RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, neuvolněný radní, Aleš Svoboda, uvolněný radní, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Michal Uhl, uvolněný zastupitel Ing. Michal Kopecký, tajemník JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Jana Duchková, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva Pavel Šik Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Mgr. Ilona Chalupská Mgr. Michaela Kindlová, ředitelka Novoměstské radnice Mgr. Adéla Havlová, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. Mgr. Kamila Kulhánková, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění Ing. Jan Vaněk, schváleno 360 provozování farmářského trhu na části Tylova náměstí zástupce starostky 2. k právním úkonům při správě bytového a Ing. Jan Vaněk, schváleno *** nebytového fondu ke splátkovým dohodám č. 31/2012 a 32/2012 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, schváleno 362 zástupce starostky 1

2 4. k uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1773/ k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru panu Pavlu Šikovi 6. *** k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady paní Renatě Polákové za účelem konání ohňostroje 7. k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady sdružení "Start Vršovice" k uspořádání akce "Svatojánská noc 2012" 8. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 2 9. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru církevní organizaci Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 10. *** k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka panu Petru Kučovi 11. k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro sdružení "Otevři oči" 12. k odvolání předsedů a členů komisí Rady městské části Praha ke zřízení komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu Rady městské části Praha ke jmenování předsedů, místopředsedů a tajemníků komisí Rady městské části Praha 2 a k Jednacímu řádu komisí RMČ Praha ke jmenování dalších členů komisí Rady městské Praha k odvolání a zvolení předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 a odvolání a zvolení členů Kontrolního, Finančního a Majetkového výboru ZMČ Praha k výběru dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu 18. k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Václavská 18/ rekonstrukce dvou výtahů 19. PP k prodloužení doby pronájmu části nádvoří budovy Novoměstské radnice Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 363 Ing. arch. Václav neschváleno Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav schváleno 364 Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 365 schváleno 366 schváleno 367 neschváleno schváleno 368 schváleno 369 schváleno 370 schváleno 371 schváleno 372 schváleno 373 schváleno 374 schváleno 375 schváleno 376 2

3 20. *** PP 21. *** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne k prodloužení nájemních smluv k bytům dle určité profese 22. k Pravidlům pro výměny bytů, přechody nájmu bytů a souhlasy se společným nájmem bytů 23. *** PP k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. III./12 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce 24. ke změně nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 1908/1, k.ú. Nové Město, uzavřené s SVJ "CIANI-společenství domu čp. 498, k.ú. Nové Město" 25. k žádostem projednávaným v majetkové *** komisi č. 9 dne k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Masarykovo nábřeží k odměně ředitelce Mateřské školy, *** Praha 2, Viničná 1, IČ k odměnám ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha ** k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha k uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským 31. k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2012/02 "Nákup 20 ks osobních počítačů" 32. k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2012/01 "Nákup 2 ks SAN switch 8 Gb/s včetně instalace a konfigurace" 33. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu - Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM 34. k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí prací a služeb 35. k poskytnutí účelové dotace na projekt "Jazzový most" z Prahy do EU Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 377 schváleno 378 schváleno 379 schváleno 380 Ing. Jan Vaněk, schváleno 381 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 382 Ing. Jan Vaněk, schváleno 383 zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky schváleno 384 Jana Duchková, schváleno 385 zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky MUDr. Otto Schwarz, schváleno 386 schváleno 387 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, schváleno 388 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, schváleno 389 zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník schváleno 390 Ing. Michal Kopecký, tajemník schváleno 391 MUDr. Otto odročeno Schwarz, zástupce starostky 36. ke smlouvě o zajištění cvičebních lekcí Jana Duchková, schváleno 392 PP pro veřejnost zástupce starostky 37. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 Ing. arch. Václav schváleno 393 3

