TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ"

Transkript

1 TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav Balík b, Boleslav Eremiáš d a VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Panenské Břežany 50, Odolena Voda, b SVÚM, a.s., Areál VÚ, Praha 9 Běchovice, c ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Technická 4, Praha 6, d SVUOM, s.r.o., U Měšťanského pivovaru 4, Praha 7, Abstrakt Slitiny mědi se zinkem, tzv. mosazi jsou běžně používány pro výrobu součástek domovních vodovodních instalací a dalších výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou. Pro zlepšení obrobitelnosti se do těchto materiálů leguje olovo. Nejčastěji se pro tyto výrobky používají obrobitelné mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3, které jsou u nás i v zahraničí běžně zavedeny. Obsah olova v těchto tzv. středně a vysokoolovnatých mosazích je v rozsahu od 1,6 do 3,5 hm. % (viz EN ). Článek se zabývá tvářenými speciálními křemíkovými mosazemi modifikovanými dalšími prvky (Mg a P), které obsahují jen velmi malé množství olova jako přísadu lámající třísku. Přesto obrobitelnost těchto mosazí je velmi dobrá. Tyto obrobitelné slitiny mědi mají vynikající korozní odolnost, dobře se odlévají, průtlačně lisují a zápustkově kovají. Speciální křemíkové mosazi lze použít jako náhradu snadno obrobitelných mosazí s vysokým obsahem toxického olova, zejména pro součástky vodovodních instalací, případně pro součástky v dopravním strojírenství. Abstract Copper-zinc alloys, the so-called brasses are commonly used for manufacturing of parts for plumbing systems and additional products coming in contact with the drinking water. To improve the suitability for machining, lead is alloyed into these materials. The machinable brasses CuZn40Pb2 and CuZn39Pb3, commonly introduced in practice at home and also in abroad are used for these components. The lead content in these so-called medium to highlead brasses ranges from 1,6 to 3,5 mass % (see EN ). Present paper deals with wrought special silicon brasses modify other elements, which contain an extremely small amount of lead as a machinability improving element. Yet these silicon brasses are quite good in machinability, have a high corrosion resistance, and are suitable as basic materials for forgings, castings and others. Special silicon brasses can be used as safe substitute for the conventional easy-to-cut brasses with a large content of lead. These ecological silicon brasses can be used for potable-water plumbing systems and for automobile industry. 1

