Zápis č. 44/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. března 2014 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 44/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. března 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích"

Transkript

1 Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 44/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. března 2014 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Přítomni: p. Tvrdý, pí Macháčková, Bc. Beránková, p. Foukal, Doc. doc. PhDr. et RNDr. Otto Zwettler, CSc., p. Zajdák, p. Šarman, sl. K. Hradilová (příchod h) Nepřítomna: Bc. Hradilová Přítomni občané: 1 Bod 1. Technický bod Předsedající starosta obce Lovčice pan Václav Tvrdý zahájil 44. zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) v h. Všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, vyvěšeno na úřední desce OÚ od Proti zápisu č. 43 nebyly podány žádné námitky. Starosta obce konstatoval, že je přítomno 8 členů ZO, je tedy usnášeníschopné. Za ověřovatele zápisu 44. zasedání ZO byli navrženi pan Ivo Šarman a Bc. Marcela Beránková, zapisovatelkou paní Lidmila Macháčková. Usnesení č. 885/14/Z44 ZO schvaluje ověřovatele zápisu. Program: 1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů, zapisovatele, zveřejnění, ověření zápisu z minulého zasedání, schválení programu 44. zasedání ZO) 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 3. Informace od posledního zasedání 4. Pošta 5. Úprava rozpočtu č. 1/ Majetkové věci 7. Různé 8. Diskuse 9. Rekapitulace 10. Závěr Usnesení č. 886/14/Z44 ZO schvaluje program 44. zasedání ZO.

2 Bod 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Usnesení č. 875/14/Z43 splněno (zveřejnění záměru na pronájem baru KD) Usnesení č. 887/14/Z44 ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání. Bod 3. Informace od posledního zasedání 3/1 p. Martin Konečný bod přesunut do bodu č. 7 Různé 3/2 Rekonstrukce vodovodu Lovčice navržena hodnotící komise ve složení: Šarman, Foukal a Zajdák. Usnesení č. 888/14/Z44 ZO schvaluje hodnotící komisi. 3/3 Úprava návsi Lovčice Revokace usnesení č. 845/14/Z42 společnost PIONS provede výběrové řízení na zakázku Úprava návsi Lovčice. Za obec jsou navržení členové hodnotící komise: Tvrdý, Macháčková, Zajdák, náhradníci: Foukal, Šarman, Doc. Zwettler. Usnesení č. 845/14/Z42 ZO schvaluje hodnotící komisi za Obec Lovčice ve složení: Tvrdý, Macháčková, Zajdák. Usnesení č. 889/14/Z44 ZO schvaluje revokaci usnesení č. 845/14/Z h příchod sl. K. Hradilové a) Vyhlášení výběrového řízení na Úpravu návsi Lovčice dne Usnesení č. 890/14/Z44 ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Úpravu návsi Lovčice dne b) Otevírání obálek dne v 16.00h ve složení Tvrdý, Macháčková, Zajdák za Obec Lovčice a Mgr. Marek Sklenář, JUDr. Michal Skoumal za PIONS s.r.o. a náhradníci: Foukal, Šarman, Doc. Zwettler za Obec Lovčice a Ing. Lucie Trčková, Dora Procházková za PIONS s.r.o. Usnesení č. 891/14/Z44 ZO schvaluje komisi na otevírání obálek dne ve složení Tvrdý, Macháčková, Zajdák za Obec Lovčice a Mgr. Marek Sklenář, JUDr. Michal Skoumal za PIONS s.r.o. a náhradníci: Foukal, Šarman, Doc. Zwettler za Obec Lovčice a Ing. Lucie Trčková, Dora Procházková za PIONS s.r.o.

