2. DEFINICE A TŘÍDĚNÍ EKOSYSTÉMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. DEFINICE A TŘÍDĚNÍ EKOSYSTÉMŮ"

Transkript

1 . DEFINICE A TŘÍDĚNÍ EKOSYSTÉMŮ.. ZÁSADY KLASIFIKACE ZÁKLADY KLASIFIKACE Různá hlediska třídění biologické hierarchie biosystémů mapování krajiny praktický přístup.. BIOLOGICKÁ KLASIFIKACE BIOLOGICKÉ TŘÍDĚNÍ ZPŮSOB TŘÍDĚNÍ ZÁVISÍ NA PRAKTICKÉM CÍLI HODNOCENÍ VYCHÁZÍ Z HIERARCHICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ BIOSYSTÉMŮ... BIOSFÉRA BIOSFÉRA BIOCYKLY BIOMY BIOTOPY (ekosystémy)

2 BIOSFÉRA celá svrchní sféra povrchu zemského osídlená živými organismy (biotou) horní hranice cca km (troposféra) dolní hranice: -moře až na dno hloubky přes km -souš v praxi pouze do desítek metrů... BIOCYKLY Rozdělení: biocykly MOŘSKÝ BIOCYKLUS MOŘSKÝ BIOCYKLUS MOŘSKÝ BIOCYKLUS Charakteristické vlastnosti: velká rozloha (7 % zemského povrchu) velká hloubka moře je souvislé není rozděleno překážkami mořská voda je v neustálém oběhu a pohybu vyšší stabilita ekologických faktorů než na souši plynulé přechody (gradienty) ekologických faktorů hlavní limitující faktory: -salinita (obsah solí) -hloubka (tlak vody) -rozpuštěné živiny MOŘSKÝ BIOCYKLUS Rozdělení: pobřežní vody vysoká produkce biomasy korálové útesy otevřenémoře nízká produkce a diverzita Rozhranímezi mořským a terestrickým ekosystémem tvoří: -přílivové pásmo SLADKOVODNÍ BIOCYKLUS PEVNINSKÝ BIOCYKLUS SLADKOVODNÍ BIOCYKLUS Charakteristické vlastnosti: vyšší stabilita ekologických faktorů než na souši plynulé přechody (gradienty) ekologických faktorů hlavní limitující faktory: -koncentrace kyslíku -teplota -průhlednost (dosah slunečního záření) PEVNINSKÝ BIOCYKLUS -SOUŠ Charakteristické vlastnosti: mimořádná proměnlivost ekologických prvků voda hlavní limitující faktor nízká hustota vzduchu umožňuje rychlé prouděnía dostatečné zásobení kyslíkem relativně nejstabilnější je prostředí půdní Rozdělení: stojaté vody tekoucí vody Brakické vody (v ústí řek) přechod k mořskému biocyklu Podle makroklimatu a geologického podkladu se rozděluje na 8 rozsáhlých ekologických systémů -BIOMŮ

3 ... BIOMY BIOMY: BIOMY. TUNDRA. TAJGA. OPADAVÉ LISTNATÉ LESY. VŽDYZELENÝ SUBTROPICKÝ A TROPICKÝ LES. STEP 6. SAVANA 7. TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES 8. POUŠŤ BIOMY -TUNDRA BIOMY -TUNDRA CHARAKTERISTIKA: velmi nízká teplota, krátké vegetační období půda chudá na živiny, téměř nerozmrzající vegetace: arktické traviny, zakrslé křoviny, tundrová rašeliniště, lišejníky primární konzumenti: severští hraboši, lumící, sobi sekundární konzumenti: šelmy (polární liška), dravci, sovy potravní řetězec s hospodářským významem: BIOMY -TAJGA BIOMY -TAJGA CHARAKTERISTIKA: lemuje jižní okraj tundry na euroasijském kontinentu a vseverní Americe nízká teplota vůdčí dřeviny: smrky, borovice, příp. modřín, z listnáčů břízy a vrby keřové patro slabě vyvinuto bylinné patro: mechy, bažinné rostliny primární konzumenti: hlodavci, drobní pěvci -hlavní potrava - semena stromů (semenné roky? opatření proti hlodavcům) vmístech výskytu listnatých stromů -los, zajíc, bobr, tetřívek vhorách střední Evropy odpovídá tajze smrkový vegetační stupeň (9 - m n.m.)