2 1 ÚVOD V současnosti je legování dostatečného množství olova do obrobitelných mosazí CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3 pro vodovodní instalace nezbytné. Podstatnou část jejich výroby tvoří třískové obrábění, které také přestavuje nejvyšší část vynaložených nákladů (až 80 %) na jejich výrobu. Bez obsahu olova je obrobitelnost běžných mosazí nízká, činí cca 20 % obrobitelnosti olovnatých mosazí CuZn39Pb3, takže jejich efektivní třískové obrábění je prakticky vyloučeno. Vývoj nových materiálů je v řadě případů ovlivňován ekologickými požadavky, které jsou postupně zaváděny do zákonodárství a normalizace. Uveďme dva příklady. 1) Podle směrnice Evropského společenství 98/83/EC o kvalitě vody pro lidskou spotřebu, bude dovolený obsah olova v pitné vodě omezen v horizontu 15 let na hodnotu 10 g/l s okamžitým snížením na povolenou hodnotu g/l [1]. 2) Evropská směrnice pro stará vozidla [2], stejně tak jako směrnice pro omezení určitých nebezpečných materiálů v elektrotechnice a elektronice [3] zakazují užívání olova, kadmia a dalších toxických kovů. Ve slitinách mědi byla prosazena výjimka s povolením obsahu olova do 4 %, takže poplach mezi výrobci a uživateli těchto obrobitelných materiálů byl dočasně odvolán, přesto tlak na odstranění olova v obrobitelných mosazích a bronzech stále sílí. V současnosti vyrábí evropský průmysl cca 1,2 milionu tun obrobitelných mosazí s obsahem olova, to znamená oběh cca 36 tis. tun olova ročně, které se po uplynutí životnosti vracejí zpět do hutí. Při průměrné době životnosti 10 let je v různých mosazných výrobcích obsaženo 12 mil. tun obrobitelných mosazí a v nich cca 360 tis. tun olova. Pro představu cena těchto mosazí činí cca 60 miliard dolarů. V případě úplného zákazu olova by recyklace těchto mosazí byla vyloučena, takže by došlo k dočasnému snížení ekonomických výhod mosazi jako konstrukčního materiálu. Z toho vyplývá nutnost pečlivých strategií a přechodných úprav při legislativním omezování olova v měděných slitinách a to bez ohledu na to, zda se průmyslu a jeho výzkumné sféře podaří vyvinout adekvátní bezolovnaté alternativy olovnatým obrobitelným mosazím [4]. Naše předcházející práce potvrdily, že olovo lze nahradit bismutem, případně bismutem v kombinaci s fosforem [5-8]. Bismutové mosazi CuZn40Bi1,5(P) vykazují podobné vlastnosti a obrobitelnost jako komerční olovnaté mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. V mosazích (Zn <33 %), v bronzech a zejména v čisté mědi bismut již ve velmi malých množstvích na úrovni ppm (10-4 %) způsobuje křehkost jak za pokojových teplot, tak zejména při tváření za tepla. Z tohoto důvodu vyžaduje zavedení tzv. bismutových mosazí (CuZn40Bi1,5(P)) do metalurgické praxe přísná opatření k zabránění proniknutí Bi do mědi, do mosazí a bronzů, například z odpadů. Křemík při vhodném složení tvoří ve struktuře odlitků z mosazí křehké fáze, které usnadňují tvorbu třísky, zlepšují její dělení a tak usnadňují jejich třískovou obrobitelnost [9,10]. V nedávné době jsme ukázali, že tyče lisované za tepla z křemíkové mosazi CuZn28Si2 mají dosti lámavou třísku a představují nadějnou alternativu k olovnatým obrobitelným mosazím [11]. Publikace pracovníků firmy Wieland-Werke uvádějí podobné výsledky. U tvářené křemíkové mosazi CuZn21Si3 lze při třískovém obrábění dosáhnout dobré lámavosti třísky [4,12]. Křemíková mosaz s malým obsahem Pb pod 0,5 % má lámavost třísky prakticky stejnou jako olovnaté obrobitelné mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3 [11]. Cílem prácí bylo ověřit možnost zvýšení obrobitelnosti, zejména lámavosti (dělení) třísky tvářených křemíkových mosazí legováním kombinace dvou prvků, hořčíku a fosforu. 2

