KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem Kocourkem a Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, se sídlem tř. Politických vězňů 20, Praha 1, zastoupená Jitkou Petřinovou, pověřenou jejím řízením (dále jen zaměstnavatel ), a základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací na Ministerstvu průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, Praha 1, zastoupená předsedou základní organizace Juliem Fördöšem (dále jen odborová organizace ), uzavírají k zajištění individuálních a kolektivních právních vztahů k přispění zajištění sociálního smíru mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci tuto KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na rok 2011 O b s a h : I. Všeobecná ustanovení II. III. IV. Pracovněprávní nároky a podmínky Odměňování zaměstnanců Sociální podmínky V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci VI. Kulturní a vzdělávací činnost VII. Tvorba a čerpání FKSP VIII. Závěrečná ustanovení Přílohy I. Zásady pro používání FKSP v roce 2011 II. Smlouva o sdružení finančních prostředků, uzavřená mezi MPO a SpS na léta III. Rozpočet FKSP na rok 2011 Vzory tiskopisů 01 Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění soukromé životní pojištění 02 Žádost o poskytnutí odměny daru z FKSP Použité zkratky: MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu SpS Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ZP zákoník práce FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb KS Kolektivní smlouva Část I. Všeobecná ustanovení 1. Kolektivní smlouvou se smluvní strany zavazují, vycházejíce z ustanovení platných právních předpisů o postavení a vzájemných vztazích smluvních stran, k plnění úkolů, jak jsou uvedeny v následujících částech, včetně vyjmenovaných příloh. 2. Při uzavírání kolektivní smlouvy, v případných sporech o plnění závazků z této kolektivní smlouvy vyplývajících a při změnách této kolektivní smlouvy smluvní strany vycházejí ze zákona o kolektivním vyjednávání a z ustanovení ZP. 3. Zaměstnavatel je po dobu platnosti této kolektivní smlouvy smluvně zmocněn k vydávání vnitřních předpisů a jejich změn a doplňků upravujících práva v pracovněprávních vztazích, a to zejména: 3.1 Pracovní řád, 3.2 Platový předpis, 3.3 Hodnocení a rozvoj zaměstnanců, 3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 3.5 Cestovní náhrady, 3.6 Škody škodní komise, za podmínky předchozího projednání s odborovou organizací. 4. Zástupce vedení zaměstnavatele bude informovat a projednávat s odborovou organizací náležitosti uvedené v 287 ZP: 4.1 informovat o: hlavních úkolech ministerstva a pravděpodobném vývoji, vnitřní struktuře a změnách činnosti, základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, vývoji platů a průměrných výdělků, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v 101 až 108, opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, 4.2 projednávat: zamýšlené strukturální změny, racionalizační nebo organizační opatření a změny organizace práce a pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, stanoviska k připravovaným legislativním úpravám v oblasti pracovněprávní a problémy zaměstnanců zaměstnavatele v oblasti pracovní a sociální, Strana 1 (celkem 15)

2 4.2.3 systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, systém školení a vzdělávání zaměstnanců, opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání osob pečujících o dítě mladší než 15 let a osob se zdravotním postižením, základní otázky pracovních podmínek, péče o zaměstnance a závodního stravování, bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v 101 až 108 a opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců. 5. Zaměstnavatel, ve smyslu ustanovení 277 ZP, vytvoří zástupcům zaměstnanců - členům výboru odborové organizace podmínky pro řádný výkon jejich činnosti bezúplatným poskytnutím místností č. 193 a 194 pro potřeby výboru odborové organizace, č. 106 pro knihovnu, místnost č. 15 ve II. suterénu jako sklad a archiv s nezbytným vybavením, dále vyhrazené místo pro stání osobního automobilu odborové organizace na tzv. poštovním dvoře v budově Na Františku; dále zaměstnavatel umožní členům výboru odborové organizace k výkonu jejich činnosti bezúplatné využívání kancelářské techniky (telefon, fax, kopírky, počítače), běžných kancelářských potřeb, a odborové organizaci umožní provozovat odborářský informační servis prostřednictvím omezené počítačové sítě, vlastní stránky na Intranetu MPO a provozování informačních tabulí v přízemí budov Politických vězňů a Gorazdova-Ditrichova a před kanceláří odborové organizace. 6. Zaměstnavatel poskytne po dohodě se zaměstnancem pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, s náhradou platu ve výši průměrného výdělku, ve smyslu ustanovení odst ZP: 6.1 dle písm. a) pododstavce č. 1. k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace, 6.2 dle písm. b) k výkonu odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech, 6.3 dle písm. c) k účasti na školeních pořádaných odborovou organizací, v rozsahu 5 kalendářních dní v roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. 7 Členové odborové organizace a zejména členové jejich orgánů si budou počínat tak, aby výkon jejich pracovní činnosti u zaměstnavatele nebyl aktivitami, ke kterým jsou uvolňováni dle předchozího odstavce, ohrožen. 8 Akce odborové organizace budou konány v mimopracovní době; pokud by zasahovaly do řádné pracovní doby, musí být předem učiněna dohoda se zaměstnavatelem, aby nebyla narušena plynulost chodu úřadu. 9 Zaměstnavatel, ve smyslu 146 písm. c) ZP, bude se souhlasem zaměstnance provádět srážku částek z platů členů odborové organizace na příspěvky ve výši 1% z čisté mzdy bez zaokrouhlování a zasílat je na účet odborové organizace u ČS a předávat jí každý měsíc seznam zaměstnanců, kterým byly příspěvky sraženy, a výslednou částku odvedených příspěvků. 10 Zaměstnavatel, po skončení zdaňovacího období, odečte zaměstnancům členům odborové organizace, na základě jejich žádosti a pokud lze provést roční zúčtování daně, od základu daně členské příspěvky podle 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání, uplatní si snížení daňového základu o členské příspěvky sám v jeho rámci. 11 Pokud bude odborová organizace k výkonu své činnosti shromažďovat osobní údaje svých členů a zaměstnanců zaměstnavatele, bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12 Odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů, předpisů BOZP a závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy. 13 Prostřednictvím předsedů dílčích organizací a počítačové sítě bude odborová organizace informovat zaměstnance o výsledcích jednání naplňujících ustanovení kolektivní smlouvy. 14 Závazky v kolektivní smlouvě, které by zaručovaly zaměstnancům nároky v menším rozsahu, než zaručují právní předpisy, jsou neplatné. Část II. Pracovněprávní nároky a podmínky 1. Organizační struktura zaměstnavatele je dána Organizačním řádem, o jehož obsahu, změnách a doplňcích bude zaměstnavatel, před jejich vydáním, odborovou organizaci informovat. 2. Povinnosti a práva zaměstnanců jsou vymezeny v Pracovním řádu MPO a v Pracovním řádu SpS. 3. Zaměstnavatel se zavazuje, že u nově přijatých zaměstnanců do pracovního poměru, nebude sjednávána zkušební doba delší než 3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru. 4. Zaměstnavatel se bude při sjednávání trvání pracovního poměru v pracovní smlouvě řídit ustanovením 39 ZP. Jako vážný provozní důvod na straně zaměstnavatele a zvláštní povaha práce, pro uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou delší než 2 roky, je ve smyslu 39 odst 4 ZP, pouze případ, kdy se jedná o zaměstnání, jehož financování je hrazeno z prostředků strukturálních fondů EU. 5. Zaměstnavatel bude informovat odborovou organizaci o vypisovaných výběrových řízeních na obsazení pracovních míst. Strana 2 (celkem 15)

