Anglicko-český slovníček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglicko-český slovníček"

Transkript

1 Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A RADY PRO RODIČE LEVEL 3 Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH Module 1 FREE TIME Module 2 ANIMALS Module 3 WEATHER Module 4 MY WEEK Module 5 JOBS Module 6 RAINFOREST Module 7 FEELINGS Module 8 BY THE SEA FESTIVALS ACTIVITY INSTRUCTIONS VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure, [әdˈventʃә], θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] Použité zkratky: adv. adverb příslovce conj. conjunction spojka n. noun podstatné jméno pl. plural množné číslo v. verb sloveso ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ planet, sad [ˈplænәt], [sæd] e end [end] ə photography [fәˈtɒgrәfi] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave, fail [breɪv], [feɪl] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 1 Welcome Vítejte afternoon [ˌɑːftəˈnuːn] odpoledne baseball cap [ˈbeɪsbɔːl kæp] baseballová čepice bracelet [ˈbreɪslɪt] náramek comic book [ˈkɒmɪk bʊk] komiks cool [kuːl] super evening [ˈiːvnɪŋ] večer fi lm star [fɪlm stɑː] fi lmová hvězda fi lm studio [fɪlm ˈstjuːdɪəʊ] fi lmové studio get up [ˈɡet ʌp] vstát go to bed [ɡəʊ tə bed] jít spát, jít do postele go to school [ɡəʊ tə skuːl] jít / chodit do školy have breakfast [həv ˈbrekfəst] snídat have dinner [həv ˈdɪnə] večeřet jungle [ˈdʒʌŋɡl] džungle make (a fi lm) [ˈmeɪk ə fɪlm] točit fi lm, udělat (něco) morning [ˈmɔːnɪŋ] ráno night [naɪt] noc security pass [sɪˈkjʊərɪti pɑːs] bezpečnostní karta shark [ʃɑːk] žralok New structures Nové fráze (in the) morning ráno, dopoledne (in the) afternoon odpoledne (in the) evening večer (at) night v noci I (get up) in the (morning). Vstávám ráno. MODULE ACTIVITY INSTRUCTIONS I (go to bed) at night. Chodím spát v noci. Months Měsíce months [mʌnθs] měsíce January [ˈdʒænjʊri] leden February [ˈfebjʊəri] únor March [mɑːtʃ] březen April [ˈeɪprəl] duben May [meɪ] květen June [dʒuːn] červen RADY PRO RODIČE

4 2 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 July [dʒuːˈlaɪ] červenec August [ˈɔːɡəst] srpen September [sepˈtembə] září October [ɒkˈtəʊbə] říjen November [nəʊˈvembə] listopad December [dɪˈsembə] prosinec Numbers Čísla a/one hundred [ə ˈhʌndrəd, wʌn ˈhʌndrəd] sto eighty [ˈeɪti] osmdesát fi fty [ˈfɪfti] padesát ACTIVITY INSTRUCTIONS MODULE ninety [ˈnaɪnti] devadesát numbers [ˈnʌmbəz] čísla seventy [ˈsevnti] sedmdesát sixty [ˈsɪksti] šedesát RADY PRO RODIČE

5 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 3 MODULE 1 FREE TIME VOLNÝ ČAS actually [ˈæktʃuəli] skutečně, popravdě apron [ˈeɪprən] zástěra box [bɒks] krabice castle [ˈkɑːsl] hrad climbing the stairs [klaɪmɪŋ ðə steəz] stoupat/chodit nahoru po schodech cooking [ˈkʊkɪŋ] vaření design [v] [dɪˈzaɪn] navrhnout detective [dɪˈtektɪv] detektiv fi l m [f ɪ l m] fi l m fi nd [faɪnd] hledat, najít hat [hæt] čepice, klobouk help [help] pomoc chatting online [ˈtʃætɪŋ ˈɒnlaɪn] povídat si/klábosit po síti juggling [ˈdʒʌɡlɪŋ] žonglování knitting [ˈnɪtɪŋ] pletení lighthouse [ˈlaɪthaʊs] maják lying [ˈlaɪɪŋ] ležení playing computer games [ˈpleɪɪŋ kəmˈpjuːtə ɡeɪmz] hraní počítačových her playing football [ˈpleɪɪŋ ˈfʊtbɔːl] hraní fotbalu playing the guitar [ˈpleɪɪŋ ðə ɡɪˈtɑː] hraní na kytaru pottery [ˈpɒtəri] vyrábění keramiky riding my/your bike [ˈraɪdɪŋ (maɪ/jə) baɪk] ježdění na kole riding my/your scooter [ˈraɪdɪŋ (maɪ/jə) ˈskuːtə] ježdění na koloběžce rock climbing [rɒk ˈklaɪmɪŋ] lezení po skalách skateboarding [ˈskeɪtbɔːdɪŋ] ježdění na skateboardu skiing [ˈskiːɪŋ] lyžování skipping [ˈskɪpɪŋ] skákání sleeping [ˈsliːpɪŋ] spaní slide [slaɪd] skluzavka snowboarding [ˈsnəʊbɔːdɪŋ] ježdění na snowboardu stadium [ˈsteɪdɪəm] stadion trailer [ˈtreɪlə] trailer unusual [ʌnˈjuːʒʊəl] neobvyklý watching TV [ˈwɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː] dívání se na televizi MODULE

