Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, Stráž pod Ralskem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 stavba Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/8287/2012 Sp.zn.: 380/ Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová ve Stráži pod Ralskem dne: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:. Žadatelé: Michal Žák (nar ), Kutnohorská 2642, Česká Lípa Věra Žáková ( ), Bardějovská 2471, Česká Lípa Oba v zastoupeni: ing. Milan Jahn (IČO: ), Provodin 162, Provodin ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písmo g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Rodinný dům + příslušenství na p.p.č. 1756/6" na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1756/6 (trvalý travní porost) a 3484/2 (ostatní plocha, silnice) v kat. území Dubnice pod Ralskem. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby, kterou podali žadatelé: Michal Žák (nar ), Kutnohorská 2642, Česká Lípa a Věra Žáková (nar ), Bardějovská 2471,47006 Česká Lípa, oba v zastoupení ing. Milanem Jahnem (IČO: ), Provodín 162, Provodín, takto: Podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává úpravě územního řízení, územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu:,,rodinný dům + příslušenství na p.p.č. 1756/6" na pozemcích: pozemkové parcely parcelni číslo 1756/6 (trvalý travní porost) a 3484/2 (ostatní plocha, silnice) v kat. území Dubnice pod Ralskem. RodinllÝ dům - stavba je o půdorysných rozměrech 8,8 x 6,8 m (zastavěné ploše 60,0 ml). Výška stavby je navržena 7,4 m od úrovně podlahy v přízemí. Rodinný dům je navržen jako přízemní, nepodsklepená stavba obytným podkrovím, zastřešený sed/ovou střechou, hřeben střechy je směrován JZ - SV Rodinný dům bude umístěn na pozemku p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem ve vzdálenosti min. 42,5 m od hranice sousedního pozemku komunikace (p.p.č. 3484/2), ve vzdálenosti 5 m od hranice sousedního pozemku p.p.č. 1756/1 a ve vzdálenosti 15 m od hranice sousedního pozemku p.p.č. 1651/10, vše v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Zdrojem tepla bude kotel na tuhá paliva (zp/ynovací kotel na dřevo). GarᎠpro osobní automobil»- o půdorysných rozměrech 9,5 x 5,5 m (zastavěná plocha 52,5 ml). Výška stavby bude max. 5, I m od úrovně podlahy. Garáž je navržena jako přízemní stavba, nepodsklepená, zastřešená pultovou střechou (sklon 15 ). Garáž bude umístěna 2,0 m od hranice sousedního pozemku p.p.č. 1756/1 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, min. 26 m od komunikace na p.č. 3484/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem a II m jihovychodnim směrem od navršeného rodinného domu.

