ÚZEMNÍ PLÁN CITONICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN CITONICE"

Transkript

1 1 ÚZEMNÍ PLÁN CITONICE ODŮVODNĚNÍ září 2011 červen 2012

2 2 Projektant: Razítko a podpis: Ing. Arch. Josef Kolman, Znojemská 321, Dobšice firma A-PROJEKT s.r.o., Dvořákova 21, Znojmo autorizovaný architekt autorizace č.: ČKA

3 3 ODŮVODNĚNÍ A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem B Údaje o splnění zadání C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území C1 Základní parametry území C 2 Hodnoty území C 3 Hlavní cíle rozvoje obce C 4 Vymezení zastavitelných ploch C 5 Plochy přestaveb C 6 Veřejná prostranství a systém sídelní zeleně C 7 Dopravní infrastruktura C 7.1 Drážní doprava C 7.2 Silniční a motorová doprava C 7.3 Nemotorová doprava C 8 Technická infrastruktura C 8.1 Zásobení vodou C 8.2 Odkanalizování C 8.3 Zásobení plynem C 8.4 Zásobení elektrickou energií C 8.5 Telekomunikace a radiolokace C 9 Zájmy civilní obrany C 10 Vstupní limity D Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. E Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa E 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond E2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) F Údaje o počtu listů Odůvodnění územního plánu Citonice a počtu výkresů k němu připojené grafické části

4 4 Grafická část: O1 - Koordinační výkres 1 : O2 - Výkres širších vztahů 1 : O3 - Výkres záborů půdního fondu 1 : ODŮVODNĚNÍ A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne vyplývá pro dané území požadavek vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. V této dokumentaci je vymezen koridor kapacitní silnice S8 Havlíčků Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR/Rakousko, který prochází východním okrajem řešeného katastrálního území Citonice. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne usnesením č. 1552/11/Z 25. Dokument vymezuje v katastrálním území Citonice následující plochy. Řešené území je součástí rozvojové osy nadmístního významu N OS1 Znojemská. Dokumentace ZÚR zpřesňuje koridor kapacitní silnice S8 z PÚR pod označením D7 v úseku hranice krajů Vysočina/JMK ve dvoupruhovém uspořádání. Územní plán vymezuje koridor této silnice. Řeší minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační zástavbu, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území. Pro zajištění návrhu výhledových úprav této silnice byla v roce 2003 zpracována technická studie Silnice I/38 Vranovská Ves Kasárna. Navrhovaná trasa je od zastavěné části obce Citonice vzdálena cca 2 km. Tyto vyjmenované plochy jsou současně vymezeny jak ve výkrese základního členění (výkres č. 1), tak ve výkrese veřejně prospěšných staveb (výkres č. 3). Územní plán Citonice všechny výše jmenované záměry akceptuje. Z hlediska širších vztahů v území jsou respektovány tyto skutečnosti: Při zpracování územního plánu Citonice jsou respektovány stávající přírodní a technické limity a jejich ochranná a bezpečnostní pásma. Obec byla při zpracování ÚAP zařazena do podregionu Znojmo, který je při srovnání regionů v rámci všech tří pilířů hodnocen jako nejsilnější v ekonomickém a sociodemografickém pilíři. Celé území je dobře vybavené technickou infrastrukturou, ve více než 2/3 obcí je kanalizace s napojením na ČOV, vodovod i plynofikace. Dobře jsou hodnoceny také indikátory dopravní obslužnosti území. Územím obce prochází významná silnice II. třídy Znojmo Vranov. Zatížení této silnice se stále zvyšuje, dle sčítání byl provoz na této vozovce v roce vozidel/24 hod. Tato silnice je vyhodnocena jako silniční tah krajského významu.

5 5 Katastrálním územím prochází rovněž neelektrifikovaná železniční trať celostátního významu. Železniční stanice je vzdálena cca 1 km od středu obce, východním směrem. Na východním okraji katastru Citonic je navržen obchvat územní části Znojmo Kasárna. Obchvat je součástí kapacitní silnice S8 Havlíčků Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR/Rakousko (silnice I/38 prochází na východním a severovýchodním okraji těsně za hranicí katastru). Obchvat je zapracován do Územního plánu Citonice. Územní plán respektuje vazbu na město Znojmo, jako centrum vyšší občanské vybavenosti a Vranov nad Dyjí, který je významným rekreačním střediskem. Jsou respektovány vazby na sousední obce Milíčovice, Bezkov, Kasárna, Žerůtky. Z hlediska dopravních vazeb jsou respektovány sítě stávající státní i místní dopravy a to včetně železniční. Z hlediska technické infrastruktury jsou respektována veškerá stávající zařízení včetně jejich ochranných pásem. V environmentálním pilíři region Znojemsko hodnocen průměrně. Obec Citonice je pak hodnocena negativně a to zejména z hlediska koeficientu ekologické stability krajiny, podílu sklonité orné půdy a změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2003 a Lesní pozemky v tomto katastru jsou pouze na 7,7% výměry katastru, což představuje 70,25 ha a to pouze lesů hospodářských. Oproti tomu podíl zemědělské půdy na celkové výměře katastru činí 84,5%, což je 1281 ha. Více jak 90% výměry katastru pokrývá zemědělská půda té nejvyšší ochrany ZPF, tedy I. a II. třídy ochrany ZPF. Přičemž zastavěné část obce je těmito půdami zcela obklopena. V řešeném území se nachází Evropsky významná lokalita Rybník Skalka. Nebyly tu vyhodnoceny žádné registrované významné krajinné prvky. Jsou tu však významné krajinné prvky ze zákona (lesy a vodní toky a vodní plochy). Z hlediska ochrany přírody a krajiny byl v minulosti vymezen plán místního územního systému ekologické stability. V novém územním plánu je zajištěna jeho návaznost na sousední katastry. Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, občanského vybavení, výroby a skladování, technické a dopravní infrastruktury, je navržená větší vodní plocha. Dopravní a technická infrastruktura širší dopravní vztahy územím prochází silnice II. třídy, II/408 Znojmo - Štítary, její poloha z hlediska širších vztahů zůstává nezměněna, je respektováno její ochranné pásmo územím prochází silnice III. třídy III/40827 Citonice - Žerůtky, a silnice III. třídy Citonice Bezkov, poloha silnic je územním plánem respektována, silnice bude částečně dotčena stavbou navrženého rybníka (plochy vodní a vodohospodářské) na východním a severovýchodním okraji katastru do území zasahuje navržený obchvat místní části Znojmo Kasárna (přeložka sinice I/38 Jihlava - Znojmo) územím prochází část celostátní železniční trati (Znojmo Šumná), železniční trať je územním plánem akceptována, včetně ochranného pásma, v obci, cca 1 km východně od centra, je železniční zastávka územím prochází cyklotrasa místního významu, cyklotrasa je územním plánem akceptována obec je zásobována elektrickou energií venkovním vedením VN 1 35 kv - poloha a koridor vedení zůstávají beze změny řešeným územím prochází v severní části VTL plynovod (od obce Žerůtky do obce Milíčovice), pod rybníkem Mlýnek plynovod odbočuje k areálu bývalé zemědělské výroby, kde je umístěna regulační stanice. Z ní pokračují rozvody STL plynovodu po obci. Územní plán stávající vedení respektuje, včetně všech ochranných pásem.

