Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu"

Transkript

1 I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který je u soudu napaden. II. Inspektorát práce je povinen zabývat se v rámci kontroly dodržování pracovněprávních předpisů i vyplacením variabilní složky mzdy. Pokud není tato vázána na volní uvážení zaměstnavatele (ale např. na dosažení určité výše obratu), nemůže se zaměstnavatel vyplacení předmětných částek zprostit a jeho postup je porušením norem zákoníku práce. V Brně dne 9. září 2011 Sp. zn.: 1594/2011/VOP/EHŠ Zpráva o šetření ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu Dne se na veřejného ochránce práv obrátil pan L (dále také stěžovatel ), se stížností na postup Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště pro Prahu 5 (dále také úřad práce ) při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti a dále se stížností na Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu (dále také OIP ) při provádění kontroly u jeho bývalého zaměstnavatele společnosti D, spol. s r. o. Stěžovatel uvedl, že dne doručil svému zaměstnavateli okamžité zrušení pracovního poměru pro dlouhodobé nevyplácení části mzdy provize z obratu. Dne podal stěžovatel na úřadu práce žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce se dne obrátil na zaměstnavatele se žádostí o vydání dokladů a osvědčení skutečností rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, načež zaměstnavatel úřadu práce dne sdělil, že považuje okamžité zrušení pracovního poměru za neplatné, a doklady nevydal. Dne stěžovatel požádal o přerušení řízení po dobu do doložení rozhodných skutečností. Úřad práce dne rozhodl o tom, že se řízení o podpoře v nezaměstnanosti přerušuje, neboť stěžovatel nedoložil skutečnosti rozhodné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Následně se stěžovatel sám obrátil na pražskou správu sociálního zabezpečení, kde bylo ke dni zjištěno, že stěžovatel byl veden jako pojištěnec u zaměstnavatele D, spol. s r. o., od do Stěžovatel se rovněž dne obrátil s podnětem ke kontrole zaměstnavatele na Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, který k žádosti o vydání dokladů souvisejících s ukončením pracovního poměru sdělil, že toto nespadá do jeho kontrolní činnosti. V informaci stěžovateli o kontrole

2 u zaměstnavatele ze dne OIP konstatoval, že stěžovatelem požadovaná složka mzdy je nenároková, o jejím vyplacení rozhoduje zaměstnavatel a že základní mzda byla zaměstnavatelem vyplácena dle pracovní smlouvy a platných zákonů. Stěžovatel dále zmiňuje, že je již delší dobu bez prostředků a je ztížena jeho možnost najít nové zaměstnání, neboť nemůže doložit zápočtový list (údajně již byl z tohoto důvodu potencionálním zaměstnavatelem dvakrát odmítnut). Následně stěžovatel dne doplnil svůj podnět o opakované vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne , která na jeho žádost opětovně potvrdila, že byl veden jako pojištěnec u zaměstnavatele D, spol. s r. o., od do B Skutková zjištění Podle ustanovení 14 zákona o veřejném ochránci práv bylo z podnětu pana L zahájeno ve věci postupu Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště pro Prahu 5 (dále jen ÚP ) a Oblastního inspektorátu pro hlavní město Prahu (dále jen OIP ) šetření a dotčené úřady byly vyzvány k vyjádření a zaslání relevantní spisové dokumentace. Z poskytnutého vysvětlení ředitele ÚP a přiložené fotokopie spisu plyne, že dne uzavřel stěžovatel jakožto zaměstnanec pracovní smlouvu se zaměstnavatelem D, spol. s r. o. Dne doručil stěžovatel zaměstnavateli okamžité zrušení pracovního poměru ze dne pro dlouhodobé nevyplácení části mzdy (provize z obratu) a dne požádal úřad práce o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. K osvědčení skutečností rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti úřad práce písemně, dne , vyzval zaměstnavatele D, spol. s r. o. Dle jeho sdělení, doručeného úřadu práce dne , však zaměstnavatel považuje rozvázání pracovního poměru za neplatné, o čemž musí rozhodnout soud. Řízení ve věci podpory v nezaměstnanosti následně úřad práce usnesením ze dne přerušil, a to do doby doložení skutečností rozhodných pro posouzení splnění zákonných podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti (na základě žádosti stěžovatele o přerušení řízení ze dne ). Dne zaměstnavatel skutečně podal Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, jejíž kopii stěžovatel předložil úřadu práce dne Tohoto dne stěžovatel předložil úřadu práce rovněž vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení, ze dne , vydané na jeho žádost, podle kterého byl pojištěn od do Na základě těchto informací úřad práce telefonicky kontaktoval zaměstnavatele, který sdělil, že stěžovatel je stále jeho zaměstnancem a okamžité zrušení pracovního poměru nepovažuje za platné. Dne se úřad práce obrátil na mzdovou účetní zaměstnavatele se žádostí o vyplnění potřebných dokladů. Dne byly úřadu práce od mzdové 2