3 6. Zaměstnavatel bude pravidelně 1x za 3 měsíce informovat odborovou organizaci o nově vzniklých a ukončených pracovních poměrech. 7. V rámci realizace příslušných usnesení vlády k prosazování principů rovnosti mužů a žen, bude zaměstnavatel při obsazování vedoucích míst, v případě shodných předpokladů u více kandidátů, v nichž budou zastoupeny ženy, upřednostňovat k výkonu dané funkce ženu, za účelem zvýšení v současné době nízkého podílu žen ve vedoucích funkcích na MPO. 8. Převedení zaměstnance na jinou práci podle 46 ZP projedná zaměstnavatel předem s odborovou organizací, v případě jejího nesouhlasného stanoviska zaměstnavatel svůj záměr znovu posoudí. 9. Hodlá-li zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí podle 52 ZP nebo okamžitým zrušením podle 55 ZP, projedná zaměstnavatel tento záměr předem s odborovou organizací. V případě jejího nesouhlasného stanoviska zaměstnavatel svůj záměr znovu posoudí. 10. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 2 měsíce. 11. Jde-li o člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a v době 2 let po jeho skončení je k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Tohoto souhlasu může zaměstnavatel použít pouze ve lhůtě do 2 měsíců od jeho udělení. 12. Při hromadném propouštění, před dáním výpovědi jednotlivým zaměstnancům, je zaměstnavatel povinen o svém záměru nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci o náležitostech uvedených v 62 odst. 2 ZP. 13. Zaměstnance, kteří mají sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nebo jejich pracovní poměr je omezen na dobu konání určitých prací, zaměstnavatel upozorní na skončení pracovního poměru včas, nejméně 5 pracovních dnů předem. 14. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, oznámí zaměstnavatel zaměstnanci a současně odborové organizaci včas a písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem. 15. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem, z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši trojnásobku měsíčního průměrného výdělku zaměstnance Jedná-li se o zaměstnance, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval ke dni skončení pracovního poměru nepřetržitě více než 10 let, poskytne mu zaměstnavatel, jako ocenění jeho loajality k zaměstnavateli, nad rámec tříměsíčního odstupného další odstupné ve výši jednoho měsíčního průměrného výdělku zaměstnance. Toto ustanovení se nevztahuje na zaměstnance, kterým dle zákoníku práce odstupné nenáleží, zejména podle 73 odst. 6 zákoníku práce Nad rámec tříměsíčního odstupného poskytne zaměstnavatel další odstupné ve výši jednoho průměrného výdělku zaměstnance, za každý celý kalendářní měsíc, o který zaměstnanec nevyužil dvouměsíční výpovědní dobu. 16. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. d) ZP, nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvanáctinásobku měsíčního průměrného výdělku. 17. Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen do 10 dnů zaměstnanci tento posudek vydat, ne však dříve, než v době 2 měsíce před skončením jeho zaměstnání u zaměstnavatele. 18. Délka týdenní pracovní doby činí 40 hodin. Rozvržení týdenní pracovní doby na pracovní dny je rovnoměrné, činí 8 hodin denně, bez započítání přestávek na jídlo a oddech v délce 30 minut. Počátek pracovní doby je stanoven na 7,45 hod. a konec v 16,15 hod., není-li u zaměstnance v pracovní smlouvě nebo dohodě se zaměstnavatelem stanoveno jinak. Pravidla jsou stanovena v Pracovním řádu zaměstnavatele. 19. Pro výkon práce přesčas platí obecně podmínky dané 93 ZP; u řidičů a topičů se výjimečně dle 93 odst. 3 a 4 ZP zvyšuje limit práce přesčas nad 150 hodin v kalendářním roce, nesmí však činit v průměru více jak 8 hodin týdně v období 52 týdnů po sobě jdoucích, tj. maximálně 416 hod. v kalendářním roce. 20. V případech přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelními událostmi, se zaměstnancům poskytuje náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. 21. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci na žádost pracovní volno v rozsahu 2 dnů v každém pololetí kalendářního roku z důvodu jeho zdravotní indispozice. Toto volno nelze čerpat ve zkušební době, v době pracovní neschopnosti, ošetřování nemocného dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti a v době čerpání dovolené (nelze sdružovat s dovolenou). Nevyčerpané volno nelze převádět do následujícího pololetí kalendářního roku. Za poskytnuté volno se zaměstnanci plat nekrátí. 22. Délka dovolené na zotavenou u zaměstnanců, kteří vykonávají zaměstnání v pracovním poměru, činí 5 týdnů, tj. 25 pracovních dnů v kalendářním roce. 23. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění prokazatelně vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené, nebo že ho odvolal z dovolené. 24. Základní pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanci jsou upravena Pracovním řádem zaměstnavatele. Strana 3 (celkem 15)