6 6 obec je zásobovaná pitnou vodou ze skupinového vodovodu Znojmo, základní koncepce zásobování obce pitnou vodou je územním plánem akceptována, správcem vodovodní sítě je Vodárenská akciová společnost Znojmo souběžně s komunikací II. třídy, II/408 Hevlín Lesná je položen dálkový optický telefonní kabel transitní, vedení kabelu je územním plánem akceptováno, včetně ochranného pásma v části obce je položen kabel místní telefonní sítě, trasa kabelu je územním plánem respektována Ochrana krajiny, územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální ÚSES V území se nevyskytují žádné prvky nadregionálního ÚSES. Regionální ÚSES V území se nevyskytují žádné prvky regionálního ÚSES. Lokální ÚSES Místní územní systém ekologické stability je řešen v návaznosti na prvky ÚSES v sousedních k.ú. B Údaje o splnění zadání Požadavky uvedené v Zadání územního plánu Citonice (leden 2011) jsou zapracovány do územního plánu. Územní plán je zpracován v souladu s politikou územního rozvoje České republiky. Jsou zohledněny vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Jsou vytvořeny územní podmínky pro zkvalitnění dopravní infrastruktury. Do územního plánu je zapracován návrh obchvatu místní části Znojmo Kasárna. Jsou chráněny civilizační a kulturní hodnoty území urbanistické, architektonické. Zvláštní důraz je kladen na ochranu historické návsi s farním kostelem sv. Petra a Pavla, na středověké a novověké jádro obce. Při stanovení funkčního využití území jsou navržena vyvážená řešení, chránící přírodu, ale zajišťující hospodářský rozvoj a zvyšování životní úrovně obyvatelstva. Rozvojové plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území. S ohledem na požadavek ochrany ZPF (většina katastrálního území obce je tvořena zemědělskou půdou s nejvyšší ochranou, I. a II. třída ochrany, zastavěná část obce je touto půdou zcela obklopena) a velikost obce, nejsou rozvojové plochy příliš velké. Jedná se především o plochy bydlení. Blízkost města Znojma, dobré dopravní spojení a zajímavá krajina v okolí obce jsou důvody, kvůli kterým je o bydlení v obci stále zájem. Rozvojové plochy jsou rozděleny do několika lokalit, v přímé návaznosti na zastavěné území. Obec má v současné době dostatek rozvojových ploch pro výrobu. Proto byly zredukovány i některé návrhové plochy z původního územního plánu obce a z následných změn. Část těchto ploch je navrženo pro bydlení, část jako plocha zemědělská. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy jsou vymezeny především plochy přírodní, zahrnující plochy potřebné pro vymezení prvků ÚSES, plochy pro krajinnou zeleň, plochy vodní a vodohospodářské.

7 7 Bude rekonstruován a částečně i nově založen lesopark u Rybníka Rušlem v sousedství sportovního areálu, nedaleko rybníka Skalka. Podkladem pro zpracování Územního plánu Citonice byl i stávající platný Územní plán obce Citonice, který byl schválen zastupitelstvem obce Územní plán respektuje vazbu na město Znojmo, jako centrum vyšší občanské vybavenosti. Do Znojma dojíždějí obyvatelé obce za prací. Nedaleký Vranov nad Dyjí je blízkým centrem rekreace především Vranovská přehrada. Územní plán respektuje vazbu na sousední obce Bezkov, Mašovice, Žerůtky, Milíčovice, Mramotice a místní část Znojmo Kasárna. S těmi obcemi jsou Citonice bezprostředně propojeny silnicemi, případně účelovými komunikacemi. Obec má vlastní obecní školu, mateřskou školku, dva obchody, poštu, hasičskou zbrojnici, hospodu, bývalou sokolovnu, která slouží jako taneční sál. V obci je farní kostel sv. Petra a Pavla, fara, hřbitov. Jižně pod obcí je sportovní areál s fotbalovým hřištěm, hřištěm na tenis a odbíjenou, s menší občanskou vybaveností, v těsném sousedství rybníka Rušlem, navrženého lesoparku a stávajícího lesa. Všechny tyto plochy jsou územním plánem akceptovány. Nové plochy občanského vybavení jsou navrženy v centrální části obce. V území je třeba vytvořit podmínky pro řešení urbanistických, hygienických a dopravních závad. Jedním z problémů v území je poměrně velké zatížení silnice II. třídy (Znojmo Vranov), kde dle sčítání z roku 2005 byla naměřena průměrná intenzita dopravy vozidel/24 hod. Pokud bude po obou stranách této silnice realizovaná navržena zástavba (rodinné domy), bude nutno pro větší bezpečnost dopravním značením snížit rychlost jízdy ještě před vjezdem do obce. Poddolovaná území, sesuvná území V řešeném katastru se nachází tři poddolovaná území. Jsou vymezena bodově jako ojedinělá díla s poslední revizí v roce Nacházejí se na okrajích katastrálního území a nezpůsobují v území žádné problémy, které by bylo nutno řešit v rámci územního plánování Územní plán nebude posuzován z hlediska vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.

