VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK ŠKODA PRAHA a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s."

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s.

2 Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující kapitoly: - Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku v roce Dùležité milníky historie a souèasnost spoleènosti - Pøedmìt podnikání spoleènosti - Organizaèní struktura - Statutární a dozorèí orgány spoleènosti - Management spoleènosti - Zamìstnanecká politika - Odmìòování èlenù statutárních a dozorèích orgánù a ostatních vedoucích osob spoleènosti - Údaje o cenných papírech a akcionáøích - Údaje o právnických osobách, ve kterých mìla spoleènost k pøímou nebo nepøímou úèast - Popis struktury koncernu - Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje - Pøehled prùmyslových práv patenty a licence - Seznam nemovitostí vlastnìných spoleèností - Jakost a environmentální politika - Údaje o soudních, správních nebo rozhodèích øízeních - Ostatní informace - Prohlášení pøedstavenstva o míøe souladu správy a øízení spoleènosti s Kodexem správy a øízení spoleèností založeném na Principech OECD z roku 2004 II. Auditovaná úèetní závìrka za rok 2004 III. Auditovaná úèetní závìrka za rok 2003 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Èestná prohlášení VI. Výrok auditora k výroèní zprávì

3 Výroèní zpráva za rok 2004 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI Název ŠKODA PRAHA a.s. Sídlo Praha 6, Milady Horákové è.or. 109 è.p. 116, PSÈ: Internetová adresa Právní forma akciová spoleènost Identifikaèní èíslo Datum založení Rejstøíkový soud Mìstský soud v Praze, oddíl B, vložka è. 372 Základní kapitál ,- Kè Organizaèní složka v zahranièí ŠKODA PRAHA a.s. Org. zložka Mochovce Mochovce Slovenská republika KONTAKTNÍ ÚDAJE ŠKODA PRAHA a.s. Milady Horákové Praha 6 tel.: fax:

4 Výroèní zpráva za rok 2004 I. TEXTOVÁ ÈÁST VÝROÈNÍ ZPRÁVY

5 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH TEXTOVÉ ÈÁSTI VÝROÈNÍ ZPRÁVY 1. Zpráva pøedstavenstva spoleènosti ŠKODA PRAHA a.s. o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku v roce Dùležité milníky historie a souèasnost spoleènosti Pøedmìt podnikání spoleènosti Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoleènosti v roce Organizaèní struktura spoleènosti platná od Statutární a dozorèí orgány spoleènosti Dozorèí rada stav k Dozorèí rada stav k Dozorèí rada zmìny v prùbìhu roku Dozorèí rada zmìny v prùbìhu roku Pøedstavenstvo stav k Pøedstavenstvo stav k Pøedstavenstvo zmìny v prùbìhu roku Pøedstavenstvo zmìny v prùbìhu roku Management spoleènosti Management stav k Management stav k Zmìny ve složení managementu v prùbìhu roku 2004 a prvního kvartálu Zamìstnanecká politika Poèty a struktura zamìstnancù Nábor zamìstnancù Podpora vzdìlávání Péèe o zamìstnance Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci...21

6 Výroèní zpráva za rok Odmìòování èlenù statutárních, dozorèích orgánù a vedoucích osob Plnìní spoleènosti ve prospìch èlenù statutárních a dozorèích orgánù a ostatních vedoucích osob spoleènosti Principy odmìòování Údaje o cenných papírech a akcionáøích Údaje o právnických osobách, ve kterých mìla spoleènost k pøímou nebo nepøímou úèast Popis struktury koncernu Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Pøehled prùmyslových práv patenty a licence Seznam nemovitostí vlastnìných spoleèností Jakost a environmentální politika Údaje o soudních, správních nebo rozhodèích øízeních Velké pasivní spory ŠKODA PRAHA a.s Velké aktivní spory ŠKODA PRAHA a.s Ostatní informace Nejvýznamnìjší investice v roce Pøehled odmìn auditorùm za rok Výnosy z bìžné èinnosti podle hlavních èinností Pøehled zmìn vlastního kapitálu Prohlášení pøedstavenstva spoleènosti ŠKODA PRAHA a.s. o míøe souladu správy a øízení spoleènosti s Kodexem správy a øízení spoleènosti založeném na Principech OECD z roku Pøíloha textové èásti è. 1 Schéma struktury koncernu Pøíloha textové èásti è. 2 Pøehled zmìn vlastního kapitálu