6 4 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL MODULE New structures You like/don t like (sleeping). He likes/doesn t like (playing football). Does he like (reading)? What do you like doing? Do you like (playing the guitar)? I m from (Canada). Nové fráze Rád/Nerad (spíš). Rád/Nerad (hraje fotbal). (Čte) si rád? Co rád děláš? (Hraješ) rád na (kytaru)? Jsem z (Kanady). MODULE 2 ANIMALS ZVÍŘATA Africa [ˈæfrɪkə] Afrika autumn [ˈɔːtəm] podzim crocodile [ˈkrɒkədaɪl] krokodýl elephant [ˈelɪfənt] slon every day [ˈevri deɪ] každý den facts [fækts] fakta, informace fl at [n] [fl æt] byt forest [ˈfɒrɪst] les giraffe [dʒɪˈrɑːf] žirafa hippo [ˈhɪpəʊ] hroch jungle [ˈdʒʌŋɡl] džungle leaves [liːvz] listy light [laɪt] světlo lion [ˈlaɪən] lev live [v] [lɪv] žít monkey [ˈmʌŋki] opice not (very) much [nɒt (ˈveri) ˈmʌtʃ] ne (příliš) mnoho only [ˈəʊnli] jen, pouze real [rɪəl] skutečný restaurant [ˈrestrɒnt] restaurace river [ˈrɪvə] řeka spring [sprɪŋ] jaro standing up [ˈstændɪŋ ʌp] stát summer [ˈsʌmə] léto tiger [ˈtaɪɡə] tygr tongue [tʌŋ] jazyk

7 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 5 trunk [trʌŋk] chobot winter [ˈwɪntə] zima New structures What do (lions) eat? (Lions/They) eat (meat). Do (lions/they) eat meat? Yes, they do./no, they don t. (Lions/They) live in (Africa). (My cat/he/she/it) lives (with me). (He/She/It) eats (meat). Are they here? MODULE 3 WEATHER Nové fráze Co žerou (lvi)? (Lvi/Oni) žerou (maso). Žerou (lvi/oni) maso? Ano, žerou. / Ne, nežerou. (Lvi/Oni) žijí v (Africe). (Moje kočka/on/ona/to) žije (se mnou/u mě). Žere (maso). Jsou tady? POČASÍ Action! [ˈækʃn] Akce! autumn [ˈɔːtəm] podzim beach [biːtʃ] pláž blow [bləʊ] foukat, dout (vítr) broken [ˈbrəʊkən] zlomený buttons [ˈbʌtnz] tlačítka, knoflíky camera [ˈkæmərə] kamera, fotoaparát cloud [klaʊd] mrak cold [kəʊld] chladný country [ˈkʌntri] země extreme [ɪkˈstriːm] extrémní hurricane [ˈhʌrɪkən] hurikán kite [kaɪt] papírový drak lie [laɪ] ležet lion cubs [ˈlaɪən kʌbz] lvíčata National Park [ˈnæʃnəl pɑːk] Národní park, Národní rezervace orangutan [ɔ:ˌræŋuːˈtæn] orangutan park [pɑːk] park peaches [ˈpiːtʃɪz] broskve place [ˈpleɪs] místo Quiet! [ˈkwaɪət] Ticho! MODULE rain [reɪn] déšť

