Řešení školního kola ČLO 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení školního kola ČLO 2013/2014"

Transkript

1 Řešení školního kola ČLO 2013/2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto souboru naleznete vzorová řešení a bodování úloh školního kola ČLO 2013/2014. Opravená a obodovaná řešení svých žáků zašlete prosím nejpozději elektronicky na adresu nebo poštou na adresu ČLO Kristýna Tomšů ÚFAL MFF UK Malostranské nám Praha 1 Vpřípadějakýchkolidotazůsenanásneváhejteobrátit. Organizační tým ČLO Karolína Burešová, Hana Gabrielová, Vojtěch Diatka, Zdeněk Kasner, Antonie Kelly, Matěj Korvas, Jiří Kozlík, Adéla Limburská, Michala Lvová, Jan Mašek, Ivana Recmanová, Jan Šimbera, Kristýna Tomšů

2 1 Inuktitutské číslice (7 bodů) Úloha byla převzata ze soutěže Brazislká Ky ta , přeložil ji Jan Mašek. Řešení Správné odpovědi (důležitý je výsledek, tedy znak za rovnítkem): Správná odpověď: Vyberte správnou odpověď podle dne, kdy se soutěž konala. pondělí úterý středa čtvrtek pátek

3 Bodování Za každý správně vyplněný výsledek rovnice (v zadání jde o sloupeček vpravo) je možné získat 1 bod. Za špatný výsledek se body nepřičítají ani neodečítají. Celkem je v této sekci možné získat maximálně 7 bodů, minimálně 0 bodů. Pokud je datum uvedené správně, žádné body se nepřičítají. Je-li datum chybné, z počtu bodů získaných za se odečte 1 bod za každou chybnou část data (jednotlivé části data jsou odděleny tečkami). V případě správného data se tedy neodečtou žádné body, v případě zcela chybného data jsou odečteny tři body. Celkem je v této sekci možné ztratit maximálně 3 body, minimálně 0 bodů. Za tuto úlohu je možné získat maximálně 7bodů. Postupy a úvahy vedoucí k řešení Inuktitutská číselná soustava je poziční, stejně jako naše, ale liší se svým základem - je dvacítková na rozdíl od naší desítkové. Čísla 1 až 19 se vyjadřují kombinací vertikálních a horizontálních tahů, kde každý vertikální tah ("dip") odpovídá 1 jednotce a každý horizontální tah ("dop") odpovídá 5 jednotkám. Znak odpovídá číslu 0 (což je možné odvodit z poslední rovnice v prvním sloupečku). Čísla 1 až 19 tedy jsou: Vyšší čísla se pak vyjadřují stejně jako v naší soustavě:... To znamená, že inuktitutské číslice (stejně jako arabské) používají poziční zápis - hodnota každého symbolu závisí na jeho pozici v řadě symbolů umístěných vedle sebe. První číslo zprava označuje jednotky; druhé je vynásobeno 20 (označuje "dvacítky"); třetí je vynásobeno 20^2 = 400; a tak dále. 3

4 Takže stejně jako v našem systému 123 = 1* *10 + 3*1 (sto dvacet tři), vinuktitutskémsystému = *400 + *20 + *1 = 443. Co lze zjistit z rovnic v zadání: Z první víme, že symbol se dvěma dipy je součet jednoho dipu s dalším. Můžeme předpokládat, že dip odpovídá 1. Ze druhé zjistíme, že jeden dop odpovídá 5 dipům. Třetí, čtvrtá a pátá to potvrzují, aukazují,žemůžemesčítatidopyamůžemetakénásobit. Šestájetrochu složitější: říká, že (5+4)*(5+2)=9*7=63 je reprezentováno jako 3 3 (opakování symbolu s mezerou mezi nimi napovídá, že se jedná o poziční zápis). Druhá pozice zprava tedy zřejmě reprezentuje počet dvacítek. Ze sedmé zjistíme, jak se zapisuje 0. Teď již víme, jak mezi sebou převádět arabská a inuktitutská čísla. Lepší je ale provádět operace s inuktitutskými tahy s využitím přirozené aritmetiky tohoto systému. Výsledky: Sečti dipy, přičemž každá celá pětice je zapsána jedním dopem. Násobení nulou. Nezapomeňte, že je to samé, co + (čtyři dopy). Pět dopů. Odčítání je v tomto případě graficky zřejmé. Sečti dvacítky (1+1=2) a potom jednotky: 2+4 je 1 dip a1dop;zůstávají4dopy,aletojedvacítka(+1nadruhoupozici zprava) s 0 dopy - výsledek je tedy 3.1. Dělení. 4

5 2 O opicích a dětech (8 bodů) Úloha byla převzata z NACLO 2008, přeložil ji Matěj Korvas. Řešení Správné odpovědi jsou (jde o český překlad ve druhém sloupci): Ape ratš mï metš. Dobrý muž pracuje hodně. KukrẼ ratš kokoi punui. Špatná opice jí hodně. Ape piŋetš mï. Muž pracuje dlouho. Správné odpovědi jsou (jde o překlad do apinayé ve druhém sloupci): Velké dítě pracuje dlouho. Ape piŋetš kra ratš. Stará opice jí hodně. KukrẼ ratš kokoi piŋetš. Úkol 3 Správná vysvětlení daných slov jsou: ratš metš piŋetš velký nebo početný; pokud se vyskytne za podstatným jménem, přeloží se jako velký, pokudsevyskytnezaslovesem,přeložísejako velmi/hodně. dobrý nebo dobře; pokudsevyskytnezapodstatnýmjménem,přeloží se jako dobrý, zaslovesemjakodobře. trvající dlouhou dobu nebo dlouho; zapodstatnýmjménemsepřeloží jako trvající dlouhou dobu/starý, zaslovesemjakodlouho. (Ve skutečnosti přesně nevíme, jak funguje celý systém apinayé a co v něm jsou podstatná jména a slovesa. Zde se ale držíme základní představy, že slova označující osoby nebo věci jsou podstatná jména a slova označující děje nebo stavy jsou slovesa.) Bodování Za každou správně přeloženou větu může řešitel získat 1 bod. Důležitá je správnost významu, na slovosledu nezáleží. Za částečně správný překlad, tj.: a) všechna slova významově správně, ale adjektiva či adverbia navázaná špatně, příp. i prohozený slovní druh (adjektivum vs. adverbium) u některých slov 5