4 Ostatní ustanovení o vzniku nároku na dovolenou a její čerpání se řídí ZP. 25. Uzavřou-li zaměstnanec a zaměstnavatel smlouvu o úhradě plateb veřejného zdravotního pojištění, jehož plátcem je zaměstnavatel, za dobu poskytnutého pracovního volna bez náhrady platu ( 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů), může zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout z důležitých osobních důvodů na nezbytně nutnou dobu pracovní volno bez náhrady platu, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. 26. Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací návrhy na případné krácení nebo odejmutí náhrad platu poskytovaných při pracovní neschopnosti, za porušení povinností práce neschopného zaměstnance. 27. Zaměstnavatel a odborová organizace vyvinou potřebnou součinnost při řešení pracovněprávních sporů a nároků zaměstnanců, kteří se v této záležitosti obrátili na odborovou organizaci. Část III. Odměňování zaměstnanců 1. Odměňování zaměstnanců se řídí ZP, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.. 2. Zařazování zaměstnanců do platových tříd se řídí nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 3. Celkový objem prostředků na platy pro rok 2011 činí pro: 3.1 MPO tis. Kč, (včetně účelově vázaných prostředků na platy zaměstnanců placených z Technické asistence a zaměstnanců Pověřeného auditního subjektu) SpS tis. Kč. Kromě limitu prostředků na platy a odměny přiděleného ze státního rozpočtu může příspěvková organizace SpS vytvářet fond odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku v jiné činnosti příslušného roku. 4. Podmínky pro stanovení platů jsou určeny vnitřním předpisem, vydaným po předchozím projednání s odborovou organizací. 4.1 MPO - Opatřením č. 6/2011 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Platový předpis Ministerstva průmyslu a obchodu, 4.2 SpS - Rozhodnutím č. 2/2011 ředitele SpS, kterým se vydává Platový předpis. 5. Prostředků na platy bude využito i na poskytnutí odměn za plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů. SpS může navíc k posílení odměn využít schválený fond odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku minulých období. 6. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 15%, jde-li o den pracovního klidu ve výši 25% průměrného výdělku. 7. Platy jsou splatné po vykonání práce vždy nejpozději 10. dne následujícího měsíce. Připadneli tento den na den pracovního klidu, je výplatním dnem nejbližší předchozí pracovní den. Obvyklá forma je poukázání na příslušný účet zaměstnance u peněžního ústavu. Pokud k této formě nedá zaměstnanec písemný souhlas, výplata mzdy se provádí v pracovní době na pracovišti, v termínech dle první a druhé věty tohoto odstavce. 8. Zaměstnavatel, v dohodě s odborovou organizací, může dále zaměstnancům poskytovat z prostředků FKSP peněžité nebo věcné odměny: 8.1 při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let výkonu práce u zaměstnavatele, 8.2 při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, 8.3 při prvním odchodu do důchodu (starobního, plného invalidního nebo mimořádného), 8.4 za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Nárok na odměnu k pracovním a životním jubileím musí být uplatněn v tom kalendářním roce, ve kterém k jubileu dochází. Podrobný postup upravují Zásady pro používání FKSP. 1. Závodní stravování Část IV. Sociální podmínky 1.1 Zaměstnavatel umožní stravování zaměstnancům, dislokovaným v budovách Na Františku a tř. Pol. vězňů, podáváním obědů ve stravovacích zařízeních zaměstnavatele, provozovaných firmou Eurest, spol. s r.o. Praha, s denním výběrem ze šesti druhů jídel a tzv. pastabaru (z toho jedno lehčí zdravotní), s výdejní dobou v budově Na Františku 11,00-13,30 hodin a v budově na tř. Pol. vězňů 11,30-13,30 hodin, Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně. Náklady na suroviny jsou hrazeny úhradami od strávníků. Náklady na provoz závodního stravování hradí zaměstnavatel v plné výši ze svého rozpočtu Zaměstnanec v pracovním poměru hradí u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, sníženou o příspěvek z FKSP, u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny Příspěvek z FKSP na jedno hlavní jídlo denně činí maximálně 11,00 Kč Cenově zvýhodněného stravování, s příspěvkem z FKSP na jedno hlavní jídlo denně bude umožněno využívat zaměstnancům v pracovním poměru Cenově zvýhodněného stravování bude umožněno využívat i zaměstnancům, kteří pracují u zaměstnavatele na základě dohod o pracovní činnosti Strana 4 (celkem 15)

5 a bývalým zaměstnancům zaměstnavatele členům Klubu důchodců, za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin (bez příspěvku z FKSP). 1.2 Součástí stravování je v budovách: Na Františku - bufet Eurest s provozní dobou v pondělí až čtvrtek 7,45 15,30 hodin, v pátek 7,45-15,00 hodin, Politických vězňů - doplňkový prodej ve výdejně obědů Eurest denně 7,30 10,00 hodin a v průběhu vydávání oběda. 1.3 Zaměstnancům, trvale dislokovaným v budovách Dittrichova, Gorazdova a v objektu Radlická a dalších odloučených pracovištích zaměstnavatele, kteří nemají možnost využívat stravovací zařízení zaměstnavatele, poskytne zaměstnavatel stravenky v hodnotě 80,- Kč za jednu stravenku (se spoluúčastí zaměstnance ve výši 35,- Kč za jednu stravenku), 1.4 Při přerušení provozu stravovacích zařízení zaměstnavatele na dobu delší dvou týdnů, zajistí zaměstnavatel zaměstnancům náhradní stravování, případně stravenky v hodnotě 80,- Kč za jednu stravenku (se spoluúčastí zaměstnance ve výši 35,- Kč za jednu stravenku). Podrobný postup upravují Zásady pro používání FKSP. 2. Příspěvky na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění 2.1 zaměstnavatel bude zaměstnancům poskytovat: příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na soukr. životní pojištění, 3. Rekreace podle Zásad pro používání FKSP na MPO. 3.1 K rekreačním účelům poskytne: zaměstnavatel: rekreační zařízení v Harrachově, které je majetkem státu v hospodaření zaměstnavatele, pro rekreaci všech zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, odborová organizace: Rekreační zařízení, Letní tábor Jiskra v Chlumu u Dražiče, které je majetkem základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací na MPO, pro rekreaci všech zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. 3.2 Poplatky za pobyt, spotřebu el. energie, lůžkoviny a místní poplatky vybrané od rekreantů se odvádějí do FKSP. U rekreačního zařízení, které je v majetku odborové organizace (viz. odst této části kolektivní smlouvy) se polovina poplatků za pobyt odvádí do FKSP a polovina odborové organizaci. 3.3 Zaměstnavatel zajistí z prostředků FKSP provádění úhrad provozních nákladů rekreačních zařízení uvedených v odst. 3.1, která jsou v hospodaření zaměstnavatele a v majetku odborové organizace, sloužících k rekreaci všech zaměstnanců. 3.4 Zaměstnavatel v rámci schváleného rozpočtu FKSP poskytne prostředky z FKSP na opravy, údržbu a pořizování zařízení v rekreačních zařízeních MPO (Harrachov a Dražíč); v roce 2011 zajistí v Harrachově nátěr střechy, pravidelnou jarní a podzimní údržbu svažitých pozemků a prořezání stromů. 3.5 Movitý majetek v hospodaření zaměstnavatele, který zaměstnavatel prohlásí za dočasně nepotřebný, bude poskytnut na základě písemné žádosti odborové organizace pro vybavení rekreačního zařízení Jiskra v Chlumu u Dražiče. Tento majetek bude užíván na základě nájemní smlouvy, přičemž uzavření nájemní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 17/2001 o hospodaření s majetkem. Nájemné bude hrazeno z provozních nákladů rekreačního zařízení. 4. Zdravotní péče 4.1 Pracovnělékařskou péči poskytuje zaměstnancům v ordinaci zdravotního zařízení v budově Na Františku praktická lékařka, s ordinační dobou po všechny pracovní dny v týdnu, minimálně 4 hodiny denně, v rozsahu: vstupní lékařské prohlídky, prováděné před uzavřením pracovní smlouvy, hrazené uchazečem o zaměstnání, preventivní lékařské prohlídky dle Bezpečnostního řádu MPO: - zaměstnanců - řidičů z povolání a řidičů referentů používajících motorové vozidlo zaměstnavatele po 12 měsících, hrazené zaměstnavatelem, - řidičů vlastních motorových vozidel užívaných ve prospěch zaměstnavatele po 24 měsících (nad 50 let po 12 měsících) hrazené zaměstnancem, - ostatních zaměstnanců 1x za 5 let (starší 50 let 1x za 3 roky) a pracujících důchodců 1x ročně, prováděné v rámci uzavřené smlouvy o pracovnělékařské péči, které zaměstnanci nehradí, očkování zaměstnanců proti chřipce, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami, jako prevenci proti chřipkovým nemocněním v podzimních měsících a dalších úkonů dle smlouvy o pracovně-lékařské péči uzavřené se zaměstnavatelem. 4.2 Ve zdravotnickém zařízení zaměstnavatele mají zaměstnanci možnost: registrace u lékařky, která současně vykonává pracovnělékařskou péči, Strana 5 (celkem 15)