8 8 C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území C1 Základní parametry území 1. Zastavěné území Hranice zastavěného území je vymezena v Územním plánu obce Citonice (A-PROJEKT s.r.o. Dvořákova 21, Znojmo, Ing. arch. Josef Kolman). Zastavěné území bylo vymezeno k datu Hranice zastavěného území byla tímto územním plánem upravena. Nově je vymezena podle 58 zákona č.183/2006 Sb. k datu Zastavěné území Citonice je složeno z historického území obce a další zástavby, která na toto území navazuje. Rozloha katastru Citonic je 895 ha. Počet obyvatel v obci je 550. V produktivním věku je 242 obyvatel. Průměrný věk obyvatel obce je 37 roků. C 2 Hodnoty území H. Kulturní hodnoty Největší historickou kulturní hodnotu tvoří dlouhodobě neměněná urbanistická struktura velké části obce. Tvoří ji historická selská stavení seřazená kolem podélné návsi, která zůstala zachována ve svém historickém urbanistickém rozvrhu. Obytná stavení s navazujícími hospodářskými objekty a ponejvíce dvěma stodolami (druhou u záhumenní cesty). Farní kostel Sv. Petra a Pavla na jižním konci návsi je kulturní památkou. Zajímavým dochovaným urbanistickým celkem v obci je zástavba v jižní části obce. Začíná již v prostoru obce za kostelem - vedle fary a pokračuje zástavbou kolem uliček ve svahu pod silnicí a hřbitovem, směrem k rybníku Rušlem. Malé domky na úzkých parcelách v sevřeném celku, ve svažitém terénu, představují zajímavý urbanistický celek. Velmi cenná je také řada stodol, obklopujících historickou část obce (zvláště na západní straně obce). Dochovaná jsou i původní vrata a někde i kliky a kování. U těchto staveb bude důležité, aby pro ně jejich majitelé našli do budoucna vhodné vyžití a měli důvod je i nadále udržovat. Jako významné budou chráněny vodárenské stavby (jako architektonicky hodnotné stavby). Jsou dokladem existence historického vodovodu, který přiváděl vodu z pramenišť v Citonicích do města Znojma (vodovod založen 1850). Kromě jmenovaných památek pak byly vyhodnoceny jako urbanisticky hodnotné plochy rybník Rušlem a okolí a rybník Skalka s Gránickým potokem. Jako významná stavby byly vyhodnoceny památník obětem I. světové války a rodinný dům na návsi. Jako hodnotný byl rovněž vyhodnocen jeden významný vyhlídkový bod vyhlídka na Citonice v blízkosti Křižovatky silnice I/38 a II/408. Dále zde jsou vyhodnocena i místa významných událostí Hradiště zbytky původního osídlení a lokalita Na Hrobech kde je pochován švédský vojevůdce z 30 ti leté války. Obě tato místa se nachází při hranici katastru s obcí Bezkov.

9 9 Návrh respektuje nejvýznamnější hodnoty území: Archeologie Středověké a novověké jádro obce je vymezené jako území s archeologickými nálezy. Kulturní památky Farní kostel Sv. Petra a Pavla na návsi je kulturní památkou (zapsanou pod číslem 6242), parcela č. 1, církev římsko-katolická. Pozdně barokní stavba z roku 1769 s podstatnými úpravami z let 1814 a 1841, dominanta návsi a obce. Kostel tvoří dominantu obce a promítá se do dálkových pohledů ze všech světových stran. Při pohybu krajinou představuje důležitý orientační bod. Další památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek: 8119 socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 8120 zděná poklona na okraji obce u silnice do Žerůtek Památkově hodnotný je soubor hmotově tradičních usedlostí a stodol. Jejich zachování a rehabilitace je důležitá pro uchování historické kontinuity obce, zvláště jejího historického jádra. Mimo památkově chráněných objektů jsou v územním plánu respektovány dochované prvky původní venkovské architektury. Hodnotné urbanistické prostory obce První písemná zmínka o obci je z roku Hodnotné urbanistické prostory tvoří středověké a novověké jádro obce. Prostor návsi s dominantním farním kostelem. Domkařská zástavba pod hřbitovem. Velmi cenná je dochovaná řada stodol lemující tuto historickou zástavbu a to zejména ze západní strany. Urbanisticky hodnotné plochy rybník Rušlem a okolí, rybník Skalka s Gránickým potokem. Pamětní kniha obce Citonice psána od roku na příkrém svahu jižním rozloženy jsou v několika uličkách domky, na mírném svahu severním stavení rolnická... Nejhodnotnější krajinné prvky Z hlediska ochrany přírodních hodnot se v k.ú. Citonice nachází Evropsky významná lokalita Rybník Skalka. Významné krajinné prvky vyjmenované zákonem č. 114/1992 Sb. v 3 písm. b) jsou dle zákona obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle 6 zákona (zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, atd.). Z hlediska ochrany přírody a krajiny byl v minulosti vymezen Generel místního územního systému ekologické stability. Tento územní plán zpracovává nový plán územního systému ekologické stability a zajišťuje jeho propojení na sousední katastrální území.

10 10 Významné krajinné prvky Zvláště chráněná území ( 14) - navrhované k registraci V současnosti nejsou navrhována nová ZCHÚ. Ptačí oblasti Ptačí oblast dle dostupných mapových podkladů Krajského úřadu Jihomoravského kraje a AOPK nezasahuje do k.ú. Citonice. Význačné lokality z hlediska fauny V k.ú. Citonice nejsou registrovány význačné lokality z hlediska fauny. C3 Hlavní cíle rozvoje obce Hlavním cílem návrhu je umožnit obci zdravý rozvoj: - umožnit novou výstavbu pro bydlení - zajistit potřebnou veřejnou infrastrukturu - vymezit plochy pro vybudování nové občanské vybavenosti - respektovat stávající plochy pro umístění nových podnikatelských aktivit (plochy výroby a skladování), které by přispěly k zaměstnanosti obyvatel obce a zároveň nerušily pohodu bydlení - vymezit plochy pro koridor kapacitní silnice S8 (obchvat Kasáren) - vymezit menší plochy pro dopravní infrastrukturu (doprava v klidu garáže) - vymezit plochy pro vodní nádrž pod obcí (jižní okraj obce), pro zajištění větší retence vody v krajině, rozšíření rekreačních možností obce - vymezit plochy rekreace - vymezit plochy krajinné zeleně, jako zábrany větrné a vodní eroze, pro větší akumulaci vody v krajině a pro zlepšení kvality života obyvatel obce - plochy veřejných prostranství vhodně doplnit zelení C 4 Vymezení zastavitelných ploch (zdůvodnění přijatého řešení) - plochy bydlení Jsou navrženy plochy bydlení navazující na stávající zástavbu a umožňující další plynulý rozvoj obce. severovýchod - rozvojové plochy východně od historické části obce, změnou č. 5 navrženy pro bydlení. Území je v přímé návaznosti na zastavěné území. Plochy jsou mimo zastavěné území, na plochách orné půdy a zahrad. Dojde k záboru ZPF. Souhlas se záborem byl vydán při projednávání Změny č. 5. Větší rozvojová plocha bydlení. V minulosti byl v této lokalitě již jeden RD postaven. Bs1

