Pracovně právní vztahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovně právní vztahy"

Transkript

1 Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova Pardubice IČ Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Bo dokumentů Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Další úprava Počet příloh: 4 1. Postup při přijetí zaměstnance 2. Agenda při ukončení pracovního poměru 3. Ukončení pracovního poměru z pohledu mzdové účetní 4. Záznam o předání úkolů a odevzdání věcí při skončení pracovního poměru, odvolání z pracovního místa nebo se vzdání pracovního místa Zpracoval: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Schválil: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Předchozí úprava: žádná Interval revize: rok

2 Obsah... 2 PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY - VZNIK A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 Čl. 1 Obecná ustanovení... 1 ČÁST DRUHÁ - POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU... 2 Čl. 2 Výběr zaměstnance... 2 Čl. 3 Informace, které sděluje fyzická osoba zaměstnavateli... 2 Čl. 4 Postup při jednání s budoucím zaměstnancem a sdělení informací... 2 Čl. 5 Vznik pracovního poměru... 3 Čl. 6 Založení pracovního poměru jmenováním... 3 Čl. 7 Vedoucí zaměstnanci... 4 Čl. 8 Platové náležitosti vedoucích zaměstnanců... 4 Čl. 9 Založení pracovního poměru pracovní smlouvou... 5 Čl. 10 Zkušební doba... 6 Čl. 11 Povinné informování zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru... 6 ČÁST TŘETÍ - SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU... 6 Čl. 12 Možnosti ukončení pracovního poměru... 6 Čl. 13 Postup související se skončením pracovního poměru a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance... 7 Čl. 14 Záznam o předání úkolů... 7 Čl. 15 Skončení pracovního poměru na dobu určitou... 8 Čl. 16 Výpověď z organizačních důvodů... 8 Čl. 17 Doručení výpovědi zaměstnavatelem... 9 Čl. 18 Jiné pracovněprávní vztahy v organizaci... 9 Čl. 19 Dohoda o provedení práce Čl. 20 Dohoda o pracovní činnosti Čl. 21 Další podmínky pro uzavírání dohod Čl. 22 Ukončení pracovního poměru z pohledu mzdové účetní ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 23 Společná ustanovení Čl. 24 Platnost a účinnost PŘÍLOHY Příloha 1 Postup při přijetí zaměstnance do pracovního poměru... 1 Příloha 2 Agenda při ukončení pracovního poměru... 3 Příloha 3 Záznam o předání úkolů a odevzdání věcí při skončení pracovního poměru, odvolání z pracovního místa nebo vzdání se pracovního místa... 4

3 PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY - VZNIK A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (1) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obecná ustanovení upravuje podmínky vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců, dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr a jiném smluvním zajištění odborných činností chodu organizace. (2) upravuje podmínky výběru uchazeče o zaměstnání, postup před vznikem a skončením pracovního poměru, (3) Předpis vychází zejména z právních norem: a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen ZP ) c) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění d) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (dále jen školský zákon ), v platném znění e) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění f) Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě g) Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků h) Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě i) Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 1

4 j) Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů ČÁST DRUHÁ POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU Čl. 2 Výběr zaměstnance Zaměstnanci školského zařízení Domov mládeže a školní jídelna Pardubice mohou být ředitelkou vybráni na základě výběrového řízení, ředitelka organizace (dále jen zaměstnavatel ) však nemusí výběrové řízení pro výběr těchto zaměstnanců použít. Čl. 3 Informace, které sděluje fyzická osoba zaměstnavateli (1) Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. (2) Je však na zaměstnanci, jaké informace zaměstnavateli poskytne, pokud tak učiní dobrovolně a sám, zaměstnavatel nemůže být postihován, že tyto informace překračují zákonem daný rozsah (například rodné číslo použité v pracovní smlouvě) a nemůže být tedy nařčen za porušení ochrany osobních údajů. Čl. 4 Postup při jednání s budoucím zaměstnancem a sdělení informací (1) U výběrového řízení zaměstnavatel zveřejní požadavky vyplývající ze zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. (2) Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance ( 31 ZP): a) s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovního poměru vyplynuly, b) s pracovními podmínkami c) podmínkami odměňování, za nichž se má práce konat 2

