Vybrané základní pojmy užívané v ekologii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané základní pojmy užívané v ekologii"

Transkript

1 Vybrané základní pojmy užívané v ekologii A abaptace (předpona -ab zdůrazňuje, že dědičné vlastnosti organismu jsou důsledkem minulých adaptací) samotný výraz charakterizuje proces působení evolučních sil působící na předky, a ty předurčily dědičné vlastnosti potomků organismu. Jsou tedy důsledkem minulosti, nikoli přítomnosti. abiocen (a-, an- řecká předpona vyjadřující zápor, bios - život) označení pro neživé prostředí biocenózy. abiotické faktory činitelé neživí, anorganická složka životního prostředí. Rozlišujeme biotické faktory klimatické (světlo, teplota, vzduch a jeho složení a změny, vlhkost, tlak), faktory půdní neboli edafické (fyzikální a chemické vlastnosti půdy a matečné horniny) a faktory hydrologické (voda jako prostředí organismů, její teplota, salinita, tlak, průhlednost, pohyb). abundance (lat. abundare - mít hojnost, nadbytek) početnost jedinců téhož druhu. abraze (lat. abrado - odškrábati, připravit o něco) obrušování povrchu hornin pevnými částicemi. absorpce (lat. absorbeo - vsrknout, pohltit, polykat) vázání materiálu uvnitř systému. abysál (lat. abyssus - propast, peklo) vrstva mořské vody ležící v hloubce větší jak 3000 metrů. acidifikace (lat. acidum - kyselina) zvyšování kyselosti, resp. snižování ph prostředí. acidofilní, acidofyta organismy, které prosperují v prostředí se sníženou hodnotou ph, rostliny rostoucí na kyselých půdách (do ph 6,7, např. kostřavy, biky, rosnatky). adaptace (lat. adapto - přizpůsobit, připravit) proces přizpůsobování živého systému prostředí, které se mění během evoluce (vlastnosti vzniklé přizpůsobením jsou morfologické, fyziologické a etologické). adaptační radiace (lat. radius - paprsek) větvení mateřské vývojové linie v několika vývojových linií dceřiných vlivem adaptace na rozdílné životní podmínky při změně životního prostředí. Např. proniknutí prvních organismů na souš v siluru. Důsledkem bývá vznik nových druhů (proces trvá stovky až tisíce let). adiabatický děj jev, kdy se vzduch při rozpínání ochlazuje a při stlačení otepluje. aestivace (lat. aestivus - letní) letní spánek, způsob přežívání nepříznivých podmínek, především vysokých letních teplot. aerace (lat. aer - vzduch, mlha, oblak) provzdušňování vody či půdy. aerosol plynná směs s rozptýlenými a vznášejícími se tekutými i pevnými částicemi. Může být přírodního i antropogenního původu. afotická zóna spodní vrstva vody, kam již neproniká světlo. agregát půdní (lat. grex, gregis stádo, hejno) srážení půdních koloidů do shluků, vloček, na základě přitažlivých elektrických sil opačných nábojů (výsledek koagulace). agroekosystém (lat. ager - obdělávaný pozemek, pole) ekosystém zemědělského pozemku, pole, agrocenóza (společenstvo organismů žijících na poli). AIM automatický imisní monitorovací systém Českého hydrometeorologického ústavu ke sledování kvality ovzduší na území ČR. aklimatizace (lat. clima, původně z řec. klíma - sklon slunečních paprsků vzhledem k zemi) přizpůsobování novému klimatickému prostředí (např. u introdukovaných druhů, nebo zavlečených škůdců. U teplokrevných přizpůsobení termoregulační, u studenokrevných se posunuje hranice letálních teplot). akratopega prostá voda, podzemní voda, která svým složením ani jinými vlastnostmi nedosahuje kritérií pro zařazení k vodám minerálním. Její využití je především v balneologii.

2 akratoterma má podobné charakteristiky jako akratopega. Tato voda má navíc zvýšenou teplotu nad 29 C. akvatický (lat. aqua - voda) vodní, např. druh organismu, který je dočasně nebo trvale vázaný na vodní prostředí. albedo (lat. albeo - být bílý, svítat) podíl odraženého záření ku dopadajícímu. alelopatie (lat. potientia - schopnost) schopnost organismu vylučovat toxické látky, které brzdí nebo znemožňuje růst a vývin rostlin jiného druhu. Jedná se o fytoncidy vylučované kořenovými nebo nadzemními částmi rostlin ve formě aromatických těkavých látek působících přímo. alochtonní organismy, populace nebo neživé přírodniny, které jsou nepůvodní. Vyvinuly se nebo vznikly na jiném místě, z něhož se aktivně nebo pasivně dostaly na místa svého nynějšího výskytu. aluviální území vytvořené akumulační činností říčního toku v poledové době. amenzalismus soubor negativních vztahů mezi populacemi dvou i více druhů, z nichž jeden je tzv. inhibitor. Ten svými produkty působí na amenzála brzdí jeho růst a vývoj nebo působí letálně. anticyklóna oblast vysokého tlaku vzduchu. antropický přímý vliv člověka, týkající se lidstva a jeho existence. antropocenóza společenstvo organismů uměle vzniklé nebo silně ovlivňované činností člověka. antroposféra prostor obydlený, ovlivňovaný a pozměňovaný člověkem. antropogenní stav vyvolaný aktivitou člověka. areál oblast zeměpisného rozšíření určitého druhu. autekologie část ekologie zabývající se vztahy mezi prostředím a jedincem. autochtonní (řec. autos - sám) původní domácí populace, organismy nebo neživé přírodniny vzniklé na místě svého nynějšího výskytu. autoregulace schopnost živých systémů řídit svoje životní procesy a přizpůsobovat se změněným podmínkám životního prostředí. Jedná se o základní vlastnosti živé hmoty udržovat rovnovážný stav systému, tzv. homeostázi. autotrofní (řec. trophé - výživa) organismy schopné vytvářet organické látky z látek anorganických. Jedná se o zelené rostliny schopné fotosyntézy nebo organismy chemotrofní, které získávají energii rozkladem anorganických sloučenin. Opakem autotrofie je heterotrofie. autumnální (lat. autumnalis - podzimní) podzimní. azbestóza zaprášení plic azbestovým prachem (asbestosis). Dlouhodobá expozice vyvolává nádorové bujení v plicích. B bakteriofágové viry, napadající bakteriální buňky. banka genová soubor genetických informací trvale uchovávaný pro možné použití v budoucnosti. U rostlin nejčastěji ve formě pylu, semen, explanátů, pěstované rostliny v botanických zahradách. U živočichů chovaní jedinci (v minimálním počtu 50 až 500 jedinců), zoologické zahrady, podchlazená spermata. batyál prostředí mořského dna v hloubkách m. batypelagiál prostředí ve volných vodách v hloubkách m. bentál prostředí na dně vodních toků, nádrží a moří. bentos soubor organismů žijících na dně ve sladkých vodách (limnobentos), nebo v mořích (halobentos). biocenóza společenstvo, soubor populací všech druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů obývající určitý jednotný úsek životního prostoru.

3 biocentrum část krajiny, která svou zachovalostí, příhodnými podmínkami a ekologickou rozmanitostí umožňuje výskyt přirozených biocenóz, vzácnějších druhů organismů. Vzhledem k tomu, že původní biotopy se v naší krajině již nevyskytují, spokojujeme se s krajinnými biocentry přirozenému stavu blízkými. biocid jedovaté látky dodávané člověkem do přírodního prostředí na potlačení nebo vyhubení nežádoucích organismů, ohrožující hospodářské činnosti, zejména zdraví rostlin, živočichů i člověka. biodiverzita rozmanitost, různorodost biologických složek v ekosystému. Biologická rozmanitost má dvě složky: biodiverzitu v úzkém slova smyslu, což je počet druhů, a disparitu, což je počet tělních plánů organismů a jejich rozdílnost (tělní plány znázorňují hlavní větve na fylogenetickém stromě organismů, se kterými se setkáváme v přírodě). biofág živočichové konzumující živou potravu, rostlinnou (fytofágové) a živočišnou (zoofágové). biogeocenóza též geobiocenóza, někdy jako synonymum pro ekosystém. Např. lesní porosty. biogeografie nauka o zákonitostech rozšíření organismů na zemském povrchu. biogeochemické cykly více nebo méně uzavřené koloběhy látek (vody, prvků, živin apod.) probíhající v ekosystémech i v celé biosféře mezi abiotickým prostředím a organismy. biochor skupina biotopů podobného charakteru (starší označení pro biom). bioindikátor živé organismy, jejichž výskyt svědčí o přítomnosti a stupni intenzity určitého faktoru na stanovišti (kopřiva - půdy bohaté na dusík). bioklimatologie nauka o vzájemných vztazích mezi organismy a klimatickým i ovzdušněným půdním prostředím, včetně geofyzikálních a kosmických vlivů působících na biosféru. biokoridor lineární úsek krajiny s vyšší ekologickou bohatostí, který umožňuje migraci organismů, spojuje biocentra a vytváří systém ekologické stability krajiny. biologický boj boj proti škůdcům v zemědělství a lesnictví pomocí jejich přirozených nepřátel. Patří sem i použití geneticky modifikovaných organismů. biom soubor podobných ekosystémů na větší části zemského povrchu, v pásmech nebo oblastech, s podobným charakterem rostlinného porostu i typickými živočichy (tundra, tajga, jehličnatý les, listnatý les, savana, poušť, tropický deštný prales). biomasa hmota jedinců (fytomasa rostlinná hmota, zoomasa živočišná hmota), nebo hmota populací na určité ploše (m 2, km 2 ) nebo v prostoru (litr, m 3 ). biorytmy střídání rytmů v živých systémech, rytmy cirkadiánní za 24 hodin, lunární za měsíc nebo mnoholeté (sekulární). biosféra část zemského povrchu, která je osídlena živými organismy. Její horní hranici tvoří troposféra (asi 10 km vysoko) a dolní hranici nejhlubší části oceánu (přes 10 km hluboko). biotechnologie výrobní postup v zemědělské, potravinářské a jiné výrobě, kde alespoň určitá část technologie je zajišťována živými systémy. biotické faktory činitelé organické přírody působící na živé systémy jako složka jejich prostředí. Rozlišujeme biotické faktory trofické, vnitrodruhové, mezidruhové, antropogenní. biotop stanoviště, sídliště, místo v němž žije společenstvo organismů biocenóza. Biotop je charakterizován podmínkami podnebí (klimatopem), podmínkami půdního podkladu (edafotopem) i vlivy okolních organismů. Rozlišujeme biotopy terestrické, vodní, luční, lesní, polní, jezerní, mořské apod. boreální druhy druhy rostlin a živočichů pocházející a mající centrum svého rozšíření v severní části Starého a Nového světa C