7 Výroní zpráva za rok ZPRÁVA PEDSTAVENSTVA SPOLENOSTI ŠKODA PRAHA a.s. O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLENOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2004 V souladu se svou zákonnou povinností je tímto pedstavenstvu spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. ctí podat akcionám spolenosti, úastníkm kapitálového trhu, svým zákazníkm, obchodním partnerm a v neposlední ad zamstnancm spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. zprávu pedstavenstva o podnikatelské innosti spolenosti a o stavu jejího majetku v roce Na následujících ádcích Vám podáme zprávu o hospodaení a celkovém dní ve spolenosti v roce 2004 s cílem pedložit co možná nejvrnjší obraz podnikatelské innosti z pohledu pedstavenstva, coby orgánu, který zodpovídá za obchodní vedení spolenosti. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. vstupovala do roku 2004 s nkolika zásadními cíli: dokonit narovnání se spoleností EZ, a. s. dokonit druhou fázi stabilizace nastartované v roce 2002 a zapoít fázi tetí, jejímiž základními aspekty mla být zejména stabilní a definitivní akcionáská struktura a znovunabytí pozice silného hráe na trhu splnit plán hospodáského výsledku roku 2004 úspšn realizovat rozpracované obchodní pípady a v neposlední ad posílit zakázkovou nápl. Rok 2004 v mnohém tyto pedstavy vedení spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. naplnil. Pojme se nyní podívat na jednotlivé události, které spolenost ŠKODA PRAHA a.s. rokem 2004 provázely. Na základ dohody o narovnání se spoleností EZ, a. s. byla v roce 2003 v úetnictví spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. zachycena pohledávka spolenosti EZ, a. s. ve výši 700 mil. K, která byla následn spoleností EZ, a. s. vložena do základního kapitálu spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. Pedmtná dohoda, jak známo, ešila narovnání sporných práv a povinností mezi spolenostmi EZ, a. s. a ŠKODA PRAHA a.s., které vznikly v souvislosti se smlouvou o výstavb Jaderné elektrárny Temelín. V lednu roku 2004 došlo k definitivnímu završení tohoto procesu, když dnem byla do obchodního rejstíku zapsána nová výše základního kapitálu spolenosti ŠKODA PRAHA a.s., která iní souasných ,- K. Pedmtné zvýšení základního kapitálu posílilo podíl spolenosti EZ, a. s. ve spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. na 68,88 %. Tímto akciovým podílem spolenost EZ, a. s. následn v nezmnné výši disponovala po celý rok 2004, když v závru roku 2004 tento majoritní akcioná ohlásil zámr uinit ve vztahu ke spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. dobrovolnou nabídku pevzetí. Na tomto míst je dležité podotknout, akoliv se dále zmínná událost svým datem neadí mezi události roku 2004, že výsledkem této nabídky pevzetí (úinné v období od do ) a výsledkem rozhodnutí Vlády eské republiky ze dne prodat akcie spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. vlastnné prostednictvím Fondu národního majetku eské republiky je souasný podíl spolenosti EZ, a. s. na akciích spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. ve výši 97,6 %. V oekávání shora popsaných zmn v akcionáské struktue tak spolenost ŠKODA PRAHA a.s. celý rok 2004 smovala k platnému etablování se ve skupin spoleností EZ. Tímto smrem spolenost též zamovala své znané úsilí na získání nových obchodních píležitostí pro realizaci v letech následujících. Krom trvalého udržování angažmá ŠKODA PRAHA a.s. na území temelínské jaderné elektrárny, jejíž výstavbu spolenost v roce 2003 úspšn završila, se tak obchodní úsilí spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. zamovalo a zamuje zejména k získání zakázek od spolenosti EZ, a. s. v jaderných, ale zejména klasických elektrárnách, pedevším pak v oblasti plánované výstavby nového energetického zdroje a dále komplexní obnovy stávajících energetických zdroj, které spolenost EZ, a. s. v následujících 15 letech bude realizovat ve finanním objemu desítek miliard 1

