Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7."

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ÚVOD. Co už víme o zeměpisu opakování ze 6. ročníku. Dokáže používat osvojené dovednosti a vědomosti ze 6. ročníku k řešení jednoduchých úkolů při opakování. Rozlišuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony podle zvolených kriterií. Určí zem. polohu podle zem. souřadnic i z hlediska polohy na zem. polokoulích a v podnebných pásech. Porovnává rozlohu jednotlivých světadílů a oceánů. Charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů. Seznamuje se s ekologickou problematikou moří a oceánů. Provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné znaky daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů. Vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná města. Vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností v jednotlivých světadílech, regionech a modelových státech. Porovná a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry. Dokáže propojit znalosti z jednotlivých kontinentů a utvářet si alespoň základní obraz dnešního světa. Dokáže pochopit jednotlivé mentality a kultury obyvatel států. Zvažuje souvislosti s přírodními poměry. Seznámí se s mezinárodními organizacemi. Vyhledá na mapách nejdůležitější oblastí cestovního ruchu v jednotlivých světadílech. Dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, se kterými se seznámí. Vyhledává, třídí a hodnotí poznatky a informace. JAK JE SVĚT ROZDĚLEN - pevniny a oceány - státy a jejich hranice - není stát jako stát 1 EV 6.2. Základní podmínky života MKV 4.4: - Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti MKV 4.3. Zdůraznit rasovou toleranci EV 5.3. Lidské aktivity a problémy ŽP ekol. problematika oceánu M výsečové diagramy D objevné cesty, nejstarší civilizace VMEGS 3.3. Jsme Evropané kořeny evropské civilizace VMEGS 3.2. Objevujeme Evropu a svět rozdělený a integrující svět D první státní útvary Př vliv geogr. Polohy, ekol. katastrofy MEDV 6. TO 1.3. MEDV stavba mediálních sdělení zpravodajství, aktuality MKV 4.2. Lidské vztahy humanitární pomoc D nejstarší osídlené oblasti, historie jednotlivých území, Poznámky Práce ve skupinách Kvíz Zeměpis. vycházka Exkurze Regionální zeměpis osnova Využívat různé zdroje poskytující obrazovou dokumentaci P2 Barevný svět Využívat filmy, materiály, referáty, cestopisy slavných českých cestovatelů J.

2 ZEMĚPIS SVĚTADÍLÚ A OCEÁNÚ AFRIKA - Afrika ohrožený kontinent - kolem břehů Afriky - velmi starý kontinent - přírodní poměry Afriky - Afrika včera, dnes a zítra AFRICKÉ REGIONY - při pobřeží Středozemního moře - Sahel nejchudší část - Země Guinejského zálivu - východní Afrika - jižní Afrika 2 kolonizace otroctví, význam zemědělství v historii, vývoj obchodu - význam zámořských obchodů M procvičování orientace v zem. síti, dílčí matematické výpočty F Suezský průplav fungování dopravy fyzikální zákony EV 5.3. Lidské aktivity Kilimandžáro ledovcový pokryv změny globální oteplování Př. biomy EV 5.3. Lidské aktivity a problémy ŽP Program OSN na ochranu ŽP Ov lidská práva, vzdělání Př viry špatný zdrav. stav, HIV, EBOLA, kojenecká úmrtnost, negramotnost MKV 4.5. Princip sociálního smíru a solidarity humanitární pomoc Rv životní styl D Starověký Egypt, Kartágo, starověké kultury MKV 4.4. Multikultura souč. světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti - vytváření nezjednodušeného názoru a postoje vůči islámu Př. velbloud trus palivo - nálety sarančat - sisal agáve Př hladomor poruchy vyživy, Hanzelky a M. Zikmunda E. Holub muzeum v Holicích exkurze Údaje z internetu Ukázky z časopisů KOKTEJL, LIDÉ A ZEMĚ Využít vědomostí a zkušeností žáků zážitky z cest, referáty, diapozitivy, obrázky, suvenýry Využít internet,

3 Atlantský oceán oceánem nejvýznamnější očkování Ov občanské války, etnické konflikty, národnostní, náboženské spory TV řada významných sportovců, fotbalistů MKV 4.1. Kulturní diference základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a Africe MKV 4.5. Princip soc. smíru a solidarity, potravinová pomoc, UNICEF EV 5.1. Ekosystémy ochrana NP EV 5.4. Vztah člověka k prostředí rozšiřování pouští, drancování přir. zdrojů (pytláci), zvyšování rozdílů globalizace, degradace půd ASUÁN ekologický problém přehrada Př rybolov známé druhy ryb Pč zdravá výživa EV 5.4. Vztah člověka k prostředí ropné havárie, nekontrolovatelný rybolov, rekreace D objevné cesty K. Kolumba F telefonní spojení Evropa Amerika mořské dno - dnešní možnosti komunikace mezi světadíly časopisy Adopce na dálku od r zapojena celá škola Příběh lvice Elsy - četba 3