2 Vodovodní přípojka PE 32 - bude napojena na stávající vodovodní řad PVC 110 v kraji komunikace na p.č. 3484/2 v k. ú. Dubnice pod Ralskem a bude vedena pod komunikací (protlakem) severozápadním směrem na pozemek p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, kde cca 1,5 m od hranice pozemku p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem bude ukončena ve vodoměrné šachtě (0 min. 1 mj. Celková délka vodovodní přípojky je navržena v délce 61,0 m. Přípojka NN - bude napojena na stávajici vrchní vedení NN na pozemku p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem v místě stávajícího sloupu Č. 195 svedením do nové skříně SP 100, a dále zemním kabelem AYKY do pilíře s elektroměrovým rozvaděčem RE (umistěném v oplocení vedle vjezdu na pozemek rodinného domu) na p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem a dále do rozvaděče v rodinném domě. Zemní kabel bude veden částečně v souběhu s vodovodní pěipojkou. Celková délka kabelů NN bude cca 55 m. Domovní čistíma (septik + zemllí filtr) - odpadní vody z RD budou potrubím PVC 150 odváděny přes revizní šachtu (2,0 m od RD) do navrženého biologického septiku (typ BSCp-1A), za ním bude další čistící stupeň - zemní štěrkopiskovy filtr (typ PF-E-5). Předčištěné odpadní vody budou odvedeny kanalizačním potrubím PVC 150 do vsakovací studny umístěné na pozemku p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem ve vzdálenosti 4 m JV směrem od navržené garáže a cca 24 m od hranice pozemku p.p.č. s komunikací na p.p.č. 3484/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Zpevllěné plochy - příjezdová komunikace (zatravňovací tvárnice) v místě sjezdu z místní komunikace je navržena v šířce 5 m, od vjezdové brány pak v šířce 3 m podél hranice se sousedním pozemkem p.p.č. 1756/5 v k.ú. Dubnice pod Ralskem v minimální vzdálenosti 3 m od této společné hranice. Zpevněná příjezdová plocha bude ukončena v místě vjezdu do garáže. Na tuto zpevněnou plochu bude navazovat pristupovy chodník směrem k rodinnému domu v šířce cca 1,25 ln (betonové dlaždice). na jihozápadni straně rodinného domu je navržena půlkruhová terasa (betonové dlaždice do štěrkopískového lože). Navržené zpevněné plochy budou o celkové ploše 190, O"l vše na pozemku p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Oplocení - bude umistěno na pozemku p.p.č. 1756/6 v k. Ú. Dubnice pod Ralskem ph hranicích se sousedními pozemky p.p.č. 1756/5, 1651/10, 1756/1 a 3784/2 vk.ú. Dubnice pod Ralskem. Oplocení je navrženo z ocelových sloupků a pletiva, bez podezdívky, max. výška 1,7 m. Oplocení v mistě vjezdové brány bude odsazeno od sousední komunikace cca o 11, O m. Sjezd - je navržen nový sjezd z místní komunikace 111/27241 na pozemek p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem v šířce 5 ln S rozšířením na 8 m v mistě napojeni na silnici na p.p.č. 3484/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem (11l/27241). V místě bezprostředně navazující na silnici 111/27241 bude provedena betonová dlažba. Pod sjezdem bude proveden propustek z bet. trub (příp. plastových) mm. Plocha sjezdu bude odvodněna provedením příčného sklonu na okolnl terén a bude proveden odvodňovací kanálek s krycí mřížkou. Zachycené vody budou odvedeny do odvodňovacího příkopu silnice 11l/ Zaříze1lí staveniště - staveniště na p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem bude vybaveno mobilní buňkou pro u/ožení některých druhů stavebních materiálů příp. chem. Wc. Tento objekt bude umístěn mimo navrhované umistěni stavby. Pro umístění a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1756/6 (trvalý travní porost) a 3484/2 (ostatní plocha, silnice) v kat. území Dubnice pod Ralskem tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístěni stavby. 2. Jako staveniště se vymezují pozemky: p.p.č. 1756/6 (trvalý travni porost) v k.ú. Dubnice pod Ralskem o výměře 900 m 2 a pozemek p.p.č. 3484/2 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Dubnice pod Ralskem o výměře 20 m 2 3. V zájmovém území dojde ke střetu se stávajícími sítěmi elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Musí být dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne Sítě el. komunikací musí být v místě střetu s navrhovanou stavbou uloženy do chrániček. Vlastník sítě musí být přizván k prohlídce kabelů po odkrytí trasy, před uložením do chrániček a před záhozem křížených míst. Sloupky oploceni nesmí být umístěny na kabelové trase. 2

