ACEV. uvádí přednášku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACEV. uvádí přednášku"

Transkript

1 ACEV uvádí přednášku

2 aneb konzum ničivější než monzum Autor: Marek Matějka, historik filosofie

3 Poděkování Děkuji za inspiraci při vytváření této přednášky i za mnoţství věcných podkladů svému někdejšímu studentu Ing. Jakubu Špikovi.

4 Dedikace Babičce Magdaléně. Marek Matějka, 4

5 Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky 1. Základní definice pouţívaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy 2. Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování 3. Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna 4. Závěr, diskuse Marek Matějka, 5

6 Motto: Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. EUGÉNE IONESCO Marek Matějka, 6

7 Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky 1. Základní definice používaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy 2. Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování 3. Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna 4. Závěr, diskuse Marek Matějka, 7

8 Marek Matějka, 8

9 Téma přednášky je kritickou reflexí společenské reality v rámci ekonomicko-společenského vývoje Atlanto-americké civilizace. Příspěvek je koncipován jako zamyšlení nad danou problematikou s názornými příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování. Příklady jsou čerpány z dokumentů světových nevládních nekomerčních organizací a popisují stav věcí v oblasti těţby koltanu a dřevní hmoty. Marek Matějka, 9

10 Hypertrofie Hypertrofie spotřebního chování Základní pojmy zvětšení, zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části Konzum spotřeba nějakých ţivotně důleţitých potřeb Konzumerismus tendence nadměrně nakupovat a hromadit předměty a poţitky za účelem zvyšování osobního štěstí, tuto skutečnost kritizoval jiţ Karel Marx (odcizení) a také Thorstein Veblen Marek Matějka, 10

11 Základní pojmy Etika odvozeno z řeckého ethos tedy mrav, nebo téţ teorie morálky filozofická disciplína, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy deskriptivní (popisuje chování a jednání v intencích dobra a zla a spravedlnosti a bezpráví), normativní (stanovuje hodnotící soudy) Marek Matějka, 11

12 Hypertrofie spotřebního chování Základní pojmy Etika marketingové komunikace aneb Hypertrofie spotřebního chování základní vyjasnění vztahu mezi etickým chováním a marketingovou komunikací, nikoli etického chování v marketingové komunikaci. Předpokladem je, ţe marketingová komunikace (marketing) je jakýmsi advocatus diaboli a ţe v zásadě se jedná o zásadní rozpor mezi oběma pojmy. Marek Matějka, 12

13 Ekonomie je věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi jednotlivá alternativní vyuţití. Existují různé ekonomické směry (školy), z nichţ některé pouţívají odlišné definice. Ekonomie úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, ekonometrie, zboţíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie, ekonomická geografie či právo. Marek Matějka, 13

14 Hypertrofie spotřebního chování Základní pojmy Marketing proces výzkumu trhu, prodeje výrobků či sluţeb, jehoţ cílem je udělat taková opatření, aby byl nový produkt uváděn na trh ve vhodný čas a za vhodnou cenu u existujících produktů a sluţeb je cílem zvýšit jejich prodejnost, či udělat takové inovace, které umoţní zvýšit prodejnost Marek Matějka, 14

15 Základní pojmy Marketingová komunikace obor zabývající se komunikací komerčních i nekomerčních sdělení trhu pomocí marketingových prostředků podlinková a nadlinková marketingová komunikace není synonymem reklamy Marek Matějka, 15

16 Marketing je pouhým instrumentem ekonomie. Marketingová komunikace je nástrojem ekonomiky. Za vším stojí jen vztah nabídky a poptávky. Konzumerismus je nástrojem podpory poptávky. Marek Matějka, 16

17 Potřeba je v ekonomii a psychologii subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného. Nemoţnost dosaţení této potřeby se nazývá frustrace. Při dlouhodobém nenaplnění potřeby pak nastupuje deprivace. Marek Matějka, 17

18 Spotřeba je uţívání zdrojů k okamţitému prospěchu. Důleţitou roli hraje tento pojem v ekonomii, především v Keynesově pojetí makroekonomie. Celkový důchod domácnosti se rozdělí na spotřebu a úspory. Jinými slovy: důchod = úspory + spotřeba Marek Matějka, 18

19 Chování podle Maxe Webera nemá předem stanovený cíl. Jednání sleduje určitý cíl a má strukturu (cíle, prostředky k dosaţení těchto cílů a vedlejší efekty). Jednání je tedy činnost komplexnější a v rámci sociologické teorie se také mnohem častěji stává předmětem bádání. Marek Matějka, 19