4 BIOMY - OPADAVÉ LISTNATÉ LESY BIOMY - OPADAVÉ LISTNATÉ LESY CHARAKTERISTIKA: příhodnější teplotní podmínky, rovnoměrně rozložené srážky, poměrně vysoká vzdušná vlhkost oblasti střídání ročních období velmi dobře vyvinuté keřovéa bylinné patro výskyt stromových ptáků a ptáků vázaných na zemský povrch výskyt obojživelníků a plazů savci: zubr, los, srnčí, jelení a černá zvěř, zšelem -liška, medvěd, vlk, rys, kočka divoká, jezevec lesy původní skladby dnes již jen vrezervacích BUČINA BROUMOVSKÉ STĚNY BIOMY - VŽDYZELENÝ SUBTROPICKÝ A TROPICKÝ LES BIOMY - VŽDYZELENÝ SUBTROPICKÝ A TROPICKÝ LES CHARAKTERISTIKA např.: akáciové lesy (Afrika), středomořská macchie, australské eukalyptové lesy, kalifornský chaparral, středoamerický hammock oblasti s vyšší teplotou a nevýraznými rozdíly mezi zimou a létem, vvydatnými, ale nerovnoměrnými srážkami časté lesní požáry tlumí rozvoj keřového patra JIHOZÁPADNÍ FRANCIE POBŘEŽÍ ATLANTIKU Lesy s vřesovci a planikou BIOMY - STEP BIOMY - STEP CHARAKTERISTIKA travnaté společenstvo mírného pásu rozsáhlé bylinné ekosystémy teplá až horká oblast srážky: nízké na rozvoj lesa, dostatečné pro rozvoj bylin (aby nevznikla poušť) převládají norující hlodavci, častý letní spánek velcí savci se sdružují do stád -migrace predátoři -hlavně psovité šelmy, sokolovití a krahujcovité dravci MAĎARSKÁ PUSTA

5 BIOMY - SAVANY BIOMY - SAVANY CHARAKTERISTIKA tropická travnatá společenstva sroztroušenými skupinami stromů vyšší srážky než step, ale nerovnoměrně rozložené, dlouhá období sucha časté požáry, součást přirozené sukcese značná produkce biomasy, relativně chudší spektrum druhů značná početnost populací př. africké savany, rezervace Serengeti, stáda antilop, zeber, žiraf, slonů, nosorožců predátoři: lvi, gepardi, hyeny BIOMY - POUŠTĚ BIOMY - POUŠTĚ CHARAKTERISTIKA horké suché pásmo subtropů zaujímají velké rozlohy úhrn srážek pod mm ročně vpříhodných místech je řídký vegetační pokryv tvořen jednoletými bylinami, víceletými sukulenty a nízkými keři velmi nízká produkce biomasy -nejnižší ze všech biomů živočišné druhy s úsporným vodním metabolismem (plazi, ptáci) ze savců: pouštní hlodavci, stavba nor (tarbíci, pískomilové) POUŠŤ SE SOLNÝM JEZEREM -TUNIS BIOMY -TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES BIOMY -TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES CHARAKTERISTIKA opak pouštního biomu vysoká, málo kolísající teplota bohaté srážky přes mm ročně nejvyšší produkce biomasy bylinné, keřové a stromová patra druhově nejbohatší je nejvyšší stromové patro: opice, kolibříci, plazi, žáby, lenochodi, plodožraví ptáci typickým rysem je velký počet vzájemně si konkurujících druhů snízkou populační hustotou.

