DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)"

Transkript

1 DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální pásové automobily, >> ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, >> zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, >> vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. 2. Vozidlo je pronajato na leasingovou smlouvu. Kdo bude poplatníkem daně silniční za toto vozidlo? a) společnost, která vozidlo na leasing pronajímá b) uživatel vozidla c) fyzická nebo právnická osoba, která je jako držitel vozidla zapsána v technickém průkazu (str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 1a) Poplatníkem daně silniční je FO nebo PO, která: >> je provozovatelem vozidla registrovanéhov ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, >> užívá vozidlo: > v jehož technickém průkazu je zapsána osoba, která zemřela, zanikla, nebo byla zrušena, nebo > jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel, rovněž také: >> zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady za používání vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, >> osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba, >> stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. 3. Daňové přiznání k silniční dani za kalendářní rok, které daňovému poplatníkovi zpracoval daňový poradce, podává daňový poplatník nejpozději do: a) 31. ledna běžného zdaňovacího období b) 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (str. 113/ 15 Daňové přiznání, odst. 1) c) 31. března kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období */Daňové přiznání se podává do následujícího roku. 4. Vozidla na elektrický pohon:

2 a) jsou předmětem daně (str. 111/ 3 Osvobození od daně, odst. f)1.) b) nejsou předmětem daně 5. Zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu. Zaměstnanec (držitel vozidla zapsaný v TP) své vozidlo užívá též ke svému podnikání. Silniční daň platí: a) zaměstnavatel b) zaměstnanec (str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 1ab) c) zaměstnavatel i zaměstnanec (každý platí v poměru dle počtu ujetých kilometrů) 6. Základem silniční daně u osobních automobilů s vyjímkou automobilů na elektrický pohon je: a) zdvihový objem motoru v cm 3 (str. 111/ 5 Základ daně, odst. a) b) celková hmotnost v kilogramech c) počet míst k sezení vč. místa řidiče 7. Za zdaňovací období jsou zálohy na silniční daň splatné: a) do 15. února, 15. dubna, 15. července a 15. října b) do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince (str. 112/ 10, odst. 1) c) nepřesáhne-li roční daňová povinnost Kč je splatná najednou a to nejpozději do termínu nejbližší zálohy 8. V případě, že zálohy na silniční daň platí zaměstnavatel, může činit sazba daně za každý den použití osobního automobilu zaměstnance: a) 20 Kč b) 25 Kč (str. 111, 112/ 6 Sazby daně, odst. 4) c) 30 Kč 9. Zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady a dal zaměstnanci souhlas k použití osobního vozidla, jehož je zaměstnanec držitelem, k služební cestě. Kdo bude poplatníkem daně silniční: a) zaměstnavatel, pokud daňová povinnost nevznikla již držiteli vozidla (? str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 2a) b) zaměstnanec c) vozidlo je z důvodu použití pro zaměstnavatele osvobozeno od silniční daně 10. Osoba s trvalým pobytem v zahraničí má v České republice stálou provozovnu a k podnikání používá osobní automobil. Poplatníkem silniční daně je: a) osoba s trvalým pobytem v zahraničí b) stálá provozovna osoby se sídlem nebo s trvalým pobytem v zahraničí (str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 2c) c) buď osoba s trvalým pobytem v zahraničí nebo stálá provozovna - záleží na dohodě s finančním úřadem

