VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK ŠKODA PRAHA a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s."

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s.

2 Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující kapitoly: - Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku v roce Dùležité milníky historie a souèasnost spoleènosti - Pøedmìt podnikání spoleènosti - Organizaèní struktura - Statutární a dozorèí orgány spoleènosti - Management spoleènosti - Zamìstnanecká politika - Odmìòování èlenù statutárních a dozorèích orgánù a ostatních vedoucích osob spoleènosti - Údaje o cenných papírech a akcionáøích - Údaje o právnických osobách, ve kterých mìla spoleènost k pøímou nebo nepøímou úèast - Popis struktury koncernu - Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje - Pøehled prùmyslových práv patenty a licence - Seznam nemovitostí vlastnìných spoleèností - Jakost a environmentální politika - Údaje o soudních, správních nebo rozhodèích øízeních - Ostatní informace - Prohlášení pøedstavenstva o míøe souladu správy a øízení spoleènosti s Kodexem správy a øízení spoleèností založeném na Principech OECD z roku 2004 II. Auditovaná úèetní závìrka za rok 2004 III. Auditovaná úèetní závìrka za rok 2003 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Èestná prohlášení VI. Výrok auditora k výroèní zprávì

3 Výroèní zpráva za rok 2004 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI Název ŠKODA PRAHA a.s. Sídlo Praha 6, Milady Horákové è.or. 109 è.p. 116, PSÈ: Internetová adresa Právní forma akciová spoleènost Identifikaèní èíslo Datum založení Rejstøíkový soud Mìstský soud v Praze, oddíl B, vložka è. 372 Základní kapitál ,- Kè Organizaèní složka v zahranièí ŠKODA PRAHA a.s. Org. zložka Mochovce Mochovce Slovenská republika KONTAKTNÍ ÚDAJE ŠKODA PRAHA a.s. Milady Horákové Praha 6 tel.: fax:

4 Výroèní zpráva za rok 2004 I. TEXTOVÁ ÈÁST VÝROÈNÍ ZPRÁVY

5 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH TEXTOVÉ ÈÁSTI VÝROÈNÍ ZPRÁVY 1. Zpráva pøedstavenstva spoleènosti ŠKODA PRAHA a.s. o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku v roce Dùležité milníky historie a souèasnost spoleènosti Pøedmìt podnikání spoleènosti Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoleènosti v roce Organizaèní struktura spoleènosti platná od Statutární a dozorèí orgány spoleènosti Dozorèí rada stav k Dozorèí rada stav k Dozorèí rada zmìny v prùbìhu roku Dozorèí rada zmìny v prùbìhu roku Pøedstavenstvo stav k Pøedstavenstvo stav k Pøedstavenstvo zmìny v prùbìhu roku Pøedstavenstvo zmìny v prùbìhu roku Management spoleènosti Management stav k Management stav k Zmìny ve složení managementu v prùbìhu roku 2004 a prvního kvartálu Zamìstnanecká politika Poèty a struktura zamìstnancù Nábor zamìstnancù Podpora vzdìlávání Péèe o zamìstnance Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci...21

6 Výroèní zpráva za rok Odmìòování èlenù statutárních, dozorèích orgánù a vedoucích osob Plnìní spoleènosti ve prospìch èlenù statutárních a dozorèích orgánù a ostatních vedoucích osob spoleènosti Principy odmìòování Údaje o cenných papírech a akcionáøích Údaje o právnických osobách, ve kterých mìla spoleènost k pøímou nebo nepøímou úèast Popis struktury koncernu Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Pøehled prùmyslových práv patenty a licence Seznam nemovitostí vlastnìných spoleèností Jakost a environmentální politika Údaje o soudních, správních nebo rozhodèích øízeních Velké pasivní spory ŠKODA PRAHA a.s Velké aktivní spory ŠKODA PRAHA a.s Ostatní informace Nejvýznamnìjší investice v roce Pøehled odmìn auditorùm za rok Výnosy z bìžné èinnosti podle hlavních èinností Pøehled zmìn vlastního kapitálu Prohlášení pøedstavenstva spoleènosti ŠKODA PRAHA a.s. o míøe souladu správy a øízení spoleènosti s Kodexem správy a øízení spoleènosti založeném na Principech OECD z roku Pøíloha textové èásti è. 1 Schéma struktury koncernu Pøíloha textové èásti è. 2 Pøehled zmìn vlastního kapitálu

