Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr"

Transkript

1 Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Povinnosti podnikajících osob jsou upraveny zejména zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a některými dalšími zákony. Většina povinností podnikajících osob podle živnostenského zákona je definována v paragrafech 11, 17, 31 a 49 tohoto zákona. Tyto povinnosti musí dodržovat každá právnická či fyzická osoba vykonávající svou činnost v režimu živnostenského podnikání. Povinnosti podle živnostenského zákona Odborná způsobilost osob vykonávajících činnost, jež je předmětem podnikání ( 7) 1. Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona (např. masérské a rekondiční služby, péče o dítě do tří let věku atd.), pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti. O těchto osobách je podnikatel povinen vést evidenci a uchovávat kopie dokladů prokazující tuto způsobilost minimálně 3 roky od ukončení výkonu činností těmito osobami. Odpovědný zástupce ( 11) 2. Podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, jenž jsou stanoveny v 7 živnostenského zákona, nebo právnická osoba pro živnosti vyžadující splnění podmínek provozování živnosti podle 7 živnostenského zákona má povinnost pro tyto živnosti ustanovit odpovědného zástupce. 3. Ustanovení odpovědného zástupce, nebo ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. 4. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci, nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. Provozovna ( 17) 5. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny. V případě mobilní provozovny pak oprávněnost jejího umístění. 6. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. To neplatí pro automaty a mobilní provozovny. 7. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon). Tuto způsobilost podnikatel prokazuje dokladem vydaným stavebním úřadem, např. kolaudačním rozhodnutím, rozhodnutím o změně užívání stavby atd. 8. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou (včetně právní subjektivity např. s.r.o., a.s. atp.) nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Mobilní provozovna nebo automat musí být dále označeny údajem o sídle. Provozovna určená pro prodej zboží, nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebitelem, kategorií a třídou ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování. 9. Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném místě označit počátek a konec uzavření. Další povinnosti ( 31) 10. Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu 11. Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště. Zároveň je podnikatel povinen

2 na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území ČR sídlo. V případě nesplnění této povinnosti, může živnostenský úřad podnikateli zrušit všechna živnostenská oprávnění. 12. Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného při poskytování služeb. 13. Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky. (Jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, pohlaví, trvalý pobyt, státní občanství. Druh a číslo dokladu ze kterého byly údaje ověřeny a orgán, který jej vydal.). Dále musí být jednoznačně identifikován předmět smluvního vztahu. Identifikací předmětu smluvního vztahu se rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny. Jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci. O těchto skutečnostech je podnikatel povinen vést evidenci a to včetně data uzavření smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází. Všechny identifikační údaje (účastníků i předmětu smluvního vztahu) je podnikatel povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy. Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout do zástavy, nebo zprostředkovat jeho nákup. 14. Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží, nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. 15. Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis tuto podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje. 16. Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejím jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost. 17. Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. 18. Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem, datem prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena. 19. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje a doložit doklady prokazující provozování živnosti. 20. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení v provozovně. 21. Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. (dokumentace hodnocení rizik, BOZP a PO) 22. Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy. 23. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních předpisů. Změny údajů ( 49) 24. Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů

3 ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel. (Jedná se například o změnu adresy sídla.) Důležité právní předpisy 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 262/2006 Sb., zákoník práce 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 185/2001 Sb., o odpadech Povinnosti v oblasti požární ochrany Kategorizace činností: dle 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, provést členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí. Na základě provedeného členění je nutné zajistit vypracování a další vedení této dokumentace: 1. posouzení požárního nebezpečí, 2. organizace zabezpečení požární ochrany, 3. požární řád, 4. požární poplachové směrnice, 5. požární evakuační plán, 6. dokumentace zdolávání požárů, 7. řád ohlašovny požárů, 8. tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 9. dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 10. směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek, 11. zřídit a vést požární knihu, 12. doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o PO, 13. příkazy, zákazy a pokyny na úseku PO vydané vedením organizace, 14. vést dokumentaci o a akceschopnosti jednotky požární ochrany nebo požární hlídky, 15. zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených podle 31 odst. 1 písm. a), g) a h) zákona o požární ochraně, 16. údaje o požárech, příčinách jejich vzniku, výsledky prováděných rozborů a provedená opatření na úseku požární ochrany, 17. zajistit vypracování seznamu přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, 18. zajistit vypracování seznamu bezpečnostních a výstražných tabulek, 19. zajistit vypracování seznamů dalších požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, protipožární dveře, požární klapky, ochranné proti- požární nátěry konstrukcí, ), 20. mít k dispozici požárně technické charakteristiky používaných, zpracovávaných, přepravovaných a skladovaných látek a materiálů podle 39 vyhlášky a jejich bezpečnostní datové listy. Uvedená dokumentace musí být pravidelně kontrolována, aktualizována a řádně vedena. Školení zaměstnanců musí být prováděno v termínech stanovených v dokumentaci požární ochrany nebo dle posouzení požárního nebezpečí. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení (PHP, hydranty, nouzové osvětlení,.) jako i elektroinstalace, přenosné spotřebiče, hromosvody, plynová zařízení, tepelné spotřebiče ale i

