Migrace ETCS - výzva a možná řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Migrace ETCS - výzva a možná řešení"

Transkript

1 Migrace ETCS - výzva a možná řešení Karl Kammel 1, Frank Leissner 2 Dne byl na referenční trati pro systém ETCS Jüterbog - Halle/Leipzig zahájen komerční provoz s evropským vlakovým zabezpečovacím systémem a tím i jeho migrace v Německu. V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky z provozního pokusu a komerčního provozu z pohledu dohlédacích orgánů. Proklamovaným cílem Evropské unie je zvýšení konkurenční schopnosti evropských železnic. K tomu je nutno takovým způsobem sladit značně rozdílné národní drážní systémy, aby byla umožněna výkonná mezinárodní doprava. Základem tohoto záměru je s ETCS (European Train Control System) zavést v Evropě harmonizovanou řídící a zabezpečovací techniku. 1. Milníky vývoje ETCS na referenční trati Pro širokou veřejnost v Německu začala éra ETCS dne 7. července 2003 rychlostními jízdami s ETCS-Level 2 při rychlosti 200 km/hod. na traťovém úseku Jüterbog - Bitterfeld. Protože v tomto čase bylo ale teprve zahajováno ověřování bezpečnosti a přizpůsobivosti tohoto systému, muselo se z počátku plánovat ještě s dodatečnými technickými a provozními náhradními opatřeními, aby byla zaručena bezpečnost při testovacích jízdách a na ně navazujících zkouškách systému. Cennou pomoc zde nabízelo programovatelné zablokování povelů na rozhraní mezi mezinárodní návěstní technikou a ústřednou ETCS (ETCS Radio - Block - Centre - RBC), čímž bylo možno bezpečně vyloučit zpětnou vazbu na návěstní techniku. Ctižádostivé plány z této doby vycházely ze zahájeného pravidelného provozu v roce Brzy bylo zúčastněným stranám jasné, že ve všech oblastech dosud nedosažený stabilní stav evropské specifikace a v této době dosud neharmonizovaný provoz ETCS představuje větší překážku pro povolovací a ověřovací proces, než se na počátku hodnotilo. Předně se to týkalo systémových hledisek a vzájemného působení s národní zabezpečovací technikou v případě poruchy nebo chyby, naproti tomu méně již oblasti součástí ETCS. Za těchto podmínek si lze proto vysvětlit, proč v této ranné fázi ETCS nebylo vždy jednoznačně možno provést vymezení mezi evropskými a národními důkazními procesy. K tomu přicházela ještě skutečnost, že v této době bylo zacházení s odchylkami proti specifikacím ETCS a s tím spojenými důsledky na národní povolovací proces, a při nedostatku možností porovnání a podpory v orientaci, zahajováno spíše restriktivně. Testování ETCS na referenční trati se provádělo ve více stupních a procházelo prověřováním teoretického vedení důkazů. V podstatě se uplatnily tyto třídy testů: - důkaz o plnění funkčních požadavků v oboru součástí a na rozhraní k nim, - všeobecné testování za účelem prokázání zásadních systémových souvislostí, - ověřování (kontrola) rozložení kolejových antén, atlas tratí, projektování ústředen RBC a zařízení na vozidlech, - systémové ověřování jako důkaz splnění požadavků systému, 1 Dipl-Ing. Karl Kammel, Eisenbahn-Bundesamt, Mnichov 2 Dipl-Ing. Frank Leißner, Eisenbahn-Bundesamt, Mnichov eba.bund.de