8 Výroní zpráva za rok 2004 korun. ŠKODA PRAHA a.s. se se svým potenciálem adí mezi subjekty, které s vysokou pravdpodobností budou na tchto projektech zásadn participovat. Zapoetím tohoto rozsáhlého mnohaletého projektu bude pro ŠKODA PRAHA a.s. tvorba basic designu a detail designu pro komplexní obnovu elektrárny Tušimice 4 x 200 MW, na kterých spolenost pracuje již od poátku roku Významné budou i zakázky na rekonstrukci vzduchotechnických systém, zodolnní vysokoenergetického potrubí, náhradu vysouše vodíku vymrazovacím vysoušecím komplexem, zámnu servopohon a digitalizaci dokumentace skuteného stavu v Jaderné elektrárn Dukovany, zakázky v Jaderné elektrárn Temelín (pozáruní opravy zaízení, realizace modifikací a plánu obnovy zaízení, zpracování 3D modelu 2. hlavního výrobního bloku v systému PDMS, atd.), dokonování výstavby elektrárny v ínském Shen Tou a tureckém Elbistanu, dodávky na Kubu (elektrárna Cienfuegos a Felton, rozvodny Regla, Tallapiedra, Principe a dieselcentrála Cayo Santa María) i do Argentiny (elektrárny Guemes, Lujan de Cuyo). Na poli servisních inností pro rok 2005 jsou nabídnuty dílí modernizace pro elektrárnu Kafr el Dawar v Egypt výmna SK na chemické úpravn vody, výmna VT a NT pepouštcích stanic, generální oprava bloku 2 a píprava generální opravy bloku 4 (110 MW). Dležitým milníkem pro realizaci v roce 2005 by mlo být i zapoetí výstavby elektrárny v Monterrey v Mexiku. V závru roku 2004 se spolenosti podailo završit nároná mnohaletá jednání o tomto kontraktu za tém 95 milion dolar na dodávku elektrárny s kombinovaným paroplynovým cyklem o výkonu 117,2 MW. Kontrakt má vstoupit v úinnost v prbhu první poloviny roku 2005, po doešení nkterých aspekt financování tohoto projektu. ŠKODA PRAHA a.s. zajistí kompletní dodávku elektrárny na klí vetn inženýringu a uvedení do provozu. Nepedbíhejme však tolik a pojme se podívat na realizaní aktivity spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. v prbhu roku Na poli klasické energetiky byla pro spolenost nosným obchodním pípadem výstavba elektrárny Shen Tou 3, 4 2 x 500 MW v ín, kde spolenost v konsorciu se spolenostmi ŠKODA POWER s.r.o., ŠKODAEXPORT, a.s. a SES Tlmae a.s. realizuje výstavbu dvou blok tepelné elektrárny. ŠKODA PRAHA a.s. je pi výstavb této elektrárny technickým vedoucím konsorcia, je vlastníkem basic designu a detail designu a provádí dodavatelskou innost spolu s technickou asistencí pi montáži a uvádní do provozu. Na konci roku 2004 došlo k úspšnému ukonení zkušebního provozu tetího bloku; garanní provoz a následné pedání do komerního provozu probhly na zaátku roku Paralelní proces bží i na stavb 4. bloku elektrárny, jenž spolenost pedá do komerního provozu do poloviny roku Dalším nosných realizaním dílem divize Klasická energetika v roce 2004 byl turecký Afsin Elbistan B, 4 x 350 MW elektrozaízení kotl. Na tomto projektu spolenost zajiš ovala zejména basic design, detail design elektro, dodavatelskou innost a technickou asistenci pi montáži a uvádní do provozu. Jednou z dležitých inností této divize s ohledem na budoucnost bylo i zpracování technické studie hlavního výrobního bloku pro nový tepelný energetický zdroj pipravovaný spoleností EZ, a. s. V oblasti jaderné energie pokraovala spolenost ŠKODA PRAHA a.s. v roce 2004 ve svých aktivitách na Jaderné elektrárn Temelín (zajištní zkušebního provozu 2. bloku, realizace pozáruních oprav zaízení, realizace modifikací a plánu obnovy zaízení, dokonení projektu doplnní systému podtápní na mostech a v potrubních kanálech, zpracování 3D modelu budovy aktivních a pomocných provoz a 2. hlavního výrobního bloku v systému PDMS) a Jaderné elektrárn Dukovany (rekonstrukce vzduchotechnických systém, zodolnní vysokoenergetického potrubí, náhrada vysouše vodíku vymrazovacím vysoušecím komplexem, výmna servopohon armatur na podélné etažérce, modernizace chlazení rozvodny buzení, digitalizace dokumentace skuteného stavu). Tetí realizaní divizí spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. je divize Servis, jež se v roce 2004 orientovala zejména na servisní innosti v rámci dílích obchodních pípad, mezi které zejména patily zpracování technologických postup pro údržbu, údržba a garanní práce na 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín, montáž turbiny 72 MW, vetn uvedení do provozu a projekt dodávka, montáž a uvedení do provozu parní propojky 1 a chemické ištní kotle K3 na elektrárn v Tebovicích, generální opravy turbogenerátoru TG5 v Teplárn Komoany a generální opravy turbogenerátoru 2

