Pracovně právní vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovně právní vztahy"

Transkript

1 Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova Pardubice IČ Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Bo dokumentů Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Další úprava Počet příloh: 4 1. Postup při přijetí zaměstnance 2. Agenda při ukončení pracovního poměru 3. Ukončení pracovního poměru z pohledu mzdové účetní 4. Záznam o předání úkolů a odevzdání věcí při skončení pracovního poměru, odvolání z pracovního místa nebo se vzdání pracovního místa Zpracoval: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Schválil: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Předchozí úprava: žádná Interval revize: rok

2 Obsah... 2 PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY - VZNIK A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 Čl. 1 Obecná ustanovení... 1 ČÁST DRUHÁ - POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU... 2 Čl. 2 Výběr zaměstnance... 2 Čl. 3 Informace, které sděluje fyzická osoba zaměstnavateli... 2 Čl. 4 Postup při jednání s budoucím zaměstnancem a sdělení informací... 2 Čl. 5 Vznik pracovního poměru... 3 Čl. 6 Založení pracovního poměru jmenováním... 3 Čl. 7 Vedoucí zaměstnanci... 4 Čl. 8 Platové náležitosti vedoucích zaměstnanců... 4 Čl. 9 Založení pracovního poměru pracovní smlouvou... 5 Čl. 10 Zkušební doba... 6 Čl. 11 Povinné informování zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru... 6 ČÁST TŘETÍ - SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU... 6 Čl. 12 Možnosti ukončení pracovního poměru... 6 Čl. 13 Postup související se skončením pracovního poměru a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance... 7 Čl. 14 Záznam o předání úkolů... 7 Čl. 15 Skončení pracovního poměru na dobu určitou... 8 Čl. 16 Výpověď z organizačních důvodů... 8 Čl. 17 Doručení výpovědi zaměstnavatelem... 9 Čl. 18 Jiné pracovněprávní vztahy v organizaci... 9 Čl. 19 Dohoda o provedení práce Čl. 20 Dohoda o pracovní činnosti Čl. 21 Další podmínky pro uzavírání dohod Čl. 22 Ukončení pracovního poměru z pohledu mzdové účetní ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 23 Společná ustanovení Čl. 24 Platnost a účinnost PŘÍLOHY Příloha 1 Postup při přijetí zaměstnance do pracovního poměru... 1 Příloha 2 Agenda při ukončení pracovního poměru... 3 Příloha 3 Záznam o předání úkolů a odevzdání věcí při skončení pracovního poměru, odvolání z pracovního místa nebo vzdání se pracovního místa... 4

3 PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY - VZNIK A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (1) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obecná ustanovení upravuje podmínky vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců, dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr a jiném smluvním zajištění odborných činností chodu organizace. (2) upravuje podmínky výběru uchazeče o zaměstnání, postup před vznikem a skončením pracovního poměru, (3) Předpis vychází zejména z právních norem: a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen ZP ) c) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění d) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (dále jen školský zákon ), v platném znění e) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění f) Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě g) Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků h) Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě i) Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 1

4 j) Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů ČÁST DRUHÁ POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU Čl. 2 Výběr zaměstnance Zaměstnanci školského zařízení Domov mládeže a školní jídelna Pardubice mohou být ředitelkou vybráni na základě výběrového řízení, ředitelka organizace (dále jen zaměstnavatel ) však nemusí výběrové řízení pro výběr těchto zaměstnanců použít. Čl. 3 Informace, které sděluje fyzická osoba zaměstnavateli (1) Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. (2) Je však na zaměstnanci, jaké informace zaměstnavateli poskytne, pokud tak učiní dobrovolně a sám, zaměstnavatel nemůže být postihován, že tyto informace překračují zákonem daný rozsah (například rodné číslo použité v pracovní smlouvě) a nemůže být tedy nařčen za porušení ochrany osobních údajů. Čl. 4 Postup při jednání s budoucím zaměstnancem a sdělení informací (1) U výběrového řízení zaměstnavatel zveřejní požadavky vyplývající ze zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. (2) Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance ( 31 ZP): a) s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovního poměru vyplynuly, b) s pracovními podmínkami c) podmínkami odměňování, za nichž se má práce konat 2