2 - testování bezpečnosti celkového systému (po úspěšném ukončení teoretického vedení důkazu o bezpečnosti) s postupným zaváděním ETCS do pravidelného provozu až do rychlosti 160 km/hod., - vyšší řád testů až do uvažované nejvyšší rychlosti 200 km/hod. 2. Údaje k referenční trati Jüterbog - Halle/Lipsko Trať Berlín - Halle/Lipsko je v transevropské síti (TEN) částí rychlého železničního spojení Stockholmu přes Berlín a Mnichov do Verony. Schematický přehled referenční trati ETCS Jüterbog - Halle/Lipsko se zaměřením na řídící a zabezpečovací techniku ukazuje obrázek 1. Obr. l: Řídící a zabezpečovací technika na trati (Berlín) - Ludwigsfelde - Jüterbog - Halle/Lipsko (Pramen: DB AG) RBC-Bereich = Oblast radiové blokové ústředny ETCS (Radio -Block - Centre) Trať, vybavená ETCS, je dvojkolejná, elektrifikovaná, má délku cca 145 km a je postavena na maximální traťovou rychlost 200 km/hod. Trať je navíc vybavena klasickou signální technikou (návěstní soustava, hlášení o volnosti s počítačem náprav, elektronická návěstní technika) a vlakovými zabezpečovači (PZB/LZB), protože se nejdříve provozovala smíšená doprava s konvenční zabezpečovací technikou a ETCS-Level 2. Posuzováno geograficky postupovalo zavádění ETCS na referenční trati od jihu na sever ve třech úsecích. Existují plány, podle nichž má být v severní části zřízen přechod k oblasti ETCS-Level 1. To by mělo přednost v možnosti odzkoušení přechodu z Level 2 na Level 1 a obráceně v praktickém jízdním provozu.

3 Jádrem systému ETCS jsou traťové ústředny, Radio Block Centre (RBC), které jsou umístěny v Bitterfeldu, Wittenbergu, Jüterbogu a Ludwigsfelde. Tyto traťové ústředny jsou napojeny přes místní síť na elektronická návěstidla typu Alcatel L90 (Bitterfeld, Wittenberg a Jüterbog), případně SIMIS C (Ludwigsfelde). Celkem bylo na trati rozmístěno kolejových antén. Symboly stožárů na obrázku 1 vyznačují stanoviště základen vysílacích stanic (Basis Transmitter Stations). Ze stavědel dostávají příslušné traťové ústředny aktuální stav (Movement Authority - MA) proměnlivých součástí dopravní cesty (např. výhybek, návěstí), nutný pro vytváření povolení jízdy. Obousměrný přenos dat mezi traťovou ústřednou a vozidlem se realizuje prostřednictvím globálního mobilního radiosystému pro železnice (GSM-R). Vozidlová zařízení (palubní jednotky) byly namontovány na pěti vozidlech BR 101. Pro testovací účely bylo dočasně k dispozici vozidlo BR 707 a vozidlo BR 642. Základem zařízení na vozidle je ETCS počítač (European Vital Computer - EVC). Senzorika určení polohy (generátor impulsů dopravní cesty, radar a kolejová anténa), základní radiový systém jako rozhraní ke spojení přes GSM-R s traťovou ústřednou, zaznamenávání dat (Juridical Recording Unit - Právní záznamová jednotka - JRU), vstupní pořizovací jednotky, ovládací a zobrazovací přístroj (Driver Machine Interface - DMI), jakož i vlastní účinná skupina brzdění doplňují vybavení vozidla pro systém. Obr. 2: Pohled z kabiny strojvedoucího ve vlaku, řízeného ETCS, na nádraží v Bitterfeldu ve směru na Wittenberg. U zatemnělé stabilní návěsti se v současné době nesrovnalosti tolerují