4 C-3 rostliny rostliny, u nichž v Calvinově cyklu fotosyntézy dochází k asimilaci CO 2 přímo v buňkách mezofylu (vazba na ribulózobisfosfát). Celá reakce probíhá přes tříuhlíkaté sloučeniny, proto C-3 rostliny (pšenice, žito, vojtěška, dub, bříza apod.). C-4 rostliny k asimilaci CO 2 dochází ve vrstvě buněk obklopující přímo cévy v listech (vazba na fosfoenylpyruvát). Prvním produktem fixace CO 2 je dikarboxylová kyselina se 4 atomy uhlíku, proto C-4 rostliny (kukuřice, cukrová třtina, čeledi rostlin laskavcovitých a merlíkovitých). C-stratégové (C-konkurence) rostliny, které mají trofické a metabolické vlastnosti, které jim zajišťují vysokou konkurenční schopnost. Nesnášejí poškozující vnější faktory (aktivitu býložravců, patogenů, zásahy člověka, půdní erozi, oheň). Takové druhy jsou dlouhověké (buk, dub). CAM (Crassulacean Acid Metabolism ) způsob fotosyntézy, kdy průduchy rostlin jsou otevřeny v noci a CO 2 je vázán změnou kyselin C-3 na kyseliny C-4 (rostliny tučnolisté z čeledi kosmatcovitých, pryžcovitých, liliovitých apod.). cecidie neboli hálky, novotvary vzniklé na různých částech rostlin působením látek vylučovaných samicí hmyzu při kladení vajíček, nebo larvou, která se pak živí rostlinnými pletivy novotvaru. Cecidie vytváří na rostlinných orgánech rozmanité jednoduché i složité útvary. cenobium shluk, chomáč jedinců téhož druhu, nejčastěji u živočichů. cenóza společenstvo rostlin nebo živočichů jako součást biocenózy. census sčítání, zjišťování obvykle celkového počtu jedinců v populaci. CFC chlorofluorouhlovodíky ohrožující nebo poškozující ozónovou vrstvu Země. Jsou známé pod obchodním názvem freony či halony. cirkadiánní (lat. circa - přibližně, dies - den) celodenní rytmus dějů trvající okolo 24 hodin. cirkatidální (angl. tidal - mořské dmutí) rytmus aktivity organismů na mořském pobřeží, vyvolaný přílivem a odlivem. cyklóna oblast nízkého tlaku vzduchu. cyklus hydrologický nepřetržitý oběh vody i látek v ní obsažených nebo rozptýlených mezi zemským povrchem a atmosférou. Rozeznáváme hydrologický cyklus velký a malý. čistá míra reprodukce též míra nahrazování RO průměrný počet potomstva samičího pohlaví dožívající se plodného věku, produkovaný jednou samicí během jejího celého života. činitel prvek v ekosystému, který ovlivňuje stav prvku jiného. Hovoříme o prvcích, také o faktorech abiotických, biotických, antropických, příznivých, nepříznivých apod. Červená kniha původně soupis ohrožených druhů, které byly publikovány Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) v tzv. Červeném seznamu ohrožených nebo vzácných druhů rostlina živočichů. D deflace (lat. de-fluo - plynouti odněkud jinam) větrná eroze povrchu půdy. dekompozitoři, destruenti rozkladači, organismy rozkládající mrtvou organickou hmotu postupně na látky jednodušší. Rostlinné látky rozkládají houby a plísně, živočišné látky rozkládají bakterie. Velikost rozkladačů se v potravním řetězci postupně zmenšuje a jejich početnost se zvyšuje. Např. listovou opadanku nejprve rozmělňují svinky, berušky, brouci, larvy much, mnohonožky, hlístice, roztoči, chvostoskoci a nakonec vířníci a další prvoci. Rozložené zbytky jsou jejich činností promíšeny, obohaceny jejich trusem a takto zvětšený povrch je využíván v rozkladném, dekompozičním řetězci bakteriemi, finálními rozkladači. demekologie ekologie populací. Studuje jejich velikost a jejich vlastnosti, vztahy populace k prostředí a k populaci jiných druhů. Zabývá se rovněž funkcemi populace v ekosystému, její množivostí, úmrtností, věkovou strukturou apod.

5 dendrotelma drobná periodická vodní nádrž v dutině nebo rozsoše stromu. denitrifikace proces uvolňování dusíku denitrifikačními bakteriemi a některými houbami redukcí dusičnanů na dusitany, dále pak na amoniak a plynný dusík (N 2 ), který uniká zpět do ovzduší. denudace odnos zvětralých částic hornin vodou. denzita abundance, hustota, početnost populace. Většinou vyjadřovaná počtem jedinců na jednotce plochy nebo objemu. detergenty prací a čistící prostředky snižující povrchové napětí vody. Vytváří se pěna, která zamezuje výměnu plynů. Pro vodní živočichy jsou toxické, dochází k odmašťování peří u ptáků, čímž způsobují jejich hynutí. deteriorizace krajiny zhoršování vlastností krajiny vlivem člověka (pastva, těžba, rekreace). dezertifikace postup pouští. dezertikolní suchomilný, teplomilný organismus žijící na pouštích. Má fyziologické adaptace sloužící k výraznému hospodaření s vodou. detritofágní organismy konzumující mrtvou organickou, převážně rostlinnou hmotu. detritovorní (lat. vorare žráti) požírači detritu. detritus směs mrtvého organického materiálu i výkaly. devastace (lat. vasto pustošit) pustošení krajiny člověkem. diestrický organismus s říjí dvakrát do roka. disimilace katabolismus - procesy látkové výměny v tělech organismů charakterizované rozkladem organických látek na látky jednodušší za současného uvolňování energie. disturbance narušování, destrukce, ničení ekosystému (intenzívní pastva, eroze, oheň, záplavy, činnost člověka, rozsáhlé invaze fytofágního hmyzu apod.). diverzita druhová rozmanitost, ale i obecně bohatost a množství složek v jakémkoli souboru. dominance ve fytocenologii vyjadřuje pokryvnost jedinců určité rostlinné populace, vyjádřený v % nebo ve stupních pokryvnosti z celkové studované plochy. V zoocenologii d. vyjadřuje v % početnost jedinců živočišné populace určitého druhu ze studované taxocenózy. dormance klidové období ve vývoji nebo v životním cyklu organismu. dynamika populací sledování růstu populací a analýza vztahů mezi abiotickými a biotickými složkami životního prostředí. dystrofní vodní nádrže s malým obsahem minerálních látek. Jsou naopak bohaté na humusové látky rozpuštěné v koloidním stavu, způsobující žlutohnědé zbarvení vody (horské rašelinné vody). E edafický půdní, žijící nebo působící v půdě. edafobiont organismus žijící v půdě. edafon soubor všech organismů žijících v půdě. Rostlinné organismy označujeme jako fytoedafon, živočišné jako zooedafon. Živočichové, kteří žijí trvale v půdě, jsou geobionti, také euedafon. Protoedafon jsou ti, kteří jsou v půdě zastiženi pouze jako vývojová stádia. Hemiedafon označuje živočichy, kteří se v půdě vyskytují jen příležitostně, pseudoedafon jen dočasně a tychoedafon jen náhodně. edafotop komplex půdních faktorů na dané lokalitě ve vztahu k určitému druhu, fytocenóze nebo zoocenóze. edifikátor hlavní, dominující druh rostliny, určující strukturální i funkční povahu rostlinného společenstva. EECONET European Ecological Network, Evropská ekologická síť- síť jádrových nebo klíčových území biocenter, biokoridorů (spojovacích, propojovacích tras, nebo přestupních