6 b) jedno plnovýznamové slovo chybějící, zbytek překladu zcela správně je 0,5 bodu. Celkově je za možné získat maximálně 3 body, minimálně 0 bodů. Za každou správně přeloženou větu může řešitel získat 1 bod. Za částečně správný překlad, tj.: a) všechna slova jsou správně, ale ve špatném slovosledu b) jedno slovo chybějící, zbytek překladu zcela správně je 0,5 bodu. Chybějící překlad nebo překlad zcela chybný je ohodnocen 0 body. Celkově je za možné získat maximálně 2 body, minimálně 0 bodů. Úkol 3 Za každé vysvětlení významu obdobně vyčerpávající jako vysvětlení vzorové může řešitel získat 1bod. Za částečné vysvětlení, tj. vysvětlení,ukteréhonenídálerozlišenpřeklad jako adjektiva nebo adverbia, je 0,5 bodu. Celkově je za Úkol 3 možné získat maximálně 3 body, minimálně 0 bodů. Za tuto úlohu je možné získat maximálně 8bodů. Postupy a úvahy vedoucí k řešení Na základě předloženého korpusu vět je možné přiřadit význam jednotlivým slovům, např. ape se vyskytuje ve všech větách, které v překladu obsahují pracuje, kokoi ve větách o opici. Taktojemožnézískatslovníčekdostupných slov. Důležité je ale si povšimnout, že na význam slova má vliv i jeho umístění ve větě, např. metš může být přeloženo jako dobrý či dobře,záležínatom, stojí-liza podstatným jménem nebo slovesem. Stejně fungují i ostatní adjektiva/adverbia. 3 Irština (8 bodů) Autorem úlohy je Ivana Recmanová. Řešení Správné odpovědi (jde o druhý sloupec s přepisy výslovnosti): teo to bhíomar Sálie anseo 6

7 Bodování Za každé správně přepsané slovo získává řešitel 2 body,přičemžza každé nesprávné písmeno/znak se odečítá 0,5 bodu, zajednoslovovšaknení možné jít do mínusu. Za nevyřešené příklady se body nestrhávají ani nepřičítají. U řešení je nutné uvést postup, z kterého musí být vidět logické odvození pravidel (tzn. není možné zdůvodnit své řešení pouhým prohlášením, že řešitel umí irsky). Pokud postup uveden není, počet bodů za dané slovo je poloviční. Za tuto úlohu je možné získat maximálně 8bodů. Postupy a úvahy vedoucí k řešení Abychom určili, jak se budou slova zadaná v úkolu vyslovovat, musíme se podívat na příklady s výslovností a najít ke každému písmenu odpovídající hlásky. p vyslovuje se jako p á vyslovuje se jako a: i s t e g a d h r b po á a u se nevyslovuje, spojení ai se vyslovuje stejnětak imezisouhláskami(voboupříkladechseivyskytujevdruhénebo třetí slabice), po bh se vyslovuje jako i vyslovuje se jako S vyslovuje se jako t pot, s, m a l se nevyslovuje, respektive se nevyslovuje před samohláskou vyslovuje se jako g vyskytuje-li se v první slabice, vyslovuje se jako a, vostatníchpřípadech nebo se po předcházející dvojhlásce ztrácí (viz leabhar) samostatně se vyslovuje jako d, ve spojení dh se čte buď jako j (obklopení samohláskami), nebo jako g (na konci slova, po samohlásce) spojení dh jsme si vysvětlili výše; spojení bh se vyslovuje buď jako v (na začátku slova), nebo tvoří dvojhlásku s předcházející samohláskou (leabhar - la + v +r;docházíkezjednodušenívýslovnosti), samostatně s příkladech nevyskytuje vyslovuje se jako r nenásleduje-li po něm h, vyslovujesejakob, vostatníchpřípadech jako v (na začátku slova) nebo tvoří dvojhlásku s předcházející hláskou (viz leabhar) 7

8 c f u l m vyslovuje se jako k vyslovuje se jako f vyslovuje se jako u vyslovuje se jako l vyslovuje se jako m í vyslovuje se jako i: o po í se nevyslovuje Zuvedenýchpříkladůmůžemeodvodittatopravidla: 1. V jiné než první slabice se ze samohlásek vyskytuje 2. Ve spojení dvou písmen, která značí samohlásky (a, á, e, i, í, o, u), se vyslovuje pouze první z nich - výjimku tvoří spojení začínající na e, které se vynechává a čte se místo něj druhé písmeno. Nyní tato pravidla aplikujeme na zadaná slova: teo: bhíomar: Sáile: anseo: t +bezvýslovnosti+o to v+i: +r š+a: a+n+š 4 Japonský Braille (9 bodů) Úloha byla převzata z NACLO 2009, přeložila ji Kristýna Tomšů. Řešení Správné odpovědi: A B C D E F HAIKU SAKE KATANA KIMONO KOI ATARI 8

9 Správné odpovědi: G H KARATE ANIME Úkol 3 Správné odpovědi: SAMURAI MISO Bodování Za každou správnou odpověď vtétosekcijemožnézískat0,5 bodu. Je-li uvedená špatná odpověď, body za dané slovo nejsou přiděleny, žádné body se nestrhávají. Celkem je v této sekci možné získat maximálně 3 body, minimálně 0 bodů. Za každou správnou odpověď vtétosekcijemožnézískat1,5 bodů: za každou správnou slabiku daného slova se přičítá 0,5 bodu, za chybnou slabiku se body nepřičítají ani neodečítají. Pro slovo (G) by např. kyrate", karyte" či karapo" bylyvždyza1bod, kyryte" či polote" za0,5bodu, kyryty" či kimono" za0bodů. Celkem je v této sekci možné získat maximálně 3 body, minimálně 0 bodů. Úkol 3 Důležité jsou velké puntíky, pozice malých teček mohou zůstat prázdné, je-li vzájemná poloha velkých teček zachovaná. Jako řešení stačí slova zapsaná Braillem, opsání zadání v latince není nutné. Za slovo I je možné získat 2body(za každý správný ze čtyř samostatných znaků se přičítá 0,5 bodu), za slovo H pak 2 body(za každý správný ze dvou znaků se přičítá 0,5 bodu). Za chybné znaky se body nepřičítají ani neodečítají. 9