3 c) Hodnotící komise zasedne v 16.00h ve stejném složení Tvrdý, Macháčková, Zajdák za Obec Lovčice a Mgr. Marek Sklenář, JUDr. Michal Skoumal za PIONS s.r.o., náhradníci: Foukal, Šarman, Doc. Zwettler za Obec Lovčice a Ing. Lucie Trčková, Dora Procházková za PIONS s.r.o. Usnesení č. 892/14/Z44 ZO schvaluje hodnotící komisi ve stejném složení Tvrdý, Macháčková, Zajdák za Obec Lovčice a Mgr. Marek Sklenář, JUDr. Michal Skoumal za PIONS s.r.o., náhradníci: Foukal, Šarman, Doc. Zwettler za Obec Lovčice a Ing. Lucie Trčková, Dora Procházková za PIONS s.r.o., která zasedne v 16.00h. d) Seznam oslovených společností pro výběrové řízení Úprava návsi Lovčice: 1. Cooptel, stavební a.s., Černovické nábřeží 7, Brno, 2. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brněnská 42, Hodonín, 3. MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, Kyjov, 4. SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, Brno 5. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, Brno. Usnesení č. 893/14/Z44 ZO schvaluje seznam oslovených společností pro výběrové řízení Úprava návsi Lovčice: 1. Cooptel, stavební a.s., Černovické nábřeží 7, Brno, 2. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brněnská 42, Hodonín, 3. MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, Kyjov, 4. SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, Brno 5. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, Brno. Bod 4. Pošta Č.j. 79 KÚ JMK, odbor správní, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Sdělení Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Č.j. 82 FÚ pro JMK, územní pracoviště v Kyjově, tř. Komenského 1360/18, Kyjov Provozní doba finančního úřadu Č.j. 84, 85 MěÚ Ždánice, stavební odbor, Městečko 787, Ždánice Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby (manž. Kopečkovi) Č.j. 86 Město Hodonín, Městská knihovna Hodonín, Národní tř. 36, Hodonín Revize knihovního fondu Č.j. 89 Katastrální úřad pro JMK, Masarykovo nám. 57/31, Kyjov Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí Č.j. 90 Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, Praha 8 Nevýhradní licenční smlouva o užití Základní báze geografických dat ZABAGED, výškopisu a Smlouva o užití digitálních ortofot Č.j. 94 Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín Oznámení metodická návštěva knihovny

4 Č.j. 95 František Kopeček, Lovčice XXXXXX Oznámení pokácení starého stromu Č.j. 96 Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb Č.j. 97 OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., ČSA 786/20, Praha Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl Č.j. 98 Projekční kancelář PROJEKT 11, Masarykovo nám. 34, Kyjov Návrh studie rodinného domu na schválení (manž. Vinerovi, Ždánice) Usnesení č. 894/14/Z44 ZO schvaluje situační studii rodinného domu manželů Vinerových, K. Hradilová Č.j. 99 Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Praha Oznámení o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně Č.j. 100 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 Žádost o zveřejnění údajů na úřední desce Č.j. 105 MěÚ Ždánice, stavební odbor, Městečko 787, Ždánice Sdělení úprava znění územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášené stavby manž. Kopečkovi Č.j. 105 a KÚ JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany sýčka obecného Č.j. 106 Exekutorský úřad Brno venkov, Veveří 125, Brno Exekuční příkaz Č.j. 107 Petr Kořínek, Lovčice XXXXXXX Oznámení stanoviště včelstev Č.j. 108 Laura Horilová Žádost na hledání pozemku Č.j. 110 Veronika Šuráňová, Projekční kancelář PROJEKT 11, Masarykovo nám. 34, Kyjov Studie rodinné domu ke schválení Usnesení č. 895/14/Z44 ZO bere na vědomí došlou poštu., K. Hradilová Bod 5. Úprava rozpočtu č. 1/2014 Úprava rozpočtu č. 1/2014 obsahuje rozpočtová opatření č Po provedené úpravě rozpočtu č. 1/2014 se rozpočtové příjmy zvyšují o částku Kč Po provedené úpravě rozpočtu č. 1/2014 se rozpočtové výdaje zvyšují o částku Kč Schodek činí Kč Rozpočtové příjmy po provedené úpravě rozpočtu č. 1/2014 činí Kč Rozpočtové výdaje po provedené úpravě rozpočtu č. 1/2014 činí Kč Schodek činí Kč Usnesení č. 896/14/Z44 ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2014.