20 Spotřební jednání není vlastně spotřebitelem kontrolováno (spotřebitel ho nemá pod kontrolou) ve všech svých důsledcích. Lze proto konstatovat, ţe se jedná pouze o chování s určitým cílem. Spotřební chování je chování lidí konečných spotřebitelů, jeţ se vztahuje k získávání, uţívání a odkládání spotřebních výrobků produktů. Marek Matějka, 20

21 Sociální jednání dle Maxe Webera: tradicionální, hodnotově racionální, účelně racionální. Hodnotové řeší pouze cíl bez ohledu na vedlejší dopady. Účelné bere na zřetel vedlejší následky, dopady a vzájemné souvislosti. Marek Matějka, 21

22 Vilfredo Pareto vymezil logické a mimologické jednání. Robert Merton rozlišuje dva druhy funkcí manifestní a latentní. Manifestní funkce jednání přináší záměrné a předpokládané dopady a důsledky činnosti. Latentní funkce přináší pouze nezamýšlené důsledky. Marek Matějka, 22

23 Nezamýšlené důsledky: eufunkční, dysfunkční, funkcionálně irelevantní. Eufunkční nezamýšlené důsledky mají veskrze pozitivní charakter. Jejich dopad na společnost je v konečném důsledku velmi uţitečný, a ačkoliv nebylo s takovými důsledky dopředu počítáno, jsou ve výsledku velmi vítány. Marek Matějka, 23

24 Dysfunkční nezamýšlené důsledky si zaslouţí největší pozornost, neboť právě jejich dopady mohou být fatální. Příklad celosvětová ekologická krize (freony). Funkcionálně irelevantní důsledky, které prakticky do systému nepatří, neboť na něj vůbec nepůsobí. Jde o takové jednání (často jednotlivce či skupin lidí), které sice má nezamýšlené důsledky, nicméně ţádný z nich nijak neovlivňuje společnost jako celek. Příklad zmoklého chodce (chůze místo jízda autem) Marek Matějka, 24

25 Zdroje nepředvídaných důsledků dle Mertona: neznalost, omyl, kategorická bezprostřednost zájmu, základní hodnoty, sebe mařící předpovědi. Marek Matějka, 25

26 Frustrace (z lat. frustrá, marně, frustratio, zmarnění) je pocit, pokud se něco důleţitého nepovede a v nejbliţší době není šance to napravit, ať uţ pro to, ţe uţ to prostě není moţné anebo v tom brání něco s čím si nelze poradit. Je zklamáním či pocitem ze zmaru. Deprivace označuje nedostatečné uspokojení důleţité psych. či fyz. potřeby jednotlivce (citové strádání). Jedná se o jakýkoliv nedostatek citu a emocí pociťovaný jednotlivcem. Můţe se jednat o nedostatek prokazovaného a vnímaného osobního respektu, pociťovaného bezpečí, sdílené lásky nebo vzájemných sociálních vazeb, ale i osobního strádání z nedostatku dalších smyslových podnětů. Marek Matějka, 26

27 Klasifikace deprivací: Biologická, Motorická, Smyslová, Sociální, Citová, Psychická. Marek Matějka, 27

28 Deprivace biologická Lidé strádají nedostatečným přístupem k vyváţené potravě, např. v příjmu tekutin, vitamínů, tepla, hygieny, zdravotnické péče, nedostupností léků. Dlouhodobé proţívání biologické deprivace má vysoce negativní důsledky pro lidský organismus. Biologická deprivace můţe vést nejen k negativnímu úbytku zdraví, tělesného a duševní, ale i ke špatnému fungování mozku a vnitřních orgánů a k chorobnému potlačování volního jednání (vlivem deprese, studu apod.) Deprivace citová Neuspokojená potřeba dotyku, přátelství, lásky a jistoty. Lidé strádají (ne)dotyky a (ne)láskou a štítivou lítostivostí toho takzvaného lepšího okolí. Potřeba lásky nebo přátelství je velmi silná, ale nemůţe být plně a dlouhodobě uspokojena, vlivem depresí, těţko zvladatelnými pocity osamělosti, nemocemi nebo pracovními nebo finančními nesnázemi a vlivem zhoršujícího se vyjadřování vlastních vnitřních pocitů. Marek Matějka, 28

