Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu"

Transkript

1 I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který je u soudu napaden. II. Inspektorát práce je povinen zabývat se v rámci kontroly dodržování pracovněprávních předpisů i vyplacením variabilní složky mzdy. Pokud není tato vázána na volní uvážení zaměstnavatele (ale např. na dosažení určité výše obratu), nemůže se zaměstnavatel vyplacení předmětných částek zprostit a jeho postup je porušením norem zákoníku práce. V Brně dne 9. září 2011 Sp. zn.: 1594/2011/VOP/EHŠ Zpráva o šetření ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu Dne se na veřejného ochránce práv obrátil pan L (dále také stěžovatel ), se stížností na postup Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště pro Prahu 5 (dále také úřad práce ) při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti a dále se stížností na Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu (dále také OIP ) při provádění kontroly u jeho bývalého zaměstnavatele společnosti D, spol. s r. o. Stěžovatel uvedl, že dne doručil svému zaměstnavateli okamžité zrušení pracovního poměru pro dlouhodobé nevyplácení části mzdy provize z obratu. Dne podal stěžovatel na úřadu práce žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce se dne obrátil na zaměstnavatele se žádostí o vydání dokladů a osvědčení skutečností rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, načež zaměstnavatel úřadu práce dne sdělil, že považuje okamžité zrušení pracovního poměru za neplatné, a doklady nevydal. Dne stěžovatel požádal o přerušení řízení po dobu do doložení rozhodných skutečností. Úřad práce dne rozhodl o tom, že se řízení o podpoře v nezaměstnanosti přerušuje, neboť stěžovatel nedoložil skutečnosti rozhodné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Následně se stěžovatel sám obrátil na pražskou správu sociálního zabezpečení, kde bylo ke dni zjištěno, že stěžovatel byl veden jako pojištěnec u zaměstnavatele D, spol. s r. o., od do Stěžovatel se rovněž dne obrátil s podnětem ke kontrole zaměstnavatele na Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, který k žádosti o vydání dokladů souvisejících s ukončením pracovního poměru sdělil, že toto nespadá do jeho kontrolní činnosti. V informaci stěžovateli o kontrole

2 u zaměstnavatele ze dne OIP konstatoval, že stěžovatelem požadovaná složka mzdy je nenároková, o jejím vyplacení rozhoduje zaměstnavatel a že základní mzda byla zaměstnavatelem vyplácena dle pracovní smlouvy a platných zákonů. Stěžovatel dále zmiňuje, že je již delší dobu bez prostředků a je ztížena jeho možnost najít nové zaměstnání, neboť nemůže doložit zápočtový list (údajně již byl z tohoto důvodu potencionálním zaměstnavatelem dvakrát odmítnut). Následně stěžovatel dne doplnil svůj podnět o opakované vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne , která na jeho žádost opětovně potvrdila, že byl veden jako pojištěnec u zaměstnavatele D, spol. s r. o., od do B Skutková zjištění Podle ustanovení 14 zákona o veřejném ochránci práv bylo z podnětu pana L zahájeno ve věci postupu Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště pro Prahu 5 (dále jen ÚP ) a Oblastního inspektorátu pro hlavní město Prahu (dále jen OIP ) šetření a dotčené úřady byly vyzvány k vyjádření a zaslání relevantní spisové dokumentace. Z poskytnutého vysvětlení ředitele ÚP a přiložené fotokopie spisu plyne, že dne uzavřel stěžovatel jakožto zaměstnanec pracovní smlouvu se zaměstnavatelem D, spol. s r. o. Dne doručil stěžovatel zaměstnavateli okamžité zrušení pracovního poměru ze dne pro dlouhodobé nevyplácení části mzdy (provize z obratu) a dne požádal úřad práce o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. K osvědčení skutečností rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti úřad práce písemně, dne , vyzval zaměstnavatele D, spol. s r. o. Dle jeho sdělení, doručeného úřadu práce dne , však zaměstnavatel považuje rozvázání pracovního poměru za neplatné, o čemž musí rozhodnout soud. Řízení ve věci podpory v nezaměstnanosti následně úřad práce usnesením ze dne přerušil, a to do doby doložení skutečností rozhodných pro posouzení splnění zákonných podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti (na základě žádosti stěžovatele o přerušení řízení ze dne ). Dne zaměstnavatel skutečně podal Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, jejíž kopii stěžovatel předložil úřadu práce dne Tohoto dne stěžovatel předložil úřadu práce rovněž vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení, ze dne , vydané na jeho žádost, podle kterého byl pojištěn od do Na základě těchto informací úřad práce telefonicky kontaktoval zaměstnavatele, který sdělil, že stěžovatel je stále jeho zaměstnancem a okamžité zrušení pracovního poměru nepovažuje za platné. Dne se úřad práce obrátil na mzdovou účetní zaměstnavatele se žádostí o vyplnění potřebných dokladů. Dne byly úřadu práce od mzdové 2