10 Jedním znakem je myšlena síť 3x2, ve které jsou vyznačené tečky. Chybný znak se od správného může lišit v libovolném počtu teček, míra odlišnosti na bodování nemá vliv. Celkem je v této sekci možné získat maximálně 3 body, minimálně 0 bodů. Za tuto úlohu je možné získat maximálně 9bodů. Postupy a úvahy vedoucí k řešení Na základě vzorového přepisu slova KARAOKE je možné si všimnout, že každý znak odpovídá jedné slabice slova. Následně je možné postupovat například takto: Slovo KATANA má stejnou první slabiku jako KARAOKE, můžeme ho tedy jednoznačně určit jako možnost C. Slovo SAKE naopak končí stejně jako KARAOKE, tomuznabízenýchmožnostíodpovídánabídkab.jižurčené slovo KATANA má stejnou druhou slabiku jako ATARI, ATARI tedy můžeme porovnat se zyblými možnostmi a přiřadit k písmenu F. Zbývá nám jediné dvojslabičné slovo a jediná možnost o dvou znacích, E tedy musí odpovídat slovu KOI. Tím získáme znak pro I a můžeme jednoznačně určit i HAIKU jako možnost A. Nepřiřazené v tuto chvíli zbývá jen KIMONO, kterémuodpovídámožnostd. Kromě jednoznačného přiřazení slabik jednotlivým znaků si nyní můžeme všimnout i jistých pravidleností ve struktuře znaků. Všechny slabiky obsahující hlásku a obsahují tečku vlevo nahoře odpovídající slabice sestávající ze samotného a. Všechny slabiky obsahující i pak obsahují znak pro samostatně stojící i. Slabiky začínající na k mají všechny tečku vpravo dole. Tímto způsobem můžeme rozložit slabičné znaky i na zbylé souhlásky a samohlásky, což se nám bude hodit v dalších krocích řešení. Vúkolučíslo2mámedešifrovatdvěslovazapsanávtenji. UslovaGjsou první dvě slabiky jasné, v úloze se vyskytly již dříve. Poslední slabiku jsme zatím neviděli, z analýzy znaků ale víme, že odpovídá kombinaci t (tečka vlevo dole a vpravo uprostřed) a e (tři tečky v levém horním rohu). Jedná se tedy o slabiku te a slovo KARATE. Obdobnýmzpůsobemmůžemepřečíst slovo H jako ANIME. PřepisslovSAMURAI a MISO do tenji je pak už jen aplikací stejného postupu v opačném směru. 10

11 5 Chetitské obrázkové písmo (10 bodů) Úloha byla převzata z Olympiades de linguistique de l Inalco 2009, přeložil ji Zdeněk Kasner. Řešení Správné odpovědi: A B C D E F VARPALAVA KURKUMA TUVARNAVA PALAA TARKUMUVA HAMATU Správné odpovědi: PARTA: ARTHUR: TARTU: NARVA: TUVA: 11

12 Bodování Za každou správně zapsanou odpověď je uděleno 0,5 bodu, zachybnou odpověď se body nestrhávají. Maximálně je za možné získat 3 body, minimálně 0 bodů. Za každý správně zapsaný první a druhý znak ve slově je uděleno 0,5 bodu, zašpatnězapsanýznaksebodynestrhávají. Maximálně je takto možné získat 5 bodů (za každé slovo 1 bod), minimálně 0bodů. Jsou-li koncové znaky správně zapsané a správně umístěné na konci u všech pěti slov, jsouudělenycelkem 2 body. Jsou-li koncové znaky zapsané na konci slov, ale špatně přiřazené jednotlivým slovům, je udělen celkem 1 bod. Jsou-li koncové znaky zapsané v jiné části slova nebo chybí-li úplně, jeuděleno0 bodů. Za koncové znaky je tedy možné získat 0, 1 nebo 2 body. Celkově je za možné získat maximálně 7 bodů, minimálně 0 bodů. Za úlohu je možné získat dohromady maximálně 10 bodů. Postupy a úvahy vedoucí k řešení Sémantika (význam) slova je zohledněna v jeho zápisu - slova lze rozdělit do dvojic podle jejich koncového znaku. Zemi symbolizuje největší znak - dva vrcholy. Jeho menší podoba je poté symbolem pro město a poslední, odlišný znak symbolizuje krále. Podle počtu zbylých (nekoncových) znaků je možné vyvodit, že se jedná oslabičnépísmo-jejichpočetpřibližněodpovídápočtuslabikvzápisulatinkou. Dále lze pokračovat např. tím, že znak kosodélníku se vyskytuje ve slovech B a E na druhé pozici, tomu odpovídá slabika KU. SlovuBpotévzhledemknižšímu počtu slabik odpovídá výraz KURKUMA aslovueodpovídávýraztarku- MUVA. Aplikovánímpodobnýchpravidellzesestavitseznamsjednotlivými obrázky a slabikami. Hlásce r na konci slabiky odpovídá znak pro danou slabiku bez r rozšířený o šikmou nožičku vpravo dole. Ve druhém úkolu je potřeba seznam slabik použít v opačném směru. Je důležité nezapomenout na konec slov opět přiřadit znak upřesňující jejich význam. 12

13 6 Solresol (12 bodů) Autorem úlohy je Jiří Kozlík. Řešení Správné odpovědi (jde o druhý sloupec přeložený z češtiny): Bydlí bratr v bílém domě? Domifare-resimire solre laredosol remifala? Tvoje matka bude jíst. Re mi residosi mimi dosolre. Černá kočka nespí. Soldorela faresi mi do remisoldo. Správné odpovědi (jde o druhý sloupec přeložený do češtiny): La sisol do dodo remisoldo. Ta žena nespala. Redo resiresol faremi fafadore. Můj syn je nemocný. La: remifala do faremi soldorela. Ty domy nejsou černé. Bodování Každá správně přeložená věta je ohodnocena maximálně 2 body. Za každé chybně přeložené slovo (tzn. i špatně určený rod nebo číslo) se ztohoto maxima strhává 0,5 bodu. Za chybu ve slovosledu se rovněž odečítá 0,5 bodu. Přibodovánívětnenímožnéjítdomínusu. Za tuto úlohu je možné získat maximálně 12 bodů. Postupy a úvahy vedoucí k řešení Všechna slova v neznámém jazyce (jedná se o umělý jazyk solresol, založený na sedmi základních fonémech odvozených od solmizačních slabik, vytvořil ho v1.pol.19.stol. francouzskýhouslistaahudebnískladatelfrançoissudre). jsou tvořena pomocí různých kombinací těchto sedmi slabik: do, re, mi, fa, sol, la a si. Přehledpoužitýchslovnajdetevslovníčkuníže.Analýzouvětlzeodhalit několik základních slovotvorných a syntaktických principů, které pak můžeme aplikovat při řešení překladových úkolů: 1. Slovosled vět je velmi intuitivní, prakticky odpovídá slovosledu českému. 2. Otázky se v solresolu tvoří inverzí na začátku stojí přísudek, až po něm podmět, jsou spojeny spojovníkem. 3. Jedná se o jazyk inflektivní jména neskloňuje, slovesa nečasuje. 13