29 Deprivace sociální Lidé strádají ztrátou sociální identity - ztrátou kontaktů s blízkými, ztrátou zaměstnání, ztrátou bydliště, trpí odmítnutím vlastní rodinou a blízkými. Dlouhodobou nezaměstnaností se vzdalují příleţitostem na změnu rostoucí negativní sociální situace a sociálního stavu. Deprivace relativní Jedinec svou sociální situaci vnímá ve srovnání s jinými jako nepříznivou. Marek Matějka, 29

30 Hypertrofie spotřebního chování Základní pojmy Hédonismus směr v etice povaţující za cíl ţivota dosahování slasti a rozkoš za nejvyšší dobro směr v ekonomickém myšlení vycházející z představy, ţe hospodařící subjekt sleduje v hospodářské činnosti zájem na dosaţení maxima poţitků s minimálním vynaloţením námahy Marek Matějka, 30

31 Hypertrofie spotřebního chování Eudoxos z Knidu ( př. n. l.) Astronom, matematik a filozof. Ţák Platonův. Zakladatel hédonismu. Marek Matějka, 31

32 Sv. František z Assisi (Giovanni Battista Bernardone) ( ) Zakladatel asketismu v katolické církvi. Zakladatel řádu Ordo fratrum minorum Ţenská podoba je františkánů je spjata s klariskami. Marek Matějka, 32

33 Karl Heinrich Marx ( ) Německý filosof, politický ekonom, kritik klasické ekonomie; Teoretik socialismu; Autor: Ekonomicko-filosofické rukopisy (1844), Kapitál (1867, 1885, 1894); Zavedl pojem odcizení. Marek Matějka, 33

34 Thorstein Bunde Veblen ( ) Americký filosof a sociolog Představitel amerického institucionalismu Autor: Teorie zahálčivé třídy (1898) Zavedl pojem: conspicuous consumption (okázalá spotřeba) Marek Matějka, 34

35 Max Weber ( ) Německý sociolog a ekonom. Otec zakladatel sociologie. Marek Matějka, 35

36 Stratifikační hierarchie je určena dle statusu-místa člověka ve společenském ţebříčku. společnost je rozvrstvena (stratifikována) na horní, střední a dolní vrstvu podle mnoha kritérií objektivní kritéria příjem, majetek, sloţitost práce, dosaţené vzdělání, bydlení subjektivní kritéria sebe zařazení, prestiţ. I ve stratifikaci se vyskytuje Marxova třída (jako pojem vrstva), ale akceptuje víc majetkové kritérium. Ve stratifikované společnosti mezi sebou jednotlivá kritéria mají souvislost: vyšší vzdělání sloţitost práce víc peněz větší podíl na moci Marek Matějka, 36

37 Roger David Casement ( ) Britský konzul. V letech vyšetřoval porušování lidských práv v Kongu a Peru. Peruvian Amazon Company byla zrušena v roce Kongo, ano, Kongo kam se podíváš! Marek Matějka, 37

38 Svébytnou kapitolu tvoří kaučuková produkce v Kongu. V letech bylo Kongo, 75 krát větší než Belgie, osobním vlastnictvím belgického krále Leopolda II. Podvodnými smlouvami získal nejen půdu, ale místní náčelníci podepsali i pracovní povinnost obyvatelstva. A ta byla vymáhána. Tvrdě. Například těm dospělým a dětem, kteří nenasbírali stanovené mnoţství kaučuku, dozorci pro výstrahu druhým utínali ruce. Tato civilizační vymoženost, kterou zde zavedli Evropané, se ujala a dnes tu a tam slouží jako příklad typického afrického barbarství. Zdroj: Winston Churchill Marek Matějka, 38

39 Marek Matějka, 39

40 Změny nabídky: pokles nabídky - vede k růstu rovnováţné ceny a poklesu rovnováţného mnoţství růst nabídky - vede k poklesu rovnováţné ceny a růstu rovnováţného mnoţství pokles nabídky růst nabídky Marek Matějka, 40

