Anglicko-český slovníček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglicko-český slovníček"

Transkript

1 Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A RADY PRO RODIČE LEVEL 3 Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

2 OBSAH Module 1 FREE TIME Module 2 ANIMALS Module 3 WEATHER Module 4 MY WEEK Module 5 JOBS Module 6 RAINFOREST Module 7 FEELINGS Module 8 BY THE SEA FESTIVALS ACTIVITY INSTRUCTIONS VÝSLOVNOST Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou. Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti: b block [blɒk] d end [end] f friend [frend] g grey [greɪ] h hat [hæt] j music [ˈmju:zɪk] k camel [ˈkæmәl] l camel [ˈkæmәl] m camel [ˈkæmәl] n end [end] ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn] p trip [trɪp] r friend [frend] s sunny [ˈsʌni] ʃ shock [ʃɒk] t trek [trek] tʃ adventure, [әdˈventʃә], θ death [deθ] ð rather [ˈrɑ:ðә] v love [lʌv] w widow [ˈwɪdәʊ] z zoo [zu:] Použité zkratky: adv. adverb příslovce conj. conjunction spojka n. noun podstatné jméno pl. plural množné číslo v. verb sloveso ʒ casualty [ˈkæʒuәlti] dʒ sledge [sledʒ] ʌ sunny [ˈsʌni] ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә] æ planet, sad [ˈplænәt], [sæd] e end [end] ə photography [fәˈtɒgrәfi] з: work [ˈwз:k] ɪ living [ˈlɪvɪŋ] i: team [ti:m], ɒ rock [rɒk] ɔ: fall [ˈfɔ:l] ʊ put [pʊt] u: loop [lu:p] aɪ tribe [traɪb] aʊ round [raʊnd] eɪ brave, fail [breɪv], [feɪl] oʊ go [goʊ] ɔɪ coin [kɔɪn] eə despair [dɪˈspeә] ɪə here [hɪə] ʊə pure [pʊə]

3 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 1 Welcome Vítejte afternoon [ˌɑːftəˈnuːn] odpoledne baseball cap [ˈbeɪsbɔːl kæp] baseballová čepice bracelet [ˈbreɪslɪt] náramek comic book [ˈkɒmɪk bʊk] komiks cool [kuːl] super evening [ˈiːvnɪŋ] večer fi lm star [fɪlm stɑː] fi lmová hvězda fi lm studio [fɪlm ˈstjuːdɪəʊ] fi lmové studio get up [ˈɡet ʌp] vstát go to bed [ɡəʊ tə bed] jít spát, jít do postele go to school [ɡəʊ tə skuːl] jít / chodit do školy have breakfast [həv ˈbrekfəst] snídat have dinner [həv ˈdɪnə] večeřet jungle [ˈdʒʌŋɡl] džungle make (a fi lm) [ˈmeɪk ə fɪlm] točit fi lm, udělat (něco) morning [ˈmɔːnɪŋ] ráno night [naɪt] noc security pass [sɪˈkjʊərɪti pɑːs] bezpečnostní karta shark [ʃɑːk] žralok New structures Nové fráze (in the) morning ráno, dopoledne (in the) afternoon odpoledne (in the) evening večer (at) night v noci I (get up) in the (morning). Vstávám ráno. MODULE ACTIVITY INSTRUCTIONS I (go to bed) at night. Chodím spát v noci. Months Měsíce months [mʌnθs] měsíce January [ˈdʒænjʊri] leden February [ˈfebjʊəri] únor March [mɑːtʃ] březen April [ˈeɪprəl] duben May [meɪ] květen June [dʒuːn] červen RADY PRO RODIČE

4 2 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 July [dʒuːˈlaɪ] červenec August [ˈɔːɡəst] srpen September [sepˈtembə] září October [ɒkˈtəʊbə] říjen November [nəʊˈvembə] listopad December [dɪˈsembə] prosinec Numbers Čísla a/one hundred [ə ˈhʌndrəd, wʌn ˈhʌndrəd] sto eighty [ˈeɪti] osmdesát fi fty [ˈfɪfti] padesát ACTIVITY INSTRUCTIONS MODULE ninety [ˈnaɪnti] devadesát numbers [ˈnʌmbəz] čísla seventy [ˈsevnti] sedmdesát sixty [ˈsɪksti] šedesát RADY PRO RODIČE