9 Výroní zpráva za rok 2004 TG10 v Chemopetrolu Litvínov. Divize Servis se v roce 2004 dále zamovala na prbžné zajiš ování poteb provozovatel eských elektráren v zahranií (dodávky náhradních díl a realizace technických pomocí pi údržb a generálních opravách, nap. elektrárny Guemes a Lujan de Cuyo v Argentin, Kafr el Dawar a Talkha v Egypt, cukrovary v Egypt, elektrárna Khulna v Bangladéši, pravidelná údržba generátoru ve spalovn odpadu v Budapešti, elektrárna Mangla a Guddu v Pákistánu). V roce 2004 tak spolenost ŠKODA PRAHA a.s. dosáhla tržeb z realizovaných obchodních pípad ve výši pes 2 mld. K (60% podíl tohoto objemu tvoil obchodní pípad Shen Tou, innosti na Jaderné elektrárn Temelín, na výstavb které se ŠKODA PRAHA a.s. v minulosti podílela jako generální dodavatel technologie, inily v roce 2004 pes 20 %). Dosažený hospodáský výsledek spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. za úetní období roku 2004 ve výši 33,74 mil. K je ve srovnání se stejným obdobím loského roku (-260,16 mil. K) lepší o 293,9 mil. K. Pedstavenstvo spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. ví, že se mu podailo zvrátit nkolikaletý trend, kdy hospodaení spolenosti konilo ztrátou, a že kladný hospodáský výsledek roku 2004 je zejména plodem provedené restrukturalizace a stabilizace spolenosti. Plánem spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. pro rok 2005 je zejména realizace shora vyjmenovaných obchodních pípad, které by pro spolenost mly pinést obrat v objemu cca 1,15 mld. K s plánovaným hospodáským výsledkem pohybujícím se nad hranicí 50 mil. K. Spolenost pedpokládá, že i v následujících letech dojde k postupnému rstu zisku a dalších ekonomických ukazatel na úrove obvyklou pro spolenosti obdobného typu. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. se v prbhu roku 2004 vnovala plánované restrukturalizaci svého majetku, když akcionái na valné hromad konané v msíci beznu 2004 potvrdili svj souhlas s tím, aby byly prodány veškeré nemovitosti v majetku spolenosti (Nad Závrkou 16, Praha 6; Voskovcova 933, Praha 5 Hluboepy; Klausova 9, Praha 5; Kozovazská 1049, elákovice; Milady Horákové 109/116, Praha 6; Školící a rekreaní areál Chocerady, okr. Benešov; Výrobní areál Chvaletice; areál Plze Karlov; Vtrná 68, eské Budjovice; Vtrná 70, eské Budjovice; Za Poískou bránou 12, Praha 8; Spálená 17/90, Praha 1; Pozemek Tušimice; administrativní budova Malženická 1, Trnava, Slovenská republika a sklad Buany, Slovenská republika), a spolenost se tak mohla pln vnovat svému pedmtu podnikání, kterým není správa budov. V roce 2004 došlo k realizaci prodeje nemovitostí za úhrnnou ástku 154,24 mil. K, spolenosti se podailo tyto odprodeje uskutenit za cenu, která znan pevýšila oekávání nastavená dle znaleckých posudk tržních cen tchto nemovitostí. V roce 2004 došlo k odprodeji podstatné ásti nemovitostí, v majetku k dnešnímu datu dosud zstávají objekty Milady Horákové 109/116, Praha 6; Nad Závrkou 16, Praha 6; byt Klausova 9, Praha 5; pozemky Tušimice; areál Chvaletice; administrativní budova Malženická 1, Trnava, Slovenská republika a sklad Buany, Slovenská republika. Pro hospodaení spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. v roce 2004 bylo rovnž významné, že se podailo uzavít dohodu o narovnání sporných práv a závazk mezi spoleností a významným obchodním partnerem, spoleností ŠKODA POWER s.r.o. Ob spolenosti se v této dohod zavázaly stáhnout vzájemné žaloby a v dohod dále deklarovaly vli ke spolené práci na jednotlivých obchodních pípadech. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. též po celý rok 2004 vyvíjela znané snahy vedoucí k urovnání letitého sporu se slovenským partnerem, kterého spolenost považuje za svého dobrého a perspektivního zákazníka, spoleností Slovenské elektrárne, a.s. V roce 2004 se konaly ve spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. dv valné hromady. Mimoádná dne a ádná pak dne Jakkoliv pedstavenstvo klade draz na dležitost každého shromáždní akcioná, do života spolenosti se jist zcela zásadním zpsobem promítne zejména první valná hromada, tj. mimoádná. Mimoádná valná hromada spolenosti konaná dne rozhodla o zásadní zmn stanov. Nastavení tohoto základního dokumentu spolenosti bylo významn piblíženo standardm, které jsou aplikovány ve skupin EZ. Do spolenosti, resp. jejího ízení byl implementován tzv. nmecký model ízení, kdy strategickou úlohu plní krom exekutivního pedstavenstva, jež ídí spolenost a obchodn ji vede, zejména dozorí rada, která pedstavenstvu doporuuje vize a strategie a svoji psobnost nad spoleností vykonává mimo jiné tím, že jí písluší právo volby a odvolání len pedstavenstva. 3

10 Výroní zpráva za rok 2004 V mnohých ohledech došlo k precizaci textu stanov, byla nastavena jasná a transparentní pravidla pro práci orgán spolenosti, v návaznosti na to vznikly nové jednací ády dozorí rady a pedstavenstva. Na ádné valné hromad, která probhla dne , pak byly zejména projednány výsledky hospodaení roku 2003 a byly nastaveny podmínky výkonu funkce len statutárních a dozorích orgán spolenosti schválením nových smluv o výkonu funkce a vnitní smrnice stanovující pravidla pro poskytování plnní lenm orgán spolenosti. Pedstavenstvo spolenosti se po celý rok 2004 zamovalo mimo jiné i na implementaci zásad ádné správy spolenosti dle Kodexu správy a ízení spolenosti založeného na Principech OECD z roku lenové pedstavenstva spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. usilují o všeobecné zdokonalení standard správy a ízení spolenosti a v rozsahu uvedeném v jedné z ástí této výroní zprávy pijali Kodex správy a ízení spoleností, jak to doporuuje Komise pro cenné papíry. Pedstavenstvo a dozorí rada se zamí na další postupné pijetí i dosud neaplikovaných doporuení zahrnutých v Kodexu správy a ízení spoleností založeném na Principech OECD z roku 2004, a to bhem následujících let. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. se v roce 2004 zamovala též na precizování své strategie podložené marketingovými przkumy trhu, zejména však s drazem na využití referencí spolenosti, kterými disponuje s ohledem na skutenost, že ve své historii instalovala více než MW ve více jak 100 elektrárenských blocích ve 25 zemích svta. Souasná strategie spolenosti se tak pohybuje v tchto základních tech bodech: Být EPC dodavatelem klasických a jaderných elektráren a jejich technologických celk na klíových trzích rozdlených do tí prioritních skupin: A: eská republika, Slovenská republika, ína, Bulharsko, Kuba, B: Indie, Egypt, Turecko, Vietnam, Brazílie, Argentina, Mexiko, Rumunsko, Moldávie, Bangladéš a C zbytek svta Provádt rekonstrukce elektráren postavených spoleností v minulosti zejména v oblastech, kde díve spolenost realizovala významné projekty zejména zem typu A a B Poskytovat kvalifikovaný servis existujícím elektrárnám v eské a Slovenské republice. Pro vnitní život spolenosti byla v roce 2004 zásadním milníkem zmna v osob generálního editele (a zárove pedsedy pedstavenstva). Pan Jií Hurych, jenž v ele spolenosti stál od konce roku 2002 a znanou mrou se zasloužil o vyvedení spolenosti z existenních problém, se kterými se v té dob potýkala, svj mandát zárove s mimoádnou valnou hromadou ukonil (ve funkci pedsedy dozorí rady pak ješt psobil v období bezna prosince 2004) a pedal spolenost do rukou zkušeného obchodního lídra, pana Ing. Jiího Smoly, jehož základním a zásadním krédem bylo a je do spolenosti pinést nové obchodní pípady a tuto realizan posílit. Pro zamstnance, jichž spolenost na zaátku roku 2004 zamstnávala 398 a na konci roku pak 385, byly urit významnými událostmi zavádní nového ekonomického informaního systému, nového systému ízení projekt a plánování a ízení rizik, projekt Outsourcing IT a zavedení nové bezpenostní politiky IT, pebudování vnitní smrnicové základny i zefektivující úprava organizaní struktury. Od nového ekonomického informaního systému, jehož pelivý výbr spolenost inila v roce 2004 a složitá implementace zapoala v roce letošním, si vedení spolenosti slibuje zejména podporu základních proces ve spolenosti (systém obsahuje moduly hlavní kniha, controlling, pohledávky, pokladna, nákup, ízení financí, závazky, majetek a projekty), otevenost na cest k dalšímu rozvoji spolenosti, vtší transparentnost proces ve spolenosti a tím i další krok k její modernizaci a postupné restrukturalizaci a v neposlední ad i pínos pro dosažení shody s legislativou Evropské unie. Pro spolenost tento systém pedstavuje zejména nástroj kvalitního ízení úetnictví a controllingu, nezbytného sledování a plánování cash flow spolenosti a jednotlivých obchodních pípad, zkvalitnní ízení projekt, nástroj pro nezbytné informace o aktuálním stavu a výhledu ekonomické situace spolenosti a v neposlední ad zpsob jak redukovat papírovou administrativu a tuto penést do pln automatizovaného elektronického systému. 4