41 Přebytek spotřebitele - rozdíl mezi částkou, kterou by spotřebitel byl ochoten maximálně zaplatit (poptávková cena) a částkou, kterou skutečně platí (trţní cena) > Přebytku nedosáhne kupující, pro kterého je trţní cena zároveň maximální cenou, kterou byl ochoten zaplatit. Dojde-li na trhu ke sníţení trţní ceny, zvýší se spotřebitelský přebytek kupujících. Smlouvání - jeden ze způsobů, jak sníţit přebytek spotřebitele prodávající stanoví cenu velmi vysoko, pakliţe s ním smlouváme je ochotný ji sníţit na minimální cenu, která je pro něj ještě výhodná. Tím, ţe spotřebitel kupuje určitý statek, obětuje jiné příleţitosti (jiné statky) optimální rozdělení jeho důchodu mezi různé statky je takové, kdyţ mezní uţitky statků (dělené jejich cenou) jsou stejné. Celkový přebytek spotřebitelů je dobrou charakteristikou ekonomického blahobytu; schopnost ekonomického systému dosáhnout maxima součtu přebytku spotřebitelů je ekonomickým ukazatelem jeho efektivity. Marek Matějka, 41

42 náklady výrobce - hodnota všeho, co musí při výrobě určitého statku obětovat mezní výrobce - producent, který by jako první byl nucen opustit trh, pokud by cena statku jen o trochu klesla. Náklady tvoří nejniţší cenu, za jakou je výrobce ochoten prodávat. Přebytek výrobce - prospěch, který mu jeho činnost (účast na trhu) přináší je to rozdíl mezi trţní cenou a výrobcovými mezními náklady. Marek Matějka, 42

43 Marketing a marketingová komunikace podporuje jednoznačně poptávku po zboţí a ve svém důsledku prohlubuje konzumerismus. Toto je v přímém rozporu jak se zásadami hédonismu (korektivem je rozumnost), tak asketismu (umrtvování přirozených potřeb) hédonismus Eudoxos asketismus - František z Assisi Ústředním pojmem tak není tázání se po tom, zda projevy marketingové komunikace jsou etické, nýbrţ zda marketing a marketingová komunikace jako takové nejsou neetické! Marek Matějka, 43

44 Provokativní tvrzení do pranice: Marketing i marketingová komunikace jsou ve vztahu k etice (etickému chování) contradictio in adiecto, a to hlavně pro programovou podporu konzumerismu (hypertrofovaného konzumu). Ţádné etické kodexy neřeší apriorní nemorálnost marketingu (marketingové komunikace). Marketing (marketingová komunikace) je neetický. Marek Matějka, 44

45 Budeme-li striktně vycházet z analogie mezi etikou a ekonomií v relaci s etikou a marketingem, a to při zachování předpokladu, ţe marketing (MK) jsou pouze ekonomickou aplikací, pak se otevírá doslova Pandořina skříňka, kdy učiněná zjištění mohou vést k trţně i společensky fatálním výstupům. Marek Matějka, 45

46 Příklad selhání marketingové komunikace? Hospodářská a finanční krize Nebo příklad triumfu? Marek Matějka, 46

47 Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky 1. Základní definice pouţívaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy 2. Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování 3. Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna 4. Závěr, diskuse Marek Matějka, 47

48 Marek Matějka, 48

49 Marek Matějka, 49

50 Marek Matějka, 50

51 Marek Matějka, 51

52 Marek Matějka, 52

53 Výskyt obezity v USA Regionální členění USA Marek Matějka, 53

54

55

56

57 Vznikání Unie Přehled, jak postupně přistupovaly jednotlivé státy Severní Ameriky k Unii je patrný zde

58 Index lidského rozvoje, (HDI) je počítán na základě zdraví, bohatství, vzdělání. Konstituční monarchie dlouhodobě vedou ve všech těchto měřítkách. Marek Matějka, 58

59 Marek Matějka, 59

60 Hypertrofie spotřebního chování Marek Matějka, 60

61 Hypertrofie spotřebního chování Marek Matějka, 61

62 Marek Matějka, 62

63 Příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování Těţba vzácných kovů v Kongu Těţba dřevní hmoty v Amazonii (Brazílii) Marek Matějka, 63

64 Coltan je průmyslový název kolumbitu-tantalitu, matně černé rudy, ze které se získávají prvky niob a tantal. Hlavní minerál obsahující niob je kolumbit, angl. columbite proto col, zbytek názvu je vytvořen podle minerálu tantalitu obsahujícího tantal. Zdroj: wiki Niob (chemická značka Nb, latinsky niobium) je kovovým, přechodným prvkem 5. skupiny periodické tabulky. Tantal (chemická značka Ta latinsky Tantalum) je vzácný, tvrdý, modro-šedý, lesklý, přechodný kov. Je vysoce korozivzdorný a pouţívá se pro výrobu chirurgických nástrojů a implantátů, protoţe je zcela inertní vůči organickým tělesným tkáním. Zdroj: wiki Marek Matějka, 64