14 4. Jmenný rod je rozlišován na základě přízvuku feminina jej mají na poslední slabice. Pokud před jménem stojí přivlastňovací nebo ukazovací zájmeno, je přízvukem jmenný rod značen pouze na něm, jméno samotné zůstává vzákladní(maskulinní)podobě. 5. Množné číslo je značeno prodloužením poslední hlásky jména. Pokud před ním stojí přivlastňovací nebo ukazovací zájmeno, jméno samotné opět zůstává v základním (tedy singulárním) tvaru. 6. Přídavná jména nevyjadřují shodu s podstatnými jmény, která rozvíjejí. Ženský rod nebo množné číslo u nich nejsou nijak signalizovány. 7. K vyjádření minulého a budoucího slovesného času slouží pomocné sloveso (min.: dodo, bud.: mimi). 8. Slovesná negace je vyjádřena komponentem do před příslušným slovesným tvarem. 9. Slabičné složení antonym (zejména adjektivních a slovesných) je inverzní. Tzn. skládají ze stejných slabik, jejich pořadí je však opačné. Toto pravidlo lze odvodit ze sloves reredore a redorere ( stavět a ničit ). Pozor! Tato zásada neplatí pro označení rodinných příslušníků, kde je opozice vyjádřena rozdílným jmenným rodem srov.: resimire a resimi re (proto matka správně resido si, nikolivsidosire). Slovníček: do slovesný zápor remifala dům dodo pomocné sloveso pro min. čas remisoldo spát domifare bydlet reredore stavět dosidosi vajíčko reredosi zeď dosolre jíst residosi otec fafadore nemocný resido si matka faremi být resimire bratr faresimi kocour resimi re sestra faresi mi kočka resiresol syn la ten, určitý člen resire sol dcera laredosol bílý sisol pán, pan mimi pomocné sloveso pro bud. čas si sol paní redo můj soldorela černý redofafa zdravý solre v redorere ničit, bourat 14

Instrukce. Milí olympionici!

Instrukce. Milí olympionici! Instrukce Milí olympionici! Než se pustíte do řešení samotných úloh, přečtěte si prosím pozorně následující instrukce. Sešítek, který si právě čtete, obsahuje zadání šesti úloh školního kola ČLO. Až k

Více

Úlohy o počtech prvků

Úlohy o počtech prvků Následující úloh můžeme řešit jednak pomocí soustav lineárních rovnic, jednak pomocí doplňování Vennových diagramů: Ráno bylo na letišti 17 letadel, z nichž během dne odletělo 1 z toho se 3 letadla vrátila.

Více

Popis morfologických značek poziční systém

Popis morfologických značek poziční systém Popis morfologických značek poziční systém Jan Hajič Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Morfologická analýza a syntéza Morfologické značky jsou součástí výsledku (výstupem) morfologické analýzy,

Více

Karnaughovy mapy. Pravdivostní tabulka pro tři vstupní proměnné by mohla vypadat například takto:

Karnaughovy mapy. Pravdivostní tabulka pro tři vstupní proměnné by mohla vypadat například takto: Karnaughovy mapy Metoda je použitelná již pro dvě vstupní proměnné, své opodstatnění ale nachází až s větším počtem vstupů, kdy návrh takového výrazu přestává být triviální. Prvním krokem k sestavení logického

Více

2 Spojité modely rozhodování

2 Spojité modely rozhodování 2 Spojité modely rozhodování Jak již víme z přednášky, diskrétní model rozhodování lze zapsat ve tvaru úlohy hodnocení variant: f(a i ) max, a i A = {a 1, a 2,... a p }, kde f je kriteriální funkce a A

Více

KALENDÁŘOVÉ ÚLOHY PRO TALENTY, vč. metodického listu. doc. PhDr. Marta Volfová, CSc.

KALENDÁŘOVÉ ÚLOHY PRO TALENTY, vč. metodického listu. doc. PhDr. Marta Volfová, CSc. KALENDÁŘOVÉ ÚLOHY PRO TALENTY, vč. metodického listu doc. PhDr. Marta Volfová, CSc. Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 Kalendářové úlohy jsou zahaleny určitou tajemností a přitahují

Více

á Ú á ú á Ú Ú ř Č Č ř ě á á ř á á š ě á Ž á á ě á š á á á ř ě ě Ž ářú ě ě Ú ář á ář Ú á ř ě á á ě ě Ú ě ř š á á š á á ě ě Ú Ú á á ř á ě ď ú š š ů ř ů ě š ř ů š ř á ú Ž š ř ů ě á š ů ů ě á Ž š ř š ř ř š

Více

StatSoft Odkud tak asi je?

StatSoft Odkud tak asi je? StatSoft Odkud tak asi je? Ukážeme si, jak bychom mohli vypočítat pravděpodobnosti, na které jsme se ptali v minulém newsletteru Úkolem bylo zjistit, z kterého kraje nejpravděpodobněji pochází náš výherce

Více

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

ď Í Ú Č č č č Š ě č Š š ě ě ů Č ě ě ó ž ě š ď ó š č ě č č ů ň óč ě ě č š ě ž ž š š čň š š ů ú ů ž š ůž ě č Š ú ě ě Ž š Ž č č ú č ůč Š č ě š č č ú ě Š č š ě š ě š ě š ě š Ž č ě ě č č č č ě č ě ů č č ů ě

Více

Jak pracovat s absolutními hodnotami

Jak pracovat s absolutními hodnotami Jak pracovat s absolutními hodnotami Petr Matyáš 1 Co to je absolutní hodnota Absolutní hodnota čísla a, dále ji budeme označovat výrazem a, je jeho vzdálenost od nuly na ose x, tedy je to vždy číslo kladné.