6 míst), zón zvýšené péče o krajinu a ochranných pásem, která jsou budována v rámci evropského prostoru. efekt skleníkový jev způsobený zvýšeným množstvím především oxidu uhličitého v atmosféře, pocházejícího nejen z přirozených procesů, ale především spalováním fosilních paliv. Sluneční záření po odrazu od Země změní vlnovou délku na dlouhovlnné tepelné záření, které již neprojde zpět do vesmíru. Tím se nadměrně ohřívá celá troposféra a postupné oteplování způsobuje klimatické změny. efemery jednoleté nebo ozimé rostliny s krátkým životním cyklem. eforace výmolná činnost podzemních tlakových vod, které způsobují např. jeskynní roury. ekologická krize stav životního prostředí, které působením člověka (růst lidské populace, znečišťování všech složek životního prostředí, nadměrné čerpání přírodních zdrojů atd.) se stává neobyvatelným. EIA Environmental Impact Assessment posuzování vlivů činností člověka na životní prostředí. ekologická účinnost Lindenmanova účinnost poměr množství asimilované energie na dané trofické úrovni a na úrovni o jeden stupeň nižší. Ekologická účinnost je závislá na využití zdroje energie (sluneční, chemické), na účinnosti asimilace, na poměru mezi čistou a hrubou produkcí a na účinnosti tvorby čisté produkce. Ze 100 jednotek zářivé energie je rostlinami pohlceno na celé Zemi v průměru méně než 50 jednotek. Z nich pouze 0,5 je uskladněno krátkodobě v podobě hrubé produkce a 0,25 jednotky po delší dobu jako čistá produkce. Ekologická účinnost rostlin se tedy pohybuje kolem 0,5 % vzhledem k celkové pohlcené energii. Býložravci asimilují rostlinnou potravu s různou účinností (mladé výhonky s 60 až 70 % účinností, semena až s 80% účinností). Asimilační činnost živočichů živících se výhradně čistou celulózou je jen 15 20%. Asimilační činnost dravců je %. ekologická újma ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti ( 10 zákona číslo 17/1992 Sb., o životním prostředí). ekologický indikátor fyzikální jev, chemická látka i živý organismus (bioindikátor) jehož přítomnost, změna stavu nebo množství svědčí o změně vlastností okolního prostředí. ekologická stopa vychází z předpokladu, že činnost každého jednotlivce i celé lidské společnosti lze přepočíst na plochu zemského povrchu. Např. takto lze vyjádřit, kolik hektarů potřebuje jedinec pro svoji spotřebu. Každý tak má podle svého životního stylu určitý prostor, který zahrnuje lesy, pole a další ekosystémy. Zároveň odkládá odpady, produkuje oxid uhličitý apod., tedy vytváří za sebou ekologickou stopu, která se rovná ploše např. v m 2, se kterou se musí ekosystémy vyrovnávat. ekosystém základní jednotka biocenózy, která představuje dynamický cirkulační systém, charakterizovaný tokem látek, energie a informací mezi abiotickým a biotickým prostředím. Zahrnuje čtyři základní složky stanoviště se souhrnem abiotických faktorů, producenty, konzumenty a dekompozitory (biotické faktory). ekoton přechodová, hraniční zóna mezi dvěma nebo více biocenózami. Bývá zde větší počet druhů i kvantita jedinců. ekotop soubor všech biotických činitelů působících na stanovišti, kde žijí organismy. ekotyp morfologická nebo fyziologická varianta druhu podmíněná prostředím (klimatem, půdou apod.), která je dědičná. eluviace pohyb látek v půdním profilu v důsledku promývání srážkovou vodou. To vede ke vzniku tzv. eluviálního (o látky ochuzeného) horizontu. emise také exhaláty, úlety znečišťujících látek unikajících přímo ze zdroje (plynné, kapalné a tuhé látky). energetická návratnost (řec. energos - činný, pracující) jedná se o poměr energie z procesu získané k množství energie do procesu investované. Každá část ekosystému i každý

7 živý organismus musí víc energie přijímat, než dokáže vydávat. Fotosyntézou musí rostlina získat ze slunečního svitu více energie, než spotřebuje na svůj růst a reprodukci. Poměr energie musí být větší než jedna, aby byly zajištěny podmínky pro přežití. EROEI - Energy Return on Energy Invested). endemit rostlinný nebo živočišný druh, který vznikl a vyskytuje se pouze na malém omezeném území (např. jeřáb sudetský v Krkonoších, hrabošík tatranský ve Vysokých Tatrách). enkapse (lat. capsa - pouzdro, skříňka) skladebnost. Např. obecná ekologie je tvořena následujícími ekologickými úrovněmi: autekologií, synekologií, ekofyziologií, demekologií, krajinnou ekologií. epilimnion horní vrstva vody v rybnících, jezerech a jiných stojatých vodách. Proti spodním vrstvám (hypolimnion) je prozářená a výrazně teplejší především v létě. eroze vodní, větrná, ledovcová, biologická apod. Narušování povrchů, např. půdy a odnos erodovaných částic na jiné místo. Jedná se o přírodní proces, nejčastěji jako následek lidské činnosti (odlesňování, intenzívní zemědělská činnost apod.). eu, předpona cizích slov, značící typický, vlastní, charakteristický, věrný. eury, předpona značící široké rozpětí určitého ekologického faktoru. Opakem je vyjádření úzkého rozpětí předponou - steno -. eutrofizace obohacování vodních ekosystémů především dusičnany a fosforem (obvykle z přehnojovaných polí). V důsledku zvýšeného přísunu živin dochází k přemnožení sinic zelených a zelených řas (tzv. vodní květ, vegetační zákal). Po jejich hromadném úhynu dochází k uvolňování toxinů, snižování obsahu kyslíku v důsledku rozkladných procesů a následnému hynutí vodních živočichů. Kromě toho přestavuje eutrofizace výrazný problém v přípravě pitné vody. evaporace odpařování, přechod látky ze skupenství kapalného do skupenství plynného evapotranspirace odpařování vody z povrchu půdy, vegetačního krytu včetně transpirace rostlin ve formě vodní páry. ex-situ pěstování nebo chov organismů mimo místo jejich přirozeného výskytu. Opakem je pojem in-situ. F F/C koeficient (Swingelův koeficient) koeficient, který charakterizuje stav ichtyocenóz v neslovitelných sladkých vodách. Vyjadřuje se jako poměr biomasy nedravých druhů (F) a dravých druhů (C). Hodnoty F/C kolem 36 jsou považovány za optimum. Nižší hodnoty znamenají příliš vysokou biomasu dravců, vyšší hodnoty příliš vysokou biomasu nedravých ryb. Vysoké zastoupení biomasy nedravých vede ke zhoršení kvality vody a k jejich pomalejšímu růstu. FAR (PhAR) fotosynteticky aktivní záření využívané rostlinami k fotosyntéze. Faktor 4 přístup k životu, který razí Římský klub: dvojnásobný blahobyt za poloviční spotřebu přírodních zdrojů, což znamená, že bez snížení spotřeby přírodních zdrojů o polovinu nejde opět dosáhnout ekologické rovnováhy a zajistit setrvalý rozvoj. fekundita plodivost, konkrétní počet potomků na jednu samici nebo skupinu samic určitých vlastností, např. stejného stáří. fén teplý a suchý vítr sestupující z hor. fenofáze různá období životních projevů organismů studované v závislosti na ročním období. Fenofáze ovlivňují tzv. fenologický aspekt vzhled celého společenstva v době rašení, olisťování, kvetení, zrání plodů u rostlinstva nebo přílet tažných ptáků, doba hnízdění apod.

