TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ"

Transkript

1 TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav Balík b, Boleslav Eremiáš d a VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Panenské Břežany 50, Odolena Voda, b SVÚM, a.s., Areál VÚ, Praha 9 Běchovice, c ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Technická 4, Praha 6, d SVUOM, s.r.o., U Měšťanského pivovaru 4, Praha 7, Abstrakt Slitiny mědi se zinkem, tzv. mosazi jsou běžně používány pro výrobu součástek domovních vodovodních instalací a dalších výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou. Pro zlepšení obrobitelnosti se do těchto materiálů leguje olovo. Nejčastěji se pro tyto výrobky používají obrobitelné mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3, které jsou u nás i v zahraničí běžně zavedeny. Obsah olova v těchto tzv. středně a vysokoolovnatých mosazích je v rozsahu od 1,6 do 3,5 hm. % (viz EN ). Článek se zabývá tvářenými speciálními křemíkovými mosazemi modifikovanými dalšími prvky (Mg a P), které obsahují jen velmi malé množství olova jako přísadu lámající třísku. Přesto obrobitelnost těchto mosazí je velmi dobrá. Tyto obrobitelné slitiny mědi mají vynikající korozní odolnost, dobře se odlévají, průtlačně lisují a zápustkově kovají. Speciální křemíkové mosazi lze použít jako náhradu snadno obrobitelných mosazí s vysokým obsahem toxického olova, zejména pro součástky vodovodních instalací, případně pro součástky v dopravním strojírenství. Abstract Copper-zinc alloys, the so-called brasses are commonly used for manufacturing of parts for plumbing systems and additional products coming in contact with the drinking water. To improve the suitability for machining, lead is alloyed into these materials. The machinable brasses CuZn40Pb2 and CuZn39Pb3, commonly introduced in practice at home and also in abroad are used for these components. The lead content in these so-called medium to highlead brasses ranges from 1,6 to 3,5 mass % (see EN ). Present paper deals with wrought special silicon brasses modify other elements, which contain an extremely small amount of lead as a machinability improving element. Yet these silicon brasses are quite good in machinability, have a high corrosion resistance, and are suitable as basic materials for forgings, castings and others. Special silicon brasses can be used as safe substitute for the conventional easy-to-cut brasses with a large content of lead. These ecological silicon brasses can be used for potable-water plumbing systems and for automobile industry. 1