3 účetní doručeny evidenční listy důchodového pojištění za rok 2009, 2010 a 2011, přihláška ke zdravotnímu pojištění, ze dne , a přihláška k nemocenskému pojištění, ze dne , z kterých vyplývá trvání pracovního poměru stěžovatele. Úřad práce tedy na základě vyjádření zaměstnavatele a jím zaslaných dokladů považuje stěžovatele stále za zaměstnance, a jak vyplývá ze sdělení ředitele, na základě ustanovení 25 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru. Z důvodu rozporu vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení a dokladů zaslaných zaměstnavatelem nelze dle pana ředitele do pravomocného rozhodnutí soudu o podpoře v nezaměstnanosti rozhodnout. Dne podal stěžovatel podnět ke kontrole zaměstnavatele na OIP. Podnět podal z několika důvodů, a to jednak pro neplnění pracovní smlouvy zaměstnavatelem v oblasti mzdových nároků nevyplácení jednotlivých složek mzdy, pro nerovný přístup zaměstnavatele při vyplácení jednotlivých složek mzdy zaměstnancům, a jednak pro porušování zákona o zaměstnanosti, kdy zaměstnavatel na výzvu úřadu práce nesdělil údaje rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, její výši nebo výplatu, a v neposlední řadě pro nevydání dokladů o ukončení pracovního poměru a porušení povinnosti stanovené v ustanovení 313 zákoníku práce. OIP dne stěžovateli sdělil, že při kontrolním šetření se bude inspektorát zabývat odměňováním, které se týká stěžovatele, a to výší základní mzdy bez provizí, neboť provize je nenárokovou složkou mzdy. Ohledně porušení zákona o zaměstnanosti byl stěžovatel odkázán na úřad práce, neboť zákon o zaměstnanosti spadá do kompetence těchto úřadů. Ohledně nevydání dokladů v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnavatelem bylo stěžovateli sděleno, že se netýká kontrolní činnosti OIP. Následně, dne a , vykonal OIP u zaměstnavatele kontrolu, při níž bylo zjištěno, že základní mzda za vykonanou práci byla vyplácena dle pracovní smlouvy a platných zákonů. Odměna je dle OIP nenároková složka mzdy a o jejím vyplacení rozhoduje zaměstnavatel. Z poskytnutého vysvětlení vedoucího inspektora OIP veřejnému ochránci práv a přiložené fotokopie spisu plyne, že inspektorát práce využil podnět stěžovatele ze dne při sestavení plánu kontrolní činnosti. Vedoucí inspektor uvedl, že z hlediska pracovněprávních předpisů (zákoník práce) je za nárokovou složku mzdy považována mzda, která je stanovena obecně závazným právním předpisem nebo sjednána jednoznačně nebo konkrétní částkou v pracovní smlouvě. Provize, která závisí na hospodářském výsledku zaměstnance, takovou složkou není a vzhledem k tomu, že OIP nedisponuje pravomocí zabývat se účetnictvím zaměstnavatele, není oprávněn tuto skutečnost posuzovat. Proto bylo stěžovateli doporučeno obrátit se s individuálním nárokem na soud. Navíc zaměstnavatel k dotazu inspektorky při kontrole uvedl, že stěžovatel nedodal pro výpočet provize potřebné údaje o své činnosti. 3