6 a využívat jejích služeb jako ošetřující praktické lékařky, využívat stomatologickou ordinaci k absolvování preventivních prohlídek a ošetření chrupu, využívat poskytování rekondičních a reflexních masáží. 5. Péče o bývalé zaměstnance, důchodce členy Klubu důchodců 5.1 Zaměstnavatel důchodcům, registrovaným v Klubech důchodců MPO, umožní: využívání závodního stravování v jídelně budovy na tř. Politických vězňů, dle možností její kapacity, s výdejní dobou 12,45 13,30 hod., poskytováním jednoho hlavního jídla denně, za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin (bez příspěvku z FKSP), využívání rekreačních zařízení zaměstnavatele a odborové organizace za stejných podmínek jako zaměstnanci, zejména v době mimo hlavní rekreační sezónu, 5.2 Odborová organizace pro členy Klubu důchodců organizačně zajistí: vydávání a evidenci stravovacích karet pro stravování v jídelně na tř. Politických Vězňů, uspořádání setkání členů Klubu důchodců, uspořádání jednodenního zájezdu 6. Organizační zabezpečení akcí kulturního a sociálního rozvoje z pověření zaměstnavatele vykonává personální odbor ve spolupráci s odborovou organizací. Část V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1. Zaměstnavatel zajistí udržování veškerých provozních prostor v budovách zaměstnavatele z hlediska hygieny, pracovního prostředí a ochrany zdraví při práci na úrovni standardu odpovídajícímu postavení zaměstnavatele v soustavě ústředních orgánů státní správy a odpovídajícím platným hygienickým předpisům. 2. V rámci dislokačního systému zabezpečí zaměstnavatel, s přihlédnutím ke specifické stavební a prostorové dispozici, rozmístění zaměstnanců a využití kancelářských prostor tak, aby odpovídalo organizačním požadavkům a současně platným normám a potřebám tak, aby byly vytvořeny odpovídající podmínky pro výkon funkcí. 3. Bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci zaměstnavatel zajistí ve smyslu vnitřního předpisu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vydaném po předchozím souhlasu odborové organizace, jehož součástí je Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 4. Zaměstnavatel, v dohodě s odborovou organizací, zajistí jednou ročně prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích zaměstnavatele a v objektech, které jsou v majetku státu, v hospodaření zaměstnavatele a v rekreačních zařízeních zaměstnavatele a odborové organizace. 5. Zaměstnavatel ve spolupráci s příslušným orgánem hygienického dozoru zajistí zařazení všech prací vykonávaných zaměstnanci u zaměstnavatele do příslušné kategorie ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 6. K naplnění ustanovení 103 odst. 1 písm. l) ZP provede zaměstnavatel opatření k důslednému vyžadování dodržování ustanovení vnitřního předpisu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky. Část VI. Kulturní a vzdělávací činnost 1. Odborová organizace zajistí provoz své knihovny s výpůjční dobou každé úterý a čtvrtek 9,00 11,00 hodin. 2. Půjčovné ve výši 5,- Kč za jeden titul bude odváděn do FKSP jako zdroj pro nákup nových titulů. 3. Odborová organizace bude v průběhu roku pro zaměstnance zajišťovat vstupenky na divadelní a koncertní představení. 4. Zaměstnancům, kteří si se souhlasem zaměstnavatele zvyšují kvalifikaci dle 231 ZP, poskytne zaměstnavatel na základě uzavřené dohody podle 234 ZP pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve výši jejich průměrného výdělku. 5. V souladu s potřebami a finančními možnostmi úřadu zajistí zaměstnavatel podmínky k prohlubování kvalifikace (podle 230 ZP) zaměstnanců se zaměřením na profesní vzdělávání a jazykovou přípravu: 5.1 profesní vzdělávání je zabezpečováno jednak formou organizování interních vzdělávacích akcí na aktuální témata odborných útvarů a dále formou vysílání jednotlivých zaměstnanců do externích vzdělávacích institucí, 5.2j jazyková příprava zaměstnanců je realizována v prostorách ministerstva pro zaměstnance, kteří používají cizí jazyk k výkonu pracovní činnosti jako součást jejich osobního rozvoje. Výuka probíhá zpravidla v rozsahu dvou vyučovacích hodin 1-2x týdně během školního roku, tj. od září do června. 6. Zaměstnavatel při vysílání zaměstnanců na vzdělávací akce přihlíží k jejich pracovnímu zařazení, výkonu práce a návrhům na vzdělávání v individuálním plánu rozvoje v rámci pravidelného hodnocení. Strana 6 (celkem 15)