7 Výroní zpráva za rok ZPRÁVA PEDSTAVENSTVA SPOLENOSTI ŠKODA PRAHA a.s. O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLENOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2004 V souladu se svou zákonnou povinností je tímto pedstavenstvu spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. ctí podat akcionám spolenosti, úastníkm kapitálového trhu, svým zákazníkm, obchodním partnerm a v neposlední ad zamstnancm spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. zprávu pedstavenstva o podnikatelské innosti spolenosti a o stavu jejího majetku v roce Na následujících ádcích Vám podáme zprávu o hospodaení a celkovém dní ve spolenosti v roce 2004 s cílem pedložit co možná nejvrnjší obraz podnikatelské innosti z pohledu pedstavenstva, coby orgánu, který zodpovídá za obchodní vedení spolenosti. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. vstupovala do roku 2004 s nkolika zásadními cíli: dokonit narovnání se spoleností EZ, a. s. dokonit druhou fázi stabilizace nastartované v roce 2002 a zapoít fázi tetí, jejímiž základními aspekty mla být zejména stabilní a definitivní akcionáská struktura a znovunabytí pozice silného hráe na trhu splnit plán hospodáského výsledku roku 2004 úspšn realizovat rozpracované obchodní pípady a v neposlední ad posílit zakázkovou nápl. Rok 2004 v mnohém tyto pedstavy vedení spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. naplnil. Pojme se nyní podívat na jednotlivé události, které spolenost ŠKODA PRAHA a.s. rokem 2004 provázely. Na základ dohody o narovnání se spoleností EZ, a. s. byla v roce 2003 v úetnictví spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. zachycena pohledávka spolenosti EZ, a. s. ve výši 700 mil. K, která byla následn spoleností EZ, a. s. vložena do základního kapitálu spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. Pedmtná dohoda, jak známo, ešila narovnání sporných práv a povinností mezi spolenostmi EZ, a. s. a ŠKODA PRAHA a.s., které vznikly v souvislosti se smlouvou o výstavb Jaderné elektrárny Temelín. V lednu roku 2004 došlo k definitivnímu završení tohoto procesu, když dnem byla do obchodního rejstíku zapsána nová výše základního kapitálu spolenosti ŠKODA PRAHA a.s., která iní souasných ,- K. Pedmtné zvýšení základního kapitálu posílilo podíl spolenosti EZ, a. s. ve spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. na 68,88 %. Tímto akciovým podílem spolenost EZ, a. s. následn v nezmnné výši disponovala po celý rok 2004, když v závru roku 2004 tento majoritní akcioná ohlásil zámr uinit ve vztahu ke spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. dobrovolnou nabídku pevzetí. Na tomto míst je dležité podotknout, akoliv se dále zmínná událost svým datem neadí mezi události roku 2004, že výsledkem této nabídky pevzetí (úinné v období od do ) a výsledkem rozhodnutí Vlády eské republiky ze dne prodat akcie spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. vlastnné prostednictvím Fondu národního majetku eské republiky je souasný podíl spolenosti EZ, a. s. na akciích spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. ve výši 97,6 %. V oekávání shora popsaných zmn v akcionáské struktue tak spolenost ŠKODA PRAHA a.s. celý rok 2004 smovala k platnému etablování se ve skupin spoleností EZ. Tímto smrem spolenost též zamovala své znané úsilí na získání nových obchodních píležitostí pro realizaci v letech následujících. Krom trvalého udržování angažmá ŠKODA PRAHA a.s. na území temelínské jaderné elektrárny, jejíž výstavbu spolenost v roce 2003 úspšn završila, se tak obchodní úsilí spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. zamovalo a zamuje zejména k získání zakázek od spolenosti EZ, a. s. v jaderných, ale zejména klasických elektrárnách, pedevším pak v oblasti plánované výstavby nového energetického zdroje a dále komplexní obnovy stávajících energetických zdroj, které spolenost EZ, a. s. v následujících 15 letech bude realizovat ve finanním objemu desítek miliard 1