4 Stěžovatelem namítané nerovné zacházení v odměňování by připadalo v úvahu, pokud by existovalo srovnatelné zařazení jiného zaměstnance, což nebylo zjištěno. V oblasti provizí se dle názoru OIP o nerovné zacházení jednat nemůže, protože výše provize závisí na individuálním výkonu jednotlivce. Ohledně nevydaného zápočtového listu vedoucí inspektor sdělil, že potvrzení o zaměstnání může zaměstnavatel vystavit v případě, že je pracovní poměr ukončen, a to není, pokud probíhá soudní spor o skončení pracovního poměru. Inspektorát práce není oprávněn do tohoto sporu zasahovat. C Právní úprava a hodnocení postupu úřadů Dle ustanovení 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, působí veřejný ochránce práv k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Působnost veřejného ochránce práv se vztahuje tedy i na úřady práce a inspektoráty práce jako orgány státní správy. Úřady práce jsou dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti ), orgány působící na úseku zaměstnanosti, které mají za úkol provádět zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání, poskytovat fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti a zabezpečovat uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Všechny tyto činnosti mají přispět k co nejrychlejšímu začlenění uchazečů zpět na pracovní trh a úřad práce je povinen jim do té doby poskytnout nejen odborné poradenství, ale i materiální zabezpečení v podobě podpory v nezaměstnanosti za splnění zákonných podmínek. Jen tak je možné předejít sociálnímu vyloučení uchazečů o zaměstnání a pomoci jim překonat nepříznivou sociální situaci. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v ustanovení 313 povinnost zaměstnavatele při skončení pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Jak vyplývá nejen z dikce zákona, ale i z judikatury, 1 tato povinnost není vázána na žádnou jinou skutečnost, proto ani následný soudní spor nezprošťuje zaměstnavatele této povinnosti. Ačkoli předmětné ustanovení nestanoví, kdy přesně má být potvrzení zaměstnanci vydáno. Vzhledem k tomu, že potvrzení má být vydáno při skončení zaměstnání a jde o potvrzení o zaměstnání, může zaměstnavatel svoji povinnost splnit teprve v souvislosti se skončením pracovního poměru. Nejzazším termínem pro splnění této povinnosti je tedy den skončení pracovního poměru. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že se zaměstnanec nebo zaměstnavatel případně domáhají v soudním řízení podle 72 určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Dokud totiž není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je 1 R 41/1983: Povinnost organizace vydat pracovníkovi při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání ( 60 odst. 1 zák. práce1)) a posudek o jeho pracovní činnosti ( 60 odst. 2 věta druhá zák. práce nezávisí na výsledku občanského soudního řízení o neplatnost skončení pracovního poměru, nýbrž jen na skončení pracovního poměru. 4

