Prohlášení. Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení. Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Katedra filosofie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní program: (kombinace) Dějepis Občanská výchova FENOMÉN UŽÍVÁNÍ HALUCINOGENŮ V LATINSKÉ AMERICE A V EVROPĚ. KOMPARACE UŽÍVÁNÍ AYAHUASCY VE DVOU ODLIŠNÝCH KULTURNÍCH KONTEXTECH. PHOENIX OF USING HALLUCINOGENS IN LATIN AMERICA AND IN EUROPE. COMPARATION OF USING AYAHUASCA IN TWO DIFFERENT CULTURAL CONNEXIONS. PHÄNOMEN DER EINSATZ VON HALLUZINOGENEN IN LATEINAMERIKA UND EUROPA. VERGLEICH DER VERWENDUNG AYAHUASCA IN ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN KULTURELLEN KONTEXT. Diplomová práce: 2011 FP Katedra filosofie 226 Autor: Martin Kubeček Podpis: Adresa: Sadová , Jablonec nad Nisou Vedoucí práce: prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc. Počet stran slov obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2 2

3 3

4 Prohlášení Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem. V Liberci dne: Martin Kubeček 4

5 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce prof. PhDr. Bohumilu Nuskovi, CSc. za ochotu s níž se mého tématu ujal, za cenné odborné rady a čas, který mi při konzultacích věnoval. Zároveň bych poděkoval i Rayu Raumimu za to, že mne osobně seznámil s učením ayahuascy. 5

6 FENOMÉN UŽÍVÁNÍ HALUCINOGENŮ V LATINSKÉ AMERICE A V EVROPĚ. KOMPARACE UŽÍVÁNÍ AYAHUASCY VE DVOU ODLIŠNÝCH KULTURNÍCH KONTEXTECH. Anotace Diplomová práce je orientována na problematiku odlišného kulturního vnímání a přístupu k halucinogenům v jižní Americe a v Evropě, se zaměřením na fenomén posvátného pralesního nápoje, zvaného ayahuasca, s nímž jsem se prostřednictvím šamanského zasvěcence Rayu Raumiho osobně seznámil. Práce si klade za cíl provést komparativním postupem zmapování kulturního významu a postavení ayahuascy ve dvou naprosto odlišných geografických a kulturních oblastech, přičemž pozornost je věnována především jejímu přirozenému původnímu prostředí a způsobu, jakým je moderní evropskou kulturou v současnosti přijímána. Obsahem jednotlivých kapitol je vymezení geografického původu ayahuascy, popis jejího složení, skladby uživatelů, vyzdvižení medicínského, duchovního a kulturního významu v Amazonii a Evropě, nehledě na uvedení osobního zážitku s celonoční šamanskou očistou podle tradice lidu Kečua, a připojení rozhovorů s dalšími účastníky ceremonie. Tato diplomová práce nenabízí v žádném případě konečnou interpretaci, neboť výzkum neustále podléhá novým a novým poznatkům, ať už z oblasti antropologie nebo psychologie. KLÍČOVÁ SLOVA Amazonie, ayahuasca, antropologie, Evropa, halucinogen, šamanismus, vegetalismus, synkretismus, náboženství, kultura 6

7 PHOENIX OF USING HALLUCINOGENS IN LATIN AMERICA AND IN EUROPE. COMPARATION OF USING AYAHUASCA IN TWO DIFFERENT CULTURAL CONNEXIONS. Summary This thesis is focused on the issues of different cultural perceptions and access to hallucinogens in South America and Europe, focusing on the phenomenon of the sacred forest drink called ayahuasca, with which I, through shamanic guru Rayu Raumiho personally acquainted. The work aims to make a comparative inventory of cultural significance and status of ayahuasca in two completely different geographical and cultural areas, particular attention is paid to its original natural environment and how the modern European culture is currently accepted. The content of each chapter is to identify the geographic origin of Ayahuasca, a description of its composition, structure of users, highlight the medical, spiritual and cultural significance in the Amazon and Europe, apart from the personal experience with all-night tribal cleansing in the tradition of Quechua people, conversations and connections with other participants in the ceremony. This thesis does not in any way definitive interpretation, it is constantly subject to new research and new knowledge, whether in the field of anthropology or psychology. KEY WORDS Amazonia, ayahuasca, anthropology, Europe, hallucinogens, shamanism, vegetalism, syncretism, religion, culture 7