4 38. PP 39. PP na rok 2012 v oblasti životního prostředí (k registračním poplatkům na celostátní soutěž a na nákup mobiliáře) k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 v oblasti volného času dětí a mládeže k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 pro oblast kultury 40. k uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 a k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář tajemníka 41. k výběru nejvhodnější nabídky podané na plnění podlimitní veřejné zakázky ZŠ Sázavská 5/830 zateplení fasády a výměna oken, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 42. ke jmenování vedoucí odboru kancelář ** starostky a vnějších vztahů 43. k uzavření smlouvy s dodavatelem zakázky OI/2012/03 "Výměna systému chlazení v technické místnosti odboru informatiky" 44. k dalšímu postupu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Výběr externího dodavatele služeb v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2" Vondrášek, zástupce starostky Jana Duchková, schváleno 394 zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník schváleno 395 schváleno 396 Jana Duchková, schváleno 397 zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník schváleno 398 Ing. Jan Vaněk, schváleno 399 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, schváleno 400 zástupce starostky Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 45. k prodeji bytových domů a bytových jednotek - rozdělení do etap Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Aleš Svoboda, vzato na vědomí 46. k žádosti občanského sdružení Compitum Carolinum 47. k provedenému internímu auditu a mimořádnému internímu auditu člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka 48. k dopisu společnosti BONVER WIN, a.s. Mgr. Jana Černochová, starostka 49. k návrhu nařízení hl. m. Prahy o zrušení maximální ceny za zpopelnění zemřelého Mgr. Kateřina Jechová, vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí 4

5 50. k žádosti nájemců bytů domu Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha k odpovědi na podání předsedkyně školské rady při Základní škole, Praha 2, Jana Masaryka 21 zástupkyně starostky Mgr. Jana vzato na vědomí Černochová, starostka Jana Duchková, vzato na vědomí zástupce starostky Starostka zahájila 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:40 hodin. Radní schválili hlasováním (8:0:0) zápis z 10. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byly nově zařazeny body č. 41, 42, 43, 44 a informace č. 45 a další body programu byly přečíslovány. Informace č. 47 byla upravena na návrh usnesení č. 44 a takto upravený program radní hlasováním schválili (8:0:0). K jednotlivým bodům programu: 1. k Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozování farmářského trhu na části Tylova náměstí Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada vzala na vědomí žádost společnosti FarmProMarket Praha, s.r.o., IČ , o změnu provozní doby a o plánovaných opatřeních ke zvýšení kvality farmářských trhů. Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozování farmářského trhu na části Tylova náměstí dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-11/ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

6 3. *** ke splátkovým dohodám č. 31/2012 a 32/2012 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkových dohod č. 31/2012 a 32/2012 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1773/2010 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1773/2012 s Univerzitou Karlovou v Praze, Matematicko-fyzikální fakultou, IČ , dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru panu Pavlu Šikovi Předkladatelé: Předkladatelé: Rada neschválila návrh usnesení k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru panu Pavlu Šikovi, IČ K tomuto bodu byli přizváni pan Pavel Šik, žadatel o pronájem části nemovitosti náměstí Míru, a Ing. Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 2. Hlasování pro: Mgr. Jechová Hlasování proti: Mgr. Černochová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování se zdržel: Ing. Bočan 6. *** k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady paní Renatě Polákové za účelem konání ohňostroje Předkladatelé: Předkladatelé: Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k pronájmu části nemovitosti parku 6

7 Havlíčkovy sady za účelem konání ohňostroje a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady z ulice Rybalkova pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: Mgr. Jechová Hlasování se zdržel: Ing. Vaněk Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady sdružení "Start Vršovice" k uspořádání akce "Svatojánská noc 2012" Předkladatelé: Předkladatelé: Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady se sdružením Start Vršovice, IČ , k uspořádání akce Svatojánská noc 2012 dne ; akce je koncipována jako lampionový průvod zakončený svatojánským ohněm umístěným s ohledem na bezpečnost v barelu. Rada povolila výjimku ve smyslu ust. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně ze zákazu rozdělávat a udržovat otevřené ohně ( 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky). Dále rada souhlasila s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady hlavní bránou z ulice Rybalkova pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 2 Předkladatelé: Předkladatelé: Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Praha 2, IČ , k uspořádání akce Zastávka volný čas prezentační akce pražských Domů dětí a mládeže dne Dále rada souhlasila s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu na komunikací IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