8 6 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 rainbow [ˈreɪnbəʊ] duha MODULE rainforest [ˈreɪnfɒrɪst] deštný prales sad [sæd] smutný scene [siːn] scéna, záběr sea [siː] moře seasons [ˈsiːznz] roční období sharp claws [ʃɑːp klɔːz] ostré drápy shine [ʃaɪn] svítit ski goggles [skiː ˈɡɒɡlz] lyžařské brýle snow [snəʊ] sníh sofa [ˈsəʊfə] pohovka, gauč special effects machine [ˈspeʃl ɪˈfekts məˈʃiːn] přístroj na zvláštní efekty splash [splæʃ] cákat, stříkat spring [sprɪŋ] jaro storm [stɔːm] bouřka stormy [ˈstɔːmi] bouřlivý strawberries [ˈstrɔːbrɪz] jahody summer [ˈsʌmə] léto the sun [ðə sʌn] slunce This way! [ðɪs ˈweɪ] Tudy! waves [weɪvz] vlny wet [wet] mokrý, vlhký wild animals [waɪld ˈænɪmlz] divoká zvířata wildlife parks [ˈwaɪldlaɪf pɑːks] přírodní rezervace/parky wind [wɪnd] vítr winter [ˈwɪntə] zima word search [ˈwɜːd sɜːtʃ] osmisměrka (křížovka) year [ˈjiə] rok zoo [zuː] zoologická zahrada New structures What s the weather like (today)? It s (cold) and (snowy). It s (spring). It (snows) in the (winter). Nové fráze Jaké je (dnes) počasí? Je (chladno) a (sněží). Je (jaro). V (zimě) (sněží).

9 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 7 MODULE 4 MY WEEK MŮJ TÝDEN busy [ˈbɪzi] mít spoustu práce, zaneprázdněný Camera! [ˈkæmərə] Kamera! coffee [ˈkɒfi ] káva diary [ˈdaɪəri] diář do gymnastics [də dʒɪmˈnæstɪks] dělat gymnastiku do karate [də kəˈrɑːti] dělat karate draw [drɔː] kreslit far [ˈfɑː] daleko feed [fiːd] krmit ghost [ɡəʊst] duch go skateboarding [ɡəʊ ˈskeɪtbɔːdɪŋ] jezdit na skateboardu go swimming [ɡəʊ ˈswɪmɪŋ] chodit plavat gymnasium [dʒɪmˈneɪzɪəm] tělocvična have ballet lessons [həv ˈbæleɪ ˈlesnz] mít hodiny baletu, chodit do baletu have music lessons [həv ˈmjuːzɪk ˈlesnz] mít hodiny hudby, chodit do hudebky have singing lessons [həv ˈsɪŋɪŋ ˈlesnz] mít hodiny zpěvu, chodit na zpěv high score [haɪ skɔː] vysoké skóre horror fi lm [ˈhɒrə fɪlm] horor internet [ˈɪntənet] internet Lights! [laɪts] Světla! monster [ˈmɒnstə] příšera pages [ˈpeɪdʒɪz] strany paint [peɪnt] barva pieces [ˈpiːsɪz] kusy plane [pleɪn] letadlo practise the piano [ˈpræktɪs ðə pɪˈænəʊ] cvičit na klavír/piano radio [ˈreɪdɪəʊ] rádio road [rəʊd] cesta skate park [skeɪt pɑːk] skate park snowmobile [ˈsnoʊmoˌbil] skútr study English [ˈstʌdi ˈɪŋɡlɪʃ] učit se angličtinu survey [səˈveɪ] průzkum work [n] [ˈwɜːk] práce MODULE

10 8 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL MODULE New structures He (has music lessons) at (4 o clock/half past 2). What time do you (do karate)? What time does he (do karate)? How do you go to (school)? How does he go to (school)? Does he go by (bike)? He goes to (school) by (bus). He walks to (school). What does (Fifi ) do on Saturdays? What do you do on Saturdays? Does he walk to work? On (Saturdays) he (goes swimming). Is it very far? Nové fráze (Hodiny hudby) má (ve čtyři hodiny/ v půl třetí). V kolik hodin máš (karate)? V kolik hodin má (karate)? Jak chodíš/jezdíš do (školy)? Jak chodí/jezdí do (školy)? Jezdí na (kole)? Do (školy) jezdí (autobusem). Do (školy) chodí pěšky. Co dělá (Fifi ) o sobotách/každou sobotu? Co děláš ty o sobotách/každou sobotu? Chodí do práce pěšky? O (sobotách) (chodí plavat). Je to hodně daleko? MODULE 5 JOBS POVOLÁNÍ A PRÁCE a lot of [ə lɒt ɒv] spousta, hodně actor [ˈæktə] herec artist [ˈɑːtɪst] malíř, umělec athlete [ˈæθliːt] sportovec ballet dancer [ˈbæleɪ ˌdɑ:nsə] baletka, tanečník baletu basketball player [ˈbɑːskɪtbɔːl ˈpleɪə] basketbalista, košíkář builder [ˈbɪldə] stavitel clock [ˈklɒk] hodiny costume [ˈkɒstjuːm] kostým crown [kraʊn] koruna designer [dɪˈzaɪnə] návrhář, designér difficult [ˈdɪfɪkəlt] těžký, obtížný director [dɪˈrektə] režisér, ředitel doctor [ˈdɒktə] doktor farmer [ˈfɑːmə] sedlák, farmář football player [ˈfʊtbɔːl ˈpleɪə] fotbalista go running/shopping [ɡəʊ ˈrʌnɪŋ ˈʃɒpɪŋ] chodit běhat/nakupovat goal [ɡəʊl] gól