3 4. V zájmovém území se nachází energetické zařízení - nadzemní sítě ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Navrhovaná stavba je v blízkosti nadzemního vedení nízkého napětí (do 1 kv), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN ed Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů 6. Z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti nesmí při realizaci stavby dojít k ohrožování či zraňování zvěře. Při dalším užívání pozemků je třeba dbát základních povinností při ochraně myslivosti uvedených v 8 a 9 zákona o myslivosti. 7. Jako stavební pozemek se vymezuje část pozemku p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem o výměře 900 m 2 Stavebním pozemkem nebude překročena hranice povoleného odnětí půdy. 8. Stavebník k oznámení o užívání stavby rodinného domu zajistí vyhotovení geometrického plánu, ve kterém bude řešeno oddělení vymezeného stavebního pozemku, na který byl udělen souhlas k odnětí půdy ze ZPF a současně předloží kopii podaného návrhu na vklad geometrického plánu do katastru nemovitostí. Zbývaj ící část p.p.č. 1756/6 (951 m"), na kterou není udělen souhlas k odnětí půdy zůstává nadále součástí ZPF a bude zapsána do katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. 9. Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu garáže bude v souladu s 11 odst. 1 písmo a) zákona předepsán odvod jednorázově ( II odst. 10 zákona) ve výši stanovené dle výměry záboru a dle části D, který je přílohou zákona. Za toto trvalé odnětí půdy ze ZPF bude stavebníkovi předepsán odvod podle těchto kritérií: Základní ceny dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb 6,60 Kč/m 2 Faktor životního prostředí: ekologická váha vlivu: CHOP AV "Severočeská křída" 10 BPEJ je zařazena dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, do 11.třídy ochrany 11.třída ochrany má koeficient 6 Výsledná sazba odvodů za trvalé odnětí půdy činí: 396,- Kč/m 2. Celková výsledná částka odvodu bude stanovena samostatným rozhodnutím orgánem ochrany ZPF v návaznosti na územní rozhodnutí. Stavebník proto předloží orgánu ochrany ZPF kopii územního rozhodnutí v termínu do 30 dnů od nabytí právní moci a zároveň upřesní výměru, která bude dotčena nezemědělskou činností a za kterou se hradí odvody podle zákona. 10. Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá ornice bude hospodárně použita na nezastavěné a nezpevněné části parcely. 11. Plocha odsouhlasená k odnětí bude zabezpečena tak, aby v době výstavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy. 12. O činnostech souvisejících s nakládáním s omicí stavebník povede protokol (pracovní deník) v souladu s 10 odst. 2 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 13. Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako majetkový správce krajské silnice ev.č. 1Il/27241, p.p.č. 3484/2, k.ú. Dubnice pod Ralskem souhlasí s umístěním stavby sjezdu z komunikace IW27241 a vodovodní přípojky pro RD na p.č. 1756/6, k.ú. Dubnice pod Ralskem s tím, že budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ze dne , zn.: 10112/KČ/163/ V souladu s ustanovením čl odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodniho útvaru dle POP bude zajištěno měření množství vypouštěných vod a umožněn odběr vzorků. 15. V souladu s ustanovením čl odst. d) a čl odst. b) závazné části PHP a s ohledem na opatření POP OH "Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel" budou septik a zemní filtr realizovány pouze v případě, že splaškové vody nelze svést do veřejné kanalizace zakončené centrální ČOV a budou umístěny a řešeny tak, aby bylo možné výhledově napojit RD na stokovou síť. 16. Stavba RD bude napojena vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řad v komunikaci. Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., Teplice ze dne , zn.: IÚTPCV/Če, které jsou součástí dokladové části PO. 17. V případě změny dokumentace, která bude mít vliv na samotnou stavbu nebo příslušenství (přípojky, sjezd, ČOV, oplocení) vyhrazuje si obec Dubnice právo znovu posoudit tyto změny. 3

4 18. V dalším stupni projednání bude zohledněna skutečnost, že v místě stavby dochází k velkému průtoku dešťových a povrchových vod z okolních polí a luk. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších jen "správní řádil): Michal Žák (nar ), Kutnohorská 2642,47006 Česká Lípa Věra Žáková ( ), Bardějovská 2471, Česká Lípa předpisů (dále Odůvodnění Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístěni stavby: "Rodinný dům + příslušenství na p.p.č. 1756/6" na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1756/6 (trvalý travní porost) a 3484/2 (ostatní plocha, silnice) v kat. území Dubnice pod Ralskem, kterou podali žadatelé: Michal Žák (nar ), Kutnohorská 2642,47006 Česká Lípa a Věra Žáková (nar ), Bardějovská 2471, Česká Lípa, oba v zastoupeni ing. Milanem Jahnem (IČO: ), Provodín 162, Provodín, Vzhledem k tomu, že předložené podání spolu s přílohami neposkytovalo dostatečný podklad pro jeho řádné posouzení, vyzval stavební úřad dne žadatele k doložení souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín, která je vlastníkem energetického zařízení (nadzemní sítě) v místě stavby oplocení, s umístěním části stavby a s činností v ochranném pásmu energetického zařízení, souhlasu s umístěním stavby - oplocení na komunikačním vedení spol. Telefónica Czech Republic, a.s., doplnění příl. č. 4 - C. Souhrrmá technická zpráva, bod 4 č. I - řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru (situační výkres se zakreslením pož. nebezpečného prostoru), doplnění řešení likvidace dešťových vod ( 21 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využíváni území). Dne byly některé doklady doloženy, nedoložení ostatních dokladů bylo zástupcem žadatelů odůvodněno a toto odůvodnění vzal stavební úřad na vědomí. Jedná se o umístění stavby rodinného domu o půdorysnych rozměrech 8,8 x 6,8 m (zastavěná plocha 60,0 m 2 ) na pozemku p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem včetně garáže pro osobní automobil o půdorysnych rozměrech 9,5 x 5,5 m a zastavěné ploše 52,5 nl Stavba rodinného domu bude odkanalizována pres domovní ČOV do vsakovací studny, dešťové vody budou vsakovány na pozemku žadatelů. Pitná voda bude zajištěna vodovodní přípojkou ze stáv. vodovodního iadu v pěilehlé komunikaci. Zdroj energie bude zajištěn svedenim ze sláv. vrchního vedení NN (v místě podp. bodu). Dále bude umístěno oplocení včetně vjezdové brány a branky, zpevněné plochy. V návaznosti na silnici 11//27241 bude umístěn sjezd z této komunikace (s propustkem). Dále bude na pozemku p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem umístěna mobilní buňkajako zařízení staveniště. K žádosti bylo doloženo: Dokumentace k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby zpracovaná dle příl. č. 4 k vyhl. č. 503/2006 Sb. Seznam dotčených a sousedních pozemků Kopie katastrálni mapy Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. Praha o existenci sítě el. komunikací ze dne dojde ke střetu. Vyjádření Lubomíra Daniela (specialista ochrany sítí) - pracovník společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Praha ze dne souhlasí s podmínkami. Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. - pracoviště Liberec ze dne , zn.: v zájmovém území se nenachází žádná stávající plynárenská zařízení. Vyjádření o existenci zařízení provozovaných společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne , zn.: /TPCV/Ze + zákres. Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne , zn.: v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: nadzemní sítě + zákres. 4