4 komíny musí být v pravidelných intervalech kontrolovány a revidovány a musí být zajištěn pravidelný servis a případné opravy!!! Některé z uvedených bodů velice úzce souvisí se zajišťováním předpisů na úseku bezpečnosti práce. Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce Kategorizace prací: dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. provést zařazení prací do kategorií. Na základě zařazení prací do kategorií je nutné zajistit vypracování a další vedení této dokumentace: 1. stanovení rizik souvisejících s vykonávanými pracemi, 2. organizační směrnice na zajištění bezpečnosti práce, 3. organizační směrnice na poskytování osobních ochranných prostředků, 4. tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, 5. příkazy, zákazy a pokyny na úseku BOZP vydané vedením organizace, 6. doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o BOZP, 7. zápisy o kontrolách BOZP a dohlídkách provedených podle 3 zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce, 8. zajistit v termínech provádění předepsaných kontrol, revizí a údržby na všech vyhrazených technických zařízeních (tlakové nádoby, zdvihadla, elektrické stroje a zařízení, ), 9. mít k dispozici kompletní průvodní i provozní dokumentaci všech strojů a vyhrazených technických zařízení, 10. údaje o nehodách a haváriích, příčinách jejich vzniku, výsledky prováděných rozborů a provedená opatření na úseku bezpečnosti práce, 11. zřídit a vést knihu úrazů, veškerou dokumentaci týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání, 12. evidence o počtu odpracovaných hodin v riziku (kat. 3 a 4), 13. evidence o poskytování osobních ochranných prostředků, 14. traumatologický plán, 15. doklady o odborných školeních a seminářích zaměstnanců (svářeči, řidiči, práce ve výškách, elektrikáři, výtaháři, vázací prostředky obsluha tlakových nádob, ) 16. seznam zakázaných prací ženám, těhotným ženám a mladistvým. Dále je zaměstnavatel povinen organizovat dle 108 odst. 5 zákoníku práce nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti práce na všech pracovištích. V oblasti hygieny práce: Zajistit provádění zdravotních prohlídek zaměstnanců - vstupní, periodické a výstupní a vybraným zaměstnancům zajistit odborné vyškolení z poskytování první pomoci. O zdravotních prohlídkách zaměstnanců a vyškolení z poskytování první pomoci vést předepsanou dokumentaci. Dodržování fondu pracovní doby přesčasy, Zázemí zaměstnanců šatny, hygienická a sociální zařízení Povinnosti zaměstnavatelů vůči Úřadu práce ČR 1. Zaměstnavatel nebo česká právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě k ní byli občané EU či cizinci vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, jsou povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR, a to nejpozději v den jejich nástupu k výkonu práce.