3 11. Daňové přiznání za kalendářní rok 2011 podává daňový poplatník nejpozději do: a) 31. ledna 2011 b) 31. března 2011 c) 31. ledna 2012 (str. 112/ 15 Daňové přiznání, odst. 1) d) 31. března Podnikatel bude používat vozidlo zahrnuté v majetku firmy k podnikání pouze dva měsíce ve zdaňovacím období. V jaké výši bude platit daň: a) v poměrné výši za dva měsíce používání vozidla k podnikání b) zaplatí daň ve výši roční sazby daně za celé zdaňovací období c) zaplatí daň v poměrné výši počínaje měsícem vzniku daňové povinnosti do konce zdaňovacího období 13. Poplatník daně silniční (zaměstnavatel) může uplatnit tzv. denní sazbu. Tato sazba daně činí: a) 25 Kč za každý den (str. 111, 112/ 6 Sazby daně, odst. 4) b) 30 Kč za každý den c) 35 Kč za každý den 14. Zálohy na silniční daň jsou splatné: a) do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince (str. 112/ 10, odst. 1) b) do 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu c) do 20. června a 20. prosince 15. Základem silniční daně u návěsů je: a) zdvihový objem motoru v cm 3 b) součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav (str. 111/ 5 Základ daně, odst. b) c) celková hmotnost v tunách 16. Poplatníkovi daně silniční vznikl v roce 2011 nárok na slevu. Slevu na dani uplatní: a) kdykoliv v průběhu roku 2011 b) v daňovém přiznání za rok Vozidlo je pronajato na leasingovou smlouvu. Poplatníkem daně silniční za toto vozidlo bude: a) společnost, která vozidlo pronajímá b) uživatel vozidla c) FO nebo PO, která je jako držitel vozidla zapsána v technickém průkazu (str. 111/ 4 Poplatníci daně, odst. 1a) DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

4 (strana 95+) 1. Je předmětem daně z pozemků pozemek, jenž je zastavěn stavbou, která není předmětem daně ze staveb? a) ano b) ne (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 2 viz. str. 96/ 7 Předmět daně, odst. 2) Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, >> pro které byl vydán kolaudační souhlas, >> které jsou způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, >> pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, >> a byty a samostatné nebytové prostory, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. 2. Kolik činí sazba daně z pozemků ovocných sadů? a) 0,25% b) 0,75% (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 1a) 3. Které z uvedených staveb se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel? (str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 3a) a) obytné domy (str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 1a) b) garáže c) stavby pro individuální rekreaci 4. Daňové přiznání na rok 2011 je poplatník povinen podat: a) do 31. ledna 2011 (str. 98/ 13a Daňové přiznání, odst. 1) b) do 31. ledna 2012 c) do konce roku Činí-li u poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí méně než 30 Kč, daň se neplatí. Je tedy povinen podávat daňové přiznání? a) ano (str. 99/ 15 Placení daně, odst. 3) b) ne 6. Stavební pozemek je: a) dosud pozemek nezastavěný b) pozemek, který dle plánu má být zastavěn c) pozemek nezastavěný, určený k zastavění rozhodnutím o umístění stavby, nebo stavebním povolením, pokud je sloučeno územní řízení se stavebním řízením (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 3) 7. Rodinný dům může mít:

5 a) nejvýše 2 samostatné byty a 3 nadzemní podlaží b) nejvýše 3 samostatné byty a 2 nadzemní podlaží (by Google) c) neomezený počet bytů a podlaží 8. Daň ze stavebního pozemku se vypočítá: a) ZD(výměra) x sazba 1Kč/m 2 x koef. pro obec b) ZD(výměra) x sazba 3Kč/m 2 x koef. pro obec c) ZD(výměra) x sazba 1Kč/m 2 Daň = zákl. daně x sazba (2,00 Kč) x obecní koef. x (míst. k. 2,3,4,5) správná odpověď dle přednášky. 9. Novostavba rodinného domku byla zkolaudována současně s novostavbou kůlny a prádelny nacházející se vedle rodinného domku. Od daně z nemovitosti bude na 15 let osvobozena: *v roce 2009 zrušeno!!! a) novostavba rodinného domku b) novostavba rodinného domku a prádelna c) novostavba rodinného domku včetně kůlny a prádelny 10. Sazba daně 0,75% u pozemku se vztahuje na: a) ornou půdu, chmelnice, vinice, hospodářské lesy b) ornou půdu, zahrady, ovocné sady, hospodářské lesy c) ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 1a) 11. Kdo je poplatníkem daně z nemovitostí u pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky a právo k hospodaření má právnická osoba: a) vlastník nemovitosti b) právnická osoba, která má právo trvalého užívání (str. 96/ 8 Poplatníci daně, odst. 2b) c) pozemek je od daně osvobozen 12. Co je základem daně u hospodářského lesa? a) výměra pozemku v m 2 x 3,80 Kč/m 2 (str. 96/ 5 Základ daně, odst. 2) b) výměra pozemků v m 2 c) výměra pozemku v m 2 x cena za půdu x 0,25% 13. U daně ze staveb pro bydlení se základní sazba daně násobí koeficientem, který je určen dle: a) počtu obytných domů v obci b) hustoty osídlení c) počtu obyvatel z posledního sčítání lidu (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 4b) 14. Základní sazba daně 10 Kč/m 2 je určena pro:

6 a) rodinné domy pro individuální rekreaci b) průmyslové stavby c) stavby sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost (str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 1d3.) 15. Které vodní plochy podléhají dani z nemovitostí: a) potoky a řeky b) potoky, jezera, rybníky a řeky c) pouze rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 2c) 16. Základní sazba daně u stavebních pozemků je: a) 1 Kč/m 2 (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 2b) - nově je to 2,00 Kč/m 2 b) 3 Kč/m 2 c) 10 Kč/m Od daně z nemovitosti jsou osvobozeny: a) soukromá tenisová sportoviště b) parky a sportoviště c) pozemky veřejně přístupných parků a sportovišť (str. 95/ 4 Osvobození od daně, odst. 1L) 18. Pro poplatníky, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb je daň splatná: a) ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu (str. 99/ 15 Placení daně, odst. 1a), b) ve třech stejných splátkách a to nejpozději do , do a do c) ve čtyřech stejných splátkách a to nejpozději do , do , do a do Ve kterém případě je poplatníkem daně z nemovitostí nájemce dle zákona o dani z nemovitostí: a) pozemek je spravován Pozemkovým fondem ČR nebo správou státních hmotných rezerv a je pronajat (str. 96/ 8 Poplatníci daně, odst. 3) b) pozemek je pronajatý a existují jeho hranice v terénu c) vlastník pozemku není znám a pozemek byl přidělen do časově omezeného nájmu 20. Sazba daně z pozemků u luk a pastvin je: a) 0,75% b) 1% c) 0,25% (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 1b) trvalé porosty) 21. Koeficient 2,0 se uplatňuje u: a) staveb pro podnikatelskou činnost b) garáží c) pozemků národních parků d) staveb pro individuální rekreaci umístěných v národních parcích (str. 97/ 11, odst. 4)

7 22. Které stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných jsou osvobozeny od daně z nemovitostí: a) stavby sloužící pouze k vykonávání náboženských obřadů b) stavby sloužící k vykonávání náboženských obřadů a výkonu duchovní správy (str. 97/ 9 Osvobození od daně, odst. 1e) c) pouze kostely 23. Předmětem daně z pozemků jsou: a) pozemky vedené v katastru nemovitostí b) pozemky určené pro obranu státu c) pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 1) 24. Daňové přiznání k dani z nemovitostí se podává: a) do 31. ledna zdaňovacího období (společná ustanovení - str. 98/ 13a Daňové přiznání, odst. 1) b) do 31. ledna následujícím po zdaňovacím období c) do 31. prosince před zdaňovacím obdobím 25. Základní sazba daně z pozemku 1 Kč/m 2 je určena pro (už je to 2 Kč/m 2 ) : a) zastavěné plochy a nádvoří b) stavební pozemky (str. 96/ 6 Sazba daně, odst. 2b) c) ostatní plochy 26. Který z uvedených pozemků není předmětem daně: a) pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy b) pozemky veřejně přístupných parků c) pozemky určené pro obranu státu (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 2d) 27. Stavby, které jsou ve vlastnictví státu: a) jsou předmětem daně b) nejsou předmětem daně c) jsou od daně osvobozeny (str. 96/ 9 Osvobození od daně, odst. 1a) 28. Jakou sazbou bude zdaňována garáž u rekreační chaty vystavěna odděleně: a) sazbou 3 Kč/m 2 b) sazbou 4 Kč/m 2 c) sazbou 5 Kč/m 2 d) sazbou 8 Kč/m 2 (rok 2012 str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 1c) 29. Základem daně u zemědělské půdy je: a) výměra v m 2 x 3,80 Kč/m 2