65 Coltan je sloučenina tantalové a columbitové rudy. Kdyţ je rafinovaný, pouţívá se k výrobě kondenzátorů, které kontrolují tok proudu uvnitř miniaturních elektronických obvodů, a to zejména v mobilních telefonech. Nejbohatší loţiska coltanu /aţ 80%/ se nacházejí v Demokratické republice Kongo. V této oblasti coltan se nachází velmi blízko k povrchu země, a tak je poměrně snadné ho získat. Marek Matějka, 65

66 Kasiterit (Beudant, 1832), česky cínovec, chemický vzorec SnO 2 (oxid cíničitý), je čtverečný minerál. Název pochází z řeckého κασσίτερος (kassíteros) cín. Historický český název je cínovec. Pojmenování obce Cínovec v Krušných horách souvisí s místem jeho největšího naleziště v Čechách. Autorem jeho českého a slovenského názvu je Jan Svatopluk Presl. Zdroj: wikipedia.org Marek Matějka, 66

67 Cín slouţí k přípravě celé řady slitin, k výrobě staniolu a k pokovování plechů, zejména pro výrobu plechovek na konzervy. Největší podíl cínu (35% světové spotřeby) se vyuţívá k výrobě pájek. Ze sloučenin cínu má význam fluorid cínatý SnF 2 jako zdroj fluoru v zubních pastách. Chlorid ciničitý SnCl 4 se pouţívá jako katalyzátor Friedel-Crafsových heterogenních alkylací. Oxid cíničitý SnO 2 slouţí k výrobě bílých smaltů a glazur. Sulfid síničitý SnS 2 se pouţívá jako ţlutý pigment. Cínatan lithný Li[Sn(OH) 3 ] se pouţívá jako silné redukční činidlo, chlorid cínatý SnCl 2 (E 512) se pouţívá v potravinářství jako antioxidant a stabilizátor a jako redukční činidlo při přípravě aromatických aldehydů z nitrilů kyselin (Stephenova reakce). Hexachlorociničitan amonný (NH 4 ) 2 [SnCl 6 ] se pouţívá jako mořidlo při barvení tkanin. Zdroj: Marek Matějka, 67

68 Mobilní telefon například obsahuje v průměru 24 mg zlata, a dokonce 205 mg stříbra. V ČR se ročně recykluje jen cca 5 % všech vyřazených mobilů. Celosvětově jen 1 %. Marek Matějka, 68

69 Hypertrofie spotřebního chování Haldy aneb probírka Marek Matějka, 69

70 Marek Matějka, 70

71 Marek Matějka, 71

72 Evropa / USA Demokratická republika Kongo Marek Matějka, 72

73 Kongo Evropa Marek Matějka, 73

74 Amazonský deštný les pokrývá plochu přes 5 milionů km čtverečních. Šedesát procent se nachází na území Brazílie. Prales je tvořen pestrým společenstvím stromů, keřů, palem, epifytů a bylin. Roste v něm přes 4 tisíce druhů stromů a keřů, 120 tisíc kvetoucích rostlin. Ptáci jsou zastoupeni druhy. V řekách ţije přes druhů ryb. Marek Matějka, 74

75 Amazonský deštný prales ztratil v posledních desetiletích 20 aţ 30 procent svého listového pokryvu. Vlivem slunečního záření půda v narušených částech pralesa rychle vysychá a je náchylná ke vzniku lesních poţárů. Na základě nově získaných údajů experti vypočítali, ţe do atmosféry uniká o 25 procent více oxidu uhličitého, neţ se dosud předpokládalo. Jinými slovy: kvůli odlesňování se v Brazílii do ovzduší dostává rok co rok 500 milionů tun CO2. Marek Matějka, 75

76 Těţba dřeva v Brazílii ochuzuje planetu Zemi ročně nejméně o 16 milionů hektarů tropického pralesa. To je více neţ dvojnásobek rozlohy České republiky. Ve stejném časovém úseku lidé v tropech vyhubí kolem 50 tisíc druhů rostlin a ţivočichů. Marek Matějka, 76