5 d) a dalšími povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru. Čl. 5 Vznik pracovního poměru Pracovní poměr může být založen pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a jmenováním na vedoucí místo. Čl. 6 Založení pracovního poměru jmenováním (1) Na oblast školství se vztahuje část ustanovení 33 odst. 3 ZP. Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr u vedoucího příspěvkové organizace a u vedoucího organizačního útvaru příspěvkové organizace, které jmenuje vedoucí příspěvkové organizace podle organizační struktury. (2) Zvláštním právním předpisem, na který se odkazuje zákoník práce, je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. (3) Jestliže se jmenovaným vedoucím útvaru stane zaměstnanec, který byl do té doby zaměstnán v příspěvkové organizaci, nevzniká v jeho případě nový pracovní poměr. V tomto případě zaměstnanec, který dříve pracoval v organizaci, souhlasí s výsledkem výběrového řízení (nebo výběru ředitele), a znamená to, že souhlasí se změnou původně sjednaných pracovních podmínek ( 40 ZP). Tímto nevzniká nový pracovní poměr, ale jmenováním se mění pracovní podmínky, které byly původně obsaženy v pracovní smlouvě. (4) Ředitel může jmenovat a odvolávat do funkce vedoucí pracovníky útvarů příspěvkové organizace. (5) Činnost vedoucího pracovníka lze však vykonávat i na základě pověření vyplývající z 3 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, kdy pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou část příspěvkové organizace, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické 3

6 činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele domova mládeže, kterou řídí. Čl. 7 Vedoucí zaměstnanci (1) Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. (2) Vedoucí zaměstnanci jednotlivých útvarů příspěvkové organizace zodpovídají za plnění úkolů zaměstnanci svého útvaru. (3) Vedoucí zaměstnanec domova mládeže, který je vedoucí útvaru pro výchovu a vzdělávání, je pedagogickým pracovníkem. Je pověřeným zástupcem ředitelky, má svěřené kompetence vyplývající z organizačního řádu a pracovní náplně. Možnost vytvoření této vedoucí pozice na škole je dána zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ( 2, odst. 2) a nařízením vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti. (4) Pověřený ani jmenovaný zástupce nemá oprávnění činit právní úkony jménem organizace jako právnické osoby, např. uzavírat pracovní smlouvy, rozvazovat pracovní poměr výpovědí, rozhodovat ve správním řízení. Čl. 8 Platové náležitosti vedoucích zaměstnanců (1) Vedoucímu zaměstnanci náleží příplatek za vedení podle 124, odst. 2, písm. zákoníku práce po celou dobu jmenování. (2) Podle 124 ZP náleží tomuto pověřenému zaměstnanci podle bodu (5), který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. 4

7 Čl. 9 Založení pracovního poměru pracovní smlouvou (1) Pracovní smlouva musí obsahovat: a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce. (2) Při uzavření smlouvy na dobu určitou je v pracovní době sjednána doba trvání pracovního poměru, tj. určitým dnem je pracovní poměr zahájen a určitým dnem pracovní poměr končí. (3) Zahájení a ukončení pracovního poměru lze také vymezit určitou skutečností, nejčastěji z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené nebo pracovní neschopnosti zaměstnance. Vymezení zejména ukončení pracovního poměru odkazem na určitou skutečnost se provádí proto, že je zřejmé, že tato skutečnost v budoucnu nastane, ale předem není známé přesné datum. Používané formulace např. do ukončení mateřské dovolené, po dobu nemoci zaměstnance XY. (4) Při uzavírání pracovní smlouvy na dobu určitou (zástup) můžou nastat různé eventuality: a) mateřská dovolená se může prodloužit o druhou mateřskou dovolenou, b) nemoc může přejít v invalidní důchod, c) zaměstnavatel může zaměnit mateřskou dovolenou s rodičovskou dovolenou apod. (5) V těchto a podobných případech se bude přijímat zastupující zaměstnanec na dobu určitou, např. po dobu mateřské, řádné a rodičovské dovolené paní XY, nejdéle do (6) Pracovní poměr na dobu určitou může být prodlužován, prodloužení může být vymezeno jak konkrétním datem, tak i určitou skutečností, která v budoucnu nastane. (7) Trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem je omezeno na dobu nejvýše 3 let. 5