2 1 ÚVOD V současnosti je legování dostatečného množství olova do obrobitelných mosazí CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3 pro vodovodní instalace nezbytné. Podstatnou část jejich výroby tvoří třískové obrábění, které také přestavuje nejvyšší část vynaložených nákladů (až 80 %) na jejich výrobu. Bez obsahu olova je obrobitelnost běžných mosazí nízká, činí cca 20 % obrobitelnosti olovnatých mosazí CuZn39Pb3, takže jejich efektivní třískové obrábění je prakticky vyloučeno. Vývoj nových materiálů je v řadě případů ovlivňován ekologickými požadavky, které jsou postupně zaváděny do zákonodárství a normalizace. Uveďme dva příklady. 1) Podle směrnice Evropského společenství 98/83/EC o kvalitě vody pro lidskou spotřebu, bude dovolený obsah olova v pitné vodě omezen v horizontu 15 let na hodnotu 10 g/l s okamžitým snížením na povolenou hodnotu g/l [1]. 2) Evropská směrnice pro stará vozidla [2], stejně tak jako směrnice pro omezení určitých nebezpečných materiálů v elektrotechnice a elektronice [3] zakazují užívání olova, kadmia a dalších toxických kovů. Ve slitinách mědi byla prosazena výjimka s povolením obsahu olova do 4 %, takže poplach mezi výrobci a uživateli těchto obrobitelných materiálů byl dočasně odvolán, přesto tlak na odstranění olova v obrobitelných mosazích a bronzech stále sílí. V současnosti vyrábí evropský průmysl cca 1,2 milionu tun obrobitelných mosazí s obsahem olova, to znamená oběh cca 36 tis. tun olova ročně, které se po uplynutí životnosti vracejí zpět do hutí. Při průměrné době životnosti 10 let je v různých mosazných výrobcích obsaženo 12 mil. tun obrobitelných mosazí a v nich cca 360 tis. tun olova. Pro představu cena těchto mosazí činí cca 60 miliard dolarů. V případě úplného zákazu olova by recyklace těchto mosazí byla vyloučena, takže by došlo k dočasnému snížení ekonomických výhod mosazi jako konstrukčního materiálu. Z toho vyplývá nutnost pečlivých strategií a přechodných úprav při legislativním omezování olova v měděných slitinách a to bez ohledu na to, zda se průmyslu a jeho výzkumné sféře podaří vyvinout adekvátní bezolovnaté alternativy olovnatým obrobitelným mosazím [4]. Naše předcházející práce potvrdily, že olovo lze nahradit bismutem, případně bismutem v kombinaci s fosforem [5-8]. Bismutové mosazi CuZn40Bi1,5(P) vykazují podobné vlastnosti a obrobitelnost jako komerční olovnaté mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. V mosazích (Zn <33 %), v bronzech a zejména v čisté mědi bismut již ve velmi malých množstvích na úrovni ppm (10-4 %) způsobuje křehkost jak za pokojových teplot, tak zejména při tváření za tepla. Z tohoto důvodu vyžaduje zavedení tzv. bismutových mosazí (CuZn40Bi1,5(P)) do metalurgické praxe přísná opatření k zabránění proniknutí Bi do mědi, do mosazí a bronzů, například z odpadů. Křemík při vhodném složení tvoří ve struktuře odlitků z mosazí křehké fáze, které usnadňují tvorbu třísky, zlepšují její dělení a tak usnadňují jejich třískovou obrobitelnost [9,10]. V nedávné době jsme ukázali, že tyče lisované za tepla z křemíkové mosazi CuZn28Si2 mají dosti lámavou třísku a představují nadějnou alternativu k olovnatým obrobitelným mosazím [11]. Publikace pracovníků firmy Wieland-Werke uvádějí podobné výsledky. U tvářené křemíkové mosazi CuZn21Si3 lze při třískovém obrábění dosáhnout dobré lámavosti třísky [4,12]. Křemíková mosaz s malým obsahem Pb pod 0,5 % má lámavost třísky prakticky stejnou jako olovnaté obrobitelné mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3 [11]. Cílem prácí bylo ověřit možnost zvýšení obrobitelnosti, zejména lámavosti (dělení) třísky tvářených křemíkových mosazí legováním kombinace dvou prvků, hořčíku a fosforu. 2

3 2 EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL A METODIKA MĚŘENÍ Experimentální materiály. Pro experimentální sledování byly navrženy křemíkové mosazi CuZn23Si2,5 s obsahem hořčíku, fosforu od 0,40 do 0,56 %. Jedna ze slitin obsahovala malé množství bismutu. Odlévání experimentálních křemíkových mosazí proběhlo na zařízeních VÚK Kovohutě, s.r.o. Jako referenční slitiny pro srovnání mechanických vlastností a obrobitelnosti byly použita binární slitina CuZn40 bez obsahu nízkotavitelných kovů. Dosažené chemické složení experimentálních slitin a slitiny referenční a jejich označení je v tab.1. Tab.1 Chemické složení v hm. % Table 1 Chemical composition [wt. %] Slitina / Alloy Označní/Marking Cu Mg P Si Bi Pb Zbytek/ Balance Zn CuZn23Si2,5Mg0,5P0,4 PMS2 73,14 0,55 0,45 2,78 0,002 0,037 23,08 CuZn23Si2,5Mg0,5P0,4Bi0,5 PMS3 73,08 0,53 0,45 2,77 0,45 0,034 22,72 CuZn40 S2 61, ,010 38,95 Stacionárním litím do litinové formy byly z každé z uvedených slitin připraveny dva válcové odlitky o pr. 45 mm. Odlitky byly dále zpracovány zápustkovým kováním na výkovky. Odlitky a výkovky byly podrobeny komplexnímu rozboru strukturních a dalších vlastností a zkouškám obrobitelnosti. Metalografický rozbor byl proveden metodou světelné mikroskopie (SM) za použití mikroskopu NIKON EPIPHOT 200 s 3 čipovou barevnou kamerou HITACHI pro obrazovou analýzu se softwarem LUCIA od firmy Laboratory Imaging a metodou řádkovací elektronové mikroskopie (REM) pomocí mikroskopu DSM 940 s vlnovým spektrometrem MICROSPEC WDX-3PC. Pomocí REM se provádělo měření rozložení slitinových prvků, a identifikace jednotlivých fází ve struktuře. Mechanické vlastnosti a tvrdost. Z odlitků byly odebrány vzorky a připraveny kruhové zkušební tyče pr. 7 mm pro zkoušku tahem. Osa tyčí byla rovnoběžná s podélnou osou odlitků. Malé velikosti výkovků a vzorků po tepelném zpracování neumožňovaly odebrat zkušební tyče pro zkoušku tahem. Na vzorcích se proto měřily pouze hodnoty tvrdosti HB a HV30. Zkoušky kujnosti. Zkoušky proběhly ve spolupráci s firmou Kovárna Jindra, s.r.o. na výrobních zařízeních této firmy. Kujnost experimentálních mosazí se hodnotila z hlediska kvality výkovků. Hodnotil se rozměrů výkovků, výskyt trhlin, kvalita povrchu výkovků a stupeň zapraskání výronků. Kvalita výkovků se porovnávala s kvalitou výkovků z komerčních olovnatých kovárenských mosazí. Zkoušky obrobitelnosti. Laboratorní zkoušky obrobitelnosti proběhly ve spolupráci s ČVUT v Praze, fakultou strojní. Byly provedeny různými metodami na odlitcích z experimentálních a referenčních mosazí. 3