3 2 EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL A METODIKA MĚŘENÍ Experimentální materiály. Pro experimentální sledování byly navrženy křemíkové mosazi CuZn23Si2,5 s obsahem hořčíku, fosforu od 0,40 do 0,56 %. Jedna ze slitin obsahovala malé množství bismutu. Odlévání experimentálních křemíkových mosazí proběhlo na zařízeních VÚK Kovohutě, s.r.o. Jako referenční slitiny pro srovnání mechanických vlastností a obrobitelnosti byly použita binární slitina CuZn40 bez obsahu nízkotavitelných kovů. Dosažené chemické složení experimentálních slitin a slitiny referenční a jejich označení je v tab.1. Tab.1 Chemické složení v hm. % Table 1 Chemical composition [wt. %] Slitina / Alloy Označní/Marking Cu Mg P Si Bi Pb Zbytek/ Balance Zn CuZn23Si2,5Mg0,5P0,4 PMS2 73,14 0,55 0,45 2,78 0,002 0,037 23,08 CuZn23Si2,5Mg0,5P0,4Bi0,5 PMS3 73,08 0,53 0,45 2,77 0,45 0,034 22,72 CuZn40 S2 61, ,010 38,95 Stacionárním litím do litinové formy byly z každé z uvedených slitin připraveny dva válcové odlitky o pr. 45 mm. Odlitky byly dále zpracovány zápustkovým kováním na výkovky. Odlitky a výkovky byly podrobeny komplexnímu rozboru strukturních a dalších vlastností a zkouškám obrobitelnosti. Metalografický rozbor byl proveden metodou světelné mikroskopie (SM) za použití mikroskopu NIKON EPIPHOT 200 s 3 čipovou barevnou kamerou HITACHI pro obrazovou analýzu se softwarem LUCIA od firmy Laboratory Imaging a metodou řádkovací elektronové mikroskopie (REM) pomocí mikroskopu DSM 940 s vlnovým spektrometrem MICROSPEC WDX-3PC. Pomocí REM se provádělo měření rozložení slitinových prvků, a identifikace jednotlivých fází ve struktuře. Mechanické vlastnosti a tvrdost. Z odlitků byly odebrány vzorky a připraveny kruhové zkušební tyče pr. 7 mm pro zkoušku tahem. Osa tyčí byla rovnoběžná s podélnou osou odlitků. Malé velikosti výkovků a vzorků po tepelném zpracování neumožňovaly odebrat zkušební tyče pro zkoušku tahem. Na vzorcích se proto měřily pouze hodnoty tvrdosti HB a HV30. Zkoušky kujnosti. Zkoušky proběhly ve spolupráci s firmou Kovárna Jindra, s.r.o. na výrobních zařízeních této firmy. Kujnost experimentálních mosazí se hodnotila z hlediska kvality výkovků. Hodnotil se rozměrů výkovků, výskyt trhlin, kvalita povrchu výkovků a stupeň zapraskání výronků. Kvalita výkovků se porovnávala s kvalitou výkovků z komerčních olovnatých kovárenských mosazí. Zkoušky obrobitelnosti. Laboratorní zkoušky obrobitelnosti proběhly ve spolupráci s ČVUT v Praze, fakultou strojní. Byly provedeny různými metodami na odlitcích z experimentálních a referenčních mosazí. 3

4 3 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 3.1 Mikrostruktura odlitků Struktura odlitků z obou slitin CuZn23Si2,5MgP a CuZn23Si2,5MgPBi0,5 je tvořena dendrity a litými zrny fáze s mezidendriticky vyloučenými fázemi s obsahem křemíku (obr.1 a 2). Dle literatury se jedná se o fáze se složením Cu 4 ZnSi a se složením Cu 8 Zn 2 Si [12]. Vedle těchto fází jsou ve struktuře odlitků z obou slitin přítomny intermetalické fáze s obsahem hořčíku a fosforu ve tvaru tyčinek a nepravidelných plošných útvarů, zpravidla čtyřúhelníků. Jedná se o křehké intermetalické fáze Mg x P y, jejichž složení se prozatím nepodařilo jednoznačně a přesně stanovit. Z měření vyplynulo, že jejich mikrotvrdost je nízká, činí cca 30 až 50 jednotek, zatímco tvrdost matrice s tvrdými křemíkovými fázemi je cca jednotek. Struktura slitiny CuZn23Si2,5MgPBi navíc obsahuje dispersní fáze Bi. Lze předpokládat, že intermetalické fázi Mg x P y přispějí v kooperaci s tvrdými fázemi křemíku k zvýšení lámavosti třísky při obrábění. Si - phase (light blue) Mg x P y (brown) Si - phase (light blue) Mg x P y (brown) foto330-3 foto332-3 phase Bi (dark blue) Obr.1: Mikrostruktura odlitku CuZn23Si2,5MgP (PMS2). Rozložení křemíkových fází a Mg x P y fází ve struktuře odlitku Fig. 1 Microstructure of a casting CuZn23Si2,5MgP alloy (PMS2). Distribution of silicon phases and Mg x P y phases in a casting alloy Obr.2: Mikrostruktura odlitku CuZn23Si2,5MgPBi (PMS3). Rozložení křemíkových fází, Mg x P y fází a fází Bi ve struktuře odlitku Fig. 2 Microstructure of casting CuZn23Si2,5MgPBi alloy (PMS3). Distribution of silicon phases, Mg x P y phases and Bi particles in a casting alloy 3.2 Mechanické vlastnosti odlitků Mechanické vlastnosti a tvrdost odlitků z experimentálních křemíkových mosazí, z olovnaté kovárenské mosazi a z binární mosazi CuZn40 jsou v tab. 2 Tab.2 Mechanické vlastnosti odlitků Mechanical properties of castings. Slitina /Alloy Označení/ Marking Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] CuZn23Si2,5Mg0,5P0,4 PMS , CuZn23Si2,5Mg0,5P0,4Bi0,5 PMS , CuZn40Pb2 M CuZn40 SH , A [%] HB HV30 4