8 Čl. 10 Zkušební doba (1) Se zaměstnancem se při uzavírání pracovního poměru sjednává podle 35 ZP zkušební doba na dobu 3 po sobě jdoucích měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, u vedoucích pracovníků v souvislosti s jejich jmenováním 6 měsíců. (2) Zkušební doba začíná plynout již prvním dnem pracovního poměru, dnem vzniku pracovního poměru. Čl. 11 Povinné informování zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru (1) Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru podle 37 ZP může obsahovat pracovní smlouva. (2) Jestliže pracovní smlouva tyto informace neobsahuje, je zaměstnavatel povinen písemně zaměstnance o těchto právech a povinnostech informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. (3) Povinnost informovat zaměstnance se vztahuje i na změny týkající se práv a povinností zaměstnance. Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru musí obsahovat údaje uvedené v 37 odst. 1 zákoníku práce. ČÁST TŘETÍ SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Pracovní poměr může být rozvázán jen: a) dohodou, b) výpovědí, Čl. 12 Možnosti ukončení pracovního poměru c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době e) pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. 6

9 Čl. 13 Postup související se skončením pracovního poměru a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance (1) V souladu s 2 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, informuje zaměstnanec před skončením pracovního poměru zaměstnavatele o stavu plnění uložených úkolů. (2) Pedagogický pracovník odevzdá příslušnou pedagogickou dokumentaci a podklady pro hodnocení žáků a studentů. Odevzdá předměty náležející k osobnímu vybavení, pracovní pomůcky, osobní ochranné pracovní prostředky a svěřené předměty, za které odpovídá, a to ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. (3) O předání úkolů a odevzdání věcí, popřípadě o škodě způsobené zaměstnancem sepíše ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec záznam, který podepíší obě strany. Jedno jeho vyhotovení obdrží zaměstnanec. (4) Ředitel školy nebo školského zařízení při skončení pracovního poměru, při odvolání z pracovního místa ředitele nebo vzdání se pracovního místa ředitele předá agendu spojenou s výkonem pracovního místa ředitele nově jmenovanému řediteli; pokud to není možné, předá ji stejným způsobem svému zástupci nebo fyzické osobě určené zřizovatelem. O předání se vyhotoví záznam. Čl. 14 Záznam o předání úkolů (1) Zaměstnanec prohlašuje, že a) neuzavřel jménem školy žádné závazky a objednávky vymahatelné v budoucnosti, b) odevzdal všechny doklady a dokumentaci související s jeho činností ve škole v pracovním zařazení a zastávaných funkcích, c) nemá ve svém držení žádný majetek školy, d) vyrovnal všechny finanční závazky vůči škole, včetně vyrovnání všech záloh, půjček, dlužných částek, e) potvrzuje převzetí všech náležitostí při skončení pracovního poměru: f) zápočtový list, g) doklad o ukončení pracovního poměru, 7

10 h) potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, pracovní posudek. (2) Zaměstnavatel potvrzuje, že nemá vůči zaměstnanci žádné finanční ani jiné požadavky, v souvislosti s hospodařením školy, s pracovně právní agendou, prací učitele a jeho činnostmi. Agendu při ukončení pracovního poměru je přílohou č. 3. Čl. 15 Skončení pracovního poměru na dobu určitou (1) Byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. (2) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby ( 48 odst. 2 ZP) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Čl. 16 Výpověď z organizačních důvodů (1) Postup zaměstnavatele před vyhlášením organizačního opatření: a) sestavit plán na příští školní rok - dotace hodin, úvazky b) stanovit potřebný počet zaměstnanců a počet nadbytečných (2) Po důkladné analýze související s bodem 1 zaměstnavatel vyhlásí organizační opatření týkající se např. snížení počtu výchovných skupin od určitého data a s tím související snížení počtu zaměstnanců, změny organizační struktury. (3) Po vyhlášení organizačního opatření stanovit konkrétní nadbytečné zaměstnance a zaměstnavatel. Následující kroky musí zaměstnavatel: a) projednat s odborovou organizací, b) zjistit, zda lze nabídnout zaměstnancům jinou práci a výpověď se zaměstnanci projednat, c) sestavit tet výpovědi, vzhledem k závažnosti právního úkonu zkonzultovat s právníkem, d) vytvořit písemnosti, související se skončením pracovního poměru, ty jsou zaměstnavatelem doručeny zaměstnanci podle ustanovení 334 odst. 1 ZP. 8