4 3 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 3.1 Mikrostruktura odlitků Struktura odlitků z obou slitin CuZn23Si2,5MgP a CuZn23Si2,5MgPBi0,5 je tvořena dendrity a litými zrny fáze s mezidendriticky vyloučenými fázemi s obsahem křemíku (obr.1 a 2). Dle literatury se jedná se o fáze se složením Cu 4 ZnSi a se složením Cu 8 Zn 2 Si [12]. Vedle těchto fází jsou ve struktuře odlitků z obou slitin přítomny intermetalické fáze s obsahem hořčíku a fosforu ve tvaru tyčinek a nepravidelných plošných útvarů, zpravidla čtyřúhelníků. Jedná se o křehké intermetalické fáze Mg x P y, jejichž složení se prozatím nepodařilo jednoznačně a přesně stanovit. Z měření vyplynulo, že jejich mikrotvrdost je nízká, činí cca 30 až 50 jednotek, zatímco tvrdost matrice s tvrdými křemíkovými fázemi je cca jednotek. Struktura slitiny CuZn23Si2,5MgPBi navíc obsahuje dispersní fáze Bi. Lze předpokládat, že intermetalické fázi Mg x P y přispějí v kooperaci s tvrdými fázemi křemíku k zvýšení lámavosti třísky při obrábění. Si - phase (light blue) Mg x P y (brown) Si - phase (light blue) Mg x P y (brown) foto330-3 foto332-3 phase Bi (dark blue) Obr.1: Mikrostruktura odlitku CuZn23Si2,5MgP (PMS2). Rozložení křemíkových fází a Mg x P y fází ve struktuře odlitku Fig. 1 Microstructure of a casting CuZn23Si2,5MgP alloy (PMS2). Distribution of silicon phases and Mg x P y phases in a casting alloy Obr.2: Mikrostruktura odlitku CuZn23Si2,5MgPBi (PMS3). Rozložení křemíkových fází, Mg x P y fází a fází Bi ve struktuře odlitku Fig. 2 Microstructure of casting CuZn23Si2,5MgPBi alloy (PMS3). Distribution of silicon phases, Mg x P y phases and Bi particles in a casting alloy 3.2 Mechanické vlastnosti odlitků Mechanické vlastnosti a tvrdost odlitků z experimentálních křemíkových mosazí, z olovnaté kovárenské mosazi a z binární mosazi CuZn40 jsou v tab. 2 Tab.2 Mechanické vlastnosti odlitků Mechanical properties of castings. Slitina /Alloy Označení/ Marking Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] CuZn23Si2,5Mg0,5P0,4 PMS , CuZn23Si2,5Mg0,5P0,4Bi0,5 PMS , CuZn40Pb2 M CuZn40 SH , A [%] HB HV30 4