5 neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který je u soudu napaden. Z vyjádření a postupu úřadu práce však plyne, že úřad práce v rozporu s touto skutečností a na základě tvrzení zaměstnavatele, že stěžovatel je jeho zaměstnancem, a jím zaslaných přihlášek, stěžovatele stále považuje za osobu, která je v pracovněprávním vztahu. Tomu nasvědčuje argumentace úřadu práce odkazující na ustanovení 25 zákona o zaměstnanosti, který hovoří o tom, že uchazečem o zaměstnání může být pouze fyzická osoba, která není v pracovněprávním vztahu. V tomto případě by ovšem stěžovatel neměl být do evidence uchazečů o zaměstnání zařazen vůbec. Nemohu se ani ztotožnit se sdělením úřadu práce, že z důvodu rozporu vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení a dokladů zaslaných zaměstnavatelem nelze do pravomocného rozhodnutí soudu o podpoře v nezaměstnanosti rozhodnout. Pro tento závěr jsou rozhodné dvě skutečnosti: - Předně je posouzení o délce doby zaměstnání, resp. doby důchodového pojištění, předběžnou otázkou ve smyslu 57 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Úřad práce by měl tedy dát podnět k zahájení řízení před okresní správou sociálního zabezpečení, jelikož vydání jeho rozhodnutí záviselo na řešení otázky, která nepřísluší úřadu práce rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto orgánem, jemuž tuto pravomoc výslovně svěřuje speciální právní předpis (zákon č. 582/1991 Sb.). OSSZ je povinna nejen předložit doklady nutné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, ale je navíc oprávněna v případě sporu zahájit správní řízení ve věci vzniku a zániku pojistného vztahu. 2 - Současně dává ustanovení 57 písm. c) správního řádu úřadu práce možnost si o řešení otázky (v tomto případě existence pracovního poměru), která mu nepřísluší a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, učinit úsudek. Dle předloženého okamžitého zrušení zaměstnancem a aplikace norem zákoníku práce i občanského zákoníku je (jak plyne i z výkladu výše) nepochybné, že právní úkon (rozvázání pracovního poměru) se považuje za platný, dokud soud nerozhodne o opaku. Úřad práce tedy měl buď na základě vyjádření Pražské správy sociálního zabezpečení (podrobněji viz níže), z něhož je jednoznačné, že stěžovatel byl pojištěn do , či z aplikace norem pracovního a občanského práva uzavřít, že pracovní poměr byl ukončen k datu podání okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Následně tedy vše nasvědčuje tomu, že byla splněna podmínka potřebné doby pojištění, a na základě těchto skutečností měl ÚP pokračovat v přerušeném řízení a stěžovateli podporu v nezaměstnanosti přiznat, a to alespoň v minimální výši podle ustanovení 51 zákona o zaměstnanosti. 2 S touto povinností počítá i výslovně zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Orgány sociálního zabezpečení musí poskytovat úřadům práce údaje o délce doby důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, která je zachycena v jejich evidenci, a to za období posledních 3 let před zařazením občana do evidence uchazečů o zaměstnání ( 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 147b zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 5

6 V této souvislosti považuji za nutné zdůraznit, že za situace, kdy stěžovatel bez svého zavinění nemohl doložit potvrzení o zaměstnání, bylo povinností úřadu práce, aby si sám včas vyžádal potřebné doklady od orgánů sociálního zabezpečení (tj. od Pražské správy sociálního zabezpečení). Nemohu se proto ztotožnit s postupem ÚP, který přenesl veškerou iniciativu na samotné uchazeče o zaměstnání a sám rezignoval na jakoukoli aktivitu. Jak bylo naznačeno výše, ÚP měl možnost buď iniciovat řízení u kompetentního správního orgánu či si učinit o dané otázce úsudek sám. Správní řád ještě počítá se třetí možností, a to vyzvat účastníka, popřípadě jinou osobu, aby podala žádost o zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci ve lhůtě, kterou správní orgán určí. Tento postup ovšem vyžaduje důsledné poučení ze strany úřadu a stanovení lhůty, což nebylo dodrženo. Nezbývá mi tedy než konstatovat, že úřad práce nesprávně aplikoval ustanovení zákoníku práce o platnosti rozvázání pracovního poměru a zcela rezignoval na svou povinnost vyžádat si potřebné doklady od okresní správy sociálního zabezpečení. Inspektoráty práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolují dodržování povinností vyplývajících z obecně závazných pracovněprávních předpisů, z kolektivních smluv v těch částech, které upravují individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců (tzv. normativní část kolektivní smlouvy), a z interních předpisů zaměstnavatele. Dodržování předpisů o zaměstnanosti (např. dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace při přijímání do zaměstnání apod.) pak kontrolují úřady práce. Obecně platí, že inspektorát je oprávněn při zjištění nedostatků ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě. Zaměstnavateli, který porušil povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů, může inspektorát práce také ukládat pokuty. Inspektoráty však nemohou za jednotlivé zaměstnance vymáhat jejich individuální nároky vůči zaměstnavateli (tj. např. mzdové nároky) a nemohou o nárocích zaměstnanců autoritativně rozhodovat, tato úloha náleží výhradně soudům. Jelikož stěžovatel ve svém podání vyjádřil dvě námitky proti postupu OIP, hodnocení níže bude pro větší přehlednost rozděleno na část věnovanou potvrzení o zaměstnání a část o dlužné mzdě. Potvrzení o zaměstnání Hned na úvod nemohu než konstatovat, že nesouhlasím s názorem OIP, podle kterého potvrzení o zaměstnání může zaměstnavatel vystavit v případě, že je pracovní poměr ukončen, a to není, pokud probíhá soudní spor o skončení pracovního poměru. Jak jsem uvedl již výše, termínem pro splnění povinnosti zaměstnavatele vydat zápočtový list je okamžik skončení pracovního poměru a na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že se zaměstnanec nebo zaměstnavatel případně domáhají v soudním řízení podle 72 určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. 3 Dokud totiž není soudem pravomocně rozhodnuto 3 Jak bylo již citováno z judikatury výše: R 41/1983: Povinnost organizace vydat pracovníkovi při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání ( 60 odst. 1 zák. práce ) a posudek o jeho pracovní činnosti 6