8 PHÄNOMEN DER EINSATZ VON HALLUZINOGENEN IN LATEINAMERIKA UND EUROPA. VERGLEICH DER VERWENDUNG AYAHUASCA IN ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN KULTURELLEN KONTEXT. Zusammenfassung Diese These wird auf die Fragen der unterschiedlichen kulturellen Wahrnehmungen und den Zugang zu Halluzinogene in Südamerika und Europa fokussiert und konzentriert sich auf das Phänomen des heiligen Wald Getränk namens Ayahuasca, mit denen ich über schamanische Guru Rayu Raumiho persönlich kennen. Die Arbeit zielt auf eine vergleichende Bestandsaufnahme der kulturellen Bedeutung und den Status von Ayahuasca in zwei völlig unterschiedlichen geographischen und kulturellen Bereichen zu machen, ist besonderes Augenmerk auf seine ursprüngliche Natur bezahlt und wie die moderne europäische Kultur wird derzeit angenommen. Der Inhalt der einzelnen Kapitel ist der geographischen Herkunft von Ayahuasca, eine Beschreibung ihrer Zusammensetzung, Struktur der Nutzer zu identifizieren, markieren Sie die medizinische, geistige und kulturelle Bedeutung in den Amazonas und in Europa, abgesehen von den persönlichen Erfahrungen mit all-night Stammes Säuberungen in der Tradition der Quechua Personen, Gespräche und Verbindungen mit anderen Teilnehmern der Zeremonie. Diese These in keiner Weise endgültige Auslegung ist es ständig Gegenstand der neuen Forschung und neue Erkenntnisse, ob im Bereich der Anthropologie oder Psychologie. DIE SCHLÜSSELWÖRTER Amazonien, Ayahuasca, Anthropologie, Europa, Halluzinogene, Schamanismus, Vegetalismus, Synkretismus, Religion, Kultur 8

9 1. AMAZONSKÝ DEŠTNÝ PRALES: ŽIVÉ PLÍCE MATKY ZEMĚ MESTICKÉ A INDIÁNSKÉ OBYVATELSTVO FLORÁLNÍ ROZMANITOST AMAZONSKÉ NÍŽINY KONZUMACE PŘÍRODNÍCH PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK V JIŽNÍ AMERICE VEGETALISMUS, AYAHUASCA, JEJÍ PŮVOD A VÝZNAM V TRADIČNÍM KULTURNÍM PROSTŘEDÍ VÝZNAM SLOVA VEGETALISTA : CURANDERO NEBO BRUJO? SYNKRETISMUS V JIŽNÍ AMERICE INDIÁNSKÝ KMENOVÝ ŠAMANISMUS LA MADRE SELVA, ŽENA MNOHA TVÁŘÍ: BOTANICKÉ A CHEMICKÉ SLOŽENÍ PRALESNÍ MEDICÍNY PRÁCE S ROSTLINOU, PROCES PŘÍPRAVY VZÝVÁNÍ ASISTUJÍCÍCH DUCHŮ PSYCHOTROPNÍ ÚČINKY AYAHUASCY A KOMUNIKACE S JINÝMI SVĚTY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NEMOCI POMOCÍ DUCHOVNÍCH BYTOSTÍ LÉČIVÉ ÚČINKY POSVÁTNÝCH MELODIÍ ICARO AYAHUASCA JAKO BOŽSKÁ ENERGIE JEŽÍŠE KRISTA KULTURNÍ VÝZNAM AYAHUASCY V INDIÁNSKÉM A MESTICKÉM PROSTŘEDÍ KRÁTCE O GLOBALIZACI AYAHUASCY, JEJÍ TRANSPLANTACI DO KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ STARÉHO KONTINENTU A VÝPOVĚĎ OSOBNÍHO SETKÁNÍ S CELONOČNÍ MEDICINÁLNÍ OČISTOU POD VEDENÍM ŠAMANSKÉHO ZASVĚCENCE RAY RAUMIHO Z PRALESNÍ KOMUNITY V EKVÁDORSKÉM NAPU EVROPSKÁ KULTURA X PŘÍRODNÍ HALUCINOGENY Z DEŠTNÉHO PRALESA DO EVROPY DLOUHÁ POUŤ ZA MEDICÍNOU POZNÁNÍ ROZHOVORY S NĚKOLIKA DALŠÍMI ÚČASTNÍKY AYAHUASCOVÉ KÚRY, POŘÍZENÉ RÁNO PO LÉČEBNÉ CEREMONII

10 ÚVOD 10. června 1960 napsal William S. Burroughs v peruánské Pucallpě dopis adresovaný Allenu Ginsbergovi, ve kterém hovoří o svém úspěchu při hledání cesty k mestickým šamanům, kteří znají tajemství yage. Doslovně se v tomto telegramu píše: jsem stále v Pucallpa - narazil jsem na malého, kulatého chlapíka. Ramon mě vzal ke svému curanderovi - kterému hodně věří a o jehož nadpřirozených léčivých schopnostech hodně mluví, až příliš - Maestro, jak mu říkají, byl velice příjemný a prostý, asi osmatřicetiletý chlápek - který pro nás 3 připravil nedávno večer pití; včera večer jsem navštívil řádného curandera, celonoční sezení s pitím pro přibližně 30 mužů a žen v chýši na okraji Pucallpa, za plynárenským polem, kde město přechází v džungli srpna 2010 jsem se taktéž vydal za poznáním tajemství prastarého léčivého nápoje, jehož domovem je amazonský deštný prales. Stejně jako W. Burroughs, i já byl plný dychtivosti po seznámení s touto medicínou, k němuž nakonec došlo až šest let poté, co jsem se o ní poprvé dočetl. Podrobnému popisu vlastní zkušenosti s tímto přírodním halucinogenem jsem se rozhodl věnovat jednu samostatnou část v rámci této diplomové práce. Ayahuasca je již tisíce let známý indiánský nápoj s rozmanitými halucinogenními a léčivými účinky, mimoto se jedná o látku uznanou za legální samotnou peruánskou vládou. Díky tomu je v současnosti hojně využívána i moderní medicínou, která si její nepopiratelně kladný vliv na lidský organismus velmi dobře uvědomuje. Ayahuasca, yage, jak se medicíně také říká, vykazuje výborné výsledky například u lidí s pokročilou drogovou intoxikací, mezi nimiž jsou velmi často i pacienti závislí na extrahované kokainové pastě, na níž si lidský organismus přivyká velmi snadno a rychle. V této souvislosti se sluší zmínit moderní peruánská detoxikační centra, která ayahuascu používají jako neodmyslitelnou součást léčebné kúry bývalých narkomanů. To je však jen zlomek toho, jak lze využít této zázračné rostliny, která se těší úctě a vážnosti především mezi indiánským (ale i mestickým) obyvatelstvem a jeho léčiteli, kteří věří tomu, že nápoj hojí nejen tělo, ale i duši a lze skrze jeho síly vstoupit do světů jinému člověku zcela nepřístupných. 1 BURROUGHS, William S.; GINSBERG, Allen. Dopisy o yage. Praha : X-Egem, s. 78. ISBN