5 Z tab.2 vyplývá, že mez kluzu Rp0,2 a tvrdost odlitků z křemíkových experimentálních mosazí jsou asi dvakrát větší než stejné veličiny u odlitku z komerční kovárenské olovnaté mosazi CuZn40Pb2 či binární mosazi CuZn40. Tyto hodnoty jsou důležité proto, že na nich především závisí míra opotřebení řezných nástrojů při třískovém obrábění. 3.3 Zkoušky kujnosti V provozních podmínkách kovárny mosazí se zápustkově kovala víčka vodoměrů. Na základě rozměrů víček, kvality jejich povrchu a stavu zapraskání výronků se hodnotila kujnost porovnáním se standardní olovnatou kovárenskou mosazí CuZn40Pb2 (obr.3). foto mn4347 a) foto mn4348 b) foto mn 4346 c) Obr.3 Výkovky víček vodoměru z experimentálních slitin a) CuZn23Si2,5MgP, b) CuZn23Si2,5MgPBi a c) referenční slitiny CuZn40Pb2 Fig.3 Forgings of the cover of the water meter: a) CuZn23Si2,5MgP, b) CuZn23Si2,5MgPBi and c) CuZn40BPb2 Výsledky zkoušek ukázaly, že experimentální křemíkové mosazi s obsahem hořčíku a fosforu lze, podobně jako binární mosazi, velmi dobře zápustkově kovat za teplot v intervalu 780 až 820 C. Legováním hořčíku a fosforu se jejich kujnost nezhorší. Přidáním malého množství Bi (do 0,5 %) se plasticita za tepla mosazi CuZn23Si2,5MgPBi mírně zhorší. Pokles kujnosti se především projeví částečným zapraskáním výronků, které při kování křemíkové mosazí s obsahem Mg a P nevzniká. 3.4 Strukturní vlastnosti výkovků Mikrostruktura výkovků se sledovala na příčných osových řezech víčky. Ukázalo se, že struktura výkovků z experimetálních slitin CuZn23Si2,5MgP a CuZn23Si2,5MgPBi je podobná jako struktura odlitků. Vedle fází a s obsahem křemíku jsou obsaženy částice fází s obsahem hořčíku a fosforu (viz obr. 4 a 5). Pravděpodobně se jedná o intermetalické fáze Mg x P y. Slitina CuZn23Si2,5MgPBi navíc obsahuje dispersní fáze bismutu. Předpokládáme, že fáze s obsahem hořčíku a fosforu v kooperaci s křemíkovými fázemi zvýší lámavost třísky při třískovém obrábění 5

6 Si - phase (light blue) Mg x P y (gray) Si - phase (light blue) Mg x P y (dark) phase Bi (dark blue) (foto782-6) PMS2 (foto784-6) PMS3 Obr.4: Struktura výkovku CuZn23Si2,5MgP. Obr.5: Struktura výkovku CuZn23Si2,5MgPBi0,5. Rozložení křemíkových fází a Mg x P y fází ve Rozložení křemíkových fází, Mg x P y fází a fází Bi ve struktuře výkovku struktuře výkovku Fig. 4: Structure of a forging CuZn23Si2,5MgP alloy. Distribution of silicon phases and Mg x P y phases in a forging alloy Fig. 5: Structure of a forging CuZn23Si2,5MgPBi alloy. Distribution of silicon phases, Mg x P y phases and Bi particles in a forging alloy ** 3.5 Korozní vlastnosti U odlitků z experimentálních křemíkových mosazí a z referenčních mosazí byla provedena zkouška odolnosti proti odzinkování dle ISO Podstata zkoušky spočívá v expozici materiálu po dobu 24 h v chloridu měďnatém s následným metalografickým stanovením hloubky odzinkování exponovaného povrchu. Výsledky zkoušek jsou v tab.3, kde jsou též uvedeny výsledky předcházejících zkoušek. Grafické zpracování je na obr.6. Tab.3 Table 3 Maximální hloubka odzinkování křemíkových mosazí s obsahem Mg a P a příslušné referenční mosazi Maximum dezincification depth of silicon brasses with contents Mg and P and reference brasses CuZn40 and CuZn40Pb2 Číslo. No. Vzorek Sample Označení slitin/ Marking of alloys Stav/Temper Maximální hloubka odzinkování Max.corrosion depth m 1 PMS2 CuZn23Si2,5MgP Po odlití/ Casting 44 2 PMS3 CuZn23Si2,5MgPBi Po odlití/ Casting 20 3 S2H CuZn40 Po odlití/ Casting E4A CuZn40Pb2 Po lis. za tepla/ Hot extrusion Si CuZn28Si2 Po lis. za tepla/ Hot extrusion SP1 CuZn28Si2Pb0,5 Po lis. za tepla/ Hot extrusion As CuZn36Pb2As Po lis. za tepla/ Hot extrusion 350 Ukázalo se, že hloubka odzinkování po zkoušce dle ISO 6509 u odlitků ze slitin CuZn23Si2,5MgP a CuZn23Si2,5MgPBi je mimořádně malá, u obou slitin pod 50 m. Obě zkoumané slitiny vykazují výrazně větší odolnost proti odzinkování jak oproti arsenové mosazi, tak oproti křemíkovým mosazím CuZn28Si2 a CuZn28Si2Pb0,5 [11] (tab.3 a obr.6). 6