7 o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který je u soudu napaden. Z toho tedy vyplývá, že zaměstnavatel prokazatelně porušil svou povinnost stanovenou v 313 zákoníku práce, čímž se dopustil porušení pracovněprávních předpisů. Dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je dle zákona o inspekci práce předmětem kontrolní činnosti inspektorátu, a OIP se tudíž při své kontrole měl kromě odměňování zabývat i touto záležitostí. Dopustil se tak pochybení spočívajícího v nesprávné aplikaci ustanovení zákoníku práce o rozvázání pracovního poměru a z toho vyplývajícího nesprávného posouzení porušení pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. V této souvislosti si dovolím zdůraznit, že nesplní-li zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání, odpovídá mu za škodu tím vzniklou, která může spočívat též v ušlém výdělku zaměstnance u jiného zaměstnavatele, jestliže s ním tento zaměstnavatel odmítl bez předložení potvrzení o zaměstnání uzavřít pracovní smlouvu (rozsudek NS, sp. zn.: 21 Cdo 1491/2002, SJ č. 4/2003, str. 264). 4 Byť je nepochybné, že by se předmětného nároku musel domáhat stěžovatel u soudu, je ve světle jak právní úpravy, tak i judikatury nepochybné, že nevydání potvrzení o zaměstnání je závažným porušením pracovněprávních předpisů, proto by OIP neměl rezignovat na kontrolu předmětné povinnosti. Dlužná mzda Ve vztahu k namítané dlužné mzdě si dovolím odlišit dvě základní skutečnosti. Pan L totiž namítá, že mu nebyla vyplácena část mzdy pod body 1, 2 a 4 přílohy č. 1, verze 2 jeho pracovní smlouvy, přičemž právní posouzení všech těchto tří složek nemůže být totožné. Předně u bodu 2 vše nasvědčuje tomu, že se jedná o plánované zvýšení mzdy zaměstnance po uplynutí 6 měsíců ode dne nástupu. Z dikce navýšení základní mzdy se předpokládá lze opravdu usuzovat, že předmětná část mzdy, resp. její výše, se stane nárokovou až poté, co by se zaměstnavatel buď jednostranným právním úkonem (např. mzdovým výměrem) nebo dohodou stran (např. novým dodatkem ke smlouvě) k danému zvýšení zavázal. Ze spisového materiálu OIP přitom neplyne, zda zaměstnavatel toto navýšení opravdu zaměstnanci přislíbil (např. novým platovým výměrem) či se na něm dohodli. O oprávněnosti nároku pana L v této otázce by proto mohl rozhodnout výhradně soud. OIP jako správní orgán pověřený dohledem nad pracovněprávními předpisy není v dané věci oprávněn posoudit, zda byly splněny podmínky pro zvýšení mzdy dle bodu 2 předmětné přílohy. ( 60 odst. 2 věta druhá zák. práce) nezávisí na výsledku občanského soudního řízení o neplatnost skončení pracovního poměru, nýbrž jen na skončení pracovního poměru. 4 Citováno z Doležílek, J.; Vysokajová, M.; Kahle, B.: Komentář k zákoníku práce. 2007, ASPI. 7