5 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 3 MODULE 1 FREE TIME VOLNÝ ČAS actually [ˈæktʃuəli] skutečně, popravdě apron [ˈeɪprən] zástěra box [bɒks] krabice castle [ˈkɑːsl] hrad climbing the stairs [klaɪmɪŋ ðə steəz] stoupat/chodit nahoru po schodech cooking [ˈkʊkɪŋ] vaření design [v] [dɪˈzaɪn] navrhnout detective [dɪˈtektɪv] detektiv fi l m [f ɪ l m] fi l m fi nd [faɪnd] hledat, najít hat [hæt] čepice, klobouk help [help] pomoc chatting online [ˈtʃætɪŋ ˈɒnlaɪn] povídat si/klábosit po síti juggling [ˈdʒʌɡlɪŋ] žonglování knitting [ˈnɪtɪŋ] pletení lighthouse [ˈlaɪthaʊs] maják lying [ˈlaɪɪŋ] ležení playing computer games [ˈpleɪɪŋ kəmˈpjuːtə ɡeɪmz] hraní počítačových her playing football [ˈpleɪɪŋ ˈfʊtbɔːl] hraní fotbalu playing the guitar [ˈpleɪɪŋ ðə ɡɪˈtɑː] hraní na kytaru pottery [ˈpɒtəri] vyrábění keramiky riding my/your bike [ˈraɪdɪŋ (maɪ/jə) baɪk] ježdění na kole riding my/your scooter [ˈraɪdɪŋ (maɪ/jə) ˈskuːtə] ježdění na koloběžce rock climbing [rɒk ˈklaɪmɪŋ] lezení po skalách skateboarding [ˈskeɪtbɔːdɪŋ] ježdění na skateboardu skiing [ˈskiːɪŋ] lyžování skipping [ˈskɪpɪŋ] skákání sleeping [ˈsliːpɪŋ] spaní slide [slaɪd] skluzavka snowboarding [ˈsnəʊbɔːdɪŋ] ježdění na snowboardu stadium [ˈsteɪdɪəm] stadion trailer [ˈtreɪlə] trailer unusual [ʌnˈjuːʒʊəl] neobvyklý watching TV [ˈwɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː] dívání se na televizi MODULE

6 4 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL MODULE New structures You like/don t like (sleeping). He likes/doesn t like (playing football). Does he like (reading)? What do you like doing? Do you like (playing the guitar)? I m from (Canada). Nové fráze Rád/Nerad (spíš). Rád/Nerad (hraje fotbal). (Čte) si rád? Co rád děláš? (Hraješ) rád na (kytaru)? Jsem z (Kanady). MODULE 2 ANIMALS ZVÍŘATA Africa [ˈæfrɪkə] Afrika autumn [ˈɔːtəm] podzim crocodile [ˈkrɒkədaɪl] krokodýl elephant [ˈelɪfənt] slon every day [ˈevri deɪ] každý den facts [fækts] fakta, informace fl at [n] [fl æt] byt forest [ˈfɒrɪst] les giraffe [dʒɪˈrɑːf] žirafa hippo [ˈhɪpəʊ] hroch jungle [ˈdʒʌŋɡl] džungle leaves [liːvz] listy light [laɪt] světlo lion [ˈlaɪən] lev live [v] [lɪv] žít monkey [ˈmʌŋki] opice not (very) much [nɒt (ˈveri) ˈmʌtʃ] ne (příliš) mnoho only [ˈəʊnli] jen, pouze real [rɪəl] skutečný restaurant [ˈrestrɒnt] restaurace river [ˈrɪvə] řeka spring [sprɪŋ] jaro standing up [ˈstændɪŋ ʌp] stát summer [ˈsʌmə] léto tiger [ˈtaɪɡə] tygr tongue [tʌŋ] jazyk

7 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 5 trunk [trʌŋk] chobot winter [ˈwɪntə] zima New structures What do (lions) eat? (Lions/They) eat (meat). Do (lions/they) eat meat? Yes, they do./no, they don t. (Lions/They) live in (Africa). (My cat/he/she/it) lives (with me). (He/She/It) eats (meat). Are they here? MODULE 3 WEATHER Nové fráze Co žerou (lvi)? (Lvi/Oni) žerou (maso). Žerou (lvi/oni) maso? Ano, žerou. / Ne, nežerou. (Lvi/Oni) žijí v (Africe). (Moje kočka/on/ona/to) žije (se mnou/u mě). Žere (maso). Jsou tady? POČASÍ Action! [ˈækʃn] Akce! autumn [ˈɔːtəm] podzim beach [biːtʃ] pláž blow [bləʊ] foukat, dout (vítr) broken [ˈbrəʊkən] zlomený buttons [ˈbʌtnz] tlačítka, knoflíky camera [ˈkæmərə] kamera, fotoaparát cloud [klaʊd] mrak cold [kəʊld] chladný country [ˈkʌntri] země extreme [ɪkˈstriːm] extrémní hurricane [ˈhʌrɪkən] hurikán kite [kaɪt] papírový drak lie [laɪ] ležet lion cubs [ˈlaɪən kʌbz] lvíčata National Park [ˈnæʃnəl pɑːk] Národní park, Národní rezervace orangutan [ɔ:ˌræŋuːˈtæn] orangutan park [pɑːk] park peaches [ˈpiːtʃɪz] broskve place [ˈpleɪs] místo Quiet! [ˈkwaɪət] Ticho! MODULE rain [reɪn] déšť