7 foto a) CuZn23Si2,5MgP foto b) CuZn40 Obr. 6 Odzinkování odlitků z a) CuZn23Si2,5MgP a b) CuZn40 Fig. 6 Dezincification in castings: CuZn23Si2,5MgP (a) and CuZn40 (b) 3.6 Obrobitelnost odlitků Odlitky ze slitin CuZn23Si2,5MgP (PMS2) a CuZn23Si2,5MgPBi0,5 (PMS3) měly při soustružení třísku dělenou a to ve formě samostatných stočených elementů, podobně jako třísky odlitků z křemíkových mosazí CuZn28Si2 a CuZn28Si2Pb0,5. V případě křemíkových mosazí s obsahem Mg a P byly třísky výrazně jemnější (obr.7). Naproti tomu odlitky z binární slitiny CuZn40 vykazovaly převážně spojitou, tzv. stuhovou třísku. CuZn28Si2 a) CuZn23Si2,5MgP b) mn4094 CuZn28Si2Pb0,5 c) CuZn23Si2,5MgPBi0,5 d) mn4095 Obr.7 Utváření třísky při soustružení odlitků a)cuzn28si2 b) CuZn23Si2,5MgP c) CuZn28Si2Pb0,5 d)cuzn23si2,5mgpbi0,5 Fig.7 Chip formation in turning castings a) CuZn28Si2 b) CuZn23Si2,5MgP c) CuZn28Si2Pb0,5 d)cuzn23si2,5mgpbi0,5 7