4 3. Poznatky z provozního pokusu a komerčního provozu Cílem těchto postupů je důkaz, že na základě evropské specifikace může být technicky přesně specifikován, vyvinut, uplatněn a provozován bezpečný a spolehlivě fungující vlakový zabezpečovací systém (konsolidační fáze). 3.1 Úvahy o bezpečnosti Hlavním předpokladem pro zahájení provozních zkoušek je dokončení důkazu o bezpečnosti, který je ve výsledku zkoušek bezpečnosti doplněn (a potvrzen) zprávou o bezpečnosti. Požadavky na bezpečnost, jejichž dodržení je prokázáno důkazem o bezpečnosti, se odvozují v analýze rizik a rozdělují se v analýze ohrožení do dílčích systémů příp.součástí. Obr. 3: Výjezd z nádraží Wittenberg ve směru na Berlín s kolejovou anténou před odjezdovým návěstím a magnetem bodového vlakového zabezpečovače 3.2 Analýza rizik Odvození harmonizovaných a všeobecně akceptovatelných cílů bezpečnosti představuje v mnohém ohledu výzvu: - ta se zaprvé týká definice cíle bezpečnosti, k němuž se později bude moci (a bude muset) poměřovat úroveň bezpečnosti celkového provozně-technického systému. Hlavním důvodem pro to je, že vlivem rozdílných způsobů provozu (čistý vysokorychlostní provoz, příp. smíšený provoz) a - naštěstí - malého počtu nehod jsou statistiky ohrožení u různých drah porovnatelné pouze částečně, - za další je skutečnost, že uplatnění evropským výborem CENELEC stanovených kvantitativních metod pro definování požadavků na bezpečnost je pro některé dráhy stále ještě novým postupem. Tato problematika vedla k tomu, že v Technické specifikaci pro interoperabilitu (TSI) pro řízení vlaků, zabezpečení vlaků a signalizaci (dále jen TSI

5 ZZS) se stanovují v prvním kroku jen údaje k ukazateli ohrožení při náhodných chybách, aniž by se příslušné ohrožení pojmenovalo. Bezpečnost je definována jako oproštění se od nepřípustných rizik. Tím je zdůrazněno, že stanovení tolerovaných ukazatelů ohrožení (Tolerable Hazard Rate - THR) v TSI ve výši 10-9 /hod. pro nahodilé chyby hardwaru přístroje na vozidle a vybavení tratě, jakož i stanovení shody tohoto ukazatele (THR) s úrovní Safety Integry Level 4 (SIL 4) není stále ještě dostatečné. Zaprvé se o bezpečnosti spolurozhoduje hlavně ohroženími, která vyplývají z provozních součástí, např. při vstupu dat vlaku. Za další nepodává ukazatel ohrožení komplexní výpověď o bezpečnosti. Podle druhu externích omezujících faktorů mezi ohrožením a nehodou, jakož i škodou vyplývající z nehody, mohou vznikat z definovaného ukazatele ohrožení zcela rozdílná rizika. I pro důkaz shodné bezpečnosti, který je vyžadován podle 2 Železničního provozního stavebního řádu (EBO), pokud se odchyluje od uznávaných pravidel techniky, je nutno posuzovat bezpečnost celkového provozně-technického systému. Analýzy Německé dráhy a spolkového železničního úřadu ukázaly, že provozní bezpečnost je v podstatě určována rizikovými příspěvky metod/pravidel a obsluhy (podíl = 90 %). Určujícími pro to jsou dva důvody: - kvalitativní bezpečnostní požadavky na návěstní techniku (pojem "signálnětechnicky bezpečný" ze zásad Mü viz /1/) vedly k příliš bezpečným technickým realizacím, - statistiky přisuzují podíl ohrožení, které vedly, na základě "technického selhání" v provozní opakující se úrovni, k odpovídajícím rizikům, oblasti metod/pravidel, případně chyb obsluhy. V normě CENELEC je definováno vyhovění kvantitativní bezpečnosti a kvalitu zabezpečujícím opatřením různých stupňů požadavků SIL 1-4. Opatření SIL 4 mohou vést k velmi rozdílným výsledkům, pokud se týká bezpečnosti a z toho důvodu by mělo být využívání "hodnocení bezpečnosti podle SIL" omezeno na nutné minimum. Hlavní motivací pro ETCS je interoperabilita. Jestliže pod interoperabilitou rozumíme neomezenou možnost provozu posuzovaného technického systému v Evropě, vyplývá z toho tato problematika: podle realizace dílčích funkcí systému harmonizovanými technickými součástmi (systému), s kterými zacházejí obsluhující podle stanovených metod/pravidel, vzniká nutnost harmonizace nejen technických, nýbrž i provozních parametrů a současně zohlednění národních systémových dílčích funkcí při odvozování bezpečnostních požadavků na harmonizované technické součásti. Harmonizace provozních součástí, stejně jako závažných bezpečnostních požadavků, např. na vstup vlakových dat, se musí provádět tak daleko, aby se u provozu motorových vozidel, volně měnících místo, umožnila definovaná úroveň bezpečnosti. Aby se dostálo těmto potřebám, provedla se národní analýza rizik pro celkový systém pilotního využití ETCS. Podrobné poznatky z analýzy rizik pro pilotní využití ETCS jsou uvedeny ve stejnojmenném článku (viz /2/). 3.3 MAPPING