5 Toto se netýká cizinců, kteří mají volný přístup na trh práce ČR dle 98 písm. f) až i) zákona o zaměstnanosti. 2. Výše uvedení zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR o ukončení zaměstnání nebo vyslání občanů EU, které zaměstnávají. 3. Tato povinnost se vztahuje i na případy předčasného ukončení zaměstnání či vyslání občanů EU a cizinců na území ČR a na případy, kdy cizinci již povolení k zaměstnání, ZamK nebo modrou kartu nepotřebují, např. při splnění podmínek pro volný přístup na trh práce ČR dle 98 ZoZ. 4. Pokud cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká nebo modrá karta, nenastoupí do zaměstnání, je zaměstnavatel povinen nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké nebo modré karty, a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní místo, tuto skutečnost ÚP ČR písemně oznámit. 5. Písemná informace o nástupu či ukončení zaměstnání občanů EU a cizinců obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést. Každou změnu těchto údajů jsou zaměstnavatel nebo česká právnická nebo fyzická osoba, jež uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě k ní byli občané EU či cizinci vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni ÚP ČR písemně nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl. 6. Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizinců na území ČR po dobu trvání zaměstnání a po dobu 3 let od skončení jejich zaměstnávání. 7. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Podle ustanovení 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZoZ), je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, a to krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. 8. Podle 80 ZoZ jsou dále zaměstnavatelé povinni 9. rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovně lékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 10. spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace, 11. vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením ( 67 odst. 2), 12. vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. 13. Zaměstnavatel je povinen na vyžádání ÚP sdělit podklady o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců ve smyslu zák. č. 118/2000 Sb., 7, při platební neschopnosti zaměstnavatele a uhradit ÚP finanční prostředky vyplacené zaměstnanci (vč. srážek a odvodů) podle 12 a 13 zákona č. 118/2000 Sb. v případě, že nebylo zahájeno insolvenční řízení, popř. bylo zastaveno 14. Zaměstnavatel je povinen na vyžádání oddělení státní sociální podpory ÚP poskytnout požadované informace ( 63 zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře) 15. Dle 62 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) upravujícího hromadné propouštění je zaměstnavatel povinen písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa zaměstnavatele o opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 3, zejména o důvodech těchto opatření, o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře

6 zaměstnanců, jichž se tato opatření mají týkat, o období, v jehož průběhu dojde k hromadnému propouštění, o navržených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. 16. Zaměstnavatel je povinen prokazatelně doručit krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa zaměstnavatele písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. Ve zprávě je povinen dále uvést celkový počet zaměstnanců a počet a profesní složení zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění týká. Zaměstnavatel, na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, je povinen doručit krajské pobočce Úřadu práce písemnou zprávu pouze na její žádost. Volná místa - podle ustanovení 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., není od 1. ledna 2012 hlášení volných pracovních míst pro zaměstnavatele povinné, i když tím ÚP přichází o zdroj informací, které mohl využít k snížení počtu nezaměstnaných a HK ČR uzavřel v GŘ ÚP dohodu, že se budou apelovat na firmy, aby podnikatelé informace o volných místech hlásili. Povinnosti zaměstnavatelů vůči OSSZ 1. Přihlásit se do osmi dnů od svého vzniku do registru zaměstnavatelů na předepsaném tiskopisu, fyzická osoba musí být vedena v živnostenském rejstříku, právnická osoba musí být zapsána v obchodním rejstříku. 2. Přihlásit do osmi dnů od vzniku každou svou mzdovou účtárnu na předepsaném tiskopisu. 3. Písemně ohlásit každou změnu údajů, které uvedl na přihlášce zaměstnavatele nebo mzdové účtárny. 4. Odhlásit se na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů do 8 dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem. 5. Odhlásit mzdovou účtárnu do 8 dnů ode dne jejího zrušení na předepsaném tiskopisu. 6. Používat ve styku s OSSZ a s ČSSZ přidělený variabilní symbol. 7. Oznámit OSSZ na předepsaném tiskopise den nástupu zaměstnance do zaměstnání do 8 dnů ode dne nástupu do zaměstnání a den skočení zaměstnání do 8 dnů ode dne skončení zaměstnání. Zaměstnavatel se může s OSSZ písemně dohodnout prodloužení lhůty pro plnění oznamovací povinnosti. 8. Oznámit OSSZ na předepsaném tiskopise změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 9. Vést evidenci o svých zaměstnancích účastných pojištění. 10. Přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat OSSZ. 11. Oznamovat OSSZ všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávek (podklady pro exekuci, insolvenci). 12. Předkládat OSSZ na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět. 13. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Místní příslušnost zaměstnavatele (příslušnost k OSSZ):