8 Lze konstatovat, že intermetalické fáze Mg x P y ve struktuře křemíkových mosazí příznivě ovlivňují tvar a lámavost třísek při obrábění, takže zvyšují klasifikaci jejich obrobitelnosti. Představují nadějnou alternativu k olovnatým obrobitelným mosazím CuZn39Pb3 a CuZn40Pb2. 4 SOUHRN a) Ve struktuře křemíkových mosazí s obsahem malého množství Mg a P ( < 0,5 hm.) vznikají intermetalické fáze s obsahem Mg a P, které příznivě ovlivňují obrobitelnost slitiny tím, že zvyšují lámavost a stáčivost třísky při soustružení. Přitom výrazně nezvyšují pevnost křemíkové mosazi, takže nepříznivě neovlivňují životnost řezných nástrojů. b) Křemíkové mosazi s obsahem Mg a P lze zápustkově kovat na výkovky složitých tvarů. Při kování za optimálních podmínek je kujnost zkoušených speciálních mosazí lepší než běžných olovnatých nebo bismutových obrobitelných mosazí. Na rozdíl od těchto mosazí nemají sklon k praskání při kování z důvodu přehřátí. c) U odlitků a výkovků z hořčíko-fosforových křemíkových mosazí lze při malém obsahu nízkotavitelných kovů (Pb, Bi <0,5 %) dosáhnout třísky, jejíž charakter se blíží třísce, vznikající při obrábění automatových olovnatých mosazí CuZn39Pb3 a CuZn40Pb2. d) Křemíkové mosazi s obsahem malého množství Mg, P a případně nízkotavitelných kovů představují možnou bezolovnatou alternativu k olovnatým automatovým mosazím jako CuZn40Pb2 - CW617N a CuZn39Pb3 - CW614N a dalším, jejichž použití se bude z ekologických důvodů postupně omezovat zejména v instalacích pro pitnou vodu. Poděkování: Práce vznikla za finanční podpory Grantové agentury České republiky, která poskytla prostředky na tyto práce v rámci grantu 106/04/0122 a projektu EUREKA OE131 E! 2719 ECOMACU. Autoři touto cestou děkují za pomoc. Experimentální materiál byl připraven na výrobních zařízeních firem VÚK Kovohutě,s.r.o. a Kovárna J. Jindra,s.r.o. Za spolupráci autoři děkují vedení těchto firem a všem pracovníkům, kteří se na experimentech podíleli. LITERATURA [1] COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC on the quality of water intended for human cosumption [2] DIRECTIVE 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles: Official J. Euro. Com., , L 269/34 [3] DIRECTIVE EU 2002/95/EC Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment [4] KROPP, P.: Metall, 59, 11/2005, p.717 [5] FALTUS, J - BALÍK, J.: in Proc. of 9. Inter. Metallurg. Symposium METAL2000, ed. Prnka T., Tanger, Ostrava 2000, ISNB , paper 603 [6] FALTUS, J. - BALÍK, J. - SLÁMA, P. - MÁDL, J. - KOUTNÝ, V.: in Proc. of 10. Inter. Metall.Symp.,Metal 2001,ed. Prnka, Tanger, Ostrava 2001, ISNB , paper 116 [7] FALTUS, J. - MÁDL, J. - KOUTNÝ, V. - RÁZEK, V. - BENDÍKOVÁ, E.: Stroj. technol., 4, V, 2000, s. 5 [8] FALTUS, J.-MÁDL, J.-KOUTNÝ, V.-BALÍK, J.: PRŮM. SPEKTRUM, 1-2, 2001, s. 30 [9]DRESHER, W. H. - PETERS, D. T.: Metall, 46, 11, 1992, s [10] DRESHER, W. H. - PETERS, D. T.: Metall, 47, 1, 1993, s. 26 [11] FALTUS, J. A OST.: in Proc.of 3.Inter.Metallurg. Symposium, Metal 2004, ed. Prnka, Tanger, Ostrava, ISNB X, paper 55 [12] Webové stránky 8

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENT-FRIENDLY LOW LEAD BRASSES, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus a) Jaroslav Balík b) Jan Mádl c) Václav Koutný

Více

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS Jirí Faltus a Jan Mádl b Václav Koutný b Peter Sláma a a VÚK Panenské Brežany, s.r.o.,

Více

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES Jiří Faltus, Eva Bendíková VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Panenské Břežany 50, 250 70

Více

STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING

STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING STUDIUM VLASTNOSTÍ MODELOVÝCH SLITIN MĚDI BEZ OLOVA URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus, Peter Sláma, Eva Bendíková a) VÚK Panenské

Více

Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování

Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování Abstrakt Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování Jiří Faltus, Peter Sláma, Eva Bendíková VÚK Panenské Břežany, s.r.o., 250 70 Odolena Voda, ČR, E-mail: vuk@volny.cz Práce, prezentované

Více

Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace

Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Jaroslav Balík b, Jan Mádl c, Václav Koutný c a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o. 250 70 Panenské Břežany, jiri.faltus@cbox.cz

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI Jiří Faltus, Eva Bendíková, Jaromír Uhlíř a) a) VÚK Panenské

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023

HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023 HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023 EVALUATION OF FATIGUE PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOYS AA6082, AA6262 AND AA6023 Jiří Faltus a) Jan Siegl b) Vladivoj Očenášek

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015 ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015 Jiří Faltus a), Jan Siegl b), Vladivoj Očenášek a) Klára Dalíková

Více

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b)

