Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu"

Transkript

1 I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který je u soudu napaden. II. Inspektorát práce je povinen zabývat se v rámci kontroly dodržování pracovněprávních předpisů i vyplacením variabilní složky mzdy. Pokud není tato vázána na volní uvážení zaměstnavatele (ale např. na dosažení určité výše obratu), nemůže se zaměstnavatel vyplacení předmětných částek zprostit a jeho postup je porušením norem zákoníku práce. V Brně dne 9. září 2011 Sp. zn.: 1594/2011/VOP/EHŠ Zpráva o šetření ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu Dne se na veřejného ochránce práv obrátil pan L (dále také stěžovatel ), se stížností na postup Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště pro Prahu 5 (dále také úřad práce ) při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti a dále se stížností na Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu (dále také OIP ) při provádění kontroly u jeho bývalého zaměstnavatele společnosti D, spol. s r. o. Stěžovatel uvedl, že dne doručil svému zaměstnavateli okamžité zrušení pracovního poměru pro dlouhodobé nevyplácení části mzdy provize z obratu. Dne podal stěžovatel na úřadu práce žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce se dne obrátil na zaměstnavatele se žádostí o vydání dokladů a osvědčení skutečností rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, načež zaměstnavatel úřadu práce dne sdělil, že považuje okamžité zrušení pracovního poměru za neplatné, a doklady nevydal. Dne stěžovatel požádal o přerušení řízení po dobu do doložení rozhodných skutečností. Úřad práce dne rozhodl o tom, že se řízení o podpoře v nezaměstnanosti přerušuje, neboť stěžovatel nedoložil skutečnosti rozhodné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Následně se stěžovatel sám obrátil na pražskou správu sociálního zabezpečení, kde bylo ke dni zjištěno, že stěžovatel byl veden jako pojištěnec u zaměstnavatele D, spol. s r. o., od do Stěžovatel se rovněž dne obrátil s podnětem ke kontrole zaměstnavatele na Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, který k žádosti o vydání dokladů souvisejících s ukončením pracovního poměru sdělil, že toto nespadá do jeho kontrolní činnosti. V informaci stěžovateli o kontrole

2 u zaměstnavatele ze dne OIP konstatoval, že stěžovatelem požadovaná složka mzdy je nenároková, o jejím vyplacení rozhoduje zaměstnavatel a že základní mzda byla zaměstnavatelem vyplácena dle pracovní smlouvy a platných zákonů. Stěžovatel dále zmiňuje, že je již delší dobu bez prostředků a je ztížena jeho možnost najít nové zaměstnání, neboť nemůže doložit zápočtový list (údajně již byl z tohoto důvodu potencionálním zaměstnavatelem dvakrát odmítnut). Následně stěžovatel dne doplnil svůj podnět o opakované vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne , která na jeho žádost opětovně potvrdila, že byl veden jako pojištěnec u zaměstnavatele D, spol. s r. o., od do B Skutková zjištění Podle ustanovení 14 zákona o veřejném ochránci práv bylo z podnětu pana L zahájeno ve věci postupu Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště pro Prahu 5 (dále jen ÚP ) a Oblastního inspektorátu pro hlavní město Prahu (dále jen OIP ) šetření a dotčené úřady byly vyzvány k vyjádření a zaslání relevantní spisové dokumentace. Z poskytnutého vysvětlení ředitele ÚP a přiložené fotokopie spisu plyne, že dne uzavřel stěžovatel jakožto zaměstnanec pracovní smlouvu se zaměstnavatelem D, spol. s r. o. Dne doručil stěžovatel zaměstnavateli okamžité zrušení pracovního poměru ze dne pro dlouhodobé nevyplácení části mzdy (provize z obratu) a dne požádal úřad práce o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. K osvědčení skutečností rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti úřad práce písemně, dne , vyzval zaměstnavatele D, spol. s r. o. Dle jeho sdělení, doručeného úřadu práce dne , však zaměstnavatel považuje rozvázání pracovního poměru za neplatné, o čemž musí rozhodnout soud. Řízení ve věci podpory v nezaměstnanosti následně úřad práce usnesením ze dne přerušil, a to do doby doložení skutečností rozhodných pro posouzení splnění zákonných podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti (na základě žádosti stěžovatele o přerušení řízení ze dne ). Dne zaměstnavatel skutečně podal Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, jejíž kopii stěžovatel předložil úřadu práce dne Tohoto dne stěžovatel předložil úřadu práce rovněž vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení, ze dne , vydané na jeho žádost, podle kterého byl pojištěn od do Na základě těchto informací úřad práce telefonicky kontaktoval zaměstnavatele, který sdělil, že stěžovatel je stále jeho zaměstnancem a okamžité zrušení pracovního poměru nepovažuje za platné. Dne se úřad práce obrátil na mzdovou účetní zaměstnavatele se žádostí o vyplnění potřebných dokladů. Dne byly úřadu práce od mzdové 2