11 11 východ 1 jen částečně zastavěná plocha vymezená původním územním plánem východně od okraje obce, severně od ploch, na kterých v poslední době probíhá výstavba RD. Plocha je mimo zastavěné území, navazuje na stávající zástavbu. Dojde k záboru ZPF. Souhlas se záborem byl vydán při projednávání Územního plánu obce Citonice. Plocha vymezená stávajícím územním plánem. Pro řešené území byla zpracována studie vymezující stavební pozemky a veřejný prostor. Byly stanoveny základní regulativy. Část území byla vykoupena obcí a pozemky prodány stavebníkům. Plochy byly zastavěny volně stojícími rodinnými domy. Zbývající část území se nepodařilo od majitelů odkoupit a zůstává nezastavěná. Bs2 východ 2 - plocha nedaleko východního okraje obce, pod plochou výroby (Výroba lahůdek Vavřík), severně od silnice II/408, plocha navazuje na stávající zástavbu v obci. V územním plánu obce Citonice byla část plochy navržena pro výrobu. Je mimo zastavěné území. Dojde k záboru ZPF. Souhlas s části záboru (navržené plochy výroby) byl dán při projednávání Územního plánu Citonice. Na druhé straně silnice jsou stávajícím územním plánem navrženy plochy bydlení. Z důvodů složitých majetkoprávních vztahů se podařilo v tomto území za posledních cca 10 let postavit pouze dva RD. Pokud se podaří území zastavět, bude silnice II/ 408 obestavěna po obou stranách, posune se značka začátek obce. Bs3 východ 3 plocha vymezená původním územním plánem východně od jižního okraje obce (Přední Tálky). Plocha jižně od silnice II/408, je mimo zastavěné území, tvoří ji parcely několika vlastníků, navazuje na stávající zástavbu. Dojde k záboru ZPF. Souhlas se záborem byl vydán při projednávání Územního plánu obce Citonice. Z důvodů složitých majetkoprávních vztahů se podařilo v tomto území za posledních cca 10 let postavit pouze dva RD. Bs4 západ menší plocha nedaleko západního okraje obce, jižně od silnice II/408, vedle hřbitova, navazuje na stávající zástavbu v obci. Plocha je mimo zastavěné území. Změnou č. 5 byla tato plocha navržena pro výrobu (malá fotovoltaická elektrárna). Tento záměr byl přehodnocen a plocha je navržena pro bydlení. Dojde k záboru ZPF. Souhlas se záborem byl vydán při projednávání Změny č. 5. Využití plochy pro bydlení je vhodnější, než dřívější záměr na vybudování fotovoltaické elektrárny. Jižně od této plochy je byl již jeden RD postaven. Bs5 Menší zastavitelné plochy jsou i uvnitř zastavěného území. Tvoří je proluky mezi domy (jen minimum), volné plochy mimo veřejné prostory a veřejná prostranství. - plochy občanského vybavení V zastavěné části se nachází stávající plochy občanského vybavení, tyto plochy jsou v území stabilizovány a budou akceptovány i novým územním plánem. Další rozvojové plochy občanského vybavení jsou navrženy na okolních plochách stávajících objektů občanského vybavení v zastavěném území.

12 12 - plochy výroby a skladování Byly prověřeny stávající areály výroby a skladování a posouzeny navržené plochy. Ve stávajících areálech výroby je dostatek objektů a ploch pro další rozvoj, proto nejsou u těchto areálů navrhovány nové rozvojové plochy. Plochy výroby a skladování, navržené v původním územním plánu a následných změnách, byly částečně zmenšeny nebo bylo na těchto plochách navrženo jiné využití (převážně bydlení). - plochy technické infrastruktury Technická infrastruktura bude součástí rozvojových ploch bydlení, občanského vybavení a částečně i navržených ploch dopravních a ploch vodních a vodohospodářských. - plochy vodní a vodohospodářské plocha jižně od obce - jižně od obce, nedaleko středu obce, je navržena plocha pro vybudování rybníka (retence vody v krajině). Vybudování vodní plochy v této části území částečně zabrání vodní erozi a umožní větší retenci vody v území. Plocha zároveň zvětší rekreační potenciál území. Navržená plocha sousedí s rybníky Skalka a Rušlem, v blízkosti bude vysazen nový lesopark, vedle něj je sportovní areál. Vodní plocha bude na severním břehu doplněna zelení. Samotná vodní plocha je navržena na orné půdě a trvalém travním porostu, dojde k záboru ZPF. K záboru ZPF dojde na plochách I. třídy ochrany. Souhlas s vynětím ze ZPF byl dán při projednávání Změny č. 4. Pozemky v této lokalitě jsou částečně zamokřené, v případě přelivu vody přes hráz rybníka Rušlem, docházelo k jejich zaplavení. Navržená plocha je mimo zastavěné území, ale nedaleko středu obce historické návsi. V - plochy dopravní infrastruktury plocha na východním okraji obce - vedle záhumenní cesty, byla Změnou č. 3 navržena pro dopravní infrastrukturu, doprava v klidu (řadové garáže). Plocha je v zastavěném území, nedojde k záboru ZPF. D kapacitní silnice S8 Havlíčků Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR/Rakousko Územním plánem je vymezen koridor kapacitní silnice S8 Havlíčků Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR/Rakousko, který prochází východním okrajem katastrálního území Citonice, ve vzdálenosti cca 2 km východně od obce. Plocha je mimo zastavěné území. Dojde k záboru ZPF. D

13 13 plocha účelové komunikace, jihozápadně od obce na p.č. 502 Plochy dopravní infrastruktury, návrh místní účelové komunikace. V lokalitě navrženého sadu (Plochy zeleně soukromé a vyhrazené mimo zastavěné území Zx). Dojde k záboru ZPF. D C 4a Vymezení dalších ploch - plochy veřejné zeleně Stávající a navržené plochy veřejných prostranství budou vhodně doplněny zelení. Veřejná prostranství kolem rybníků Rušlem a Mlýnek, prostor návsi. - plochy krajinné zeleně krajinná zeleň - v prostoru u víceúčelového sportovního areálu, na jihozápadním okraji obce, nedaleko Rybníků Rušlem a Skalka, v sousedství navržené plochy vodní a vodohospodářské, je navržen Lesopark Citonice (rekonstrukce stávajícího lesoparku a výsadba nové zeleně). Zeleň bude společně s okolními plochami sloužit i k rekreaci obyvatel obce a turistů. Část návrhových ploch krajinné zeleně je na orné půdě, dojde k záboru ZPF. Zk Krajinná zeleň bude jako doprovodná zeleň součástí břehových porostů navržené vodní a vodohospodářské plochy jižně pod obcí. - plochy zeleně soukromé a vyhrazené mimo zastavěné území soukromá zeleň zahrad, sadů a zeleň na orné půdě. Hlavní využití hospodaření na zemědělské půdě. Přípustné jsou stavby sloužící hlavnímu využití (seník, včelín, sklad nářadí, přístřešek pro chov zvířat apod.) Návrhová plocha, jihozápadně od obce. Majitel pozemku vysadí na návrhové ploše ovocný sad, umístí včelstva. Pozemek bude sloužit i pro ustájení koní majitele. Zx C 5 Plochy přestaveb Plochy přestaveb jsou stanoveny plochami stávající zástavby, kde bude docházet k přestavbám a rekonstrukcím objektů.