77 Civilizace je hladová bestie. S tím jak roste, rozšiřuje se její jídelníček a zejména ve své kapitalistické podobě je nenasytná. Není to tak dávno, co jí zachutnal kaučuk. Strom Hevea brasiliensis, kaučukovník, jak název naznačuje, pochází z Jiţní Ameriky. Po naříznutí kůry z něj vytéká bílá koloidní kapalina, zvaná latex, z které se působením kyseliny vysráţí kaučuk. Ten se ještě pere vodou a suší teplým vzduchem nebo dýmem. Jméno kaučuk pochází z jazyka domorodců a znamená slzy stromu: to ještě netušili, kolik s ním bude spojeno slz lidských. Národy Amazonie a Střední Ameriky vyuţívaly kaučuku uţ nejméně 1600 let před naším letopočtem. Mayové z něj dělali boty i oblečení nebo hadice a nádoby. Zdroj: Marek Matějka, 77

78 Na obrázku vlevo je zachycena úroveň fotosyntetické aktivity v oblasti amazonského deštného pralesa během rekordního sucha v červenci aţ září Zelená barva signalizuje zvýšený růst vegetace, ţlutá průměrný, červená sníţený (průměr za období let 2000 aţ 2006). Na obrázku vpravo je zaznamenáno mnoţství a rozloţení dešťových sráţek ve stejném prostoru i čase. Nízké sráţkové úhrny jsou vyznačeny červeně, nadprůměrné sráţky modře (průměr za období let 1998 aţ 2006). Marek Matějka, 78

79 Hypertrofie spotřebního chování Marek Matějka, 79

80 Hypertrofie spotřebního chování Marek Matějka, 80

81 Marek Matějka, 81

82 Hypertrofie spotřebního chování Marek Matějka, 82

83 Hypertrofie spotřebního chování Vývoj deforestrace v Amazonii. Marek Matějka, 83

84 Hypertrofie spotřebního chování Vysychání pralesů v době sucha na místech masivní deforestrace Marek Matějka, 84

85 Hypertrofie spotřebního chování Marek Matějka, 85

86 New York Súdán Marek Matějka, 86

87 Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky 1. Základní definice pouţívaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy 2. Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování 3. Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna 4. Závěr, diskuse Marek Matějka, 87

88 Marek Matějka, 88

89 Princip, jenž nás nutí utrácet, je vášeň pro přítomné potěšení, a ta, i když leckdy náruživá a obtížně ovladatelná, je většinou jen chvilková a nahodilá. Avšak princip, který nás nabádá šetřit, je přání zlepšit své poměry, přání, jež ač obvykle pokojné a nevášnivé, k nám přichází již v kolébce a neopouští nás, leda v hrobě. Smith, B 341 Marek Matějka, 89

90 Výrobci vloţí do mobilních telefonů kaţdý rok 27 tun zlata. Mobilní telefony obsahují kromě zlata i další cenné materiály včetně stříbra. Podle údajů společností Asekol a Elektrowin leţí v Česku v šuplících 8,5 milionu starých mobilů a v nich asi 300 kilogramů zlata a přes dvě a půl tuny stříbra v hodnotě jedné miliardy korun. Z jedné tuny horniny se získají 1 aţ 3 gramy zlata. Mnohem výnosnější je recyklovat zlato z mobilních telefonů, výtěţnost je 300 gramů z jedné tuny přístrojů. Marek Matějka, 90

91 Při maximálně dvouleté životnosti mobilních telefonů skončí v odpadu přibližně 500 milionů starých mobilů ročně. To představuje více než 30 tisíc tun plastů, 7,5 tisíce tun mědi, 500 tun niklu, zinku a stříbra. K tomu navíc ještě stovky tun cínoolověných pájek a dalších kovů včetně chromu, kobaltu a rtuti. Marek Matějka, 91

92 Průměrná délka ţivota dělníka pracujícího v coltanových dolech cca 35 let věku. Průměrná střední délka ţivota: Andorra 82,59 r. Japonsko 82,21 r. Singapur 82,08 r. Austrálie 81,7 r. Kanada 81,3 r. ČR - 76,91 r. (45. pořadí) Kongo 54,17 (167. pořadí) (2009) HDP v paritě kupní síly: 1. EU ( $) 2. USA ( $) 3. Čína ( $) 11. Brazílie ( $ ) 42. ČR ( $) 134. Kongo ( $) Svět: $ Marek Matějka, 92

93 Průměrný věk muţe: polovina populace je mladší než 20 let Průměrný věk ţeny: polovina populace je mladší než 20 let Etnické skupiny: drtivou většinu obyvatel tvoří příslušníci 55 bantuských kmenů, zbývající 4% jsou rozdělena mezi Pygmeje a další malé kmeny Náboţenství: 94% obyvatel vyznává křesťanství, zbytek praktikuje domorodá náboţenství Hrubý domácí produkt na osobu: 800 USD na osobu Délka života: Průměr: 53,74 let Muţi: 52,52 let Ţeny: 55 let (2008) Věková struktura: 0-14 let: 46,1% let: 51% 65 let a více: 2,8% (2008) Marek Matějka, 93