8 6 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 rainbow [ˈreɪnbəʊ] duha MODULE rainforest [ˈreɪnfɒrɪst] deštný prales sad [sæd] smutný scene [siːn] scéna, záběr sea [siː] moře seasons [ˈsiːznz] roční období sharp claws [ʃɑːp klɔːz] ostré drápy shine [ʃaɪn] svítit ski goggles [skiː ˈɡɒɡlz] lyžařské brýle snow [snəʊ] sníh sofa [ˈsəʊfə] pohovka, gauč special effects machine [ˈspeʃl ɪˈfekts məˈʃiːn] přístroj na zvláštní efekty splash [splæʃ] cákat, stříkat spring [sprɪŋ] jaro storm [stɔːm] bouřka stormy [ˈstɔːmi] bouřlivý strawberries [ˈstrɔːbrɪz] jahody summer [ˈsʌmə] léto the sun [ðə sʌn] slunce This way! [ðɪs ˈweɪ] Tudy! waves [weɪvz] vlny wet [wet] mokrý, vlhký wild animals [waɪld ˈænɪmlz] divoká zvířata wildlife parks [ˈwaɪldlaɪf pɑːks] přírodní rezervace/parky wind [wɪnd] vítr winter [ˈwɪntə] zima word search [ˈwɜːd sɜːtʃ] osmisměrka (křížovka) year [ˈjiə] rok zoo [zuː] zoologická zahrada New structures What s the weather like (today)? It s (cold) and (snowy). It s (spring). It (snows) in the (winter). Nové fráze Jaké je (dnes) počasí? Je (chladno) a (sněží). Je (jaro). V (zimě) (sněží).

9 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 7 MODULE 4 MY WEEK MŮJ TÝDEN busy [ˈbɪzi] mít spoustu práce, zaneprázdněný Camera! [ˈkæmərə] Kamera! coffee [ˈkɒfi ] káva diary [ˈdaɪəri] diář do gymnastics [də dʒɪmˈnæstɪks] dělat gymnastiku do karate [də kəˈrɑːti] dělat karate draw [drɔː] kreslit far [ˈfɑː] daleko feed [fiːd] krmit ghost [ɡəʊst] duch go skateboarding [ɡəʊ ˈskeɪtbɔːdɪŋ] jezdit na skateboardu go swimming [ɡəʊ ˈswɪmɪŋ] chodit plavat gymnasium [dʒɪmˈneɪzɪəm] tělocvična have ballet lessons [həv ˈbæleɪ ˈlesnz] mít hodiny baletu, chodit do baletu have music lessons [həv ˈmjuːzɪk ˈlesnz] mít hodiny hudby, chodit do hudebky have singing lessons [həv ˈsɪŋɪŋ ˈlesnz] mít hodiny zpěvu, chodit na zpěv high score [haɪ skɔː] vysoké skóre horror fi lm [ˈhɒrə fɪlm] horor internet [ˈɪntənet] internet Lights! [laɪts] Světla! monster [ˈmɒnstə] příšera pages [ˈpeɪdʒɪz] strany paint [peɪnt] barva pieces [ˈpiːsɪz] kusy plane [pleɪn] letadlo practise the piano [ˈpræktɪs ðə pɪˈænəʊ] cvičit na klavír/piano radio [ˈreɪdɪəʊ] rádio road [rəʊd] cesta skate park [skeɪt pɑːk] skate park snowmobile [ˈsnoʊmoˌbil] skútr study English [ˈstʌdi ˈɪŋɡlɪʃ] učit se angličtinu survey [səˈveɪ] průzkum work [n] [ˈwɜːk] práce MODULE

10 8 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL MODULE New structures He (has music lessons) at (4 o clock/half past 2). What time do you (do karate)? What time does he (do karate)? How do you go to (school)? How does he go to (school)? Does he go by (bike)? He goes to (school) by (bus). He walks to (school). What does (Fifi ) do on Saturdays? What do you do on Saturdays? Does he walk to work? On (Saturdays) he (goes swimming). Is it very far? Nové fráze (Hodiny hudby) má (ve čtyři hodiny/ v půl třetí). V kolik hodin máš (karate)? V kolik hodin má (karate)? Jak chodíš/jezdíš do (školy)? Jak chodí/jezdí do (školy)? Jezdí na (kole)? Do (školy) jezdí (autobusem). Do (školy) chodí pěšky. Co dělá (Fifi ) o sobotách/každou sobotu? Co děláš ty o sobotách/každou sobotu? Chodí do práce pěšky? O (sobotách) (chodí plavat). Je to hodně daleko? MODULE 5 JOBS POVOLÁNÍ A PRÁCE a lot of [ə lɒt ɒv] spousta, hodně actor [ˈæktə] herec artist [ˈɑːtɪst] malíř, umělec athlete [ˈæθliːt] sportovec ballet dancer [ˈbæleɪ ˌdɑ:nsə] baletka, tanečník baletu basketball player [ˈbɑːskɪtbɔːl ˈpleɪə] basketbalista, košíkář builder [ˈbɪldə] stavitel clock [ˈklɒk] hodiny costume [ˈkɒstjuːm] kostým crown [kraʊn] koruna designer [dɪˈzaɪnə] návrhář, designér difficult [ˈdɪfɪkəlt] těžký, obtížný director [dɪˈrektə] režisér, ředitel doctor [ˈdɒktə] doktor farmer [ˈfɑːmə] sedlák, farmář football player [ˈfʊtbɔːl ˈpleɪə] fotbalista go running/shopping [ɡəʊ ˈrʌnɪŋ ˈʃɒpɪŋ] chodit běhat/nakupovat goal [ɡəʊl] gól