14 14 Nové plochy přestaveb jsou vymezeny: - pro občanské vybavení prostor historické návsi obce plocha vedle obecní školy, rozšíření občanské vybavenosti v obci, víceúčelový objekt. Rozvojová plocha je v zastavěném území, ve stávajícím územním plánu je plocha navržena pro bydlení. Plocha přestavby. Objekt s přilehlými plochami bude po přestavbě sloužit potřebám školy (tělocvična), ale může zde vzniknout i nový obecní úřad a další občanské vybavení obce (společenská místnost). Podmíněně je tato plocha využitelná i pro dřívější funkci bydlení. Ov K přestavbám, dostavbám a novostavbám bude docházet na dalších plochách občanského vybavení a bydlení uvnitř obce. Stávající využívání ploch zůstane zachováno. Veškeré stavební aktivity se budou řídit podmínkami pro využití ploch stanovenými územním plánem. C 6 Veřejná prostranství a systém sídelní zeleně Hlavní lokality pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň a parkové plochy sloužící obecnému užívání budou upravovány v těchto stávajících lokalitách: - plochy na historické návsi s historickými stavbami okolních domů a s farním kostelem sv. Petra a Pavla, na jižním okraji návsi, dominantou obce Dochovaný historický prostor. Nově v něm budou vymezeny plochy dopravy, sinice, místa odstavování vozidel, příjezdové komunikace k domům, chodníky. Prostor bude doplněn veřejnou zelení, stávající zeleň bude odborně udržována. - veřejné prostranství před bývalou sokolovnou a u stávající hospody ve středu obce, vedle komunikace II. třídy II/408 Výrazný prostor, patrný při průjezdu obcí po silnici II/408, se zahrádkou u hospody. Budou přesněji vymezeny jednotlivé funkce v tomto prostoru, doprava, doprava v klidu, pohyb chodců. Prostor bude vhodně doplněn zelení. - prostor hřbitova a jeho okolí Hřbitov v těsném sousedství sinice II/408, ve stávající zástavbě. Odborně bude udržována stávající zeleň okolo hřbitova. - podél silnice II. třídy II/408, procházející obcí a u hasičské zbrojnice Podél celé této frekventované silnice, procházející obcí, bude zajištěn bezpečný pohyb pěších osob, budou zajištěna místa přechodů přes silnici. Bude udržována stávající a doplněna nová zeleň. - podél stávající místní komunikace vedoucí k nádraží V prostoru kolem komunikace bude odborně udržována stávající zeleň, prostor bude doplněn zelení novou a prvky drobné architektury. Bude zajištěn bezpečný pohyb pěších osob v tomto prostoru. Nově budou upraveny veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně: - prostor kolem rybníka Rušlem, v návaznosti na plochy občanského vybavení a krajinné zeleně Důležitý víceúčelový prostor jižně pod obcí. Vedle rybníka Rušlem je sportovní areál s fotbalovým hřištěm, hřištěm na odbíjenou a tenis. Je zde menší občanská vybavenost (stánek s občerstvením). V prostoru budou přesně vymezeny plochy pro dopravu a dopravu v klidu (odstavná stání). Budou vymezeny prostory pro posezení a odpočinek, prostor bude vhodně doplněn zelení a prvky drobné architektury.

15 15 Na plochu kolem rybníka Rušlem přímo navazuje nově navržený Lesopark Citonice, nedaleko je rybník Skalka a také nově navržená vodní plocha. Toto místo představuje důležité celoroční centrum (v zimě slouží zamrzlé rybníky k bruslení) pro sportovní, rekreační a společenské aktivity obyvatel a návštěvníků obce. - prostor kolem rybníka Mlejnek, doplnění veřejné zeleně Okolí rybníka Mlejnek bude doplněno zelení, u stávajících komunikací budou přesně stanoveny trasy a vhodně bude upraven jejich povrch. Prostor bude doplněn prvky drobné architektury v přírodním charakteru. Nově budou navrženy plochy veřejných prostranství (veřejné zeleně) jako součást navržených ploch bydlení. Zde budou navrhována dostatečně velká veřejná prostranství s veřejnou zelení, tak aby nová zástavba charakterem těchto prostranství navazovala na stávající historickou zástavbu v obci. C 7 Dopravní infrastruktura C 7.1 Drážní doprava Katastrálním územím (severní, severovýchodní, východní a jihovýchodní část katastru Citonic) je veden úsek drážního zařízení celostátního významu (železniční trať Znojmo Šumná). V obci, na jejím jihovýchodním okraji, je železniční zastávka. Od středu obce je vzdálena cca 1 km. Spojení vlakem s nedalekým Znojmem bylo a je obyvateli obce využíváno. Často je využíváno i turisty. Stávající železniční trať je územním plánem akceptována, včetně ochranného pásma. Budou udržovány stávající stavby na této dopravní cestě. C 7.2 Silniční a motorová doprava Silniční síť Koncepce silniční dopravy: - kapacitní silnice S8 pod označením D7 ve dvoupruhovém uspořádání V dokumentaci Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne je vymezen koridor kapacitní silnice S8 Havlíčkův Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR/Rakousko, který prochází východním okrajem řešeného katastrálního území Citonice. Trasa koridoru je upřesněna v dokumentaci ZÚR Jihomoravského kraje (kapacitní silnice S8 pod označením D7 ve dvoupruhovém uspořádání). Územní plán koridor této silnice vymezuje v řešeném území. Koridor tvoří obchvat místní části města Znojma Kasáren. Navrhovaná trasa je od zastavěné části obce Citonice vzdálena cca 2 km východním a severovýchodním směrem. Plochy koridoru jsou zároveň vymezeny ve VÝKRESE ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ, HLAVNÍM VÝKRESE a VÝKRESE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB. V územním plánu je řešena harmonizace funkčních a technických parametrů místních komunikací.