6 Součástí analýzy rizik, vypracované provozovatelem pro celkový systém, bylo rozlišení ohrožení z technicko-provozního hlediska a jejich zdokumentování v katalogu ohrožení. Ze strany konsorcia firem byla pro pilotní projekt paralelně zpracována analýza ohrožení z technických hledisek, a to rovněž s katalogem ohrožení. Tímto způsobem vznikly dva rozdílné katalogy ohrožení. Původně bylo plánováno přímo vzájemně propojit ohrožení z obou katalogů. Tento záměr se ukázal jako neprůchodný, neboť analýza ohrožení a analýza rizik se obsahově nevztahují na shodné definice systému a jeho vymezení. Norma CENELEC sama rovněž konkrétně neurčuje hranice mezi analýzou ohrožení a analýzou rizik, nýbrž předpokládá, že mezi výrobcem a provozovatelem bude zapotřebí vzájemného odsouhlasení. Soubor podkladů, sestavený pracovní skupinou Mapping, předpokládá tento odsouhlasovací proces a měl pro pilotní projekt dva úkoly: - zaprvé upřesnil ohrožení analýzy rizik Německé dráhy (DB) na, pro ETCS specifických, mezích systémů, - za druhé ukázal splnění kvantitativních a kvalitativních cílů analýzy rizik. K tomu se uskutečnilo posouzení ohrožení v jednotlivých provozních režimech ETCS (např. Full Supervision, Staff Responsible - Plný dohled, Odpovědnost zaměstnanců) za pomoci provozní analýzy příčin, opřené o metodiky stromové analýzy chyb (FTA) a analýzy možností a vlivů chyb (FMEA). Pokud se týká splnění kvantitativních cílů byly skupinou Mapping pro technické součásti vzaty do úvahy doložené hodnoty z bezpečnostních důkazů a hodnotících zpráv výrobců. V analýze rizik DB AG byly každému ohrožení přiděleny, na základě členění tolerovaných rizik, stejným dílem THR. Toto rozvržení na všechna DB identifikovaná ohrožení se může v odůvodněných případech, při zachování kritérií pro přijatelnost rizik, změnit. To se děje případně v cyklickém procesu z údajů výrobce k dosažitelnosti stanovených maximálních ukazatelů ohrožení a novým zvážením ohrožení společností DB. Podle výsledku vyplynuly, jak se dalo očekávat, pro identifikovaná ohrožení změny v příspěvcích k riziku a přípustné ukazatele ohrožení, jejichž dodržení se prokázalo. Dokumentace skupiny Mapping se v tomto projektu, na základě uvedeného důkazního příspěvku, stala částí důkazu o bezpečnosti. Dodatečné zahrnutí místních zvláštností a četnosti v provozu omezují použitelnost výsledků skupiny Mapping pro pilotní systémy a vedou k nutnosti zavedení kontrolní metody pro, z bezpečnostního hlediska zatížené, provozní četnosti. Podle těchto poznatků a zkušeností se pro další vývoj posuzování bezpečnosti doporučuje: - srovnávací analýza analýz bezpečnosti pilotních systémů, - stanovení jednotných kritérií pro analýzy bezpečnosti, - odvození bezpečnostních požadavků na vozidlo a trať, - stanovení nezbytných kritérií zkoušek pro všechny profesní kroky. 3.4 Technicky-funkční specifikace požadavků