11 Čl. 17 Doručení výpovědi zaměstnavatelem (1) Doručení je možné do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen. (2) Předání je možné i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. (3) Není-li možný bod 1 a 2, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. (4) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. V takovém případě je nutné sepsat svědecky ověřený záznam o seznámení zaměstnance s jeho výpovědí a o tom, že výpověď odmítl převzít. (5) Zaměstnavatel s ohledem na čerpání mzdových prostředků dbá na to, aby předával výpověď zaměstnanci vhodně načasovanou. Upřednostňuje doručení výpovědi tak, aby po výpovědní lhůtě pracovní poměr skončil poslední pracovní den před dnem, kdy bude zaměstnanec skutečně nadbytečný, tj. většinou 31. srpna. (6) Zaměstnavatel následně kontroluje dodržování podmínek výpovědi. Nelze přijmou nového zaměstnance pro výkon práce, kterou může nabídnout propouštěnému. Toto neznamená, že zaměstnavatel nemůže přijmout jiného zaměstnance v souladu se ZP. Zaměstnanci nemohou mít "trvalé přesčasy", které by mohly tvořit třeba jen zkrácený pracovní úvazek. Čl. 18 Jiné pracovněprávní vztahy v organizaci (1) poměru. Zaměstnavatel zajišťuje plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním (2) Další pracovně právní vztahy v organizaci jsou uzavírány v souladu se ZP. Zaměstnavatel uzavírá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: a) dohodu o provedení práce b) dohodu o pracovní činnosti 9

12 (3) Kromě dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr využívá organizace pro zajištění odborných činností chodu organizace eterní firmy. Čl. 19 Dohoda o provedení práce (1) Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. (2) Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. (3) V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. V dohodě není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Čl. 20 Dohoda o pracovní činnosti (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. (2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. (3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. (4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. (5) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. V dohodě není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 10

13 Čl. 21 Další podmínky pro uzavírání dohod (6) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. (7) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o a) převedení na jinou práci a přeložení, b) dočasné přidělení, c) odstupné, d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, e) překážky v práci na straně zaměstnance, f) dovolenou, g) skončení pracovního poměru, h) odměňování (dále jen odměna z dohody ), s výjimkou minimální mzdy, a cestovní náhrady. (8) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle 191 až 198 a 206 ZP. (9) Pro výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Totéž platí pro okamžité zrušení těchto dohod. (10) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu. 11

14 Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. Čl. 22 Ukončení pracovního poměru z pohledu mzdové účetní (1) Při skončení pracovněprávního vztahu, tj. zpravidla ukončení pracovního poměru, musí zaměstnavatel splnit základní povinnosti, které jsou dány obecně závaznými právními předpisy. Jedná se o tyto povinnosti: 1. Ukončení pracovního poměru. Skončit pracovní poměr v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě. 2. Inventarizace. Byla-li uzavřena dohoda o odpovědnosti podle 252 ZP, je nutné provést inventarizaci zásob, svěřených prostředků atd. 3. Ochranné pracovní pomůcky, dalších předmětů. Pokud byly zaměstnanci svěřeny předměty na základě písemného potvrzení, je zaměstnanec povinen je zaměstnavateli vrátit. Zaměstnavatel musí proto sledovat, zda byly pracovní nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty, které byly zaměstnanci svěřeny, nejpozději v den skončení zaměstnání zaměstnancem vráceny. 4. Potvrzení o zdanitelných příjmech. Do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a pro poskytnutí daňového zvýhodnění. Kopii je nutné založit ve mzdové účtárně. V případě, že jsou zaměstnanci vypláceny po skončení zaměstnání doplatky mzdy vyšší než Kč, je nutné vyžádat si od bývalého zaměstnance potvrzení o zdanitelných příjmech a zaslat nové potvrzení zahrnující zálohovou daň z těchto doplatků mzdy, u nichž bude uplatněna zálohová daň 15%. Pokud budou doplatky jen do výše Kč, budou zdaněny konečnou daní ve výši 15 % a do ročního zúčtování nebo daňového přiznání nebudou zahrnuty. 5. Potvrzení o zaměstnání. V den skončení zaměstnání předat zaměstnanci (tzv. zápočtový list). Nově se vystavuje zápočtový list i u zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti. Potvrzení o výši čistého průměrného měsíčního výdělku se vystavuje na žádost zaměstnance na samostatný list potvrzení o zaměstnání. 6. Potvrzení o výši vyměřovacích základů pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Na žádost zaměstnance vystavit potvrzení o výši vyměřovacích 12