3 účetní doručeny evidenční listy důchodového pojištění za rok 2009, 2010 a 2011, přihláška ke zdravotnímu pojištění, ze dne , a přihláška k nemocenskému pojištění, ze dne , z kterých vyplývá trvání pracovního poměru stěžovatele. Úřad práce tedy na základě vyjádření zaměstnavatele a jím zaslaných dokladů považuje stěžovatele stále za zaměstnance, a jak vyplývá ze sdělení ředitele, na základě ustanovení 25 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru. Z důvodu rozporu vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení a dokladů zaslaných zaměstnavatelem nelze dle pana ředitele do pravomocného rozhodnutí soudu o podpoře v nezaměstnanosti rozhodnout. Dne podal stěžovatel podnět ke kontrole zaměstnavatele na OIP. Podnět podal z několika důvodů, a to jednak pro neplnění pracovní smlouvy zaměstnavatelem v oblasti mzdových nároků nevyplácení jednotlivých složek mzdy, pro nerovný přístup zaměstnavatele při vyplácení jednotlivých složek mzdy zaměstnancům, a jednak pro porušování zákona o zaměstnanosti, kdy zaměstnavatel na výzvu úřadu práce nesdělil údaje rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, její výši nebo výplatu, a v neposlední řadě pro nevydání dokladů o ukončení pracovního poměru a porušení povinnosti stanovené v ustanovení 313 zákoníku práce. OIP dne stěžovateli sdělil, že při kontrolním šetření se bude inspektorát zabývat odměňováním, které se týká stěžovatele, a to výší základní mzdy bez provizí, neboť provize je nenárokovou složkou mzdy. Ohledně porušení zákona o zaměstnanosti byl stěžovatel odkázán na úřad práce, neboť zákon o zaměstnanosti spadá do kompetence těchto úřadů. Ohledně nevydání dokladů v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnavatelem bylo stěžovateli sděleno, že se netýká kontrolní činnosti OIP. Následně, dne a , vykonal OIP u zaměstnavatele kontrolu, při níž bylo zjištěno, že základní mzda za vykonanou práci byla vyplácena dle pracovní smlouvy a platných zákonů. Odměna je dle OIP nenároková složka mzdy a o jejím vyplacení rozhoduje zaměstnavatel. Z poskytnutého vysvětlení vedoucího inspektora OIP veřejnému ochránci práv a přiložené fotokopie spisu plyne, že inspektorát práce využil podnět stěžovatele ze dne při sestavení plánu kontrolní činnosti. Vedoucí inspektor uvedl, že z hlediska pracovněprávních předpisů (zákoník práce) je za nárokovou složku mzdy považována mzda, která je stanovena obecně závazným právním předpisem nebo sjednána jednoznačně nebo konkrétní částkou v pracovní smlouvě. Provize, která závisí na hospodářském výsledku zaměstnance, takovou složkou není a vzhledem k tomu, že OIP nedisponuje pravomocí zabývat se účetnictvím zaměstnavatele, není oprávněn tuto skutečnost posuzovat. Proto bylo stěžovateli doporučeno obrátit se s individuálním nárokem na soud. Navíc zaměstnavatel k dotazu inspektorky při kontrole uvedl, že stěžovatel nedodal pro výpočet provize potřebné údaje o své činnosti. 3