4 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy AMERIKA MKV 4.4. Multikulturalita - od vigvamů k mrakodrapům osidlování Ameriky Evropany - po stopách objevitelů spojeno s násilím vůči Indiánům - přírodní poměry Ameriky D Kryštof Kolumbus - kdo jsou obyvatelé Ameriky VDO 2.1. prvky demokracie, AMERICKÉ REGIONY formy vlády - USA světová velmoc OSV komunikace - druhá největší země světa s jinými národy - středoamerické regiony EV 5.4. Stav ŽP, další vývoj, - jihoamerické regiony ochrana přírody, NP Př přírodní krajiny, biomy - živočichové (lama, puma ) - rostliny (kukuřice, brambory ) Př antropolog A. Hrdlička MKV 4.4. Černošská otázka VMEGS 3.2. Objevujeme svět Emigrace - A. Čermák - M.Albrigtová - T. Baťa - M. Forman - M. Navrátilová a další slavní češi A. Dvořák - mezinárodní spolupráce věda - mezinárodní spolupráce firmy Hv A. Dvořák tance samba, rumba.. EV 5.3. Lidské aktivity kácení tropických pralesů EV 5.1. Ekosystémy tropický deštný prales těžba vzácných stromů (dřeva) 4 Poznámky Využít poznatky a vědomosti žáků o Americe - noviny - zprávy - internet

5 Př biodiverzita mizí - Galapágy endemité Tv brazilští fotbalisté Hv Evita Určí geografickou polohu a vyhledá na mapě polární oblast. Uvede význam Arktidy. Seznámí se s globálními problémy, které těmto oblastem hrozí. ANTARKTIDA - kontinent ledu a chladu D dobývání pólů Př fauna, flora M rozbor klimadiagramů Čj četba Úkoly proč lidé dobývají polární oblasti? Čím mohou být ohroženy? Kdo se může dostat do polárních oblastí INDICKÝ OCEÁN - vodami Indického oceánu TICHÝ OCEÁN - nekonečným oceánem EV 5.3. Lidské aktivity klimatické změny - tání ledovců, odumírání korálů VMEGS 3.2. Mezinárodní spolupráce výzkum globálního oteplování OCEÁNIE - svět ostrovů v oceánu MEDV 6.1. kritické čtení aktuální stav EV 5.2. Základní podmínky života ekosystémy, biodiversita, ochrana J.Y. Cousteau záchrana přírody Vv P. Gauguin impresionismus M, F sochy na Velikonočním ostrově Aktuality zprávy, časpisy Filmy Pán prstenů AUSTRÁLIE 5 Př koráli, blahovičník, eukalypty, vačnatci, vejcorodí,

6 - nejmenší kontinent - australská příroda je jiná - od doby kamenné k mrakodrapům - jak se žije v Austrálii ASIE - blízká i vzdálená - hranice největšího kontinentu - od Mrtvého moře na střechu světa - přírodní poměry nejlidnatějšího - světadílu ASIJSKÉ REGIONY - rozdělení Asie - Blízký východ - Střední východ - Zakavkazsko - Střední Asie - Jižní Asie - JV Asie - Východní Asie - Sibiř a Dálný východ 6 savci Tv olympiáda v Sydney MKV 4.1. Kulturní diference Austrálie velmi primitivní lidé původní národy, jejich hodnoty VDO 2.2. Listina základních práv Austrálci VDO 2.4. principy demokracie emigrace Čechů do Austrálie D- objevy, M. Polo, Vasco da Gama atd. D kompas EV 5.3. Lidské aktivity EV 5.4. Vztah člověka k prostředí přehrada Tři soutěsky narušen vzácný ekosystém, mění se regionální klimatické podmínky Př ochrana přírody, rýže, bambus, ratan MKV 4.3. Etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí a jejich vzájemná rovnost MKV 4.4. Multikulturalita prostředek vzájemného obohacování, vstřícný postoj k odlišnostem - dominantní vliv Islámu - historické kultury - válka v Perském zálivu EV 5.3. Lidské aktivity ekol. katastrofa zapálené ropné vrty Př mnoho národů Práce s atlasy, mapou, procvičování matematických a fyzikálních dovedností Četba Toulky po Japonsku Z.Thoma Četba S Matyldou po Indii J. Štětina Internet, aktuality zpravodajství Tibetská vlajka