5 d) a dalšími povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru. Čl. 5 Vznik pracovního poměru Pracovní poměr může být založen pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a jmenováním na vedoucí místo. Čl. 6 Založení pracovního poměru jmenováním (1) Na oblast školství se vztahuje část ustanovení 33 odst. 3 ZP. Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr u vedoucího příspěvkové organizace a u vedoucího organizačního útvaru příspěvkové organizace, které jmenuje vedoucí příspěvkové organizace podle organizační struktury. (2) Zvláštním právním předpisem, na který se odkazuje zákoník práce, je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. (3) Jestliže se jmenovaným vedoucím útvaru stane zaměstnanec, který byl do té doby zaměstnán v příspěvkové organizaci, nevzniká v jeho případě nový pracovní poměr. V tomto případě zaměstnanec, který dříve pracoval v organizaci, souhlasí s výsledkem výběrového řízení (nebo výběru ředitele), a znamená to, že souhlasí se změnou původně sjednaných pracovních podmínek ( 40 ZP). Tímto nevzniká nový pracovní poměr, ale jmenováním se mění pracovní podmínky, které byly původně obsaženy v pracovní smlouvě. (4) Ředitel může jmenovat a odvolávat do funkce vedoucí pracovníky útvarů příspěvkové organizace. (5) Činnost vedoucího pracovníka lze však vykonávat i na základě pověření vyplývající z 3 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, kdy pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou část příspěvkové organizace, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické 3

6 činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele domova mládeže, kterou řídí. Čl. 7 Vedoucí zaměstnanci (1) Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. (2) Vedoucí zaměstnanci jednotlivých útvarů příspěvkové organizace zodpovídají za plnění úkolů zaměstnanci svého útvaru. (3) Vedoucí zaměstnanec domova mládeže, který je vedoucí útvaru pro výchovu a vzdělávání, je pedagogickým pracovníkem. Je pověřeným zástupcem ředitelky, má svěřené kompetence vyplývající z organizačního řádu a pracovní náplně. Možnost vytvoření této vedoucí pozice na škole je dána zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ( 2, odst. 2) a nařízením vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti. (4) Pověřený ani jmenovaný zástupce nemá oprávnění činit právní úkony jménem organizace jako právnické osoby, např. uzavírat pracovní smlouvy, rozvazovat pracovní poměr výpovědí, rozhodovat ve správním řízení. Čl. 8 Platové náležitosti vedoucích zaměstnanců (1) Vedoucímu zaměstnanci náleží příplatek za vedení podle 124, odst. 2, písm. zákoníku práce po celou dobu jmenování. (2) Podle 124 ZP náleží tomuto pověřenému zaměstnanci podle bodu (5), který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. 4

7 Čl. 9 Založení pracovního poměru pracovní smlouvou (1) Pracovní smlouva musí obsahovat: a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce. (2) Při uzavření smlouvy na dobu určitou je v pracovní době sjednána doba trvání pracovního poměru, tj. určitým dnem je pracovní poměr zahájen a určitým dnem pracovní poměr končí. (3) Zahájení a ukončení pracovního poměru lze také vymezit určitou skutečností, nejčastěji z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené nebo pracovní neschopnosti zaměstnance. Vymezení zejména ukončení pracovního poměru odkazem na určitou skutečnost se provádí proto, že je zřejmé, že tato skutečnost v budoucnu nastane, ale předem není známé přesné datum. Používané formulace např. do ukončení mateřské dovolené, po dobu nemoci zaměstnance XY. (4) Při uzavírání pracovní smlouvy na dobu určitou (zástup) můžou nastat různé eventuality: a) mateřská dovolená se může prodloužit o druhou mateřskou dovolenou, b) nemoc může přejít v invalidní důchod, c) zaměstnavatel může zaměnit mateřskou dovolenou s rodičovskou dovolenou apod. (5) V těchto a podobných případech se bude přijímat zastupující zaměstnanec na dobu určitou, např. po dobu mateřské, řádné a rodičovské dovolené paní XY, nejdéle do (6) Pracovní poměr na dobu určitou může být prodlužován, prodloužení může být vymezeno jak konkrétním datem, tak i určitou skutečností, která v budoucnu nastane. (7) Trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem je omezeno na dobu nejvýše 3 let. 5