8 b) výměra v m 2 x průměrná cena půdy v m 2 stanovená pro příslušné katastrální území (str. 96/ 5 Základ daně, odst. 2) c) cena zjištěna znalcem 30. Předmětem daně z pozemků nejsou: a) lesy zvláštního určení (str. 95/ 2 Předmět daně, odst. 2b) b) pozemky remízků a hájů c) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky 31. Předmětem daně ze staveb jsou: a) stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, nebo mu podléhají (str. 96/ 7 Předmět daně, odst. 1c) b) stavby, které jsou ve vlastnictví pouze občanů ČR c) stavby i mimo území ČR, pokud je vlastní rezident ČR 32. Sazba daně u staveb tvořících příslušenství k obytným domům činí: a) z výměry přesahující 15 m 2 zastavěné plochy 1 Kč/ m 2 b) z výměry přesahující 16 m 2 zastavěné plochy 3 Kč/ m 2 c) z výměry přesahující 16 m 2 zastavěné plochy 1 Kč/ m 2 d) z výměry přesahující 16 m 2 zastavěné plochy 2 Kč/ m 2 (rok 2012 str. 97/ 11 Sazba daně, odst. 1a) DAŇ DĚDICKÁ (strana 102+) 1. Zůstavitel byl občanem ČR a měl zde také trvalý pobyt. Zanechal movitý majetek jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Ze kterého majetku se daň vybírá? a) pouze z majetku na území ČR b) z celého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v zahraničí (str. 102/ 3 Předmět daně, odst. 3a) 2. Bratr zůstavitele zdědil majetek v hodnotě Kč. Kolik činí daň ze základu daně? a) 1% b) 3% c) daň se neplatí z důvodu osvobození od daně (bratr = II. skupina, str. 105/ 19 Osvobození od daně dědické, darovací,..., odst. 1) d) 7% 3. Jaká lhůta je stanovena pro zaplacení daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí ode dne doručení platebního výměru? a) 15 dnů b) 30 dnů (str. 104/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 1) 4. Kolik činí minimální výše daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí?

9 a) 50 Kč b) 100 Kč (str. 105/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 6) 5. Majetek, který bezúplatně nabyl nadační fond v dědickém řízení : a) je osvobozen od daně dědické (str. 105/ 20, odst. 4d) b) není předmětem daně dědické c) je předmětem daně dědické 6. Pro účely výpočtu daně dědické a daně darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin. Do 1. skupiny jsou zařazeny: a) manžel, děti a rodiče, sourozenci b) příbuzní v řadě přímé a manželé (str. 104/ 11, odst. 2) c) příbuzní v řadě přímé, manželé a sourozenci 7. Daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit: a) při podání daňového přiznání k dani b) do 30 dnů ode dne, v němž mu byl doručen platební výměr o vyměření daně (str. 104/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 1) c) do 30 dnů ode dne, v němž podal přiznání k dani 8. Pro účely výpočtu dědické daně jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli. Do II. skupiny patří: a) příbuzní v řadě přímé b) příbuzní v řadě pobočné (str. 104/ 11, odst. 3a) c) ostatní osoby 9. Movité věci osobní potřeby jsou u osob II. skupiny od daně dědické osvobozeny v hodnotě: a) Kč b) Kč c) vše osvobozeno (str. 105/ 19 Osvobození od daně dědické, darovací,..., odst.1) 10. Dědicem může být i právnická osoba. Tato osoba může dědit: a) ze zákona b) ze závěti c) ze zákona i ze závěti (v zákoně není) 11. Movité věci osobní potřeby zůstavitele jsou osvobozeny od daně dědické u poplatníka (dědice) zařazeného do I. skupiny, jestliže cena tohoto majetku nepřesahuje: a) Kč a tyto věci poplatník neuvádí v daňovém přiznání b) Kč, ale musí tyto věci uvést poplatník v daňovém přiznání c) 1 mil. Kč a musí tyto věci uvést poplatník v daňovém přiznání d) jsou osvobozeny v plné výši (str. 105/ 19 Osvobození od daně dědické, darovací,..., odst. 1)