4 Stěžovatelem namítané nerovné zacházení v odměňování by připadalo v úvahu, pokud by existovalo srovnatelné zařazení jiného zaměstnance, což nebylo zjištěno. V oblasti provizí se dle názoru OIP o nerovné zacházení jednat nemůže, protože výše provize závisí na individuálním výkonu jednotlivce. Ohledně nevydaného zápočtového listu vedoucí inspektor sdělil, že potvrzení o zaměstnání může zaměstnavatel vystavit v případě, že je pracovní poměr ukončen, a to není, pokud probíhá soudní spor o skončení pracovního poměru. Inspektorát práce není oprávněn do tohoto sporu zasahovat. C Právní úprava a hodnocení postupu úřadů Dle ustanovení 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, působí veřejný ochránce práv k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Působnost veřejného ochránce práv se vztahuje tedy i na úřady práce a inspektoráty práce jako orgány státní správy. Úřady práce jsou dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti ), orgány působící na úseku zaměstnanosti, které mají za úkol provádět zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání, poskytovat fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti a zabezpečovat uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Všechny tyto činnosti mají přispět k co nejrychlejšímu začlenění uchazečů zpět na pracovní trh a úřad práce je povinen jim do té doby poskytnout nejen odborné poradenství, ale i materiální zabezpečení v podobě podpory v nezaměstnanosti za splnění zákonných podmínek. Jen tak je možné předejít sociálnímu vyloučení uchazečů o zaměstnání a pomoci jim překonat nepříznivou sociální situaci. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v ustanovení 313 povinnost zaměstnavatele při skončení pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Jak vyplývá nejen z dikce zákona, ale i z judikatury, 1 tato povinnost není vázána na žádnou jinou skutečnost, proto ani následný soudní spor nezprošťuje zaměstnavatele této povinnosti. Ačkoli předmětné ustanovení nestanoví, kdy přesně má být potvrzení zaměstnanci vydáno. Vzhledem k tomu, že potvrzení má být vydáno při skončení zaměstnání a jde o potvrzení o zaměstnání, může zaměstnavatel svoji povinnost splnit teprve v souvislosti se skončením pracovního poměru. Nejzazším termínem pro splnění této povinnosti je tedy den skončení pracovního poměru. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že se zaměstnanec nebo zaměstnavatel případně domáhají v soudním řízení podle 72 určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Dokud totiž není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je 1 R 41/1983: Povinnost organizace vydat pracovníkovi při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání ( 60 odst. 1 zák. práce1)) a posudek o jeho pracovní činnosti ( 60 odst. 2 věta druhá zák. práce nezávisí na výsledku občanského soudního řízení o neplatnost skončení pracovního poměru, nýbrž jen na skončení pracovního poměru. 4