7 Tv různá bojová umění judo, karate, sumo, kung-fu, jóga D arabské číslice, kaligrafie MKV 4.5. Princip soc. smíru a solidarity Zakavkazsko složitost rozdílných národností hinduismus Vv japonské umění, japonské zahrady D Tibet, hedvábí Čína, Čingischán Rv suši, Nagasaki, Hirošima Zájmová činnost žáků Kulatý stůl beseda Příprava exotických jídel, zvyky, zajímavosti Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahující informace o obyvatelstvu, sídlech. Posoudí na přiměřené úrovni rozložení svět. populace, struktury, růstu, pohybu, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa. Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel. Lidé na zemi - jak se lidé odlišují - kde žijí lidé - život ve městech 7 MKV 4.1. Kulturní diference respektování zvláštností různých etnik MKV 4.3. Etnický původ, historie, tradice, kultura, rozmanitost etnik OSN soc. rozvoj mezilidské vztahy, odpovědná řešení, problémy MEDV Zdroje informací, aktuality Př lidská populace D nejstarší osídlené oblasti 14. století demografická revoluce, vznik právních norem Ov lidská práva, konzumní způsob života, význam vzdělání, volba povolání, zdravý životní styl Rv rozdílné podmínky pro život lidí v různých částech světa city x slum

8 Čj základní konverzační témata pozdrav v cizích jazycích Poznává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních případech specifické znaky a funkce krajin. Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních složek, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů biomy. Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky přírodních a společenských vlivů na ŽP. Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní surovinové a energetické zdroje. Vysvětlí význam zpracovatelského průmyslu pro člověka, uvede příklady jednotlivých výrobků. Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hosp. aktivit. Poznává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků. Uvede, vyhledává a charakterizuje příklady států podle stupně rozvoje. Životní prostředí člověka - lesy přírodní bohatství - voda nezbytná podmínka života - kdo má na starosti obživu lidí (zemědělství) - pšenici, kukuřici nebo rýži Od nerostných surovin k automobilu - jsou zásoby přírodních zdrojů omezené? - co potřebujeme každý den (zpracovatelský průmysl) - od koňských povozů k superrychlým vlakům - Boeing nebo Hikari - k čemu potřebujeme služby Zeměpisná vycházka - exkurze SVĚT DNES (politický zeměpis) - jak rozdělit země podle vyspělosti - život v rozvojových zemích - co jste si ještě o rozvojových zemích neřekli - život ve velmi vyspělých zemích - zem. vycházka exkurze EV 5.3. Lidské aktivity a podmínky ŽP vztah k přírodě, vliv hosp. na krajinu a ŽP, ochrana přírody VMEGS 3.2. Objevuje Evropu a svět život v mezinárodním prostoru, globalizace, závislost svět. hospodářství na těžbě surovin, vyčerpatelnost, šetření F parní stroj, typy el., jaderných elektráren Př výživa člověka, přírodní materiály, suroviny pro textilní výrobu len, bavlna D vývoj průmyslu Ov konzumní způsob života Pč oděvy z přírodních materiálů, suroviny pro případu pokrmů M zpracování statistických údajů Ov státní zřízení, principy demokracie D vznik státu v minulosti, vývoj počtu států Př vliv přírodních podmínek na osídlení T2 Den země BAREVNÝ SVĚT T2 Den země BAREVNÝ SVĚT Exkurze Temelín Zeměpis.vycházka exkurze podle místních podmínek jízdní řád OSV Komunikace 8

9 Uvede příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a hospodářských seskupení. Lokalizuje aktuální příklady politických náboženských konfliktů ve světě. SVĚT SE PROPOJUJE - mezinárodní spolupráce řešení problémových úkol, formulace svého názoru, naslouchání MKV 4.5. Princip sociálního smíru a solidarity politické a Sociální konflikty, tolerance, výchova proti rasismu principy solidarity VMEGS 3.1. Evropa a svět nás zajímá život dětí v jiných zemích, mezinárodní spolupráce (OSN, NATO, EU), UNESCO - orientace v evropském a mezinárodním prostoru - nebezpeční terorismu Určí geografickou polohu a vyhledá na mapě polární oblast. Uvede význam Arktidy. Seznámí se s globálními problémy, které těmto oblastem hrozí. SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN - Arktida v Sev. ledovém oceánu MEDV aktuality, zdroj informací - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení D objevné cesty VMEGS využití oceánů EV podmínky života na Zemi, problematika zásahů člověka do krajiny MEDV aktuality VMEGS Četba literatura faktu, dobrodružství D Historický a kulturní vliv Evropy na světovou civilizaci a 9

10 Vymezí polohu Evropy na mapě světa. Dokáže prezentovat vlastní poznatky a zkušenosti o Evropě. Chápe význam evropského světadílu v současném světě. Zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky a vytvoří si celkový náhled na geografické učivo. ÚVOD DO EVROPY - vracíme se do EVROPY - Evropa jako kontinent, historie OPAKOVÁNÍ Zeměpis o prázdninách běh světových dějin OSV Rozvoj schopností poznávání OSV Komunikace OSV Hodnoty, postoje, praktická dovednost rozhodnout se v eticky problematických situacích všedního dne Význam cestovního ruchu, druh aktivní činnosti, upevnění fyzického zdraví - 10

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více