16 16 Jedním z hlavních problémů v území je poměrně velké zatížení silnice II. třídy, II/408 Brandlín Jemnice - Hodonice, procházející obcí (v době turistického ruchu je sinice hojně využívána cyklisty). Navržená zástavba po obou stranách silnice respektuje ochranné pásmo. Je navrženo posunutí dopravní značky označující začátek obce východním směrem. Důvodem je bezpečnost provozu na silnici II/408. V těchto místech se nová zástavba blíží k železniční trati. Už stávající místo přejezdu silnice nad tratí, je díky vzrostlé zeleni málo přehledný. V těchto místech se budou navržené místní obslužné komunikace napojovat na silnici II/408. Proto je nutno zajistit, aby rychlost projíždějících vozidel byla snížena a provoz na silnici bezpečný. Obcí dále prochází silnice III. třídy III/40827 Citonice Žerůtky a silnice III/40828 Citonice Bezkov Podmolí. Silnice III/40828 Citonice Bezkov Podmolí bude částečně dotčena výstavbou navrženého rybníka. - všechny silnice na území obce jsou respektovány v současných trasách - silnice v průjezdním úseku jsou zařazeny do funkční skupiny C, typ bude předmětem podrobnější dokumentace - při úpravách dopravně technických parametrů komunikací jsou přípustné zásahy mimo silniční pozemky, asanace však musí být prováděny bez zásahů do stávající zástavby Místní komunikace Koncepce dopravy na místních komunikacích: - stávající trasy místních komunikací budou zachovány a upravovány v plném rozsahu - navrhované místní komunikace budou navazovat na stávající strukturu místních komunikací - stávající chodníky budou zachovány, upravovány a doplněny - další (nezakreslené) místní komunikace mohou být realizovány ve všech plochách zastavěného území i zastavitelných - nově budou trasy pro pohyb pěších vymezeny v prostoru historické návsi Parkování - na východním okraji obce, vedle záhumenní cesty, byla Změnou č. 3 navržena plocha pro dopravní infrastrukturu, doprava v klidu (řadové garáže) Návrh byl převzat do územního plánu. Důvodem je, že v některých domech v historické zástavbě není možné řešit garážování (odstavení) osobních vozidel ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku. - malá kapacita plochy pro odstavení vozidel před obecním úřadem, obchodem a poštou, vedle frekventované silnice II. třídy Nedostatečně velký prostor pro odstavení vozidel před obecním úřadem, nepříliš vhodné vyjíždění z tohoto prostoru na silnici II/408. Řešením je vybudování nového obecního úřadu s dostatečným počtem odstavných míst v prostoru obecní návsi. Koncepce řešení dopravy v klidu (parkování vozidel): a) osobní automobily na plochách pro bydlení budou odstavná stání (parkovací plochy, přístřešky, garáže) zřizována na vlastních stavebních pozemcích, nezastřešená pohotovostní stání lze zřídit na vjezdech a v prostorech při místních komunikacích

17 17 jsou zapracována stávající a navržená parkoviště, jejich polohu je nutno chápat jako orientační, kapacita bude stanovena v souvislosti s přilehlými aktivitami parkovací kapacity rekonstruovaných či nových staveb občanské vybavenosti budou řešeny přednostně na vlastním stavebním pozemku bude řešen historický prostor návsi, nově budou vymezena odstavná stání parkovací kapacity rekonstruovaných či nových staveb pro výrobu a skladování budou řešeny výhradně na vlastním stavebním pozemku v nezastavěném území je možné v návaznosti na silnice zřizovat zpevněné plochy pro krátkodobé odstavení vozidel za účelem rekreace v přírodě při rekonstrukci silnic v zastavěné části obce, budou podél těchto komunikací, v místech kde je to možné, budována podélná odstavná stání b) nákladní automobily a autobusy jsou povolena na plochách pro výrobu a skladování jsou povolena na plochách u sportovního areálu v plochách bydlení a občanského vybavení jsou nepřípustná parkovací, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy. Povoleno je pouze jedno odstavné nebo garážové stání nákladního automobilu nebo autobusu na vlastním pozemku při bydlišti autodopravce či řidiče. Aktivity spojené s jejich provozem nesmí zatěžovat životní prostředí a obtěžovat bydlení. zřizování parkovacích a odstavných ploch a garáží v nezastavěném území, na plochách rekreace a veřejné zeleně je nepřípustné Veřejná autobusová doprava Koncepce obsluhy obce veřejnou autobusovou dopravou: - stávající autobusová doprava zůstane zachována - stávající autobusové zastávky jsou zachovány a respektovány, budou nadále udržovány Účelové komunikace Koncepce dopravy na účelových komunikacích: - závazné trasy stávajících a navržených účelových komunikací jsou zakresleny v grafické části, výkresy č. 1, 2 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu - stávající účelové komunikace zůstanou zachovány - budou zprovozněny i ostatní účelové komunikace v minimálním rozsahu tak, jak je zakresleno v grafické části - veřejně přístupné účelové komunikace budou mít takový povrch a šířku, aby umožňovaly bezpečný pohyb pěších, cyklistů a zemědělské techniky - další (nezakreslené) účelové komunikace jsou přípustné v rámci jednotlivých ploch v souladu s využitím území

18 18 Nemotorová doprava Obcí prochází silnice II. třídy, II/408 Brandlín Jemnice Hodonice. V letní turistické sezoně je hojně využívána cyklisty. Obcí prochází cyklotrasa místního významu. Z důvodu hustému provozu po této komunikaci v během rekreační sezóny, není pohyb cyklistů po silnici příliš bezpečný. Koncepce cyklistické dopravy a pohybu pěších: - cyklisté budou využívat pro svou dopravu krajské silnice, místní a účelové komunikace - pěší budou využívat alespoň jednostranné chodníky kolem krajských silnic a místních komunikací funkční třídy C, na zklidněných místních komunikacích funkční třídy D a na komunikacích účelových bude umožněn pohyb pěších spolu s ostatní dopravou - stávající cyklotrasy vedené obcí a v jejím okolí jsou respektovány - pěší turistické trasy je možno značit v rámci stávajících a navržených pozemních komunikací a v rámci pěších cest a pěšin - na cyklistických a pěších trasách je možno zřizovat odpočinková stanoviště v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch C 8 Technická infrastruktura C 8.1 Zásobení vodou Koncepce zásobení vodou: Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Znojmo. Správcem vodovodní sítě je Vodárenská akciová společnost, a.s., Znojmo. Koncepce zásobování obce vodou je územním plánem akceptována. - veřejné vodovodní řady budou prodlouženy na nové zastavitelné plochy - vodovodní síť a podzemní zařízení vodovodu je možné umístit v rámci všech navrhovaných ploch a to v souladu s využitím území - voda, svedená z pramenišť jihozápadně od obce a vytékající u rybníka Rušlem, je využívána těmi majiteli zahrádek, kteří nemají vlastní zdroj vody (plochy rekreace, jihovýchodně od obce), odvážení vody v nádobách Dříve nechávala obec provádět rozbory vody. V té době zajížděli pro kvalitní vodu ( kojenecká voda ) obyvatelé z okolních obcí a města Znojma. C 8.2 Odkanalizování V obci je vybudována splašková kanalizace, větší část kanalizace je oddílná, menší jednotná. Obec má vlastní ČOV. Nachází se jižně pod obcí, na břehu Gránického potoka, na hranicích katastru s obcí Mašovice.