6 ... BIOTOPY ČESKÉREPUBLIKY KATALOG V - VODNÍ TOKY A NÁDRŽE M -MOKŘADY A POBŘEŽNÍ VEGETACE Přírodnípark Východní Krušnéhory, rybník na toku Slatina Rákosina v NPR Novozámecký rybník (okres Česká Lípa) R - PRAMENIŠTĚ A RAŠELINIŠTĚ S - SKÁLY, SUTĚ A JESKYNĚ Vrchoviště se suchopýrem pochvatým Hrubý Jeseník Suťové pole v PR Špičák Krušné hory 6

7 A - ALPÍNSKÉ BEZLESÍ T SEKUNDÁRNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ Druhově chudý smilkový trávník na vrcholových plošinách Krkonoš u Harrachových kamenů Úpolínová louka na úpatí PR Špičák Krušné hory T SEKUNDÁRNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ T SEKUNDÁRNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ Porost pcháče různolistého Kamenný Dvůr Rozsáhlé porosty kavylů Hadcová step u Mohlelna T SEKUNDÁRNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ K KŘOVINY Sekundární vřesoviště Nakléřov (Ústí nad Labem) Mokřadní vrbiny v nivě Vltavy PP Krňák (Praha) 7

8 L LESY - L Mokřadní olšiny L LESY L Lužní lesy Olšina s porosty ostřice řízné u rybníka Jordán (Hradec Králové) Lužní les v údolí Robečského potoka -Zahrádky L LESY L Dubohabřiny L LESY - L Suťové lesy KRUŠNÉ HORY, údolí Rybného potoka Dubohabřinový porost PP Modřanská rokle Cholupice - Praha L LESY L Bučiny L LESY L6 Teplomilné doubravy Acidofilní bučina - Ralsko Moravský kras 8

9 L LESY L7 Acidofilní doubravy L LESY L8 Suché bory JEDLOVÁ HORA Novohradské hory L LESY L9 Smrčiny L LESY L Rašelinný bor Novohradské hory Rašelinný bor v PR Borkovická blata (Tábor) X BIOTOPY SILNĚ OVLIVNĚNÉ NEBO VYTVOŘENÉ ČLOVĚKEM X Urbanizovaná území X Polní kultury X Antropogenní plochy mimo sídla se sporadickou vegetací X Ruderální bylinná vegetace mimo sídla X Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy X6 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami X7 Paseky s podrostem původního lesa X8 Paseky s nitrofilní vegetací X9 Nálety pionýrských dřevin X Nelesní stromové výsadby mimo sídla X Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace X Nálety pionýrských dřevin X Nelesní stromové výsadby mimo sídla X Vodní toky a nádrže bez ochranářksy významné vegetace.. MAPOVÁNÍ KRAJINY 9