11 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 9 hero [ˈhɪərəʊ] hrdina champion [ˈtʃæmpɪən] šampión, mistr chef [ʃef] kuchař, šéfkuchař medals [ˈmedlz] medaile Olympic Games [əˈlɪmpɪk ɡeɪmz] olympijské hry props [prɒps] rekvizity score [v] [skɔː] bodovat, dát gól studio [ˈstjuːdɪəʊ] studio swap [swɒp] vyměnit, prohodit teacher [ˈtiːtʃə] učitel win [wɪn] vyhrát writer [ˈraɪtə] spisovatel New structures What do you want to be? I want/don t want to be a (farmer). What does he/she want to be? He/She wants to be a (teacher). Does he want to be a (farmer)? Yes, he does./no he doesn t. I m a/an (astronaut). I love (dancing/animals). MODULE 6 RAINFOREST behind [bɪˈhaɪnd] za bone [bəʊn] kost bridge [brɪdʒ] most cave [keɪv] jeskyně Nové fráze Čím chceš být? Já chci/nechci být (sedlákem/farmářem). Čím chce být on/ona? On/Ona chce být (učitelem/učitelkou). Chce být (sedlákem/farmářem)? Ano, chce. / Ne, nechce. Já jsem (astronaut). Miluji (tancování/zvířata). DEŠTNÝ PRALES crew [kruː] štáb (u fi lmu), posádka (na lodi) curly/strong tails [ˈkɜːli strɒŋ teɪlz] zatočený/silný ocas Cut! [kʌt] Střih! deep-sea diver [ˈdiːp siː ˈdaɪvə] potápěč diamond [ˈdaɪəmənd] diamant dinosaur [ˈdaɪnəsɔː] dinosaurus MODULE eagles [ˈiːɡlz] orli

12 10 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 expert [ˈekspɜːt] odborník MODULE fi ght fi res [faɪt ˈfaɪəz] hasit ohně/požáry forest [ˈfɒrɪst] les giant [dʒaɪənt] obr, obří hippopotamus [ˌhɪpəˈpɒtəməs] hroch hummingbird [ˈhʌmɪŋbɜːd] kolibřík ice skater [aɪs ˈskeɪtə] bruslař, krasobruslař in front of [ɪn frʌnt ɒv] vpředu, před jaws [dʒɔːz] čelisti lake [leɪk] jezero, rybník mask [mɑːsk] potápěčské brýle Moon [muːn] Měsíc mountain [ˈmaʊntɪn] hora nectar [ˈnektə] nektar next to [nekst tuː] vedle ocean [ˈəʊʃn] oceán parts [pɑːts] části secret agent [ˈsiːkrɪt ˈeɪdʒənt] tajný agent sharp claws [ʃɑːp klɔːz] ostré spáry/drápy silent wings [ˈsaɪlənt wɪŋz] tichá křídla skate [skeɪt] bruslit sky [skaɪ] obloha swing [swɪŋ] houpat, houpačka tapir [ˈteɪpə] tapír thief [θiːf] zloděj tiny eyes [ˈtaɪni aɪz] malé oči, očka treasure [ˈtreʒə] poklad T-Rex [ˈtiː reks] tyranosaurus rex valley [ˈvæli] údolí waterfall [ˈwɔːtəfɔːl] vodopád whales [weɪlz] velryby New structures He s/she s/it s (behind) (the box). Nové fráze On/Ona/To je (za) krabicí.