3 účetní doručeny evidenční listy důchodového pojištění za rok 2009, 2010 a 2011, přihláška ke zdravotnímu pojištění, ze dne , a přihláška k nemocenskému pojištění, ze dne , z kterých vyplývá trvání pracovního poměru stěžovatele. Úřad práce tedy na základě vyjádření zaměstnavatele a jím zaslaných dokladů považuje stěžovatele stále za zaměstnance, a jak vyplývá ze sdělení ředitele, na základě ustanovení 25 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru. Z důvodu rozporu vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení a dokladů zaslaných zaměstnavatelem nelze dle pana ředitele do pravomocného rozhodnutí soudu o podpoře v nezaměstnanosti rozhodnout. Dne podal stěžovatel podnět ke kontrole zaměstnavatele na OIP. Podnět podal z několika důvodů, a to jednak pro neplnění pracovní smlouvy zaměstnavatelem v oblasti mzdových nároků nevyplácení jednotlivých složek mzdy, pro nerovný přístup zaměstnavatele při vyplácení jednotlivých složek mzdy zaměstnancům, a jednak pro porušování zákona o zaměstnanosti, kdy zaměstnavatel na výzvu úřadu práce nesdělil údaje rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, její výši nebo výplatu, a v neposlední řadě pro nevydání dokladů o ukončení pracovního poměru a porušení povinnosti stanovené v ustanovení 313 zákoníku práce. OIP dne stěžovateli sdělil, že při kontrolním šetření se bude inspektorát zabývat odměňováním, které se týká stěžovatele, a to výší základní mzdy bez provizí, neboť provize je nenárokovou složkou mzdy. Ohledně porušení zákona o zaměstnanosti byl stěžovatel odkázán na úřad práce, neboť zákon o zaměstnanosti spadá do kompetence těchto úřadů. Ohledně nevydání dokladů v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnavatelem bylo stěžovateli sděleno, že se netýká kontrolní činnosti OIP. Následně, dne a , vykonal OIP u zaměstnavatele kontrolu, při níž bylo zjištěno, že základní mzda za vykonanou práci byla vyplácena dle pracovní smlouvy a platných zákonů. Odměna je dle OIP nenároková složka mzdy a o jejím vyplacení rozhoduje zaměstnavatel. Z poskytnutého vysvětlení vedoucího inspektora OIP veřejnému ochránci práv a přiložené fotokopie spisu plyne, že inspektorát práce využil podnět stěžovatele ze dne při sestavení plánu kontrolní činnosti. Vedoucí inspektor uvedl, že z hlediska pracovněprávních předpisů (zákoník práce) je za nárokovou složku mzdy považována mzda, která je stanovena obecně závazným právním předpisem nebo sjednána jednoznačně nebo konkrétní částkou v pracovní smlouvě. Provize, která závisí na hospodářském výsledku zaměstnance, takovou složkou není a vzhledem k tomu, že OIP nedisponuje pravomocí zabývat se účetnictvím zaměstnavatele, není oprávněn tuto skutečnost posuzovat. Proto bylo stěžovateli doporučeno obrátit se s individuálním nárokem na soud. Navíc zaměstnavatel k dotazu inspektorky při kontrole uvedl, že stěžovatel nedodal pro výpočet provize potřebné údaje o své činnosti. 3