5 neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který je u soudu napaden. Z vyjádření a postupu úřadu práce však plyne, že úřad práce v rozporu s touto skutečností a na základě tvrzení zaměstnavatele, že stěžovatel je jeho zaměstnancem, a jím zaslaných přihlášek, stěžovatele stále považuje za osobu, která je v pracovněprávním vztahu. Tomu nasvědčuje argumentace úřadu práce odkazující na ustanovení 25 zákona o zaměstnanosti, který hovoří o tom, že uchazečem o zaměstnání může být pouze fyzická osoba, která není v pracovněprávním vztahu. V tomto případě by ovšem stěžovatel neměl být do evidence uchazečů o zaměstnání zařazen vůbec. Nemohu se ani ztotožnit se sdělením úřadu práce, že z důvodu rozporu vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení a dokladů zaslaných zaměstnavatelem nelze do pravomocného rozhodnutí soudu o podpoře v nezaměstnanosti rozhodnout. Pro tento závěr jsou rozhodné dvě skutečnosti: - Předně je posouzení o délce doby zaměstnání, resp. doby důchodového pojištění, předběžnou otázkou ve smyslu 57 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Úřad práce by měl tedy dát podnět k zahájení řízení před okresní správou sociálního zabezpečení, jelikož vydání jeho rozhodnutí záviselo na řešení otázky, která nepřísluší úřadu práce rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto orgánem, jemuž tuto pravomoc výslovně svěřuje speciální právní předpis (zákon č. 582/1991 Sb.). OSSZ je povinna nejen předložit doklady nutné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, ale je navíc oprávněna v případě sporu zahájit správní řízení ve věci vzniku a zániku pojistného vztahu. 2 - Současně dává ustanovení 57 písm. c) správního řádu úřadu práce možnost si o řešení otázky (v tomto případě existence pracovního poměru), která mu nepřísluší a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, učinit úsudek. Dle předloženého okamžitého zrušení zaměstnancem a aplikace norem zákoníku práce i občanského zákoníku je (jak plyne i z výkladu výše) nepochybné, že právní úkon (rozvázání pracovního poměru) se považuje za platný, dokud soud nerozhodne o opaku. Úřad práce tedy měl buď na základě vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení (podrobněji viz níže), z něhož je jednoznačné, že stěžovatel byl pojištěn do , či z aplikace norem pracovního a občanského práva uzavřít, že pracovní poměr byl ukončen k datu podání okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Následně tedy vše nasvědčuje tomu, že byla splněna podmínka potřebné doby pojištění, a na základě těchto skutečností měl ÚP pokračovat v přerušeném řízení a stěžovateli podporu v nezaměstnanosti přiznat, a to alespoň v minimální výši podle ustanovení 51 zákona o zaměstnanosti. 2 S touto povinností počítá i výslovně zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Orgány sociálního zabezpečení musí poskytovat úřadům práce údaje o délce doby důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, která je zachycena v jejich evidenci, a to za období posledních 3 let před zařazením občana do evidence uchazečů o zaměstnání ( 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 147b zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 5

6 V této souvislosti považuji za nutné zdůraznit, že za situace, kdy stěžovatel bez svého zavinění nemohl doložit potvrzení o zaměstnání, bylo povinností úřadu práce, aby si sám včas vyžádal potřebné doklady od orgánů sociálního zabezpečení (tj. od Pražské správy sociálního zabezpečení). Nemohu se proto ztotožnit s postupem ÚP, který přenesl veškerou iniciativu na samotné uchazeče o zaměstnání a sám rezignoval na jakoukoli aktivitu. Jak bylo naznačeno výše, ÚP měl možnost buď iniciovat řízení u kompetentního správního orgánu či si učinit o dané otázce úsudek sám. Správní řád ještě počítá se třetí možností, a to vyzvat účastníka, popřípadě jinou osobu, aby podala žádost o zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci ve lhůtě, kterou správní orgán určí. Tento postup ovšem vyžaduje důsledné poučení ze strany úřadu a stanovení lhůty, což nebylo dodrženo. Nezbývá mi tedy než konstatovat, že úřad práce nesprávně aplikoval ustanovení zákoníku práce o platnosti rozvázání pracovního poměru a zcela rezignoval na svou povinnost vyžádat si potřebné doklady od okresní správy sociálního zabezpečení. Inspektoráty práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolují dodržování povinností vyplývajících z obecně závazných pracovněprávních předpisů, z kolektivních smluv v těch částech, které upravují individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců (tzv. normativní část kolektivní smlouvy), a z interních předpisů zaměstnavatele. Dodržování předpisů o zaměstnanosti (např. dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace při přijímání do zaměstnání apod.) pak kontrolují úřady práce. Obecně platí, že inspektorát je oprávněn při zjištění nedostatků ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě. Zaměstnavateli, který porušil povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů, může inspektorát práce také ukládat pokuty. Inspektoráty však nemohou za jednotlivé zaměstnance vymáhat jejich individuální nároky vůči zaměstnavateli (tj. např. mzdové nároky) a nemohou o nárocích zaměstnanců autoritativně rozhodovat, tato úloha náleží výhradně soudům. Jelikož stěžovatel ve svém podání vyjádřil dvě námitky proti postupu OIP, hodnocení níže bude pro větší přehlednost rozděleno na část věnovanou potvrzení o zaměstnání a část o dlužné mzdě. Potvrzení o zaměstnání Hned na úvod nemohu než konstatovat, že nesouhlasím s názorem OIP, podle kterého potvrzení o zaměstnání může zaměstnavatel vystavit v případě, že je pracovní poměr ukončen, a to není, pokud probíhá soudní spor o skončení pracovního poměru. Jak jsem uvedl již výše, termínem pro splnění povinnosti zaměstnavatele vydat zápočtový list je okamžik skončení pracovního poměru a na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že se zaměstnanec nebo zaměstnavatel případně domáhají v soudním řízení podle 72 určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. 3 Dokud totiž není soudem pravomocně rozhodnuto 3 Jak bylo již citováno z judikatury výše: R 41/1983: Povinnost organizace vydat pracovníkovi při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání ( 60 odst. 1 zák. práce ) a posudek o jeho pracovní činnosti 6