13 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 11 MODULE 7 FEELINGS POCITY always [ˈɔːlweɪz] vždy angry [ˈæŋɡri] rozzlobený, naštvaný because [bɪˈkɒz] protože coughing [ˈkɒfɪŋ] kašlání crying [ˈkraɪɪŋ] pláč diver [ˈdaɪvə] potápěč dragon [ˈdræɡən] drak excited [ɪkˈsaɪtɪd] nadšený fi r ewo r ks [ ˈ f a ɪ ə w ɜːks] o h ň o s t r o j funny [ˈfʌni] legrační, zábavný, vtipný hungry [ˈhʌŋɡri] hladový choir [ˈkwaɪə] sbor lantern [ˈlæntən] lucerna laughing [ˈlɑːfɪŋ] smích long goodbyes [ˈlɒŋ ˌɡʊdˈbaɪz] dlouhé loučení make faces [ˈmeɪk ˈfeɪsɪz] dělat obličeje, šklebit se naughty [ˈnɔːti] zlobivý, neposlušný photographer [fəˈtɒɡrəfə] fotograf photos [ˈfəʊtəʊz] fotky reporter [rɪˈpɔːtə] reportér seal [siːl] tuleň shouting [ˈʃaʊtɪŋ] křik sick [sɪk] nemocný, špatně smiling [ˈsmaɪlɪŋ] usmívající se thirsty [ˈθɜːsti] žíznivý, mající žízeň tired [ˈtaɪəd] unavený traditional dress [trəˈdɪʃnəl dres] tradiční oblečení turtle [ˈtɜːtl] želva New structures Why is he/she (crying)? Because he s/she s (sad). It s funny. What makes you feel (happy)? Nové fráze Proč (pláče)? Protože je (smutný/smutná). To je legrační. Co tě (rozradostní)? / Z čeho jsi (šťastný)? MODULE

14 12 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL MODULE (Sunny days) make me feel (happy). What makes you (cry)? (Sad fi lms) make me (cry). I m happy. It makes me feel (happy/sad/angry). They re 6 metres long. How does it make you feel? MODULE 8 BY THE SEA (Mám radost/jsem šťastný) ze (slunečných dní). Co tě (rozpláče)? (Rozpláčou) mě (smutné fi lmy). Mám radost./jsem šťastný. Udělá mi (radost), Rozesmutní mě. / Rozzlobí mě. Jsou šest metrů dlouhé. / Měří šest metrů. Jak se při tom cítíš? U MOŘE act [v] [ækt] hrát, dělat jako bees [biːz] včely coral [ˈkɒrəl] korál(y) coral reef [ˈkɒrəl riːf] korálový útes dead [ded] mrtvý Dear [dɪə] Milý/Milá, Drahý/Drahá fi shing [ˈfɪʃɪŋ] lovit/chytat ryby global warming [ˈɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ] globální oteplování Great! [ˈɡreɪt] Bezva!, Super! hairy [ˈheəri] chlupatý horse-riding [ˈhɔːs raɪdɪŋ] ježdění na koni in danger [ɪn ˈdeɪndʒə] ohrožený, v nebezpečí land [lænd] souš, pevnina Lots of love [lɒts əv lʌv] Tvoje/Tvůj (na závěr dopisu) making bubbles [ˈmeɪkɪŋ ˈbʌblz] dělat bubliny, pěnit ocean [ˈəʊʃn] oceán penguin [ˈpeŋɡwɪn] tučňák perfect [pəˈfekt] perfektní, dokonalý present [v] [prɪˈzent] představit question [ˈkwestʃən] otázka sailing [ˈseɪlɪŋ] plachtění, plavba na plachetnici save [seɪv] zachránit scene [siːn] výstup, scéna sea animals [siː ˈænɪmlz] mořská zvířata show [n] [ʃəʊ] show, představení

15 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 13 snorkelling [ˈsnɔːkəlɪŋ] šnorchlování stunt [stʌnt] kaskadér, kaskadérský kousek sunglasses [ˈsʌnɡlæsɪz] sluneční brýle surfi ng [ˈsɜːfɪŋ] surfování throwing leaves [ˈθrəʊɪŋ liːvz] shazovat listí today [təˈdeɪ] dnes water-skiing [ˈwɔːtə skiːɪŋ] vodní lyžování New structures What s everyone doing? What are you scared of? I m scared/not scared (of sharks). I m bored with (toy cars). Nové fráze Co všichni dělají? Čeho se bojíš? Bojím / Nebojím se (žraloků). Nudí mě / Nebaví mě (autíčka). MODULE I m keen on (fi shing). I m terrifi ed of (sharks). Strašně rád (lovím ryby). Děsím se (žraloků). I m having fun. Bavím se. FESTIVALS SVÁTKY Christmas Vánoce Christmas crackers [ˈkrɪsməs ˈkrækəz] vánoční "třaskavky" go bang [ɡəʊ ˈbæŋ] prásknout, třesknout FESTIVALS hanging [ˈhæŋɪŋ] visící joke [dʒəʊk] vtip Christmas pudding [ˈkrɪsməs ˈpʊdɪŋ] tradiční vánoční dezert snowball [ˈsnəʊbɑːl] sněhová koule snowman [ˈsnəʊmæn] sněhulák special [ˈspeʃl ] zvláštní, speciální sprouts [spraʊts] růžičková kapusta turkey [ˈtɜːki] krocan ACTIVITY INSTRUCTIONS Mother s Day Svátek matek box of chocolates [bɒks əv ˈtʃɒkləts] bonboniéra care [v] [keə] starat se, pečovat Mother s Day [ˈmʌðəz deɪ] Den matek rose [rəʊz] růže tea [tiː] čaj RADY PRO RODIČE