8 Výroní zpráva za rok 2004 korun. ŠKODA PRAHA a.s. se se svým potenciálem adí mezi subjekty, které s vysokou pravdpodobností budou na tchto projektech zásadn participovat. Zapoetím tohoto rozsáhlého mnohaletého projektu bude pro ŠKODA PRAHA a.s. tvorba basic designu a detail designu pro komplexní obnovu elektrárny Tušimice 4 x 200 MW, na kterých spolenost pracuje již od poátku roku Významné budou i zakázky na rekonstrukci vzduchotechnických systém, zodolnní vysokoenergetického potrubí, náhradu vysouše vodíku vymrazovacím vysoušecím komplexem, zámnu servopohon a digitalizaci dokumentace skuteného stavu v Jaderné elektrárn Dukovany, zakázky v Jaderné elektrárn Temelín (pozáruní opravy zaízení, realizace modifikací a plánu obnovy zaízení, zpracování 3D modelu 2. hlavního výrobního bloku v systému PDMS, atd.), dokonování výstavby elektrárny v ínském Shen Tou a tureckém Elbistanu, dodávky na Kubu (elektrárna Cienfuegos a Felton, rozvodny Regla, Tallapiedra, Principe a dieselcentrála Cayo Santa María) i do Argentiny (elektrárny Guemes, Lujan de Cuyo). Na poli servisních inností pro rok 2005 jsou nabídnuty dílí modernizace pro elektrárnu Kafr el Dawar v Egypt výmna SK na chemické úpravn vody, výmna VT a NT pepouštcích stanic, generální oprava bloku 2 a píprava generální opravy bloku 4 (110 MW). Dležitým milníkem pro realizaci v roce 2005 by mlo být i zapoetí výstavby elektrárny v Monterrey v Mexiku. V závru roku 2004 se spolenosti podailo završit nároná mnohaletá jednání o tomto kontraktu za tém 95 milion dolar na dodávku elektrárny s kombinovaným paroplynovým cyklem o výkonu 117,2 MW. Kontrakt má vstoupit v úinnost v prbhu první poloviny roku 2005, po doešení nkterých aspekt financování tohoto projektu. ŠKODA PRAHA a.s. zajistí kompletní dodávku elektrárny na klí vetn inženýringu a uvedení do provozu. Nepedbíhejme však tolik a pojme se podívat na realizaní aktivity spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. v prbhu roku Na poli klasické energetiky byla pro spolenost nosným obchodním pípadem výstavba elektrárny Shen Tou 3, 4 2 x 500 MW v ín, kde spolenost v konsorciu se spolenostmi ŠKODA POWER s.r.o., ŠKODAEXPORT, a.s. a SES Tlmae a.s. realizuje výstavbu dvou blok tepelné elektrárny. ŠKODA PRAHA a.s. je pi výstavb této elektrárny technickým vedoucím konsorcia, je vlastníkem basic designu a detail designu a provádí dodavatelskou innost spolu s technickou asistencí pi montáži a uvádní do provozu. Na konci roku 2004 došlo k úspšnému ukonení zkušebního provozu tetího bloku; garanní provoz a následné pedání do komerního provozu probhly na zaátku roku Paralelní proces bží i na stavb 4. bloku elektrárny, jenž spolenost pedá do komerního provozu do poloviny roku Dalším nosných realizaním dílem divize Klasická energetika v roce 2004 byl turecký Afsin Elbistan B, 4 x 350 MW elektrozaízení kotl. Na tomto projektu spolenost zajiš ovala zejména basic design, detail design elektro, dodavatelskou innost a technickou asistenci pi montáži a uvádní do provozu. Jednou z dležitých inností této divize s ohledem na budoucnost bylo i zpracování technické studie hlavního výrobního bloku pro nový tepelný energetický zdroj pipravovaný spoleností EZ, a. s. V oblasti jaderné energie pokraovala spolenost ŠKODA PRAHA a.s. v roce 2004 ve svých aktivitách na Jaderné elektrárn Temelín (zajištní zkušebního provozu 2. bloku, realizace pozáruních oprav zaízení, realizace modifikací a plánu obnovy zaízení, dokonení projektu doplnní systému podtápní na mostech a v potrubních kanálech, zpracování 3D modelu budovy aktivních a pomocných provoz a 2. hlavního výrobního bloku v systému PDMS) a Jaderné elektrárn Dukovany (rekonstrukce vzduchotechnických systém, zodolnní vysokoenergetického potrubí, náhrada vysouše vodíku vymrazovacím vysoušecím komplexem, výmna servopohon armatur na podélné etažérce, modernizace chlazení rozvodny buzení, digitalizace dokumentace skuteného stavu). Tetí realizaní divizí spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. je divize Servis, jež se v roce 2004 orientovala zejména na servisní innosti v rámci dílích obchodních pípad, mezi které zejména patily zpracování technologických postup pro údržbu, údržba a garanní práce na 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín, montáž turbiny 72 MW, vetn uvedení do provozu a projekt dodávka, montáž a uvedení do provozu parní propojky 1 a chemické ištní kotle K3 na elektrárn v Tebovicích, generální opravy turbogenerátoru TG5 v Teplárn Komoany a generální opravy turbogenerátoru 2