8 fenologie součást ekologie. Zabývá se studiem periodicity životních projevů organismů v závislosti na kalendářní době. Studuje začátek, průběh i konec fenofází ve vztahu ke konkrétnímu kalendářnímu datu. Poznatky jsou prakticky využívány například v zemědělství. fitness označení pro biologickou zdatnost. Původně vyjadřuje pojem schopnost jedince produkovat plodné potomstvo ve větším počtu než ostatní zástupci populace. Neodarwinisté tuto zdatnost přiřazují jednotlivým alelám. fluktuace kolísání početnosti populace jednoho druhu na příslušném stanovišti v průběhu několika let (srovnej oscilace). fluviální říční, říčního původu. forezie dočasné soužití dvou druhů živočichů, z nichž jeden využívá druhého k přenosu na jiné místo. U rostlin chorie. fotická vrstva horní vrstva vody prosvětlená sluncem, což umožňuje fotosyntézu zelených rostlin. U oceánů až do 200 m. fytotelma drobná vodní nádržka, vznikající periodicky po deštích na rostlinách, v úžlabí listů, v přízemních růžicích apod. Zde může žít zooplankton, drobný hmyz a jeho vývojová stádia. G Gaia (odvozeno od starořecké bohyně Gaii) teorie, podle které Země je jeden velký celistvý živý nadorganismus (J. Lovelock, 1973). genofond souhrn všech alel (variant genů) vyskytujících se u členů určité populace (genofond populace) nebo druhu (genofond druhu). genové inženýrství soubor metod, jimiž je možná změna v genetické výbavě organismu lidským zásahem, umělými prostředky. Např. přenos izolované genetické informace do biologicky nepříbuzných organismů. genom soubor všech dědičných vlastností obsažených v haploidní chromozómové sádce buněčného jádra. gutace vytlačování vodních kapek u rostlin zvláštními buňkami, hydatodami, na povrch listů při zvýšené vzdušné vlhkosti prostředí. H heterotrofní organismy, které metabolizují pouze organické látky. Získávají tak látky a energii pro budování vlastního těla. Jsou to živočichové, nezelené organismy a mikroorganismy. Opakem je autotrofie. hiát v ekologii mezera v souvislém areálu druhu. hibernakulum zimoviště hiemální zimní, označení ve fenologii pro zimní vzhled (aspekt) společenstva. hladina napjatá hladina podzemní vody vyskytující se u tzv. artéských vod, kdy je hydrostatický tlak vyšší než by odpovídalo skutečné horní úrovni zvodnělé vrstvy hladina volná hladina podzemní vody, která není ve zvodnělé vrstvě pod tlakem. homeostáze dynamická funkční rovnováha živých systémů od jedince až po biosféru. Představuje dynamické kolísání kolem rovnovážného stavu. Pomocí homeostatických mechanismů se udržuje stálost vnitřního prostředí systému. homeorhéza trend živých systémů udržovat spontánní pohyb v daném směru. Homeorhéza vyjadřuje evoluční stabilitu, stálost plynutí evolučního vývoje. humus mrtvá organická hmota rostlinného a živočišného původu včetně všech rozložených produktů látkové výměny. To vše je činností půdních organismů promíšeno s minerálními částicemi v jemnou měl. hydrobiologie (řec. hydor - voda). Věda, studující život ve vodním prostředí.

9 hydrologická bilance porovnání příjmových a ztrátových složek (bilančních prvků) hydrologického cyklu. Je podkladem k určení výše přírodních zdrojů vody a tím možnosti využití vody v určitém území. hydrologický cyklus koloběh vody-nepřetržitý oběh vody a v ní rozpuštěných nebo rozptýlených látek mezi zemským povrchem a atmosférou. hydroponie (řec. ponein - pěstovati). Pěstování rostlin v živných roztocích bez přítomnosti půdní složky. hyperabysál mořské hlubiny kolem m, tzv. superhlubiny. hypoglykemický šok onemocnění zjištěné u přemnožených populací hlodavců i zajícovců. Nervová zátěž vyvolávající stres v boji o potravu, prostor apod. vyvolá pokles hladiny krevních cukrů a zásob glykogenu v játrech až na kritickou hladinu. Po dalším vyčerpání těchto zdrojů energie jedinci hynou v křečích hypoglykemického šoku. chemosyntéza způsob výživy autotrofních chemosyntetických bakterií, které vytvářejí organické látky chemickou přeměnou anorganických látek. Energii potřebnou k syntéze organických látek získávají oxidací anorganických látek na bázi síry, železa, dusíku a vodíku. Jedná se o bakterie sirné, železité, sirovodíkové, metanové aj. chráněná území vybrané části krajiny, které jsou pro své přírodní a krajinotvorné hodnoty prohlášeny podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 14 za: Národní parky (NP), Chráněné krajinné oblasti (CHKO) velkoplošná chráněná území, Národní přírodní rezervace (NPR), Přírodní rezervace (PR), Národní přírodní památka (NPR), Přírodní památka (PP) maloplošná chráněná území. chasmofyty, petrofyty rostliny rostoucí na skalách. Zapouštějí kořeny do štěrbin a napomáhají tak zvětrávání hornin. I imago dospělec, konečné stadium individuálního vývoje jedince u hmyzu. imigrace přistěhování, jednosměrný pohyb do prostoru populace. imise spady; plynná, kapalná i pevná znečištění ovzduší, která dopadají na zem. Mají jiné fyzikálně-chemické vlastnosti než původní emise. inbreeding příbuzenská plemenitba, křížení blízce příbuzných druhů, které obvykle vede ke snížení životnosti potomstva, k poklesu genetické rozmanitosti, nebo ke vzniku jedinců nezvyklých vlastností. index atmosférické čistoty (IAP Index atmospheric purity ) je založen na citlivosti lišejníků ke znečištění ovzduší. index environmentální udržitelnosti (ESI Environmental sustainable index) vyjadřuje snahu o nejen prosazení principu trvalé udržitelnosti (TUR), ale především metodiku, jak environmentální udržitelnost měřit. ESI byl poprvé představen na Světovém ekonomickém fóru v Davidu v roce 2001, kde se doporučuje sledování 67 ukazatelů šetrného chování k životnímu prostředí. Každý z 67 ukazatelů náleží k jednomu k jednomu z 22 indikátorů, které jsou soustředěny do pěti jádrových skupin: zátěž životního prostředí, systém životního prostředí, zranitelnost lidské společnosti, sociální a institucionální kapacita a zapojení do globálního hospodářství. Např. v případě jádrové komponenty zátěž životního prostředí to jsou indikátory snížení znečištění ovzduší, znečištění vod, zátěž ekosystémů, odpadové hospodářství, snížení spotřebního tlaku a populační zátěž. insolance oslunění, přenos tepla přímým slunečním zářením. Množství dopadajícího slunečního záření na určitou jednotku zemského povrchu. V rovníkových oblastech je 2,4 x větší než na pólech. Měří se v J. m -2. s -1. intercepce zachycování srážek nadzemními částmi rostlin, případně na povrchu rostlin. introdukce záměrné i nevědomé přenesení druhu do nové oblasti. inundace záplavové pásmo kolem řek, nebo označení pro přechodné záplavy.

10 ireverzibilní nevratný jev, probíhající jen jedním směrem a nikoliv také naopak. irigace umělé zavlažování, rosení. irupce masové nepravidelné vystěhování jednoho druhu. IUCN International Union for the Conservation of Nature and Resources, Světový svaz ochrany přírody nevládní mezinárodní organizace. inverze (lat. inversio - obrácení), obrat, zvrat v průběhu meteorologického děje. Typické je obrácené uložení vzdušných nebo vodních vrstev s různou teplotou (inverzní stratifikace, obrácené vrstvení). infračervené záření elektromagnetické záření o délce od 750 nm do 4000 nm. Vlnové délky od 3000 nm neprocházejí sklem ( teplo ve skleníku), nebo atmosférou (udržování teploty na planetě). J jarovizace působení nízkých teplot (0 C až + 15 C) na rostlinu nebo její část za účelem ovlivnění kvetení. Aplikace nízkých teplot trvá dny až týdny. jezero přirozená vodní nádrž naplněná sladkou nebo slanou vodou. Horizontálně se dělí na zónu litorální (pobřežní) a limnetickou (volná voda). Vertikálně se dělí epilimnion (prosvětlená vrstva), termoklinu (tzv. skočná vrstva, kde skokem klesá teplota vody) a hypolimnion (spodní vrstva vody). Podle původu jsou jezera ledovcová, tektonická, vulkanická, pobřežní. jesep nánosový, mírně skloněný a vypouklý břeh říčního toku v jeho zákrutu, který postupně roste přibýváním nánosů. Jesep vytváří jádro meandru. juvenilní název pro mladý organismus. Také označení pro prameny a vody vznikající v hloubkách vulkanických pohoří. K kaberna očapí, hranička část výpusti rybníka bránící úniku ryb. kavernikolní živočichové organismy žijící v jeskyních (jsou často slepé a bez pigmentu). Organismy mikrokavernikolní žijí ve štěrbinách a dutinách skal nebo v prostorách mezi kameny. katabolismus proces v rámci metabolismu, kdy se energeticky bohaté látky rozkládají na jednodušší, energeticky chudší a za současného uvolnění energie, kterou organismus využívá k vlastním energetickým pochodům. klimatologie (lat. clima, climatis, řec. klíma - sklon slunečních paprsků vzhledem k Zemi). Věda sledující dlouhodobý charakteristický režim počasí (teploty, větrů, srážek, slunečního svitu, vlhkosti apod.) v určitém období na určitém místě či na celé zeměkouli. klimatop hromadné označení činitelů podnebí působících na stanovišti. klimax konečné stadium sukcese rostlinného společenstva v příslušné biocenóze, mající obvykle největší druhovou diverzitu, nejvíc potravních vazeb. Klimaxový ekosystém má vysokou stabilitu, nejekonomičtější koloběh látek a jednosměrný tok energie. Rozlišuje se klimax klimatický určený klimatem a klimax edafický, kdy půdní vlastnosti převládají nad klimatickými. klon organismus vzniklý nepohlavním způsobem, z jedné zygoty; z pohlavní buňky, která pochází z mateřského jedince. Potomstvo je potom geneticky identické s mateřským jedincem. Hovoříme o modulech, modulárních organismech (porost rostlin, korálnatci, mechovky). komenzalismus příživnictví, vzájemné soužití dvou jedinců, z nichž jeden, komenzál má užitek ze soužití s hostitelem (na těle nebo v jeho okolí), využívá zbytků jeho potravy, úkrytu nebo ochrany, aniž by ho nepříznivě ovlivňoval. kompetice konkurence, soutěživost, záporný vztah mezi dvěma i více organismy, které kryjí své potřeby ze stejných zdrojů (soutěživost o světlo a živiny u rostlin, u živočichů o