94 Hypertrofie spotřebního chování Vývoj hodnoty doţití u muţů a ţen v České republice a Československu za posledních sto let Marek Matějka, 94

95 Masivní rozmach mobilních telefonů výrazně sníţil mortalitu při úrazech a závaţných ţivot ohroţujících stavech. Na druhé straně zvýšila se morbidita přeţivších. Rychlost přivolání a dostupnosti zdravotnické první pomoci se díky mobilním telefonům výrazně zvýšila (po roce 1996, resp. 2000). Ve výsledku se zvýšil i průměr středního věku doţijí celkem o 5 let. Průměrná dojezdová doba 6,9 (resp. 7,5 minuty) v roce V roce 1990 byla více neţ dvojnásobná. Ze zákona musí být do 20 minut. Marek Matějka, 95

96 Hypertrofie spotřebního chování Co tě nezabije, to tě posílí Marek Matějka, 96

97 Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky 1. Základní definice pouţívaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy 2. Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování 3. Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna 4. Závěr, diskuse Marek Matějka, 97

98 Hypertrofie spotřebního chování Kaţdou vteřinu se na světě narodí dva lidé. Rychle jez, neţ ti to někdo seţere! Marek Matějka, 98

99 Název: Sociologie životního způsobu Podtitul: Autor: Formát / stran: Kubátová Helena cm, 272 stran Datum vydání: Katalogové číslo: 2730 ISBN: Edice: Kategorie: Sociologie Sociologie Marek Matějka, 99

100 Děkuji za pozornost a nashledanou někdy příště

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.3.2013

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura:

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ZÁKLADY EKONOMIE vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ppt v ISu (Studijní materiály BPE_ZEKO) HOLMAN, R.: Základy ekonomie

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

Ekonomie je věda zabývající se ekonomikou neboli hospodářstvím. Ekonomie je věda, ekonomika je faktický stav.

Ekonomie je věda zabývající se ekonomikou neboli hospodářstvím. Ekonomie je věda, ekonomika je faktický stav. Otázka: Ekonomie jako společenská věda Předmět: Ekonomie Přidal(a): Jean Základní ekonomická východiska, základní ekonomické pojmy, zákony tržního hospodářství, tržní ekonomika a konkurence, subjekty trhu,

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA MAKROEKONOMIE Blok č. 4: SPOTŘEBA Struktura tématu. úvod do nejvýznamnějších teorií spotřeby, kterými jsou: John Maynard Keynes: spotřeba a současný důchod Irving Fisher: mezičasová volba Franco Modigliani:

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku

Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku Ing. Zdeněk Brož Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou strukturálních indikátorů sledovaných Evropskou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 3. Mezi reformní marxistické filosofy 60. let nepatří a) Patočka

Více

Přírodě podobný hospodářský systém. Milan Smrž 8.12.2014, Praha

Přírodě podobný hospodářský systém. Milan Smrž 8.12.2014, Praha Přírodě podobný hospodářský systém Milan Smrž 8.12.2014, Praha peak everything za 60 let byla moře vylovena na desetinu původního obsahu; spáleno přes polovinu konvenčních zásob fosilních paliv; nekonvenční

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

EKONOMIKA=už je praxe, určitý konkrétní postup jak dělat dané věci např. ekonomika školy,

EKONOMIKA=už je praxe, určitý konkrétní postup jak dělat dané věci např. ekonomika školy, Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli EKONOMIE=věda která se zabývá penězi, bankovnictvím, kapitálem a bohatstvím. Je to také věda, která se zabývá ekonomickými procesy nebo

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri Milan Soika, Bronislav Konečný. M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Praha 1996 Libri OBSAH. Pfedmluva II Úvod 13 ČAST l. PREDM'E:T, METODA A ZAKLADNt OTAZKY EKONOMIE 15 Kapitola l Predmet

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Sociologie zástupci VB, F, N. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Sociologie zástupci VB, F, N. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Sociologie zástupci VB, F, N MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pozitivní vs. Normativní ekonomie

Pozitivní vs. Normativní ekonomie Makroekonomie A 1 Povinna literatura WAWROSZ, PETR; HEISSLER, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr 2012. Makroekonomie základní kurz. Praha: VŠFS, 360 s. ISBN 978-80- 7408-059-3. WAWROSZ, Petr; HEISSLER