8 9. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru církevní organizaci Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s církevní organizací Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze, IČ k uspořádání 16. ročníku nevýdělečné akce Jarmark u Ludmily dne a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikací IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka panu Petru Kučovi Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: 0 Hlasování proti: Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, E. Zemanová Hlasování se zdržel: Ing. Bočan, J. Černochová, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek 11. k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro sdružení "Otevři oči" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikací IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru sdružení Otevři oči, IČ , pro doprovodná vozidla průvodu Veggie Parade 2012 dne , která zde budou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odvolání předsedů a členů komisí Rady městské části Praha 2 8

9 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zřízení komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada zřídila komisi pro tvorbu a kontrolu rozpočtu Rady městské části Praha 2, stanovila počet jejích členů a náplň činnosti komise. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke jmenování předsedů, místopředsedů a tajemníků komisí Rady městské části Praha 2 a k Jednacímu řádu komisí RMČ Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke jmenování dalších členů komisí Rady městské Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

10 16. k odvolání a zvolení předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 a odvolání a zvolení členů Kontrolního, Finančního a Majetkového výboru ZMČ Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada předložený návrh usnesení schválila a uložila Mgr. Černochové a Mgr. Matouškovi předložit návrh usnesení dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 k rozhodnutí. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s výběrem dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Václavská 18/ rekonstrukce dvou výtahů Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Václavská 18/2069 rekonstrukce dvou výtahů, jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi došlých nabídek k veřejné zakázce a uložila Ing. Kudlíkové zajistit zaslání výzvy k podání nabídek dodatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodloužení doby pronájmu části nádvoří budovy Novoměstské radnice PP 11. Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka 10

11 Rada souhlasila s prodloužením doby pronájmu části nádvoří budovy Novoměstské radnice, příspěvkové organizace. K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Michaela Kindlová, ředitelka Novoměstské radnice. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne *** PP 4.1, 4.3, 5.1 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada schválila předložený návrh usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k prodloužení nájemních smluv k bytům dle určité profese Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada schválila předložený návrh usnesení k prodloužení nájemních smluv k bytům dle určité profese. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Pravidlům pro výměny bytů, přechody nájmu bytů a souhlasy se společným nájmem bytů Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada schválila Pravidla pro výměny bytů, přechody nájmu bytů a souhlasy se společným nájmem bytů, která se vztahují pouze na byty v domech určených k prodeji. 11

12 Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. *** III./12 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce PP 5.1 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. III./12 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné tzv. aukce. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 1908/1, k.ú. Nové Město, uzavřené s SVJ "CIANI-společenství domu čp. 498, k.ú. Nové Město" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9 dne Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila předložený návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9 dne Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

13 26. k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Masarykovo nábřeží 8 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k odměně ředitelce Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, IČ Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odměnám ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila výši odměn ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací za ziskový výsledek hospodaření dosažený v doplňkové činnosti za rok 2011 a souhlasila s vyplacením odměn. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace 13

14 Centrum sociálních služeb Praha 2. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením licenční smlouvy s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2012/02 "Nákup 20 ks osobních počítačů" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení a uložila Ing. Vaňkovi realizovat bod I. tohoto usnesení a Ing. Štěpánovi seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2012/01 "Nákup 2 ks SAN switch 8 Gb/s včetně instalace a konfigurace" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatele na zakázku malého rozsahu a uložila Ing. Vaňkovi a Ing. Štěpánovi uzavřít kupní smlouvu s vybraným dodavatelem společností Total Service s..r.o., IČ Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 14