7 Při odvozování funkčních požadavků, jejich realizaci a důkazu o spolehlivé funkci bylo nutno se odchýlit od normálního procesu. Hlavními příčinami pro to jsou: - nová organizační rozhraní, nové role a noví účastníci v procesu s rovněž novým, dosud ne zcela konsolidovaným, zadáním úkolu, - evropská dílčí specifikace ETCS, jejíž vývoj probíhá po časové koleji nezávisle na současných pilotních projektech, a která dosud neplní očekávání, pokud se týká interoperability (komplexnost, korektnost a soudržnost), a proto musí být aktualizována, - volba nepřehledné, strukturně jak pro realizaci tak i pro důkaz a zkoušku nevhodné formy specifikací (národně i evropsky), - překlady neodpovídají originálu. Při využití anglických podkladů lidmi s německou mateřštinou se znalostmi angličtiny vznikají značné rozdíly v interpretaci požadavků. Komise EU specifikovala v bezpečnostním pokynu možný problém bezpečnostních důsledků organizačních změn v evropském sektoru železnic, a proto žádala alespoň udržení stávající úrovně bezpečnosti. Tyto změny mají, vedle možných důsledků na bezpečnost, rovněž vliv na odvození, realizaci a zkoušky funkčních požadavků, neboť tím se rozdělují kompetence za dílčí systémy na organizačně nezávislé podniky s rozdílným stavem zájmů, aniž by existoval - jak je to u projektů s výhodou organizačně nezávislých účastí potřebné a běžné - poukaz na nutnost úpravy, případně změny stávajícího uspořádání celkové zodpovědnosti, pokud se týká funkcí systému. V dalším byla popsána metoda zkoušek shody na úrovni součástí a úrovni montáže - sice nikoliv úplně a bez (logických) rozporů, ale vcelku obšírně. Zahrnutí výsledků do povolovacího procesu uvádění do provozu, jakož i sám tento proces, integrující hodnocení shody, nebyly dosud ještě nikde popsány. Důsledkem toho je značná nejistota v celkovém procesu, vyjádřená příkladně na základě takto položených otázek: a) je přípustné pro plně konformní (shodný) systém se, z bezpečnostního hlediska, závažnými chybami udělit povolení k uvedení do provozu?, nebo b) je možné pak získat pro již ne zcela konformní systém s opravenými, z bezpečnostního hlediska závažnými, chybami povolení k uvedení do provozu? Případ a) odporuje bezpečnostnímu pokynu, případ b) směrnicím o interoperabilitě pro vysokorychlostní a konvenční dopravu; c) může a smí jmenované místo zkoumat bezpečnost na úrovní součástí nebo montáže?, d) může a smí jmenované místo zkoumat dodržování bezpečnostních požadavků na úrovni součástí nebo montáže, i když byly již předtím zkoušeny na jejich přípustnost? Případ c) popisuje problém současného TSI ZZS; jmenované místo má zkoumat bezpečnost - k tomu nutná zkouška přípustnosti požadavků není ale ani z obsahově - organizačního hlediska předpokládána (žádný modul neobsahuje takovou