10 12. Kolik let po vzniku daňové povinnosti u daně dědické, v případě, že nebyla splněna, může úřad daň doměřit: a) do 1 roku po skončení kalendářního roku v němž vznikla povinnost podat DP b) do 3 let po skončení kalendářního roku v němž vznikla povinnost podat DP c) do 5 let po skončení kalendářního roku v němž vznikla povinnost podat DP d) do 2 let po skončení kalendářního roku v němž vznikla povinnost podat DP (že by str. 107/ 23, odst. 1?) 13. U daně dědické si může poplatník od základu daně odečíst položky snižující základ daně. Patří mezi tyto položky i odměna notáři? a) ano b) ne c) ano, pokud byl pověřen soudem k úkonům v řízení o dědictví (str. 102/ 4, odst.1d) 14. Do které dědické skupiny zařadíte babičku zůstavitele? a) do I. skupiny (by Google, jinak str. 104/ 11, odst. 2) b) do II. skupiny c) do III. skupiny 15. Dědic získá v důsledku dědického řízení nemovitost, která není na území ČR. Právo na výběr daně má: a) stát ČR b) stát, na jehož území se nemovitost nachází (str. 102/ 3 Předmět daně, odst. 2) c) záleží na dědici, kde daň odvede 16. Minimální výše daně dědické je: a) 30 Kč b) 50 Kč c) 100 Kč (str. 105/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 6) 17. Na movité věci osobní spotřeby se vztahuje osvobození. U osob zařazených do II. skupiny je toto osvobození stanovené ve výši: a) Kč b) Kč c) Kč e) úplně bez limitu (str. 105/ 19 Osvobození od daně dědické, darovací,..., odst. 1) 18. Daňové přiznání k dani dědické je poplatník povinen podat: a) do 30 dnů ode dne pravomocně skončeného řízení o dědictví (str. 104/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 1)

11 b) do 30 dnů ode dne smrti zůstavitele c) do konce kalendářního roku, v němž proběhlo řízení o dědictví DAŇ DAROVACÍ 1. Podléhá dani darovací majetek, který byl pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině a do tuzemska byl nabyvatelem dovezen? a) ano (asi str. 102/ 6 Předmět daně, odst. 3) b) ne 2. Obchodní společnost daruje fyzické osobě peněžní prostředky na zvýšení kvalifikace. Je tato fyzická osoba povinna platit daň darovací? a) ano b) ne (str. 95, odst. 13, osvobozeno) 3. Důchod vyplacený na základě smlouvy o důchodu: a) je předmětem daně darovací b) je osvobozen od daně darovací c) není předmětem daně darovací (str. 102/ 6 Předmět daně, odst. 4b) 4. U movitých věcí darovaných z ciziny se od ceny věcí odečítá: a) clo b) clo a daň, placená při dovozu, v případě že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny (str.103/ 7 Základ daně, odst. 1c) c) veškeré výdaje spojené s darováním movitých věcí z ciziny 5. Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné věci mezi spoluvlastníky bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu, považuje se nabytí nad tuto hodnotu za darování? a) ano (str. 103/ 6 Předmět daně, odst. 5) b) ne

12 6. Akciová společnost poskytla dar soukromé škole v hodnotě Kč. Je škola povinna zaplatit daň darovací? a) ano b) ne (str. 105/ 40 odst. 4a) 7. Při vyměřování daně se základ daně zaokrouhluje na: a) celé Kč nahoru b) celé 100 Kč nahoru (str. 104/ 17 Zaokrouhlování) c) nezaokrouhluje se. 8. Otec daroval své dceři auto, které bylo před darováním zařazeno v obchodním majetku dárce. Tento majetek: a) je od daně osvobozen (str. 105/ 19 Osvobození od daně, odst. 1) b) není od daně osvobozen 9. Daň darovací, nepřesáhne-li 50 Kč: a) se nevyměří b) vyměří se ve skutečné výši (str. 105/ 18 Stanovení a splatnost daní, odst. 6) c) vyměří se ve výši 50 Kč (kdyby to byla daň z nemovitostí tak ano) 10. Bezúplatné nabytí majetku nadacemi je: a) osvobozeno od daně (str. 106/ 20, odst. 4d) b) daň se platí ve výši stanovené zákonem c) příspěvek není předmětem daně 11. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem daně. Cena majetku může být snížená o: a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k tomuto majetku (str. 103/ 7 Základ daně, odst. 1a) b) nezdanitelné částky c) polovinu ceny majetku 12. Poplatníkem daně darovací při darování do ciziny je: a) dárce (str. 102/ 5 Poplatník) b) nabyvatel daru c) daň se platí v cizině d) dárce a nabyvatel společně a nerozdílně 13. Kolik činí sazba daně u osob III. skupiny, jestliže základ daně činí Kč:

13 a) 1% b) 3% c) 7% (str. 104/ 14 Sazba daně dědické a daně darovací..., odst. 1) 14. Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné věci mezi spoluvlastníky bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu, považuje se nabytí nad tuto hodnotu za darování? a) ano (str. 103/ 6, odst. 5) b) ne 15. Pro účely výpočtu daně darovací jsou ve III. skupině zařazeny osoby: a) manželé a děti b) sourozenci a rodiče c) ostatní fyzické osoby a právnické osoby (str. 104/ 11, odst. 4) DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1. Akciová společnost převede na jinou právnickou osobu nemovitost. Kolik % ze základu daně bude činit daň? a) 3% (str. 104/ 15 Sazba daně z převodu nemovitostí u osob..., I., II., III., skupina má 3 %) b) 5% c) 7% 2. Jde-li o převod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů, poplatníkem daně je? a) každý z manželů samostatně a jejich podíly jsou stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty nebo stanoveny jinak (str. 103/ 8, odst. 2) b) ze zákona pouze jeden z manželů 3. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí, jde-li o výměnu nemovitosti je: a) převodce b) nabyvatel c) převodce i nabyvatel jsou povinni platit daň společně a nerozdílně (str. 103/ 8, odst. 1c) 4. Je-li předmětem zdanění převod nemovitosti, je místně příslušným správcem daně: a) finanční úřad v místě bydliště nabyvatele b) finanční úřad v místě bydliště převodce c) finanční úřad v místě, kde se nachází nemovitost (str. 104/ 16a,odst. b) 5. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je:

14 a) převodce (str. 103/ 8, odst. 1a) b) nabyvatel c) převodce i nabyvatel (každý platí polovinu) 6. Vypočtená daň z převodu nemovitostí činí 40 Kč. Platí plátce tuto daň? a) ano b) ne (str. 105/ 18, odst. 6) 7. Zůstavitel zanechal dům v Brně dceři žijící ve Zlíně. Zůstavitel neměl trvalý pobyt na území ČR. Daňové přiznání se podá: a) v Brně (str. 104/ 16a, odst. b) b) ve Zlíně c) v místě trvalého bydliště zůstavitele 8. Daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit: a) v den odevzdání daňového přiznání (nevim) b) do 30 dnů po odevzdání daňového přiznání c) do 30 dnů po doručení platebního výměru (str. 104/ 18, odst. 1) 9. Jde-li o výměnu nemovitostí, daň z převodu nemovitostí: a) se neplatí b) výměna není předmětem daně c) daň je povinen platit převodce i nabyvatel společně a nerozdílně (str. 103/ 8, odst. 1c) 10. Sazba daně z převodu nemovitostí je u osob všech skupin stejná. Tato daň činí: a) 3% ze základu daně (str. 104/ 15) b) 5% ze základu daně c) 7% ze základu daně 11. Při výměně nemovitostí se daň vybere: a) z převodu nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší (str. 103/ 9, odst. 3) b) z převodu nemovitosti, z jejíhož převodu je daň nižší c) z průměru cen vyměňovaných nemovitostí 12. Sazba daně z převodu nemovitostí činí: a) 3% (opakuje se) b) 5% c) 7% d) závisí na výši základu daně s ohledem na klouzavě progresivní stupnici 13. V důsledku konkursu je poplatníkem daně z převodu nemovitostí:

15 a) převodce b) nabyvatel (str. 103/ 8, odst. 1b, nevim, jedinej konkurs je u 10 odst. 1 j)) c) daň se neplatí d) stát ve všech případech 14. U převodu nemovitostí je místně příslušný správce daně: a) finanční úřad v místě, kde se nachází nemovitost (str. 104/ 16a, odst. b)