11 potravu, prostor, úkryt). Rozeznáváme kompetici vnitrodruhovou (intraspcecifickou) a mezidruhovou (interspecifickou). kontaminace znečištění složek životního prostředí (vody, ovzduší, půdy) i různých materiálů toxickými nebo infekčními látkami. konzumenti organismy, jimž slouží za potravu pouze organické látky vytvořené jinými organismy (k. primární, sekundární, terciární a další). kostra ekologické stability soustava ekologicky bohatších částí krajiny, které společně nebo po dalším doplnění mohou vytvářet územní systémy ekologické stability (ÚSES), pro udržení a šíření žádoucích organismů. konvergence vývojová tendence vytvářet u organismů různého původu podobné tvary a orgány ve stejném životním prostředí (např. hydrodynamické útvary u paryb, ryb, kytovců, ploutvonožců). Více v kapitole konvergence a divergence. krajina soubor ekosystémů v určitém geograficky vymezeném území, včetně všech přírodních i lidských výtvorů a člověka samotného. Evropská úmluva o krajině definuje: Krajina je oblast, tak jak je vnímána člověkem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů. Millenium Ecosystem Assesment: Je to území složené z mozaiky přírodních ekosystémů a ekosystémů ovlivněných člověkem. krenal prameniště potoků, řek a jejich nejbližší okolí. kyselé deště dešťové srážky obsahující rozpuštěný oxid siřičitý, sírový a dusičitý. Vytváří se slabá kyselina siřičitá, sírová a dusičná, které okyselují půdu, vodu recipientů, působí toxicky na organismy a poškozují konstrukci staveb, památek apod. K-strategové, (K-nosná kapacita prostředí) často dlouhověké druhy s menším počtem potomstva dobře vybaveným zásobními látkami (u rostlin) či zkušenostmi a výhodným chováním (u živočichů) umožňující snadnější přežívání. Rostou a dospívají pomaleji. Investují u svých potomků spíše do kvality než do kvantity. Osídlování nových biotopů je pozvolné, ale trvalé. Jejich populace je stabilní, vytěsňují konkurenční druhy a trvale žijí ve vysoké denzitě (např. sloni, velcí kopytníci). L lakolit podpovrchový útvar bochníkovitého tvaru, vytvořený vyvřelými horninami, které utuhly nehluboko pod zemským povrchem. lentický (lat. lens čočka) ekosystém stojatých vod (rybníky, jezera, tůň, močál apod.). letální faktory činitelé úmrtnosti. Limitující nebo smrtící faktory. lignivorní též xylofágní, živočichové požírající dřevo (larvy některých tesaříků, kůrovců, termiti aj.). Živočichové žijící přímo ve dřevě se nazývají lignikolní. lichenismus soužití heterotrofní houby a autotrofní řasy nebo sinice v trvalé symbióze, což dalo vznik složenému organismu - lišejníku (někdy označované jako lichenizované houby). lichenofágní živočichové konzumující lišejníky (sobi, housenky některých motýlů). limnikolní živočichové žijící v bahně nebo na jeho povrchu. limnický sladkovodní, jezerní, mající vztah ke sladké vodě. limnologie nauka o životním prostředí a organismech ve sladkých vodách. Lincolnův index vzorec pro výpočet početnosti generace při opakovaném odchytu živočichů, které je možno opatřovat značkami. Označené vypouštíme na stanoviště a po krátké době znovu odchytíme. Početnost populace N = (M. n) : R, přičemž M je počet jedinců původně označených, n je počet jedinců znovu ulovených, R je počet označených jedinců mezi znovu ulovenými. litotelma dočasná, obvykle periodická vodní tůňka ve skalních rozsedlinách, v prohloubeninách balvanů a skal. Často obsahuje specifickou faunu.

12 lokalita naleziště, výskytiště, místo výskytu na zemském povrchu, určené zeměpisnou šířkou, délkou a nadmořskou výškou, kde byla nalezena nějaká přírodnina, lidské sídlo a jiný objekt. lotický biotop a jeho prostředí v proudící sladké vodě (pramen, potok, řeka). M MAB Man end Biosphere, program přijatý UNESCO v roce Studuje strukturu a fungování biosféry a sleduje její změny vyvolané člověkem. macchie degradovaný les ve Středomoří, kde v porostu převládá keřové patro. makroelementy, makronutrienty (řec. makros - velký, předpona makro - cizích slov označue větší objekty, větší působení činitelů, silnější jevy apod.). Zde označení pro makrobiogenní prvky nezbytné pro stavbu a správnou funkci organismů C,O, N, H, P,S, Ca, K, Mg. V nepatrném množství ale pro prospívání organismů jsou nebytné tzv. mikronutrienty (řec. mikros malý), mikrobiogenní prvky (např. B, Cu). makrofág fagocytující buňka, nebo živočich požírající jiné organismy. makroklima označení pro regionální klima, podnebí velikého měřítka s horizontálním rozměrem alespoň stovek kilometrů (klimatické pásy na pevninách a mořích). Klima vymezuje biomy. malakocenóza společenstvo měkkýšů v biocenóze. mangrove rostlinná formace dřevin na pobřeží tropických moří a brakických vod, např. porosty mangrovníků. marinní mořský matoral druhotné pařezové lesy po vykácení tvrdolistých lesů ve Středozemí. meandr, meandrování zakřivení vodního toku v rovinatém terénu. merkurismus onemocnění lidí způsobené deriváty rtuti v požívaném rybím mase. Také označované jako minamata podle stejnojmenného zálivu v Japonsku, kde toto onemocnění propuklo po konzumaci ryb s vysokým obsahem rtuti pocházející z průmyslových odpadů. metalimnion, termoklina skočná vrstva ve stojatých nádržích v létě. meteorologie (řec. meteóros - vznášející se ve výši). Komplexní vědní obor, jenž kromě jiné na základě předpovědních metod popisuje budoucí stav atmosféry. V širším slova smyslu zahrnuje i klimatologii. mesos řec. střední měl (také mull) humózní vrstva ve svrchním A- horizontu. Strukturu opadu lze již rozeznat jen mikroskopicky. moder forma humusu, která prošla trávicím traktem živočichů a je smíchána s anorganickými částicemi. Tvoří se v listnatých lesích a má neutrální až mírně kyselou reakci. modulární organismy téměř vždy větvené typy organismů, jejichž jednotlivé části, moduly, jsou schopny po oddělení samostatné existence. mokřad většinou nízko položené oblasti periodicky nebo trvale zamokřené sladkou nebo slanou vodou. Mají o třetinu vyšší primární produkci než tropický deštný prales. mul jemný (sladký) humus. Vzniká intenzívní činností půdních živočichů, kteří se živí plísněmi, jejichž rozvoj omezují (úrodné lesní, zahradní a polní půdy). mutace změna genetické informace, která vede ke genetické proměnlivosti. mutagen chemický nebo fyzikální činitel, působící mutace. mutualismus trvalé a nezbytné soužití obvykle dvou druhů organismů, kteří mají ze soužití prospěch a jsou na sobě závislí (podobně symbióza). mydát rozmělněný humus ve svrchním horizontu, promíchaný s minerálními částicemi. mykorrhiza nezbytné symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin.