16 14 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 POKYNY KE CVIČENÍM Welcome Read and write Jenny, John or Sam. Then match. Vítejte Přečti a napiš Jenny, John nebo Sam. Potom přiřaď. Read and complete. Then draw yourself. Look and write. Use the words in the box. Look and number. Then listen and check. Listen and circle. Čti a doplňuj. Potom se nakresli. Podívej se a napiš. Použij slova z rámečku. Podívej se a očísluj. Potom poslouchej a zkontroluj. Poslouchej a dej do kroužku. Say a number from Activity 5. Ask your friend to point. Řekni nějaké číslo ze Cvičení 5. Popros kamaráda, aby ho ukázal. Free time Match Volný čas Přiřaď. ACTIVITY INSTRUCTIONS MODULE Look and write. Read and tick ( ) or cross ( ). Look at Activity 3 and write. Read and circle. Read and tick ( ) or cross ( ). Then ask your friend. Look at Activity 6 and complete the sentences. Listen and tick ( ) or cross ( ). Look at Activity 8. Complete. Listen and complete the words with sk or sw. Look and write. Use the words in the box. Look at the code and write the message. Find out about Megan. Read and complete. Listen and tick ( ). Look at Activity 14. Read, think and write 1 or 2. Podívej se a napiš. Přečti a označ ( ) nebo přeškrtni ( ). Podívej se na Cvičení 3 a napiš. Přečti a zakroužkuj. Přečti a označ ( ) nebo přeškrtni ( ). Potom se zeptej kamaráda. Podívej se na Cvičení 6 a doplň věty. Poslouchej a označ ( ) nebo přeškrtni ( ). Podívej se na Cvičení 8. Doplň. Poslouchej a doplň sk nebo sw. Podívej se a napiš. Použij slova z rámečku. Prohlédni si šifru a napiš zprávu. Zjisti něco o Megan. Čti a doplňuj. Poslouchej a označ ( ). Podívej se na Cvičení 14. Přečti, promysli si a napiš 1 nebo 2. Complete the puzzle. Read, think and complete. Doplň křížovku. Přečti, promysli si a doplň. RADY PRO RODIČE What do you like doing? Draw a picture. What do you like doing? Use the words in the box. Then tell your friend. Animals Match. Look and write. Look and say What do eat? Then write. Co rád/ráda děláš? Nakresli obrázek. Co rád/ráda děláš? Použij slova z rámečku. Potom to řekni kamarádovi. Zvířata Přiřaď. Podívej se a napiš. Podívej se a řekni Co jedí? Potom napiš.

17 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 POKYNY KE CVIČENÍM 15 Look and write. Add two animals and complete. Then ask and answer. Prohlédni si a napiš. Přidej dvě zvířata a doplň. Potom se ptej a odpovídej. Read, think and circle. Listen and number Look, think and complete. Listen and circle. Find, think and write the questions. Complete the words with ee or ea. Then listen and check. Listen and tick ( ) or cross ( ). Write the animals in the boxes. Add two more animals. Look at the code on page 8 and write the message. Complete the crossword. Find out about an animal to complete the fact fi le. Then tell your friend. Find and write the words. Write about monkeys. Use the words in the box. Now ask and answer questions with your friend. Draw your favourite animal. Write about your favourite animal. Then describe it to your friend. Weather Match. Then say. Look, read and complete. Listen and number. Then say. Look and write. Přečti, promysli si a zakroužkuj. Poslechni si a očísluj. Podívej se, promysli si a doplň. Poslouchej a zakroužkuj. Hledej, přemýšlej a napiš otázky. Doplň ee nebo ea. Potom poslouchej a zkontroluj. Poslouchej a označ ( ) nebo přeškrtni ( ). Doplň názvy zvířat do rámečků. Přidej ještě dvě zvířata. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Doplň křížovku. Zjisti něco o zvířatech a doplň lístek s informacemi. Potom to vyprávěj kamarádovi. Rozlušti a napiš slova. Napiš o opicích. Použij slova z rámečku. Teď se s kamarádem vzájemně ptejte a odpovídejte si. Nakresli své oblíbené zvíře. Napiš o svém oblíbeném zvířeti. Potom ho popiš kamarádovi. Počasí Přiřaď. Potom řekni. Prohlédni si, přečti a doplň. Poslouchej a očísluj. Potom řekni. Podívej se a napiš. MODULE ACTIVITY INSTRUCTIONS Look and write. Use the words in the box. Podívej se a napiš. Použij slova v rámečku. Look and write. Then match. Listen and number. Think and write the words. Listen and complete the words with ow or ou. Look and write. Read and complete. Use the words in the box. Look at the code on page 8 and write the message. Read and circle. Then listen, check and write. Podívej se a napiš. Potom přiřaď. Poslouchej a očísluj. Promysli si a napiš slova. Poslouchej a doplň ow nebo ou. Podívej se a napiš. Přečti a doplň. Použij slova z rámečku. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Přečti a zakroužkuj. Potom poslouchej, zkontroluj a napiš. RADY PRO RODIČE