5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě ze dne příloha Č. I - technické podm ínky připojení. Stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odbor životního prostředí ze dne , zn.: MUCL/54360/ Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odbor životního prostředí ze dne , zn.: MUCL/63 175/ souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu + situace - vymezeni stavebního pozemku 900 m 2 Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odbor životního prostředí ze dne , zn.: MUCL/62376/ souhlas k umístění a ke stavbě spalovacího stacionárního zdroje neuvedeného v příloze Č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší - bez podmínek. Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie LK ze dne , č.j.: KRPL /ČJ souhlasí s povolenim sjezdu. Vyjádření Krajské správy Libereckého kraje ze dne I2, zn.: I0112/KČ/163/ souhlasí s podmínkami. Rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, odbor dopravy ze dne , spis. Zn.: MUCLIMUCL/63702/ povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci. Rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, odbor dopravy ze dne , spis. Zn.: MUCLIMUCL/62701l umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace. Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne , zn.: /2012. Souhlas SčVK, a.s. - provozovatele technické infrastruktury ze dne , zn.: /ÚTPCV /Če. Vyjádření/stanovisko obce Dubnice ze dne Kopie úvodní strany radonového posudku ze dne nízký radonový index pozemku. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí - zasakování vyčištěných odpadních vod na p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem - RNDr. Jaroslav Hrabal, 08/2012. Dne bylo na stavební úřad zasláno vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (vlastník energetického zařízení, které bude stavbou dotčeno) ze dne , zn.: Dne bylo na stavebni úřad zasláno vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (vlastník komunikačních sítí, které budou stavbou dotčeny) ze dne , kde byly požadavky rozšířeny o podmínky ohledně umístění oplocení. Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatřením ze dne oznámil podle 87 odst. I stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: konané v místě: u pozemku p.p.č. 1756/6, k.ú. Dubnice pod Ralskem. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Informace o záměru byla vyvěšena v kraji pozemku p.p.č. 1756/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Při ústním jednání byly přítomni: Judr. O. Vítek - starosta obce Dubnice, ing. Milan Jahn - zástupce žadatelů, projektant. Při ústním jednání se do protokolu vyjádřil zástupce žadatelů, že otázka dešťových vod na pozemku vzhledem ke stavbě bude řešena v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení. Toto řešení dešťových vod v místě stavby bylo zařazeno do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod Č. 18. Obec Dubnice s umístěním stavby souhlasí, což bylo zapsáno do protokolu. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vydala dne souhlasné souhrnné stanovisko pod zn.: MUCL/54360/2012. Upozorňuje, že odpady vzniklé v rámci stavební činnosti musí být předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů. Tato podmínka byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod Č. 5. Dále je zde uvedeno, že z hlediska zákona Č. 449/2001 Sb., o myslivosti nesmí při realizaci stavby dojít k ohrožování či zraňováni zvěře. Při dalším užívání pozemků je třeba dbát základních povinností při ochraně myslivosti uvedených v 8 a 9 zákona o myslivosti. Tato podmínka byla zařazena do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod Č. 6. Městský úřad Česká Lípa, OŽP vydal dne souhlasné souhrnné stanovisko pod zn.: MUCL/54360/2012, kde upozorňl~e investora na skutečnost, ~e o stavební ~ovolení a povolení k nakládání s vodami na vodní dílo (domovní COV) požádá investor MěU Ceská Lípa, OZP. 5