15 Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu - Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada souhlasila s výběrem dodavatelů v pořadí dle doporučení hodnotící komise a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a uložila Mgr. Černochové a JUDr. Horákové uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí prací a služeb Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí prací a služeb se společnosti RPM Service s.r.o., IČ Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace na projekt "Jazzový most" z Prahy do EU Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení odročila. 36. ke smlouvě o zajištění cvičebních lekcí pro veřejnost PP 11.6 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o zajištění cvičeních lekcí pro veřejnost se společností BN studio s.r.o., IČ , a schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 v oblasti využití volného času dětí a mládeže a v oblasti ostatní zájmová činnost a rekreace. 15

16 Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 v oblasti životního prostředí (k registračním poplatkům na celostátní soutěž a na nákup mobiliáře) Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 v oblasti volného času dětí a mládeže PP 11.4 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 pro oblast kultury PP Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 a k úpravě 16

17 rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář tajemníka Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 a úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru nejvhodnější nabídky podané na plnění podlimitní veřejné zakázky ZŠ Sázavská 5/830 zateplení fasády a výměna oken, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky podané na plnění podlimitní veřejné zakázky ZŠ Sázavská 5/830 zateplení fasády a výměna oken. Nejvhodnější je nabídka uchazeče VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., IČ Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** ke jmenování vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada jmenovala s účinností od paní Mgr. Ilonu Chalupskou vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů a stanovila jí tímto dnem plat dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K tomuto bodu byla přizvána paní Mgr. Ilona Chalupská. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy s dodavatelem zakázky OI/2012/03 "Výměna systému chlazení v technické místnosti odboru informatiky" 17

18 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na výše uvedenou zakázku se společností Power Tech spol. s r.o., IČ Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dalšímu postupu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Výběr externího dodavatele služeb v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení k dalšímu postupu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku schválila. K tomuto bodu byly z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o. přizvány paní Adéla Havlová a paní Kamila Kulhánková. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

19 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 360 ze dne k Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozování farmářského trhu na části Tylova náměstí RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí žádost společnosti FarmProMarket Praha, s.r.o., se sídlem Praha 6, Břevnov, 8. listopadu 228/1a, PSČ , IČ o změnu provozní doby a informaci o plánovaných opatřeních vedoucích ke zvýšení kvality farmářských trhů II. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozování farmářského trhu na části Tylova náměstí, uzavřené dne mezi městskou částí Praha 2 a společností FarmProMarket Praha, s.r.o., se sídlem Praha 6, Břevnov, 8. listopadu 228/1a, PSČ , IČ , dle přílohy tohoto usnesení III. u k l á d á 1. učinit potřebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Termín: učinit potřebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: předkládat Radě městské části Praha 2 čtvrtletně koncepci prodejního sortimentu K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Termín: Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 19

20 Příloha k usnesení RMČ č. 360 ze dne DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ FARMÁŘSKÉHO TRHU Městská část Praha 2 nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ jednající Mgr. Janou Černochovou, starostkou (dále též jen objednatel ) a FarmProMarket Praha, s.r.o. se sídlem 8. listopadu 228/1a, Praha 6 IČ: DIČ: CZ jednající Petrem Šidíkem a Jiřím Mokrým, jednateli společnosti (dále též jen dodavatel ) uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozování farmářského trhu ze dne [dále též jen Smlouva ]: Smluvní strany se dohodly: I. Změna textu smlouvy že čl. III ( Prodejní doba, prodejní dny a počet prodejních míst ) odrážka druhá Smlouvy bude nadále znít takto: Definice trhu. Trhem se rozumí trh s minimálním počtem 12 stánků. že čl. III ( Prodejní doba, prodejní dny a počet prodejních míst ) odrážka třetí Smlouvy bude nadále znít takto: Prodejní doba se rozlišuje na maximální a garantovanou. V úterý, středu, čtvrtek a pátek je maximální prodejní doba FT od 8:00 do 20:00 h. Garantovaná doba je v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 9:00 do 16:00 h. Maximální prodejní dobou se přitom rozumí nepřekročitelné časové rozmezí 20

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Pronájem restauračního zařízení Občerstvení u Kamzíka

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více