4 Stěžovatelem namítané nerovné zacházení v odměňování by připadalo v úvahu, pokud by existovalo srovnatelné zařazení jiného zaměstnance, což nebylo zjištěno. V oblasti provizí se dle názoru OIP o nerovné zacházení jednat nemůže, protože výše provize závisí na individuálním výkonu jednotlivce. Ohledně nevydaného zápočtového listu vedoucí inspektor sdělil, že potvrzení o zaměstnání může zaměstnavatel vystavit v případě, že je pracovní poměr ukončen, a to není, pokud probíhá soudní spor o skončení pracovního poměru. Inspektorát práce není oprávněn do tohoto sporu zasahovat. C Právní úprava a hodnocení postupu úřadů Dle ustanovení 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, působí veřejný ochránce práv k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Působnost veřejného ochránce práv se vztahuje tedy i na úřady práce a inspektoráty práce jako orgány státní správy. Úřady práce jsou dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti ), orgány působící na úseku zaměstnanosti, které mají za úkol provádět zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání, poskytovat fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti a zabezpečovat uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Všechny tyto činnosti mají přispět k co nejrychlejšímu začlenění uchazečů zpět na pracovní trh a úřad práce je povinen jim do té doby poskytnout nejen odborné poradenství, ale i materiální zabezpečení v podobě podpory v nezaměstnanosti za splnění zákonných podmínek. Jen tak je možné předejít sociálnímu vyloučení uchazečů o zaměstnání a pomoci jim překonat nepříznivou sociální situaci. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v ustanovení 313 povinnost zaměstnavatele při skončení pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Jak vyplývá nejen z dikce zákona, ale i z judikatury, 1 tato povinnost není vázána na žádnou jinou skutečnost, proto ani následný soudní spor nezprošťuje zaměstnavatele této povinnosti. Ačkoli předmětné ustanovení nestanoví, kdy přesně má být potvrzení zaměstnanci vydáno. Vzhledem k tomu, že potvrzení má být vydáno při skončení zaměstnání a jde o potvrzení o zaměstnání, může zaměstnavatel svoji povinnost splnit teprve v souvislosti se skončením pracovního poměru. Nejzazším termínem pro splnění této povinnosti je tedy den skončení pracovního poměru. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že se zaměstnanec nebo zaměstnavatel případně domáhají v soudním řízení podle 72 určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Dokud totiž není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je 1 R 41/1983: Povinnost organizace vydat pracovníkovi při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání ( 60 odst. 1 zák. práce1)) a posudek o jeho pracovní činnosti ( 60 odst. 2 věta druhá zák. práce nezávisí na výsledku občanského soudního řízení o neplatnost skončení pracovního poměru, nýbrž jen na skončení pracovního poměru. 4

5 neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který je u soudu napaden. Z vyjádření a postupu úřadu práce však plyne, že úřad práce v rozporu s touto skutečností a na základě tvrzení zaměstnavatele, že stěžovatel je jeho zaměstnancem, a jím zaslaných přihlášek, stěžovatele stále považuje za osobu, která je v pracovněprávním vztahu. Tomu nasvědčuje argumentace úřadu práce odkazující na ustanovení 25 zákona o zaměstnanosti, který hovoří o tom, že uchazečem o zaměstnání může být pouze fyzická osoba, která není v pracovněprávním vztahu. V tomto případě by ovšem stěžovatel neměl být do evidence uchazečů o zaměstnání zařazen vůbec. Nemohu se ani ztotožnit se sdělením úřadu práce, že z důvodu rozporu vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení a dokladů zaslaných zaměstnavatelem nelze do pravomocného rozhodnutí soudu o podpoře v nezaměstnanosti rozhodnout. Pro tento závěr jsou rozhodné dvě skutečnosti: - Předně je posouzení o délce doby zaměstnání, resp. doby důchodového pojištění, předběžnou otázkou ve smyslu 57 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Úřad práce by měl tedy dát podnět k zahájení řízení před okresní správou sociálního zabezpečení, jelikož vydání jeho rozhodnutí záviselo na řešení otázky, která nepřísluší úřadu práce rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto orgánem, jemuž tuto pravomoc výslovně svěřuje speciální právní předpis (zákon č. 582/1991 Sb.). OSSZ je povinna nejen předložit doklady nutné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, ale je navíc oprávněna v případě sporu zahájit správní řízení ve věci vzniku a zániku pojistného vztahu. 2 - Současně dává ustanovení 57 písm. c) správního řádu úřadu práce možnost si o řešení otázky (v tomto případě existence pracovního poměru), která mu nepřísluší a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, učinit úsudek. Dle předloženého okamžitého zrušení zaměstnancem a aplikace norem zákoníku práce i občanského zákoníku je (jak plyne i z výkladu výše) nepochybné, že právní úkon (rozvázání pracovního poměru) se považuje za platný, dokud soud nerozhodne o opaku. Úřad práce tedy měl buď na základě vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení (podrobněji viz níže), z něhož je jednoznačné, že stěžovatel byl pojištěn do , či z aplikace norem pracovního a občanského práva uzavřít, že pracovní poměr byl ukončen k datu podání okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Následně tedy vše nasvědčuje tomu, že byla splněna podmínka potřebné doby pojištění, a na základě těchto skutečností měl ÚP pokračovat v přerušeném řízení a stěžovateli podporu v nezaměstnanosti přiznat, a to alespoň v minimální výši podle ustanovení 51 zákona o zaměstnanosti. 2 S touto povinností počítá i výslovně zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Orgány sociálního zabezpečení musí poskytovat úřadům práce údaje o délce doby důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, která je zachycena v jejich evidenci, a to za období posledních 3 let před zařazením občana do evidence uchazečů o zaměstnání ( 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 147b zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 5