5 Z tab.2 vyplývá, že mez kluzu Rp0,2 a tvrdost odlitků z křemíkových experimentálních mosazí jsou asi dvakrát větší než stejné veličiny u odlitku z komerční kovárenské olovnaté mosazi CuZn40Pb2 či binární mosazi CuZn40. Tyto hodnoty jsou důležité proto, že na nich především závisí míra opotřebení řezných nástrojů při třískovém obrábění. 3.3 Zkoušky kujnosti V provozních podmínkách kovárny mosazí se zápustkově kovala víčka vodoměrů. Na základě rozměrů víček, kvality jejich povrchu a stavu zapraskání výronků se hodnotila kujnost porovnáním se standardní olovnatou kovárenskou mosazí CuZn40Pb2 (obr.3). foto mn4347 a) foto mn4348 b) foto mn 4346 c) Obr.3 Výkovky víček vodoměru z experimentálních slitin a) CuZn23Si2,5MgP, b) CuZn23Si2,5MgPBi a c) referenční slitiny CuZn40Pb2 Fig.3 Forgings of the cover of the water meter: a) CuZn23Si2,5MgP, b) CuZn23Si2,5MgPBi and c) CuZn40BPb2 Výsledky zkoušek ukázaly, že experimentální křemíkové mosazi s obsahem hořčíku a fosforu lze, podobně jako binární mosazi, velmi dobře zápustkově kovat za teplot v intervalu 780 až 820 C. Legováním hořčíku a fosforu se jejich kujnost nezhorší. Přidáním malého množství Bi (do 0,5 %) se plasticita za tepla mosazi CuZn23Si2,5MgPBi mírně zhorší. Pokles kujnosti se především projeví částečným zapraskáním výronků, které při kování křemíkové mosazí s obsahem Mg a P nevzniká. 3.4 Strukturní vlastnosti výkovků Mikrostruktura výkovků se sledovala na příčných osových řezech víčky. Ukázalo se, že struktura výkovků z experimetálních slitin CuZn23Si2,5MgP a CuZn23Si2,5MgPBi je podobná jako struktura odlitků. Vedle fází a s obsahem křemíku jsou obsaženy částice fází s obsahem hořčíku a fosforu (viz obr. 4 a 5). Pravděpodobně se jedná o intermetalické fáze Mg x P y. Slitina CuZn23Si2,5MgPBi navíc obsahuje dispersní fáze bismutu. Předpokládáme, že fáze s obsahem hořčíku a fosforu v kooperaci s křemíkovými fázemi zvýší lámavost třísky při třískovém obrábění 5