7 7. Při zabezpečování vzdělávání zaměstnanců je postupováno dle Opatření ministra č. 34/2009 ke vzdělávání zaměstnanců v aparátu ministerstva a podřízených správních útvarech a Opatření ministra č. 26/2010 k systému přípravy zaměstnanců MPO na dlouhodobé služební vyslání do zahraničí. Část VII. Tvorba a čerpání FKSP 1. Zaměstnavatel uznává svou povinnost zřídit FKSP v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. 2. V návaznosti na Smlouvu o sdružení finančních prostředků, uzavřenou mezi MPO a SpS dne , na období od do , jsou prostředky fondů kulturních a sociálních potřeb obou subjektů sdruženy za účelem společné tvorby a použití. 3. Zaměstnavatelé s odborovou organizací spolurozhodují o přídělu do FKSP a jeho čerpání. 4. Příděl do FKSP zaměstnavatelé tvoří ze svého rozpočtu běžného roku ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platu a odměny za pracovní pohotovost. Dále jsou příjmem zůstatek z předchozího roku, splátky půjček poskytnutých z FKSP, náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízeném z FKSP, peněžní a jiné dary určené do FKSP. 5. Zaměstnavatelé a odborová organizace se v souladu s ustanovením 225 ZP zavazují využívat prostředků FKSP účelně a v souladu s vyhláškou č. 114/2002, ve znění pozdějších předpisů, rozpracované v Zásadách pro používání FKSP ve prospěch zaměstnanců a důchodců bývalých zaměstnanců, členů Klubu důchodců, kteří u zaměstnavatele pracovali až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu, a tam, kde to vyhláška umožňuje i jejich rodinných příslušníků, podle schváleného rozpočtu. účinnosti k prvnímu dni následujícího měsíce po jejím podepsání zástupci smluvních stran. 2. Kterákoliv ze smluvních stran této kolektivní smlouvy může písemně navrhnout jednání o změně nebo doplnění kteréhokoliv ustanovení této smlouvy a jejich příloh. K jednání je druhá strana povinna přistoupit neprodleně, nejpozději však do tří týdnů ode dne doručení návrhu na změnu nebo doplnění kolektivní smlouvy. K provedení těchto změn jsou za zaměstnavatele zmocněni náměstek ministra a vedoucí Úřadu ministerstva a zaměstnanec pověřený řízením Správy služeb MPO a za zaměstnance výbor základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací na MPO, zastoupený jeho předsedou. O navržených změnách bude pořízen zápis. 3. Všechny změny kolektivní smlouvy, jakož i doplňky, musí být provedeny písemně jako dodatky k této smlouvě po dohodě obou stran. 4. Nároky vyplývající z kolektivní smlouvy se pro zaměstnance uplatňují a uspokojují jako ostatní nároky zaměstnanců z pracovního poměru. 5. Smluvní strany s obsahem kolektivní smlouvy seznámí všechny zaměstnance do 15-ti dnů od jejího uzavření poskytnutím minimálně jednoho jejího výtisku všem vedoucím zaměstnancům, odborům a samostatným oddělením, dílčím odborovým organizacím a členům výboru odborové organizace, dále zveřejněním na webové adrese v nástěnce odborové organizace. 6. Pokud nebude do zahájeno vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2012, prodlužuje se účinnost této kolektivní smlouvy až do přijetí nové kolektivní smlouvy. Julius Fördöš předseda ZO OS na MPO 6. Rozpočet a Zásady pro používání FKSP jsou nedílnou součástí této kolektivní smlouvy. 7. Zásady pro používání FKSP respektují ustanovení, že z FKSP lze přispívat pouze na činnosti a akce, které zaměstnavatelé organizují nebo spoluorganizují s odborovou organizací nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby; příspěvek lze poskytnout pouze z FKSP té organizační složky státu, která činnost zcela uhradila. 8. Na příspěvek z FKSP na účely specifikované v Zásadách pro jeho použití, s výjimkou příspěvku na závodní stravování, má zaměstnanec nárok až po uplynutí zkušební doby, pokud mu tato byla stanovena. Část VIII. Závěrečná ustanovení 1. Kolektivní smlouva je uzavřená dle současného právního stavu na období do a nabývá Jitka P e t ř i n o v á, v.r. pověřena řízením Správy služeb MPO Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu V Praze dne 25. února 2011 Strana 7 (celkem 15)

8 Příloha č. I 1.1 plat správce RZ Harrachov nebude hrazen z prostředků FKSP. 2. Pořízení hmotného majetku Z Á S A D Y pro používání společného fondu kulturních a sociálních potřeb Ministerstva průmyslu a obchodu a Správy služeb MPO v roce 2011 Tyto zásady vycházejí z ustanovení vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen FKSP ) a Opatření č. 1/2011 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Směrnice o hospodaření s rozpočtovými prostředky a oběhu dokladů Ministerstva průmyslu a obchodu. Při čerpání prostředků bude uplatňována zásada, že z FKSP může být přispíváno pouze na činnosti, které organizují nebo spoluorganizují zaměstnavatelé nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby ve prospěch zaměstnanců a rodinných příslušníků zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, důchodců, registrovaných v Klubech důchodců a jejich rodinných příslušníků. Na příspěvek z FKSP na účely dále specifikované v Zásadách pro jeho použití, s výjimkou příspěvku na závodní stravování, má zaměstnanec a spolu s ním jeho rodinní příslušníci, nárok až po uplynutí zkušební doby zaměstnance, pokud mu tato byla stanovena. Rodinnými příslušníky pro tyto účely jsou manžel - manželka, druh - družka, jejich děti, pokud nejsou výdělečně činné, nejdéle do 26 let věku, pokud se studiem nepřetržitě připravují na budoucí povolání nebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo zaměstnancem převzato do péče nahrazující jeho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), žijící ve společné domácnosti a dítě, na nějž zaměstnanec nebo jeho rodinný příslušník platí výživné. K druhovi družce a k dítěti, které bylo zaměstnancem převzato do péče, nahrazující jeho rodiče, se přihlíží, jako ke společně posuzované osobě, žije-li se zaměstnancem alespoň tři měsíce ve společné domácnosti (k rozhodnutí o přiznání příspěvku je postačující čestné prohlášení zaměstnance, který o plnění z fondu žádá). Prostředky FKSP budou po dohodě zaměstnavatelů se základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací na Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen odborová organizace) v jednotlivých oblastech použity takto: 1. Provoz rekreačních zařízení Z této položky jsou hrazeny náklady na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, zejména rekreačních zařízení v hospodaření zaměstnavatele a rekreačních zařízení v majetku odborové organizace, která byla, v souladu s ujednáním odst. 3.1 částí IV. KS, dána k dispozici pro rekreaci všech zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a důchodců organizovaných v Klubu důchodců MPO. Z této položky jsou hrazeny náklady investiční povahy rekreačních zařízení zaměstnavatele a náklady na doplnění nářadí, zařízení a potřeb pro zájmovou činnost zaměstnanců ve smyslu ustanovení odst.3.4 části IV. KS 3. Stravování Na úhradu závodního stravování bude ve smyslu ustanovení části IV. odst KS poskytován z FKSP příspěvek do výše 11,00 Kč na jedno hlavní jídlo denně. Na polévku, salát, kompot a moučník se příspěvek neposkytuje. 3.1 zaměstnancům, kterým jsou poskytovány stravenky, činí příspěvek na jednu stravenku na jedno hlavní jídlo denně 11,00 Kč. 3.2 bývalým zaměstnancům za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin. 4. Rekreace V souladu s ustanovením odst. 3 části IV. KS zajišťuje zaměstnavatel ve spolupráci s odborovou organizací pro zaměstnance rekreační pobyty za zaměstnanecké ceny. 4.1 Rodinná rekreace je realizována v tuzemsku: v zařízení zaměstnavatele horská chata v Harrachově, v zař. odborové organizace Letní tábor Jiskra, Chlum Provozní náklady zařízení uvedených pod body a jsou financovány z FKSP a v úhradách za pobyt a služby je již příspěvek zaměstnavatele na rekreaci zahrnut v rekreačních zařízeních zaměstnavatele a odborové organizace platí zaměstnanci a důchodci a jejich rodinní příslušníci sníženou, tzv. zaměstnaneckou sazbu výše úhrad jsou uvedeny v nabídkách na rekreaci zaměstnancům ve vlastních rekreačních zařízeních. 4.3 Hromadné pobyty, či krátkodobé tématické zájezdy organizované nebo spoluorganizované zaměstnavatelem ve spolupráci s odborovou organizací se řídí standardním postupem: a) zaměstnanec předloží řádně vyplněnou přihlášku organizátorovi, který zajišťuje příslušnou akci. Ten vystaví objednávku příslušnému poskytovateli s podmínkou, že faktura se splatností, minimálně 10 pracovní dnů, bude adresována MPO, b) po obdržení faktury organizátor provede její ověření a u členů ZO OS stanoví cenu sníženou o příspěvek z prostředků ZO (nečlenové OS ZO uhradí plnou výši ceny), c) po zaplacení zaměstnancem organizátor přiloží k faktuře kopii objednávky a dokladu o zaplacení zaměstnancem Strana 8 (celkem 15)