8 zkoušku) a je i z právního hlediska sporná, protože by na tomto místě muselo být prováděno posouzení bezpečnosti organizací, ekonomicky závislou na objednateli. Materiálně a organizačně by případ d) snad byl bez problému, kdyby byl proces zkoumání konformity více začleněn do metod povolování uvádění do provozu, to ale není tak obsaženo v technické specifikaci TSI ZZS. V rámci hodnocení systému a dalších zkušebních opatření na úrovni systému se ukázaly nedostatky při prosazování požadavků, které byly následně podrobeny analýze příčin. Zvolená struktura a dokumentace specifikací požadavků jak v evropské harmonizované, tak i v národní projektové oblasti se ukázala jako příznivě ovlivňující vznik chybných kroků. Bylo možno názorně demonstrovat zlepšení sledování požadavků prostřednictvím péče o specifikace v databankách. Naproti tomu je ve zvolených formátech obtížnější kontrolovatelnost jak základních technických podmínek, tak požadavků. Další příčinou je chybějící stabilita specifikací. Změny a odstraňování chyb jsou, zvláště ve vývojovém procesu, normálními procesními kroky, které se překlenují vhodným zajišťováním kvality. Obvyklá opatření k zajištění kvality se zdají ovšem narážet u zvláštního postavení pilotního projektu a v mnohovrstevných a příslušnost překračujících procesech na hranice své kapacity. Další příčinou je vícejazyčnost základních dokumentů. Problém je vícevrstvý, hlavní důvody jsou z našeho pohledu tyto: - velmi rozdílné jazykové znalosti uživatelů, - velmi rozdílná kvalita překladů a - sama jak chybějící přesnost základních řečí - angličtiny a němčiny, tak přesnost formulací, zvolených pro specifikace. 4. Doporučení pro další vývoj specifikací a procesů Jako výsledek získaných poznatků se předkládají tato doporučení pro pokračování vývoje specifikací a procesů: - definice/popis celkového (v ideálním případě již harmonizovaného) povolovacího procesu uvedení do provozu se všemi rozhraními, zodpovědnostmi, zodpovědnými, úkoly, podklady, kritérii plnění pro dané profesní kroky a přechodnými úpravami až po použitelnost normálního procesu, - harmonizace provozu (evropská specifikace souboru pravidel) do takové míry, aby při realizaci národních souborů pravidel s prostředky ETCS nebylo zapotřebí funkčních změn, - urychlení konsolidace evropských specifikací na nutnou úroveň z hlediska interoperability (např. SRS 3.0.0); k tomu je nutno zvláště řešit dosud známé a adresné otázky k realizaci dálkového ovládání reléových stavědel přes elektronická stavědla v rámci ETCS, k různým technikám železničních přejezdů a technikám bloků, aniž by se ohrozila interoperabilita, - změna struktury specifikace, aby se zlepšila kontrolovatelnost, využití předností formálních nebo poloformálních metod, zvláště v oblasti testování a zkoušek, dokončení grafických zobrazení k znázornění procesu a pro všeobecnou podporu srozumitelnosti, - zavedení kvalitních překladů a všeobecné zpřesnění (nikoliv více podrobností) požadavků,