5 Bod 6. Majetkové věci 6/1 Smlouva o dílo č. SD/14/.. uzavřená mezi smluvními stranami Obcí Lovčice, Lovčice 118, jako objednatelem a PIONS, s.r.o. XXXXXXXX, Brno, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové žádosti o dotaci do programu OPŽP Oblast Podpory Realizace úspor energie, 60. výzva na projekt Zateplení a výplň otvorů ZŠ Lovčice. Termín dokončení díla nejpozději do Fixní odměna za činnost zhotovitele činí Kč bez DPH, provize je stanovena procentuální částkou a činí 2% bez DPH z přiznaného grantu. Usnesení č. 897/14/Z44 ZO schvaluje smlouvu o dílo pro zhotovení projektové žádosti o dotaci do programu OPŽP Oblast Podpory Realizace úspor energie, 60. výzva na projekt Zateplení a výplň otvorů ZŠ Lovčice se společností PIONS s.r.o., XXXXXXXXXX Brno., K. Hradilová 6/2 Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi smluvními stranami: Obcí Lovčice, Lovčice 118 jako povinným a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem, jako oprávněným. Povinný zřízuje ve prospěch oprávněného věcné břemeno pozemkové služebnosti. Věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši Kč bez DPH. Usnesení č.898/14/z44 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE Gas Net, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene v celkové výši Kč bez DPH., K. Hradilová 6/3 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb, uzavřený mezi Městem Hodonínem, Masarykovo nám. 1, Hodonín, Městskou knihovnou Hodonín, organizační složkou Města Hodonína, XXXXXXXX, Hodonín a Obcí Lovčice, Lovčice 118. Předmětem dodatku smlouvy je změna čl. III bod 7 smlouvy: Příjemce regionální funkce Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených za prostředky obce se zavazuje poukázat na účet částku ,- Usnesení č. 899/14/Z44 ZO schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb. Městem Hodonínem, Masarykovo nám. 1, Hodonín, Městskou knihovnou Hodonín, organizační složkou Města Hodonína, XXXXXXX, Hodonín., K. Hradilová 6/4 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl, uzavřená mezi OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., XXXXXXXXXXXXX, Praha 6 Bubenec a Obcí Lovčice, Lovčice 118. Předmětem smlouvy je udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl. Autorská odměna činí Kč. Usnesení č. 900/14/Z44 ZO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl., K. Hradilová

6 6/5 Smlouva o pronájmu mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, jako pronajimatelem a Josefem Prýglem, XXXXXXX, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor na par.č. KN 286, v prostorách KD v Lovčicích č.p. 200 o výměře 166 m 2 na dobu 5 let za ,- Kč ročně. Usnesení č. 901/14/Z44 ZO schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově KD Lovčice panu Josefu Prýglovi., K. Hradilová 6/6 Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci z operačního programu SFŽP v rámci investiční akce Zateplení budovy ZŚ a MŠ Lovčice, uzavřená mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, jako objednatelem a MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o., XXXXXXX, Brno, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace, projekt zateplení objektů ve stupnici DSP, Energetický audit, Energetický štítek pro podání žádosti o dotaci z operačního programu SFŽP. Celková cena díla je stanovena jako smluvní ve výši Kč vč.dph. Usnesení č. 902/14/Z44 ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci z operačního programu SFŽP v rámci investiční akce Zateplení budovy ZŚ a MŠ Lovčice z MIX MAX- ENERGETIKA, s.r.o., XXXXXXXXX, Brno pro zpracování dokumentace, projekt zateplení objektů ve stupnici DSP, Energetický audit, Energetický štítek pro podání žádosti o dotaci z operačního programu SFŽP. Celková cena díla je stanovena jako smluvní ve výši Kč vč.dph., K. Hradilová Bod 7. Různé 1/7 KAMPARA s.r.o. vypracuje projektovou dokumentaci pro realizaci stavby na akci Úprava návsi Lovčice. Cena za projektovou dokumentaci Kč bez DPH. Dokumentace pro realizaci stavby bude vypracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č.6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby) Usnesení č. 903/14/Z44 ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby společností KAMPARA na akci Úprava návsi Lovčice. Cena za projektovou dokumentaci Kč bez DPH. Pro: Tvrdý, Šarman, Foukal, Bc. Beránková, Zajdák, Doc Zwettler, Macháčková Usnesení č. 904/14/Z44 ZO schvaluje smlouvu se společností KAMPARA na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby. Pro: Tvrdý, Šarman, Foukal, Bc. Beránková, Zajdák, Doc Zwettler, Macháčková 2/7 Oprava sociálního zařízení v klubovně na malém hřišti dokončena nová voda, odpady, obklady dlažba a elektřina. 3/7 Víceúčelové hřiště pan starosta podal informaci o průběhu stavby 4/7 Oprava vodovodu bude pokračovat po skončení výběrového řízení.