11 V posledních desetiletích přibývá na mezinárodních trzích stále více farmaceutických společností, především ze Spojených Států, které by rády opanovaly monopol na výrobu yage, čímž by v podstatě přejaly veškerou kontrolu nad právy a zákony vztahujícími se k její přípravě a konzumaci. Takto by došlo k situaci, v níž by každý šaman (vegetalista) před samotnou přípravou yage musel nejdříve zažádat o povolení u dané farmaceutické společnosti a zaplatit jí poplatek stanovený monopolem. Nelze jinak nežli doufat, že zdravý rozum a indiánské právo staré tisíce let v budoucnu jednou provždy zvítězí nad chamtivostí, diktátem a antimorálkou hladového trhu. Úkolem mé diplomové práce je výzkum důležitého botanického, farmaceutického a duchovního fenoménu se zaměřením na jeho význam a postavení ve dvou diametrálně odlišných sociokulturních kontextech (v kontextu Latinské Ameriky a České republiky). Za hlavní přínos k tématu této práce pokládám osobní poznání nejen ayahuascy, ale i formy a obsahu léčitelského umění vegetalistů (nejen) kmene Kichwa 2, nehledě na navázání kontaktu se zástupci české komunity v horní Amazonii, která se zabývá právě prací s ayahuascou a její tradicí mezi obyvateli deštného pralesa. 2 Kichwa (Kečua) kmen usídlený dříve podél toku horního Apurimaku v Peru, současná populace tohoto etnika je rozšířena také v Ekvádoru a Bolívii. 11

12 1. AMAZONSKÝ DEŠTNÝ PRALES: ŽIVÉ PLÍCE MATKY ZEMĚ Domnívám se, že vzhledem k tématu této práce, zaměřené na užívání ayahuascy a její význam v pojetí dvou zcela odlišných kulturních rovin, je zcela na místě podniknout nejdříve rychlou exkurzi mezi domorodé obyvatelstvo amazonské pánve, jeho jejich mestické protějšky a lehce proniknout též do světa rostlinných pralesních společenstev a poznat tak botanické prostředí, z něhož takzvaná medicína vzešla, a v němž se s ní poprvé člověk setkal. Nehledě na to, že si místní člověk zachoval vědomosti o jejím magickém tajemství i navzdory španělské rekatolizaci. 1.1 Mestické a indiánské obyvatelstvo Správné použití slova mestizo (mestik) pro označení určitého obyvatele Jižní Ameriky je závislé v první řadě na jeho etnickém původu. Jinými slovy, mestičtí obyvatelé představují míšence indiánského a evropského (především portugalského a španělského) původu, kteří žijí drtivou měrou na území městských aglomerací, na rozdíl od nesmíšených indiánů. Websterův výkladový slovník používá pro mestika termínu kompletně akulturovaný středoamerický nebo jihoamerický indián Ovšem podobné způsoby rasového třídění skýtají řadu nejasností. Kupříkladu v Brazílii, kde se k označení mestika užívá slova caboclo 4 podobného španělskému cabocho (v tomto případě jde o jedince s převažujícími indiánskými prvky). Za Cabocho jsou ale třeba v Kolumbii označováni i kolonisté a osadníci. Z toho důvodu budu v následujícím textu používat označení Indián ve smyslu příslušníka toho kmene, který nebyl až dosud postižen ztrátou své vlastní kultury a původního životního prostoru. Společným poutem bělochů a mestizos, vzešlým z koloniální minulosti jižní Ameriky, je španělský jazyk, který se časem rozšířil natolik, že u drtivé většiny místní akulturované populace přejal postavení mateřštiny. Naproti tomu si i přes veškerý evropský koloniální vliv většina indiánských skupin dokázala zachovat své původní jazyky a rozdílné dialekty až do dnešní doby. Ty nám dnes pomáhají 3 The ARTFL Project [online]. University of Chicago : 2007 [cit ]. Webster's Revised Unabridged Dictionary. Dostupné z WWW: <uchicago.edu/index.shtml>. 4 (viz.) LUNA, Luis Eduardo. Vegetalismo : Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie. Praha : DharmaGaia, s. 19. ISBN