11 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 9 hero [ˈhɪərəʊ] hrdina champion [ˈtʃæmpɪən] šampión, mistr chef [ʃef] kuchař, šéfkuchař medals [ˈmedlz] medaile Olympic Games [əˈlɪmpɪk ɡeɪmz] olympijské hry props [prɒps] rekvizity score [v] [skɔː] bodovat, dát gól studio [ˈstjuːdɪəʊ] studio swap [swɒp] vyměnit, prohodit teacher [ˈtiːtʃə] učitel win [wɪn] vyhrát writer [ˈraɪtə] spisovatel New structures What do you want to be? I want/don t want to be a (farmer). What does he/she want to be? He/She wants to be a (teacher). Does he want to be a (farmer)? Yes, he does./no he doesn t. I m a/an (astronaut). I love (dancing/animals). MODULE 6 RAINFOREST behind [bɪˈhaɪnd] za bone [bəʊn] kost bridge [brɪdʒ] most cave [keɪv] jeskyně Nové fráze Čím chceš být? Já chci/nechci být (sedlákem/farmářem). Čím chce být on/ona? On/Ona chce být (učitelem/učitelkou). Chce být (sedlákem/farmářem)? Ano, chce. / Ne, nechce. Já jsem (astronaut). Miluji (tancování/zvířata). DEŠTNÝ PRALES crew [kruː] štáb (u fi lmu), posádka (na lodi) curly/strong tails [ˈkɜːli strɒŋ teɪlz] zatočený/silný ocas Cut! [kʌt] Střih! deep-sea diver [ˈdiːp siː ˈdaɪvə] potápěč diamond [ˈdaɪəmənd] diamant dinosaur [ˈdaɪnəsɔː] dinosaurus MODULE eagles [ˈiːɡlz] orli

12 10 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 expert [ˈekspɜːt] odborník MODULE fi ght fi res [faɪt ˈfaɪəz] hasit ohně/požáry forest [ˈfɒrɪst] les giant [dʒaɪənt] obr, obří hippopotamus [ˌhɪpəˈpɒtəməs] hroch hummingbird [ˈhʌmɪŋbɜːd] kolibřík ice skater [aɪs ˈskeɪtə] bruslař, krasobruslař in front of [ɪn frʌnt ɒv] vpředu, před jaws [dʒɔːz] čelisti lake [leɪk] jezero, rybník mask [mɑːsk] potápěčské brýle Moon [muːn] Měsíc mountain [ˈmaʊntɪn] hora nectar [ˈnektə] nektar next to [nekst tuː] vedle ocean [ˈəʊʃn] oceán parts [pɑːts] části secret agent [ˈsiːkrɪt ˈeɪdʒənt] tajný agent sharp claws [ʃɑːp klɔːz] ostré spáry/drápy silent wings [ˈsaɪlənt wɪŋz] tichá křídla skate [skeɪt] bruslit sky [skaɪ] obloha swing [swɪŋ] houpat, houpačka tapir [ˈteɪpə] tapír thief [θiːf] zloděj tiny eyes [ˈtaɪni aɪz] malé oči, očka treasure [ˈtreʒə] poklad T-Rex [ˈtiː reks] tyranosaurus rex valley [ˈvæli] údolí waterfall [ˈwɔːtəfɔːl] vodopád whales [weɪlz] velryby New structures He s/she s/it s (behind) (the box). Nové fráze On/Ona/To je (za) krabicí.

13 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 11 MODULE 7 FEELINGS POCITY always [ˈɔːlweɪz] vždy angry [ˈæŋɡri] rozzlobený, naštvaný because [bɪˈkɒz] protože coughing [ˈkɒfɪŋ] kašlání crying [ˈkraɪɪŋ] pláč diver [ˈdaɪvə] potápěč dragon [ˈdræɡən] drak excited [ɪkˈsaɪtɪd] nadšený fi r ewo r ks [ ˈ f a ɪ ə w ɜːks] o h ň o s t r o j funny [ˈfʌni] legrační, zábavný, vtipný hungry [ˈhʌŋɡri] hladový choir [ˈkwaɪə] sbor lantern [ˈlæntən] lucerna laughing [ˈlɑːfɪŋ] smích long goodbyes [ˈlɒŋ ˌɡʊdˈbaɪz] dlouhé loučení make faces [ˈmeɪk ˈfeɪsɪz] dělat obličeje, šklebit se naughty [ˈnɔːti] zlobivý, neposlušný photographer [fəˈtɒɡrəfə] fotograf photos [ˈfəʊtəʊz] fotky reporter [rɪˈpɔːtə] reportér seal [siːl] tuleň shouting [ˈʃaʊtɪŋ] křik sick [sɪk] nemocný, špatně smiling [ˈsmaɪlɪŋ] usmívající se thirsty [ˈθɜːsti] žíznivý, mající žízeň tired [ˈtaɪəd] unavený traditional dress [trəˈdɪʃnəl dres] tradiční oblečení turtle [ˈtɜːtl] želva New structures Why is he/she (crying)? Because he s/she s (sad). It s funny. What makes you feel (happy)? Nové fráze Proč (pláče)? Protože je (smutný/smutná). To je legrační. Co tě (rozradostní)? / Z čeho jsi (šťastný)? MODULE