8 Pokud jde ovšem o body 1 a 4 přílohy, zde je situace odlišná. Odborná literatura 5 k ustanovení 113 zákoníku práce uvádí, že mzda může být sjednána jako měsíční, hodinová nebo jako mzda, jejíž poskytnutí nebo výše závisí na splnění konkrétních pracovních úkolů, hospodářských výsledků zaměstnavatele nebo jiných hledisek, přičemž horní hranice mzdy není nijak omezena. ( ) V současné době je běžné, že se mzda skládá z pevné (základní, nárokové ) složky a pohyblivé složky, jejíž poskytnutí je vázáno na splnění určitých podmínek. K tomuto je možné se v praxi setkat rovněž s označením a uvedením nenárokové složky mzdy, kterou je zaměstnavatel oprávněn vyplatit zaměstnanci např. podle svého volného uvážení. Pokud není vyplacení nenárokové složky mzdy vázáno na splnění konkrétních a měřitelných podmínek, závisí vyplacení této složky pouze na volném uvážení zaměstnavatele. Mzda stanovená právě popsaným postupem se potom dostává do režimu mzdy zaručené ve smyslu ustanovení 112 zákoníku práce a na její vyplacení má zaměstnanec právní nárok. K otázce vzniku nároku na tzv. fakultativní složku mzdy, resp. platu, existuje v současné době rovněž judikatura Nejvyššího soudu. 6 V případě pana L byla základní výše mzdy sjednána pevnou částkou ,- Kč a další složky mzdy jsou stanoveny jako provize z přesně definovaných veličin. Takovým určením (právním úkonem předpokládaným ustanovením 112 zákoníku práce) vznikl panu L na vyplacení této části mzdy právní nárok. Nadto není poskytnutí provizí vázáno na žádnou podmínku. Zaměstnavatel se tedy vyplacení předmětných částek nemůže zprostit. To by muselo dojít ke změně předmětného ujednání. Domnívám se proto, že v daném případě byl OIP povinen zjišťovat, zda zaměstnavatel dohodnuté složky mzdy (byť ne fixní částkou) vyplácel, jelikož jejich poskytování od okamžiku, kdy o nich bylo již jednou rozhodnuto, nezávisí na volném uvážení zaměstnavatele. Jelikož se jedná o povinnost přímo vyplývající z pracovněprávních předpisů, byl zaměstnavatel povinen poskytnout i v této věci OIP adekvátní součinnost. Tvrzení zaměstnavatele, že pan L nedodal konkrétní podklady, nemá oporu ve spisové dokumentaci. Z kontrolních zjištění poté není zcela patrné, na základě jakých podkladů zaměstnavatel poskytoval provizi jiným zaměstnancům, kdy byli povinni dodávat potřebné materiály a jakou formou. Považuji proto kontrolu ze strany OIP za nedostatečnou. Pro úplnost si dovolím podotknout, že OIP nemusel získávat konkrétní podklady nutné pro výpočet provize, pokud by již např. ze mzdových listů bylo patrné, že k výplatě části nárokové složky mzdy (kam řadím i jasně stanovený způsob výpočtu provize) nedocházelo a zaměstnavatel porušil ustanovení 113 zákoníku práce. Současně ale připouštím, že konkrétní výše dlužné mzdy by se stěžovatel musel domoci soudní cestou. Tato skutečnost ovšem nemá přímý vliv na povinnost OIP kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů 5 Citováno z Lehečka, J.: K některým otázkám odměňování zaměstnanců. In: Daně a právo v praxi, 11/2010, s Srov. rozsudek ze dne , sp. zn.: 21 Cdo 537/2004,: Nenároková (fakultativní) složka mzdy se v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání stává složkou mzdy nárokovou (obligatorní) Základním pojmovým znakem mzdy je, že přísluší za vykonanou práci. Vedle základní mzdy (měsíční, hodinové, podílové) je třeba za mzdu považovat i její ostatní složky (např. příplatky, odměny, prémie apod.), byly-li poskytnuty zaměstnanci za práci. Ostatní poskytnutá hmotná plnění, která nemají vazbu na vykonanou práci, která zhodnocují jiné faktory (např. pouhou existenci pracovního poměru), nelze za mzdu považovat.. Dále pak rozsudek ze dne , sp. zn.: 21 Cdo 3488/