7 o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který je u soudu napaden. Z toho tedy vyplývá, že zaměstnavatel prokazatelně porušil svou povinnost stanovenou v 313 zákoníku práce, čímž se dopustil porušení pracovněprávních předpisů. Dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je dle zákona o inspekci práce předmětem kontrolní činnosti inspektorátu, a OIP se tudíž při své kontrole měl kromě odměňování zabývat i touto záležitostí. Dopustil se tak pochybení spočívajícího v nesprávné aplikaci ustanovení zákoníku práce o rozvázání pracovního poměru a z toho vyplývajícího nesprávného posouzení porušení pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. V této souvislosti si dovolím zdůraznit, že nesplní-li zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání, odpovídá mu za škodu tím vzniklou, která může spočívat též v ušlém výdělku zaměstnance u jiného zaměstnavatele, jestliže s ním tento zaměstnavatel odmítl bez předložení potvrzení o zaměstnání uzavřít pracovní smlouvu (rozsudek NS, sp. zn.: 21 Cdo 1491/2002, SJ č. 4/2003, str. 264). 4 Byť je nepochybné, že by se předmětného nároku musel domáhat stěžovatel u soudu, je ve světle jak právní úpravy, tak i judikatury nepochybné, že nevydání potvrzení o zaměstnání je závažným porušením pracovněprávních předpisů, proto by OIP neměl rezignovat na kontrolu předmětné povinnosti. Dlužná mzda Ve vztahu k namítané dlužné mzdě si dovolím odlišit dvě základní skutečnosti. Pan L totiž namítá, že mu nebyla vyplácena část mzdy pod body 1, 2 a 4 přílohy č. 1, verze 2 jeho pracovní smlouvy, přičemž právní posouzení všech těchto tří složek nemůže být totožné. Předně u bodu 2 vše nasvědčuje tomu, že se jedná o plánované zvýšení mzdy zaměstnance po uplynutí 6 měsíců ode dne nástupu. Z dikce navýšení základní mzdy se předpokládá lze opravdu usuzovat, že předmětná část mzdy, resp. její výše, se stane nárokovou až poté, co by se zaměstnavatel buď jednostranným právním úkonem (např. mzdovým výměrem) nebo dohodou stran (např. novým dodatkem ke smlouvě) k danému zvýšení zavázal. Ze spisového materiálu OIP přitom neplyne, zda zaměstnavatel toto navýšení opravdu zaměstnanci přislíbil (např. novým platovým výměrem) či se na něm dohodli. O oprávněnosti nároku pana L v této otázce by proto mohl rozhodnout výhradně soud. OIP jako správní orgán pověřený dohledem nad pracovněprávními předpisy není v dané věci oprávněn posoudit, zda byly splněny podmínky pro zvýšení mzdy dle bodu 2 předmětné přílohy. ( 60 odst. 2 věta druhá zák. práce) nezávisí na výsledku občanského soudního řízení o neplatnost skončení pracovního poměru, nýbrž jen na skončení pracovního poměru. 4 Citováno z Doležílek, J.; Vysokajová, M.; Kahle, B.: Komentář k zákoníku práce. 2007, ASPI. 7