14 12 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL MODULE (Sunny days) make me feel (happy). What makes you (cry)? (Sad fi lms) make me (cry). I m happy. It makes me feel (happy/sad/angry). They re 6 metres long. How does it make you feel? MODULE 8 BY THE SEA (Mám radost/jsem šťastný) ze (slunečných dní). Co tě (rozpláče)? (Rozpláčou) mě (smutné fi lmy). Mám radost./jsem šťastný. Udělá mi (radost), Rozesmutní mě. / Rozzlobí mě. Jsou šest metrů dlouhé. / Měří šest metrů. Jak se při tom cítíš? U MOŘE act [v] [ækt] hrát, dělat jako bees [biːz] včely coral [ˈkɒrəl] korál(y) coral reef [ˈkɒrəl riːf] korálový útes dead [ded] mrtvý Dear [dɪə] Milý/Milá, Drahý/Drahá fi shing [ˈfɪʃɪŋ] lovit/chytat ryby global warming [ˈɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ] globální oteplování Great! [ˈɡreɪt] Bezva!, Super! hairy [ˈheəri] chlupatý horse-riding [ˈhɔːs raɪdɪŋ] ježdění na koni in danger [ɪn ˈdeɪndʒə] ohrožený, v nebezpečí land [lænd] souš, pevnina Lots of love [lɒts əv lʌv] Tvoje/Tvůj (na závěr dopisu) making bubbles [ˈmeɪkɪŋ ˈbʌblz] dělat bubliny, pěnit ocean [ˈəʊʃn] oceán penguin [ˈpeŋɡwɪn] tučňák perfect [pəˈfekt] perfektní, dokonalý present [v] [prɪˈzent] představit question [ˈkwestʃən] otázka sailing [ˈseɪlɪŋ] plachtění, plavba na plachetnici save [seɪv] zachránit scene [siːn] výstup, scéna sea animals [siː ˈænɪmlz] mořská zvířata show [n] [ʃəʊ] show, představení

15 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 13 snorkelling [ˈsnɔːkəlɪŋ] šnorchlování stunt [stʌnt] kaskadér, kaskadérský kousek sunglasses [ˈsʌnɡlæsɪz] sluneční brýle surfi ng [ˈsɜːfɪŋ] surfování throwing leaves [ˈθrəʊɪŋ liːvz] shazovat listí today [təˈdeɪ] dnes water-skiing [ˈwɔːtə skiːɪŋ] vodní lyžování New structures What s everyone doing? What are you scared of? I m scared/not scared (of sharks). I m bored with (toy cars). Nové fráze Co všichni dělají? Čeho se bojíš? Bojím / Nebojím se (žraloků). Nudí mě / Nebaví mě (autíčka). MODULE I m keen on (fi shing). I m terrifi ed of (sharks). Strašně rád (lovím ryby). Děsím se (žraloků). I m having fun. Bavím se. FESTIVALS SVÁTKY Christmas Vánoce Christmas crackers [ˈkrɪsməs ˈkrækəz] vánoční "třaskavky" go bang [ɡəʊ ˈbæŋ] prásknout, třesknout FESTIVALS hanging [ˈhæŋɪŋ] visící joke [dʒəʊk] vtip Christmas pudding [ˈkrɪsməs ˈpʊdɪŋ] tradiční vánoční dezert snowball [ˈsnəʊbɑːl] sněhová koule snowman [ˈsnəʊmæn] sněhulák special [ˈspeʃl ] zvláštní, speciální sprouts [spraʊts] růžičková kapusta turkey [ˈtɜːki] krocan ACTIVITY INSTRUCTIONS Mother s Day Svátek matek box of chocolates [bɒks əv ˈtʃɒkləts] bonboniéra care [v] [keə] starat se, pečovat Mother s Day [ˈmʌðəz deɪ] Den matek rose [rəʊz] růže tea [tiː] čaj RADY PRO RODIČE