6 V této souvislosti považuji za nutné zdůraznit, že za situace, kdy stěžovatel bez svého zavinění nemohl doložit potvrzení o zaměstnání, bylo povinností úřadu práce, aby si sám včas vyžádal potřebné doklady od orgánů sociálního zabezpečení (tj. od Pražské správy sociálního zabezpečení). Nemohu se proto ztotožnit s postupem ÚP, který přenesl veškerou iniciativu na samotné uchazeče o zaměstnání a sám rezignoval na jakoukoli aktivitu. Jak bylo naznačeno výše, ÚP měl možnost buď iniciovat řízení u kompetentního správního orgánu či si učinit o dané otázce úsudek sám. Správní řád ještě počítá se třetí možností, a to vyzvat účastníka, popřípadě jinou osobu, aby podala žádost o zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci ve lhůtě, kterou správní orgán určí. Tento postup ovšem vyžaduje důsledné poučení ze strany úřadu a stanovení lhůty, což nebylo dodrženo. Nezbývá mi tedy než konstatovat, že úřad práce nesprávně aplikoval ustanovení zákoníku práce o platnosti rozvázání pracovního poměru a zcela rezignoval na svou povinnost vyžádat si potřebné doklady od okresní správy sociálního zabezpečení. Inspektoráty práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolují dodržování povinností vyplývajících z obecně závazných pracovněprávních předpisů, z kolektivních smluv v těch částech, které upravují individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců (tzv. normativní část kolektivní smlouvy), a z interních předpisů zaměstnavatele. Dodržování předpisů o zaměstnanosti (např. dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace při přijímání do zaměstnání apod.) pak kontrolují úřady práce. Obecně platí, že inspektorát je oprávněn při zjištění nedostatků ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě. Zaměstnavateli, který porušil povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů, může inspektorát práce také ukládat pokuty. Inspektoráty však nemohou za jednotlivé zaměstnance vymáhat jejich individuální nároky vůči zaměstnavateli (tj. např. mzdové nároky) a nemohou o nárocích zaměstnanců autoritativně rozhodovat, tato úloha náleží výhradně soudům. Jelikož stěžovatel ve svém podání vyjádřil dvě námitky proti postupu OIP, hodnocení níže bude pro větší přehlednost rozděleno na část věnovanou potvrzení o zaměstnání a část o dlužné mzdě. Potvrzení o zaměstnání Hned na úvod nemohu než konstatovat, že nesouhlasím s názorem OIP, podle kterého potvrzení o zaměstnání může zaměstnavatel vystavit v případě, že je pracovní poměr ukončen, a to není, pokud probíhá soudní spor o skončení pracovního poměru. Jak jsem uvedl již výše, termínem pro splnění povinnosti zaměstnavatele vydat zápočtový list je okamžik skončení pracovního poměru a na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že se zaměstnanec nebo zaměstnavatel případně domáhají v soudním řízení podle 72 určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. 3 Dokud totiž není soudem pravomocně rozhodnuto 3 Jak bylo již citováno z judikatury výše: R 41/1983: Povinnost organizace vydat pracovníkovi při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání ( 60 odst. 1 zák. práce ) a posudek o jeho pracovní činnosti 6