8 Čl. 10 Zkušební doba (1) Se zaměstnancem se při uzavírání pracovního poměru sjednává podle 35 ZP zkušební doba na dobu 3 po sobě jdoucích měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, u vedoucích pracovníků v souvislosti s jejich jmenováním 6 měsíců. (2) Zkušební doba začíná plynout již prvním dnem pracovního poměru, dnem vzniku pracovního poměru. Čl. 11 Povinné informování zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru (1) Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru podle 37 ZP může obsahovat pracovní smlouva. (2) Jestliže pracovní smlouva tyto informace neobsahuje, je zaměstnavatel povinen písemně zaměstnance o těchto právech a povinnostech informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. (3) Povinnost informovat zaměstnance se vztahuje i na změny týkající se práv a povinností zaměstnance. Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru musí obsahovat údaje uvedené v 37 odst. 1 zákoníku práce. ČÁST TŘETÍ SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Pracovní poměr může být rozvázán jen: a) dohodou, b) výpovědí, Čl. 12 Možnosti ukončení pracovního poměru c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době e) pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. 6

9 Čl. 13 Postup související se skončením pracovního poměru a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance (1) V souladu s 2 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, informuje zaměstnanec před skončením pracovního poměru zaměstnavatele o stavu plnění uložených úkolů. (2) Pedagogický pracovník odevzdá příslušnou pedagogickou dokumentaci a podklady pro hodnocení žáků a studentů. Odevzdá předměty náležející k osobnímu vybavení, pracovní pomůcky, osobní ochranné pracovní prostředky a svěřené předměty, za které odpovídá, a to ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. (3) O předání úkolů a odevzdání věcí, popřípadě o škodě způsobené zaměstnancem sepíše ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec záznam, který podepíší obě strany. Jedno jeho vyhotovení obdrží zaměstnanec. (4) Ředitel školy nebo školského zařízení při skončení pracovního poměru, při odvolání z pracovního místa ředitele nebo vzdání se pracovního místa ředitele předá agendu spojenou s výkonem pracovního místa ředitele nově jmenovanému řediteli; pokud to není možné, předá ji stejným způsobem svému zástupci nebo fyzické osobě určené zřizovatelem. O předání se vyhotoví záznam. Čl. 14 Záznam o předání úkolů (1) Zaměstnanec prohlašuje, že a) neuzavřel jménem školy žádné závazky a objednávky vymahatelné v budoucnosti, b) odevzdal všechny doklady a dokumentaci související s jeho činností ve škole v pracovním zařazení a zastávaných funkcích, c) nemá ve svém držení žádný majetek školy, d) vyrovnal všechny finanční závazky vůči škole, včetně vyrovnání všech záloh, půjček, dlužných částek, e) potvrzuje převzetí všech náležitostí při skončení pracovního poměru: f) zápočtový list, g) doklad o ukončení pracovního poměru, 7