8 Pokud jde ovšem o body 1 a 4 přílohy, zde je situace odlišná. Odborná literatura 5 k ustanovení 113 zákoníku práce uvádí, že mzda může být sjednána jako měsíční, hodinová nebo jako mzda, jejíž poskytnutí nebo výše závisí na splnění konkrétních pracovních úkolů, hospodářských výsledků zaměstnavatele nebo jiných hledisek, přičemž horní hranice mzdy není nijak omezena. ( ) V současné době je běžné, že se mzda skládá z pevné (základní, nárokové ) složky a pohyblivé složky, jejíž poskytnutí je vázáno na splnění určitých podmínek. K tomuto je možné se v praxi setkat rovněž s označením a uvedením nenárokové složky mzdy, kterou je zaměstnavatel oprávněn vyplatit zaměstnanci např. podle svého volného uvážení. Pokud není vyplacení nenárokové složky mzdy vázáno na splnění konkrétních a měřitelných podmínek, závisí vyplacení této složky pouze na volném uvážení zaměstnavatele. Mzda stanovená právě popsaným postupem se potom dostává do režimu mzdy zaručené ve smyslu ustanovení 112 zákoníku práce a na její vyplacení má zaměstnanec právní nárok. K otázce vzniku nároku na tzv. fakultativní složku mzdy, resp. platu, existuje v současné době rovněž judikatura Nejvyššího soudu. 6 V případě pana L byla základní výše mzdy sjednána pevnou částkou ,- Kč a další složky mzdy jsou stanoveny jako provize z přesně definovaných veličin. Takovým určením (právním úkonem předpokládaným ustanovením 112 zákoníku práce) vznikl panu L na vyplacení této části mzdy právní nárok. Nadto není poskytnutí provizí vázáno na žádnou podmínku. Zaměstnavatel se tedy vyplacení předmětných částek nemůže zprostit. To by muselo dojít ke změně předmětného ujednání. Domnívám se proto, že v daném případě byl OIP povinen zjišťovat, zda zaměstnavatel dohodnuté složky mzdy (byť ne fixní částkou) vyplácel, jelikož jejich poskytování od okamžiku, kdy o nich bylo již jednou rozhodnuto, nezávisí na volném uvážení zaměstnavatele. Jelikož se jedná o povinnost přímo vyplývající z pracovněprávních předpisů, byl zaměstnavatel povinen poskytnout i v této věci OIP adekvátní součinnost. Tvrzení zaměstnavatele, že pan L nedodal konkrétní podklady, nemá oporu ve spisové dokumentaci. Z kontrolních zjištění poté není zcela patrné, na základě jakých podkladů zaměstnavatel poskytoval provizi jiným zaměstnancům, kdy byli povinni dodávat potřebné materiály a jakou formou. Považuji proto kontrolu ze strany OIP za nedostatečnou. Pro úplnost si dovolím podotknout, že OIP nemusel získávat konkrétní podklady nutné pro výpočet provize, pokud by již např. ze mzdových listů bylo patrné, že k výplatě části nárokové složky mzdy (kam řadím i jasně stanovený způsob výpočtu provize) nedocházelo a zaměstnavatel porušil ustanovení 113 zákoníku práce. Současně ale připouštím, že konkrétní výše dlužné mzdy by se stěžovatel musel domoci soudní cestou. Tato skutečnost ovšem nemá přímý vliv na povinnost OIP kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů 5 Citováno z Lehečka, J.: K některým otázkám odměňování zaměstnanců. In: Daně a právo v praxi, 11/2010, s Srov. rozsudek ze dne , sp. zn.: 21 Cdo 537/2004,: Nenároková (fakultativní) složka mzdy se v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání stává složkou mzdy nárokovou (obligatorní) Základním pojmovým znakem mzdy je, že přísluší za vykonanou práci. Vedle základní mzdy (měsíční, hodinové, podílové) je třeba za mzdu považovat i její ostatní složky (např. příplatky, odměny, prémie apod.), byly-li poskytnuty zaměstnanci za práci. Ostatní poskytnutá hmotná plnění, která nemají vazbu na vykonanou práci, která zhodnocují jiné faktory (např. pouhou existenci pracovního poměru), nelze za mzdu považovat.. Dále pak rozsudek ze dne , sp. zn.: 21 Cdo 3488/