7 o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který je u soudu napaden. Z toho tedy vyplývá, že zaměstnavatel prokazatelně porušil svou povinnost stanovenou v 313 zákoníku práce, čímž se dopustil porušení pracovněprávních předpisů. Dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je dle zákona o inspekci práce předmětem kontrolní činnosti inspektorátu, a OIP se tudíž při své kontrole měl kromě odměňování zabývat i touto záležitostí. Dopustil se tak pochybení spočívajícího v nesprávné aplikaci ustanovení zákoníku práce o rozvázání pracovního poměru a z toho vyplývajícího nesprávného posouzení porušení pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. V této souvislosti si dovolím zdůraznit, že nesplní-li zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání, odpovídá mu za škodu tím vzniklou, která může spočívat též v ušlém výdělku zaměstnance u jiného zaměstnavatele, jestliže s ním tento zaměstnavatel odmítl bez předložení potvrzení o zaměstnání uzavřít pracovní smlouvu (rozsudek NS, sp. zn.: 21 Cdo 1491/2002, SJ č. 4/2003, str. 264). 4 Byť je nepochybné, že by se předmětného nároku musel domáhat stěžovatel u soudu, je ve světle jak právní úpravy, tak i judikatury nepochybné, že nevydání potvrzení o zaměstnání je závažným porušením pracovněprávních předpisů, proto by OIP neměl rezignovat na kontrolu předmětné povinnosti. Dlužná mzda Ve vztahu k namítané dlužné mzdě si dovolím odlišit dvě základní skutečnosti. Pan L totiž namítá, že mu nebyla vyplácena část mzdy pod body 1, 2 a 4 přílohy č. 1, verze 2 jeho pracovní smlouvy, přičemž právní posouzení všech těchto tří složek nemůže být totožné. Předně u bodu 2 vše nasvědčuje tomu, že se jedná o plánované zvýšení mzdy zaměstnance po uplynutí 6 měsíců ode dne nástupu. Z dikce navýšení základní mzdy se předpokládá lze opravdu usuzovat, že předmětná část mzdy, resp. její výše, se stane nárokovou až poté, co by se zaměstnavatel buď jednostranným právním úkonem (např. mzdovým výměrem) nebo dohodou stran (např. novým dodatkem ke smlouvě) k danému zvýšení zavázal. Ze spisového materiálu OIP přitom neplyne, zda zaměstnavatel toto navýšení opravdu zaměstnanci přislíbil (např. novým platovým výměrem) či se na něm dohodli. O oprávněnosti nároku pana L v této otázce by proto mohl rozhodnout výhradně soud. OIP jako správní orgán pověřený dohledem nad pracovněprávními předpisy není v dané věci oprávněn posoudit, zda byly splněny podmínky pro zvýšení mzdy dle bodu 2 předmětné přílohy. ( 60 odst. 2 věta druhá zák. práce) nezávisí na výsledku občanského soudního řízení o neplatnost skončení pracovního poměru, nýbrž jen na skončení pracovního poměru. 4 Citováno z Doležílek, J.; Vysokajová, M.; Kahle, B.: Komentář k zákoníku práce. 2007, ASPI. 7