16 14 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 POKYNY KE CVIČENÍM Welcome Read and write Jenny, John or Sam. Then match. Vítejte Přečti a napiš Jenny, John nebo Sam. Potom přiřaď. Read and complete. Then draw yourself. Look and write. Use the words in the box. Look and number. Then listen and check. Listen and circle. Čti a doplňuj. Potom se nakresli. Podívej se a napiš. Použij slova z rámečku. Podívej se a očísluj. Potom poslouchej a zkontroluj. Poslouchej a dej do kroužku. Say a number from Activity 5. Ask your friend to point. Řekni nějaké číslo ze Cvičení 5. Popros kamaráda, aby ho ukázal. Free time Match Volný čas Přiřaď. ACTIVITY INSTRUCTIONS MODULE Look and write. Read and tick ( ) or cross ( ). Look at Activity 3 and write. Read and circle. Read and tick ( ) or cross ( ). Then ask your friend. Look at Activity 6 and complete the sentences. Listen and tick ( ) or cross ( ). Look at Activity 8. Complete. Listen and complete the words with sk or sw. Look and write. Use the words in the box. Look at the code and write the message. Find out about Megan. Read and complete. Listen and tick ( ). Look at Activity 14. Read, think and write 1 or 2. Podívej se a napiš. Přečti a označ ( ) nebo přeškrtni ( ). Podívej se na Cvičení 3 a napiš. Přečti a zakroužkuj. Přečti a označ ( ) nebo přeškrtni ( ). Potom se zeptej kamaráda. Podívej se na Cvičení 6 a doplň věty. Poslouchej a označ ( ) nebo přeškrtni ( ). Podívej se na Cvičení 8. Doplň. Poslouchej a doplň sk nebo sw. Podívej se a napiš. Použij slova z rámečku. Prohlédni si šifru a napiš zprávu. Zjisti něco o Megan. Čti a doplňuj. Poslouchej a označ ( ). Podívej se na Cvičení 14. Přečti, promysli si a napiš 1 nebo 2. Complete the puzzle. Read, think and complete. Doplň křížovku. Přečti, promysli si a doplň. RADY PRO RODIČE What do you like doing? Draw a picture. What do you like doing? Use the words in the box. Then tell your friend. Animals Match. Look and write. Look and say What do eat? Then write. Co rád/ráda děláš? Nakresli obrázek. Co rád/ráda děláš? Použij slova z rámečku. Potom to řekni kamarádovi. Zvířata Přiřaď. Podívej se a napiš. Podívej se a řekni Co jedí? Potom napiš.

17 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 POKYNY KE CVIČENÍM 15 Look and write. Add two animals and complete. Then ask and answer. Prohlédni si a napiš. Přidej dvě zvířata a doplň. Potom se ptej a odpovídej. Read, think and circle. Listen and number Look, think and complete. Listen and circle. Find, think and write the questions. Complete the words with ee or ea. Then listen and check. Listen and tick ( ) or cross ( ). Write the animals in the boxes. Add two more animals. Look at the code on page 8 and write the message. Complete the crossword. Find out about an animal to complete the fact fi le. Then tell your friend. Find and write the words. Write about monkeys. Use the words in the box. Now ask and answer questions with your friend. Draw your favourite animal. Write about your favourite animal. Then describe it to your friend. Weather Match. Then say. Look, read and complete. Listen and number. Then say. Look and write. Přečti, promysli si a zakroužkuj. Poslechni si a očísluj. Podívej se, promysli si a doplň. Poslouchej a zakroužkuj. Hledej, přemýšlej a napiš otázky. Doplň ee nebo ea. Potom poslouchej a zkontroluj. Poslouchej a označ ( ) nebo přeškrtni ( ). Doplň názvy zvířat do rámečků. Přidej ještě dvě zvířata. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Doplň křížovku. Zjisti něco o zvířatech a doplň lístek s informacemi. Potom to vyprávěj kamarádovi. Rozlušti a napiš slova. Napiš o opicích. Použij slova z rámečku. Teď se s kamarádem vzájemně ptejte a odpovídejte si. Nakresli své oblíbené zvíře. Napiš o svém oblíbeném zvířeti. Potom ho popiš kamarádovi. Počasí Přiřaď. Potom řekni. Prohlédni si, přečti a doplň. Poslouchej a očísluj. Potom řekni. Podívej se a napiš. MODULE ACTIVITY INSTRUCTIONS Look and write. Use the words in the box. Podívej se a napiš. Použij slova v rámečku. Look and write. Then match. Listen and number. Think and write the words. Listen and complete the words with ow or ou. Look and write. Read and complete. Use the words in the box. Look at the code on page 8 and write the message. Read and circle. Then listen, check and write. Podívej se a napiš. Potom přiřaď. Poslouchej a očísluj. Promysli si a napiš slova. Poslouchej a doplň ow nebo ou. Podívej se a napiš. Přečti a doplň. Použij slova z rámečku. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Přečti a zakroužkuj. Potom poslouchej, zkontroluj a napiš. RADY PRO RODIČE