10 h) potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, pracovní posudek. (2) Zaměstnavatel potvrzuje, že nemá vůči zaměstnanci žádné finanční ani jiné požadavky, v souvislosti s hospodařením školy, s pracovně právní agendou, prací učitele a jeho činnostmi. Agendu při ukončení pracovního poměru je přílohou č. 3. Čl. 15 Skončení pracovního poměru na dobu určitou (1) Byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. (2) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby ( 48 odst. 2 ZP) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Čl. 16 Výpověď z organizačních důvodů (1) Postup zaměstnavatele před vyhlášením organizačního opatření: a) sestavit plán na příští školní rok - dotace hodin, úvazky b) stanovit potřebný počet zaměstnanců a počet nadbytečných (2) Po důkladné analýze související s bodem 1 zaměstnavatel vyhlásí organizační opatření týkající se např. snížení počtu výchovných skupin od určitého data a s tím související snížení počtu zaměstnanců, změny organizační struktury. (3) Po vyhlášení organizačního opatření stanovit konkrétní nadbytečné zaměstnance a zaměstnavatel. Následující kroky musí zaměstnavatel: a) projednat s odborovou organizací, b) zjistit, zda lze nabídnout zaměstnancům jinou práci a výpověď se zaměstnanci projednat, c) sestavit tet výpovědi, vzhledem k závažnosti právního úkonu zkonzultovat s právníkem, d) vytvořit písemnosti, související se skončením pracovního poměru, ty jsou zaměstnavatelem doručeny zaměstnanci podle ustanovení 334 odst. 1 ZP. 8

11 Čl. 17 Doručení výpovědi zaměstnavatelem (1) Doručení je možné do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen. (2) Předání je možné i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. (3) Není-li možný bod 1 a 2, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. (4) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. V takovém případě je nutné sepsat svědecky ověřený záznam o seznámení zaměstnance s jeho výpovědí a o tom, že výpověď odmítl převzít. (5) Zaměstnavatel s ohledem na čerpání mzdových prostředků dbá na to, aby předával výpověď zaměstnanci vhodně načasovanou. Upřednostňuje doručení výpovědi tak, aby po výpovědní lhůtě pracovní poměr skončil poslední pracovní den před dnem, kdy bude zaměstnanec skutečně nadbytečný, tj. většinou 31. srpna. (6) Zaměstnavatel následně kontroluje dodržování podmínek výpovědi. Nelze přijmou nového zaměstnance pro výkon práce, kterou může nabídnout propouštěnému. Toto neznamená, že zaměstnavatel nemůže přijmout jiného zaměstnance v souladu se ZP. Zaměstnanci nemohou mít "trvalé přesčasy", které by mohly tvořit třeba jen zkrácený pracovní úvazek. Čl. 18 Jiné pracovněprávní vztahy v organizaci (1) poměru. Zaměstnavatel zajišťuje plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním (2) Další pracovně právní vztahy v organizaci jsou uzavírány v souladu se ZP. Zaměstnavatel uzavírá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: a) dohodu o provedení práce b) dohodu o pracovní činnosti 9

12 (3) Kromě dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr využívá organizace pro zajištění odborných činností chodu organizace eterní firmy. Čl. 19 Dohoda o provedení práce (1) Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. (2) Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. (3) V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. V dohodě není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Čl. 20 Dohoda o pracovní činnosti (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. (2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. (3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. (4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. (5) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. V dohodě není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 10

13 Čl. 21 Další podmínky pro uzavírání dohod (6) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. (7) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o a) převedení na jinou práci a přeložení, b) dočasné přidělení, c) odstupné, d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, e) překážky v práci na straně zaměstnance, f) dovolenou, g) skončení pracovního poměru, h) odměňování (dále jen odměna z dohody ), s výjimkou minimální mzdy, a cestovní náhrady. (8) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle 191 až 198 a 206 ZP. (9) Pro výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Totéž platí pro okamžité zrušení těchto dohod. (10) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu. 11