9 - při specifikaci požadavků na projekt by se měla doplnit provozní pozitivní funkce o definované provozní systémové reakce pro provozně-technické negativní funkce a i pro případ dalšího uvádění podrobností by měly být zahrnuty na provozní úrovni kontrolovatelné požadavky. Tím se ulehčí realizace prostřednictvím výrobce, protože smysl určitého požadavku na vzhled systému se stane transparentnějším a totéž platí i pro zkoušku úspěšné realizace. Na cestě k sériovému produktu ETCS bude zřejmě muset proces harmonizace plynule pokračovat a zkušební a kontrolní procesy se budou muset dále rozvíjet a souběžně s organizačními změnami zavádět. 5. Technická migrace ETCS v Německu V Německu je v současné době vybaveno cca km tratí liniovým vlakovým zabezpečovačem (LZB). Podíl tratí s čistým bodovým vlakovým zabezpečovačem (PZB) je přibližně desetkrát vyšší. Technika PZB je zabudována do cca vozidel, z čehož asi jedna třetina má současně i techniku LZB. Je zřejmé, že mnohaleté společné působení ETCS a dalších systémů by bylo nevyhovující. V drážním sektoru je proto požadavek na plynulou a koordinovanou migraci systémů. Technicky a organizačně se zdá výhodné ulehčit přechod z jednoho systému do druhého pomocí fáze dvojího vybavení. Na referenční trati ETCS se realizovala koncepce dvojího vybavení ETCS a LZB/PZB jak na vozidlech tak na trati a byla zahrnuta i do testování ETCS. Výsledek bezpečnostního hodnocení pro mimovlakové spolupůsobení techniky stavědel s vlakovou zabezpečovací technikou ETCS i LZB/PZB, jakož i poznatky z testů na referenční trati, umožnily uvolnění tohoto svazku systémů na této trati pro komerční nasazení. V TSI ZSS (TSI pro vlakové řízení a zabezpečení a signalizaci) pro konvenční železniční systém jsou v kapitole 7 vyjmenovány podmínky, podle nichž se má uskutečnit uplatnění ETCS (demontáž, přezbrojení, montáž). Aby tímto postupem nevznikl ve výsledku nějaký "záplatovaný koberec ETCS", je pochopitelné, když budou priority pro vybavení a přestrojení nasměrovány na projekty koridorů, aby se tak co nejrychleji zabezpečilo spojení mezi evropskými metropolemi. V současné době se k tomu zpracovává migrační plán, který bude předložen k odsouhlasení komisí EU. Hlavní body projektů, uvedených v plánu, jsou tyto: - POS Nord (Paříž - východní Francie - jižní Německo), traťová výbava ETCS podle SRS 2.3.0, cílový termín pro zprovoznění 12/2008, zvláštnosti: dálkové řízení reléových stavědel pomocí elektronických stavědel, - NIM (Norimberk - Ingoldstadt - Mnichov), traťová výbava ETCS podle SRS 2.3.0, cílový termín pro zprovoznění 12/ ETCS koridor A (Emmerich - belgická hranice), uvolnění technických podmínek (národní požadavky) do cca 06/2007.

10 Obr. 4: Schematický přehled umístění ETCS a LZB/PZB na trati Jüterbog - Halle/Lipsko 6. Úkoly, které je nutno naléhavě řešit Pilotní realizace ETCS navršily, při všech rozdílnostech (zpravidla nově budované tratě s jedním druhem provozu, vzácně provozní migrace do stávající drážní infrastruktury), řadu otázek, které je nutno naléhavě řešit. Technicky-funkční specifikace se osvědčily jako vývoje schopná základna pro realizaci - proces harmonizace specifikací musí ale i nadále plynule pokračovat a musí zapadat do dalšího vývoje a harmonizace provozních a bezpečnostních specifikací požadavků. Totéž platí pro zkušební a kontrolní procesy, ty se musí ovšem vyvíjet s vývojem specifikací požadavků a zavádět současně s organizačními změnami. Zvyšování efektivity a spolehlivosti evropské železniční dopravy prostřednictvím dalekosáhlé harmonizace provozu a techniky postoupilo na obtížné cestě o značný kus dopředu - nyní bude třeba zdolat s odhodláním i zbývající otevřené otázky. Příštím podstatným krokem je úspěšné uspořádání prvních koridorových projektů.

11 Literatura (podle odkazů v textu): /1/ Spolkový železniční úřad: Zásady k technickému povolení signální a sdělovací techniky (Mü 8 004) /2/ Leisner F., Hanke Hansen, L., Beck, R., Kammel, K.: Poznatky z analýzy rizik pro pilotní uplatnění ETCS, in: Signal + Drath, sešit 6, Název originálu: ETCS Migration - Herausforderung und mőgliche Lősung Zdroj: ETR, květen 2007, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Pracovní skupina ATO TEN-T