18 16 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 POKYNY KE CVIČENÍM Read and circle. Complete the crossword. Přečti a zakroužkuj. Doplň křížovku. Read the . Then complete the answer. Draw your favourite season. Write about your favourite season. Then tell your friend. Přečti si ovou zprávu. Potom doplň odpověď. Nakresli své oblíbené roční období. Napiš o svém oblíbeném ročním období. Potom to řekni kamarádovi. My week Look and write. Look, think and complete. Listen and draw the times. Můj týden Podívej se a napiš. Podívej se, přemýšlej a doplň. Poslouchej a nakresli ručičky. ACTIVITY INSTRUCTIONS MODULE Look at Activity 3 and complete the sentences. Look at the diary and write. How does he/she go to the park? Look, think and write. Follow and write. Listen and draw the times. Find and write the sentences. Think and circle the z sounds. Then listen and check. Podívej se na Cvičení 3 a doplň věty. Podívej se na diář a napiš. Jak chodí/jezdí do parku? Sleduj a napiš. Poslouchej a nakresli ručičky. Najdi a napiš věty. Přemýšlej a zakroužkuj zvuky "z". Potom poslouchej a zkontroluj. Listen and circle the words with the z sound. Poslouchej a zakroužkuj slova se zvukem z. Listen and match. Then write. Look, think and write. Then say. Look at the code on page 8 and write the message. Listen and write. Then number. Ask your friends How do you go to school? Then write. Poslouchej a přiřazuj. Potom napiš. Podívej se, promysli si a napiš. Potom říkej. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Poslouchej a napiš. Potom očísluj. Ptej se kamarádů Jak chodíš/jezdíš do školy? Potom napiš. Complete the words and fi nd the answer. Look at the diary and write about your day. Doplň slova a najdi odpovědi. Podívej se do diáře a popiš svůj den. RADY PRO RODIČE What do you do on Saturdays? Draw a picture. Write about what you do on Saturdays. Then tell your friend. Jobs Complete the words. Look and write. Listen and number. Complete the question. Co děláš v sobotu? Nakresli obrázek. Napiš o tom, co děláváš v sobotu. Potom to řekni svému kamarádovi. Povolání a práce Doplň slova. Prohlédni si a napiš. Poslouchej a očísluj. Doplň otázku.

19 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 POKYNY KE CVIČENÍM 17 Look at Activity 3 and write. Find the jobs and write. Podívej se na Cvičení 3 a napiš. Rozlušti a vyhledej zaměstnání a napiš. Find and write the questions. Then listen and write the answers. Listen and tick ( ). Look, think and write. Complete the words with or, er or a. Then listen and check. Match. Read and complete. Use the words in the box. Look at the code on page 8 and write the message. Listen and circle. Look at Activity 13. Complete the article. Look and write. Listen, read and fi nd the differences. Listen again and write. What do you want to be? Draw a picture. Write about what you want to be. Then tell your friend. Rainforest Look and write. Look, fi nd and write the sentences. Read, look and circle. Look and write. Use the words in the box. Find and write the words. Look at Activity 5. Listen and number. Read and complete. Hledej a napiš otázky. Potom poslouchej a napiš odpovědi. Poslouchej a označ ( ). Prohlédni si, promysli si a napiš. Doplň or, er nebo a. Potom poslouchej a kontroluj. Přiřaď. Čti a doplňuj. Použij slova z rámečku. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Poslouchej a zakroužkuj. Podívej se na Cvičení 13. Doplň článek. Dívej se a piš. Poslechni si, přečti a najdi rozdíly. Poslouchej znovu a napiš. Čím chceš být? Nakresli obrázek. Napiš o tom, čím chceš být. Potom to řekni kamarádovi. Deštný prales Prohlédni si a napiš. Podívej se, najdi a napiš věty. Přečti, podívej se a zakroužkuj. Prohlédni si a napiš. Použij slova z rámečku. Rozlušti a napiš slova. podívej se na Cvičení 5. Poslouchej a očísluj. Přečti a doplň. MODULE ACTIVITY INSTRUCTIONS Listen and circle True of False. Poslouchej a zakroužkuj True nebo False (pravda / není pravda). Read, think and complete. Look at Activity 9 and write. Circle the silent letters. Then listen and check. Listen and write. Look, read and complete. Look at the code on page 8 and write the message. Look, think and complete. Čti, přemýšlej a doplňuj. Podívej se na Cvičení 9 a napiš. Zakroužkuj písmena, která se nevyslovují. Potom poslouchej a zkontroluj. Poslouchej a napiš. Podívej se, přečti a doplň. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Prohlédni si, promysli a doplň. RADY PRO RODIČE