9 Výroní zpráva za rok 2004 TG10 v Chemopetrolu Litvínov. Divize Servis se v roce 2004 dále zamovala na prbžné zajiš ování poteb provozovatel eských elektráren v zahranií (dodávky náhradních díl a realizace technických pomocí pi údržb a generálních opravách, nap. elektrárny Guemes a Lujan de Cuyo v Argentin, Kafr el Dawar a Talkha v Egypt, cukrovary v Egypt, elektrárna Khulna v Bangladéši, pravidelná údržba generátoru ve spalovn odpadu v Budapešti, elektrárna Mangla a Guddu v Pákistánu). V roce 2004 tak spolenost ŠKODA PRAHA a.s. dosáhla tržeb z realizovaných obchodních pípad ve výši pes 2 mld. K (60% podíl tohoto objemu tvoil obchodní pípad Shen Tou, innosti na Jaderné elektrárn Temelín, na výstavb které se ŠKODA PRAHA a.s. v minulosti podílela jako generální dodavatel technologie, inily v roce 2004 pes 20 %). Dosažený hospodáský výsledek spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. za úetní období roku 2004 ve výši 33,74 mil. K je ve srovnání se stejným obdobím loského roku (-260,16 mil. K) lepší o 293,9 mil. K. Pedstavenstvo spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. ví, že se mu podailo zvrátit nkolikaletý trend, kdy hospodaení spolenosti konilo ztrátou, a že kladný hospodáský výsledek roku 2004 je zejména plodem provedené restrukturalizace a stabilizace spolenosti. Plánem spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. pro rok 2005 je zejména realizace shora vyjmenovaných obchodních pípad, které by pro spolenost mly pinést obrat v objemu cca 1,15 mld. K s plánovaným hospodáským výsledkem pohybujícím se nad hranicí 50 mil. K. Spolenost pedpokládá, že i v následujících letech dojde k postupnému rstu zisku a dalších ekonomických ukazatel na úrove obvyklou pro spolenosti obdobného typu. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. se v prbhu roku 2004 vnovala plánované restrukturalizaci svého majetku, když akcionái na valné hromad konané v msíci beznu 2004 potvrdili svj souhlas s tím, aby byly prodány veškeré nemovitosti v majetku spolenosti (Nad Závrkou 16, Praha 6; Voskovcova 933, Praha 5 Hluboepy; Klausova 9, Praha 5; Kozovazská 1049, elákovice; Milady Horákové 109/116, Praha 6; Školící a rekreaní areál Chocerady, okr. Benešov; Výrobní areál Chvaletice; areál Plze Karlov; Vtrná 68, eské Budjovice; Vtrná 70, eské Budjovice; Za Poískou bránou 12, Praha 8; Spálená 17/90, Praha 1; Pozemek Tušimice; administrativní budova Malženická 1, Trnava, Slovenská republika a sklad Buany, Slovenská republika), a spolenost se tak mohla pln vnovat svému pedmtu podnikání, kterým není správa budov. V roce 2004 došlo k realizaci prodeje nemovitostí za úhrnnou ástku 154,24 mil. K, spolenosti se podailo tyto odprodeje uskutenit za cenu, která znan pevýšila oekávání nastavená dle znaleckých posudk tržních cen tchto nemovitostí. V roce 2004 došlo k odprodeji podstatné ásti nemovitostí, v majetku k dnešnímu datu dosud zstávají objekty Milady Horákové 109/116, Praha 6; Nad Závrkou 16, Praha 6; byt Klausova 9, Praha 5; pozemky Tušimice; areál Chvaletice; administrativní budova Malženická 1, Trnava, Slovenská republika a sklad Buany, Slovenská republika. Pro hospodaení spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. v roce 2004 bylo rovnž významné, že se podailo uzavít dohodu o narovnání sporných práv a závazk mezi spoleností a významným obchodním partnerem, spoleností ŠKODA POWER s.r.o. Ob spolenosti se v této dohod zavázaly stáhnout vzájemné žaloby a v dohod dále deklarovaly vli ke spolené práci na jednotlivých obchodních pípadech. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. též po celý rok 2004 vyvíjela znané snahy vedoucí k urovnání letitého sporu se slovenským partnerem, kterého spolenost považuje za svého dobrého a perspektivního zákazníka, spoleností Slovenské elektrárne, a.s. V roce 2004 se konaly ve spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. dv valné hromady. Mimoádná dne a ádná pak dne Jakkoliv pedstavenstvo klade draz na dležitost každého shromáždní akcioná, do života spolenosti se jist zcela zásadním zpsobem promítne zejména první valná hromada, tj. mimoádná. Mimoádná valná hromada spolenosti konaná dne rozhodla o zásadní zmn stanov. Nastavení tohoto základního dokumentu spolenosti bylo významn piblíženo standardm, které jsou aplikovány ve skupin EZ. Do spolenosti, resp. jejího ízení byl implementován tzv. nmecký model ízení, kdy strategickou úlohu plní krom exekutivního pedstavenstva, jež ídí spolenost a obchodn ji vede, zejména dozorí rada, která pedstavenstvu doporuuje vize a strategie a svoji psobnost nad spoleností vykonává mimo jiné tím, že jí písluší právo volby a odvolání len pedstavenstva. 3