18 16 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 POKYNY KE CVIČENÍM Read and circle. Complete the crossword. Přečti a zakroužkuj. Doplň křížovku. Read the . Then complete the answer. Draw your favourite season. Write about your favourite season. Then tell your friend. Přečti si ovou zprávu. Potom doplň odpověď. Nakresli své oblíbené roční období. Napiš o svém oblíbeném ročním období. Potom to řekni kamarádovi. My week Look and write. Look, think and complete. Listen and draw the times. Můj týden Podívej se a napiš. Podívej se, přemýšlej a doplň. Poslouchej a nakresli ručičky. ACTIVITY INSTRUCTIONS MODULE Look at Activity 3 and complete the sentences. Look at the diary and write. How does he/she go to the park? Look, think and write. Follow and write. Listen and draw the times. Find and write the sentences. Think and circle the z sounds. Then listen and check. Podívej se na Cvičení 3 a doplň věty. Podívej se na diář a napiš. Jak chodí/jezdí do parku? Sleduj a napiš. Poslouchej a nakresli ručičky. Najdi a napiš věty. Přemýšlej a zakroužkuj zvuky "z". Potom poslouchej a zkontroluj. Listen and circle the words with the z sound. Poslouchej a zakroužkuj slova se zvukem z. Listen and match. Then write. Look, think and write. Then say. Look at the code on page 8 and write the message. Listen and write. Then number. Ask your friends How do you go to school? Then write. Poslouchej a přiřazuj. Potom napiš. Podívej se, promysli si a napiš. Potom říkej. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Poslouchej a napiš. Potom očísluj. Ptej se kamarádů Jak chodíš/jezdíš do školy? Potom napiš. Complete the words and fi nd the answer. Look at the diary and write about your day. Doplň slova a najdi odpovědi. Podívej se do diáře a popiš svůj den. RADY PRO RODIČE What do you do on Saturdays? Draw a picture. Write about what you do on Saturdays. Then tell your friend. Jobs Complete the words. Look and write. Listen and number. Complete the question. Co děláš v sobotu? Nakresli obrázek. Napiš o tom, co děláváš v sobotu. Potom to řekni svému kamarádovi. Povolání a práce Doplň slova. Prohlédni si a napiš. Poslouchej a očísluj. Doplň otázku.

19 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 POKYNY KE CVIČENÍM 17 Look at Activity 3 and write. Find the jobs and write. Podívej se na Cvičení 3 a napiš. Rozlušti a vyhledej zaměstnání a napiš. Find and write the questions. Then listen and write the answers. Listen and tick ( ). Look, think and write. Complete the words with or, er or a. Then listen and check. Match. Read and complete. Use the words in the box. Look at the code on page 8 and write the message. Listen and circle. Look at Activity 13. Complete the article. Look and write. Listen, read and fi nd the differences. Listen again and write. What do you want to be? Draw a picture. Write about what you want to be. Then tell your friend. Rainforest Look and write. Look, fi nd and write the sentences. Read, look and circle. Look and write. Use the words in the box. Find and write the words. Look at Activity 5. Listen and number. Read and complete. Hledej a napiš otázky. Potom poslouchej a napiš odpovědi. Poslouchej a označ ( ). Prohlédni si, promysli si a napiš. Doplň or, er nebo a. Potom poslouchej a kontroluj. Přiřaď. Čti a doplňuj. Použij slova z rámečku. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Poslouchej a zakroužkuj. Podívej se na Cvičení 13. Doplň článek. Dívej se a piš. Poslechni si, přečti a najdi rozdíly. Poslouchej znovu a napiš. Čím chceš být? Nakresli obrázek. Napiš o tom, čím chceš být. Potom to řekni kamarádovi. Deštný prales Prohlédni si a napiš. Podívej se, najdi a napiš věty. Přečti, podívej se a zakroužkuj. Prohlédni si a napiš. Použij slova z rámečku. Rozlušti a napiš slova. podívej se na Cvičení 5. Poslouchej a očísluj. Přečti a doplň. MODULE ACTIVITY INSTRUCTIONS Listen and circle True of False. Poslouchej a zakroužkuj True nebo False (pravda / není pravda). Read, think and complete. Look at Activity 9 and write. Circle the silent letters. Then listen and check. Listen and write. Look, read and complete. Look at the code on page 8 and write the message. Look, think and complete. Čti, přemýšlej a doplňuj. Podívej se na Cvičení 9 a napiš. Zakroužkuj písmena, která se nevyslovují. Potom poslouchej a zkontroluj. Poslouchej a napiš. Podívej se, přečti a doplň. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Prohlédni si, promysli a doplň. RADY PRO RODIČE