20 18 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 Find, circle and write ten words from Unit 6. Najdi, dej do kroužku a napiš deset slov z Unit 6. Complete the crossword. Look, think and write. Read and draw the animals. Write about your picture. Use the words in the box. Then tell your friend. Doplň křížovku. Podívej se, promysli si a napiš. Přečti a nakresli ta zvířata. Napiš o svém obrázku. Použij slova z rámečku. Potom o něm povídej kamarádovi. Feelings Look and write. Pocity Podívej se a napiš. MODULE Draw how you and your friend are feeling. Then write. Look and write. Use the words in the box. Look at Activity 3. Read and match. Read the answers and complete the questions. Use the words in the box. Nakresli, jak se ty a tvůj kamarád cítíte. Potom napiš. Prohlédni si a napiš. Použij slova z rámečku. Podívej se na Cvičení 3. Čti a přiřaď. Přečti s odpovědi a doplň otázky. Použij slova z rámečku. Look, think and write. Listen and tick ( ). Podívej se, přemýšlej a napiš. Poslouchej a označ ( ). FESTIVALS Read and match. Listen and circle the correct picture. Read and match. Look, think and write. Look at the code on page 8 and write the message. Přečti a přiřaď. Poslouchej a zakroužkuj správný obrázek. Přečti a přiřaď. Podívej se, přemýšlej a napiš. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Read and circle. Přečti a zakroužkuj. ACTIVITY INSTRUCTIONS Listen and write. Look and circle. Draw and write the one that is missing. Look, think and write. What makes you feel happy and scared? Draw picture. Write about your pictures. Then tell your friend. Poslouchej a napiš. Podívej se a zakroužkuj. Nakresli a napiš ten pocit, který chybí. Podívej se, přemýšlej a napiš. Z čeho máš radost a čeho se bojíš? Nakresli obrázek. Napiš o svých obrázcích. Potom to řekni kamarádovi. RADY PRO RODIČE By the sea Match. Look and complete. Look, read and complete. Look, think and write. Read and complete. Use the words in the boxes. Then listen and check. U moře Přiřaď. Podívej se a doplň. Prohlédni si, přečti a doplň. Prohlédni si, promysli a napiš. Přečti a doplň. Použij slova z rámečku. Potom poslouchej a zkontroluj.

21 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 19 Listen and complete the postcard. Poslouchej a doplň text na pohlednici. Write a postcard in your notebook. Complete the words with or or ur. Then listen and check. Listen and circle. Read and complete. Napiš nějaký text na pohlednici do svého sešitu. Doplň or nebo ur. Potom poslouchej a zkontroluj. Poslouchej a zakroužkuj. Přečti a doplň. Look at the code on page 8 and write the message. Complete the word maps with animals. Read. Then match. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Doplň názvy zvířat do slovní mapy. Přečti. Potom přiřaď. Find the odd one out. Read and complete. Use the words in the box. What do you like doing on holiday? Draw a picture. Write about what you like doing on holiday. Then tell your friend. Najdi, co do řady nepatří. Přečti a doplň. Použij slova z rámečku. Co rád/ráda děláš o prázdninách? Nakresli obrázek. Napiš co rád/ráda děláš o prázdninách. Potom to řekni kamarádovi. MODULE Festivals Christmas Read and match. Look, think and write. Mother s Day Svátky Vánoce Přečti a přiřaď. Podívej se, promysli a napiš. Svátek matek FESTIVALS Look at the chart and complete the sentences. Podívej se do tabulky a doplň věty. Draw, colour and write a Mother s Day card. Nakresli, vybarvi a napiš přání ke Dni matek. ACTIVITY INSTRUCTIONS RADY PRO RODIČE

Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A LEVEL 2 Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník Metodická příručka pro učitele AJ 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1.a 2.ročníku vytvořených v grantovém

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY Pavlína Račanová MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, Učebnice Angličtina pro školáky úzce navazuje na knihu Angličtina pro nejmenší a prostřednictvím jednotlivých okruhů slovní zásoby seznamuje

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Hudební výchova pro 1. stupeň

Hudební výchova pro 1. stupeň Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/03.0049 Hudební výchova pro 1. stupeň SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JMÉNO: PaedDr. Naděžda Hrnčířová

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Příručka učitele angličtiny podpůrný materiál pro učitele angličtiny základních a středních škol Příručka učitele angličtiny byla vydána v rámci grantového

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více