13 ke zmapování a zorientování se v množství jednotlivých pralesních kmenů, náležejících k určitým jazykovým rodinám. Vzhledem k tomu, že se v případě indiánské populace jižní Ameriky jedná o problematiku nesmírně rozsáhlou, pokládám za povinnost uvést zde pro představu alespoň malou část 5 indiánských jazykových rodin a některých jejich členů, v jejichž kulturním okruhu se budeme přibližně ve stěžejní části této práce pohybovat: Aravacká jazyková rodina (Kampové podél toku řeky Ucapali, Peru) Kečujská jazyková rodina (Kečuové v Ekvádoru, Peru a Bolívii) Chívarská jazyková rodina (Chívarové v severním Ekvádoru) Panoská jazyková rodina (Konibové a Šipibové v oblasti jezera Yarinacocha, Peru) Uru-čipajská jazyková rodina (Iquitové usídlení v oblasti ekvádorského Iquitos) Tupijská jazyková rodina (Omaguové žijí taktéž v oblasti Iquitos) Tukanská jazyková rodina (Tukanové v oblasti Tucano). Zaměřme se nyní poněkud podrobněji alespoň na jeden z těchto kulturních okruhů. Nyní mám na mysli početné indiánské etnikum Kečua, neboť právě s jeho šamanskými praktikami, jedná-li se o práci s ayahuascou, jsem byl osobně seznámen. Pradávný národ Kečua (Quichua, Quechua, Kechua nebo také Keshua), jehož civilizační vliv se plně promítnul i do vývoje mnoha dalších jihoamerických etnik, na svém počátku představoval poměrně malou skupinu žijící v Peru na horním Apurimaku a později se stal vedoucím společenstvem rozsáhlého území. Jeho jazyk, kterým se hovořilo původně v oblasti ekvádorských And, se dokázal postupně rozšířit až do Brazílie a Argentiny. První zprávy o tomto etniku pocházejí již ze 13. století n. l., kdy museli Kečuové bojovat o své území se sousedním kmenem Chanků, které roku 1438 spolu s Inky porazili. Pravděpodobně v této době se stali Kečuové i součástí rozpínající se Incké říše, jejíž vrcholné období je kladeno právě do první poloviny 15. století n. l. 6 Tehdy pravděpodobně začali Inkové budovat i slavné horské sídliště Machu Pichu. Roku 1572 ale celý tento, až dosud stabilní, multikulturní společenský svazek zanikl pod náporem španělských dobyvačných výprav vedených Franciskem Pisarrem, proti jehož silám stála celá říše mocného vládce Atahualpy. 5 Indiánské kmeny. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2010, last modified on 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/indi%c3%a1nsk%c3%a9_kmeny>. 6 ROEDL, Bohumír. Dějiny Peru a Bolívie. Praha : NLN, Na úsvitu dějin, s. 23. ISBN

14 Po rozpadu velké říše přišlo období rozkvětu řady staronových společenstev vzešlých z trosek a odkazu incké civilizace, jak tomu bylo i v případě lidu Kečup. Podle tradičního výkladu Santo Daime, Kečuové (a další národy) získali recepturu na přípravu kouzelného nápoje ayahuasca právě od Inků. 7 Dnes je kečua spolu se španělštinou druhým národním jazykem Peru a indiáni tohoto kmene představují asi 48% populace země, hned po nich jsou mestici, kterých je přibližně 33% a spolu s nimi zde žije asi 11% bělochů. Silně jsou Kečuové zastoupeni i v Ekvádoru, kde představují 50%, a mestici 40% obyvatelstva, což je markantní rozdíl oproti Argentině, kde jsou Indiáni a mestici dohromady zastoupeni pouze jedenáctiprocentní menšinou. Podobně je tomu i v Brazílii. 8 Francouzská antropoložka Danièle Küssová o potomcích lidu Kečua v jedné populárně naučné publikaci napsala: Asi 5 až 6 milionů indiánů hovoří stále inckým jazykem kečua. Indiáni v Andách žijí v komunitách, které v mnoha směrech připomínají někdejší uspořádání obyvatelstva Inků. Ústavou z roku 1919 jim peruánský stát přiznává právní statut. Dnešní indiáni jsou z části katolíci, avšak dosud se často obracejí svými modlitbami a oběťmi k původním božstvům. Sluneční kult také není úplně zapomenut. Křesťanský bůh a Kristus jsou někdy se Sluncem ztotožňováni. Země matka je na jihu Peru leckdy připodobňována Panně Marii. Svatý Jakub zase nabývá občas rysů pána blesků Pau Illampu. Tomu jsou ještě dnes obětovány lamy v místech, kde udeřil blesk. Indiáni i nadále oslavují přírodní démony nazývané huacas. 9 Mezi osamocené andské komunity, o nichž D. Küssová hovoří, patří i indiáni Q'ero 10, schopní a houževnatí natolik, že si dokázali zachovat takřka nezměněný způsob života převzatý od Inků. Q'eros se proto říká uchovatelé starých znalostí. Jejich paqos, lidé praktikující původní andskou duchovní tradici, podle víry svého 7 OTTO, Jan. Ottův slovník naučný : X: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Praha : J. Otto, Mestik, s (viz.) Peru. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2005, last modified on 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/peru>. 9 KÜSSOVÁ, Danièle. Mýty a legendy Amerického kontinentu. Bratislava : Gemini, Stát Inků, s ISBN Blíže o nich pohovořím až v kapitole Indiánský kmenový šamanismus. 14