19 19 Koncepce splaškové kanalizace: - kanalizace kapacitně pokryje zastavitelné plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost, turistický ruch a rekreaci - kanalizační síť a podzemní zařízení je možné umístit v rámci všech ploch a to v souladu s využitím území Dešťová kanalizace: - v rozvojových lokalitách, kde nebude možno provést prodloužení stávajících řadů a nebude budována dešťová kanalizace, bude podle možností podloží upřednostněna likvidace dešťových vod vsakem, dešťové vody budou jímány na stavebních pozemcích a následně využívány pro zálivku snaha zachytit maximální množství dešťových vod v území - kanalizační síť a podzemní zařízení je možné umístit v rámci všech ploch a to v souladu s využitím území Jedna větev stávající dešťové kanalizace vytéká u mostku přes Gránický potok, silnice III/40828 Citonice Bezkov Podmolí. Výhledově bude tato kanalizace přeložena za silnici a do potoka zaústěna za ČOV. 8.3 Zásobení plynem Řešeným územím prochází ve směru od Žerůtek na obec Milíčovice plynárenské zařízení VTL plynovodu. Pod rybníkem Mlýnek vedení odbočuje do obce ke stávajícímu areálu bývalé zemědělské výroby. V bývalém areálu zemědělské výroby je regulační stanice. Z ní pokračují do obce rozvody STL plynovodu. Všechna tato zařízení jsou územním plánem akceptována včetně jejich ochranných pásem. Koncepce zásobení plynem - zdrojem plynu je a bude i nadále STL plynovod - po obci budou doplňovány rozvody STL plynu - rozvody kapacitou pokryjí i rozvojové plochy pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a skladování - rozvody budou prodlouženy i na zastavitelné plochy obce - podzemní plynová vedení a zařízení s výjimkou regulačních stanic VTL/NTL je možné umístit v rámci všech ploch a to v souladu s využitím území C 8.4 Zásobení elektrickou energií Územní plán akceptuje stávající trasy elektrických vedení a zařízení všech napěťových hladin, včetně jejich ochranných pásem. Obec je elektrickou energií zásobována venkovním vedením VN 1-35 kv. V obci jsou dvě stožárové trafostanice u mateřské školy a na severním konci zastavěné části obce. Koncepce zásobení elektrickou energií: - budou respektovány stávající trasy vzdušných rozvodů 22 kv s ochranným pásmem 7 m od krajního vodiče - rekonstrukce stávajících trafostanic na vyšší kapacitu je možná - vedení bude průběžně rekonstruováno v souladu s požadavky nových odběrů a v souladu s potřebami obce

20 20 - zařízení NN jsou respektována, současně s jejich modernizací je doporučena jejich kabelizace - nová vedení NN budou realizována především v souvislosti se zastavitelnými plochami. Nově realizované trasy NN v zastavěném území a zastavitelných plochách budou vedeny kabely umístěnými v zemi. Výhledově budou kabelizovány stávající vzdušné el. rozvody v prostoru historické návsi a v okolí farního kostela. - podzemní vedení VN a NN a kioskové trafostanice je možné realizovat v rámci všech ploch a to v souladu s využitím území - nadzemní vedení VN a sloupové trafostanice je možné realizovat v nezastavěném území na všech plochách, v zastavěném území a zastavitelných plochách v rámci vyznačené navrhované koncepce potřebné k zajištění zásobení obce C 8.5 Telekomunikace a radiolokace Koncepce telekomunikací: - u křižovatky silnic I/38 a II/408 je na k.ú. Znojma komunikační zařízení O2, jeho ochranné pásmo, zasahující částečně do k.ú. Citonice, je územním plánem akceptováno - je respektována trasa stávajícího tranzitního dálkového optického telefonního kabelu, včetně jeho ochranného pásma - stávající místní telekomunikační sítě a objekty jsou respektovány - podzemní sdělovací vedení a zařízení je možné realizovat v rámci všech ploch a to souladu s využitím území Výhledově budou uloženy do kabelů v zemi stávající vzdušné slaboproudé rozvody v prostoru historické návsi a v okolí farního kostela. C 9 Zájmy civilní obrany Vzhledem k zájmům civilní ochrany nebyly v rámci řešeného území vymezeny žádné plochy, které by bylo třeba zapracovat do územního plánu. V území dále nejsou určeny žádné limity civilní obrany, které by bylo třeba zvažovat při zpracování územního plánu. Pro ukrytí obyvatel v důsledku mimořádné události (improvizované úkryty) budou sloužit podzemní části stávajících staveb (sklepy). Pro evakuaci obyvatel a jejich ubytování bude sloužit objekt úřadu obce a některé další objekty občanské vybavenosti. Doprava je v územním plánu navržena tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících (hasičských) jednotek a aby byla zajištěna průjezdnost obcí v případě zneprůjezdnění části komunikací. Nebudou navrhovány uzavřené bloky zástavby. Sítě technického vybavení dle možností okruhovat. C 10 Vstupní limity Limity využití území jsou definovány v zákoně č.183/2009 Sb. V 26, odst. 1. Vstupní limity představují v řešení územního plánu předem dané omezující územní prvky.