13 N nanismus zakrnělý vzrůst organismu, trpasličí forma. U rostlin způsobený nedostatkem živin, nebo zkrácenou vegetační dobou (horské rostliny). U živočichů a člověka např. hormonální poruchou. natalita množivost, u člověka porodnost. Počet nově vzniklých nebo narozených jedinců v populaci za jednotku času. nekton soubor statnějších vodních živočichů, kteří ve vodě plavou vlastním aktivním pohybem (vodní hmyz, korýši, ryby). neofyty rostliny nepůvodní, zavlečené k nám až v novověku, tj. od konce 15. století neopedon (předpona cizích slov neo - znamená cizí). Půdy vzniklé nově buď přirozeným způsobem (náplavy, návěje, sesuvy půdy, erupce) nebo uměle (navážky, výsypky, skládky, haldy apod.). neuston drobné vodní organismy zdržující se na povrchové vodní blance nebo pod ní (do hloubky asi 5 cm (perloočky, různý vodní hmyz, jeho larvy a kukly). nidifugní mláďata ptáků, která po narození ihned opouštějí hnízdo a nejsou krmena (např. kachny). nidikolní mláďata ptáků, případně i jiných živočichů, která po narození zůstávají ve hnízdě, kde jsou odchovávána. Také označení pro živočichy žijící dočasně nebo trvale ve hnízdech ptáků či doupatech savců. nika (francouzsky niché - výklenek) funkční postavení populace v ekosystému určované zejména jejími vztahy k jiným organismům a abiotickým podmínkám prostředí (viz dále v kapitole Organismus a prostředí). nitrifikace biochemický proces, při němž je amoniak oxidován nitrifikačními bakteriemi na dusitany. Proces nitrifikace má počáteční fázi nitritaci, kdy nitritační bakterie (např. rod Nitrosomonas) oxidují NH 4 uvolněný rozkladnými procesy z organické hmoty na dusitany, nitrity NO 2, a dále v procesu nitratace na rozpustné dusičnany nitráty NO 3 v procesu nitratace (např. bakterie rodu Nitrobacter) konečný proces nitrifikace. nitrofyty nitrofilní rostliny, náročné na dostatek dusíku v půdě (kopřiva, laskavec, lebeda, merlík). Jsou bioindikátory obsahu dusíku v půdě. niva ploché území v úvalech a údolích podél vodních toků, které vzniklo zpětnou vazbou mezi krajinou a vodním tokem s jeho záplavovou (inundační) vodou. noosféra sféra rozumu část biosféry ve vztahu k rozumné, cílevědomé činnosti člověka směřující k zachování a udržování biosféry vhodné k existenci člověka. O obnovovací koeficient doba, během níž se celá generace, tj. všichni jedinci, obnoví. odpadní vody veškerá voda, která projde jakýmkoliv výrobním procesem a je vypouštěna do povrchových nebo podzemních vod (do recipientů). odpor prostředí všechny vlivy prostředí, které působí na populaci negativně (brzdí její růst, snižují životnosti jedinců, zmenšují potravní zdroje, omezují velikost životního prostoru, zhoubně působí hromaděním vlastních odpadů apod.). Intenzita odporu prostředí se zvyšuje růstem početnosti v závislosti na hustotě populace. oligosaprobní vody velmi čisté bez antropogenního znečištění (ještě dolní úsek pstruhového a horní úsek lipanového rybího pásma). oligotrofy rostliny nenáročné na minerální výživu. ombrofyty rostliny dešťomilné, vyžadující dostatek vody ve formě vertikálních srážek. omnivora všežravci. Živočichové konzumující všechny druhy potravy - rostlinné, živočišné, živé i odumřelé (škvor, šváb, prase a z ekologického hlediska i člověk).

14 opadanka odumřelé části rostlin spadlé na zem, např. uschlé listy, jehličí, větvičky. Dřívější označení hrabanka, podestýlka, stýlka. Odumřelé, ale stojící části bylinného patra se nazývají stařina. oportunisté jedinci se schopností využívat příležitosti a okamžitě se přizpůsobit, např. náhlé potravní nabídce i nezvyklé potravě a jsou schopny reagovat rychlým nárůstem početnosti. optimum ekologicky nejpříznivější rozsah působnosti činitele prostředí na určitý druh organismu. Pro každý druh je specifický. organosoly rašelinné půdy (65 % organických látek a nejméně 50 cm mocný organický horizont). organozem novější označení pro rašelinnou půdu. ornitocenóza soubor ptačích populací na studovaném místě, součást biocenózy. ornitofágové označení pro živočichy, kteří se živí ptáky. ornitofilie opylování květů drobnými ptáky teplých pásmech (kolibříci ve Střední a Jižní Americe, medosavky v Asii a Austrálii, strdimilové v tropické Africe). ornitochorie rozšiřování semen a jiných diaspor ptáky na těle (např. na nohách a plovacích blánách kachen); často také trusem (drozdovití). orobiom horský biom, společenstva vyskytující se v horských a vysokohorských oblastech až do niválního (sněžného) stupně. oscilace obecně jakékoliv kmitavé kolísání. V ekologii kolísání populační hustoty (početnosti) druhu na stanovišti v průběhu jedné generace nebo maximálně jednoho roku (srovnej fluktuace). oslunění viz insolance. osmóza pohyb vody polopropustnou (semipermeabilní) membránou. ostrovní ekologie studium ostrovních biocenóz, jejich druhového bohatství a ekologických charakteristik s ohledem na velikost ostrova a jeho vzdálenost od pevniny nebo jiných ostrovů. Poznatky ostrovní ekologie se využívají při zřizování národních parků, přírodních rezervací, jiných ostrovů zachovalé přírody, okrasných parků, zelených ploch ve velkoměstech. oteplování globální soubor jevů vyvolaných globálními klimatickými změnami v důsledku lidské činnosti. Kromě celkového oteplení a změn v rozložení a v množství srážek se očekává zvýšená frekvence extrémních stavů (povodně, tajfuny apod.). ozón molekula složená ze tří atomů kyslíku O 3 (byl objeven C.F. Schönbienem v r. 1839). Je to bezbarvý plyn s charakteristickým ostrým zápachem (řecky ozein - páchnouti, čichati). Nejvíce je tohoto plynu ve stratosféře (ozonosféře), kde přirozeně vzniká fotochemickým ozařováním molekuly kyslíku (O 2 ) ultrafialovým zářením (UV), také účinkem elektrických výbojů a radioaktivního záření. Je také v nepatrných koncentracích přítomen v přízemní vrstvě u zemského povrchu (přízemní ozón). Zde může vyvolat záněty spojivek a dráždění dýchacích cest. Maximální povolená koncentrace při dlouhodobém působení je 0,1 ppm. Jako velmi reaktivní oxidační činidlo reaguje se všemi organickými látkami, proto má desinfekční účinky. ozonosféra vrstva ozónu ve výškách km. Nejvyšší koncentrace ozónu jsou ve výšce kolem 23 km. ozónová díra nepřesné označení pro ztenčení ozónové vrstvy v důsledku zřeďování ozónu v určitých místech ozónosféry působením člověka. P pachové látky těkavé látky rozptylované do vzduchu nebo ulpívající na substrátech, sloužící k čichové (olfaktorické) orientaci a komunikaci suchozemských živočichů. Ti je vnímají v naprosto mizivých koncentracích (až 10-7 g v m 3 vzduchu).

15 paludikolní organismy žijící na bažinatých stanovištích. palynologie věda studující morfologii a šíření pylu a spor rostlin, konzervovaných ve vrstvách rašeliny. Rozbory vrstev rašeliny s obsahem pylu slouží k rekonstrukci vegetace. PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbons) polycyklické aromatické uhlovodíky, jejichž základní struktura je tvořena několika kondenzovanými benzenovými cykly. Představují skupinu environmentálních polutantů, z nichž řada má karcinogenní účinky. PAN peroxyacetylnitrát sekundární znečištěnina vznikající v ovzduší z prekurzorů oxidu dusíku a uhlovodíků (nejčastěji z acetylaldehydu, především při spalování ropných produktů v motorech automobilů) za současného působení slunečního záření (fotochemický smog). pandemie epidemické onemocnění postihující větší oblasti nebo celé kontinenty. Rozlišuje se pandemie postihující lidskou populaci (epidemie), rostliny (epifytocie), živočichy (epizoocie). pantofágové, omnivorové všežravci. Živočichové konzumující nejrůznější druhy potravy rostlinné i živočišné, čerstvé i odumřelé. parazit cizopasník. Živočichové (zooparaziti) nebo rostliny (fytoparaziti), žijící v těle (endoparaziti) na povrchu těla (ektopaziti) jiných druhů organismů, z nichž čerpají látky potřebné k životu. parazitocenóza společenstvo všech druhů organismů cizopasících u jednoho hostitele. parazitoid živočišný parazit, který nakonec způsobí smrt hostitele. Např. larva vosičky kutilky. parekie vztah mezi dvěma živočišnými druhy, kdy jeden vyhledává sousedství druhého, z čehož má prospěch a druhému jeho přítomnost neškodí (trpěné sousedství). partenogeneze vývoj z neoplozených vajíček, kdy se líhnou buď jen samice (thelytokie), nebo jen samci (arrhenotokei), nebo jedinci obou pohlaví (amfitokie). parthenokarpie u rostlin vývin semen bez opylení květu. Využívá se např. k vyšlechtění plodů bez jader. patrovitost fytocenózy vertikální stratifikace (rozvrstvení) fytocenózy od povrchu půdy na jednotlivá patra: E 0 patro mechové a lišejníkové (do výše 5 cm), E 1 patro bylinné (rostliny s výškou 0,05 1m), E 2 patro keřové (křovinné rostliny s výškou 1-3m), E 3 patro stromové (s výškou nad 3m). Dále jsou rozlišována patra kořenová (svrchní, střední a spodní). Každé patro má svoje specifické společenstvo organismů, kteří vytvářejí tzv. biostratum. pauperizace ochuzování flóry nebo fauny mizením ohrožených druhů. pedobionti také edafobionti. Organismy žijící v půdě. pelagiál životní prostor v oblasti volné vody v oceánech i v jezerech, přehradách apod. pelity přeměněné sedimentární horniny, které jsou tvořeny jílovitými částicemi. penetrace vody pronikání vody z okolního prostředí pokožkou do těla vodních živočichů. pereny trvalky, vytrvalé rostliny. Opakem jsou rostliny jednoleté nebo dvouleté. perkolace prosakování dešťové vody půdou. permafrost trvale zmrzlá půda. perturbace narušování, porucha. perzistence stálost, zachování v nezměněném stavu (např. dlouhodobé setrvání DDT v životním prostředí jako tzv. perzistentní polutanty). pesticidy také biocidy. Jedovaté látky dodávané člověkem do životního prostředí na potlačování nebo vyhubení nežádoucích organismů, ohrožující výsledky hospodářské činnosti, zejména zdraví rostlin, živočichů i člověka. Podle zaměření rozlišujeme např. akaricidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy aj. petrikolní organismy trvale žijící na skalách, balvanech a v podobném prostředí. pleuston soubor organismů žijících na hladině, na povrchové blance vody. podmok metoda závlahy uskutečňována potrubím nebo kanály.