16 b) finanční úřad v místě trvalého bydliště nabyvatele c) finanční úřad v místě bydliště převodce 15. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je v případě prodeje rodinného domu: a) nabyvatel b) převodce (str. 103/ 8, odst. 1) c) nabyvatel i převodce společně a nerozdílně 16. Jaká je minimální výše daně z převodu nemovitostí: a) 30 Kč b) 50 Kč c) 100 Kč (stejně jako u dědické a darovací, str. 105/ 18, odst. 6) DAŇ Z PŘÍJMŮ */přiznání k DPFO: 31. března 2010 (základní lhůta), když daňový poradce 30. června Daňová povinnost u poplatníků, kteří mají bydliště na území České republiky se vztahuje na příjmy: a) plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (str. 9/ 2, odst. 2) b) plynoucí pouze ze zdrojů na území České republiky 2. Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, a zahraniční odborníci mají daňovou povinnost, která se vztahuje: a) pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (str. 9/ 2, odst. 3) b) na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí 3. Do jaké výše peněžité hodnoty jsou osvobozeny od daně příjmy z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování a cena ze sportovní soutěže z tuzemska? a) Kč b) Kč (str. 10/ 4 odst. 1f) c) Kč 4. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost dosáhla Kč: a) neplatí zálohy na daň b) platí pololetní zálohy na daň (str. 51/ 38a, platí a ) c) platí čtvrtletní zálohy na daň 5. Patří podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku do příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti? a) b)

17 c) a) ano (str. 15/ 7, odst. 1d) b) ne 6. O jaké částky lze snížit dílčí základ daně fyzické osoby? pouze o nezdanitelné částky pouze o odčitatelné položky o nezdanitelné částky ( 15) i o odčitatelné položky ( 34) 7. Od základu daně lze odečíst mimo jiné i daňovou ztrátu, která byla vyměřena za předchozí zdaňovací období. V kolika zdaňovacích obdobích nejdéle lze daňovou ztrátu odečíst? a) 5 let (str. 45/ 34, položky odčitatelné od ZD) b) 7 let c) 10 let 8. Mohou poplatníci odečíst od základu daně 10% vstupní ceny hmotného investičního majetku zařazeného v odpisové skupině 1, 2 a 3, pokud jsou jejich prvními vlastníky? a) ano b) ne 9. Lze u hmotného majetku nabytého darováním uplatnit odpočet od základu daně podle 34? a) ano b) ne (pouze u hmotného majetku pořízeného, část vstupní ceny?) 10. Pro zjištění základu daně se u poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, vychází: a) z hospodářského výsledku (str. 26/ 23, 2a) b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji 11. Kolik činí sazba daně u společnosti s ručením omezeným v roce 2009? a) 35% b) 39% c) 19% (str. 25/ 21, odst. 1) 12. Které z výdajů nelze uznat pro daňové účely, nejsou tedy považovány za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. a) odpisy hmotného a nehmotného majetku b) výdaje na pracovní cestu c) výdaje na reprezentaci (str. 38/ 25, odst. 1t) d) výdaje na zabezpečení požární ochrany

18 c) 13. Je možné zahrnout do výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaplacení daně z příjmů fyzických osob nebo právnických osob? a) ano b) ne (str. 38/ 25, odst. 1s) 14. Kdy začíná zálohové období u poplatníků daně z příjmů? a) dnem následujícím po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období (str. 51/ 38a, odst. 1) b) dnem následujícím po uplynutí minulého zdaňovacího období 15. Poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla Kč, avšak nepřesáhla Kč: a) neplatí zálohy b) platí pololetní zálohy, a to ve výši 40% poslední známé daňové povinnosti (str. 51/ 38a, odst. 3) c) platí čtvrtletní zálohy, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti d) platí měsíční zálohy, a to ve výši 1/2 poslední známé daňové povinnosti 16. Může si poplatník daně z příjmů, kterému plynou příjmy ze zahraničí odečíst obdobnou daň již zaplacenou v zahraničí? a) ano, pokud je to v souladu se smlouvou o zamezení mezinárodního dvojího zdanění (str. 53/ 38f, odst. 4) b) ne 17. Je poplatník daně z příjmů fyzických osob povinen podat daňové přiznání v případě, že vykazuje ztrátu? a) ano b) ne 18. Co je základem daně pro zvláštní sazbu daně? a) příjmy minus výdaje b) pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak (str. 50/ 36, odst. 4) 19. Hmotným majetkem pro účely zákona o dani z příjmu se rozumí? a) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok b) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok c) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok ( 26 odst. 2)