Více

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2008/2009 35. ročník

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2008/2009 35. ročník Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2008/2009 35. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si úryvek z televizního interview (jsou na něm založeny úkoly 1 5): Když jsem se listovala

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

š š ě š š ňí ě Í Í š Ž Č ťí ň ú š Č ú Č ě ě Ž ě ď š š ě ě š š š ú š š ě Ž Č ě š ě ě ě ě ě š Žň š ě ě š ě Ž ě Ž ň ě Ž ě š Ž ě š Ž š š Ž š š ěí ě š ěí ě ě ň ě ě ě ě ě š š ě ě ě ě š š š š ě ě ě Í ď Í š ě

Více

í ú í čí č í í í í ů í í č í Í Ť í í Č Ž ů ž ú Ží í í ž ú Č í í í Š í í í í ň í ň č Š ň ň ň í í í í í ň ú Š í čč č í í ů Ž ú í č ůč ů č í í č í í č Ž Š č Ž í í í Š č í č č Žč í í í č ů Í č í í č ů íč í

Více

úř Č Ú úř é úř úř ř ř ř úř šť Í úř é úř úř ř š ú ř é š ř é ú ř ř ž ž ř ú š š ú ř ř ú ř ž š ř ž Í ú ř é ž Ž é ř é Ž ř š ř š é ř Ž ú é ž ž ž é ž ž ž é ř š ž é ř ž ú Č é ž ž ř é úř é Č ř é é ř úř úř úř é

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Á ý Ě É Ř ú ú ř ě ř Č ř é ý é Ž ů ý ý ý ý ěž ý ž é ě ř ý ě é ř é é ř ě Š Ž ú ú Ž ú Ž ý ž ř ř é ž Ž Č Ý Ý ů ř é ý ě é ř Ž ď ý ž ý ý ý ěž ů ý ý ž ř é é ř ě ř é ě é ř é ř é ýš é ěž é ú ž ř é ř ý é ě š ž é

Více

Intervalové stromy. Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme. 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti.

Intervalové stromy. Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme. 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti. Intervalové stromy Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme průběžně provádět tyto dvě operace: 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti. 2. Zjištění součtu čísel

Více

PUBLICITA V KOSTCE. Globální granty Libereckého kraje jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PUBLICITA V KOSTCE. Globální granty Libereckého kraje jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PUBLICITA V KOSTCE Globální granty Libereckého kraje jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Hlavní zásady správného dodržování pravidel publicity OP VK

Více

Komplexní číslo. Klíčové pojmy: Komplexní číslo, reálná část, imaginární část, algebraické počty s komplexním číslem

Komplexní číslo. Klíčové pojmy: Komplexní číslo, reálná část, imaginární část, algebraické počty s komplexním číslem Komplexní číslo Cíl kapitoly: seznámení s použitím komplexního čísla v pythonu Klíčové pojmy: Komplexní číslo, reálná část, imaginární část, algebraické počty s komplexním číslem Komplexní číslo Opakování

Více

Elektronické publikování

Elektronické publikování Elektronické publikování Sazba Braillova písma Kateřina Bambušková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky 14 5 2008 Kateřina Bambušková (VŠB TU Ostrava)

Více

řáé ň ů ř ř ě ě ř ž ě ů ě š ř ě ě ř š ř š š čý ř š Ž ě ž č ř ť č č ř ž ž Ž č š ě č č ů ř ě ž ř ě č ů ť č ě č Í ěř Ř ů č ř ě č č ě č ž ř ů ů ž č ř ů š ě ď ř Ž ě š ř š ů ř č ě š ž Ž ě ř ě ě š ě ž č ě ř ě

Více

Paměti a jejich organizace

Paměti a jejich organizace Kapitola 5 Paměti a jejich organizace 5.1 Vnitřní a vnější paměti, vlastnosti jednotlivých typů Vnější paměti Jsou umístěny mimo základní jednotku. Lze je zařadit mezi periferní zařízení. Zápis a čtení

Více

3. kapitola Škola kompasu

3. kapitola Škola kompasu 3. kapitola Škola kompasu Základem školy kompasu je osm domů vztahujících se k osmi trigramům pa-kua (viz obrázek 1A, strana 36). Jedná se osmihranný obrazec se symbolem jinu a jangu uprostřed. Po obvodu

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Matice se v některých publikacích uvádějí v hranatých závorkách, v jiných v kulatých závorkách. My se budeme držet zápisu s kulatými závorkami.

Matice se v některých publikacích uvádějí v hranatých závorkách, v jiných v kulatých závorkách. My se budeme držet zápisu s kulatými závorkami. Maticové operace Definice Skalár Představme si nějakou množinu, jejíž prvky lze sčítat a násobit. Pěkným vzorem jsou čísla, která už známe od mala. Prvky takové množiny nazýváme skaláry. Matice Matice

Více

Determinant. Definice determinantu. Permutace. Permutace, vlastnosti. Definice: Necht A = (a i,j ) R n,n je čtvercová matice.

Determinant. Definice determinantu. Permutace. Permutace, vlastnosti. Definice: Necht A = (a i,j ) R n,n je čtvercová matice. [] Definice determinantu BI-LIN, determinant, 9, P Olšák [2] Determinant je číslo jistým způsobem charakterizující čtvercovou matici det A 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici používá

Více

A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy ZS 2011/2012 cvičení 1. Jednotková matice na hlavní diagonále jsou jedničky, všude jinde nuly

A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy ZS 2011/2012 cvičení 1. Jednotková matice na hlavní diagonále jsou jedničky, všude jinde nuly Matice Matice typu (m, n) je uspořádaná m-tice prvků z řádky matice.. Jednotlivé složky této m-tice nazýváme Matice se zapisují Speciální typy matic Nulová matice všechny prvky matice jsou nulové Jednotková

Více

Č ř úř ě ř č ů č ř ěš úř úř Í ě ř ř úř Í ď ř ě č Á ÍŘ Í Í ř ž ř ř č ů č ě š č ů č Á Í Á Í č Ž č ěř ů Ť ř ě Š č č ř ů č Ž ů š š ů ě ř ě č ěř ů Ž č ěí ž ž ř ř ě Š ř ů č č ř ž Í ů ř š č ř č ř ěř ž ěř úč ě

Více

ť ť é Í ř ř é ž Š ř é ó ú Á ř š Š ř ř ž é é ř é Ž š ž é ž ř é ů ž ů é ž é ž ř ů ž é ř ž š ž ž ž é é ň Í ů ř é é é ř ř é ž é ř é é é ř ž é ž ť é ť ž ž ň é ř š ř ů é ú ř ď é ú é ř ů ř š ů ů ž é ř ž éú ň

Více

Ten objekt (veličina), který se může svobodně měnit se nazývá nezávislý.