15 lidu dokáží pracovat s energiemi přírody, kosmu a duchovních světů, do nichž znají cestu skrze vlastní vnitřní síly. 11 Jak vyplývá z výše uvedeného textu D. Küssové, katolictví zasáhlo již i podstatnou část indiánské populace. Nejpočetnější skupinu věřících představují ovšem spolu s bělochy mestici, u nichž často dochází k synkretickému slučování katolických prvků, posílených o bohatou lokální tradici. Ale vraťme se zpět na začátek. Nejstarší důkazy o osídlení amazonské nížiny pocházejí snad již z 10 století př. Kr. Bohumír Roedl v knize Dějiny Peru a Bolívie o vzniku amazonské populace píše toto: Dnešní vývojové teorie v různé míře respektující výsledky archeologických výzkumů potvrzují, že kultura tropických pralesů má svůj původ přímo v amazonské oblasti, odkud se přes Rio Negro a Casiquaire rozšířila na Orinoko. Obrovský kulturní rozdíl mezi vyspělými indiánskými společenstvími pouštních oblastí na západě jižní Ameriky či andských údolí a dosti jednoduchou kulturou populací žijících na území dnešní Brazílie však lze sotva přehlédnout, stejně tak lze jen částečně osvětlit dynamiku rozvoje sociální organizace všech kmenů náležejících ke kultuře tropických pralesů. 12 Současní indiánští obyvatelé, kteří ještě před masivním příchodem Evropanů tvořili několikamilionovou populaci, jsou přímými potomky těchto lidí, od nichž přejali polokočovný způsob života daný zvláštní a velmi omezenou formou zemědělství, vyžadující střídání sídlišť a agrární půdy. Stejně jako dříve, i dnes indiáni při zakládání svých políček nejdříve vyklučí určitý prostor a pokácené stromy, keře a ostatní rostliny zapálí. Popel je pak použit jako půdní hnojivo. Vedle zemědělství se domorodci živí hlavně rybolovem, lovem zvěře, sběrem lesních plodin a také medu. 13 Kmenové osady založené na rodových příbuzenských vztazích či stmelování klanů bývají budovány na odlesněných planinách, nebo na místech s řidší vegetací. 11 (viz.) WILCOX, Joan Parisi. Mistři živé energie : Mystický Svět Peruánských Indánů Q'ero. Praha : Pragma, V zemi Inků: přehled andské mystiky, s ISBN ROEDL, Bohumír. Dějiny Peru a Bolívie. Praha : NLN, Země indiánů, s. 13. ISBN (viz.) KÜSS, Danièle. Mýty a legendy a Amerického kontinentu. Bratislava : Gemini, Prostředí a lidé, s ISBN

16 Například yanomamští Waikové (takzvaní zabijáci ) 14, žijící u venezuelskobrazilských hranic podél messy stolové hory Kurupira, si staví takzvaná šabona, vesnice se spojeným přístřeším v kruhovém tvaru. V pralesní nížině mají indiánské stavby nejčastěji obdélníkovou základnu. Charakteristickou pralesní stavbou je též takzvaná maloca, která je někdy i jedinou budovou ve vesnici, neboť její velikost umožňuje pojmout až kolem 200 lidí žijících v přístřeší společně. Za pomalým vymíráním rozmanité populace jihoamerických domorodců stojí pravděpodobně současný vliv západního světa, trvající bezmála posledních čtyři sta let. Totéž tvrdí i stopař, etnograf a vládní úředník, Sydney Possuelo, který za podpory brazilské organizace FUNAI bojuje za přežití indiánské populace v brazilské části Amazonie, která dnes asi posledních příslušníků 15. Jeho početné expedice složené především z indiánských lovců, střeží hranice migračních pásem dosud nekontaktovaných pralesních společenstev. Pojem vlastnictví téměř neznají. I přes trvalý válečný stav mezi kmeny zaujímá důležité místo obchod. Jako platidlo slouží ptačí pera nebo škeble (pokud nejde o jednoduchou směnu). 16 Scott Wallace 17 v jednom dílu National Geographic z roku 2003 píše: Profesní pověst stopaře FUNAI se odvíjela od toho, s kolika odloučenými kmeny se setkal. Od 70. let Possuelo navázal kontakt se sedmi kmeny. Postupně však ztratil iluze. Indiáni začali navštěvovat hraniční města, kde nebyla nouze o rvačky, začali pít a ztratili povědomí o vlastní identitě. Ve snaze naplnit touhy, jež v nich 14 MAREŠ, Jaroslav. Hrůza zvaná Kurupira. Praha : Ivo Železný, Retewa, s (viz.) WALLACE, Scott. Do nitra Amazonie. National Geographic : Česká republika. 2003, 3, s KÜSSOVÁ, Danièle. Mýty a legendy Amerického kontinentu. Bratislava : Gemini, Prostředí a lidé, s. 45. ISBN Scott Wallace: reportér časopisu National Geographic, v roce 2002 člen jedné z Possuelových expedic do rezervace Javari na severozápadě Brazílie. 16