10 Výroní zpráva za rok 2004 V mnohých ohledech došlo k precizaci textu stanov, byla nastavena jasná a transparentní pravidla pro práci orgán spolenosti, v návaznosti na to vznikly nové jednací ády dozorí rady a pedstavenstva. Na ádné valné hromad, která probhla dne , pak byly zejména projednány výsledky hospodaení roku 2003 a byly nastaveny podmínky výkonu funkce len statutárních a dozorích orgán spolenosti schválením nových smluv o výkonu funkce a vnitní smrnice stanovující pravidla pro poskytování plnní lenm orgán spolenosti. Pedstavenstvo spolenosti se po celý rok 2004 zamovalo mimo jiné i na implementaci zásad ádné správy spolenosti dle Kodexu správy a ízení spolenosti založeného na Principech OECD z roku lenové pedstavenstva spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. usilují o všeobecné zdokonalení standard správy a ízení spolenosti a v rozsahu uvedeném v jedné z ástí této výroní zprávy pijali Kodex správy a ízení spoleností, jak to doporuuje Komise pro cenné papíry. Pedstavenstvo a dozorí rada se zamí na další postupné pijetí i dosud neaplikovaných doporuení zahrnutých v Kodexu správy a ízení spoleností založeném na Principech OECD z roku 2004, a to bhem následujících let. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. se v roce 2004 zamovala též na precizování své strategie podložené marketingovými przkumy trhu, zejména však s drazem na využití referencí spolenosti, kterými disponuje s ohledem na skutenost, že ve své historii instalovala více než MW ve více jak 100 elektrárenských blocích ve 25 zemích svta. Souasná strategie spolenosti se tak pohybuje v tchto základních tech bodech: Být EPC dodavatelem klasických a jaderných elektráren a jejich technologických celk na klíových trzích rozdlených do tí prioritních skupin: A: eská republika, Slovenská republika, ína, Bulharsko, Kuba, B: Indie, Egypt, Turecko, Vietnam, Brazílie, Argentina, Mexiko, Rumunsko, Moldávie, Bangladéš a C zbytek svta Provádt rekonstrukce elektráren postavených spoleností v minulosti zejména v oblastech, kde díve spolenost realizovala významné projekty zejména zem typu A a B Poskytovat kvalifikovaný servis existujícím elektrárnám v eské a Slovenské republice. Pro vnitní život spolenosti byla v roce 2004 zásadním milníkem zmna v osob generálního editele (a zárove pedsedy pedstavenstva). Pan Jií Hurych, jenž v ele spolenosti stál od konce roku 2002 a znanou mrou se zasloužil o vyvedení spolenosti z existenních problém, se kterými se v té dob potýkala, svj mandát zárove s mimoádnou valnou hromadou ukonil (ve funkci pedsedy dozorí rady pak ješt psobil v období bezna prosince 2004) a pedal spolenost do rukou zkušeného obchodního lídra, pana Ing. Jiího Smoly, jehož základním a zásadním krédem bylo a je do spolenosti pinést nové obchodní pípady a tuto realizan posílit. Pro zamstnance, jichž spolenost na zaátku roku 2004 zamstnávala 398 a na konci roku pak 385, byly urit významnými událostmi zavádní nového ekonomického informaního systému, nového systému ízení projekt a plánování a ízení rizik, projekt Outsourcing IT a zavedení nové bezpenostní politiky IT, pebudování vnitní smrnicové základny i zefektivující úprava organizaní struktury. Od nového ekonomického informaního systému, jehož pelivý výbr spolenost inila v roce 2004 a složitá implementace zapoala v roce letošním, si vedení spolenosti slibuje zejména podporu základních proces ve spolenosti (systém obsahuje moduly hlavní kniha, controlling, pohledávky, pokladna, nákup, ízení financí, závazky, majetek a projekty), otevenost na cest k dalšímu rozvoji spolenosti, vtší transparentnost proces ve spolenosti a tím i další krok k její modernizaci a postupné restrukturalizaci a v neposlední ad i pínos pro dosažení shody s legislativou Evropské unie. Pro spolenost tento systém pedstavuje zejména nástroj kvalitního ízení úetnictví a controllingu, nezbytného sledování a plánování cash flow spolenosti a jednotlivých obchodních pípad, zkvalitnní ízení projekt, nástroj pro nezbytné informace o aktuálním stavu a výhledu ekonomické situace spolenosti a v neposlední ad zpsob jak redukovat papírovou administrativu a tuto penést do pln automatizovaného elektronického systému. 4