9 a předá ji k proplacení odboru rozpočtu a financování, současně vede evidenci o poskytnutých rekreacích a uhrazených příspěvcích, d) odbor rozpočtu a financování zajistí proplacení faktury dodavateli a vystaví fakturu na úhradu poskytnutých příspěvků členům ZO OS, se splatností 14 dnů. 5. Kultura, důchodci 5.1 Na kulturní akce (divadla, koncerty) zajišťované pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky nebude poskytován příspěvek. 5.2 Provoz knihoven bude zajišťován doplňováním nových titulů hrazených z poplatků za půjčování titulů dle ujednání odst. 2 části VI. KS. 5.3 Z prostředků FKSP se kryjí náklady na činnost Klubu důchodců, např. náklady spojené s úhradou nájemného z místnosti a pohoštění při schůzkách Klubu důchodců a další klubovou činnost. Limitní částka na tyto výdaje činí 60,- Kč na člena klubu. 6. Sociální výpomoci a půjčky Zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací může svým zaměstnancům poskytnout: 6.1 jednorázovou sociální výpomoc (popř. nejbližším pozůstalým) v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivých případech činit maximálně ,- Kč v hotovosti, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, maximálně ,- Kč v hotovosti. 6.2 na základě písemné smlouvy, k překlenutí tíživé finanční situace, návratnou bezúročnou půjčku až do výše ,- Kč v hotovosti, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav nejvýše ,- Kč v hotovosti, se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce. 6.3 při předkládání žádosti o sociální půjčku je třeba dodržovat následující postup: a) žadatel vyplní žádost o poskytnutí sociální půjčky na tiskopis dle vzoru č.3, b) součástí žádosti je vyjádření a doporučení příslušného nadřízeného vedoucího zaměstnance, zejména z hlediska perspektivy setrvání u zaměstnavatele, vyjádření výboru OS na MPO, potvrzení mzdové účtárny zaměstnavatele ručitele o výši jeho příjmu; u půjčky do ,- Kč jeden ručitel, nad ,- Kč 2 ručitelé, c) žádost s přílohami o poskytnutí sociální půjčky předkládá žadatel zaměstnavateli prostřednictví odborové organizace, d) odborová organizace posoudí žádost z hlediska účelovosti, výše půjčky a její náležitosti a se svým stanoviskem předloží zaměstnavateli, e) měsíční splátka je nejméně 500,- Kč. Se splátkami musí být započato nejpozději 3. měsíc po uzavření smlouvy o sociální půjčce a skončeno do 3 let, resp. do 5 let u půjček poskytnutých v případě postižení živelní pohromou od data sepsání smlouvy o půjčce, f) po schválení výše půjčky a splátek uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem smlouvu o sociální půjčce a provede uvolnění finančních prostředků na příslušném účtu na MPO, g) evidenci půjček a jejich splátek vede zaměstnavatel. 6.4 Při skončení pracovního poměru je sociální půjčka splatná do 6 měsíců ode dne jeho skončení, výjimky z této lhůty povoluje zaměstnavatel spolu s odborovou organizací. 7. Příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění V souladu s ustanovením 12 a 12a vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a odst.3. části IV.KS může být zaměstnancům Ministerstva průmyslu a obchodu a Správy služeb Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen zaměstnavatel ), poskytován příspěvek na penzijní připojištění, nebo na soukromé životní pojištění (dále jen příspěvek zaměstnavatele ), dle následujících podmínek: 7.1 Příspěvek zaměstnavatele může být poskytnut pouze na jeden produkt, a to buď na penzijní připojištění, nebo na soukromé životní pojištění. 7.2 Příspěvek zaměstnavatele může být poskytnut zaměstnanci, který: má se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, delší jak jeden rok, nebo na základě dohody přistoupil na změnu pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou a který nepřetržitě pokračuje v pracovním poměru u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy na dobu určitou, až do jejího řádného ukončení, má ukončenou zkušební dobu, nejdříve však po třech měsících zaměstnání u zaměstnavatele, má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvise-jících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s kterýmkoliv penzijním fondem povoleným Ministerstvem financí, nebo má uzavřenou pojistnou smlouvu na soukromé životní pojištění s pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky, s měsíčními platbami příspěvků, a za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. 7.3 Výše měsíčního příspěvku zaměstnavatele se stanoví v závislosti na výši měsíčního příspěvku hrazeného zaměstnancem a počtu odpracovaných let u zaměstnavatele: Strana 9 (celkem 15)