17 vyvolala dominantní bílá společnost-chtěli oblečení, léky a spotřební zboží, začali rozprodávat lesy na dříví a plenili vlastní zemi. 18 K jednomu z posledních Possuelových kontaktů s nedotčenou skupinou došlo roku 1996, kdy v brazilské rezervaci Javari bránil se svými lidmi jednu vesnici před útoky dřevorubců. Roku 2002 střežil s dalšími členy organizace hranice migračního pásma kmene Flecheiros, jehož příslušníci jsou známi jako divocí a nebezpeční, a v případě pocitu ohrožení neváhají použít násilí. Indiáni Flecheiros jsou jedni z posledních, kteří dosud nepoznali žádnou cizí kulturu. Znají snad i oni tajemství ayahuascy a hraje tento nápoj nějakou úlohu i v jejich, pro nás dosud neznámých, náboženských představách? Téměř jistě o tom nelze pochybovat, vzhledem k tomu, že jsou jim známé takové látky jako kurare, do něhož namáčejí hroty loveckých šipek, nebo šťáva z rostliny timbo, která dokáže uspat (či omráčit) ryby v řece. 19 Závislí na přirozených životních podmínkách, svázáni se svým územím, ukrývají se uprostřed deštného pralesa, aniž by tušili o světě za jeho hranicemi. 1.2 Florální rozmanitost Amazonské nížiny Jihoamerický kontinent s velmi rozsáhlou řekou Amazonkou je místem neustálých vegetačních proměn a botanických variací. Vegetalisté, a zvláště pak stoupenci pralesních komunit pokládají tyto oblasti za lůno svaté Pachamamy 20, čímž dávají v dnešní době světu jasně najevo svůj rozhodný postoj v otázce masového kácení, šíření druhotných lesů a znečišťování částí významných říčních toků chemickým odpadem, šířícím v nebezpečném množství z těžebních oblastí. Celá zalesněná plocha tropického lesa sahá od východního pohoří And až k pobřeží Atlantiku na východě kontinentu, a na jihu poté až do Argentiny. Její 18 (viz.) WALLACE, Scott. Do nitra Amazonie. National Geographic : Česká republika. 2003, 3, s (viz.) KÜSS, Danièle. Mýty a legendy a Amerického kontinentu. Bratislava : Gemini, Prostředí a lidé, s. 45. ISBN Pachamama znamená v jazyce kečua označení pro Matku Zemi (viz.) ZELENÝ-ATAPANA, Mnislav. Malá encyklopedie bohů a mýtů Jižní Ameriky. Praha: Libri, Pachamama, s

18 rozloha tak činí km 2 a rozkládá se na území států Brazílie, Kolumbie, Peru,Venezuely, Ekvádoru, Bolívie, Guyany, Surinamu a Francouzské Guyany. Od severovýchodního úpatí And, jež se v nejvyšších polohách pohybují i kolem 7000 metrů, pohlcuje tedy celou amazonskou nížinu tato tropická biomasa napájená největším světovým řečištěm, které zdejším lidem, spolu s lesem, (počínaje mestiky a indiány konče) v jejich skromném životě mnohé poskytuje a zároveň i bere, je pulzující a živoucí tepnou celého kontinentu, především jeho pralesních oblastí, bohatě vyživovaných během každoročních záplav. Velikost povodí řeky Amazonky se odhaduje přibližně na km². Voda zajišťuje napájení vegetace a veškerého živého organismu, dřevo je základním stavební a výrobním materiálem snad ve všech částech kontinentu, někteří mestici a zvláště pak indiáni dokáží skvěle využívat pozoruhodných účinků desítek pralesních rostlin, a především, bohatost místní fauny a flory zajišťuje dostatek výživné potravy vedle nepříliš rozsáhlé zemědělské produkce a vlastní úrody osadníků, mezi níž vévodí například ananas, papája, batáty či maniok. V některých oblastech si vesničané políčka s ním zakládají přímo podél domů, aby jej měli stále při ruce. 21 Jak již bylo řečeno, vzhledem k tomu že má práce je zaměřena na pití ayahuascy a také její kulturní základnu, která svou podstatou spadá především do konglomerátu Amazonské nížiny, budu se i v této kapitole z hlediska geografického a botanického věnovat pouze oblastem lesnatého pásma. Výstižnou definici nížinného deštného lesa poskytuje úryvek z díla P. W. Richardse, zaměřeného na výzkum tohoto vegetačního areálu, jenž popisuje jako vždyzelený, hydrofilní, nejméně 30 metrů vysoký, ale obvykle vyšší les, bohatý na liány se silnými stonky a dřevinné i bylinné epifyty 22. Nížinné oblasti s průměrnými ročními teplotami C a úhrnem srážek dosahujícím až nad 6000 mm bývají botaniky členěny do několika pásem s odlišnými klimatickými podmínkami. Nížinný vlhký deštný les, rozprostírající se především v západní Amazonii, je nejvlhčí částí celé nížiny. Výjimečně zde srážky mohou dosahovat až mm, jak tomu bývá například v Kolumbii. Suchá období jsou zde velmi vzácná. Oblasti 21 KUCHAŘ, Jiří. Ayahuasca: aneb Tanec s bohy. Praha: Eminent, Šaman, s. 24. ISBN (viz.) MORAVEC, Jiří. Procházka Amazonským pralesem. Praha : Academia, Nížinný deštný les, s. 56. ISBN