7 Fyzická osoba - dle místa trvalého pobytu - živnostenské oprávnění - platí i pro cizí státní příslušníky Právnická osoba - dle sídla zaměstnavatele - výpis z obchodního rejstříku - platí i pro cizí státní příslušníky Základní povinnosti OSVČ 1. Oznámit zahájení či ukončení SVČ. 2. Podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný kalendářní rok. 3. Platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (pokud taková povinnost vznikne). Uhradit případný doplatek na pojistném do osmi dnů od podání přehledu o příjmech a výdajích. 4. Oznamovat veškeré změny související s výkonem SVČ. Místní příslušnost 1. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ). 2. Nemá-li OSVČ místo trvalého pobytu na území ČR, popřípadě, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu na území ČR, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné. Je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné, je místně příslušná OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné. Zahájení samostatné výdělečné (SVČ) 1. OSVČ je povinna oznámit místně příslušné OSSZ zahájení SVČ podáním tiskopisu Oznámení o zahájení samostatné výdělečné, který je k dispozici také na Oznámit zahájení lze také prostřednictvím jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě. 2. Zahájení SVČ je nutné oznámit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla SVČ zahájena. 3. Při zahájení SVČ je nutné si sebou vzít platný průkaz totožnosti a pokud byl OSVČ před zahájením SVČ v evidenci Úřadu práce, tak je třeba doložit potvrzení o evidenci na Úřadu práce. 4. Pro výkon SVČ je nutné mít platné živnostenské oprávnění či doložit jiné oprávnění, na základě kterého je SVČ vykonávána. 5. OSVČ obdrží informace s číslem účtu a variabilním symbolem pro platbu záloh na pojistné. 6. Tyto podmínky platí i pro cizince, kteří podnikají v ČR. Ukončení (přerušení) samostatné výdělečné 1. Oznámit příslušné OSSZ ukončení (přerušení) SVČ, ke kterému lze využít tiskopis Oznámení o ukončení SVČ, který je k dispozici také na Oznámit ukončení (přerušení) lze také prostřednictvím jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě. 2. Pokud se chce OSVČ po ukončení (přerušení) SVČ zaevidovat na Úřadu práce, OSSZ mu vystaví potvrzení o době evidence OSVČ. Dobrovolné nemocenské pojištění

8 - OSVČ se může přihlásit k dobrovolnému nemocenskému pojištění. Po splnění zákonem stanovených podmínek má poté nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění (nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství). SVČ hlavní a vedlejší - Skutečnosti o vedlejší SVČ se oznamují příslušné OSSZ kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však na Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok, za který chce být považována jako OSVČ vedlejší. SVČ se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce: 1. Vykonává zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. 2. Má nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod. 3. Má nárok na rodičovský příspěvek. 4. Má nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců. 5. Osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou. 6. Vykonává vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání. 7. Je nezaopatřeným dítětem, tj. studuje a nedosáhla věku 26 let. Kontrolní činnost: Kontrolní období prováděných kontrol je zpravidla tříleté, v kratším kontrolním období se plánuje kontrola u nově vzniklého zaměstnavatele a u zaměstnavatele, který zásadním způsobem neplní stanovené povinnosti nebo při poslední provedené kontrole byly zjištěny nedostatky např. zaměstnavatel nepředkládá v zákoně stanoveném termínu přehledy o výši pojistného, nepředkládá evidenční listy důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců. Kontrola je prováděna místně příslušnou OSSZ v sídle zaměstnavatele nebo v sídle mzdové účtárny, který zaměstnává více než 26 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění. Zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění, vyzve místně příslušná OSSZ, aby se dostavil ke kontrole v určeném termínu. Postup při uplatnění žádosti o vystavení potvrzení A1 v případě vyslání zaměstnance, vyslání OSVČ. Základním principem určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení je pojištění pouze v jednom státě. O posouzení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení A1 (osvědčení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení daného státu) se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