10 7.3.1 u penzijního připojištění a soukromého životního pojištění může příspěvek zaměstnavatele činit 30 % příspěvku hrazeného zaměstnancem maximálně však (v závislosti na odpracovaných letech u zaměstnavatele): a) do pěti let 150,- Kč měsíčně (při minimálním příspěvku zaměstnance 500,- Kč) b) nad pět let do deseti let 200,- Kč měsíčně (při min. přísp. zaměstnance 666,- Kč) c) nad deset let 250,- Kč měsíčně (při min. přísp. zaměstnance 833,- Kč) Pokud by se v závěru roku jevilo nedočerpání rozpočtových prostředků FKSP vyhrazených pro tento účel, zvýší zaměstnavatel všechny příspěvky v posledním měsíci kalendářního roku o stejné % tak, aby byla rozpočtová částka čerpána do 100 %, bez ohledu na to, že by v některých případech došlo k překročení 30 % výše vkladu hrazeného zaměstnancem. 7.4 Přešel-li zaměstnanec k zaměstnavateli v rámci delimitace z jiného správního úřadu bez přerušení zaměstnání, lze odpracovaná léta u tohoto předchozího zaměstnavatele započítat. 7.5 Odpracovaná doba předcházejících pracovních poměrů u zaměstnavatele, které byly ukončeny, se nezapočítává. 7.6 O příspěvek zaměstnavatele může zaměstnanec požádat po splnění předchozích podmínek. 7.7 Příspěvek zaměstnavatele ve výši uvedené pod bodem může být zaměstnanci poskytován po splnění podmínky odpracovaných let u zaměstnavatele, 7.8 Příspěvek zaměstnavatele může být zaměstnanci přiznán na základě písemné žádosti zaměstnance, zpracované na tiskopise dle vzoru 01, doplněné o stanovisko příslušného vedoucího zaměstnance, kterou předloží v jednom vyhotovení, spolu s kopií uzavřené smlouvy s penzijním fondem, resp. s pojišťovnou (postačí první strana smlouvy), personálnímu odboru. 7.9 Způsob vyrozumění penzijního fondu resp. pojišťovny o přiznání příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci dohodne s penzijním fondem resp. pojišťovnou personální odbor Pokud dojde k dohodě s penzijním fondem resp. pojišťovnou o poskytování příspěvku zaměstnavatele do 15. dne běžného měsíce, bude příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci poskytován od prvého dne následujícího měsíce, nestanoví-li smluvní podmínky penzijního fondu resp. pojišťovny, se kterým (kterou) má uzavřenou smlouvu, jinak Příspěvek zaměstnavatele se poskytuje bezhotovostním převodem na účet penzijního fondu resp. pojišťovny, hromadnými příkazy za všechny zaměstnance, kterým je poskytován Ve smyslu ustanovení odst zákona č. 42/1994 Sb. se u penzijního připojištění na příspěvek zaměstnavatele státní příspěvek neposkytuje Daňový režim příspěvku zaměstnavatele z FKSP na penzijní připojištění resp. soukromé životní pojištění zaměstnance upravuje 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů maximálně v úhrnu do výše ,- Kč ročně od téhož zaměstnavatele Pokud zaměstnanec tuto formu příspěvku zaměstnavatele z FKSP nevyužije, náhradní plnění jiného druhu se za tento druh příspěvku neposkytuje V případě skončení pracovního poměru zaměstnance k poslednímu dni v kalendářním měsíci je příspěvek poskytnut naposledy za měsíc, ve kterém došlo ke skončení pracovního poměru Poskytování příspěvku zaměstnavatele skončí taktéž ukončením smlouvy o penzijním připojištění resp. soukromého životního pojištění nebo zrušením vlastního příspěvku zaměstnance stanoveného podle bodu 7.3 těchto zásad Zrušení penzijního připojištění resp. soukromého životního pojištění, změnu penzijního fondu resp. pojišťovny a další změny ve svém penzijním připojištění resp. soukromém životním pojištění je zaměstnanec povinen bez odkladu oznámit personálnímu odboru. 8. Příspěvek odborové organizaci Odborové organizaci budou hrazeny prokazatelné náklady, které jí vzniknou v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 9. Dary Zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací může ve smyslu odst. 8. části III. KS poskytovat: 9.1 zaměstnancům při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let výkonu práce u zaměstnavatele dary formou dárkových poukázek v hodnotě 1 000,- Kč; za práci u zaměstnavatele se považuje nepřetržitý pracovní poměr na MPO a jeho právních předchůdcích (MP ČR, FMHTS, FMVS, FMEP, FMHSE, FMPE, FMH, MSE ČR, MVS ČR, MOCR ČR, FMZO, MH, MHPR atd.) a náhradních dob a doba přidělení, na které byl pracovník vyslán ministerstvem. Doby těchto zaměstnání se sčítají. Nezapočítávají se doby dohod o pracovní činnosti, 9.2 zaměstnancům při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku dary formou dárkových poukázek v hodnotě 1 000,- Kč, za podmínky, že pracoval u zaměstnavatele nepřetržitě alespoň 1 rok; v mimořádných odůvodněných případech může zaměstnancům zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací za mimořádnou aktivitu v péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a podíl na plnění sociálního programu hodnotu daru zvýšit, Strana 10 (celkem 15)

11 9.3 zaměstnancům při prvním odchodu do důchodu (starobního, plného invalidního nebo mimořádného) dary formou dárkových poukázek v hodnotě 1 000,- Kč, za podmínky, že pracoval u zaměstnavatele nepřetržitě alespoň jeden rok; v mimořádných odůvodněných případech může zaměstnancům zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací za mimořádnou aktivitu v péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a podíl na plnění sociálního programu hodnotu daru zvýšit, 9.4 peněžité dary zdravotnickým pracovníkům pracujícím v závodních zdravotnických zařízeních nebo poskytujících zdravotnickou péči na úrovni závodního lékaře (ordinace praktického lékaře a zubního lékaře) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytování péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 9.5 peněžité dary zaměstnancům za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 9.6 žádosti o poskytnutí věcného nebo peněžitého daru dle bodu 9.1 až 9.3 se předkládají na tiskopise dle vzoru Ostatní výdaje Jedná se o rozpočtovou rezervu, která slouží k úhradě nepředvídaných nutných výdajů, jmenovitě neuvedených v rozpočtu a sloužících ku prospěchu většiny zaměstnanců. Čerpání z této položky je vázáno souhlasem zaměstnavatele a odborové organizace. Závěrečné ustanovení Vydáním těchto zásad pozbývají platnost zásady tvořící přílohu č. I kolektivní smlouvy pro rok uzavírají tuto Smlouvu o sdružení finančních prostředků I. MPO a SpS MPO se sdružují za účelem společné tvorby a použití FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB, tvořeného a používaného dle vyhlášky MF č. 114 / 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen FKSP ). II. Správě služeb přísluší přispívat pravidelně měsíčně na společný účet FKSP finanční částkou tvořenou ve smyslu ustanovení 2shora uvedené vyhlášky. MPO přísluší hradit ze společného FKSP výdaje výhradně v souladu s platnou kolektivní smlouvou a schváleným rozpočtem čerpání FKSP na příslušné období a ve smyslu platné vyhlášky o FKSP. III. Veškeré příjmy a výdaje související se správou společného FKSP sdružených subjektů budou procházet společným účtem MPO č /0710 zřízeným u ČNB. IV. Sdružení MPO a SpS MPO založené touto smlouvou může být změněno pouze v dohodě se ZO OS na MPO písemnou formou. V. Tato smlouva se po podepsání smluvními stranami stává závaznou na období od do Pokud budou mít zúčastněné strany zájem na sdružení finančních prostředků FKSP i v dalších obdobích, musí být uzavřena smlouva nová. V Praze dne 16. prosince 2010 Ing. Aleš Petera, v.r. Příloha č. II Smlouva o sdružení finančních prostředků uzavřená podle 829 a následujících občanského zákoníku Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 ( dále jen MPO ), zastoupená panem Ing. Alešem Peterou, ředitelem odboru rozpočtu a financování a Základní organizace OS státních orgánů a organizací na MPO, Na Františku 32, Praha 1 ( dále jen ZO OS na MPO ), zastoupená panem Juliem Fördöšem, předsedou základní organizace, na straně jedné a Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, tř. Politických vězňů 20, Praha 1 ( dále jen SpS MPO ) zastoupená paní Jitkou Petřinovou, pověřenou řízením Správy služeb, na straně druhé Jitka Petřinová, v.r. Julius Fördöš, v.r. Strana 11 (celkem 15)