6 Si - phase (light blue) Mg x P y (gray) Si - phase (light blue) Mg x P y (dark) phase Bi (dark blue) (foto782-6) PMS2 (foto784-6) PMS3 Obr.4: Struktura výkovku CuZn23Si2,5MgP. Obr.5: Struktura výkovku CuZn23Si2,5MgPBi0,5. Rozložení křemíkových fází a Mg x P y fází ve Rozložení křemíkových fází, Mg x P y fází a fází Bi ve struktuře výkovku struktuře výkovku Fig. 4: Structure of a forging CuZn23Si2,5MgP alloy. Distribution of silicon phases and Mg x P y phases in a forging alloy Fig. 5: Structure of a forging CuZn23Si2,5MgPBi alloy. Distribution of silicon phases, Mg x P y phases and Bi particles in a forging alloy ** 3.5 Korozní vlastnosti U odlitků z experimentálních křemíkových mosazí a z referenčních mosazí byla provedena zkouška odolnosti proti odzinkování dle ISO Podstata zkoušky spočívá v expozici materiálu po dobu 24 h v chloridu měďnatém s následným metalografickým stanovením hloubky odzinkování exponovaného povrchu. Výsledky zkoušek jsou v tab.3, kde jsou též uvedeny výsledky předcházejících zkoušek. Grafické zpracování je na obr.6. Tab.3 Table 3 Maximální hloubka odzinkování křemíkových mosazí s obsahem Mg a P a příslušné referenční mosazi Maximum dezincification depth of silicon brasses with contents Mg and P and reference brasses CuZn40 and CuZn40Pb2 Číslo. No. Vzorek Sample Označení slitin/ Marking of alloys Stav/Temper Maximální hloubka odzinkování Max.corrosion depth m 1 PMS2 CuZn23Si2,5MgP Po odlití/ Casting 44 2 PMS3 CuZn23Si2,5MgPBi Po odlití/ Casting 20 3 S2H CuZn40 Po odlití/ Casting E4A CuZn40Pb2 Po lis. za tepla/ Hot extrusion Si CuZn28Si2 Po lis. za tepla/ Hot extrusion SP1 CuZn28Si2Pb0,5 Po lis. za tepla/ Hot extrusion As CuZn36Pb2As Po lis. za tepla/ Hot extrusion 350 Ukázalo se, že hloubka odzinkování po zkoušce dle ISO 6509 u odlitků ze slitin CuZn23Si2,5MgP a CuZn23Si2,5MgPBi je mimořádně malá, u obou slitin pod 50 m. Obě zkoumané slitiny vykazují výrazně větší odolnost proti odzinkování jak oproti arsenové mosazi, tak oproti křemíkovým mosazím CuZn28Si2 a CuZn28Si2Pb0,5 [11] (tab.3 a obr.6). 6

7 foto a) CuZn23Si2,5MgP foto b) CuZn40 Obr. 6 Odzinkování odlitků z a) CuZn23Si2,5MgP a b) CuZn40 Fig. 6 Dezincification in castings: CuZn23Si2,5MgP (a) and CuZn40 (b) 3.6 Obrobitelnost odlitků Odlitky ze slitin CuZn23Si2,5MgP (PMS2) a CuZn23Si2,5MgPBi0,5 (PMS3) měly při soustružení třísku dělenou a to ve formě samostatných stočených elementů, podobně jako třísky odlitků z křemíkových mosazí CuZn28Si2 a CuZn28Si2Pb0,5. V případě křemíkových mosazí s obsahem Mg a P byly třísky výrazně jemnější (obr.7). Naproti tomu odlitky z binární slitiny CuZn40 vykazovaly převážně spojitou, tzv. stuhovou třísku. CuZn28Si2 a) CuZn23Si2,5MgP b) mn4094 CuZn28Si2Pb0,5 c) CuZn23Si2,5MgPBi0,5 d) mn4095 Obr.7 Utváření třísky při soustružení odlitků a)cuzn28si2 b) CuZn23Si2,5MgP c) CuZn28Si2Pb0,5 d)cuzn23si2,5mgpbi0,5 Fig.7 Chip formation in turning castings a) CuZn28Si2 b) CuZn23Si2,5MgP c) CuZn28Si2Pb0,5 d)cuzn23si2,5mgpbi0,5 7