19 severního a jižního cípu Amazonie pokrývá vždyzelený sezónní deštný les se srážkami do 2000 mm. Dalšími navazujícími formacemi jsou poloopadavý sezonní les, opadavý sezónní les či trnitý sucholes. 23 Jejich odlišná struktura, profil a skladba rostlin citlivě reaguje na podnebí panující v té či oné části lesa, a vzhledem k lokálním mikroklimatickým odchylkám se nelze striktně řídit výše uvedeným rozdělením. Český botanik, Jiří Moravec, o těchto změnách tvrdí, že: Vzájemné působení rostlin mezi sebou, jejich soupeření o světlo, živiny a prostor, jejich interakce s živočišným světem a závislost na půdních klimatických podmínkách vedly ke vzniku účelného vnitřního uspořádání deštného lesa. To je pochopitelně založeno na množství věky prověřených a vyvážených ekologických vazeb a procesů, které v důsledku zajišťují život a stálé obnovování ekosystému deštného lesa v jeho plné rozmanitosti druhů a forem. 24 Vědci Amazonské univerzity hovoří dokonce o osmnáctí lesních druzích rozdělitelných do tří základních skupin 25 : bažinné deštné lesy (jejich vegetace je především na okrajích řek a v močálových oblastech) sezónně zaplavované lesy (závislé na každoročních říčních záplavách) nezaplavované lesy (ležící mimo dosah říčních toků) Nejvyšší stromy vrchního stromového patra takzvaně primárního, neboli původního lesa ojediněle dosahují výšky až 60m a stáří některých z nich je odhadováno až na více než 1000 let. Z rozsáhlé základny stromových, palmových a keřových rostlin se jedná především o stromy s pilířovitými opěrnými kořeny, které mají buď deskovitou nebo chůdovitou podobu. Právě tito obři s rovným kmenem a hladkou šedou kůrou dorůstají až do těch nejvyšších pater, kde vyhledávají přímé světlo. 23 (viz.) MORAVEC, Jiří. Procházka Amazonským pralesem. Praha : Academia, Nížinný deštný les, s. 56. ISBN MORAVEC, Jiří. Procházka Amazonským pralesem. Praha : Academia, Nížinný deštný les, s. 62. ISBN (viz.) MORAVEC, Jiří. Procházka Amazonským pralesem. Praha : Academia, Nížinný deštný les, s. 59. ISBN

20 Zajímavým fenoménem neotropické oblasti jsou takzvané průkopnické druhy, mezi něž patří rody Cecropia (který má přibližně 100 druhů) či Ochroma (balza), mezi jejichž kladné vlastnosti patří rychlost rozmnožování, rychlost růstu nebo nízká hmotnost dřeva. 26 Snad nejznámějšími pralesními rostlinami jsou ale liány. Jiří Moravec o nich píše toto: Některé jsou skutečně obří. Jejich dřevnaté stonky připomínají nakloněné či všelijak zprohýbané kmeny stromů a nezřídka dosahují délky i přes 100 m Nižší lesní patra jsou domovem spíše menších bylinných druhů lián a popínavých palem a kapradin 27. Celkovou vahou své biomasy a svým množstvím dokáže liána nosiče (strom, po němž se pne za světlem) v růstu zastavit, nebo ho i zlámat. Vzrostlé stromy obývají i četné druhy parazitických rostlin, které se vyživují na úkor svých hostitelů. Epifytycké rostliny, žijící v mnoha různých podobách, mezi něž patří například i tropické kaktusy, dorazily ve svém vývoji až tak daleko, že se dokázaly odpoutat od půdy a vydaly se po stromech směrem ke slunci. Narozdíl od parazitů nosiče neoslabují odvodem jejich živin. Některé z nich zachycují mezi svými větvičkami padající listí a další vyloučený biologický materiál, z něhož si berou zbytkovou energii. Takto se živí například kaktusy rodu Epiphyllum. Jiné epifyty zase žijí v symbióze s drobným hmyzem, který napomáhá rozkladu zbytků přisedlých rostlin a poskytují tak epifytům výživu. 28 Mezi nejznámější druh epifytů patří bez pochyby orchideje, ale mimo nich i různé mechy, řasy a lišejníky. Nutno ovšem zmínit i různé druhy takzvaných škrtičů, kteří vyrůstají v korunách stromů a posléze spouštějí svá kořenová vlákna dolů k půdě, aby se mohly živit přímo z ní. Stromy napadávané parazity a popínavými rostlina si dokázaly postupně vyvinout vlastní obranu proti jejich postupnému 26 (viz.) MORAVEC, Jiří. Procházka Amazonským pralesem. Praha : Academia, Přirozené lesní světliny, s ISBN MORAVEC, Jiří. Procházka Amazonským pralesem. Praha : Academia, Nížinný deštný les, s. 70. ISBN (viz.) MORAVEC, Jiří. Procházka Amazonským pralesem. Praha : Academia, Nížinný deštný les, s. 70. ISBN

Jak léčí amazonský prales

Jak léčí amazonský prales 1 de 5 18/11/2008 11:47 a.m. Úvodní stránka Věda a vesmír Reklama: Eltur.cz široká nabídka zájezdů, last minute,egypt,tunisko,turecko,itálie,španělsko,řecko Jak léčí amazonský prales Publikováno: 6.4.2008.