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o, 5 7 Panenské Břežany b) Katedra fyziky kovů, MFF Univesity Karlovy, Ke Karlovu

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES Abstrakt Jiří Faltus, Petr Homola, Peter Sláma VÚK Panenské Břežany a.s.,

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Ivana Stulíková b, Michal Hájek b, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Karel Plaček

Více

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Katalog barevných kovů

Katalog barevných kovů CÍNOVÝ BRONZ Katalog barevných kovů 2015 2016 BRONZ MOSAZ MĚĎ OBSAH BRONZ BRONZ 4 35 CÍNOVÝ CuSn12, CuSn7Zn4Pb7, CuSn5Zn5Pb5, CuSn12Ni2, CuSn11Pb2, CuSn10 4 21 HLINÍKOVÝ CuAl10Fe5Ni5, CuAl10Ni5Fe4, CuAl10Fe3Mn2,

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES METAL 2004 Hradec nad Moravicí VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES Karel Hrbácek a Božena Podhorná b Antonín Joch a

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2)

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) 1) New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region, ZČU-Plzeň, Univerzitní 8,

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY Peter SLÁMA a, Pavel PODANÝ a, Kateřina MACHÁČKOVÁ b, Miroslava SVĚTLÁ b,

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr

Více

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O C E LI ČSN EN 100832 Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované

Více

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI Ondřej Ekrt, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Tomáš Kubatík a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a VŠCHT,Ústav kovových materiálů a korozního

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních

Více

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME 1 QRO 90 SUPREME 2 Charakteristika QRO 90 SUPREME je vysokovýkonná Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká pevnost a tvrdost při zvýšených teplotách

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky SLÉVÁRNY A KOVÁRNA Naši slévárenskou a kovárenskou produkci zajišťují dvě slévárny a jedna kovárna

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Karel Hrbáček a JIŘÍ KUDRMAN b ANTONÍN JOCH a BOŽENA PODHORNÁ b a První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Vlkovská

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:

Více

TM Tools s.r.o. Destičky na obrábění hliníku -AL -ALX. Nová generace soustružení. Zvláštnosti. Nr. 226/2011-CZ-TM

TM Tools s.r.o. Destičky na obrábění hliníku -AL -ALX. Nová generace soustružení. Zvláštnosti. Nr. 226/2011-CZ-TM Nr. 226/2011-CZ-TM TM Tools s.r.o -AL Destičky na obrábění hliníku Nová generace soustružení -ALX Zvláštnosti dvě geometrie pro různé aplikace leštěné provedení malý řezný odpor stabilní řezná hrana nový

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

závito eznénástroje toolsfor threading

závito eznénástroje toolsfor threading závito eznénástroje toolsfor threading Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 2 28 102 104 84 90 114 115 105 113 101 75 83 29 74 91 100 Druhé vydání / Second edition SYSTÉM BAREVNÝCH KROUŽKŮ COLOUR RING SYSTEM

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,

Více

Inovační vrták pro strojírenský sektor

Inovační vrták pro strojírenský sektor Vrtáky z tvrdokovu Inovační vrták pro strojírenský sektor PLUS8, NĚMECKÁ TECHNOLOGIE S ITALSKÝM SRDCEM. Výrobní zařízení a Centra pro výzkum a vývoj v Evropě a Severní Americe umožňují firmě Cruing nabízet

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT Antonín Kříž Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Příspěvek vznikl ve spolupráci s firmou GTW TECHNIK

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.120 2005 Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití Duben ČSN 42 1300 Heavy non ferrous metals and their alloys - Compendium and examples of application

Více

NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082

NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082 METAL 007 NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA608 FATIGUE PROPERTIES HETEROGENEITY AND ANISOTRPY OF EXTRUSIONS FROM AA608 ALLOY Vladivoj Očenášek*, Petr Sedláček**,

Více

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at. VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.% Al V. Vodičková *1, P. Kratochvíl 1 1 Technical university of Liberec, Faculty

Více

THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT

THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT ODPADY Z ELEKTRONICKÉHO A ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU A JEJICH ZPRACOVÁNÍ THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT Rostislav Burkovič a, Jiří Botula a, Vlastimil

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více