11 Výroní zpráva za rok 2004 Nemén významným projektem, jenž byl taktéž nastartován v roce 2004, je projekt Outsourcing IT, na konci kterého stojí výmna veškeré zastaralé poítaové techniky, kopírovacích zaízení, faxové techniky a poítaových server ve spolenosti. Došlo k upgrade projekních a jiných softwar ve spolenosti, což v cest k vysoké konkurenceschopnosti spolenosti pedstavuje významný krok nap. s ohledem na nutnost být naprosto kompatibilní v projekních poítaových nástrojích se zákazníky a partnery. Pedstavenstvo se domnívá, že v rámci tohoto projektu, jehož zásadním cílem bylo zefektivnní inností zamstnanc podporovaných poítaovou technikou, byla spolenost úspšná, a uinila tak další krok k návratu mezi špiku ve svém oboru. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. pi svých každodenních innostech, a to zejména innostech souvisejících se zakázkovou náplní a nabídkovou inností, dbá též ádného plánování a ízení rizik podnikatelských aktivit spolenosti, a to zejména nástroji pedcházení vzniku rizikových událostí, resp. omezováním jejich dsledk. Spolenost vytvoila odbor Risk managementu a implementovala do svých vnitních proces úinné nástroje k omezování rizik podnikatelských aktivit, mezi které adí zejména dsledné využívání metod a postup projektového ízení, dsledné ízení dodavatel, penos rizik na dodavatele, vytváení rezerv asových i finanních, zajištní kurzových rizik, pojiš ovací instrumenty, anticipaci rizik, ale též dslednou komunikaci a trvalé vzdlávání zamstnanc spolenosti. Pi realizaci obchodních pípad, ale i v nabídkové fázi spolenost ŠKODA PRAHA a.s. spolupracuje ve vci zajištní financování projekt pro své zákazníky s tuzemskými i zahraniními bankovními domy, zejména s Komerní bankou, a.s., eskou exportní bankou, a.s., ebankou, a.s., Citibank a.s., eskou spoitelnou, a.s. a Raiffeisenbank a.s. Ve valné vtšin se jedná o financování formou exportního úvru, které je pojištno na bázi exportního pojištní Exportní garanní a pojiš ovací spolenosti, a.s. Jednou z hlavních vlastností exportních úvr je fakt, že erpání realizuje pímo spolenost od banky. Tímto zpsobem je vhodn ošeteno kreditní riziko. S bankami spolupracuje spolenost také v oblasti dalších bankovních instrument, a se jedná o instrumenty požadované zákazníky (nap. akontaní záruka, performance bond) nebo o instrumenty pro zajištní kurzových rizik (mnové forwardy, mnové opce, mnové swapy). Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. v roce 2004 inila maximum pro to, aby se stala ve vztahu ke svým akcionám otevenou a itelnou spoleností. Podporovala povdomí o sob dslednou komunikací smrem k akcionám prostednictvím svých internetových stránek, s partnery a zákazníky komunikovala mimo jiné návratem k veletržním aktivitám. Spolenost v roce 2004 postavila svj stánek na pedním energetickém veletrhu Power Gen Europe, jenž byl poádán ve španlské Barcelon, úastnila se veletrhu v ín, pedstavila se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brn. Na konci této zprávy tak, vážení pátelé, pedstavenstvo spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. cítí potebu vyjádit pevnou víru v dobrou a úspšnou budoucnost spolenosti. Tu v roce 2005 eká završení procesu privatizace, pevné ukotvení ve skupin EZ, prodej budovy souasného sídla spolenosti a po jisté dob i pesthování se z tohoto objektu na novou adresu, likvidace dceiných a vnukovských spoleností, jež nevyvíjejí žádnou podnikatelskou innost, ale zejména a pedevším kvalitní realizace obchodních pípad, o které spolenost v silné konkurenci za pomoci svých pedních technických inženýr a silného obchodního týmu bojuje. Pedstavenstvo spolenosti na základ analýzy a shrnutí provedených v této zpráv deklaruje, že pro posílení spolenosti v roce 2004 byly uinny veškeré potebné a plánované kroky. Jako svj zásadní cíl pro tento rok pak pedstavenstvo definuje posílení zakázkové nápln spolenosti a ví, že pro to disponuje všemi potebnými pedpoklady, jakými jsou zejména silné know how, vzdlaný, pracovitý a zkušený tým odborník, a zejména dobré jméno spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. V Praze, dne pedstavenstvo spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. 5

12 Výroní zpráva za rok DLEŽITÉ MILNÍKY - HISTORIE A SOUASNOST SPOLENOSTI Založen státní podnik Energostroj jako dodavatelsko-montážní závod v oboru dodávek a montáže technologických zaízení pro systémy výroby elektrické energie Energostroj byl zalenn do n.p. Škoda Plze jako Montážní závod Praha povený vykonáváním vyšších dodavatelských funkcí pro tuzemskou a zahraniní energetiku "Závod výstavba elektráren Škoda" byl poven výstavbou jaderných elektráren s reaktory ruské konstrukce VVER 440 a pozdji VVER Závod vyhlášen koncernovým podnikem VE Škoda Praha s vlastní právní subjektivitou v rámci koncernu Škoda Plze Rozhodnutím ministerstva strojírenství a elektrotechniky byl ustanoven samostatný státní podnik ŠKODA PRAHA a koncem roku vytvoena akciová spolenost ŠKODA PRAHA Akciová spolenost byla privatizována v kupónové privatizaci s podílem 54 % ve vlastnictví Fondu národního majetku eské republiky Systému ízení jakosti Výrobního úseku ŠKODA PRAHA a.s. byla udlena certifikace podle SN EN ISO 9002 pro provádní montážních prací na technologických zaízeních jak v energetice, tak i v ostatních oborech. Na základ výsledk auditu byla ŠKODA PRAHA a.s. vybrána mezi provené dodavatele elektrárenské spolenosti EZ, a. s. v oblasti energetiky Získání certifikátu systému managementu jakosti podle EN ISO 9001:1994 v oboru dodavatelsko-inženýrských inností, montáží a servisu v energetických systémech vytápných fosilními palivy a systémech jaderných, v ekologii a ostatních prmyslových oborech Získání certifikátu zpsobilosti podle lánku 203 SN Z2:1994 k výrob a montáži ocelových konstrukcí. Uvedení do provozu Jaderné elektrárny Mochovce ve Slovenské republice Získání certifikátu systému ízení životního prostedí podle EN ISO Pedání prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín 1000 MW do zkušebního provozu a zahájení energetického spouštní druhého bloku Pedání druhého provozu. bloku Jaderné elektrárny Temelín 1000 MW do zkušebního Novým majoritním akcionáem ŠKODA PRAHA a.s. se stala elektrárenská spolenost EZ, a. s Zahájen zkušební provoz 3. bloku ínské tepelné elektrárny Shen Tou III, IV (2 x 500MW) 2005 (bezen) Na základ dobrovolné nabídky pevzetí akcií zvyšuje spolenost EZ, a. s. svj podíl ve ŠKODA PRAHA a.s. na 97,6 %. ŠKODA PRAHA a.s. se tak definitivn stává souástí skupiny EZ. 6