9 Na závěr si ještě dovolím uvést stručnou poznámku ke zjišťování rovného zacházení v odměňování. Pro tyto účely je pochopitelně důležité srovnání s jiným zaměstnancem téhož zaměstnavatele. V situaci pana L by však bylo namístě hledat zaměstnance na srovnatelné pracovní pozici či zaměstnance odvádějícího práci srovnatelné hodnoty ve smyslu ustanovení 110 zákoníku práce (ideálně takového, který také pobírá provizi). Skutečnost, že takový zaměstnanec nakonec nebyl nalezen, nemůže nic změnit na důsledcích nevyplacení provize panu L; neposkytnutí zaručené mzdy je totiž samo o sobě porušením zákoníku práce. D Závěr Tato zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem pro konečné stanovisko veřejného ochránce práv. Dospěl jsem k závěru, že úřad práce nepostupoval v případě stěžovatele v souladu se zákonem, protože nevyužil všechny zákonné prostředky ke zjištění stavu věci a nesprávně interpretoval právní normy o rozvázání pracovního poměru. Rovněž tak inspektorát práce pochybil, když nesprávně interpretoval ustanovení zákoníku práce o rozvázání pracovního poměru a nároku na mzdu, v důsledku čehož pak nesprávně posoudil otázku porušení pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. Ve vztahu ke stěžovateli vyžaduji přijetí konkrétních opatření, a dále požaduji, aby se úřady v budoucnu obdobných pochybení vyvarovaly. Své šetření končím v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv s konstatováním uvedených pochybení. Na základě výše uvedeného vyzývám ředitele Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště pro Prahu 5 a pověřenou vedoucí Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, aby se k výsledkům mého šetření v zákonné lhůtě 30 dnů vyjádřili a sdělili, jaká efektivní opatření k nápravě byla přijata. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 9

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu Mzdový výměr jako způsob určení mzdy je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, kterým zaměstnanci určuje mzdu. Podpis zaměstnance pod mzdovým výměrem potvrzuje jen jeho převzetí, nikoliv souhlas

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu V Brně dne 2. srpna 2010 Sp. zn.:1697/2010/vop/ld Zpráva o šetření ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu Dne 12. 3. 2010 (doplněno 2. 4. 2010) se na veřejného ochránce práv obrátil pan S.K. (dále

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Za situace, kdy z doložených výplatních lístků zaměstnance bylo patrné, že mzda byla zaměstnavatelem vždy v předchozích měsících zasílána převodem na účet, měl úřad práce přihlédnout k výpisu z bankovního

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu V Brně dne 20. prosince 2010 Sp. zn.: 6607/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu Dne 26. 11. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátil pan X, s podnětem, ve kterém si

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553). Rozvázal-li pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem někdo, kdo nebyl účastníkem tohoto právního vztahu, může se zaměstnanec (zaměstnavatel) žalobou podle 80 písm. c) OSŘ domáhat, aby bylo určeno,

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ads 5/2003-116 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Michala

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. I.V. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. I.V. A Obsah podnětu V Brně dne 16. ledna 2013 Sp. zn.: 1755/2012/VOP/PŠ Zpráva o šetření ve věci podnětu Ing. I.V. A Obsah podnětu Dne 11. 3. 2012 se na veřejného ochránce práv obrátila Ing. I.V. (dále jen stěžovatelka ).