14 Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. Čl. 22 Ukončení pracovního poměru z pohledu mzdové účetní (1) Při skončení pracovněprávního vztahu, tj. zpravidla ukončení pracovního poměru, musí zaměstnavatel splnit základní povinnosti, které jsou dány obecně závaznými právními předpisy. Jedná se o tyto povinnosti: 1. Ukončení pracovního poměru. Skončit pracovní poměr v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě. 2. Inventarizace. Byla-li uzavřena dohoda o odpovědnosti podle 252 ZP, je nutné provést inventarizaci zásob, svěřených prostředků atd. 3. Ochranné pracovní pomůcky, dalších předmětů. Pokud byly zaměstnanci svěřeny předměty na základě písemného potvrzení, je zaměstnanec povinen je zaměstnavateli vrátit. Zaměstnavatel musí proto sledovat, zda byly pracovní nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty, které byly zaměstnanci svěřeny, nejpozději v den skončení zaměstnání zaměstnancem vráceny. 4. Potvrzení o zdanitelných příjmech. Do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a pro poskytnutí daňového zvýhodnění. Kopii je nutné založit ve mzdové účtárně. V případě, že jsou zaměstnanci vypláceny po skončení zaměstnání doplatky mzdy vyšší než Kč, je nutné vyžádat si od bývalého zaměstnance potvrzení o zdanitelných příjmech a zaslat nové potvrzení zahrnující zálohovou daň z těchto doplatků mzdy, u nichž bude uplatněna zálohová daň 15%. Pokud budou doplatky jen do výše Kč, budou zdaněny konečnou daní ve výši 15 % a do ročního zúčtování nebo daňového přiznání nebudou zahrnuty. 5. Potvrzení o zaměstnání. V den skončení zaměstnání předat zaměstnanci (tzv. zápočtový list). Nově se vystavuje zápočtový list i u zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti. Potvrzení o výši čistého průměrného měsíčního výdělku se vystavuje na žádost zaměstnance na samostatný list potvrzení o zaměstnání. 6. Potvrzení o výši vyměřovacích základů pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Na žádost zaměstnance vystavit potvrzení o výši vyměřovacích 12

15 základů pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za kalendářní rok (respektive za dobu trvání pracovněprávního vztahu) do 8 dnů od podání žádosti. 7. Potvrzení o době trvání nemocenské pojištění nebo důchodového pojištění. Na žádost zaměstnance vystavit potvrzení o době trvání nemocenského pojištění nebo důchodového pojištění do 8 kalendářních dnů po předložení žádosti. 8. Oznámení o ukončení zaměstnání u zdravotní pojišťovny. Do 8 dnů ode dne skončení zaměstnání provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o ukončení zaměstnání. U organizací předávajících změny na kompatibilním médiu platí termín dohodnutý se zdravotní pojišťovnou. 9. Ukončení zaměstnání příslušné OSSZ. Do 8 dnů po skončení zaměstnání oznámit ukončení zaměstnání příslušné OSSZ, případně využít elektronického oznamování těchto skutečností prostřednictví Portálu veřejné správy, pokud není s OSSZ dohodnuta lhůta delší. 10. ELDP. U zaměstnanců, jejichž zaměstnání netrvá k kalendářního roku, musí organizace vyplnit ELDP do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do následujícího kalendářního roku a do 30 dnů ode dne zápisu údajů jej zasílá na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Pokud však zaměstnání skončilo poslední kalendářní den roku, musí být ELDP vyplněn nejpozději do následujícího roku. Předložit ELDP je nutné do 30 kalendářních dnů po provedeném zápisu. ELDP se předkládá příslušné OSSZ. ELDP musí být podepsán pověřeným zaměstnancem nebo jiným oprávněným zástupcem organizace a opatřen razítkem. Druhé vyhotovení ELDP obdrží ve stejné lhůtě zaměstnanec, další kopie ELDP opatřená podpisem zaměstnance se archivuje po dobu 3 let po roce, kterého se ELDP týká. 11. Pracovní posudek. Na žádost zaměstnance vystavit pracovní posudek, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti. Zaměstnavatel má právo vydat posudek nejdříve v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru. 12. Zaměstnanec se zdravotním postižením. Dojde-li ke skončení pracovního poměru se zaměstnancem, který je zaměstnancem se zdravotním postižením, vzniká zaměstnavateli oznamovací povinnost vůči úřadu práce příslušnému podle sídla organizace. Lhůta pro plnění této povinnosti není zákoníkem práce stanovena. 13. Oznámení soudu. Do jednoho týdne od skončení pracovního poměru oznámit soudu, který nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy ( 295 odst. 2 OSŘ), že povinný u něho přestal pracovat a zaslat soudu vyúčtování srážek. 13