Více

I. Základní ekonomické pojmy

I. Základní ekonomické pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 I. Základní ekonomické pojmy 1. Potřeby Potřebami rozumíme vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova

Více

Inflace- všeobecný růst cenové hladiny (cen) v čase, inflace pokud je ekonomika v poklesu

Inflace- všeobecný růst cenové hladiny (cen) v čase, inflace pokud je ekonomika v poklesu Otázka: Finanční strategie Předmět: Ekonomie Přidal(a): Minninka Inflace- všeobecný růst cenové hladiny (cen) v čase, inflace pokud je ekonomika v poklesu Deflace- je opakem, všeobecný pokles cen v čase

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Mediální svět v číslech p. Zopakování již známého, ale často zapomínaného Ekonomika se vyvíjí příznivě, roste, ovšem ne v Evropě Fiskální úsporná politika se přenáší

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje.. OPAKOVÁNÍ A 1. Státní rozpočet sestavuje.. 2. Hlavní zdroj příjmové části státního rozpočtu představují... 3. Napiš tři složky výdajové části státního rozpočtu: 4. Pojmenuj rozpočet: příjmová část je vyšší

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Struktura přednášky. Doporoučená literatura. Přednáška 1.

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Struktura přednášky. Doporoučená literatura. Přednáška 1. Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Struktura přednášky

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

kam patřím Nebezpečné složky PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium Využitelné suroviny zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď

kam patřím Nebezpečné složky PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium Využitelné suroviny zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď pračka pračka PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď V domácnosti slouží průměrně 8 let. Je nejtěžším domácím elektrozařízením. Následují elektrický

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika 13.10.2016 Etická dimenze základních ekonomických problémů Člověk vnímá svět jako hodnotový systém Jeho jednání je korigováno hodnotovým kontextem Tato korekce

Více

Sociologie a péče o životní prostředí

Sociologie a péče o životní prostředí Sociologie a péče o životní prostředí Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. Lekce Národohospodářské agregáty Struktura lekce: 9.1 Životní

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Regionální ekonomika a politika

Regionální ekonomika a politika Regionální ekonomika a politika Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ

VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ PŘÍLOHA 1 VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ Dotazník č. 1 Hodnocení povahy a váhy trendu ve vzdělávání dospělých pro rozvoj vzdělávací instituce poskytující vzdělávání pro

Více

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE ÚVOD DO OBECNÉ EKONOMIE Ing. Martina Woznicová L 11484 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY Průvodce textem a studiem Cíle kapitol Klíčová slova

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb 1 VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1 Contracting veřejných služeb VEŘEJNÁ EKONOMIKA Analýza struktury fungování a financování veřejného sektoru neziskový sektor vládní, přerozdělovací procesy Racionální, efektivní a

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.17

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

1.kapitola Úvod do makroekonomie

1.kapitola Úvod do makroekonomie 1.kapitola Úvod do makroekonomie V této kapitole se seznámíte s předmětem zkoumání ekonomie, s tím, jaký je rozdíl mezi makroekonomií a mikroekonomií, se základními makroekonomickými subjekty a makroekonomickým

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Lidský kapitál v ekonomické teorii - Termín pro označení znalostí a schopností pracovníka. - Merkantelisté, William Pety vzdělání za jeden z důleţitých faktorů

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází

Více

Člověk a společnost. 13. Etika. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Etika. Etika Etika Strana: 1 CZ.1.07/1.5.00/34.

Člověk a společnost. 13. Etika. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.  Etika. Etika Etika Strana: 1 CZ.1.07/1.5.00/34. Člověk a společnost 13. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Vývoj spotřeby ryb. Olga Štiková Ilona Mrhálková

Vývoj spotřeby ryb. Olga Štiková Ilona Mrhálková Vývoj spotřeby ryb Olga Štiková Ilona Mrhálková Spotřeba ryb a rybích výrobků Základními faktory ovlivňujícími spotřebu potravin jsou nabídka, spotřebitelská cena (v souvislosti s cenou dalších výrobků

Více

Den bez dluhů. 15. listopad

Den bez dluhů. 15. listopad 15. listopad Den bez dluhů Tento den má připomenout všem Čechům nezbytnost vyřešit všechny závazky, ať už je to vůči známému, od něhož jsme si vypůjčili drobnou částku nebo vůči obchodu, který nám umožnil

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více