16 poikilotermní studenokrevní (exotermní) živočichové. Jejich tělesná teplota se mění v závislosti na teplotě vnějšího prostředí (všichni bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi). V podstatě jsou poikilotermní i rostliny. polder část mořského pobřeží, které je vysušené a chráněné hrázemi proti zaplavení nebo ohraničený prostor suchý polder, který je za sucha zemědělsky využíván a v době povodní slouží k zachycení části povodňové vlny. pollivorní pyložraví živočichové. polutant látka, která znečišťuje životní prostředí. polyandrie mnohomužství, pohlavní kontakty samice s více samci. polyestrický živočich, většinou savec, který má během roku více říjí (estrů). Rodí mláďata vícekrát během roku (hlodavci). Monoestričtí jednou, diestričtí dvakrát do roka. polyfág také pantofágové, živočichové schopní širokého výběru potravy buďto rostlinné, nebo živočišné (opakem je monofág, oligofág). polygynie mnohoženství, pohlavní kontakty samce s více samicemi. polysaprobní typ vodního prostředí se silným stupněm rozkladu organické hmoty a malým množstvím nebo nepřítomností kyslíku. potamal sladkovodní ekosystém dolního části toku, pásmo parmové, cejnové, včetně sladkovodní (brakické) části zóny při ústí řeky do moře. ppm pars per milion, miliontina ze 100 %, 1 ppm = 1 mg. l -1. prevernální ve fenologii označení pro předjaří. produkce P, množství biomasy vytvořené živým systémem (jedincem, populací, biocenózou, ekosystémem, biosférou) na jednotce plochy nebo v objemu vody za jednotku času (den, rok). Vyjadřuje se v jednotkách hmotnosti čerstvé biomasy, sušiny, uhlíku nebo v energetických jednotkách (joule, dříve v kaloriích). produktivita schopnost organismů vytvářet organickou hmotu (biomasu) pro stavbu těl a udržování životních dějů. produkční ekologie studuje tvorbu a produkci organické hmoty. Objasňuje, kolik živý systém nezužitkuje (NU) z potravní nabídky, kolik konzumuje (C), kolik z tohoto množství asimiluje do hmoty vlastního těla (A) a kolik odpadá trusem (F - faeces) a močí (U urin). profundál životní prostor a podmínky nejhlubší části dna ve sladkovodních nádržích, kde převládají rozkladné procesy v bahně. propagule u rostlin též diaspora. Jakákoli část organismu, produkovaná pohlavně nebo nepohlavně, která je schopna dát vznik novému jedinci. Další význam pojmu propagule je v označení minimálního počtu jedinců, kteří jsou schopni kolonizovat nové nebo izolované místo. protandrie dřívější pohlavní dospívání samců, kteří také zaujímají místa vhodná k rozmnožování a zaujatá teritoria aktivně brání. protogynie dřívější pohlavní dospívání samic. Je vzácnější. protokooperace nejvolnější sdružování jedinců dvou nebo více druhů živočichů, prospěšné pro všechny zúčastněné. Jedná se o těsnější vztah (společná hnízdiště, zimoviště, zimní hejna apod.). psamal písečné dno vodních toků. psamity drobnozrnné úlomkovité usazené horniny. psefity hrubozrnné úlomkovité usazené horniny. psychrofilní studenomilný. pyranometr přístroj na měření globálního záření Slunce. R recipient vodní tok, kanál, nádrž, jezero, moře.

17 reducenti heterotrofní konzumenti rozkládající komplexní složky odumřelé organické hmoty, část produktů vstřebávají jako zdroj látek a energie, zbytky zůstávají jako potrava pro následné rozkladače. Jedná se o organismy, které svou činností, způsobují rozkladné procesy, ve kterých převládá spíše oxidace nad redukcí látek (proto je vhodnější název dekompozitoři). refugium útočiště, území, kam se druhy stěhují, nebo kde přečkávají působení nepříznivých podmínek v okolním prostoru. reintrodukce opětovné umělé zavedení druhu do míst, kde před tím vymizel, nebo byl vyhuben. rekuperace potravní využívání humusu různými nekrofágy a detritofágy, kteří vtělují různé látky do své biomasy a znovu je tak vracejí do potravních řetězců. resilience pružnost ekosystému. revitalizace zpětné obnovení, oživení děje nebo procesu. resinosis výron pryskyřice. respirace dýchání; nezbytný životní proces, při němž organismus přijímá kyslík k oxidaci látek ve svém těle a naopak vydává oxid uhličitý do okolí. Opakem dýchání je fotosyntéza u zelených rostlin. reverzibilní vratný proces, jakákoliv změna děje, která může probíhat i opačným směrem. rheo ve složených slovech týkající se proudění vody. rhitral vodní prostředí u prameniště toku a v jeho odtoku. ripikolní organismy žijící ve vodních březích i na nich. rivikolní organismy žijící v tekoucích vodách, zejména v řekách. reziduum v ekologii zbytek škodlivých látek v organismech a životním prostředí. rozvodí část krajiny, jejíž geomorfologie vytváří rozhraní mezi povodími. r-stratégové (r-rychlost růstu populace) druhy organismů, u nichž přírodní výběr zvýhodňuje jedince obvykle menšího těla, rychle se rozmnožující, kteří jsou však krátkověcí. Často se přemnožují, rychle pronikají do nových míst, ale také katastrofálně rychle vymírají (především drobní hlodavci - hraboši, lumíci, myšice). R-stratégové ruderální (R) stratégové rostliny rostoucí v prostředí často silně narušovaném. Naproti tomu nejsou adaptováni na stres. Mnoho energie vkládají do reprodukčních orgánů, většinou jsou jednoleté a produkují mnoho drobných semen s dobrou klíčivostí. Mají exponenciální růst početnosti (merlík, lebeda, hořčice rolní, mák). S S-stratégové (stres snášející stratégové) jsou citliví na disturbance - narušování. Je pro ně charakteristický malý energetický vklad do reprodukčních orgánů, pomalý růst, vývoj i tvorba biomasy a dlouhý věk. Žijí na vyčerpaných půdách, rašeliništích, slaniscích a vřesovištích. saprobie, saprobita stupeň znečištění vody rozkládajícími se organickými látkami. saprobionti organismy žijící ve vodách různě znečištěných organickými látkami. Podle stupně znečištění vody rozlišujeme v ní žijící oligosaprobní, mezosaprobní a polysaprobní organismy. saprofágové (lat. sapros - hnijící, tlející) živočichové konzumující částečně rozloženou až odumřelou organickou hmotu rostlinného (fytosaprofágové) nebo živočišného (zoosaprofágové) původu. saprofyty heterotrofní organismy (rostliny) čerpající anorganické látky z rozložené nebo odumřelé organické hmoty rostlin a živočichů. Saprofyty obligátní nejsou schopny fotosyntetické asimilace a tzv. saprotrofie je u nich nezbytná. Saprofyty fakultativní, hemisaprofyty, fotosyntetické asimilace schopné jsou. sarkofágové živočichové živící se masem jiných odumřelých živočichů. saturace nasycení nebo uspokojení životních potřeb.