8 Lze konstatovat, že intermetalické fáze Mg x P y ve struktuře křemíkových mosazí příznivě ovlivňují tvar a lámavost třísek při obrábění, takže zvyšují klasifikaci jejich obrobitelnosti. Představují nadějnou alternativu k olovnatým obrobitelným mosazím CuZn39Pb3 a CuZn40Pb2. 4 SOUHRN a) Ve struktuře křemíkových mosazí s obsahem malého množství Mg a P ( < 0,5 hm.) vznikají intermetalické fáze s obsahem Mg a P, které příznivě ovlivňují obrobitelnost slitiny tím, že zvyšují lámavost a stáčivost třísky při soustružení. Přitom výrazně nezvyšují pevnost křemíkové mosazi, takže nepříznivě neovlivňují životnost řezných nástrojů. b) Křemíkové mosazi s obsahem Mg a P lze zápustkově kovat na výkovky složitých tvarů. Při kování za optimálních podmínek je kujnost zkoušených speciálních mosazí lepší než běžných olovnatých nebo bismutových obrobitelných mosazí. Na rozdíl od těchto mosazí nemají sklon k praskání při kování z důvodu přehřátí. c) U odlitků a výkovků z hořčíko-fosforových křemíkových mosazí lze při malém obsahu nízkotavitelných kovů (Pb, Bi <0,5 %) dosáhnout třísky, jejíž charakter se blíží třísce, vznikající při obrábění automatových olovnatých mosazí CuZn39Pb3 a CuZn40Pb2. d) Křemíkové mosazi s obsahem malého množství Mg, P a případně nízkotavitelných kovů představují možnou bezolovnatou alternativu k olovnatým automatovým mosazím jako CuZn40Pb2 - CW617N a CuZn39Pb3 - CW614N a dalším, jejichž použití se bude z ekologických důvodů postupně omezovat zejména v instalacích pro pitnou vodu. Poděkování: Práce vznikla za finanční podpory Grantové agentury České republiky, která poskytla prostředky na tyto práce v rámci grantu 106/04/0122 a projektu EUREKA OE131 E! 2719 ECOMACU. Autoři touto cestou děkují za pomoc. Experimentální materiál byl připraven na výrobních zařízeních firem VÚK Kovohutě,s.r.o. a Kovárna J. Jindra,s.r.o. Za spolupráci autoři děkují vedení těchto firem a všem pracovníkům, kteří se na experimentech podíleli. LITERATURA [1] COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC on the quality of water intended for human cosumption [2] DIRECTIVE 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles: Official J. Euro. Com., , L 269/34 [3] DIRECTIVE EU 2002/95/EC Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment [4] KROPP, P.: Metall, 59, 11/2005, p.717 [5] FALTUS, J - BALÍK, J.: in Proc. of 9. Inter. Metallurg. Symposium METAL2000, ed. Prnka T., Tanger, Ostrava 2000, ISNB , paper 603 [6] FALTUS, J. - BALÍK, J. - SLÁMA, P. - MÁDL, J. - KOUTNÝ, V.: in Proc. of 10. Inter. Metall.Symp.,Metal 2001,ed. Prnka, Tanger, Ostrava 2001, ISNB , paper 116 [7] FALTUS, J. - MÁDL, J. - KOUTNÝ, V. - RÁZEK, V. - BENDÍKOVÁ, E.: Stroj. technol., 4, V, 2000, s. 5 [8] FALTUS, J.-MÁDL, J.-KOUTNÝ, V.-BALÍK, J.: PRŮM. SPEKTRUM, 1-2, 2001, s. 30 [9]DRESHER, W. H. - PETERS, D. T.: Metall, 46, 11, 1992, s [10] DRESHER, W. H. - PETERS, D. T.: Metall, 47, 1, 1993, s. 26 [11] FALTUS, J. A OST.: in Proc.of 3.Inter.Metallurg. Symposium, Metal 2004, ed. Prnka, Tanger, Ostrava, ISNB X, paper 55 [12] Webové stránky 8

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENT-FRIENDLY LOW LEAD BRASSES, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus a) Jaroslav Balík b) Jan Mádl c) Václav Koutný

Více

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Ivana Stulíková b, Michal Hájek b, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Karel Plaček

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Quantitative Results. 1000 Ni Cu Fe Ni. kev

Quantitative Results. 1000 Ni Cu Fe Ni. kev Hutnické listy č.1/21, roč. LXIII ISSN 18-869 slévárenství Vady u odlévaných automobilových pístů gravitačním litím do kovové formy Defects in Automotive Pistons Manufactured by Gravity Casting into Metal

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA Luděk Ptáček Ladislav Zemčík Ústav materiálového inženýrství F. Píška, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování Článek byl napsán panem G. Vander Voort (Director of Research and Technology, Buehler Ltd.) a byl původně publikován v Buehler's Tech-Notes Volume 1, Issue 3 publikovaných firmou Buehler a je zde publikován

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 Hnilica, F. a), Janík, V. a), Očenášek, V. b), Smola, B. c), Stulíková, I. c)

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ

POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ 1 POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ 1. Úvod ČECH Jaroslav, JUŘIČKA Ivo, BOUCNÍK Pavel VUT FS, BRNO, Technická 2, 616 69 Zemská kůra obsahuje okolo 2% Mg v podobě magnezitové rudy jako uhličitan

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN 2013 / 2014 Strojní vybavení 7 WALTER TOOL-CHECK EDM elektroerozivní obrábění Bezdotykové měřící zařízení.

