku. Nepeněžní příspěvek nepodléhá ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění, a z tohoto důvodu se nebudou dále navyšovat náklady zaměstnavatele o odvody sociálního a zdravotního pojištění. Daňový režim na straně zaměstnavatele v souvislosti se stravováním zaměstnanců je dále ovlivněn tím, jaká je výše příspěvku zaměstnavatele a jakým způsobem zaměstnavatel stravování zajišťuje. Stravování pro zaměstnance může být zajištěno prostřednictvím i) vlastního stravovacího zařízení, ii) prostřednictvím jiných subjektů a poskytováním stravenek. I. Stravování ve vlastním stravovacím zařízení Zaměstnavatel může přispívat na stravování zaměstnanců ve vlastním stravovacím zařízení (tzv. závodní jídelny ). Daňově účinné náklady jsou v těchto případech náklady na provoz závodní jídelny (mzdy a další náklady personálu, energie, vybavení kuchyně či samoobslužných pultů, odpisy hmotného majetku využívaného v rámci stravování a další). Hodnota potravin, ze kterých se jídlo zhotoví, je primárně daňově neuznatelná. To znamená, že pokud bude zaměstnavatel hradit náklady vynaložené na potraviny zcela nebo zčásti, jsou tyto náklady daňově neúčinné. Tyto náklady však mohou být 2

3 také hrazeny přímo zaměstnanci zcela či z části. V tomto popřípadě jsou pak náklady zaměstnavatele na potraviny daňově účinným nákladem do výše příspěvku zaměstnance. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů formou služby, tedy například externí firmou (ovšem nikoliv na základě smlouvy o pronájmu). V tomto případě jsou také daňově účinné náklady na provoz tohoto stravovacího zařízení. Z hlediska daně z přidané hodnoty (DPH) je poskytnutí stravovací služby ve vlastním stravovacím zařízení zdanitelným plněním a podléhá základní sazbě DPH ve výši 21% (podmínkou je, že s podáváním jídel jsou spojeny doplňkové služby jako např. poskytnutí prostor ke konzumaci jídla včetně vybavení těchto prostor nábytkem, nádobím, apod.). Základem daně je částka, kterou hradí strávník (zaměstnanec) svému zaměstnavateli snížená o daň, (tj. částka, kterou hradí zaměstnanec zaměstnavateli je částka včetně 21% DPH). Zaměstnavatel má povinnost tuto DPH odvést na výstupu v rámci daňového přiznání k DPH. Plnění se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období (tedy posledním dnem kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí podle toho, zda je plátce daně měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH). Zaměstnavatel (plátce DPH) má přitom nárok na odpočet DPH na vstupu, a to jak z nakoupených potravin, tak ze souvisejících nákladů s provozem kuchyně. II. Stravování prostřednictvím jiných subjektů Zaměstnavatel může poskytovat příspěvek na stravování také na základě smlouvy uzavřené s externím dodavatelem, a to v jiném než vlastním stravovacím zařízení (například smluvně zajištěná restaurace), popřípadě ve vlastním zařízení pronajatém jinému poskytovateli na základě smlouvy o pronájmu. 3

4 Při zajištění závodního stravování prostřednictvím jiných subjektů formou dovážení jídel do vlastních výdejen (dovoz hotových jídel) jsou daňovým výdajem kromě příspěvku, který se u plátců daně z přidané hodnoty stanoví z ceny jídla bez daně z přidané hodnoty, také výdaje (náklady) spojené s dovozem a výdejem jídel. Ve všech případech poskytování stravování prostřednictvím jiných subjektů je daňově uznatelný příspěvek, který je poskytovaný zaměstnavatelem až do výše 55 % ceny jednoho jídla (bez DPH) a zároveň do výše maximálně 70 % horní hranice stravného pro státní zaměstnance při služební cestě trvající 5-12 hodin. Pro rok 2014 činí výše tohoto stravného 80 Kč, tj. pro rok 2014 je daňově účinný příspěvek zaměstnavatele na stravování jednoho zaměstnance až do výše 56 Kč (každý rok se tato výše drobně mění na základě příslušné vyhlášky). Zbývající výdaje jsou buď daňově neuznatelné výdaje zaměstnavatele, nebo tyto výdaje (či jejich část) hradí (doplácí) přímo zaměstnanec. Další podmínkou pro daňovou účinnost příspěvku je přítomnost zaměstnance na v práci aspoň 3 hodiny. Pokud by nebyla tato podmínka splněna, je příspěvek zaměstnavatele na stravování daňově neúčinný bez ohledu na výše uvedené limity. Poskytování stravenek je nejčastější formou poskytování stravného zaměstnancům prostřednictvím jiných subjektů, a to zejména s přihlédnutím k možnosti použití stravenek také mimo restaurace a mimo čas vyhrazený na stravování. Také zde platí podmínky uvedené v předchozím odstavci, tedy daňově uznatelné pro zaměstnavatele jsou náklady do výše 55 % nominální hodnoty stravenky a maximálně do výše 70 % z horní hranice stravného pro státní zaměstnance při služební cestě trvající 5-12 hodin., tj. pro rok 2014 je maximální daňově uznatelná částka příspěvku 56 Kč. 4

5 Výše uvedený výčet různých způsobů poskytování příspěvku na stravování zajišťuje nemalou míru flexibility a je záležitostí každého zaměstnavatele, aby si na základě svých provozních a organizačních možností vyhodnotil, zda vůbec bude poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování, a pokud ano, zda bude stravování zajišťovat prostřednictvím svého vlastního zařízení, popřípadě prostřednictvím jiných subjektů. Provozování vlastní závodní jídelny externím dodavatelem na základě (například nájemní) smlouvy je jednou z možností, přičemž je třeba mít na paměti, že daňově uznatelné náklady jsou do výše 55 % ceny jednoho jídla a zároveň maximálně 70 % stravného z horní hranice stravného pro státní zaměstnance při služební cestě trvající 5-12 hodin (zbytek je buď daňově neuznatelný či jej doplácí zaměstnanec). Jako další alternativou se jeví stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení, ať již ve vlastní režii či prostřednictvím jiných subjektů (ovšem nikoliv na základě smlouvy o pronájmu). Zde je možné uplatnit daňově účinné náklady na provoz tohoto zařízení. Disclaimer: tento výklad nebyl poskytnut jako daňový výklad daňového poradce a důrazně doporučujeme konzultaci kroků následujících tento výklad konzultovat s vaším daňovým poradcem. 5

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b)

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: Projednání jednotlivých bodů

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY Libuše Čekanová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Key words: Servant, employer, employee motivation, tax preferences,

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Výklad k novele 184 školského zákona Odměny a cestovní náhrady předsedům zkušebních komisí, komisařům a hodnotitelům písemných prací

Výklad k novele 184 školského zákona Odměny a cestovní náhrady předsedům zkušebních komisí, komisařům a hodnotitelům písemných prací Výklad k novele 184 školského zákona Odměny a cestovní náhrady předsedům zkušebních komisí, komisařům a hodnotitelům písemných prací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2012 Výklad k novele

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi odborn mûsíãník pro úãetní praxi téma mûsíce Zdanûní pfiíjmû z pronájmu a daàové pfiiznání za rok 2013 praktické rady Zmûny v oblasti DPH v roce 2014 REKODIFIKACE Sledujeme za Vás Silniãní daà od roku 2014

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 13 14 / 2014 Daňový a účetní 20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Oceňování nemovitých věcí v roce 2014 Ing. Martin Děrgel Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více