16 14. Výplata náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. V případě výplaty náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle 371 ZP vystavit potvrzení podle 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. 15. Předání veškerých osobních dokladů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. předat zaměstnanci veškeré osobní doklady, které není zaměstnavatel nadále oprávněn shromažďovat. 16. Uzavřít osobní spis zaměstnance a uložit do archivu. Vytisknout mzdový list a uložit do archivu. Archivační doba mzdových listů činí nejméně 30 let po roce, kdy byl učiněn poslední účetní záznam. 17. Uložit do archivu údaje týkající se srážek ze mzdy, pro které platí archivační doba 45 let. (2) Pro účely nemocenského pojištění je zaměstnavatel povinen uschovávat záznamy o skutečnostech uvedených v 95 zákona č. 187/2006 Sb. po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, delší uschovací dobu. (3) Za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu a záznamy o evidenci docházky do práce, včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu. Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím lhůty uvedené ve větě první, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznamů a sdělit okresní správě sociálního zabezpečení místo, na kterém budou záznamy uloženy. ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 23 Společná ustanovení (1) Přílohami tohoto vnitřního předpisu jsou: (2) Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka, vedoucí účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci kontroly. 14

17 Čl. 24 Platnost a účinnost (1) je platný pro všechny zaměstnance organizace Domov mládeže a školní jídelna Pardubice. (2) (3) Tento vnitřní předpis nenahrazuje žádnou předchozí úpravu. nabývá dnem platnosti vyhlášení s účinností od 12. května V Pardubicích dne Mgr. Bc. Alena Krabcová ředitelka 15

18 Příloha č. 1 Postup při přijetí zaměstnance do pracovního poměru Postup při přijetí zaměstnance do pracovního poměru Popis úkonu Zam DM 1. Založení spisu, přidělení osobního čísla 2. Žádost o přijetí, podání životopisu Seznámení zaměstnance s právy a povinnostmi, pokud nebylo uvedeno u výběrového řízení Souhlas: zaměstnance se zpracováním osobních údajů pro úkony související se zaměstnáním, jejich uchováním a zpracováním s bezhotovostní výplatou odměny za práci číslo bankovního účtu Průkazy: Občanský průkaz Průkaz zdravotní pojišťovny Vstupní lékařská prohlídka u lékaře poskytujícího zaměstnavateli závodní lékařskou péči - zejména mladiství, občané se změněnou pracovní schopností, a pro výkon práce, kde jsou předepsány preventivní lékařské prohlídky 7. Výpis z rejstříku trestů Zápočtový list z předchozího zaměstnání jako doklad o ukončení předchozího pracovního poměru a délce započitatelné prae u tohoto zaměstnavatele Doklady o průběhu všech předchozích zaměstnání (smlouvy) pro stanovení délky započitatelné prae 10. Pracovní posudek z předchozího zaměstnání - lze požadovat 11. Doklady o vzdělání a prai 12. Osobní dotazník vyplní uchazeč o zaměstnání 13. Rozvržení pracovní doby - stanovení dle požadavků zaměstnavatele Pracovní smlouva ( 34 ZP) - písemná druh práce, na který je zaměstnanec přijímán místo nebo místa výkonu práce den nástupu do práce další podmínky (např. dobu určitou, neurčitou) zkušební doba Pracovní náplň (NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě) Informování o obsahu pracovního poměru ( 37 ZP) Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo 1