13 Výroní zpráva za rok PEDMT PODNIKÁNÍ SPOLENOSTI v souladu s l. 4. stanov emitenta platných v dob vydání výroní zprávy: koup zboží za úelem dalšího prodeje a prodej výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zaízení a periodické zkoušky nádob na plyny montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zaízení montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zaízení a plnní nádob na plyny výroba, opravy a montáž midel montáž, oprava, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaízení výroba rozvad nízkého naptí a baterií, kabel a vodi projektování elektrických zaízení výroba, instalace a opravy elektrických stroj a pístroj výroba, instalace a opravy elektronických zaízení projektová innost ve výstavb provádní staveb, jejich zmn a odstraování provádní jednoduchých a drobných staveb, jejich zmn a odstraování testování, mení, analýzy nedestruktivní zkoušení materiál vetn využívání zdroj ionizujícího záení poradenství v oboru energetiky posuzování vlivu na životní prostedí mezinárodní zasilatelství zastupování v celním ízení vnitrostátní zasilatelství finanní leasing poskytování software výuka svaování píprav sváe pro zkoušky sváení plamenem i elektrickým obloukem elektroinstalatérství plynoinstalatérství zámenictví výroba nástroj kovoobrábní testování, mení analýzy provozování stedisek kalibraní služby výroba stroj s mechanickým pohonem opravy silniních vozidel opravy karosérií klempíství truhláství vodoinstalatérství, topenáství pronájem stroj a mechanism pronájem nebytových prostor vykládka vagón provozování sklad silniní motorová doprava nákladní silniní motorová doprava osobní ubytovací služby hostinská innost nákup, prodej a skladování paliv a maziv vetn jejich dovozu montáž a servis technologických a energetických stroj a zaízení ekonomicko obchodní poradenství poradenská innost v oblasti pípravy a realizace uvedení do provozu investiních celk a zaízení v energetice, teplárenství a ekologických staveb výroba mobilních a stabilních úpraven pitné vody 7

14 Výroní zpráva za rok 2004 ištní kovových materiál formou tryskání a nátry kopírovací práce poskytování služeb v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci montáž a demontáž lešení tesaství zprostedkování obchodu zprostedkování služeb technicko organizaní innost v oblasti požární ochrany výzkum a vývoj v oblasti pírodních a technických vd nebo spoleenských vd Perušení v provozování živností, které jsme v minulém roce provedli, nemla žádný vliv na finanní situaci spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. 8

15 Výroní zpráva za rok ORGANIZANÍ STRUKTURA ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI V ROCE 2004 VALNÁ HROMADA DOZORÍ RADA PEDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ EDITEL ZMOCNNEC PRO JAKOST A EMS INTERNÍ AUDIT STRATEGICKÝ MARKETING, VÝZKUM A VÝVOJ RISK MANAGEMENT OBCHOD TUZEMSKO OBCHOD ZAHRANIÍ KLASICKÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA SERVIS NÁKUP VNJŠÍ VZTAHY PROVOZ FINANCE Legenda: ORGÁNY SPOLENOSTI GENERÁLNÍ EDITEL SAMOSTATNÉ FUNKCE DIVIZE SPOLENOSTI ODBOR PÍMO PODÍZENÝ GENERÁLNÍMU EDITELI 9

16 Výroní zpráva za rok ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI PLATNÁ OD VALNÁ HROMADA DOZORÍ RADA PEDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ EDITEL ZMOCNNEC PRO JAKOST A EMS INTERNÍ AUDIT KANCELÁ GENERÁLNÍHO EDITELE RISK MANAGEMENT OBCHOD & MARKETING KLASICKÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA SERVIS NÁKUP PROVOZ FINANCE Legenda: ORGÁNY SPOLENOSTI GENERÁLNÍ EDITEL SAMOSTATNÉ FUNKCE DIVIZE SPOLENOSTI ODBOR PÍMO PODÍZENÝ GENERÁLNÍMU EDITELI 10

17 Výroní zpráva za rok STATUTÁRNÍ A DOZORÍ ORGÁNY SPOLENOSTI DOZORÍ RADA STAV K JUDr. Vladimír Johanes pedseda dozorí rady (od ) zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost r /0923, Praha 6, Nebušice, Požárnická 441 estmír ejka místopedseda dozorí rady (od ) zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost r /084, Praha 10, V Nové Hostivai 579/31 Ing. Jaroslav Ambrož len dozorí rady zvolený zamstnanci spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, divize Klasická energetika r /040, Praha 6, Na Oechovce 251/34 Ing. Daniel Beneš len dozorí rady kooptovaný dozorí radou dne s úinností od hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /5188, Petvald, Klimšova 797 Ing. Jan Kalina len dozorí rady zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /2911, Tebí, Horka Domky, Hladíkova 931/16 Ing. Josef Petík len dozorí rady kooptovaný dozorí radou dne s úinností k témuž dni hlavní innost vykonává mimo spolenost (Fond národního majetku eské republiky) r /014, Praha 4, U Vleky 2165/5 Ing. Pemysl Skodopol len dozorí rady zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /1461, Praha 4, Klírova 1913/10 Ing. Miroslav Zeman, MBA len dozorí rady zvolený zamstnanci spolenosti dne hlavní innost vykonával ve spolenosti, divize Jaderná energetika r /1357, Kladno, Kosmova