15 základů pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za kalendářní rok (respektive za dobu trvání pracovněprávního vztahu) do 8 dnů od podání žádosti. 7. Potvrzení o době trvání nemocenské pojištění nebo důchodového pojištění. Na žádost zaměstnance vystavit potvrzení o době trvání nemocenského pojištění nebo důchodového pojištění do 8 kalendářních dnů po předložení žádosti. 8. Oznámení o ukončení zaměstnání u zdravotní pojišťovny. Do 8 dnů ode dne skončení zaměstnání provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o ukončení zaměstnání. U organizací předávajících změny na kompatibilním médiu platí termín dohodnutý se zdravotní pojišťovnou. 9. Ukončení zaměstnání příslušné OSSZ. Do 8 dnů po skončení zaměstnání oznámit ukončení zaměstnání příslušné OSSZ, případně využít elektronického oznamování těchto skutečností prostřednictví Portálu veřejné správy, pokud není s OSSZ dohodnuta lhůta delší. 10. ELDP. U zaměstnanců, jejichž zaměstnání netrvá k kalendářního roku, musí organizace vyplnit ELDP do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do následujícího kalendářního roku a do 30 dnů ode dne zápisu údajů jej zasílá na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Pokud však zaměstnání skončilo poslední kalendářní den roku, musí být ELDP vyplněn nejpozději do následujícího roku. Předložit ELDP je nutné do 30 kalendářních dnů po provedeném zápisu. ELDP se předkládá příslušné OSSZ. ELDP musí být podepsán pověřeným zaměstnancem nebo jiným oprávněným zástupcem organizace a opatřen razítkem. Druhé vyhotovení ELDP obdrží ve stejné lhůtě zaměstnanec, další kopie ELDP opatřená podpisem zaměstnance se archivuje po dobu 3 let po roce, kterého se ELDP týká. 11. Pracovní posudek. Na žádost zaměstnance vystavit pracovní posudek, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti. Zaměstnavatel má právo vydat posudek nejdříve v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru. 12. Zaměstnanec se zdravotním postižením. Dojde-li ke skončení pracovního poměru se zaměstnancem, který je zaměstnancem se zdravotním postižením, vzniká zaměstnavateli oznamovací povinnost vůči úřadu práce příslušnému podle sídla organizace. Lhůta pro plnění této povinnosti není zákoníkem práce stanovena. 13. Oznámení soudu. Do jednoho týdne od skončení pracovního poměru oznámit soudu, který nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy ( 295 odst. 2 OSŘ), že povinný u něho přestal pracovat a zaslat soudu vyúčtování srážek. 13

16 14. Výplata náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. V případě výplaty náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle 371 ZP vystavit potvrzení podle 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. 15. Předání veškerých osobních dokladů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. předat zaměstnanci veškeré osobní doklady, které není zaměstnavatel nadále oprávněn shromažďovat. 16. Uzavřít osobní spis zaměstnance a uložit do archivu. Vytisknout mzdový list a uložit do archivu. Archivační doba mzdových listů činí nejméně 30 let po roce, kdy byl učiněn poslední účetní záznam. 17. Uložit do archivu údaje týkající se srážek ze mzdy, pro které platí archivační doba 45 let. (2) Pro účely nemocenského pojištění je zaměstnavatel povinen uschovávat záznamy o skutečnostech uvedených v 95 zákona č. 187/2006 Sb. po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, delší uschovací dobu. (3) Za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu a záznamy o evidenci docházky do práce, včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu. Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím lhůty uvedené ve větě první, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznamů a sdělit okresní správě sociálního zabezpečení místo, na kterém budou záznamy uloženy. ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 23 Společná ustanovení (1) Přílohami tohoto vnitřního předpisu jsou: (2) Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka, vedoucí účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci kontroly. 14

17 Čl. 24 Platnost a účinnost (1) je platný pro všechny zaměstnance organizace Domov mládeže a školní jídelna Pardubice. (2) (3) Tento vnitřní předpis nenahrazuje žádnou předchozí úpravu. nabývá dnem platnosti vyhlášení s účinností od 12. května V Pardubicích dne Mgr. Bc. Alena Krabcová ředitelka 15