20 18 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 Find, circle and write ten words from Unit 6. Najdi, dej do kroužku a napiš deset slov z Unit 6. Complete the crossword. Look, think and write. Read and draw the animals. Write about your picture. Use the words in the box. Then tell your friend. Doplň křížovku. Podívej se, promysli si a napiš. Přečti a nakresli ta zvířata. Napiš o svém obrázku. Použij slova z rámečku. Potom o něm povídej kamarádovi. Feelings Look and write. Pocity Podívej se a napiš. MODULE Draw how you and your friend are feeling. Then write. Look and write. Use the words in the box. Look at Activity 3. Read and match. Read the answers and complete the questions. Use the words in the box. Nakresli, jak se ty a tvůj kamarád cítíte. Potom napiš. Prohlédni si a napiš. Použij slova z rámečku. Podívej se na Cvičení 3. Čti a přiřaď. Přečti s odpovědi a doplň otázky. Použij slova z rámečku. Look, think and write. Listen and tick ( ). Podívej se, přemýšlej a napiš. Poslouchej a označ ( ). FESTIVALS Read and match. Listen and circle the correct picture. Read and match. Look, think and write. Look at the code on page 8 and write the message. Přečti a přiřaď. Poslouchej a zakroužkuj správný obrázek. Přečti a přiřaď. Podívej se, přemýšlej a napiš. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Read and circle. Přečti a zakroužkuj. ACTIVITY INSTRUCTIONS Listen and write. Look and circle. Draw and write the one that is missing. Look, think and write. What makes you feel happy and scared? Draw picture. Write about your pictures. Then tell your friend. Poslouchej a napiš. Podívej se a zakroužkuj. Nakresli a napiš ten pocit, který chybí. Podívej se, přemýšlej a napiš. Z čeho máš radost a čeho se bojíš? Nakresli obrázek. Napiš o svých obrázcích. Potom to řekni kamarádovi. RADY PRO RODIČE By the sea Match. Look and complete. Look, read and complete. Look, think and write. Read and complete. Use the words in the boxes. Then listen and check. U moře Přiřaď. Podívej se a doplň. Prohlédni si, přečti a doplň. Prohlédni si, promysli a napiš. Přečti a doplň. Použij slova z rámečku. Potom poslouchej a zkontroluj.

21 OUR DISCOVERY ISLAND LEVEL 3 19 Listen and complete the postcard. Poslouchej a doplň text na pohlednici. Write a postcard in your notebook. Complete the words with or or ur. Then listen and check. Listen and circle. Read and complete. Napiš nějaký text na pohlednici do svého sešitu. Doplň or nebo ur. Potom poslouchej a zkontroluj. Poslouchej a zakroužkuj. Přečti a doplň. Look at the code on page 8 and write the message. Complete the word maps with animals. Read. Then match. Prohlédni si šifru na straně 8 a napiš zprávu. Doplň názvy zvířat do slovní mapy. Přečti. Potom přiřaď. Find the odd one out. Read and complete. Use the words in the box. What do you like doing on holiday? Draw a picture. Write about what you like doing on holiday. Then tell your friend. Najdi, co do řady nepatří. Přečti a doplň. Použij slova z rámečku. Co rád/ráda děláš o prázdninách? Nakresli obrázek. Napiš co rád/ráda děláš o prázdninách. Potom to řekni kamarádovi. MODULE Festivals Christmas Read and match. Look, think and write. Mother s Day Svátky Vánoce Přečti a přiřaď. Podívej se, promysli a napiš. Svátek matek FESTIVALS Look at the chart and complete the sentences. Podívej se do tabulky a doplň věty. Draw, colour and write a Mother s Day card. Nakresli, vybarvi a napiš přání ke Dni matek. ACTIVITY INSTRUCTIONS RADY PRO RODIČE

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Chit Chat 1 - Lekce 4

Chit Chat 1 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit happy šťastný sad smutný hungry hladový thirsty žíznivý

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 6 (chch_unit_6.jbb) Chit Chat - Unit 6 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit It s sunny. Svítí slunce. (It s) hot. (Je) horko.

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Tip 1 Je třeba bezchybně porozumět zadání, které je vždy psané anglicky. Pomůže ti následující slovníček. Choose a word from the box. Vyber

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6 Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6 1.Find the hidden words in the word search and write their meaning: A O U P T

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č.4.03 Počasí (pro 4.

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č.4.03 Počasí (pro 4. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č.4.03 Počasí (pro 4. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování slovní zásoby týkající

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Tenses Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS WORKSHEET 1. Use present simple or present continuous tense:

Více

T h i s i s m e A n n a a n d t h i s i s m y d a i l y t i m e t a b l e.

T h i s i s m e A n n a a n d t h i s i s m y d a i l y t i m e t a b l e. Č T E N Í Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : T h i s i s m e A n n a a n d t h i s i s m y d

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where.

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where. Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (II/2) Sada: 2 Číslo: EU-OPVK-CJ-A1ST-64 Předmět:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO...

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ZOO... Obsah Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - ZOO... 3 B) Aktivita - Mašinky... 4

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A RADY PRO RODIČE STARTER Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH WELCOME - - - - - - - - - - -

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více