11 Výroní zpráva za rok 2004 Nemén významným projektem, jenž byl taktéž nastartován v roce 2004, je projekt Outsourcing IT, na konci kterého stojí výmna veškeré zastaralé poítaové techniky, kopírovacích zaízení, faxové techniky a poítaových server ve spolenosti. Došlo k upgrade projekních a jiných softwar ve spolenosti, což v cest k vysoké konkurenceschopnosti spolenosti pedstavuje významný krok nap. s ohledem na nutnost být naprosto kompatibilní v projekních poítaových nástrojích se zákazníky a partnery. Pedstavenstvo se domnívá, že v rámci tohoto projektu, jehož zásadním cílem bylo zefektivnní inností zamstnanc podporovaných poítaovou technikou, byla spolenost úspšná, a uinila tak další krok k návratu mezi špiku ve svém oboru. Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. pi svých každodenních innostech, a to zejména innostech souvisejících se zakázkovou náplní a nabídkovou inností, dbá též ádného plánování a ízení rizik podnikatelských aktivit spolenosti, a to zejména nástroji pedcházení vzniku rizikových událostí, resp. omezováním jejich dsledk. Spolenost vytvoila odbor Risk managementu a implementovala do svých vnitních proces úinné nástroje k omezování rizik podnikatelských aktivit, mezi které adí zejména dsledné využívání metod a postup projektového ízení, dsledné ízení dodavatel, penos rizik na dodavatele, vytváení rezerv asových i finanních, zajištní kurzových rizik, pojiš ovací instrumenty, anticipaci rizik, ale též dslednou komunikaci a trvalé vzdlávání zamstnanc spolenosti. Pi realizaci obchodních pípad, ale i v nabídkové fázi spolenost ŠKODA PRAHA a.s. spolupracuje ve vci zajištní financování projekt pro své zákazníky s tuzemskými i zahraniními bankovními domy, zejména s Komerní bankou, a.s., eskou exportní bankou, a.s., ebankou, a.s., Citibank a.s., eskou spoitelnou, a.s. a Raiffeisenbank a.s. Ve valné vtšin se jedná o financování formou exportního úvru, které je pojištno na bázi exportního pojištní Exportní garanní a pojiš ovací spolenosti, a.s. Jednou z hlavních vlastností exportních úvr je fakt, že erpání realizuje pímo spolenost od banky. Tímto zpsobem je vhodn ošeteno kreditní riziko. S bankami spolupracuje spolenost také v oblasti dalších bankovních instrument, a se jedná o instrumenty požadované zákazníky (nap. akontaní záruka, performance bond) nebo o instrumenty pro zajištní kurzových rizik (mnové forwardy, mnové opce, mnové swapy). Spolenost ŠKODA PRAHA a.s. v roce 2004 inila maximum pro to, aby se stala ve vztahu ke svým akcionám otevenou a itelnou spoleností. Podporovala povdomí o sob dslednou komunikací smrem k akcionám prostednictvím svých internetových stránek, s partnery a zákazníky komunikovala mimo jiné návratem k veletržním aktivitám. Spolenost v roce 2004 postavila svj stánek na pedním energetickém veletrhu Power Gen Europe, jenž byl poádán ve španlské Barcelon, úastnila se veletrhu v ín, pedstavila se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brn. Na konci této zprávy tak, vážení pátelé, pedstavenstvo spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. cítí potebu vyjádit pevnou víru v dobrou a úspšnou budoucnost spolenosti. Tu v roce 2005 eká završení procesu privatizace, pevné ukotvení ve skupin EZ, prodej budovy souasného sídla spolenosti a po jisté dob i pesthování se z tohoto objektu na novou adresu, likvidace dceiných a vnukovských spoleností, jež nevyvíjejí žádnou podnikatelskou innost, ale zejména a pedevším kvalitní realizace obchodních pípad, o které spolenost v silné konkurenci za pomoci svých pedních technických inženýr a silného obchodního týmu bojuje. Pedstavenstvo spolenosti na základ analýzy a shrnutí provedených v této zpráv deklaruje, že pro posílení spolenosti v roce 2004 byly uinny veškeré potebné a plánované kroky. Jako svj zásadní cíl pro tento rok pak pedstavenstvo definuje posílení zakázkové nápln spolenosti a ví, že pro to disponuje všemi potebnými pedpoklady, jakými jsou zejména silné know how, vzdlaný, pracovitý a zkušený tým odborník, a zejména dobré jméno spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. V Praze, dne pedstavenstvo spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. 5