8 Pokud jde ovšem o body 1 a 4 přílohy, zde je situace odlišná. Odborná literatura 5 k ustanovení 113 zákoníku práce uvádí, že mzda může být sjednána jako měsíční, hodinová nebo jako mzda, jejíž poskytnutí nebo výše závisí na splnění konkrétních pracovních úkolů, hospodářských výsledků zaměstnavatele nebo jiných hledisek, přičemž horní hranice mzdy není nijak omezena. ( ) V současné době je běžné, že se mzda skládá z pevné (základní, nárokové ) složky a pohyblivé složky, jejíž poskytnutí je vázáno na splnění určitých podmínek. K tomuto je možné se v praxi setkat rovněž s označením a uvedením nenárokové složky mzdy, kterou je zaměstnavatel oprávněn vyplatit zaměstnanci např. podle svého volného uvážení. Pokud není vyplacení nenárokové složky mzdy vázáno na splnění konkrétních a měřitelných podmínek, závisí vyplacení této složky pouze na volném uvážení zaměstnavatele. Mzda stanovená právě popsaným postupem se potom dostává do režimu mzdy zaručené ve smyslu ustanovení 112 zákoníku práce a na její vyplacení má zaměstnanec právní nárok. K otázce vzniku nároku na tzv. fakultativní složku mzdy, resp. platu, existuje v současné době rovněž judikatura Nejvyššího soudu. 6 V případě pana L byla základní výše mzdy sjednána pevnou částkou ,- Kč a další složky mzdy jsou stanoveny jako provize z přesně definovaných veličin. Takovým určením (právním úkonem předpokládaným ustanovením 112 zákoníku práce) vznikl panu L na vyplacení této části mzdy právní nárok. Nadto není poskytnutí provizí vázáno na žádnou podmínku. Zaměstnavatel se tedy vyplacení předmětných částek nemůže zprostit. To by muselo dojít ke změně předmětného ujednání. Domnívám se proto, že v daném případě byl OIP povinen zjišťovat, zda zaměstnavatel dohodnuté složky mzdy (byť ne fixní částkou) vyplácel, jelikož jejich poskytování od okamžiku, kdy o nich bylo již jednou rozhodnuto, nezávisí na volném uvážení zaměstnavatele. Jelikož se jedná o povinnost přímo vyplývající z pracovněprávních předpisů, byl zaměstnavatel povinen poskytnout i v této věci OIP adekvátní součinnost. Tvrzení zaměstnavatele, že pan L nedodal konkrétní podklady, nemá oporu ve spisové dokumentaci. Z kontrolních zjištění poté není zcela patrné, na základě jakých podkladů zaměstnavatel poskytoval provizi jiným zaměstnancům, kdy byli povinni dodávat potřebné materiály a jakou formou. Považuji proto kontrolu ze strany OIP za nedostatečnou. Pro úplnost si dovolím podotknout, že OIP nemusel získávat konkrétní podklady nutné pro výpočet provize, pokud by již např. ze mzdových listů bylo patrné, že k výplatě části nárokové složky mzdy (kam řadím i jasně stanovený způsob výpočtu provize) nedocházelo a zaměstnavatel porušil ustanovení 113 zákoníku práce. Současně ale připouštím, že konkrétní výše dlužné mzdy by se stěžovatel musel domoci soudní cestou. Tato skutečnost ovšem nemá přímý vliv na povinnost OIP kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů 5 Citováno z Lehečka, J.: K některým otázkám odměňování zaměstnanců. In: Daně a právo v praxi, 11/2010, s Srov. rozsudek ze dne , sp. zn.: 21 Cdo 537/2004,: Nenároková (fakultativní) složka mzdy se v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání stává složkou mzdy nárokovou (obligatorní) Základním pojmovým znakem mzdy je, že přísluší za vykonanou práci. Vedle základní mzdy (měsíční, hodinové, podílové) je třeba za mzdu považovat i její ostatní složky (např. příplatky, odměny, prémie apod.), byly-li poskytnuty zaměstnanci za práci. Ostatní poskytnutá hmotná plnění, která nemají vazbu na vykonanou práci, která zhodnocují jiné faktory (např. pouhou existenci pracovního poměru), nelze za mzdu považovat.. Dále pak rozsudek ze dne , sp. zn.: 21 Cdo 3488/