6 Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vydal dne závazné stanovisko pod zn.: MUCL/63175/2012, kde orgán ochrany ZPF souhlasí s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to části 900 m 2 Udělení souhlasu s vynětím je vázáno splněním podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku. Tyto podmínky byly zařazeny do podrrúnek tohoto rozhodnutí pod bod č Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako majetkový správce krajské silnice ev.č. III/2724 I, p.p.č. 3484/2, k.ú. Dubnice pod Ralskem souhlasí s umístěním stavby sjezdu z komunikace rii/27241 a vodovodní přípojky pro RD na p.č. 1756/6, k.ú. Dubnice pod Ralskem s tím, že budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ze dne , zn.: 10112/KČ/163/6611. Splnění těchto podmínek bylo zařazeno do podminek tohoto rozhodnutí pod bod č. 13. V zájmovém území dojde ke střetu se stávajícími sítěmi elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Musí být dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne Sítě el. komunikací musí být v místě střetu s navrhovanou stavbou uloženy do chrániček. Vlastník sítě musí být přizván k prohlídce kabelů po odkrytí trasy, před uložením do chrániček a před záhozem křížených míst. Sloupky oplocení nesmí být umístěny na kabelové trase. Dodržení těchto podmínek bylo zařazeno do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 3. V zájmovém území se nachází energetické zařízení - nadzemní sítě ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Navrhovaná stavba je v blízkosti nadzemního vedení nízkého napětí (do 1 kv), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN ed. 2. Dodržení této podmínky bylo zařazeno do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 4. Stavba RD bude napojena vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řad v komunikaci. Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., Teplice ze dne , zn.: /ÚTPCV/Če, které jsou součástí dokladové části PD. Dodržení těchto podmínek bylo zařazeno do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č, 16. Povodí Ohře, s.p. ve svém vyjádření ze dne uvádí, že realizace stavby v oblasti vod je možná a dále uvádí podmínky, které byly zařazeny do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 14 a 15. Obec Dubnice ve svém vyjádření ke stavbě ze dne uvádí, že souhlasí se stavbou a příslušenstvím tak, jak je uvedeno v dokumentaci. V případě změny dokumentace, která bude mít vliv na samotnou stavbu nebo příslušenství (přípojky, sjezd, ČOV, oplocení) vyhrazuje si obec Dubnice právo znovu posoudit tyto změny. Tato podmínka opětovného posouzení v případě změny byla zařazena do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 17. Vlastníkem pozemku p.p.č. 1756/6 (trvalý trav11íporost) v kat. území Dubnice pod Ralskem jsou žadatelé: Michal a Věra Žákovi. Vlastníkem pozemku p.p.č. 3484/2 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Dubnice pod Ralskemje Liberecký kraj, správce majetku: Krajská správa LK dala souhlas s umístění stavby včetně příslušenství dne , zn.: 10112/KČI163/6611 s podmínkami. V průběhu řízení bylo zjištěno, že nový rodinný dům včetně příslušenství lze umístit tak, jak je navrženo v předložené dokumentaci k vydáni územního rozhodnutí. Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky územ!1ího řízení jsou dle 85 odst. 1 eísm. a) stavebního zákona: - Michal Zák, Kutnohorská 2642, Ceská Lípa - jako žadatel Věra Žáková, Bardějovská 2471,47006 Česká Lípa - jako žadatel Účastníkem územního řízení je dle 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona: Obec Dubnice, Dubnice 240, Dubnice - jako obec, na jejímž území má být požadovaný 6