18 Příloha č. 1 Postup při přijetí zaměstnance do pracovního poměru Postup při přijetí zaměstnance do pracovního poměru Popis úkonu Zam DM 1. Založení spisu, přidělení osobního čísla 2. Žádost o přijetí, podání životopisu Seznámení zaměstnance s právy a povinnostmi, pokud nebylo uvedeno u výběrového řízení Souhlas: zaměstnance se zpracováním osobních údajů pro úkony související se zaměstnáním, jejich uchováním a zpracováním s bezhotovostní výplatou odměny za práci číslo bankovního účtu Průkazy: Občanský průkaz Průkaz zdravotní pojišťovny Vstupní lékařská prohlídka u lékaře poskytujícího zaměstnavateli závodní lékařskou péči - zejména mladiství, občané se změněnou pracovní schopností, a pro výkon práce, kde jsou předepsány preventivní lékařské prohlídky 7. Výpis z rejstříku trestů Zápočtový list z předchozího zaměstnání jako doklad o ukončení předchozího pracovního poměru a délce započitatelné prae u tohoto zaměstnavatele Doklady o průběhu všech předchozích zaměstnání (smlouvy) pro stanovení délky započitatelné prae 10. Pracovní posudek z předchozího zaměstnání - lze požadovat 11. Doklady o vzdělání a prai 12. Osobní dotazník vyplní uchazeč o zaměstnání 13. Rozvržení pracovní doby - stanovení dle požadavků zaměstnavatele Pracovní smlouva ( 34 ZP) - písemná druh práce, na který je zaměstnanec přijímán místo nebo místa výkonu práce den nástupu do práce další podmínky (např. dobu určitou, neurčitou) zkušební doba Pracovní náplň (NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě) Informování o obsahu pracovního poměru ( 37 ZP) Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo 1

19 Příloha č. 1 Postup při přijetí zaměstnance do pracovního poměru zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou bližší označení druhu a místa výkonu práce údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené údaj o výpovědních dobách údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv 17. Seznámení s dodržováním BOZP a vnitřní předpisy ( 37 ZP) kolektivní smlouva pracovní řád právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci další vnitřní předpisy 18. Platový výměr ( 136 ZP, NV 564/2006 Sb.) určení platového zařazení (třída, stupeň, tarif) ostatní složky platu (nárokové, nenárokové) termín a místo výplaty možný odkaz na vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu 19. Odpovědnost za schodek za svěřené hodnoty - dohoda (vedoucí pracovníci, pracovníci ekonomického útvaru, hospodářka a další) 20. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podpis (do 30 dnů) 21. Oznamovací povinnosti: Zdravotní pojišťovna (do 8 dnů) Česká správa sociálního zabezpečení (do 8dnů) Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) registrační povinnost plátce daně u místně příslušného finančního úřadu (15 dnů od vzniku povinnost srážet daň respektive zálohu na daň) 22. Srážky z platu (souhlas zaměstnance), vystavit trvalý platební příkaz pro převod těchto srážek (číslo účtu) 2

20 Příloha č. 2 Agenda při ukončení pracovního poměru Agenda při ukončení pracovního poměru Popis úkonu zam DM Byla-li uzavřena dohoda o odpovědnosti podle 252 ZP, provede se inventarizace zásob, svěřených prostředků atd. Před skončením pracovního poměru zaměstnanec informuje ředitele: stavu plnění uložených úkolů, odevzdá předměty náležející k osobnímu vybavení, odevzdá pracovní pomůcky, osobní ochranné pracovní prostředky a svěřené předměty, za které odpovídá, a to ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. Dále vyhl. 263/2007 Sb., pracovní řád pedagogických pracovníků 3. Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list 4. Potvrzení o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti 5. Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených daňových zálohách 6. Evidenční list důchodového pojištění pro daňové přiznání zaměstnance 7. Odhláška u zdravotní pojišťovny (8 dnů) Srážky z platu na základě soudního rozhodnutí, oznámit soudu, že zaměstnanec přestal u zaměstnavatele pracovat a zaslat soudu vyúčtování provedených srážek. Srážky z platu spoření zaměstnance pojištění Posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek), pokud o něj požádá zaměstnanec. Zaměstnavatel zaměstnanci vydává posudek do 15 dnů ne dříve, než v době dvou měsíců před skončením jeho pracovního poměru. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. 11. Výstupní zdravotní prohlídka u závodního lékaře, hradí zaměstnanec

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Starosta Obecního úřadu v Dětenicích (dále jen starosta ) vydal ve smyslu ustanovení 110 odst. 4 písmeno e) zákona o obcích tento Pracovní řád, který je závazný

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více