9 Na závěr si ještě dovolím uvést stručnou poznámku ke zjišťování rovného zacházení v odměňování. Pro tyto účely je pochopitelně důležité srovnání s jiným zaměstnancem téhož zaměstnavatele. V situaci pana L by však bylo namístě hledat zaměstnance na srovnatelné pracovní pozici či zaměstnance odvádějícího práci srovnatelné hodnoty ve smyslu ustanovení 110 zákoníku práce (ideálně takového, který také pobírá provizi). Skutečnost, že takový zaměstnanec nakonec nebyl nalezen, nemůže nic změnit na důsledcích nevyplacení provize panu L; neposkytnutí zaručené mzdy je totiž samo o sobě porušením zákoníku práce. D Závěr Tato zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem pro konečné stanovisko veřejného ochránce práv. Dospěl jsem k závěru, že úřad práce nepostupoval v případě stěžovatele v souladu se zákonem, protože nevyužil všechny zákonné prostředky ke zjištění stavu věci a nesprávně interpretoval právní normy o rozvázání pracovního poměru. Rovněž tak inspektorát práce pochybil, když nesprávně interpretoval ustanovení zákoníku práce o rozvázání pracovního poměru a nároku na mzdu, v důsledku čehož pak nesprávně posoudil otázku porušení pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. Ve vztahu ke stěžovateli vyžaduji přijetí konkrétních opatření, a dále požaduji, aby se úřady v budoucnu obdobných pochybení vyvarovaly. Své šetření končím v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv s konstatováním uvedených pochybení. Na základě výše uvedeného vyzývám ředitele Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště pro Prahu 5 a pověřenou vedoucí Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, aby se k výsledkům mého šetření v zákonné lhůtě 30 dnů vyjádřili a sdělili, jaká efektivní opatření k nápravě byla přijata. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 9

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu Mzdový výměr jako způsob určení mzdy je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, kterým zaměstnanci určuje mzdu. Podpis zaměstnance pod mzdovým výměrem potvrzuje jen jeho převzetí, nikoliv souhlas

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu V Brně dne 2. srpna 2010 Sp. zn.:1697/2010/vop/ld Zpráva o šetření ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu Dne 12. 3. 2010 (doplněno 2. 4. 2010) se na veřejného ochránce práv obrátil pan S.K. (dále

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Za situace, kdy z doložených výplatních lístků zaměstnance bylo patrné, že mzda byla zaměstnavatelem vždy v předchozích měsících zasílána převodem na účet, měl úřad práce přihlédnout k výpisu z bankovního

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu V Brně dne 20. prosince 2010 Sp. zn.: 6607/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu Dne 26. 11. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátil pan X, s podnětem, ve kterém si

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu V Brně dne 28. srpna 2010 Sp. zn.: 7039/2009/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu Dne 14. 12. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní paní B. z Otrokovic se stížností

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 16/2007-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě V Brně dne 21. srpna 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/JB Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci pana L.G. ml. A - Závěry šetření Dne 9. 6. 2014 jsem vydala zprávu o šetření 1 ve věci podnětu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 115/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Pokud správní orgány aplikovaly ustanovení 50 odst. 3 větu druhou zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti, ve znění platném od 8. 12. 2010 a účinném od 1. 1. 2011, na situaci stěžovatele, který svůj pracovní

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R.

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R. Pokud žadatel o příspěvek na bydlení doloží platnou nájemní smlouvu a doklady o úhradě nákladů na bydlení, postupuje orgán státní sociální podpory v rozporu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0076Z0G* UOHSX0076Z0G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-V0115/2015/IN-13694/2015/440/PŠk Brno: 8.6.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o žádosti ze dne 22.

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 66/2011-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu V Brně dne 16. prosince 2009 Sp. zn.: 4294/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu Dne 30. 7. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní J. s podáním, ve kterém si stěžujete

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 5/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 68/2010-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se (jedná se o 15. až 16. otázku v pořadí) Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných z Evropského sociálního fondu

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Úvod... 19 Seznam použitých zkratek... 20 I. VZNIK A ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU... 23 A. Pracovní smlouva... 23 1. Vznik

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Při přezkoumání rozhodnutí musí služební funkcionář důsledně vycházet z právního stavu a skutkových okolností existujících v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí. Je nepřípustné, aby ke zrušení rozhodnutí

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

I. Vylíčení skutkového stavu

I. Vylíčení skutkového stavu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno Prostřednictvím veřejné datové sítě V Praze dne 16. 10. 2015 Věc: Podnět k přezkoumání úkonů zadavatele Vážení, obracíme se na Vás s

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 45/2009-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Milady

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 67/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Jak na problematické zaměstnance JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 HR Days Prevence Prevence před uzavřením pracovní smlouvy omezené možnosti získání informací v průběhu přijímacího pohovoru rovněž

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru 2., aktualizované a rozšířené

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více