10 PRINCIP METODIKY Kombinuje hlediska: a) typy krajiny typů (orná půda, les..) b) stupně ekologické stability přirozený umělý roste ekologická stabilita - ORNÁ PŮDA CHMELNICE, VINICE, ZAHRADY - SADY LOUKY, PASTVINY LESY, LESNÍ POROSTNÍPLÁŠTĚ A LESY 6 - LADA 7 LINIOVÁ SPOLEČENSTVA, SOLITERY 8 SKÁLY, SUTĚ 9 -MOKŘADY VODNÍ PLOCHY, NÁDRŽE VODNÍ TOKY, ODPADY SÍDLA A OBJEKTY MIMO INTRAVILÁN KOMUNIKACE, SKLÁDKY přirozené subalpinské a vysokohorské přirozené a přírodě blízké přírodě blízké, 6% přirozené dřevinné skladby 6.. bylinná 6. s dřevinami 6. -dřevinná 7. bylinná 7. s dřevinami 7. dřevinná přirozená 8 přirozené 9 -přirozené přírodní přírodě blízké vyvinuté přechodné pásmo přírodní bez úprav s vyvinutými společenstvy -základní -drobná políčka erozně narušená 6 zahrada a zahrádkářské kolonie maloplošné, zatravněné vinice maloplošné 7 zahrada a zahrádkářské kolonie maloplošné, intenzivní drobná údržba s ornou půdou chmelnice vinice velkoplošné zeleninovéa ovocné školky maloplošné zeleninovéa ovocné školky velkoplošné 8 zahrady maloplošné i velkoplošné maloplošné, extenzivní bylinné patro s př irozenými rostlinnými druhy, chráněné či významné druhy, nehnojené maloplošné extenzivnís významným podílem př irozeně rostoucích druhů velkoplošné zatravně né intenzivní (výjimečně maloplošné) na orné půdě (velkoplošné, výjimečně maloplošné). přirozené a přírodě blízké, extenzivní, s významným podílem přirozených druhů.. přírodně blízké, druhově chudší polokulturní většinou intenzivní, existence přirozených druhů kulturní, intenzivně využívané, hnojené, druhově chudé 7 lesy, přirozené neovlivně né polokulturní nevyvinutá společenstva a smíšené porosty 6% přirozené dřevinné skladby 8 lemy, přírodě blízké s převahou přirozených druhů kulturní, monokulturní a směsi 9 lesy, částečně degradované degradované, zničené imisemi, s ruderálními společenstvy, akátiny 6 semenné plantáže 6. bylinná 6. s dřevinami 6.. dřevinná přírodě blízká bez ruderálních druhů 6. bylinná 6. s dřevinami 6. dřevinná částečně narušená 6. bylinná 6. s dřevinami 6. dřevinná degradovaná, ruderalizovaná 6. s minimálním podílem vegetace či bez vegetace 7. bylinná 7. s dřevinami 7. dřevinná, přírodě blízká bez ruderálních druhů 7. bylinná 7. s dřevinami 7. dřevinná polokulturní, část narušená 7. kulturní aleje, větrolamy 7. bylinná 7. s dřevinami 7. dřevinná, degradovaná, převaha ruderálních druhů 7 solitery - 8 narušené 9 -narušené 8 silně narušené 9 silně narušené přírodě blízké omezené přechodové pásmo upravené, velmi omezené přechodové pásmo umělé bez přechodového pásma 6 umělé, betonové nádrže přirozená, dílčí úpravy, vyvinutá společenstva upravené, mírně narušená společenstva upravené, silně narušená vodní a pobřežní společenstva umělé, zpevně né koryto bez oživení zeleň sídel i mimo intravilán zahrady, parky, hřbitovy kolonie chat jednotlivá osídlenía intravilán (vegetace %) jednotlivé osídlenía intravilán (vegetace -%) kolonie chat (vegetace -%) 6 intravilán, městská zástavba 7 zemědělská střediska a jiná účelová zařízení účelovécesty nezpevněné, zcela zatravně né účelovécesty nezpevněné, s narušenými bylinnými společenstvy cesty nezpevněné bez vegetace 8 skládky s postupně zarůstajícívegetací cesty zpevněné silnice II. a III. tř. 6 I. tř. a dálnice 7 železnice 9 skládky ostatní zpevně né plochy ORNÁ PŮDA CHMELNICE, VINICE, ZAHRADY - základní - drobná políčka erozně narušená 6 zahrada a zahrádkářské kolonie maloplošné, zatravněné vinice maloplošné 7 zahrada a zahrádkářské kolonie maloplošné, intenzivní drobná údržba s ornou půdou chmelnice vinice velkoplošné zeleninovéa ovocné školky maloplošné zeleninovéa ovocné školky velkoplošné 8 zahrady maloplošné i velkoplošné

11 maloplošné, extenzivní bylinné patro s přirozenými rostlinnými druhy, chráněné či významné druhy, nehnojené maloplošné extenzivní s významným podílem přirozeně rostoucích druhů velkoplošnézatravněné intenzivní (výjimečně maloplošné) na orné půdě(velkoplošné, výjimečně maloplošné) - SADY přirozené subalpinské a vysokohorské. přirozené a přírodě blízké, extenzivní, s významným podílem přirozených druhů.. přírodně blízké, druhově chudší polokulturnívětšinou intenzivní, existence přirozených druhů kulturní, intenzivně využívané, hnojené, druhově chudé LOUKY, PASTVINY LESY, LESNÍ POROSTNÍ PLÁŠTĚ A LESY přirozené a přírodě blízké přírodě blízké, 6% přirozené dřevinné skladby 7 lesy, přirozené neovlivněné polokulturní nevyvinutá společenstva a smíšené porosty 6% přirozené dřevinnéskladby 8 lemy, přírodě blízké s převahou přirozených druhů kulturní, monokulturní a směsi 9 lesy, částečně degradované degradované, zničenéimisemi, s ruderálními společenstvy, akátiny 6 semenné plantáže 6.. bylinná 6. s dřevinami 6. - dřevinná 6. bylinná 6. s dřevinami 6.. dřevinná přírodě blízká bez ruderálních druhů 6. bylinná 6. s dřevinami 6. dřevinná částečně narušená 6. bylinná 6. s dřevinami 6. dřevinná degradovaná, ruderalizovaná 6. s minimálním podílem vegetace či bez vegetace 6 - LADA 7 LINIOVÁSPOLEČENSTVA, SOLITERY 7 LINIOVÁSPOLEČENSTVA, SOLITERY 7. bylinná 7. s dřevinami 7. dřevinná přirozená 7. bylinná 7. s dřevinami 7. dřevinná, přírodě blízká bez ruderálních druhů 7. bylinná 7. s dřevinami 7. dřevinná polokulturní, část narušená 7. kulturní aleje, větrolamy 7. bylinná 7. s dřevinami 7. dřevinná, degradovaná, převaha ruder. druhů 7 solitery -