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Veřejné ochránkyně práv na zrušení ustanovení 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 16/2007-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ads 153/2015-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu V Brně dne 28. srpna 2010 Sp. zn.: 7039/2009/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu Dne 14. 12. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní paní B. z Otrokovic se stížností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Mgr. D. Š.

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Mgr. D. Š. V Brně dne 17. srpna 2015 Sp. zn.: 7952/2014/VOP/EHŠ Zpráva o šetření ve věci podnětu pana Mgr. D. Š. Dne 11. 12. 2014 jsem obdržela podnět Mgr. D. Š., bytem XXXXX, zaměstnance školy A (dále také stěžovatel

Více

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě V Brně dne 21. srpna 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/JB Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci pana L.G. ml. A - Závěry šetření Dne 9. 6. 2014 jsem vydala zprávu o šetření 1 ve věci podnětu

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Švarcsystém a jeho postih po Mgr. Tereza Hašová

Švarcsystém a jeho postih po Mgr. Tereza Hašová Švarcsystém a jeho postih po 1.1.2012 Mgr. Tereza Hašová www.legalpro.cz Znaky závislé práce: vztah nadřízenosti quasi-zaměstnavatele a podřízenosti OSVČ činnost jménem quasi-zaměstnavatele podle pokynů

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 477. USNESENÍ SENÁTU z 15. schůze, konané dne 11. ledna 2012 k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 67/2005-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Aps 2/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 41/2007-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Švarcsystém a jeho postih po Mgr. Tereza Hašová

Švarcsystém a jeho postih po Mgr. Tereza Hašová Švarcsystém a jeho postih po 1.1.2012 Mgr. Tereza Hašová www.legalpro.cz Znaky závislé práce: vztah nadřízenosti quasi-zaměstnavatele a podřízenosti OSVČ činnost jménem quasi-zaměstnavatele podle pokynů

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole V Brně dne 2. června 2016 Sp. zn.: 7417/2015/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole Dne 20. prosince 2015 se na veřejnou ochránkyni

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Pokud správní orgány aplikovaly ustanovení 50 odst. 3 větu druhou zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti, ve znění platném od 8. 12. 2010 a účinném od 1. 1. 2011, na situaci stěžovatele, který svůj pracovní

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 36/2005-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R.

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R. Pokud žadatel o příspěvek na bydlení doloží platnou nájemní smlouvu a doklady o úhradě nákladů na bydlení, postupuje orgán státní sociální podpory v rozporu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Ans 1/2005-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 115/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 13/2016-23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce O. F., zastoupeného JUDr. Tomášem Chlebikem, advokátem

Více

Informace pro zaměstnavatele

Informace pro zaměstnavatele Informace pro zaměstnavatele Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000031 V rámci projektu je možné ze strany zaměstnavatelů využít tyto klíčové aktivity: Název klíčové

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 68/2012-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 21/2005-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.9.2005. Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.7.2005 z vlastního podnětu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Ads 37/2003-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu V Brně dne 16. prosince 2009 Sp. zn.: 4294/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu Dne 30. 7. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní J. s podáním, ve kterém si stěžujete

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 89/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 27/2004-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování jiné postavení než obce a města, která dělená nejsou. Obecně platí, že městské části,

Více

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.10.2005 Sportovními kluby Zlín, se sídlem Hradská 854, 761 05 Zlín, zast. ředitelem Mgr. Pavlem Chwaszczem, proti

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Úvod... 19 Seznam použitých zkratek... 20 I. VZNIK A ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU... 23 A. Pracovní smlouva... 23 1. Vznik

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 11/2006-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LISTOPAD 2013

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LISTOPAD 2013 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LISTOPAD 2013 LISTOPADOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Spor se zaměstnavatelem řeší u soudu jen minimum zaměstnanců. Šanci na úspěch má ale většina z

Více

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3, IČ: 00007064, zastoupená

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více