18 saxikolní organismy žijící v kamenité suti (šupinušky, chvostoskoci, pavouci, ale i ptáci a hlodavci). sedentární (lat. sedeo, sessum - sedět, prodlévat) živočichové usedlí, s menší pohybovou aktivitou. semivoltinní živočichové, u nichž jedna generace žije déle než jeden rok. serotinální aspekt vzhled biocenózy na konci léta skleníkový efekt krátkovlnné záření po odrazu od povrchu změní vlnovou délku na dlouhovlnné tepelné záření, které neprochází sklem, nebo atmosférou. Dochází tak k oteplování. strukturální klima meteorologické jevy v nejmenších uniformních prostředích (dutina stromu, pařezu apod.) stupnice Braun-Blanquetova mezinárodně nejčastěji užívaná odhadovací sedmičlenná stupnice pro odhad velikosti populace rostlinného druhu ve fytocenologických snímcích. stupňovitost vegetace výškové rozvrstvení vegetace v závislosti na průměrné roční teplotě a nadmořské výšce. stygobiont organismus žijící v podzemních vodách. subrecedentní živočišný druh zastoupený v zoocenóze méně než 1% jedinců. sukcese zákonitý proces nahrazování jedné biocenózy druhou až do konečného stadia - klimaxu. sukulenty rostliny velmi odolné vůči suchu. K tomu jsou adaptovány tvarově i fyziologicky. suma efektivních teplot součet účinných (efektivních) teplot ve stupních Celsia potřebných pro vývoj poikilotermních živočichů: SET = (T - K). d. T = teplota v terénu nebo laboratoři K = teplota, při níž vývoj ještě neprobíhá (nulový bod vývoje) d = počet dnů nezbytných pro vývoj celého živočicha symbióza lépe mutualismus. V širším smyslu vazba, vztah nebo soužití dvou i více druhů organismů ať prospěšné či neprospěšné (antibióza). V užším smyslu soužití prospěšné často nezbytné pro zúčastněné druhy. symfilie druh symbiózy, kdy jeden druh živočicha je hostitelem a poskytuje jinému druhu živočicha potravu, úkryt a ochranu. Od svého partnera dostává sladké nebo narkotické sekrety. sympatrie překrývání oblastí výskytu dvou druhů. Jejich výskyt na témže zeměpisném území. Opakem je alopatie. synantropie výskyt druhů nebo společenstev rostlin a živočichů v těsné blízkosti člověka a jeho sídel. synantropizace proces přizpůsobování organismů životu v blízkosti člověka. synechtrie predátoři v živočišných societách, kde se živí larvami a kuklami hostitele (v úlech, mraveništích a termitištích). synekie, inkvilinismus nastěhování druhu do příbytku jiných druhů, aniž by mu škodil. šelf kontinentální mořské mělčiny klesající od pobřeží kontinentů do hloubky 200 m, místy až 400 m. šlenky sníženiny na rašeliništích. T tajga boreální jehličnatý les (smrk, borovice, jedle, modřín) s příměsí malolistých dřevin (vrba, bříza, topol, olše). Teplota nad 10 C je pouze 1 4 měsíce. Na většině plochy je trvale zmrzlá půda (permafrost). tanatóza ochranný postoj, kdy živočich předstírá smrt.

19 taxe pozitivní nebo negativní pohyb živočicha usměrněný určitým podnětem (světlem, gravitací, chemicky). temporální dočasný. terikolní žijící v půdě. termoklina teplotní skočná vrstva vody v nádržích v létě. terofyty jednoleté byliny přezimující v semenech, nebo ozimé rostliny přezimující listovou růžicí. tigmotaxe potřeba živočicha cítit tlak na hřbetní stranu. tlak barometrický v našich podmínkách je 1013 hpa = 1013 milibarů = 1013 mm Hg na 1cm 2. tlení rozklad odumřelých organických látek bakteriemi a houbami, při němž nevzniká zápach. topos místo, vztahující se k místu výskytu, stanovišti. topoklima klima ovlivněné výraznými reliéfovými prvky. totalizátor objemový srážkoměr s kapacitou alespoň 6 měsíců. transsaprobita nejvyšší stupeň znečištění vod oleji, ropou, teplotou, jedy apod. tranzitorní formy půdních živočichů, u nichž se v půdě vyskytují jen inaktivní stadia (vajíčka, kukly). tremor předsmrtný třes u obratlovců. tropismus orientovaný pohyb nebo růst částí rostlin ve směru nebo proti směru působení vnějšího činitele. tundra biom arktické oblasti od ledových pustin po severní hranici lesa, kde nejteplejší měsíc má teplotní průměr nižší než 10 C. Vegetační doba trvá 2 3 měsíce. turbidita zákal vody způsobený rozptýlenými částicemi. turgescence nasycení rostlinných buněk vodou. tyrfobiont živočich žijící trvale na rašeliništi. Nikde jinde není schopen přežít. U ubikvist organismus se širokou ekologickou valencí. ubichinon skupina v tucích rozpustných derivátů benzochinonu (koenzym Q). Působí jako redoxní systém v mitochondriálním dýchacím řetězci (oxidativní fosforylace). úhor po několik let záměrně neobhospodařované, opuštěné pole. ukládači rostliny skal a sutí, které svou květní stopku při zrání semen negativně heliotropně protahují a následně tisknou ke skále. Zralá a kulatá semena se pak kutálejí po skále a zapadají do štěrbin. Patří tak mezi autochorní rostliny, které svým vlastním přizpůsobením zabezpečují rozšiřování semen. uklízeči dekompozitoři. unitární organismy vyvíjejí se z jedné zygoty a jejich vývin a tvar je předem určen. Opakem jsou organismy modulární. únosná kapacita prostředí označení K množství jedinců sledované populace, jež je nějaké stanoviště schopno uživit. úrovně ekologické živé systémy, stupňovitě seskládané od nejjednoduššího k nejsložitějším - jedinec, populace, biocenóza, ekosystém, krajina, biosféra. Mají autoregulační mechanismy, které udržují a vyvažují tok energie, látek a informací. ÚSES Územní systém ekologické stability je v ČR vytvořená síť ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou centry vyšší ekologické diverzity. Jsou spojena biokoridory a je snaha je nejen vytvářet ale i vhodnými úpravami doplňovat a rozšiřovat podle funkčních a prostorových kriterií. ÚSES je obdobou vytvářené sítě EEKONET Evropská ekologická síť.

20 ústojčivost půd pufrovitost (německy der puffer - nárazník) schopnost půd odolávat změnám ph přísunem kyselin nebo zásad (také tlumivost půd). Je zajišťována obsahem koloidního jílu, vápníku, hořčíku v sorpčním komplexu. V vagilita toulavost, přebíhání. Vrozená schopnost živočichů k přemísťování. Závisí na množství potravy, vody, stáří, pohlaví, pohlavní aktivitě apod. valence ekologická vlastnost určitého ekologického faktoru (teplota, tlak, ph, vlhkost apod.), který působí na organismus v rozmezí minimálních a maximálních hodnot. Každý organismus specificky a individuálně snáší rozpětí, tedy jeho šířku a intenzitu faktoru a buď toleruje jeho působení, nebo dochází ke stresu, případně k úhynu. vegetace rostlinstvo, fytocenózy rostoucí na daném území. Rozlišujeme vegetaci azonální jedná se o přirozené fytocenologické jednotky podmíněné specifickými půdními podmínkami (nejsou vázány na určitou klimatickou vegetační zónu. Vegetace extrazonální stanovištní anomálie lokality podmíní, že se vegetační jednotky vyskytnou v jižních expozicích i v chladnějších zónách. Vegetace zonální přirozené fytocenologické jednotky, odpovídající současným klimatickým podmínkám většího území. Při nepřerušeném vývoji je vegetace zonální současně vegetací klimaxovou. vegetační období ve střední Evropě tzv. malé vegetační období, které je vymezeno průměrně denními teplotami nad 5 C a velké vegetační období s průměrnými denními teplotami nad 10 C. vegetační zákal viz eutrofizace. vesperální jev vázaný na večerní období. vicini zatoulanci. viskozita vody vnitřní tření vody. Odpor tekutiny vůči tělesu, které se v nich pohybuje. vitalita životaschopnost schopnost organismu vzdorovat chorobám, udržovat a rozmnožovat se v měnících se podmínkách životního prostředí. vitaminy důležité složky koenzymů, které rostliny samy syntetizují, ale živočichové je musí většinou získávat potravou. viviparie živorodost rození živých mláďat. Plod se vyvíjí v těle matky až do schopnosti samostatného života. Opakem je oviparie, kdy se zárodek vyvíjí ve vajíčku mimo těla matky. vlajkové stromy stromy s jednostranně vyvinutými korunami, vznikající poškozováním větví a pupenů na návětrné straně, obrušované silnými větry, sněhem, zmrzlými krupkami, případně pískem (v horách, na pobřeží a podobných exponovaných místech). vlhkost, humidita obsah vodní páry ve vzduchu, nebo množství vody v půdě. vlhkost půdy okamžitá množství vody obsažené v půdě v určitém okamžiku, např. v době odběru vzorku. vlhkost půdy relativní poměr skutečného obsahu vody v půdě k plné, maximální kapilární vodní kapacitě. vlhkost stanovištní souhrnný výraz pro všechny druhy vlhkosti na stanovišti za dané situace. vlhkost vzdušná absolutní skutečné množství vodní páry v ovzduší vyjádřené v g. m -3. vlhkost vzdušná relativní poměr skutečného obsahu vodní páry ve vzduchu k množství maximálně možnému za dané teploty. vnitrodruhové vztahy veškeré kontakty, vztahy a vazby mezi jedinci téhož druhu. voltinismus (italsky volta čas) počet generací určitého druhu živočicha v průběhu jednoho roku. vrchoviště obvykle horská, vypouklá rašeliniště zastoupená báchorovitými společenstvy, borovicemi, mechorosty s dominantním rašeliníkem na kyselém, oligotrofním substrátu.

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

. c,;,,\,;,,.č::~'" ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY;

. c,;,,\,;,,.č::~' ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; IMISE viz EXHALACE. INSITU / EXSITU. "ill situ" znamená, že organismus žije ve svém přirozeném prostředí;

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 01: Odpovědný přístup k životnímu a udržitelnému rozvoji Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu

Více