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Nerezová ocel a zajištění

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený;

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený; Druh Název odpadu Poznámka 10 nový těžký odpad neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad trubek; nový kusový

Více

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com Dokonalé tlakové lití 2012 Tlakové lití TAK VZNIKAJÍ TVARY TLAKOVÉ LITÍ. Tlakové lití je účinný průmyslový postup lití pro masovou výrobu dílů. K tlakovému lití se zpravidla používají kovy jako zinek,

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic SROVNÁVACÍ NEDESTRUKTIVNÍ TESTY MATERIÁLU AUTODÍLŮ COMPARATIVE

Více

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ RESEARCH OF INFLUENCE OF EXTREME DEFORMATION CONDITIONS ON METAL

Více

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky UCB Technometal, s.r.o 1 Obsah: 1. Oblast použití 2. Pojmy 3. Měrná hmotnost 4. Materiál 5. Označování

Více

TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA

TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA THEORETICAL STUDY OF EQUILIBRIUM PHASE DIAGRAMS OF COPPER, SILVER, GOLD AND PALLADIUM BINARY SYSTEMS Kozelvá Renata,

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 1999 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem ČSN EN ISO 898-5 02

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX ředstavujeme ové rohové frézy WIDIA 6800,, LX OVIA!...navržené speciálně pro urychlení operací při frézování čelní válcovou frézou! Hloubka řezu 7-17 mm! Široký rozsah nájezdových úhlů při sestupném frézování!

Více

KOVY ŽELEZNÉ KOVY. Obr.1. Schéma výroby surového železa a oceli KOKSOVNA ŠROT AGLOMERACE ÚPRAVNA ŠROTU VYSOKÁ PEC

KOVY ŽELEZNÉ KOVY. Obr.1. Schéma výroby surového železa a oceli KOKSOVNA ŠROT AGLOMERACE ÚPRAVNA ŠROTU VYSOKÁ PEC KOVY Technické kovy (tj. kovy využívané v technické praxi) jsou krystalické látky, a to převážně slitiny základního kovu s dalšími kovovými nebo nekovovými prvky. Získávají se metalurgickými pochody z

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody

Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody Castolin 680 S univerzální opravárenská elektroda Pro svařování nerez oceli, ozubených kol, listových per, spoje nerez s nelegovanou ocelí, oprava pístnic,

Více

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (OP VAVPI), JEHO ÚLOHA A CÍLE

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Ni-P ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn-Ni

Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn-Ni Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn-Ni Vojtěch Žabka, Pavel Mácka; Atotech CZ, a.s. Úvod Poptávka po slitině Zn-Ni zaznamenává v posledních letech silný růst, za kterým stojí především požadavky

Více

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT. SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR, dagmar.jandova@skoda.cz

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ.

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. EVALUATION OF MATERIAL PROPERTIES OF BOILER DRUM AFTER LONG SERVICE USING SMALL SPECIMEN TECHNIQUE Ladislav

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

POZNEJTE. Představujeme Vám zbrusu novou řadu klik. 100% Recyklovatelná 100% Nekorodující. 100% Antialergická 100% Exkluzivní. 2,4 cm.

POZNEJTE. Představujeme Vám zbrusu novou řadu klik. 100% Recyklovatelná 100% Nekorodující. 100% Antialergická 100% Exkluzivní. 2,4 cm. 2,4 cm POZNEJTE 14,7 cm Představujeme Vám zbrusu novou řadu klik. Pro ty, kteří touží po nejvyšší kvalitě a špičkovém designu oken a dveří, jsme vytvořili unikátní sérii klik s názvem Purity. 4,6 cm Pro

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

OBSAH HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY. Výroční zpráva 2012 1

OBSAH HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY. Výroční zpráva 2012 1 OBSAH 2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 HISTORIE SPOLEČNOSTI 7 ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE 10 VYBRANĚ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více