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 5. přednáška Biogeografie Biosféra Pro její charakter (hlavně druhové složení) jsou určující: klimatické poměry, půda lidské zásahy proto je její rozložení v Latinské

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Latinská Amerika Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Název Latinská Amerika se Používá pro území prostírající se od jižních hranic USA až po Ohňovou

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA OBYVATELSTVO Mgr. Iva Svobodová starověk Historie počátek zemědělství v Peruánských Andách vznik řemesel v Andách (hrnčířství) středověk počátky

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku.

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku. Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby Zeměpisná rozcvička

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán ROZLOHA: 18mil. km 2 POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí ČLENITOST POBŘEŽÍ: malá V - Atlantský oceán Z - Tichý oceán Magalhaesuv průliv Drakův průliv Panamský

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Klára Čížková TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE Klára Čížková Tanečně-pohybová terapie Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

VY_32_INOVACE_04_RUMĚNICE POSPOLNÁ_25

VY_32_INOVACE_04_RUMĚNICE POSPOLNÁ_25 VY_32_INOVACE_04_RUMĚNICE POSPOLNÁ_25 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovické škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PŘI2620 (Biomy) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 12. 2. 2014

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA -HYDROLOGIE Mgr. Iva Svobodová Hydrologické vymezení poloha: Jižní Amerika se rozkládá na západní polokouli, ze západu ji omývá Tichý oceán,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

kovæ_tanełn -pohybovæ terapie.qxd 9.1.2005 16:32 Page 1 TRITON

kovæ_tanełn -pohybovæ terapie.qxd 9.1.2005 16:32 Page 1 TRITON TRITON Klára Čížková TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE TITULNÍ LIST (DODÁ GRAFIK) Klára Čížková Tanečně-pohybová terapie Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Andy-nejdelší pohoří světa Amazonský prales-největší na světě Vypalování a kácení pralesa je velký problém Velmi chudá oblast světa Obyvatelé hovoří španělsky (Brazílie

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Rozšíření. po obou stranách rovníku mezi 10 s.š a 10 j.š.

Rozšíření. po obou stranách rovníku mezi 10 s.š a 10 j.š. TROPICKÝ DEŠTNÝ LES Zelené plíce Země Rozšíření po obou stranách rovníku mezi 10 s.š a 10 j.š. Klimatické charakteristiky průměrná denní teplota 25 C roční amplituda 2-4 C denní amplituda 10-12 C průměrný

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Lesy objekty rekreace a vzdělávání

Lesy objekty rekreace a vzdělávání Lesy objekty rekreace a vzdělávání Spojení porostů a vodním a architektonickým prvkem Typ vegetačního prvku skupina solitér Solitérní dřeviny Okraje porostů, lemujících palouk Skupiny keřů, doplněné

Více

Krajinná sféra 42.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Krajinná sféra 42.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra 42.TEST k ověření znalostí Planeta Země - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 6. 10. 2012 Datum pilotáže: 24. 10. 2012 Metodika: prezentaci lze použít při seznámení s vývojovými druhy

Více

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: leden 2012 Číslo projektu:

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality LITVA 20. - 28.6.2014 Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozval na jedinečnou dobrodružnou cestu za objevováním kořenů starobylé

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Animal s life. Šťastná Tereza a Kozáková Anna

Animal s life. Šťastná Tereza a Kozáková Anna Animal s life Organizace na ochranu zvířat Green Life Česko-indonéská pralesní rezervace vznikla v roce 2009 na Sumatře. V současné době má rezervace rozlohu 62 hektarů. Nachází se přímo na hranicích s

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26

VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26 VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Obsah 5 Obsah Úvod................................................. 7 1. Charakteristika sukulentů............................. 9 2. Historie pěstování

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ Domácí zvířata Pro 1.stupeň ZŠ Máte doma nějaké domácí zvířátko? Jaké? Jak o něj pečujete? Nejobvyklejší domácí zvířata Pes domácí Kočka domácí Morče domácí Křeček Králík domácí Andulka vlnkovaná Pes domácí

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

11. března Základní škola sv. Filipa Neriho v Josce.

11. března Základní škola sv. Filipa Neriho v Josce. 11. března 2017 se v budově VŠ zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě, uskutečnilo setkání s realizátory projektu, díky němuž byla postavená a v roce 2013 otevřená Základní škola sv. Filipa

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem 1. Jak jistě víš, většina sopek na Zemi se nachází v blízkosti rozhraní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce)

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.29 Vzdělávací oblast:

Více

Brazílie VY_52_INOVACE_114. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7.

Brazílie VY_52_INOVACE_114. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. Brazílie VY_52_INOVACE_114 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. 1 BRAZÍLIE 2 1. Z jednotlivých států slož mapu Jižní Ameriky. 2. Přiřaď města. Manaus Belém BRASÍLIA Rio

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_18_Jižní

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

JIŽNÍ AMERIKA - SÍDLA

JIŽNÍ AMERIKA - SÍDLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

JIŽNÍ AMERIKA -VODSTVO A PODNEBÍ

JIŽNÍ AMERIKA -VODSTVO A PODNEBÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

47.Lesy mírného pásu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

47.Lesy mírného pásu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 47.Lesy mírného pásu Lesy mírného pásu Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více