9 Pro zaměstnance zaměstnavatel musí vyplnit tiskopis: Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, kterou musí podepsat zaměstnavatel i zaměstnanec. Po posouzení žádosti OSSZ vystaví formulář A1nebo zamítavé stanovisko. V případě zamítavého stanoviska není žadatel příslušný k právním předpisům ČR. Pro OSVČ OSVČ vyplní žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, u cizího státního příslušníka (musí mít živnostenské oprávnění a být přihlášen jako OSVČ), chce-li být pojištěn v ČR, se posuzuje, ve kterém státě vykonává podstatnou část a zda není příslušný k pojištění v jiném státě EU. Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to: 1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance), 2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno), 3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti. 4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (týká se pouze výjimek) Všechny doklady/smlouvy může dle originálu ZDARMA ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ. Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s potřebnými přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečení a v případech, kdy není možné určit místní příslušnost, u jakékoli správy sociálního zabezpečení. SOkA (státní okresní archiv) dle zákona 499/2006 Sb. ze dne a ve znění pozdějších předpisů má každý podnikatel povinnost vytvořit vnitřní předpisy: 1. Spisový a Skartační řád 2. Skartační plán 3. Organizace Spisovny a vedení dokumentů a dokumentace 4. Archivace archiválií DAŇOVÝ KALENDÁŘ pro rok 2015 LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

10 pondělí 26. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 26. spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) prosinec 2014 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec ÚNOR pondělí 2. biopaliva hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014 daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015 daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2014 pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně pátek 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření úterý 24. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu) středa 25. spotřební daň daňové přiznání za leden 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za leden souhrnné hlášení za leden výpis z evidence za leden leden 2015 BŘEZEN pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé za zdaňovací období 2014 odvod z loterií a jiných podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2014 čtvrtek 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele

11 pátek 20. elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé za zdaňovací období 2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření středa 25. spotřební daň daňové přiznání za únor 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor souhrnné hlášení za únor výpis z evidence za únor únor 2015 pátek 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu) úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015 DUBEN středa 1. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014 čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa 15. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015 pondělí 20. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření odvod z loterií a jiných podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2015 pátek 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 27. spotřební daň daňové přiznání za březen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen březen 2015

12 čtvrtek 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015 KVĚTEN pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2015(3) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben souhrnné hlášení za duben výpis z evidence za duben duben 2015 ČERVEN pondělí 1. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) úterý 9. spotřební daň splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň pondělí 22. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření středa 24. spotřební daň splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek 25. spotřební daň daňové přiznání za květen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen souhrnné hlášení za květen výpis z evidence za květen květen 2015 úterý 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015 ČERVENEC středa 1. daň z příjmů podání přiznání k dani

13 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce pátek 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa 15. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015 pondělí 20. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření odvod z loterií a jiných podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2015 pondělí 27. spotřební daň splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen červen 2015 (4) pátek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015 SRPEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červenec 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok) úterý 25. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec souhrnné hlášení za červenec výpis z evidence za červenec červenec 2015 pondělí 31.

14 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč) ZÁŘÍ středa 9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň pondělí 21. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. spotřební daň daňové přiznání za srpen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen souhrnné hlášení za srpen výpis z evidence za srpen srpen 2015 středa 30. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle 82 a 82a zákona o DPH daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015 ŘÍJEN pondělí 12. spotřební daň splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 15. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015 úterý 20. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření odvod z loterií a jiných podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2015(5) pondělí 26. spotřební daň splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za září 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září

15 září 2015 LISTOPAD pondělí 2. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015 pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření středa 25. spotřební daň daňové přiznání za říjen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok) spotřební daň splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen souhrnné hlášení za říjen výpis z evidence za říjen říjen 2015 pondělí 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) PROSINEC čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70% roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % pondělí 21. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 28. spotřební daň splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za listopad 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad výpis z evidence za listopad

16 listopad 2015 čtvrtek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 582/1991 Sb. ZÁKON

Více

455_1991_Sb.txt. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455_1991_Sb.txt. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993 Sb. Změna: 42/1994

Více

OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2012 OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05 Svoboda podnikání PRŮVODCE PRO INVESTORA Podle zásady svobody podnikání je v České republice každému ze zemí EU umožněno usadit se a podnikat, zaměstnávat libovolný počet zaměstnanců, vykonávat současně

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění odstraňuje dosavadní roztříštěnost právní úpravy v oblasti zdravotního pojištění. Logická struktura návrhu sleduje

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více