19 c) 20. Jsou příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení a dalších zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepla předmětem daně z příjmů? (od 2011 zrušeno) a) ano (ale jsou osvobozeny, 19 d, str. 22) b) ne 21. Student vysoké školy uzavře o prázdninách pracovní poměr na dobu určitou - 3 týdny. Příjem z tohoto pracovního poměru činí Kč: a) bude zdaněn zvláštní sazbou ve výši 9% b) bude zdaněn zvláštní sazbou ve výši 19% c) bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti podle obecných pravidel, tzn. bude sražena záloha na daň 22. Sportovec-amatér se zúčastní sportovní soutěže, ve které vyhraje a obdrží cenu v hodnotě Kč. Tato cena: je od daně osvobozena podléhá zdanění zvláštní sazbou daně u zdroje (str. 50/ 36 odst. 2 l, str. 45) podléhá zdanění zvláštní sazbou daně, avšak pouze za částku přesahující Kč, tzn. že budou zdaněny pouze Kč 23. Příjem společníka veřejné obchodní společnosti z podílu na zisku je příjmem: a) z kapitálového majetku ( 8) b) z funkčních požitků ( 6) c) z podnikání ( 7) 24. Poplatník, který má příjem pouze ze závislé činnosti a jehož základ daně ve zdaňovacím období činil Kč, poskytl dar fyzické osobě, provozující kulturní představení v souhrnné výši Kč. Od základu daně si může odečíst: a) Kč b) Kč c) hodnotu daru nelze odečíst (kdyby to daroval právnický tak může osoby, 15, odst 1) 25. Autor obdržel v měsíci červenci autorský honorář za příspěvek do novin ve výši Kč. Tento příjem bude zdaněn: a) zvláštní sazbou daně ve výši 15% ( 22 odst. 1g a) b) zvláštní sazbou daně ve výši 10% c) jako příjem z jiné samostatně výdělečné činnosti 26. Do výdajů, vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, lze zahrnout nájemné při sjednání práva koupě najaté věci (finanční leasing) za podmínky, že: a) doba nájmu pronajímané věci je nejméně 3 roky (s výjimkou nemovitosti) a kupní cena není vyšší než zůstatková cena při odepisování dle zákona o daních z příjmu

20 c) b) doba nájmu pronajímané věci je delší než 20% stanovené doby odepisování, nejméně však 3 roky (s výjimkou nemovitosti) a kupní cena není vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném odepisování dle zákona o daních z příjmu c) nájemné je sjednané dohodou a výdaje jsou doloženy účetními doklady d) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování (str. 36/ 24 odst. 4a) 27. Poplatník jež provozuje zemědělskou výrobu, neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Může tedy uplatnit výdaje ve výši: a) 80% z příjmů (str. 15/ 7, odst 7a) b) 30% z příjmů c) 25% z příjmů 28. Příjmem se rozumí: a) jen peněžní příjmy b) příjem peněžní i nepeněžní kromě příjmů dosažených směnou c) příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou (str. 9/ 3, odst. 2) 29. Předmětem daně z příjmu právnických osob: a) je zisk b) jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li v zákoně stanoveno jinak (str. 21/ 18, odst. 1) c) je rozdíl mezi příjmy a výdaji, pokud v zákoně není stanoveno jinak 30. Je daň darovací zaplacená poplatníkem daňovým výdajem? a) ano b) ne (str. 38/ 25, odst. 1s) 31. Členské příspěvky přijaté Českou lékařskou komorou od svých členů: a) jsou od daně osvobozeny b) nejsou od daně osvobozeny (str. 21/ 18, odst. 3) c) ČLK není poplatníkem daně z příjmu 32. Který z uvedených darů nelze odečíst od základu daně: (str. 20/ 15, odst. 1a) a) dar politické straně na financování volební kampaně b) dar policii ČR c) dar fyzické osobě, která provozuje zařízení na ochranu zvířat (pouze právnické lze asi?) 33. Podíl na zisku akciové společnosti je: a) dividenda b) úroky 34. Úroky z prodlení:

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., ve znění zákona

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více