Ten objekt (veličina), který se může svobodně měnit se nazývá nezávislý. @001 1. Základní pojmy Funkce funkční? Oč jde? Třeba: jak moc se oblečeme, závisí na venkovní teplotě, jak moc se oblečeme, závisí na našem mládí (stáří) jak jsme staří, závisí na čase jak moc zaplatíme

Více

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž Ž ř Ť ý ř ý ř ř Ž ř ř ů ř ř ř ů ř ž ů ů Ž ž ř ř ž ř ř ř ůž ý ů řů ý ůž ý ď ů Ťž Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž

Více

ř č š ř ů č Ú ř č š Úč ú ř ř Š ř Ž č ú ú š Ž š ů ř Ž Ž ř Ž č Í Ů Ž ř ů š Ž š ů ř Ž Ž ř Ž č Ů ž ř š Ž ř č š Ž č ů ř Ž š ř ř ř čú ř š Ž č č ú š Š š č ň ů Ř Ě ř ů ž č ř ú č š Ž č ř ů ů ů ř ř č š č Ž Ž ř č

Více

řá á ů ř č ů á á á Í řá á ěž ů ěž á š á č č Č č š ě č č á š č š š č š ě č ř á š č č č č š ě ě ů č č š ě ř ě á č š ě ě č š ě á ř ď á Č č š ě ř ě č š ě ě č š ě ř č á č š ě ě ř ě á č š ě ě ó ř ě á č č č š

Více

ť ť Ť Č ú Č ň ů Ž ě ů ě ě ě ě š Č ě Ž Ž ě š Č š Č ě Ž ž Č ě Ž š Ž ň Ž Íž ě Á ÁŘ Á ů Č ě Č ě Ž š ě Ž Ž ě ň Č ě Ž ů š ů ě ů Č Š ě š ů ě Ž Ú ě Í ě ě Ú ě š ň ž Č š š Ú ě š ů Í ě Ž ú ň ň ž Ž Ý š š Ý ě š ů ě

Více

š é é š é é Ť Ž Š é é é š é š Ž é Ť Ť š é š š š ž Ť š š š é é é ž š Ť š é ž š Ťš é Ž ž ž ž Ť š é Ť ž Ž ť ž Ť ž ď Ť š é š č é é Ťš ž é Ť é ň ň ž é č š Ťš é Ťš č Í éíš š č é Í ž Š é Í š ž č š Ť ž é ž š é

Více

Ú ďě ě ú ů ů ě ú ě ěť Ť š ú ě Í ě ů ů ě ěž ů Í ž ěž ů ú ěž Ž ů Í š ě ú Ť Í ů ů ů ů ů ů š ú ž ú ň ů ť ě ě Í ě ú úě ú ě ě ž š ú ů ú ěň ď Ž ť ž ě ů ě ě ů ě ě ě ú ů žň Ú ů Í ě ů Š Š Š ě ž ě ú ů Žň ď ú Č ú

Více

Ú Í č č ď ú ů ů ě ú ě č ě Í ě Ž š ž ž úč Ř Í É ď ěň č ů š ě ď š ě ě ž ě č ě ů ů č č ě ěž č ů č ě č ů ě š ů Č ě ě č ě š ě ž ě ě ě š ď ě č úč ú ČÚ Č úč úč ž č úč úč ě Ť č č č ě úč úč úč Í Ž č č ě ě ě ů š

Více

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. procvičení a zapamatování počítání a měření úhlů

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. procvičení a zapamatování počítání a měření úhlů METODICKÝ LIST DA50 Název tématu: Autor: Předmět: Ročník: Metody výuky: Formy výuky: Cíl výuky: Získané dovednosti: Stručný obsah: Úhly II. - Počítání a měření úhlů Astaloš Dušan Matematika šestý frontální,

Více

ě ř ó é ž ó ř ý ó ě ě š ř ů ó ó ř ů ý ů ě ď ě ě ř ě ě ř ě ě ř é ř ě ř é ý ě é é ř š ě ů ů ý ů Ť ď ý ů š ů ř é é š ž ý ý ě é ý ý ý ů ě ž ů ů é š ě é é ů ř é ě ě é ř é ž Íš ř ž é ď é ě ř ů ď ý ž ď ě ě é

Více

Í ž Á Á Á ř Ú ž ý ú ý ř ů š ž ř ú š ý ý ů ý ř ž ů ý ř ř š ř ž ř ř ř ž ř ř Ť ř ř š ř ž Ť ť ř ř š ž ý ů ý ř ř ř ř ž ý š Ť ř ž ď ú ý ž ř ř ř ž š ů ý Ť ř ř ů ý ý ů ř š ú ř ř ř ý ř ž ž ř ů ý ů ř ý ž ř ů ř úř

Více

Ě Á ř ě ř ř ř ě úř ř úř ě ýúř ý ý ě ď ý ú ýú ě Ě Ú Á ř š ú ř ě ě š ř ů Ž ř š ú ě ý ú ě ů ú ě ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ě Ú ě ý ú ú ě ř ů Ž ř ň ř ř š ě ě ú ý ř ě ě ď ý ý ě ú ě ě ě ů ů ý ě ú ě ú ř ř ěř ů Ž ú

Více

ř ř š ř ů ř š ěř š ř ý ý ř ě Úř ě š ě ř ů ě Í ě ř ť ř ú ýš ř ů Č ý ýš ý ů ý Ú Č ř Č ř ý Š ř ý ýš ý ů Č ý Č ý ř ě ěš úř ýš ý ř ů ý ý ů ý ý ř ý ý ě ř ý ů ě úř ú ú úř ý š ě š š ř š ě š ď ě ůč ý ů Č úř ř ů