12 Výroní zpráva za rok DLEŽITÉ MILNÍKY - HISTORIE A SOUASNOST SPOLENOSTI Založen státní podnik Energostroj jako dodavatelsko-montážní závod v oboru dodávek a montáže technologických zaízení pro systémy výroby elektrické energie Energostroj byl zalenn do n.p. Škoda Plze jako Montážní závod Praha povený vykonáváním vyšších dodavatelských funkcí pro tuzemskou a zahraniní energetiku "Závod výstavba elektráren Škoda" byl poven výstavbou jaderných elektráren s reaktory ruské konstrukce VVER 440 a pozdji VVER Závod vyhlášen koncernovým podnikem VE Škoda Praha s vlastní právní subjektivitou v rámci koncernu Škoda Plze Rozhodnutím ministerstva strojírenství a elektrotechniky byl ustanoven samostatný státní podnik ŠKODA PRAHA a koncem roku vytvoena akciová spolenost ŠKODA PRAHA Akciová spolenost byla privatizována v kupónové privatizaci s podílem 54 % ve vlastnictví Fondu národního majetku eské republiky Systému ízení jakosti Výrobního úseku ŠKODA PRAHA a.s. byla udlena certifikace podle SN EN ISO 9002 pro provádní montážních prací na technologických zaízeních jak v energetice, tak i v ostatních oborech. Na základ výsledk auditu byla ŠKODA PRAHA a.s. vybrána mezi provené dodavatele elektrárenské spolenosti EZ, a. s. v oblasti energetiky Získání certifikátu systému managementu jakosti podle EN ISO 9001:1994 v oboru dodavatelsko-inženýrských inností, montáží a servisu v energetických systémech vytápných fosilními palivy a systémech jaderných, v ekologii a ostatních prmyslových oborech Získání certifikátu zpsobilosti podle lánku 203 SN Z2:1994 k výrob a montáži ocelových konstrukcí. Uvedení do provozu Jaderné elektrárny Mochovce ve Slovenské republice Získání certifikátu systému ízení životního prostedí podle EN ISO Pedání prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín 1000 MW do zkušebního provozu a zahájení energetického spouštní druhého bloku Pedání druhého provozu. bloku Jaderné elektrárny Temelín 1000 MW do zkušebního Novým majoritním akcionáem ŠKODA PRAHA a.s. se stala elektrárenská spolenost EZ, a. s Zahájen zkušební provoz 3. bloku ínské tepelné elektrárny Shen Tou III, IV (2 x 500MW) 2005 (bezen) Na základ dobrovolné nabídky pevzetí akcií zvyšuje spolenost EZ, a. s. svj podíl ve ŠKODA PRAHA a.s. na 97,6 %. ŠKODA PRAHA a.s. se tak definitivn stává souástí skupiny EZ. 6

13 Výroní zpráva za rok PEDMT PODNIKÁNÍ SPOLENOSTI v souladu s l. 4. stanov emitenta platných v dob vydání výroní zprávy: koup zboží za úelem dalšího prodeje a prodej výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zaízení a periodické zkoušky nádob na plyny montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zaízení montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zaízení a plnní nádob na plyny výroba, opravy a montáž midel montáž, oprava, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaízení výroba rozvad nízkého naptí a baterií, kabel a vodi projektování elektrických zaízení výroba, instalace a opravy elektrických stroj a pístroj výroba, instalace a opravy elektronických zaízení projektová innost ve výstavb provádní staveb, jejich zmn a odstraování provádní jednoduchých a drobných staveb, jejich zmn a odstraování testování, mení, analýzy nedestruktivní zkoušení materiál vetn využívání zdroj ionizujícího záení poradenství v oboru energetiky posuzování vlivu na životní prostedí mezinárodní zasilatelství zastupování v celním ízení vnitrostátní zasilatelství finanní leasing poskytování software výuka svaování píprav sváe pro zkoušky sváení plamenem i elektrickým obloukem elektroinstalatérství plynoinstalatérství zámenictví výroba nástroj kovoobrábní testování, mení analýzy provozování stedisek kalibraní služby výroba stroj s mechanickým pohonem opravy silniních vozidel opravy karosérií klempíství truhláství vodoinstalatérství, topenáství pronájem stroj a mechanism pronájem nebytových prostor vykládka vagón provozování sklad silniní motorová doprava nákladní silniní motorová doprava osobní ubytovací služby hostinská innost nákup, prodej a skladování paliv a maziv vetn jejich dovozu montáž a servis technologických a energetických stroj a zaízení ekonomicko obchodní poradenství poradenská innost v oblasti pípravy a realizace uvedení do provozu investiních celk a zaízení v energetice, teplárenství a ekologických staveb výroba mobilních a stabilních úpraven pitné vody 7