Pracovní skupina ATO TEN-T AŽD Praha s.r.o. Pracovní skupina ATO TEN-T Automatic Train Operation Over ETCS on Trans European Network Aleš Lieskovský AŽD Praha s.r.o. ZTE VaV VP01 Složení skupiny Alstom (BE) Ansaldo STS (IT, SE)

Více

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Ing. Petr Kolář 25. 6. 2014 GNSS Centre of Excellence Obsah Úvod Železniční doprava o Mimořádné události o Přejezdy Technické předpoklady pro rozvoj železničních

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ETCS - výzvy politice, provozovatelům a dodavatelům

ETCS - výzvy politice, provozovatelům a dodavatelům ETCS - výzvy politice, provozovatelům a dodavatelům Ivan Levkov, Rolf Zabel, Michele Mossi Pro zvýšení přitažlivosti přeshraniční železniční dopravy má ETCS a GSM-R vytvořit potřebnou interoperabilitu

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Řízení provozu na vedlejší železničních tratích

Řízení provozu na vedlejší železničních tratích Řízení provozu na vedlejší železničních tratích Ing. Petr Kolář 21. 5. 2014 ZČU Plzeň Fakulta elektrotechnická Obsah Úvod Železniční doprava v současnosti Regionální tratě o Mimořádné události o Technické

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. Praha 25.6.2014 Činnosti Fakulty dopravní ČVUT

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen 2011)

Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen 2011) Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen ) Závěrečná zpráva TÜV NORD Mobilität z testování aditiva Flashlube Valve Saver Fluid Český překlad je doplněn o aktuální odkazy a vysvětlivky

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Velké investice do dánské státní železniční sítě

Velké investice do dánské státní železniční sítě Velké investice do dánské státní železniční sítě Banedanmark bude čelit v nejbližších letech velkým výzvám. Nové finanční zdroje od dánské vlády umožní, aby organizace Banedanmark obnovila velké části

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

AŽD Praha s.r.o. Realizační projekty instalace stacionární části ETCS AŽD Praha

AŽD Praha s.r.o. Realizační projekty instalace stacionární části ETCS AŽD Praha AŽD Praha s.r.o. Realizační projekty instalace stacionární části ETCS AŽD Praha Jan Ouředníček ZTE VaV VP13 2. června 2015, Praha - ÚNMZ Seminář ACRI Projekty instalace stacionární části ETCS Komerční

Více

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička REGISTRY Karel Tácha Karel Růžička 9.9. 2014 ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety Tato databáze má zajistit, aby informace vztahující se k bezpečnosti a interoperabilitě

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

TIA Safety Integrated. Siemens s.r.o. 2009. Všechna práva vyhrazena

TIA Safety Integrated. Siemens s.r.o. 2009. Všechna práva vyhrazena TIA Safety Integrated TIA Safety Integrated Náhled do norem Opatření Evropské směrnice pro stroje Evropské směrnice pro stroje předepisují: Výrobci strojů a zařízení musí před vlastní konstrukcí provést

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Telematika v železniční dopravě - možnosti, perspektivy a překážky

Telematika v železniční dopravě - možnosti, perspektivy a překážky Telematika v železniční dopravě - možnosti, perspektivy a překážky Thomas Rieckenberg 1 Telematické systémy pro železniční dopravu dosáhly vysoké technické úrovně. Mohou dnes individuálně dostát většině

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006)

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006) Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně (Schváleno

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Vzájemná spolupráce systémů a harmonizované poskytování služeb ITS

Vzájemná spolupráce systémů a harmonizované poskytování služeb ITS ISSS 2012 Blok Ministerstva dopravy Inteligentní dopravní systémy Vzájemná spolupráce systémů a harmonizované poskytování služeb ITS Martin Pichl Odbor kosmických technologií a družicových systémů Hradec

Více

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D.

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D. Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu Ing. Kopecký František, Ph.D. FD ČVUT v Praze Obsah přednášky Základy systémového přístupu Příklady přínosů komplexního

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více