18 Výroní zpráva za rok DOZORÍ RADA STAV K JUDr. Vladimír Johanes pedseda dozorí rady (od ) zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost r /0923, Praha 6, Nebušice, Požárnická 441 estmír ejka místopedseda dozorí rady (od ) zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost r /084, Praha 10, V Nové Hostivai 579/31 Ing. Jaroslav Ambrož len dozorí rady zvolený zamstnanci spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, divize Klasická energetika r /040, Praha 6, Na Oechovce 251/34 Ing. Daniel Beneš len dozorí rady kooptovaný dozorí radou dne s úinností od hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /5188, Petvald, Klimšova 797 Ing. Jan Kalina len dozorí rady zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /2911, Tebí, Horka Domky, Hladíkova 931/16 Ing. Pemysl Skodopol len dozorí rady zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /1461, Praha 4, Klírova 1913/ DOZORÍ RADA ZMNY VE SLOŽENÍ V PRBHU ROKU 2004 Ing. Jaroslav Ambrož zvolen lenem dozorí rady za zamstnance ke dni (dosud) Ing. Pavel Balek odvolán z funkce len dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne r /064, Praha 5, Brdlíkova 3/188 Ing. Daniel Beneš kooptován do dozorí rady ke dni (dosud) Ing. František Cibula zvolen lenem dozorí rady za zamstnance ke dni , funkní období skonilo ke dni ukonení pracovnprávního pomru ke spolenosti dnem r /038, Plze, Denisovo nábeží 1123/8 estmír ejka odvolán a znovuzvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne , do pedseda dozorí rady, od místopedseda dozorí rady (dosud) 12

19 Výroní zpráva za rok 2004 Ing. Filip Drapák zvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne , funkce zanikla odstoupením platným k r /3045, Hradištko pod Medníkem, Pikovice, Nádražní 8 Jií Hurych zvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne , od pedseda dozorí rady, funkce pedsedy dozorí rady a lena dozorí rady zanikla odstoupením platným k r /0872, Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 674 JUDr. Vladimír Johanes zvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne (dosud), od pedseda dozorí rady Ing. Jan Kalina odvolán a znovuzvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne (dosud) Ing. Josef Petík kooptován do dozorí rady ke dni Ing. Ludk Polášek odvolán z funkce len dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne r /425, Kopivnice, Francouzská 1206 Ing. Jaromír Seidl odvolán z funkce len dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne r /034, Praha 5, Borského 664 Ing. Pemysl Skodopol do místopedseda dozorí rady, odvolán a znovuzvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne (dosud) Ing. Miroslav Zeman, MBA uplynutím funkního období dne funkce lena dozorí rady následn zanikla dnem (uplynutím 3 msíc), znovuzvolen lenem dozorí rady za zamstnance ke dni , funkní období skonilo ke dni ukonení pracovnprávního pomru ke spolenosti dnem DOZORÍ RADA ZMNY VE SLOŽENÍ V PRBHU ROKU 2005 Ing. Josef Petík funkce zanikla odstoupením platným k PEDSTAVENSTVO STAV K Ing. Jií Smola pedseda pedstavenstva (od ) zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, generální editel r /008, Praha 6, Vilímovská 1476/33 Ing. Jindich Pechan místopedseda pedstavenstva (od ) zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Servis /1677, Plze, K Hrádku 597/13 Ing. Jan Doležal, CSc., M.B.A. len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne

20 Výroní zpráva za rok 2004 hlavní innost vykonává ve spolenosti, vedoucí odboru Risk management r /097, Praha 6, Hoš álkova 532/100 Ing. Vojtch Razima len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Jaderná energetika r /0640, Kladno, Bendlova 1797 Ing. Vladimír Stratil, MBA len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Klasická energetika r /0757, Praha 8 Stížkov, erného 426/ PEDSTAVENSTVO STAV K Ing. Jií Smola pedseda pedstavenstva (od ) zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, generální editel r /008, Praha 6, Vilímovská 1476/33 Ing. Jindich Pechan místopedseda pedstavenstva (od ) zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Servis /1677, Plze, K Hrádku 597/13 Ing. Jan Doležal, CSc., M.B.A. len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, vedoucí odboru Risk management r /097, Praha 6, Hoš álkova 532/100 Ing. Jan Postolka len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne s úinností od hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Finance r /1217, Kladno, Koenského 474 Ing. Vladimír Stratil, MBA len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Klasická energetika r /0757, Praha 8 Stížkov, erného 426/ PEDSTAVENSTVO ZMNY VE SLOŽENÍ V PRBHU ROKU 2004 Ing. Jan Doležal, CSc., M.B.A. zvolen lenem pedstavenstva dozorí radou spolenosti dne (dosud) Ing. Filip Drapák funkce len pedstavenstva zanikla odstoupením platným k r /3045, Hradištko pod Medníkem, Pikovice, Nádražní 8 14

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více