12 ROZPOČET FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB NA ROK 2011 Skutečné Výsledek index Čís. Rozpočet zdroje roku 2010 Rozpočet v % pol. Položka účtu na rok a výdaje v % na rok pl2011:sk v roce 2010 (sl.d/cx100) 2011 sl.f/dx100) a b c d e f g ZDROJE A PŘIJMY: 1. Zůstatek z předch. roku , ,26 100, ,08 3,36 3. Tvorba fondu (1%) MPO , ,00 97, ,00 46,36 4. Tvorba fondu (1%) SpS , ,00 106, ,00 42,36 5. Splátky půjček , ,00 98, ,00 80,91 6. Pohledávky ,50 0,00 0,00 0,00 7. Ostatní příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Tvorba celkem (ř. 3 + ř. 4) , ,26 104, ,08 44,64 Zdroje a příjmy celkem , ,26 96, ,08 44,58 VÝDAJE: 1. Provoz rekr. zařízení , ,57 91, ,00 60,81 2. Pořízení hmot. majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Půjčky na bytové účely , ,00 80,24 0,00 0,00 4. Stravování , ,00 95, ,00 53,26 5. Rekreace , ,12 117,61 0,00 0,00 6. Kultura, důchodci , ,49 96, ,00 4,45 7. Výměnné akce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Soc. výpomoci a půjčky , ,00 100, ,00 166,67 9. Penzijní a životní pojištění , ,00 102, ,00 48, Přísp. odborové org. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odměny a dary , ,00 90, ,00 73, Ostatní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , ,18 97, ,00 44,64 Nerozdělený zůstatek , ,08 8, ,08 17,05 Strana 12 (celkem 15)

13 Vzor tiskopisu 01 Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor personální Na Františku 32, Praha 1 Věc: Žádost o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění na soukromé životní pojištění) * Žádám o poskytování příspěvku zaměstnavatele, z fondu kulturních a sociálních potřeb, podle podmínek platné kolektivní smlouvy. Jméno žadatele:... Rodné číslo:. Odbor:.. Tel. linka:.... Datum a rok nástupu na MPO:.... resp. práv. předchůdce:... Pojištění uzavřeno u penzijního fondu pojišťovny) *. Číslo smlouvy:.. Výše platby zaměstnance penzijnímu fondu pojišťovně) * :..... Č. účtu penzijního fondu pojišťovny) * :.. Variabilní symbol:.. Konstantní symbol:.... Zavazuji se, že nejpozději do 7 dnů po zrušení svého penzijního připojištění soukromého životního pojištění, při změně penzijního fondu - pojišťovny a jakýchkoli jiných změnách ve svém připojištění pojištění, oznámím tyto skutečnosti neprodleně personálnímu odboru) *. V Praze dne: podpis žadatele: Stanovisko nadřízeného vedoucího zaměstnance: V Praze dne: podpis nadřízeného: Za personální odbor převzal dne:.... zástupce personálního odboru: ) * Nehodící se škrtněte Poznámka: Tiskopisy jsou k dispozici na INTRANETU Strana 13 (celkem 15)

14 Vzor tiskopisu 02 Ž á d o s t o poskytnutí daru z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb MPO V souladu se zásadami o čerpání a užití z rozpočtu FKSP na MPO předkládá Dílčí organizace číslo. žádost o poskytnutí daru, formou dárkové poukázky pro pana paní. Návrh DO Poskytnutí dárkové poukázky: na výši hodnoty dárkové poukázky v Kč a) při pracovním výročí činnosti 20 let a každých dalších 5 let v centrálních úřadech v hodnotě 1 000,- Kč Kč b) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku v hodnotě 1 000,- Kč Kč c) při prvním odchodu do důchodu (starobní, mimořádný, nebo plný invalidní) v hodnotě 1 000,- Kč Kč d) v mimořádných odůvodněných případech může vedení MPO na návrh VZO OS hodnoty uvedené v bodech b) a c) zvýšit Celkový návrh hodnoty dárkové poukázky Podmínkou poskytnutí daru zaměstnanci je, že pracoval v organizaci nepřetržitě alespoň l rok. Odůvodnění žádosti včetně uvedení příslušných dat pracovních a životních jubileí: Kč Kč Stanovisko přímého vedoucího - dne : (Podpis a razítko:) VZO OS na své schůzi dne :... návrh projednal a doporučil po úpravě - beze změny poskytnutí dárkové poukázky v hodnotě Kč... slovy ( ) Za VZO (podpis - razítko) Za MPO (podpis - razítko) Dárkové poukázky v hodnotě.kč vydal(a) dne.. čitelný podpis: Dárkové poukázky v hodnotě.. Kč převzal(a) dne.. čitelný podpis: Poznámka: Tiskopisy jsou k dispozici na INTRANETU Strana 14 (celkem 15)

15 Vzor tiskopisu 03 ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ PŮJČKU VÝPOMOC Z FKSP Jméno a příjmení žadatele:... datum narození: bydliště:... PSČ: žadatel bydlí v pronajatém bytě - v družstevním bytě - ve vlastním bytě - ve vlastním rodinném domu 1 ) stav:...č. obč.průkazu:.....rodné číslo: počet nezaopatřených dětí::... ve věku:... žadatel pracuje na MPO od roku 2 ):... v odboru:... dílčí odborová organizace č. :... čistý průměrný měsíční plat žadatele:...potvrzení mzdové účtárny:... dříve poskytnutá půjčka z FKSP dne:...ve výši Kč:... na:... zůstatek ke dni podání žádosti v Kč:... žadatel žádá o půjčku ve výši Kč:...na (účel půjčky).. a zavazuje se splácet půjčku pravidelnými měsíčními splátkami v částce Kč:...počínaje kalendářním měsícem následujícím po uzavření smlouvy o půjčce. RUČITELÉ Jméno a příjmení: bydliště: narozen/a: č. obč. průkazu: rodné číslo: zaměstnavatel: žadatel potvrzuje, že všechny údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti. V Praze dne: Přílohy : Potvrzení o výši pracovního příjmu ručitele ručitelů podpis žadatele/ky Stanovisko příslušného vedoucího: Stanovisko VZO OS k žádosti: 1 ) nehodící se škrtněte, 2 ) uvede se včetně doby nepřetržité práce na bývalých ministerstvech Poznámka: Tiskopisy jsou k dispozici na INTRANETU Strana 15 (celkem 15)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v úplném znění platném od 1. 3. 2012

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v úplném znění platném od 1. 3. 2012 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v úplném znění platném od 1. 3. 2012 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Vladimír Zemek Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2011

K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2011 K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2011 u z a v ř e n á m e z i organizační složkou státu M i n i s t e r s t v e m z a h r a n i č n í c h v ě c í a z á k l a d n í o r g a n i z a c í O d b o r

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu Příloha č. 2 Sociální program 1. Úvod 1.1.Cílem sociálního programu ČSOB Pojišťovny, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen společnost nebo zaměstnavatel) je vytvoření podmínek k prohloubení stabilizace výkonných

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Úplné znění kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné a 1. základní odborová

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014 ROZDĚLOVNÍK PJ Ostrava: sekretariát, úsek odborného ekonoma, skupina technologie, skupina lokomotivních čet, systémový specialista šetření MU PP: Český Těšín, Bohumín, Ostrava hl.n., Ostrava-Kunčice, Olomouc,

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více