14 Výroní zpráva za rok 2004 ištní kovových materiál formou tryskání a nátry kopírovací práce poskytování služeb v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci montáž a demontáž lešení tesaství zprostedkování obchodu zprostedkování služeb technicko organizaní innost v oblasti požární ochrany výzkum a vývoj v oblasti pírodních a technických vd nebo spoleenských vd Perušení v provozování živností, které jsme v minulém roce provedli, nemla žádný vliv na finanní situaci spolenosti ŠKODA PRAHA a.s. 8

15 Výroní zpráva za rok ORGANIZANÍ STRUKTURA ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI V ROCE 2004 VALNÁ HROMADA DOZORÍ RADA PEDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ EDITEL ZMOCNNEC PRO JAKOST A EMS INTERNÍ AUDIT STRATEGICKÝ MARKETING, VÝZKUM A VÝVOJ RISK MANAGEMENT OBCHOD TUZEMSKO OBCHOD ZAHRANIÍ KLASICKÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA SERVIS NÁKUP VNJŠÍ VZTAHY PROVOZ FINANCE Legenda: ORGÁNY SPOLENOSTI GENERÁLNÍ EDITEL SAMOSTATNÉ FUNKCE DIVIZE SPOLENOSTI ODBOR PÍMO PODÍZENÝ GENERÁLNÍMU EDITELI 9

16 Výroní zpráva za rok ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI PLATNÁ OD VALNÁ HROMADA DOZORÍ RADA PEDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ EDITEL ZMOCNNEC PRO JAKOST A EMS INTERNÍ AUDIT KANCELÁ GENERÁLNÍHO EDITELE RISK MANAGEMENT OBCHOD & MARKETING KLASICKÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA SERVIS NÁKUP PROVOZ FINANCE Legenda: ORGÁNY SPOLENOSTI GENERÁLNÍ EDITEL SAMOSTATNÉ FUNKCE DIVIZE SPOLENOSTI ODBOR PÍMO PODÍZENÝ GENERÁLNÍMU EDITELI 10

17 Výroní zpráva za rok STATUTÁRNÍ A DOZORÍ ORGÁNY SPOLENOSTI DOZORÍ RADA STAV K JUDr. Vladimír Johanes pedseda dozorí rady (od ) zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost r /0923, Praha 6, Nebušice, Požárnická 441 estmír ejka místopedseda dozorí rady (od ) zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost r /084, Praha 10, V Nové Hostivai 579/31 Ing. Jaroslav Ambrož len dozorí rady zvolený zamstnanci spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, divize Klasická energetika r /040, Praha 6, Na Oechovce 251/34 Ing. Daniel Beneš len dozorí rady kooptovaný dozorí radou dne s úinností od hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /5188, Petvald, Klimšova 797 Ing. Jan Kalina len dozorí rady zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /2911, Tebí, Horka Domky, Hladíkova 931/16 Ing. Josef Petík len dozorí rady kooptovaný dozorí radou dne s úinností k témuž dni hlavní innost vykonává mimo spolenost (Fond národního majetku eské republiky) r /014, Praha 4, U Vleky 2165/5 Ing. Pemysl Skodopol len dozorí rady zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /1461, Praha 4, Klírova 1913/10 Ing. Miroslav Zeman, MBA len dozorí rady zvolený zamstnanci spolenosti dne hlavní innost vykonával ve spolenosti, divize Jaderná energetika r /1357, Kladno, Kosmova

18 Výroní zpráva za rok DOZORÍ RADA STAV K JUDr. Vladimír Johanes pedseda dozorí rady (od ) zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost r /0923, Praha 6, Nebušice, Požárnická 441 estmír ejka místopedseda dozorí rady (od ) zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost r /084, Praha 10, V Nové Hostivai 579/31 Ing. Jaroslav Ambrož len dozorí rady zvolený zamstnanci spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, divize Klasická energetika r /040, Praha 6, Na Oechovce 251/34 Ing. Daniel Beneš len dozorí rady kooptovaný dozorí radou dne s úinností od hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /5188, Petvald, Klimšova 797 Ing. Jan Kalina len dozorí rady zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /2911, Tebí, Horka Domky, Hladíkova 931/16 Ing. Pemysl Skodopol len dozorí rady zvolený akcionái na mimoádné valné hromad spolenosti konané dne hlavní innost vykonává mimo spolenost (EZ, a. s.) r /1461, Praha 4, Klírova 1913/ DOZORÍ RADA ZMNY VE SLOŽENÍ V PRBHU ROKU 2004 Ing. Jaroslav Ambrož zvolen lenem dozorí rady za zamstnance ke dni (dosud) Ing. Pavel Balek odvolán z funkce len dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne r /064, Praha 5, Brdlíkova 3/188 Ing. Daniel Beneš kooptován do dozorí rady ke dni (dosud) Ing. František Cibula zvolen lenem dozorí rady za zamstnance ke dni , funkní období skonilo ke dni ukonení pracovnprávního pomru ke spolenosti dnem r /038, Plze, Denisovo nábeží 1123/8 estmír ejka odvolán a znovuzvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne , do pedseda dozorí rady, od místopedseda dozorí rady (dosud) 12