12 8 SKÁLY, SUTĚ 9 - MOKŘADY - VODNÍ PLOCHY A NÁDRŽE 8 přirozené 9 - přirozené 8 narušené 9 - narušené 8 silně narušené 9 silně narušené přírodní přírodě blízké vyvinuté přechodné pásmo přírodě blízké omezené přechodové pásmo upravené, velmi omezené přechodové pásmo umělé bez přechodového pásma 6 umělé, betonové nádrže VODNÍ TOKY, ODPADY SÍDLA A OBJEKTY MIMO INTRAVILÁN přírodní bez úprav s vyvinutými společenstvy přirozená, dílčí úpravy, vyvinutá společenstva upravené, mírně narušená společenstva upravené, silně narušenávodní a pobřežní společenstva umělé, zpevněné koryto bez oživení zeleň sídel i mimo intravilán zahrady, parky, hřbitovy kolonie chat jednotlivá osídlenía intravilán (vegetace %) jednotlivé osídlenía intravilán (vegetace -%) kolonie chat (vegetace - %) 6 intravilán, městskázástavba 7 zemědělskástřediska a jiná účelovázařízení KOMUNIKACE, SKLÁDKY účelové cesty nezpevněné, zcela zatravněné účelové cesty nezpevněné, s narušenými bylinnými společenstvy cesty nezpevněnébez vegetace 8 skládky s postupně zarůstajícívegetací cesty zpevněné silnice II. a III. tř. 6 I. tř. a dálnice 7 železnice 9 skládky ostatnízpevněnéplochy

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Obsah A2.4.6 Nelesní ekosystémy >> Další (A2.4.7 Přehled literatury) A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Lesy zaujímají významnou část území kraje - dle evidence nemovitostí úhrnem kolem 140 tisíc hektarů, což představuje

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Obec Písek u Jablunkova (foto: TK) Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle 45i zák. 114/1992 Sb., v platném

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce:

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce: NÁVRH 2014 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk Pořizovatel: Městský úřad úřad územního plánování Náměstí Přemyslovců 163 288 88 Nymburk Spolupráce: T-MAPY spol. s r.o. Špitálská

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství Název zakázky: VYSOČINA PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE 1. zadavatel: KRAJ VYSOČINA Žižkova 57 587 33 Jihlava smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr.

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU B. Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. listopad 2005 Obsah 1. Základní profil a vymezení řešeného území... 6 1.1. Poloha

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 5. OSTATNÍ EKOSYSTÉMY... 2 5.1. EKOSYSTÉMY PŘIROZENÝCH (PŘÍRODNÍCH, PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH) STANOVIŠŤ - SVAHY, SKÁLY,... 2 5.1.1. Přístupy a východiska... 2 5.1.2. Řešení... 2 5.1.3. Podklady, literatura,

Více

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545 575 250, 545 576 740 Fax.: 545 576 250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ 46990798

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ ZELENÝ SVĚT 2009 Plán péče pro přírodní památku Čimické údolí Hlavní město Praha k.ú. Bohnice, Čimice na období 2010-2019 Autoři : Editor,

Více

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému 1 ÚVOD Městské prostředí bývá v podvědomí lidí chápáno jako protiklad přírodního prostředí. Některé jeho aspekty - vysoká koncentrace obyvatel, dopravy, průmyslu, vysoký podíl zpevněných ploch, spolu se

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA tel: +420 603 89 12 84 e-mail: ekoex@iol.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST

Více