Více

ě ř ý Č ý Č ě ěř Ú Č ú ů ýš ů ý ř ř č ě ě Š š ě ě ř ž ř š č ě Č ů ú ů Ř ů ú Č ů ě ú ě ú ď ě ú Č ř ň úč ě ú Č š ě š ú č ú ě ů ěš ě ú ě ú ýš ý ď č ř ž žá ýš ý ř ě ž ýš č č š ý ů ř ě č š č č ř č č ý ě Ú ň

Více

ř é Ť é é ř ý ř ů ř é ď é š é óň š ř é é ů é Ž Ť ó é ř Žď é ý é ď é ú ř ř é é ř ř é úř é ď é é ů é ř é ď é ř š š é ř é ř ů é ň é ď é ů é é š é ř é ř é é ť é ť Žď ů ď ů ů é ň é š ř ů ř ý ř š é ů š ř é ř

Více

3. LEKCE. 2.7 Překlad 3.1. 3.2 Překládejte 2.7

3. LEKCE. 2.7 Překlad 3.1. 3.2 Překládejte 2.7 2.7 2.7 Překlad Přečetli jste a přeložili Jana 1,1. Povšimli jste si, že myšlenky mohou být v řečtině a v češtině vyjádřeny odlišným způsobem. Překlad neznamená převedení slo v z jednoho jazyka do druhého;

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 5.12.2014 Jméno souboru: IZR-PFHLAS_142205

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

ž ž ě Ý Ý ž ě ě ě Š É Ý Á ě ě ů ž ě ě ě ě Š ě ž ž ě ě ň ě ž ž ě ě ž ů ě ž ž ů ů ě ě ž ě ě ž ě ž ě ň Á ě ů ů ě ž ě ě ž ě ě ů ů ě ů ě Ž ž ž ň ž ž ě ž ž ů ž ž ě ě ž ž ž ž ě ů ž ž Ů ž Č ů ž ž ž Ů ž ě Č Ž Č

Více

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech.

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. Shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva a zleva doprava. Tím

Více

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 77/2007-22 Pokyny č. 34 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 23.4.2007 č.j. ČÚZK 77/2007-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny stavby do katastru

Více

MATEMATIKA 1 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006

MATEMATIKA 1 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006 Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006 MA1ACZMZ06DT MATEMATIKA 1 didaktický test Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Úlohy řešte v testovém sešitu. Odpovědi pište

Více

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS )

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) LINEÁRNÍ ALGEBRA Úvod vektor Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) Kartézský souřadnicový systém -je taková soustava

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně základní školy

Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně základní školy Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně základní školy V každé matematické úloze jde o to, abychom dokázali platnost (pravdivost) nějakého výroku. Podle toho, o jaký výrok jde, máme různé druhy úloh.

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

POKYNY PRO ŘEDITELE. k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části

POKYNY PRO ŘEDITELE. k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části Platné od. 5. 20 POKYNY PRO ŘEDITELE k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části Níže uvedené může kromě ředitele školy zajistit statutární zástupce, resp. osoba, která má tuto roli uvedenu

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Pracovní list. Workshop: Hospodaření domácnosti

Pracovní list. Workshop: Hospodaření domácnosti Pracovní list Workshop: Hospodaření domácnosti Úkol č. 1 Příjmy a výdaje Úkolem je roztřídit níže uvedené pojmy na příjmy a výdaje. Současně také na příjmy aktivní, pasivní, nahodilé a výdaje na zbytné,

Více

Přehled učiva matematiky 7. ročník ZŠ

Přehled učiva matematiky 7. ročník ZŠ Přehled učiva matematiky 7. ročník ZŠ I. ARITMETIKA 1. Zlomky a racionální čísla Jestliže rozdělíme něco (= celek) na několik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlomkem. Zlomek tři čtvrtiny = tři

Více

ř Č Á Á č ří ť š ýúř ů éř ý ě ó č ó ý ř é ó č ó ě ě é Č é Č ř Ž Í š ň é ý Č Č č ř š é ý úř ř ř č ý ř š ě č ť ý ěř š Ý ť ú ř č ý š ě Í ó ť ú ó ř č ý Í ž é ě é š č ú ž ý ž ý č č ú č č ú ú ž ý č ó č ú ž ý

Více

Á Í ň Í é ň Ý ď ž Ť Á š é ý Š é š é š ý é ž ý ž é š é é š é ň Ď Á Á Á Í š ň ý ý ž é é ž š š é é ú š é ž š é ž é ý ž é ň š ž ň š é é é ň ý ú š é š é ž ý š é é Í Í š ž é š š š ň š š š ú š é é é š ž é ž ž

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

( ) ( ) 2.8.2 Lineární rovnice s parametrem II. Předpoklady: 2801

( ) ( ) 2.8.2 Lineární rovnice s parametrem II. Předpoklady: 2801 .8. Lineární rovnice s parametrem II Předpoklady: 80 Pedagogická poznámka: Zvládnutí zápisu a obecného postupu (dělení podle hodnot parametru) při řešení parametrických rovnic v této hodině je zásadní

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 7: Fulltextové vyhledávání Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 7: Fulltextové vyhledávání Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 7: Fulltextové vyhledávání Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Fulltextové vyhledávání 2 Porozumění textu 3 Přesnost a úplnost

Více

Metody operačního výzkumu cvičení

Metody operačního výzkumu cvičení Opakování vektorové algebry domácí úkol ) Pojem vektorového prostoru praktická aplikace - je tvořen všemi vektory dané dimenze - operace s vektory (součin, sčítání, násobení vektoru skalární hodnotou)

Více

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká.