19 Výroní zpráva za rok 2004 Ing. Filip Drapák zvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne , funkce zanikla odstoupením platným k r /3045, Hradištko pod Medníkem, Pikovice, Nádražní 8 Jií Hurych zvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne , od pedseda dozorí rady, funkce pedsedy dozorí rady a lena dozorí rady zanikla odstoupením platným k r /0872, Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 674 JUDr. Vladimír Johanes zvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne (dosud), od pedseda dozorí rady Ing. Jan Kalina odvolán a znovuzvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne (dosud) Ing. Josef Petík kooptován do dozorí rady ke dni Ing. Ludk Polášek odvolán z funkce len dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne r /425, Kopivnice, Francouzská 1206 Ing. Jaromír Seidl odvolán z funkce len dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne r /034, Praha 5, Borského 664 Ing. Pemysl Skodopol do místopedseda dozorí rady, odvolán a znovuzvolen lenem dozorí rady na mimoádné valné hromad konané dne (dosud) Ing. Miroslav Zeman, MBA uplynutím funkního období dne funkce lena dozorí rady následn zanikla dnem (uplynutím 3 msíc), znovuzvolen lenem dozorí rady za zamstnance ke dni , funkní období skonilo ke dni ukonení pracovnprávního pomru ke spolenosti dnem DOZORÍ RADA ZMNY VE SLOŽENÍ V PRBHU ROKU 2005 Ing. Josef Petík funkce zanikla odstoupením platným k PEDSTAVENSTVO STAV K Ing. Jií Smola pedseda pedstavenstva (od ) zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, generální editel r /008, Praha 6, Vilímovská 1476/33 Ing. Jindich Pechan místopedseda pedstavenstva (od ) zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Servis /1677, Plze, K Hrádku 597/13 Ing. Jan Doležal, CSc., M.B.A. len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne

20 Výroní zpráva za rok 2004 hlavní innost vykonává ve spolenosti, vedoucí odboru Risk management r /097, Praha 6, Hoš álkova 532/100 Ing. Vojtch Razima len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Jaderná energetika r /0640, Kladno, Bendlova 1797 Ing. Vladimír Stratil, MBA len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Klasická energetika r /0757, Praha 8 Stížkov, erného 426/ PEDSTAVENSTVO STAV K Ing. Jií Smola pedseda pedstavenstva (od ) zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, generální editel r /008, Praha 6, Vilímovská 1476/33 Ing. Jindich Pechan místopedseda pedstavenstva (od ) zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Servis /1677, Plze, K Hrádku 597/13 Ing. Jan Doležal, CSc., M.B.A. len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, vedoucí odboru Risk management r /097, Praha 6, Hoš álkova 532/100 Ing. Jan Postolka len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne s úinností od hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Finance r /1217, Kladno, Koenského 474 Ing. Vladimír Stratil, MBA len pedstavenstva zvolený dozorí radou spolenosti dne hlavní innost vykonává ve spolenosti, editel divize Klasická energetika r /0757, Praha 8 Stížkov, erného 426/ PEDSTAVENSTVO ZMNY VE SLOŽENÍ V PRBHU ROKU 2004 Ing. Jan Doležal, CSc., M.B.A. zvolen lenem pedstavenstva dozorí radou spolenosti dne (dosud) Ing. Filip Drapák funkce len pedstavenstva zanikla odstoupením platným k r /3045, Hradištko pod Medníkem, Pikovice, Nádražní 8 14

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 31.03.2012 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2015 1 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: 613 284

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

tvrtletní zpráva o spolenosti k 30. 9. 2012

tvrtletní zpráva o spolenosti k 30. 9. 2012 tvrtletní zpráva o spolenosti k 30. 9. 2012 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 I: 613

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne 28.12.2005 Usnesení.758/05 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná splnná usnesení.534/05, 569/05, 671/05. 2. Inventarizace Mstský úad Jirkov projednala

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Základní údaje o spolenosti

Základní údaje o spolenosti tvrtletní zpráva o spolenosti k 30.9. 2010 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 I: 6132

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výroní zpráva. za hospodáské období 1. íjna 2003 30. záí 2004

Výroní zpráva. za hospodáské období 1. íjna 2003 30. záí 2004 Výroní zpráva TERMO Dín a.s. za hospodáské období 1. íjna 2003 30. záí 2004 Obsah: Identifikace spolenosti 3 Úvodní slovo pedsedy pedstavenstva 4 ídící orgány a management spolenosti 5 Organizaní struktura

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 I. Základní údaje o obchodníku s cennými papíry Název spolenosti: RSJ Invest, a.s. Sídlo: Keová 7, 301 11 Plze IO: 00884855 II. Údaje o vlastních akciích, základním

Více

Dláme vše pro budoucnost bez zneištného životního prostedí

Dláme vše pro budoucnost bez zneištného životního prostedí 2 0 0 6 04 Dláme vše pro budoucnost bez zneištného životního prostedí Vážení obchodní pátelé, dovolujeme si Vás tímto informovat o významné zmn vlastnické struktury spolenosti KD Blansko Engineering, a.s.

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Dopis z Evropy - Leden 2011

Dopis z Evropy - Leden 2011 EUROLAB Dokument D 81 Dopis z Evropy - Leden 2011 Prof. Horst Czichos, University of Applied Sciences Contributing Editor (píspvek urený pro magazín NCSL - Metrologist - Leden/2011) (Pozn.: název lánku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více