9 Na závěr si ještě dovolím uvést stručnou poznámku ke zjišťování rovného zacházení v odměňování. Pro tyto účely je pochopitelně důležité srovnání s jiným zaměstnancem téhož zaměstnavatele. V situaci pana L by však bylo namístě hledat zaměstnance na srovnatelné pracovní pozici či zaměstnance odvádějícího práci srovnatelné hodnoty ve smyslu ustanovení 110 zákoníku práce (ideálně takového, který také pobírá provizi). Skutečnost, že takový zaměstnanec nakonec nebyl nalezen, nemůže nic změnit na důsledcích nevyplacení provize panu L; neposkytnutí zaručené mzdy je totiž samo o sobě porušením zákoníku práce. D Závěr Tato zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem pro konečné stanovisko veřejného ochránce práv. Dospěl jsem k závěru, že úřad práce nepostupoval v případě stěžovatele v souladu se zákonem, protože nevyužil všechny zákonné prostředky ke zjištění stavu věci a nesprávně interpretoval právní normy o rozvázání pracovního poměru. Rovněž tak inspektorát práce pochybil, když nesprávně interpretoval ustanovení zákoníku práce o rozvázání pracovního poměru a nároku na mzdu, v důsledku čehož pak nesprávně posoudil otázku porušení pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. Ve vztahu ke stěžovateli vyžaduji přijetí konkrétních opatření, a dále požaduji, aby se úřady v budoucnu obdobných pochybení vyvarovaly. Své šetření končím v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv s konstatováním uvedených pochybení. Na základě výše uvedeného vyzývám ředitele Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště pro Prahu 5 a pověřenou vedoucí Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, aby se k výsledkům mého šetření v zákonné lhůtě 30 dnů vyjádřili a sdělili, jaká efektivní opatření k nápravě byla přijata. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 9

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu V Brně dne 28. srpna 2010 Sp. zn.: 7039/2009/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu Dne 14. 12. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní paní B. z Otrokovic se stížností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 68/2010-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada za ztrátu na výdělku Podnikatel Daň z

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER 1 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost HANA POLÁKOVÁ Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu

Více

7.1. Dostupnost informací o odměňování u zaměstnavatele

7.1. Dostupnost informací o odměňování u zaměstnavatele rovnost final2.qxd 13.9.2007 9:40 StrÆnka 112 112 Rovnost v odměňování žen a mužů KAPITOLA 7. MECHANISMY UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ V PŘÍPADECH DISKRIMINACE Směrnice 75/117 v článku 2 po členských státech EU vyžaduje

Více

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce může být realizováno nejen snížením fyzického počtu zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2477/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 105/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 11/2003-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. Informace z kontrolní akce č. 11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 25/2011-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 82/2005-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více