7 5/7 Stavbu zastávky ČSAD na kopci směr Ždáníce provede SOU stavební Kyjov. 6/7 Chodník na hrázi vč. veřejného osvětlení dokončen. Kostky kolem silnice a chodníku budou odstraněny opravu provede SÚS JMK Hodonín. 7/7 Pročištění kanalizace vrchní konec 7/8 Vyřešení záležitostí s panem Martinem Konečným a) Návrh na směnu pozemku parcelní číslo 705 za stejnou výměru pozemku parcelní číslo 704 z důvodu stavby chodníku na hrázi, výměra přibližně 3 m 2. Usnesení č. 905/14/Z44 ZO schvaluje směnu pozemku KN parcelní číslo 705 výměra přibližně 3 m 2 za pozemek KN parc. číslo 706, výměra přibližně 3 m 2. Pro: Tvrdý, Šarman, Foukal, Bc. Beránková, Zajdák, Doc Zwettler, Macháčková, K. Hradilová b) Vyúčtování kauce Kč. Částku Kč vrátí pan Martin Konečný Obci Lovčice. Požadavky uvedené ve smlouvě o kauci byly dodrženy. Usnesení č. 906/14/Z44 ZO schvaluje vyúčtování kauce ve výši Kč. Pro: Tvrdý, Šarman, Foukal, Bc. Beránková, Zajdák, Doc Zwettler, Macháčková, K. Hradilová c) Náhrada škody na dvou úrodách na neobdělaných pozemcích z důvodu opravy cesty do žégruta a prořezání náletových dřevin kolem polní cesty do žégruta, dále za příjedovou cestu k velkému hřišti z důvodu navežení zeminy. Pan Martin Konečný vystaví fakturu na náhradu škody za neobdělané pozemky ve výši Kč. Usnesení č. 907/14/Z44 ZO schvaluje vystavení faktury na náhradu škody za neobdělané pozemky ve výši Kč. Pro: Tvrdý, Šarman, Foukal, Bc. Beránková, Zajdák, Doc Zwettler, Macháčková, K. Hradilová d) Veškeré připomínky, náměty a stížnosti mezi Obcí Lovčice a panem Martinem Konečným budou řešeny pouze písemně. Usnesení č. 908/14/Z44 ZO schvaluje pouze písemné řešení veškerých připomínek, námětů a stížností mezi Obcí Lovčice a panem Martinem Konečným. Pro: Tvrdý, Šarman, Foukal, Bc. Beránková, Zajdák, Doc Zwettler, Macháčková, K. Hradilová

8 Bod 8. Diskuse Nebyl žádný diskusní příspěvek. Bod 9. Rekapitulace Paní Macháčková provedla rekapitulaci přijatých usnesení 44. zasedání ZO. Bod 10. Závěr Příští zasedání zastupitelstva obce bude v hodin. Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v hodin.... Václav Tvrdý starosta obce.. Ivo Šarman Bc. Marcela Beránková Příloha: prezenční listina

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 43/2014

Více

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 46/2014

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 05/2013 dne 14. srpna 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 05/2013 dne 14. srpna 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 05/2013 dne 14. srpna 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, O. Bohadlo, Z. Hovorková, H. Černá, J.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více