7 záměr uskutečněn. Účastníky územního řízení jsou dle 85 odst. 2 písmo a) stavebního zákona: Liberecký kraj, U Jezu 642/2, Liberec IV-Perštýn - jako vlastník pozemku p.č. 3484/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, na kterém bude část stavby umístěna (vodovodní přípojka, sjezd) Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice - jako správce nemovitosti - komunikace na pozemku p.p.č. 3484/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, na které bude část stavby umístěna (vodovodní přípojka, sjezd). Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 II Liberec - jako provozovatel technické infrastruktury, na kterou bude stavba napojena. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 - jako vlastník technické infrastruktury, na kterou bude stavba napojena, a jehož vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (umístění oplocení). Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O. Box 56, Praha 3 - jako vlastník komunikačních sítí v místě stavby, jehož vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (umístění oplocení, zpevněných ploch, vodovodní přípojky a elektropřípojky) Účastníky územního řízení jsou dle 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona: Šugárová Simona Mimoňská 287, Stráž pod Ralskem - jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1756/5 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, jehož vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (umístění oplocení). Čermák Petr Zdislavy z Lemberka 348, Jablonné v Podještědí - jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1756/5 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, jehož vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (umístění oplocení). Neurnann Ladislav Ing. Dubnice 162, Dubnice - jako vlastník sousedního pozemku 1651/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, který bude dotčen stavbou oplocení. Obec Dubnice, Dubnice 240, Dubnice - jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1756/1 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, jehož vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (um ístění oplocení). Liberecký kraj, U Jezu 642/2, Liberec IV-Perštýn - jako vlastník pozemku p.č. 3484/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, jehož vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (umístění oplocení a sjezdu) Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice - jako správce nemovitosti - komunikace na pozemku p.p.č. 3484/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, jehož vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (umístění oplocení a sjezdu). Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Obec Dubnice má opatřením obecné povahy č. 4/201 I vydaný územní plán obce, kde navržený rodinný dům bude umístěn v plochách:,,plochy bydlení - individuální venkovské". Navržená stavba je navrhována v plochách, které jsou navrženy pro bydlení a nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Příjezd a přístup ke stavbě bude po stávající silnici p.p.č. 3484/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Napojení na el. energii bude ze stávajícího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., zásobování pitnou vodou bude řešeno ze stávajícího vodovodního řadu. Odkanalizování bude přes domácí čistírnu odpadních vod do vsaku na pozemku žadatelů, v případě vybudování splaškové kanalizace v obci bude možné napojit domovní ČOV na splaškovou kanalizaci. Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla zpracována dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dokumentaci vypracoval ing. M. Jahn, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAlT Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů, akceptováníjejich podmínekje uvedeno výše v odůvodnění. Předložená dokumentace je přehledná, úplná a je zpracována dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 7

8 Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právrú moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-ii ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-ii podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-ii realizace záměru již zahájena. Poučení Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. Helena Bušová vedoucí odboru výstavby Příloha: ověřená dokumentace k vydání územního rozhodnutí po nabytí právrú moci tohoto rozhodnutí. Jedno vyhotovení bude předáno žadatelům, druhé vyhotovení obdrží obec Dubníce pod Ralskem a třetí vyhotovení si stavební úřad ponechá. Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení:. Datum sejmutí:. Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvesení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád). Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: 8

9 Rozdělovník Účastníci územního řízení dle 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona: doručeníjednotlivě Michal Žák, Kutnohorská 2642,47006 Česká Lípa Věra Žáková, Bardějovská 2471, Česká Lípa Oba v zastoupení: ing. Milan Jahn (IČO: ), Provodin Ltiž, Provodin Účastník Územního řízení dle 85 odst. I písmo b) stavebního zákona: doručeníjednotlivě Obec Dubnice, Dubnice 240, Dubnice Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 písmo a) stavebního zákona: doručení veřejnou vyhláškou Liberecký kraj, U Jezu 64212, Liberec IV-Perštýn Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082,463 II Liberec ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O. Box 56, Praha 3 Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona: doručení veřejnou vyhláškou Šugárová Simona, Mimoňská 287, Stráž pod Ralskem Čermák Petr, Zdislavy z Lemberka 348, Jablonné v Podještědí Neumann Ladislav Ing. Dubnice 162, Dubnice Obec Dubnice, Dubnice 240, Dubnice Liberecký kraj, U Jezu 642/2, Liberec IV-Perštýn Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32,46006 Liberec VI - Rochlice Úřadvpro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšeni a sejmutí: Městský úřad Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem Obecní úřad Dubnice, Dubnice 240, Dubnice Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 1000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne IČ IDDS: ifqba8b Fax: Tel.:

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.03.2012 ČJ.: MUMI 2985/2012 SP.ZN. 226/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4317/2009 Sp.zn.: 308/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 6/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem IJ9 Městský Č.j.: MUSPR/4997/2012 Sp. zn.: 165/12-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2835/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 12786/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 25.9.2012 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3008/2011/Ko MUBN-4401/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j: výst/295222698/0/2012/čž - 5/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 21.9.2012 Vyřizuje: Petr Čížek E-mail: petr.cizek@mupisek.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1357/2015-4-Ca-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 15.2.2016 Vyřizuje: Bc. Bronislava Častková E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 394/2012-6-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.6.2012 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í 1 - PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3711/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh Jilemnice,

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk Č. j.: MEST 28072/2014 Sp. zn.: OS 809/2014 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5 Šternberk 24.11.2014

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 66/2011-5-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.3.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j.MUSPR/4196/2009 ve Stráži pod Ralskem dne 9.10.2009 Sp.zn: 314/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1841/2011-2012/sle/328/4-4. Bakov nad Jizerou, dne: 15.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem UZEMNI ROZHODNUTI

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem UZEMNI ROZHODNUTI Městský Čj.: MUSPRJ5310/2012 Sp.zn.: 169/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo právní moci dne. úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRl1766/2008 Sp.zn: 82/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Dita Vránová Stráž pod Ralskem,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

město Mimoň Mírová 120 471 24 Mimoň Mimoň III

město Mimoň Mírová 120 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 24.08.2015 ČJ.: MUMI 6529/2015 SP.ZN. 480/2015 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.04.2012 Naše zn.: MUCL/29265/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 1/2012 OV MUMI 11981/2011 8.2.2012 Dobrota 487 805 004 487 805 044 dobrota@mestomimon.cz

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem 16 Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl308/2009 Sp.zn: 364/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/6517/2011 Sp.zn.: 200/1/11-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 6/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová ve Stráži

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1290/2009-4-S-Rozh Č.j: 1290/2009-4-S-Rozh Buchlovice, dne: 2.12.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice,

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-872/2009-6-S-Rozh Č.j: 872/2009-6-S-Rozh Buchlovice, dne: 13.4.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice,

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPR/327 112008 Sp. zn.: 221808-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/0 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010 Č.j: MMJ/SÚ/2490/2010-4 JID: 85639/2010/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 4.8.2010 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná, Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/2834/2012/362/SU V Desné dne : 30.1.2013 Vyřizuje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/34703-10/3920-2010/lip Dvůr Králové nad Labem, dne 06. května

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2012/680/197-328/24-5 Luka nad Jihlavou, dne: 28. 5. 2012 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-5631/2009-891/HH Rousínov, dne 2. listopadu 2009 Oprávněná

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 734/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9790/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 1.8.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA s n 09 2010 " Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUZAX004DOFC Žatec úřad Spis. zn.: Č,j.: Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1966/2623/08 Ka-54 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 28.11.2008

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice SZ: Sp - Nech 0709 /2012, čj. Nech 0709/2012 Nechanice, 14. 8. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 28.3.2008 VÚP 328.3-211/286/08 Ka-49 Pavel Kavlík

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MěÚT/15988/2011/SÚ a ŽP V

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j: výst/480436202/0/2012/bi - 6/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 3.4.2013 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Bican E-mail: jaroslav.bican@mupisek.cz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 08.04.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/21369/2013/Pro

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRJ4090/2008 Sp.zn.: 257/08-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/2 Vyrizuje: Renáta Badalcová Stráž pod Ralskem,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í Městský úřad Borovany stavební úřad Žižkovo náměstí 107, Borovany 373 12 Vyřizuje : Ing. Tamara Hlávková Tel : 387 001 343 E-mail : stavebni@borovany-cb.cz Fax : 387 981 550 Datum : 25.6. 2012 Č.j. : S

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/585/10/HBo Mnichovice : 4.6.2010 Vyřizuje: Ing. Helena Bočková telefon: 323666321 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@seznam.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice 1 - PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2334/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh Jilemnice,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2015/1595/460-154/44-4 Luka nad Jihlavou, dne: 17.9.2015 Vyřizuje: Roman Gőth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl812/2009 sp. zn.: 333/08-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 7/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p, 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p, 164,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p, 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/5723/2011 Sp. zn.: 327/11-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/0 ve Stráži pod Ralskem dne: 3.10.2011

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více