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká. POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 10. ročník - 23. 24. 10. 2015 1. Budování města (20 bodů) a) Lidé se po válce schovali v podzemí. Nejprve si museli vykopat cesty. Baltík čaruje předměty číslo 2 146 rychlostí

Více

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT Platné od 1. 5. 2011 POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části Oprávněná osoba na DDT zajišťuje procesy digitalizace v rámci konání profilových zkoušek a

Více

Á é ů é ž é ů ů Ř ů ě ž ů ž ů ž ě ú ě ě ý ý ý ů š ů ň ů ž ý ě ť š ů ň ů ů ž š ů š ú ň ý ě ý ž é é ů ž é ě ů ě ě ý ů ů š ů ú ů š é ě ů Ř ů ě ž ů ů ž ž é ě ů ž é š ů ě ě ě ň ů ě š Á Í Ů é ů ž é Í Ů ě ě š

Více

Přijímačky nanečisto - 2011

Přijímačky nanečisto - 2011 Přijímačky nanečisto - 2011 1. Vypočtěte: 0,5 2 + (-0,5) 2 (- 0,1) 3 = a) 0,001 b) 0,51 c) 0,499 d) 0,501 2. Vypočtěte: a) 0,4 b) - 0,08 c) 2 3 d) 2 3. Určete číslo s tímto rozvinutým zápisem v desítkové

Více

ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno

ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno Vážení čtenáři a příznivci naší školy, naše škola začíná vydávat nový školní časopis. Bude vycházet 4x ročně a

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 Aktualizováno dne 28. ledna 2016 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, připravili jsme pro vás

Více

Ž Á Á é čá č č é ě é ě é áť Ž š é á é Ž č á á á ž ě ě ě Ť Ť Ž š á š é Ť é é ě ě é č č Ď á Ť é é áť á ě ě Ů č č Ž á é Í ě Ž é á ě ě é Ž ě Ž ě é Ž á é š é ě ě ŽÍ Ť ě š č ě Ž ě á é Ž Ť é á ě ŮŽ č ě š á ě

Více

Ť Č ť Š ě ě Ž Í ď ž ěů ě ě Č ú ě Ú É ů ě Ž Ž ó ě š ž ě Ť ď ě ž š ž Ž ě š ě ě š ů ě š ě ž š ě ž ž ě ě ě ě ě ě ů ě Č ů Š ě Ť ě ů ť ž š ě Ž ň ě ň ě ň ě ě ůž Ť Á ěů Á š ě ž Ť š ě ž Ť ě ě š ě ě Ť Č Š ě Í ě

Více

ř ý é ý ž ž Č ň é é ř ž ý ř é Ž ý ř Č Č Č ú Č ý š Š ý é Ř é ž ý š ř ř Í ř ž ř ů ýš ň ř é é é é Á ň Á ž ž ý ž ž ý é š ž ř ž ž éž é ž é é ž é š é ů ý ý ú ů ů é ř ý ů ž ó ň ť žš Č ČŽď š ř é ž ý ů é ž é ú

Více

DysCom 10.1 program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom 10.1 program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom 10.1 program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

ó šť Ž š š ň ň Ř Č ú ů ó Ž ůž Ž š ů ť ú ó ú š ů ť ú ó ť ú Ž ú Žď ů Ž š Ž ů ž ň Í ó ň š ž Ž Žš š ůž š ž ů ů Ž ž žá ů ů š žď ů ú ó Í š š ů š ó š ů ó Ž š š š š š ň ž ž ů ú ó ů ž š ď Ž ú ž ú ď ď ď ů Ž š Ž

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Ě Ý Í Č ě Ř Í ý ě ý ú ě Š Ž ě ě ě ě ý ú ě ý ě ý ý ěž ě ě š š ý ú ý ď ž Č š ě Č ě ý ž ě ě ě š ú ýš ú ýš ú Í ě ě Š ž Š š Ž ú Č ě ž š Č ě ě š ě ď š ě šž ě ý ď ýš ú ý ý š ě š š ýš ý ě š ý ě š ě ě Č ě ž ě ž

Více

Soutěž družstev Booklet

Soutěž družstev Booklet Poděbrady 0 Soutěž družstev Booklet Tento materiál obsahuje kompletní seznam typů úloh, které budou použity v soutěži družstev. Cílem je, aby se hráči seznámili se zadáními a mohli prodiskutovat s kolegy,

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Ř č š é č č ž é é é Ž č č č Ž é Ř ž č é ž ň č č Ě ž č ť Č čř É ů š š ó é č ú Ř ť é ž ž Ž ď č ž éš é ŠÍ Í é é é ř é Č Í é ó š ž é Č ň ó é č š ž ž č é š é č ó ž ž é Ž Č ň é ú š é ů ž ž ď é ž č š é ž ť ž

Více

ě ý úř ě ě Í ŘÁ Ú ž ř ě ř ý ň é é ě ý úř ě ě č ň ý ř ě ě š ř ů ň ý ř ž č Í č ý ř ě ě š ř ů ř č ý ž ř ž ěš ř é ě ž ě č ř ě ž ř ě ě ý ě ý ý ě ě ě ě ý ř ě ě ý ř ř š č ě ř ě ůž ý ý ě ý ř ě ý ý č ž ě ř š ě

Více

ž Ť č Ž ž Ž č ě Ť ě ě ž Ž Ť Ž č č č Í Ž Ť ě ě ě č Ž ě ě ě ť ž č ě ž ú Ž ú Š č ú ú ž ť Í Í ě ě ž š ž š č Ž Ž Ť ě č ě ě š ěž ť ž č ú ú š žš č ž ž ž ž č č ě Ě ě š č ě ě Ě š Ě č Ť Ě ě Ť ě č ě Ť Ť č č ě č Ť

Více

úř ř Ř Á ÁŠ ě úř úř úř ř š ú ř ě ě š ř ů é ú Í ž ž ž ě Í ř é ďě ř š ě š ú ú ř ú ř ě ž š ě ě ě ř ě ž ú Ž ž ě š ř ě š ě é é é é ě é ř ř ě ř š ě é ě š ě ě Ž ř ň ž ř é ř ř ů ě ř Ž ř ř š š ž ř ú ě ů Ž éú ě

Více

Í ř ď č ť Ř Í Á ř Ú Í ž č ř ů ř ů ř čů ř č Ž č č č č č č č č č č Ž č Ž č ř ř ř č Ž ř č Ž Ž č Ž č š č š ř č ů ů ř ř č š ř Ž č ř ů ů Š Š š ř č ů Ž Ž č ř ř ř ř č Ž Ó š č ř č ů š Ž č š ř ů ř ů Ž ů Š ů Ž Ž

Více

ů š Č Í Í ě ž ě ú ě Ž ů ů ž ž ě ú ě ě Č ů Č ů Č ž ů ů š Č ů š ů ě ů ě ů ů š Č ů Ť ě š ů Č ě ů ů Č Č ů š š ů š š š ú ů Č ě ě ě ě ů ů š Č Á ů ů ě Á Č ů ů Č Č ů Á ů Á Č ě ě ě ě ě Ž ž ž ě ú ů š ě ě Í ě ě ě

Více