19 Příloha č. 1 Postup při přijetí zaměstnance do pracovního poměru zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou bližší označení druhu a místa výkonu práce údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené údaj o výpovědních dobách údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv 17. Seznámení s dodržováním BOZP a vnitřní předpisy ( 37 ZP) kolektivní smlouva pracovní řád právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci další vnitřní předpisy 18. Platový výměr ( 136 ZP, NV 564/2006 Sb.) určení platového zařazení (třída, stupeň, tarif) ostatní složky platu (nárokové, nenárokové) termín a místo výplaty možný odkaz na vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu 19. Odpovědnost za schodek za svěřené hodnoty - dohoda (vedoucí pracovníci, pracovníci ekonomického útvaru, hospodářka a další) 20. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podpis (do 30 dnů) 21. Oznamovací povinnosti: Zdravotní pojišťovna (do 8 dnů) Česká správa sociálního zabezpečení (do 8dnů) Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) registrační povinnost plátce daně u místně příslušného finančního úřadu (15 dnů od vzniku povinnost srážet daň respektive zálohu na daň) 22. Srážky z platu (souhlas zaměstnance), vystavit trvalý platební příkaz pro převod těchto srážek (číslo účtu) 2

20 Příloha č. 2 Agenda při ukončení pracovního poměru Agenda při ukončení pracovního poměru Popis úkonu zam DM Byla-li uzavřena dohoda o odpovědnosti podle 252 ZP, provede se inventarizace zásob, svěřených prostředků atd. Před skončením pracovního poměru zaměstnanec informuje ředitele: stavu plnění uložených úkolů, odevzdá předměty náležející k osobnímu vybavení, odevzdá pracovní pomůcky, osobní ochranné pracovní prostředky a svěřené předměty, za které odpovídá, a to ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. Dále vyhl. 263/2007 Sb., pracovní řád pedagogických pracovníků 3. Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list 4. Potvrzení o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti 5. Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených daňových zálohách 6. Evidenční list důchodového pojištění pro daňové přiznání zaměstnance 7. Odhláška u zdravotní pojišťovny (8 dnů) Srážky z platu na základě soudního rozhodnutí, oznámit soudu, že zaměstnanec přestal u zaměstnavatele pracovat a zaslat soudu vyúčtování provedených srážek. Srážky z platu spoření zaměstnance pojištění Posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek), pokud o něj požádá zaměstnanec. Zaměstnavatel zaměstnanci vydává posudek do 15 dnů ne dříve, než v době dvou měsíců před skončením jeho pracovního poměru. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. 11. Výstupní zdravotní prohlídka u závodního lékaře, hradí zaměstnanec

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL Ve smyslu ustanovení 305 a 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) vydává Křesťanská a demokratická unie Československá strana

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Aktualizace 12. listopadu 2014 Tel.: 476 704 463 Vrchlického 114/61 IČ: 1206 0496 435 11 Lom Zapsán do seznamu daňových poradců pod evidenčním

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0109.docx

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 404 /2017 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Na provozní poradě projednáno

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Informace pro zaměstnavatele

Informace pro zaměstnavatele Informace pro zaměstnavatele Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000031 V rámci projektu je možné ze strany zaměstnavatelů využít tyto klíčové aktivity: Název klíčové

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní směrnice: Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

PRAVIDLA, která stanoví podmínky pracovního poměru ředitelů příspěvkových organizací Č Á S T P R V N Í ÚVOD

PRAVIDLA, která stanoví podmínky pracovního poměru ředitelů příspěvkových organizací Č Á S T P R V N Í ÚVOD PRAVIDLA, která stanoví podmínky pracovního poměru ředitelů příspěvkových organizací Č Á S T P R V N Í ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Podle 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-035-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Oáza v Praze 12 a pověření

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 4l. S m ě r n i c e představenstva družstva č. 1/2007

Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 4l. S m ě r n i c e představenstva družstva č. 1/2007 Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 4l S m ě r n i c e představenstva družstva č. 1/2007 k Uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle ustanovení 74 až 77/ zákoníku práce Jednou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků uzavřená podle 65 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. I. Smluvní strany Střední škola a Vyšší odborná škola

Více