21 21 C 10.1 Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury 1) dopravní infrastruktura - ochranné pásmo silnic II. a III. třídy v nezastavěném území - 15 od osy silnice - ochranné pásmo železnice - 60 m od osy krajního pole Pásma hygienické ochrany (PHO) Stávající PHO státní silnice II. tř. č. II/408 je 33,27m den (50dB) a 29,88m noc (40dB) PHO státní silnice III. tř. č. III/40827 ( do Žerůtek) je 15,81m den a 13,76 noc PHO státní silnice III. tř. č. III/40828 (Citonice - Bezkov) je 15,81 den a 13,76 noc 2) technická infrastruktura - ochranné pásmo VN 22 kv 7m, 10 m od krajního vodiče - ochranné pásmo trafostanic VN 22 kv - 7 m, 20 m, 30 m - ochranné pásmo STL plynovodu - 1 m v zastavěné části - ochranné pásmo vodovodních řadů - 1,5 m od líce potrubí - ochranné pásmo kanalizačních řadů - 1,5 m od líce potrubí - ochranné pásmo sdělovacího vedení - 1,5 m C 10.2 Ochrana nerostných surovin, vlivy na terén Ochrana ložisek nerostných surovin Podle evidence dobývacích prostorů vedené Obvodním báňským úřadem v Brně nejsou v katastrálním území Citonice v současné době evidovány žádné dobývací prostory. Poddolovaná území, sesuvná území V řešeném katastru se nachází tři poddolovaná území, která jsou vymezená bodově jako ojedinělá díla s poslední revizí v roce Všechny tyto body se nachází na okrajích katastrálního území a nezpůsobují v území žádné problémy, které by bylo nutno řešit v rámci územního plánování. C 10.3 Ochrana vod a vodních zdrojů Z vodních toků jsou pak nejvýznamnější Gránický a Mramotický potok. Kromě těchto toků se v katastru nachází ještě několik dalších bezejmenných toků. - manipulační pásmo vodotečí - 6m od břehové hrany - hranice ochranného pásma je 50 m od katastrální hranice rybníků V řešeném území se nachází tři rybníky. Nejvýznamnější je rybník Skalky, který je současně i Evropsky významnou lokalitou. Další významnou vodní plochou je rybník Rušlem, který je součástí rekreačně sportovní plochy v obci. Třetí vodní plochou je rybník Mlýnek v severní části od zastavěného území obce.

22 22 C 10.4 Ochrana přírody a krajiny ochranné pásmo lesa 50 m od okraje lesa lokální ÚSES- vyznačeno ve výkresech C 10.5 Hygienická ochranná pásma - PHO zemědělského areálu se stanovuje vždy na konkrétní počty zvířat, stávající ochranné pásmo nezasahuje plochy bydlení ani sportu - etické ochranné pásmo hřbitova m od obvodové zdi C. 11 Výstupní limity C 11.1 Ochrana přírody a krajiny Ochrana přírody a krajiny je podrobněji popsaná v samostatné části: Územním systému ekologické stability, který je součástí odůvodnění územního plánu. ÚSES vypracoval Ing. Jaroslav Krejčí. Územní plán chrání ZPF a LPF. Na plochách lesů nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy. Na plochách ZPF jsou navrhovány především plochy bydlení, důležité pro další rozvoj obce. Jsou chráněny kulturní památky. Výstupní limity v ÚP Citonice stanovují zachování, ochranu a vhodné uplatnění kulturních památek. Památky budou chráněny před poškozením a zničením. Územní studie na k.ú. Citonice budou zpracovány autorizovaným architektem nebo autorizovaným projektantem ÚSES, odborníkem na sídelní a krajinnou zeleň. Další výstupní limity jsou obsaženy v textu návrhové části ÚP Citonice. Viz. odstavec F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Je respektován navržený silniční obchvat místní části Znojmo Kasárna, včetně ochranného pásma.

23 23 D Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. Dle stanoviska dotčeného orgánu státní správy uplatněného k zadání územního plánu, nebude územní plán posouzen z hlediska vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. E Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa E 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a) Použitá metodika Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů. b) Struktura půdního fondu v území Půdní poměry oblasti značně závisí na poměrně pestrém geologickém podloží. Některé horniny jsou však velmi proměnlivé a dávají vznik nejrůznějším půdním vlastnostem. Ekologické (stanovištní) podmínky, genetické půdní typy a půdní druhy charakterizují na daném území BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky). Půdy jsou poměrně monotónní. Dominují mírně kyselé kambizemě, v plochých sníženinách na plošinách přecházející v kambizemě pseudoglejové a lokálně i v gleje, ty se nacházejí i podél malých potoků. Na úpatích svahů, hlubších zvětralinách a sprašových závějích jsou udávány luvizemě, pod jehličnatými kulturami na plošinách kambizemě podzolované. Zcela vzácně se na svazích vyskytují rankery a litozemě jsou výjimečnými unikáty. Podél větších toků jsou vyvinuty glejové fluvizemě. Půdy mají světle hnědou barvu. Půdní pokryv je tvořen pravými hnědozeměmi, jejich kombinací s hnědozeměmi luvizemními a s luvizeměmi, případně jen samotnými luvizeměmi. Maloplošně se vyskytují kambizemě (převážně typické), vázané na vystupující podložní horniny.

24 24 Dle bonitace zemědělských půd se v řešeném území nejčastěji vyskytují tyto hlavní půdní jednotky: 08 Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti; středně těžké 10 Hnědozemě (typické, černozemí), včetně slabě oglejených forem na spraši; středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem 12 Hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě oglejených forem na svahových hlínách; středně těžké s těžší spodinou; vláhové poměry jsou příznivé, ve spodině se projevuje místy převlhčení 29 Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry 37 Mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí) 46 Hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na svahových hlínách se sprašovou příměsí; středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření 53 Oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru; středně těžké, s těžkou spodinou, obvykle bez štěrku, málo propustné, dočasně zamokřené 56 Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry Dle map BPEJ v měř. 1 : 5000 se území nachází v klimatickém regionu 4 - mírně teplý, suchý (západní a severní část). Symbol regionu MT 1 s průměrnou roční teplotou 7-8,5 st. C. Průměrný roční úhrn srážek mm. Vláhová jistota 0-4. Část regionu - převážně jižní a východní část se nachází v klimatickém regionu 2, symbol regionu T2, teplý mírně suchý. Pravděpodobnost suchých vegetačních období 20-30, vláhová jistota 2-4, průměrná roční teplota 8-9 st. C, průměrný roční úhrn srážek mm.

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ PLÁN PLAVEČ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST září 2012 PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů UZEMNI PLAN ZLATA zadání územního plánu říjen zab zadání upravené po '',,1/ projednání pořizovatg1*filfli úřad Brandýs nad r!.ll':.,.:l^ e-. Labem " '** +-qri;$$vaiu9tě$ova -ýe&vrs'lá,'-e "aa ' Zotx /

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Leden 2015 Název územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více